Goudsche Courant, dinsdag 4 augustus 1942

QINSDAG 4 AUGUSTUS 1942 iiUISREÏilR fiederla Êche VoelhalBen AannMldiiiff Tan fMtiB Wn AANMBLSINOBN HfWTEN DOKM m W WIWrttD IT p aw AFDBBUNG GO Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 iOFHCiEELE MEDEDBELINGEN 15 Angnstaa 1M2 Afdecling A S V a 4 uur W Bruynick a Gouda a 4 uur C Noorlandei Boys aOJ A b 5 uur W Eonk Afdeeling B groep 1 Jodan Boys b G S V b 3 30 uur A den Edd Gouda c Olympia a 3 uijr M Hornis Groep 2 smeren ïialf o ompën Vn oj ngën fO N A c Bergambacht a S uur A ï overwinning op D K R bekrooncJe een gunstig seizoert Vta Ha on aardiga wedstrijd waorki groofa ra productivitait i aslista De commissaris van politi vetUgt er de undadit Of it iBcevtrig wnelciiiwt v rord Btaic de uiunddSnci plcht t W 1 d honden van ondenMmtefMi wrike dienen tot hM bU wyzc v a tfcdrijf in tet I meen beUng v r trekkaa vn huiiveiUng aan relzigen en vreesMleUDgen dan wel tot bet ▼ erblUf van hentellMden bv hotria E ensipiM lieMadige tautelUngen icuiun voer dakloozao 2 partieuUwi enonen dit f feld baitoMiiden van klooftcca otdehuizen retraitebiiiaen en van kerkelijke shootachappen paHiculiere personen en openbareof partieiiUere InrichtinRcn welke nietbq wijae van bedrUf of geregeld eenper xin boven 15 Jaar met ijUzondering van hem die tot den hM opnemendcB persoon ataat in de rechte linieda wel in de zijlinie tft en met denderden graad van bloed of aanverwant chap al o niet tegen vergoeding langer dan 24 uren te hunnent huisvestingTorstrAken De aanmekiingstormuUdMn zijn vef rUgbaar op het politiebureau aan de Markt en moeten door de onder 1 tot en met S genoemde persoaen zes uur na aankomst van den aan te melden persoon op het politiebureau worden ingeleverd voor perMnen die veer 22 uur aanko men in ieder geval uiterlijk te 33 uur en person die na 22 uur aaalninien uiterlijk des voormiddags Ie 7 uur De onder 4 genoemde personen moeten de formulieren binnen 24 uur na aankomst van den gast tan poUtiebureele inleveren De persoon die huisvesting verstrekten degene wien huisvesting wordt verstrekt zijn beiden voor de inleveringder aanmelding op gelijke wijze ver ar twoordelijk I Op laden van de DuiUche Weecmacht Tan de Waffen S S en op het overige personeel daarvan op de leden der Duilscbe politie en op het personeel van de loiureau s van het Duitsche Ruk f van de N S D A P wanneer dezen In uniform zun gekleed of een behoorlüke legitimatie ven foto s voorzien bi zieh dragen sün die iKpalingen Biet van toepassing Houders van ondernemingen als onder 1 bedoeld en de particuliere personen die geregeld kamers verhuren moeten hi n bedrijf resp Kun werkzaamheid uiterlijk 8 Aug a S by den commissaris van politie aanmelden ondetnauwkeurig opgave van hel huis waarin het huisvestingsl edrii lich bevindt alsmede de localiteitcn welke door het huisvestingsbedrijf worden aangeduid Na deze afmelding ontvangen aj een verklaring zonder welke de voortzetting van het bedrij veriMden is De houders van nieuw te openen 01 iememingen moeten van den aanvang van deze werkzaamheid jn minate twee weken van te voren bij den commUKaris van politie aangifte duen