Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1942

lisi jt GOUOSGHE Woensdag 5 Augustus 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN JTSiüSf Sir torgmi No 21003 Chrfr d teuri f HETER Gouda Reusachtige colonnes vrachtwagens staan gereed om naar het front tevertrekken WeltbiidPoIyaoon MUtelstèdt Zatavdag watd te Oronw onder groote belangstellmg van publiek i zeiler een zeilwedstryd voor beurt en vrachtschepen gehouden fPoIvBoon Hartoff Timosjenkometden rug tegen den muur Ceoechien in DonSocht drogen uiterst verbitterd karakter Verdedigingslinie aciiter de Koeban uitgesloten aldus Berlijn de Noordelijke lutloopers van den Kaukasus in groote wanorde terugtrekkende bolsjewieken aangevallen Talrijke gemotonseerde en bwpannen colonnes voertuigen werdjn vernietigd Hier en daar trachtten mges l n vijandelijke groepen nog tegenstand te bieden Het luchtwapen greep in met scheervluchten en sloeg den laatsten tegenitand neer Andere Duitsche toestellen bombardeerden opnieuw het spoorwegverkeer tusschen Armawir en Bakoe en vermei den of beschadigden een groot aantal transporttreinen Op een vhegveld werden 12 toestellen op den grond verwoest Ook in de groote bocht van den Don steunde het luchtwapen het optreden der legerformaties energiek Ten Zuiden van Stalingiad werden 5 stations vernield In verband met het feit dat Duitsche troepen de Koeban bereikt heliben deelt het opperbevel der Duitsche weermacht mede dat de l elangrykste grondstoffen van het Koebangebied petroleum yzererts en cementmergel zyn De productie van aardolie en de levensmiddelennljverheid zyn de belangrykste takken van industrie In de stad Worosjilofsk bevinden zich een aantal belangryke fabrieken vooral op het gebied van levensmiddelen metaalen textielindustrie GENERAAL MAJOOB JVLIUS VON BERNVTH GESNEUVELD Het DNB meldt Midden in een geweldige operatie is generaalma joor Jufius von Bemuth als chrf van den generalen staf van een pantserleger gesneuveld Hy is van een vlucht naar een ver in den rug van den vyand opgerukt pantsercorps dat h j persoonlyk een belangryk bevel wilde breHgen nief teruggekeerd Dagenlang bleven alle nasponngen vergeefsch tot emctelyk in de eindelooze verte van het Zuid Russische land Duitsche soldaten den dooden commandant met zyn piloot naast de verpletterde machine vonden Hy moest ter uitvoenng van zyn opdracht over een gebied vliegen waar op dien dag nog gestreden werd en waarboven nog vyandelijke vhegtuigen cirkelden Als schitterend voorbeeld staat hy voor zyn soldaten een krachtige persoonlykheid die allen boeide een soldaat uit roeping die trotsch de bloedorde droeg een generaal die zich reeds m den Pool sehen veldtocht had onderscheiden in Frankryk door zyn dapperheid het ridderkruis verwierf en in den Russischen winter m een der belangrykste sectoren van het geheele Oostehjke front op een verantwoordelyke post streed en die thans op het groote offensief m het Zuiden Js eerste adviseur den opperbevelhebber van een pantserleger ter zyde stond GISSINGEN OVER BEZOEK VAN CHURCHILL AAN STALIN Het gerucht dat Churchill naat Moskou zou xijn vertrokken om aldaar Stalin te ontmoeten wordt in pohtieke kringen te Londen bevestigd noch tegengesproken meldt S P T De correspondenten der Zweedtche bladen m de Britsche hoofdstad zyn In hun cofnmentaren op dit gerucht eenparig van meening dat het de bë doeling der Britsche regeenng is dat de meest fantastische gissingen hieromtrent elkaar kruisen Aan den anderen kant noemt menhet opvallend dat het bericht dat Churchill dezer dagen een overzichtvan de mihtaire situatie zou geven uitdrukkelyk is gedementeerd Op 21 Juh heeft Churchill een besprekinggepresideerd over de samenwerkingtusschen leger en luchtmacht Sindsdien IS hy met meer in het openbaaropgetreden Indien het juist zou blyken dat de ministerpresident op het oogenblik te Moskou vertoeft aldus een welingelichte politieke persoonlykheid dan mag men aannemen dat er verband bestaat