Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1942

WOENSDAG 5 AUGUSTUS 1942 De Gouiue v66x taxMig jaar De bocht uan de Gouiüe by de Keuerrtroat in ItM door den toe 9jariflen Jon Liothort geteekend Links op den oorgrond ziet meii de oormalije broutuery de Zujoon toaar oóór den bouuj van het stodhuijop de Markt het stedehuis was De Zwaan heeft nog zijn beide erd epmfien tierderop nog e n luijel Een paard trekt een vatenslede over de zoq huuelyk hobbelige keien Op den ochtergrond de hooge brug voor dtGroenendaal Boven het geboomte steekt de ter kwader ure gesloopte toren a n de Luthersche kerk uit Deze teekening geschenk van de Erven Ligthart is evev ens te zien opde prentententoonsjfllmg m de Gasfhuiskopel Foto G Crt Schelle xaojen 17 traverr vo niuisMiisws G4M Mca nmonmJunomovoB Mi 13 aMmmgtn tMCMtaaa BH bet Goudseh Hontienintltonii voor werkMin en klein lelfstandifen kwamen in Juli 17 aanvragen om borg telIln in tot een bedrag van ƒ 1 M3 Daarvan werden er 13 tot een een bedrag v ri 1 1065 toegeaUan Een van 100 werd er ingetrokken en drie van totaal f HO lün nog in behandeling Van één aanvrage werd ƒ 58 miadeT toegestaan dan gevraagd in vertMnd toA reeda door aanvrager ge paarde gelden en getroHen achuldregeUngen ONTVUCHDB AABPAPPELEN Van een volkituin aan den WiHena lijn tien kilogram aardappelen ontvreemd De politie wist d daden op te iporen het waren twee iongen De aardappelen liJn bö hen thui in be lag genomen VOOB IIR CnUJPEN GEZET Er ia een heerenrUwiel ontvreemd dat onbeheerd voor eeri pand aan den Ridder van CaUwe tói 4 STAIMWPAAkBANK Op de Stadsspaarbank en stortings dlenst If in Juli in 8290 posten ingelegd ƒ 162 258 11 en in 3113 posten terugbetaald ƒ lSê 31 88 meer ingelegd ƒ 3526 25 Het saldo bedroeg per ultimo Juli ƒ 1 038 373 94 In den loop der maand steeg het aantal spaarboekjes met 23 tot 4181 en het aantal rekeninghouders met 10 tö aio4 BB8U881NO VEKDAAOD De burgemeester heeft de beslissing verdaagd op het veraoek van gebrs v d Post om vergunning tot het uitbrei den der siroopwaleHabriek met een heetwatcrove ten een meng en kluts machine met 1 electromotor van 2 P K en 1 Uskast met 1 electromotor van Vt P K in het perceel Naalerstnat 31 EXAMEN FKANSCH L O Te Utrecht slaagde voor het e Fransch l o de heer W A G Strav Hiler EXAMEN ENGELSCH L O tl Voor het examen Engelscb l o is te Utrecht geslaagd de heer ld H de Bolster alhier Economische rechter te Rotterdam CLANDESTIEN TARWE VERHANDELD Begin Maart j l verkocht de 34Jarige landbouwer L van den Dool woonachtig te Moordrecht aan twee bewoners van Nieirwerkerk a d IJssel SO kg tarwe welke hu zelf had geteeW by welke transactie geen bonr nen ingeleverd werden Het O M heeft tegen den Moordrechtenaar daarvoor 3 maanden gevangenisstraf gevorderd de minimum Straf op dit delict gesteld De rech er heeft hem daartoe veroordeeld De twee koopers uit Nieuwerkerk a d Ussel dt 55 jarige metselaar A de Wit en zün zoon de 27 iarige monteur P C de Wit werden elk conform den eisch veroordeeld tot f 50 boete subsidiair 25 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van de bü hen in beslag genomen tarwe Bij den vader was dat 50 en btj den zoon 30 kg Een boete van ƒ 30 subsidiair 15 dagen hechtenis werd opgelegd aanden 3Sjarig en timmerman J Verburg uH H irdrecht die een hóeveelh d tarwe door hem voor zijn kip pen gekocht naar huis had vervoerd rnradalc M haierberdiUag Ambtenaren hadden op de boerderij van den Sl jarigen veehouder J Slujrs woonachtig te Waddinxveen ongeveer 1 kg boter aangetroffen die door den boer zelf bleek te zijn ge Een half jaar hhidCTlijke hoofilpijn Nakorteal dg Dl Hm J K I K ithrift Ji 4 tO 40 Gedurende taaU jiu leed ik in Toondiuende faindedijke hoofdpiia Jtui 1940 begOD ik ca kaar met OTSsltjca Reedt M nüncs itjtl watea de pijoca gebcel vctdwenea Ook duat heb i geea ptia mxa Bi thcuaaallek bdüu pil Tetkoadbeid griep seaaw ca