GK8LAAOD Voor t lating tot de M T S liJn gedaagd dè heeren C M Hendriks F W Babauw J O Michgelsen L P J Oroenendljb en T de Waatd Voor toelating tot de madiinistenaehool slaagden de heeren C A Brand P Koudataal W J Kaasschieter en B BuurmM en voor toelating to4 het Luchlvaartinstituut de heeren A Vis J Veer en Th de Groote Voor het examen gezel autoherstellen IS geslaagd de heer C Futselaar WliOOPKMECHT HAD TUK IN KEN IJSJE te dieven tal sQr fieta Van een loopknedit is de flets ontvreemd terwijl de berijder eyefi een Qssalon aan den Langen Tieijdeweg was binncngelooren om een jjsje te nemen en het rijwiel anafj sloten voor de deur had neergezet Uit de riJwielbéwaarplaaU van het Van Iterson zieiienhuis is een fiets van en leerlin erpleegster gestolen Bij he ópbr€ken van zijn inrichtin kwam de exploitant van den swi jaOlen die op de kermis stond tqKde ontdekkiDg dat een achttien lange sUaldraad die onder d tf molen was gelegd verdwenen was Een Bballaw deed aangJIU van diefstal van een paar lage bierenschoenen In z Jn kosthuis MMwbaMBiaMioqi Cadetten et Mathias Wtemaa Asdieaw Bngd mann co CarsU Lock Aanvang 15 uur AaOa rkmtmi V41 Rüh een erfgenaam met Heinz mann Aanvang 8 15 uur Beubc Biaaeaap Menschennoodlot nvt f osco GiachetU Aanvang 8 15 itur C Aug U mr Openbaar StaehOials Afhalen nummerkaart van z g vrijbankvleas A door houders van wtkacu in stadMedeelte tusschen Ooejanverwelledijk Fluweelensingel Kamemellulopt Breevaart en AchlerwiUens i Amt M mmw Nltawekave SM ptUttg luilburcau voor klnd acfaoaocn t Kat n en t aar SUdhals Zitting adviesbureau Moeder en Kmd van Ned Volksdienst Aug 7ja aar Ncd Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen S Aa S aar ReoDie Spreekbeurt Vrije Apostolische Zendings Gemeente voorganger A Broekhuisen Ang l S 3 nar SpieiOigstraat 113 Consultatiebureau voor zuigelingen elke Maandag en Donderdag gedurende Augustus Ang 1M wn Vriia EvaageliadieOeaeente Bijbellezing en bidstond Aug 7 3 BO Leger des Heils HeiBgingsdienst leidster J v d Veen 7 Ang 9 aar Gebouw Gemeentelijke Qcsendheldsdlaut Spieringstr 113 Koslelooze inenling of herinenting IS Aag Bar Daniël Openbare verkooping meubilaire en huishoudelijke goederen door deurwaarder B J N Akkersdük Aug 3 uur Kantoor N V Land enTainbouwbank Buitengewone vergadering van aandeelhouders Aug 8 uur Nieowe Markt Straatprediking Evangélisatiecen raieGeref Kerk onder leiding van ds J P C ten Brink 17 Aug 7 unr Geboaw GemecntaH e Gcsoadhetdsdlenst Spieringstr 113 Medische sportkeu in BEZDENSWAAADIGHEDEN Jt Moriaan Westhaven 29 P peomuseum Geopend op werkdagen 10 12 30 sn 12 30 18 uur Gasthnlskapel Oosthaven 9 Prentenverzanjeling van Oud Gouda Geopend op Arerkdagen 10 12 30 en 13 30 17 uur DISTRntimE BESCllEIDEN Ultteiking Levensmiddelenkaarten ens T a 7 Aar W en 1 3 4 3 aar Mstribullekaataor Boelefcade 71 Uitreiking van levensmiddelenkaarten aardappelkaarten puntenkaarten voor serviesgoed en kinderzeepkaarten op de data die zijn afgestempeld op de thans in gebruik zijnde bonkaarten voor levensmiddelen Afhalen aanvraagformnlieren ISehocnenbonnen M 12 en IM M nur Distribatic kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijgmg van een schoenention voor ben wier gAlachtsnaam begut met een der letters Weeasdag S Oanderdag V X Y Z AFHAI EN FORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING RUWIELVORDERING JO 5 nur Stadhuis kamer ge meenlebode Afhalen formulieren voor het aanvragen van vrijstelling van rijwielvordering APOTHEKERSDIENST steeds geopend des nachts alleenvoor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 TISCHWEDSntUD FERSQNEEL N V DE VKBOOT a Pretttge d Het personeel vali den ka andelN V Gebr de Vreugt s Expérthandelte Stólwijltérsluis is geuifnenlijk uitvisschejo geweest Al liel e visch zichsle ts zeklzaam vai g4Jlh toch heeftm n een gezellig ochtend gehad Met een gezellige pic nic werd ditvischuitstapje besloten De pryzen n als volgt behaaW 1 J BeiWnkamp 2 G H Bunschoten 3t P G Bunschoten 4 T v d Heuv 5 A de Gruil 6 A cTeJongJL A V d Steeg 8 A v d WerkeiK 9 D Stubbe 10 C oba de Jong IX M Verwaal 12 J J Prederikze 3 C M Schilt 14 A Nomen 15 Jode Weger 18 P Romen 17 £ deGroot 18 J Kok EINDEXAMEN M T 6 Aan de M T S te Rotterdam is gedaagd voor het eindexamen Werktuigtmuwkunde de beer W R Groenendijk alhi r UH Troeiwr tyden frr Sm GOODSdli CODSANT iapM K n JAAB GttLFDKN De emeaiiamA bedoot aan A Grendel te verkoopen bet den gemeente behoorend huis op de Zeugstraat aan J F Daalmans toe te s$Mn oin ten zünen koste te bestxaten eev gMeelte van het plantsoen naar zijaa blaefcerji aa om in bat openbaar te verkoopen de hakbare boomen langi het Jaagpad doch zal het aan de bediasing van den gemeente bouwmeester verblijven of die in het belang van den araterstaat gerooid of geMct zullen M IAAR OKt CDCN ÜU Stolwijk Den n Augustus a s 9 den dag van zijn geboortefeest zal het vijf en twintig Jaren geleden zijn dat de heer Aart de vreugt te Stolwijk zijne betrekking als ontvanger der gemeente Stolwijk zal hebben aanvaard Niettegenstaande tün hooge jaren neemt de Jubilvis ijne betrekking steeds persoonlijk en met lust an ijver waar Neemt men bU faet boven s aande in acht dat De Vreugt reeds 53 jaren zijn vak als metselaarsbaas in deze gemeente heeft uitgeoefend en nog waarneemt en dat hij geduren de dat tijdsverlo v ook meer dan 20 Jaren de finandin der Ned Herv jemeente alhier heeft beheerd dan kan hier gerust gesproken worden van een echten 3 olker en van een man van wien met waarheid kan worden gezegd hij heeft zijn gohede leven met de gemeente Stolwijk meegeleefd 25 lAAR GELEDEN Ui Reeuwijk Tot wethouder in de vacature wijlen A de Goeij is benoemd de heer L Verkerk Uit Schoonhoven Tot direc eurvan het post en telegraafkantoor teSchoonhoven is benoemd de heer N C A Hakbijl thans in gelijke betrekking te Aalten Uit een adver entie Bond vangemengde zangvereenigingen Grootzangersf st op Woensdag 8 Augustusa s te Stolwijk Aantal zangers enzangeressen 1120 Verscbillende vermakelijkheden op het feestterrein s Avonds kermesse d été eoncert envuurwerk Uitspraken Tan den kantonrechter ALLERLEI OVERTREDINGEN In de jongste zitting van het Kan tooferecht zijo veroordeeld Wegens het niet vertoooen van hot persoonsbewija D C B te Gouderak f 1 s 1 w tsch J M H van den