tusschen deze reis en de opmarsch der Duitsche legers in de richting van den Kaukasus die wellicht oorzaak is van een nog sterkere pressie der Sovjets tot vorming van een tweede front in West Europa GEEN ONCTTPÜTTEmKE RESERVES Voor den Londenschen omroep heeft de Amerikaansche journalist Fredenk Kuh verklaard dat het onan was te spreken van de onuitputtelyke reserves der Sovjet Unie De Sovjets hd ben zelf hun verliezen op vyf millioen man geraamd Bovendien heeft de Sovj Unie tot nu toe aan Duitacfa land laiiHiedsdeelen verloren zoo graat all Engelim anlcrUk en Duitschland Ig zijn commentaar op de militaire situatie aan hot Oöstelyk front wees de militaire spreker van de Wilhe mitraMe er op dat van de mededeelingen van het Duitsche opperbe al betredende den Duitichen opmarsen n bet ailden dt volgende drie punten bijzondere aandacht verdienen Hit met de achtervolging van de venlagen Sovjetkgcra belaste Dmtsche pantsercorps nadert den biivenloop vao den Koeban Het gaat hier ofigetwirfeld om sterke Duitsche strudkrachten weHce reeds diep m bet Koebangebied zyn doorgedrongen Uit alles blukt dat dit gebied door het centrum van het Duitsche aanvalsfront wordt aangevallen Een tweede aanvalsrichtmg kan men adelden uit de mededeeling van het Dultsclie opperbevel dat ten Noordwesten van dit gebied m den Jejajsctor vyandeUjke achtertioedetroepeé naar het Zuiden zyn geworpen D Jeja is een riviertje ten Noorden van den Koeban dat de Duitsche troepen welke op de rechterflank staan reed hebben overschreden Ook hier gaat de opmarsch in snel tempo verder Tusschen Sal en Don dryven de Duitsche en Roemeensche troepen den tegenstander naar het Oosten terug DÓe laatste mededeelmg van het opperbevel wtjtt erop dat zich thans ook de linkervleugel van het I uitsche aanvalsfront In bewegmg heeft gezet en wel in OostaHjke richtmg Deze nieuwe frontsector vormt m zekeren zui Ai Khakel tusschen het süifdtooneel m de groota bocht van den Don en het Koebangebied D geveehten ia de groote boeht Tsa dan Dlta dragen naar van Duitsdw militaire iHde wordt toegegeven een olterst TerWtterd karakter meldt M van beroafde zOde uit Berlijn MM groote bealiitlicid keercn de Dnititlie bladen liali echter tegen de polingea ma dea rDand om deli bolsjewistiaehen tegenstand m deien frontsectar te kenmerken als een tegen feasler Naar de Duitsche pers doet uitkomen probeert Timosjenko by Kalatsj hetzelfde wat hem by Orel en Woi neij reeds zoo duur is komen te staan nl de linkerflank van de Duitsche legen in het Zuiden in te drukken Het bevel van Stalin om m het vervolg geen duimbreed gronds meer op te geven zonder het uiterste te hebben beproefd is niet zoo eenvoudig op te volgen Timos enko strijdt ten Zuiden van den Don m een tamelyk beperkt gebied waarvan de grootste breedte tusschen Zwarte Zee en Kaspische Zee Jmtrent 700 km en de grootste lengte irca lOOO km meet In het Noorden iegrenld toor den hoek van neden Don en B tC len Wolfa in het Westen lodr dt Zee van Azof en de Zwarte e in l t Coaten dot cte Karoische ee en In het Zuiden door het Kauka lut gebBTlW biedt du meest Zuidelijk leel Vlo Buropeesch Rudand aan de MvjettroepHi weinig et geen bewe l igsitM el kh id Naar aea In de Wilhelmstnum ov Mikt iferiMt Thaosjenko liUfeTolg et m rug tegen dea maar Daw Eiwt f dat hU daor den sneHtn ilNhm opmaiscli koe tenger hM tt lUn vwblndlniMl met d vaam SovjctVnie wordt beroofd t ia Uar attijdende SoTjctlegen I dia gafca rt a liehieM inllen z n 8iJ de adltervolgmgsgevcchten In KoebangabM hebben de Duitsdte epw naar aan in da Wilbelmatrasse wedaelt de poorlQn Bjelaja Glma MJaiAa reedi overschreden DaarbU n aan uit trajecf nlaataen bereikt j 160 km ten Zuiden a B Don ligfan en nog slechts 70 Ziü centrum va het Koeban n We l Op andere pun m5i D l ch troepen looals ld reed SM km diep naar het r VSVWOMUH MOt JST f W8tat la toer M r MMa anMBiUhaiwead ea hiJMMadra BdUiaite krto I aak ni dat Iiei h 5 VUB me WéJÏÏ T ontneemt den l22 aliie