A te Rotterdam f2 s 1 dag P van L te Zevenhuizen f 1 s 1 d b A van der U te Bergambacht f 2 s 1 d h het rijden izondcr goede voor en nchterverlichting D C B te Gouderak f2 50 s 1 w tach en f 2 ji0 s 1 w tsch C van V te Gouda f 3 s 2 d en f2 s 1 d h P O te Woerden f2 s 1 d h enf2s IdOk hat rijden op een voor het al geme e n verkeer gesloten rijw F de L te s GravenTiage f 2 8 1 d h zich door een aiUo laten voortrekken C G de V te Harmelen fS s 2 dfa g het niet gebmik maken van een bettaand rüwielpwi J M G te Rotterdam f3 E 1 d h het zig zag rijdei rver een voor algemeen vcrknw weg H A if te OuwMfce5lf a ï Usael f 1 s 1 d h het leiden van een paar4 afitende opeen rüwiel J M CL te NiiAwVenp f3 s 1 d h het niet gebruik müaken van een bestaand Voetpad 3 i L vafï der S te Gooda berispii het belemmeretf en in vaar bren gen van hel alMmeoit Verkeer T v d H te GoudaXi a h leerplichHt et H F H 8 te G udB f 10 s 4 r h J P V te Waddinxveen f2 s f J P V te Waddinxveen f4 tJti h J P V te Wadddnxveen f 4 2 d h et zich wederrechtelijk toeêi enen Van gras J J H te Waddinxveen f5 s 2d h zich op verbodeA terrein begeven T B te Gouda f 2 a 1 djiu H R T teCapelle ad IJssel f 2 s 1 d h het niet voldoen a n de Inentingswet C G Dr te Waddinxveen f 2 s 1 d h het visschon in verboden waiter P van de B te Utrecht f 3 s 1 d h het plaatsen van een ri iwiel op den openbaren weg B G V te Lopik f3 s 1 d h het staan op de stoep van een bewoond huis A A van Z te Woerdlen f 2 s 1 dji N K te Riotvekl f2 s 1 d h NVTSSTAARBANK Op de Nutsspaarbank is in Juli In 21953 pesten ingetegd r rlqke SteOMi Geboren SECR ARIAAT M JnH Gerarda PetronellL dr van H 1 SdMriling en D Voorwfalde IJsaellaan 82 Johannes Marinus zn van J Hoogendoom en J Hofstede 4e Kade 33 1 Aug WAko zn van Th van dar Burg en G H C Geukes Raam 242a Wilhelmina Antonia Maria dr van A Gijsbertsen en M M van Reeden GroeoendatiflL 3 Aug Maria Willemina dr van W de Bruui on M A Broer Vogelezang 78 ADBESUJST Tanenlgingea Oudewatei acer wordt G Bleijenb r Leeoweringerstraat 129 Oudewater T0efoonnummer op Zondag van 8 9 uur o 106 VERZORGING VAN VOETBALLEN Onderstaande wenken vonden wij in de Sportkroniek en kunnen voor de vereemgmgen belangrijk worden geacht Nu er schaarschte is in voetballen is het zaak zoo zuinig mogelijk metplet aanwezige materiaal om te springen In verband hiermede kunnen devolgende aanwijzingen goede dienstenbewijzen Gewone ballen Na afloop van lederen wedstrijd den bal leeg laten loepen den büinaibal er uit halen buit i en binnenbal laten drogen niet bij de kachel buitenbal invetten binnenbal aan den buitenkant met speksteenpoeder dismeren Patentballea Indien de binnenballen er uit Jcunnen worden gehaald den tiehandelen als boven Indien dS binnenballen er niet uit kunnen dan den bal onmiddellijk na lederen wedstrijd half leeg laten loepen Den buitenbal laten drogen en daarna invetten Nieuwe ballen Er zullm vereenlgingen zijn die eenige nieuwe ball m vooiraad hebben Deze behooren ais volgt te worden behandeld Den fln nenbal goed met speksteenpoedi Ondertroawd 3 Aug P C van Hees en O C A M Vervoert KXAMEN HOOGDUITSCB U O TO s Gravenhage zijn geslaagd voor h t examen Hoogduits lh L b mej A Broer alhier en onze oud stadgenoote meJ M Klomp te Rijnsaterwoude SPORT VOETBAL De Toetbal gaat weldra weer rollen OEFENWEDSTRIJDEN VAN DE GOUDSCBE CLCBS Nu over een wee k bet gfflioten seizoen eindigt begint de activiteit te herleven en ook de Goudsche vereeniLgingen maken zich op tot het spelen van oefenwedstri iden op de drie Zondagen die aan den aanvang van de competitie voorafgaan Oen buitenbel m gewoned vorm brengen en het stiksel van oe naden goed mvetten Het is al eenige maleiyfoorgekomen dat een nieuwe bal onmiddellijk bij Op 16 Augustus speelt Gouda in Utrecht een tegenwedstrijd tegen den derden Itlasser D W S V maar het is nog niet bekend of een combinatie uitkomt en het eerste dan op eigen veld speelt dan wel dat het eerste naar Utrecht gaat Op 23 Augustus speelt Gouda in Amsterdam den tweeden klasser D W V eveneens een tegenwedstrijd Olympia opent het seizoen op 18 Augustus met thuiswedstrijden van het eerste tweede en derde elftal tegen combinaties van Excelsior uit Rotterdam Overigens staan de plannen van de roodzwarten nog niet vast aZ Ca is Wat heeft O N A reeds voor alle drie Zondagen wedstrijden aangegaan Op 16 Augustus gaat het eerste naar Den Haag tegen R V C en dan wordt tevens gespeeld RV C II O NA II Op 23 Augustus speelt O N A in Capelle a d IJssel tegen Zwervers waarna op 30 Augustus hier de beste RV C clftnllen op tegenbezoek komen G Z C Jiee t baar kampioeaseza mcn met succes afgelegd een weder met 4k 2 behaalde overwinBMig op DJKJL In Utrecht bracht gisteravond den eereUtel in handen der Gonwenaars die aldus hnn kamjrfoenschap op fraaie wiise ongealagen behaalden Deze tweede wedstrijd in twee dagen die de kroon op het werk zette was er een in den stijl van zijn beslissende beteckenis Kr werd daar in het groote bad aan den Vossegatschen dijk een levendig en ferm partijtje gespeeld tusschen twee enthousiaste zeventallen die volkomen aan elkaar gewaagd waren Het was de grootere producüvi Hkit van de G Z C ers die den doorslag bs haar tegenpartij niet gemaakt Bu beide ploegen zat er een behoorlijken gang in het spel en beide speelden met een ver vooruit geschoven middenvoor di de verdedigers voor zware opgaven stelde De Utrechtsche speler kreeg minder schietkans en dat was een gevolg van het uitstekende spel van Jan Gravesteijn die op dezen avond een prima party tje weggaf Ook Tybout en Jo Gravesteijn boden stuggen tegenstand Aan de Gouwenaars werd iets meer vrijheid gelaten en bü de ook nu weer aanwezige schotvaardigiieid werd d arvan n dankt aar gebruik smaakt Meteen eoa daclpnnt Binnen de halve minuut had G Z C de leiding aL De Gouwenaars waren het eerst bij den bal het schot van Wim den Boer werd gestopt maar de doelman wierp het leder inplaats van naar zijn eigen spelers terug naar Wim den Boer die het meteen aan zyh vrijliggenden broer Wout doorgaf wiens harde schot hoog in t net suisde 0 1 Het UUechlsche zevental viel op zijn beurt aan en herhaaldelijk volgden er felle duels tusschen den midvoor en Jan Gravesteijn Een hachelijk moment ontstond toen bij een vrije worp een der D KR ers