gelHenlieid iÜ ÜL Kaaka t ver rejervea basAikt waar is ï elakg ilke iMÜrolenmge SL 7W Hng Taa het Koe M Hfgaa aal kannen ver wat te werden atgawadit OrESATBS IN BET SSOIDBN oDuitachemiJUt e aüde wordt mieren voortdupand Ie aan HattaAe tegoatand ia Mar ardar vaatitdL in GANDHI OVER DE BRITSCHE I VOORSTELLEN Geen vütftadschap tegen Japan SPRAKE VAN EEN ROUND TABLECONFERENTIE De Bnteche berichtendaenst publiceert den tekst van het besluit dat Gandhi aan de w rkcomrai ie van het Voor Indische Congres heeatt voorgelegd Gandlu zegt daarin dat de voorstellen van het Britsche oorlogskabinet die door Sir Stafford Cripps uiteengezet zyn het Britsche imperiahsme als qooit te vol en lo al zyn naaktheid onthuld hebben De commissie is van meening dat Engeland niet in staat is Indié te verdedigen en dat er een eeuwige stryd tusschen e belangen V an Indue en die van Engeland bestaat Omdat Engeland jegens Indie nog steeds een politiek van wantrouwen voert IS er geen reden waarom de verdediging van Indie met zou wor i den toevertrouwd aan de gekozen vertagenwoordigers van Indie De deelneming van Indie aan den oorlog aldus Gandhi heeft niet den steun der Indische bevolkmg maar is een zuiver Britsche daad Als Indie vry wordt zal het waarschynlyk zyn eerale stap zyn met Japan te onderhandelen De commissie is daarom van meening dat de Engelsch6n zich uit Indie moeten terugtrekken De pioble men van mmdierheden in Indie zyn een werk der Britsche i ogeering en zy zouden met de Engelschen verdwynen Op grond van dit all J verzoekt de commissie Engeland in het belang van zyn eigen veiligheid Je veiligheid van Indie en de zaak van den wereldvrede Indie vry te kten zelfs als Engeland geen afstand doet van al zyn Aziatische en Afnkaanache bezitt igen De eommiaaia wenscht bet Japansche volk ea da Japaniche regeering de verxeiienBg te geven dat Indie geen vijaadselup tegea Japan af tegen een anderen staat kaeatert Een loand tahle conferentie Naar Reuter uit Bombay meldt zou Gandhi zich bereid heb cn verklaard deel te nemen aan een door den liberalen leider Saproe voorgestelde round table conferentie Oriiia ia Britliieh bdië t oaaataanfeT In de Wilhebnstrasse he men gisteren op een desbetreffende vraag de opvatting te kennen gegeven 4 at de ontwikkehng in Bntsch Indie in de richting van een openly ko crisis gaat volgens de meest verschillende mlichtiingen en berichten NIEUWE GENERAALKWARTIER MEESXER IN ENGELAND Het Britsche ministerie van Oorlog maakt bekend dat luitenant generaal Sir Ridell Webster de opvolger zal zyn van generaal Sir Walter Venning als generaal kwartiermeester van het leger Webster is de man die bij den Bntschen af toch uit Duinkerken den terugkeer van de Britsche expeditiestrydkrachten naar Engeland organiseerde Hi aanvaardt zyn ambt op 14 Augustus samen Daarmede heeft hef het grootste gedeelte van zyn graanlandl en zyn grondstoffen de helft van zyn yzerproductie en drievierde van zyn aluminiumproductie verloren zien gaan Als het Duitschland gelukt de Sovjet Unie ook van haar petroleumtoevoer af te snijden dan is de positie der Sovjets hopeloos JEKATARINOFSKA BEZET Naar het opperbevel der Duitscheweermacht met betrekking tot de gevechten in het gebied ten Oosten vande zee van Azof mededeelt zyn deDuitsche troepen den derden Augustus ondanks verbittrfden afweer derbolsjewisten tot m de stad Jekatarinofska doorgedrongen en hebben zydeze in stormloop genomen Om dezeniet ver van de bocht van Jeisk liggende plaats te bereiken zyn de Duitsche infanteristen in vermetelen opmarsch zwemmend over de rivier Jejagetrokken De verdediging van de Europeesche kust INSPECTIETOCBT VAN MINISTER SPEER EN GENERAAL DIETRICH Eemge dagen geleden hebben de Duitsche Hyksminister voor bewapening en munitie Speer en de commandant van de Leibstandarte Adolf Hitler de generaal der Waffen SS Dietrich vergezeld van den mannebevelhebljer eenige dier krachtigste versterkingswerken bezocht die tot verdediging van de kust