vrij lag maar de twee er uit volgende schoten misten door het hardnekkig terdedigen van de Gouwenaars kracht en doelman Meulman kon beide malen nog redden Even later plukte hij keurig een hoogen bal uit den doelmond G Z C verhoogde vervolgens den voorsprong n ook ditmaal was het doelpunten niet moeilijk Een der D K R speler9 Werd wegens wegzwemmen uit het water gestuurd en bti het numeriek overwicht duurde het niet lang of Wim den Boer had de gelegenheid benut om met een afgemeten schot den sUnd op 11 2 U brengen De nieuwe derde klasser S V krijgt voor het eerste en tweede op 16 Au de overeenkomstige elftallen van dén Leidschen derden klasser Lugdunum te gast Waarschynlijk treffen de lfde ploegen elkaar op 23 Augustuyin Leiden weer Voor 30 Augustus lieeftjG S V een thuisw edstrüd tegenThet ufl de tweede klasse gedegrad de Martinit te Schiedam in de pen Ook D O N K hceft voorbereidingeij om zich in te speldh doch de wedstj ijden moeten nog defmitief worden vastgesteld sTArPEN yéOK cen EuaoiPEasciia S MtTORGANIS klriB Naar aanJWdinS van d internationale we4atrijden i het Olympiaatadlon te Berlijn vonden tua hen de aap eziKe sportleiders van Bulgylje Finland Uliü Kroatié Nederland egen Roemenië Slowakije en Honfytle bespreljlngen plaats welke tot alseovereen temmins leidden Vasleestetd werd dat tiet Curopeesche aportverkeer ziclr niettegenstaande de moei ii 55lJ t Tch d S e l n1e Lai p V r maar gemalckelijli heeft DK R het or feis tl ïeer gebrekkijp functior neert Dftarom werd met het oog op de nood ake ibkheld om de komende uitbreiding van de Curopeesche sport op te vangen en de ontwikkeling ar van volgens een vast plan te dWon geschieden aangedrongen op de oprichUng va een Kurope sche sportorganisatie en zoo spoedig als ten aanzien van de aizonderiyke sportgebieden de bestaande Internationale organisaties zijn verdwenen op het In het leven roepen v n Europeeat e organisaties voor de verschntrnde takken van sport De Instemming van Spanje met dit denkbeeld was reeds verkreg n Awi den rijksspoitleider Von Tschammer tiDd Osten werd met algemeene stemmen verzocht tot dit doel een Europeesche sportconferentit b een te roepen Een dienovereenkoiijïtlge mededeellng aan de niet vertegenwoordige landen welke voer volgende bijeenkomst In aanmerking ko men is reeds versondeji tCHAKBN KAMriOBNSGHAP VAN NVDBRIAIVD De afgebroken partij van de eerste ronde tusschen Van den Hoek en Van Scheltinga etiull e loader dat er verder gespeeld werd in remise Tweede ronde Van Scheltinga Van Steente Een Engelsche partij waarin Van Steenis in de opening een fout maakte Na een langdurigen strijd wist Van Scheltinga het kleine voordeel bU de opening verkregen in wlnat om te zetten Stumpers Van den Hoek ï s V3 Grflnfeld Indische partij die langen tijd langs theoretische banen ging Van den Hoek wilde hiervan tenslotte afwykea en nam een uur bedenktijd voor een zet Na herhaling van zetten werd het tenskitte remise Corüever ramer 1 0 Franache partü welke geruimen tijd geiyk opging Kramer liet toe dat Cortlever tot ruil op den damevleugel kon overgaan hetgeen hem de partij kostte De Groot Mulder 1 0 Spaansche part met zeer moeilijk spel van beide kanten De Groot blokkeerde den damevleugel en gmg den anderen vleugel tot den aanval over hetgeen hem het gewensctate succes bracht KAASMABKT BOI BaBAV f 4 Au Aanvoer 13 lUpcIa piDs Ic soort S2 l tt 9e ie soort 0 WI 1M Hjuuict BMtlC griaraik atak apiwi wHrtr d A sterdam Zwaluwen Dit is het ge volg Tu het ftit dat bat stflcsei v k teard ia door bat lange Uoian M KMI luKs vomkMien door de r goed in te vettenOn de bsUen niet p gevouwen te bewarm AAN DE SPELERS In aansluiting aan bovenstaande betrekking tot ds baWn idviseer wij de spelers In verband met h feit dat tallooze ballen onherstelbaar worden verminkt door het gebr Van niet verzorgde voetbalachnewaardoor diepe krassen In som nieuwe ballen ontstaan hun balschoenen geregeld te c mtr en zorg te dragen dat geen uitsteken Zulks is niet allee spelen der tegenpartij doch tevens vow het eenige moeite is hier e deel te bereiken PBOG K Nolte Amerst S V a Lekkerkerk a 5 uur L Lankbont Nameps het Bestui G VAN TILBURG secretar WATERTO ioen jONioRENcoMnrnTiE GelUk en V Na de rust was O K R het eerst p ductief Een stnrfworp werd nog weggewerkt maar direct daarop weri he toch 1 2 Vrijliggend kreeg vao Weelde na aangeven van Tijbout e goede kans maar het schot werd gestopt De ♦ Itrechtenaren gaven gees krimp en op fraaie wijie maaHten zü gelijk toen de midvoor uit een vru r worp den bal ineens doorsloeg 2 1 Bij geUjken stand overigens een vet diende belooning voor het flinke werken der thuisclub begon het te Epaa n i maar lang lieten de G Z C €rs hu aanhangers niet in onzekerheid Z drongen de tegenpartij terug en th bleek hun grootere schotvaardighe Na samenspel tusschen gebroeders dei Boer uit een vryen wprp kwam h t leder bij Wout die achtnwaartsch im hard inkogelde dat de bal door hd net vloog 2 3 De gasten behield hun overwicht Wim tien Boer die dezen wedstrijd opnieuw nuttlj goed werk als verbindingsspeler e i waagde self een kans en xijn ver £ c besliste den vlotten en prettigen ka definitief 2 4 De nu uitgespeelde G Z C ershaalden het kampioenschap van dafdeeling D van den Ned ZArem Reddingsbond met den volgenden st G Z C t t M 32 Merwede 3 2 1 23 4 Maas 5 2 12 6 I4 D K R 9 114 3 12 P C G 7 1 e 2 16 8 Een bleci Omdat dit s zoen een noodcon P Ue gespeeld is houdt abet kampHX schap geen promotiekansen i i maar M is het alleen om de eer gegaan toch het oen belangrijk feit omdat het i eer samenvalt met een duidelijke op ving van de roemruchte G Z C die meer van zich heeft doen spreke Goudsche Zwemclub opgericht op Me 1886 is een der oudite vergingen van ons land Aanvankeliik woog zij zich uitsluitend op zwem bied en eenige groote zwemmer bra zij voort met L E Beszelsen C Krom A L J Breevaart A Go waagen Jr Jan Blom en in latere ren de nationale kampioenen J C Boer en S H Smit Haar naam maakte de club rA vooral op pologebied n t sterke srelie we lstrijdzwemmers waren zijn nog immer in de G Z C geie i niet dik gezaaid In 1 werd de ee polo wedstrüd gespeeld een overwinning thuis tegen DJ JC fkp lki 1n n MAUTO L gaticfii was rood van opwinding alam ar steeds hikter TsMloltc m a ds U bUoa W m aaik