van het Eurc eesche vasteland zyn aangelegd zoo verneemt het DNB van militaire zyde Beveiligd door onvernielbaar schynende ringkazematten met meterdiklte wanden van gewapend betion omgeven door een kiing van battery en tot beschieting van kfeine doelen op zee en vyandelyke vliegtuigen staan de stukken der batteryen verdragend geschut Voor en achter deze reusachtige stukken geschut ryat zich battery 4an batterij Uit de lucht van land noch van zee uit is iets opvallends te zien Er is echter geen doode hoek de draagwydte der stukken van de eene bat tery doorsnydt die van de volgende De aanvaller kan landen waar hy wil hy wordt in elk geval gepakt allereerst door de mynversperringen op zee door de zoekhchten en het vuur der zwaarste zware middelzware en lichtere marineartiUerie Zou het afzonderlyken aanvallers toch nog ge lukken er door te komen dan wachten nieuwe wapens en afweermaatregelen op hen landmynen zwjaai ebetonneerde machinegewewTiesten prikkeldraadversperringen en vervolgens handgranaten vlammenwerpers en handvuurwapens Voor het geval de aanvaller er de voorkeur aan mocht geven troepen uit de lucht te landen zyn de versterkmgswerken in staat naar voren naar achteren naar links en naar rechts gelyktljdig aan vallen van allerlei aard af te slaan Oiuniddellyk achter de versterkmgswerken der marme beginnen de diepe verdedigmgslime van het leger en de luchtmacht DE KERK EN DE KLEEDING DER VROUWEN In verband met herhaaldelyk in de pers besroken geruchten volgens welke de kerkelijke overheid de bepalingen ten ganzien van de kleeding der vrouwen by kerkbezoek zou hebben verzacht mouwlooze zomerkleeding en bloote beenen zouden veroorloofd zyn schrijft de Osservatore Romano in een officieel geïnspireerde verklaring dat de nchtlynen voor een zedige kleeding der vrouwen volledig bevestigd zyn Aan vrouwen wier kleeding een bezoek in een fatsoenlyk huis onmogehjk zou maken is ook het betreden van de kerk verboden 1 nn nnM nanMKwwi Reist niet op Zaterdagmiddag In verband met de overstelpende drukte die de spoorw egen door de tienduizenden vacantiegangers te verwerken krygen wordt van tjevoegde zyde op het volgende gewezen Den vacantiegangers wordt m hun eigen belang verzocht zoo weinig mogelyk gebruik te maken van den Zaterdagmiddag om te reizen daar de tremen dan overbelast zyn Dit advies klemt te meer voor reizigers naar de Veluwe die gebruik zouden willen maken van de aanshntmg uit Amersfoort richtmg Apeldoorn te 15 94 trem no 1841 en richting Zwolle te 15 00 trem no 1509 Aan hen die absoluut Zaterdagsmiddags moeten reizen wordt aangeraden van de speciale seizoentreincn gebruik te maken die in verband met de vacanti spreidmg reeds vanaf 4 Juli in dienst gesteld zyn Voor de andere reizigers verdient het aanbevelmg te trachten Zaterdagsmiddags voor 12 urnde plaats van bestemming te bereiken of Ie reizen na 19 uur Zondags worde by voorkeur tusschen 6 en 10 uur of tusschen 12 en IV uur gereisd Echter met na 19 uur Bussen ryden er zooals bekend s Zondags niet Japansch initiatief in Zuidzeegebieden BEDREIGING VAN AUSTRALIË TOEGENOMEN De Engelsche nieuwsdienst moet toegeven dat de Japanners in de Zuidzeegebieden het initiatief in handen houden In Engeland zoo meldt deze nieuwsdienst heeft men eerst geen geloof willen schenken aan de berichten uit de operatiebases in den Stillen Oceaan volgens vielke de krygsverncbtingen in het gebied van Cocoda op Nieuw Guinea een tiedreiging voor Port Moresby zouden vormen Helaas zyn er voldoende verontrustende feiten die de waarheid van deze berichten bevestigen De Japanners hebben het vliegveld van Cocoda bezet en hebben zich door de aanvallen der geallieerden niet laten beïnvloeden Zij versterken hun scheepsbewegingen in de wateren van NifeuwGuinea en tevens hun formaties vliegtuigen Men moet wel aannemen dat het den Japanners ook gelukken zal hun troepen en aanvoer te versterken ondanks alle pogmgen van de geallieerde luchtmacht om dit te verhinderen Geruchten over parachutisten in Amerika De plaatsehjke legerinstanties te Baltimore Ver Staten hebben volgens den Engelschen nieuwsdienst verklaard dat tot dusver alle t erichten over landingen van paifachutisten in Pennsylvania Marylana en Virginia onjuist zyn gebleken ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND Vannacht hebben zich Britsche bommenwerpers in gering aantal boven VTest Duitsch gebied Ijevonden Uitgeworpen brisanten brandbommen veroorzaakten schade aan gebouwen in eemge plaatsen Volgens de voorloopige berichten is een vö ndelijke bommenwerper neergeschoten aldus het DNB In denzelfden tyd ondemam een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen doeltreffende aanvallen op voor de oorlogvoering belangryke havenwerken en fabrieken aan de Westkust van GrootBrittannie GROOTE GROT ONTDEKT Naar gemeld wordt is tusschen Grosswardein en Klausenburg bij Varsonkolyos Hongarye een grot ontdekt die naar gezegd wordt grooter Is dan de druipsteengrot van Aggtelck Het zou een der grootste grotten ter weield zijn VERBOD TOT HET HOUDEItVAN DUIVEN Alle dieren moeten worden gedood IN EN UITVOER VAN DUIVEN VERBODEN In het Verordeningenblad is opgenomen een verordening van dea Rykscommissaris voor het beaette Nederlandsche gebied houdende verbod tot het houden van duiven Hi difr daiven houdt moet deae binnen een week slachten de pooten waaraan een ring is bevestigd bij dea bnreeraeester inlcTerea ea ziia stag onverwijld sluiten waarna de barge meester de slagen ▼ eraegelt en onderzoekt of de ringen van alle ten gemeentehuize geregistreerde daiven liia ingeleverd De in en uitvoer van daiven is vetboden Hy by wien een duif binnenvliegtof die op andere wyze een duif daadwerkelyk m zyn bezit knjgt moet dezemet de zich by de duif bevmdendebericbtkokers en mededeelmgen aanden dichtsbyzynden burgemeester afgeven Pootnngen en dergelyke mogenniet worden afgenomen De burgemeester dient er voor zorg te dragen dat duiven zonder eigenaars of verwilderde duiven onverwiild worden gedood Hy die opzettelyk of door zyn schuld m stnjd handelt met een be paling van deze verordening wordt gestraft met gevangenisstraf van ten rtimste drie maanden doch ten hoogste van vyf jaar In byzondcr ernstige gevallen kan tuchthuisstraf van tên minste een jaar doch van ten hoogste vyf tieh jaren worden opgelegd Hij die kennis krygt van het onge oorloofd houden van duiven en zulks niet onverwqld aan den burgemeester aangeeft wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste v f Jaren De bepalingen van daze verordening zim niet van toepassing ten aanzien van a Duiven welke door de Duitsche weermacht worden gebruikt of m beslag zyn genomen b Duiven welke door den Rykscommissaris commissaris generaal voor Fmancien en Economische Zaken wegens haar by zondere fokwaar de zijn vnjgesteld en met betrekking tot welke de aan de vrystellmg verbonden voorwaarden worden nagkomen c Duiven welke in dierentuinen worden gehouden op een zoodanige wyze dat zy niet kunnen wegvliegen d Lachduiven welke in afzonderüjke kooien worden gehouden Deze verordening treedt m werking op Vrydag 7 Augustus op welken datum de verordenmg 140 1941 betreffende het houden van duiven buiten werking treedt De stryd gaat voort Cmds in het Oosten wordt d strlid met ouvermlndertle kracht voortgezet GMota offers worden ge raagd van de mannen die dezen strijd voeren Van u wordt slechts een klem bescheiden otter gevraagd VfU vragen u slechts een bijdrage voor de Nederlandsche ambulance de Nederlandsche hulpexpedltie die de helpende hand biedt aan gewondan vriend en vijand Dat kleine offer kunt u niet weigeren Stort uw bijdrage op girorekening SIM Nederlandche ambulance Koninginnegracht 22 s Gravenhage ê H t Msê MmwaiananiUnnM Zon op 6 07 onjler 21 24 Maan op 1 34 onder 17 06 Men ia verpUcbf t vtrdvicteren van zooaonderKaDt tot conaopkomaL Lantaania van voertnitfeii moetea eea halfjaar na tons onderjIaBi OBtatoken worden g K 7U