arsehriu vaa dan aaa oaat dso aadar relar kaak B dig voor slcb uu Bat aal te gaan nars aan omsb Sa gaat m ral degeUiJk lats aaa bnMde Maalrad a mag hM aM as ttaa a Btf ii tn lenmii n ewe Dat Is mön antwnordite Pa bat aau m cno II dat l k8 k a BoecM bnerlOk moest hl Manfred volkomen gal k geven ZQ zwegen alle drie opnianw Else begon een paar botarham man voor zichzelf te snUden atj socbt In de lade oaar papier om ia ia t pakken Manfred school züo sopja weg hoewel bet oog baU vol was Het was bem aan te zien dat hij moeilijk naar woorden zocht Ik sal die noaderdtwintig marha voor js beuren zat hl plotseling tr gc f ook Bofl twkrtlg aMrk oor e kosten bansiae an aoo maar lou Blse gc tt aek twkiOg mark an daarmede a M aak aaar Olbersdorf en ta doei ook mee OnverM hliiiK bad lillse geluKterd maar tii h rt tü irh pi iiseling om Maam om oiat awalijk tlap zi uit boa kaa ik BMl nat paarüo gaaaT Vraag eerst at ik ar el Imt lp beb ga JQ aaU aiaa aaar Olbüadait lil bebt veel aaaar arstand vao die dingen Ik ftaa bM aaaai Ik dab mQnhecrPooslefc beioatd Zondag In de fabriekta ksmsB Hit aat opnieuw beginnen Naan ik ga niet mee nae maakte skb Uaar o aaar hal kaoloor ts gaan Ik tab gaan ak aa hiBle Btola passen Zi laat ta fcaad Ik bebbovendien niets aas aan ta trekken aaSU draagt natuurtttk een prachtig japon en 8t Ik k heb alat eens eennieuwe zomer lurk Haar tem liie vei en utaucn roldea ovat naar rangaa Da Hoera spre og a n tegalOk op obd haar btidcn te omhelzen Haar Else vH Peter taeder gatoch mee ie bent Immers rati mooier En Maiifrcd baalde zijo zakdoek voor dan dag an droogde baar tranen Oa nu gauw droog hl aan ikgeef er nog fJlf mark btj dan kon a EUo BaUcrmann liet zleb gamakkeUJkar door Pater bepraten om den nachtelijken tocht achterwege te laten en pas den volgenden dag met zUn zuster mee te gaan dan hü gedacht bad Het ontvoeren van de auto nam haar loo ta beslag dat zU aan niets anders meer kon denken Alle mogelijkheden moesten overwogen worden en teoslotte moest er oog iemaad achtarblltven die alle sporen kon oitwisscben en alle bezwaren welke zich mochten voordoen zil het met gdd of met list uH dan weg ruimen Zij moest zelf toegaven dat bet beter was als zi den avond vóOr den sUrt ki Olbersdorf ol Hajmau aankwam Het gezelschap van Bas sebeen baar daarby aanigszlaa ta vad ta zijn Vid stil wantrouwen sooals allaan vrouwen dat tegenover elkaar kunofa hebben zag Elks haar nda nat da ongewenschta gezellin tegemoet Else Corvln bad sich voor deze tarae dagen zoo moei amaakt als si maar kon Omdat de eenige mooie Jurk welke lU bezat te goed was voor dit uitgahgetje had zij van het pi uwe iurkle dat si op Kantoor droeg da mouwen uitgetomd zQ had er een kraagje en een witte ceintuur op maakt ca zag er erg lief mes oit door Manfred beloofden boad bad met haar belde broers uitgezocht ondanks de protesten van Peter di voorkeur gaf aan een geweldig h deksel met een veer bad zU een hMdje gekozen dat uitstekend op h roodblonda krullen paste En hoewel nu over haar uiterlijk tevreden zag zlJ toch erf tegen de ontmoe met Elin op Het zou atichuwelijk weest züo als sQ al e veel teren afstak rWordi v