hocrfdpija helpea d Orcalries ii bet Tnneril Ageqtuut Doe befcbea geco tctaidelitkeo invloed op hm oiug en dumea Ncra dina de ptMf Onginecle erpikking tu 20 uUencB Mas M OS la tUc spoihekea ca drogitterijcn ctkrltgbi t FEÜILLETC N ai Nadruk varboden DB BBMAUTO Latw kabbta Manfred ca Ut Bet gadaao Ba toea ging het niet maar D toaa It bQ naar hM i nV f bracht Manfred heeft toen vaal ga NataarliJk Uanfrad is da knaptU vantaaMnte man Aan Ik kaa Ha bacon loflied op aaar broar ia hilatacda daAtdooa w AT AAR AMNEER Schoawbarg Bioaeeoy Cadetten met Mathlas Wieoian Andrews Engelmann en C rst liöck Aanvang 8 15 uur ThaUa ThMrfcr VUf miUiofn zoeken een erfgenaam met Heinz Bühmann Aanvang 8 15 uur RcaB c Bioscoop Menschen nobdlot met Fosco Giachetü Aanvang 15 uur UAog 1 U aar Nienwehavea SM Zitting ruUbureau voor Icinderschocoen U Aar 1 12 en nur Stadkai Zitting adviesbureau Moeder en Kind van Ned Volksdienst S Aog IM aar Ned 0 ef Gemeeate Spreekbeurt ds Joh van Welzen S Aoc S aar Reonie Spreekbeurt Vrije Apostolisch Zendings Gemeente voorganger A Broekhutsen Aag 1 36 3 anr Spteringstraat 113 Consultatiebureau voor zuigelingen elke Maandag eh OonderdSc urende Augustus Aag 7 3 aar Vrij Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond Aag IM aar Leger des Rfeils Hei hgingsdicnst leidster J v d Veen 7 Aug 9 uur 4Sebonw GemeenteUike Gezondheidsdienst Spieringstr 113 Kostekioze inenUng of hennenting U Aug 18 aur Daniël Openbare verkooping meubilaire en huishoudelijke goederen door deurwaarder B J N Akkersdijk 14 Aug 3 nor Kantoor N V Land en Tuinbouwbank Buitengewone vergadering van aandeelhouders U Aug S aar Nieuwe Markt Straatprediking EvangelisatiecentraleGeret Kerk onde leiding van ds J P C ten Brink 17 Aug 7 anr Gebouw Gemeento Ujke ezondheidsdienst Spieringsv 11 J Medisclie sportkeunng BEZIENSWAARDIGHEDEN JDe Moriaan Westhaven 29 Pijpenmuseum Geopend op werkdagen 10 12 30 an 12 30 18 uur Oasthnlskapel Oosthaven 9 Prentenverzameling van Chid Gouda Geopend op werkdagen 10 12 30 en 13 30 17 uur DISTRIBUTIE BESCHEIDEN Ottreiking LeveaamiddeleBkaarten eni I m 7 Aog 8 12 en 1 S 4 38 aar Dtotributiekaatoor Boeleksde 71 Uitreiking van levensmiddelenkaarten aardappelkaarten puntenkaarten voor serviesgoed en kinderaeepkaarten op de data die zijn afgestempeld op de thans In gebruilï zijnde bonkaarten voor levensmiddelen Aflialea aaBVQagtonnuUeren Schoenenbonnen t 30 12 en 1 30 3 30 aur DistribaUe kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Donderdag V X Y Z Afhalen formulieren voor vru telling buwielvordering S 38 5 anr Stadhais kamer gemeentebode Afhalen formulieren voor het aanvragen van vryatelling van rüwielvordering AANMELDING LOCALITEITEN HUISVESTINGSBEDRUF T m 8 Aug 8 30 5 38 nar Bureau van Politie Markt 27 Aanmelding van bedrijven door hotel pension logementhouders enz en kamervejfiuurders APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek Dee Westhave 14 kamd De kam werd tegelijTi in beslag genomen Het O M vorderde ƒ 125 boete of 50 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van boter en karn Het vonnis Uiidde ƒ 100 boete of 50 dagen hechtenis met verbeurdverklaring Aardappelvervoer Een boete van ƒ 7 750 s ubsidiair 3 dagen hechtenis kreeg de 28 jarige metselaar L Ekkelboom uit Gouda die op 27 Apnl j l op een fiets een zak aardappelen van 13 kg had vervoerd Bootdiedacteur O Wekten flotterium Chef redacteur voor Gouda ca Omstreken r TIctcr Gouds V antvoord l4 k voor de advertmtlM L Akkersdiik te Rotterdam Ultceetster N V RatterdamsOi Nieuwsblad Rotterdam f H oszap mo osSjoh uapaqïtpuatsuio B aapno aq jaop ï p Riaiooia8ao SI a nansSuA a a apSnajA i4ta l 1 V aa 8as taiu ta I in ja H saod ap jooa oltz naSotz Smoa at SIP siaSoa ua8aaz n T Vl uaS Saz ai wm taan in tqaip puoui a aop aiQ usi P do oannz az ar oaiiniido oatpiz ml a loduiat aas sinn w Saz ospsisS ssui oduis aas js qaq sa r i ataq OOOASS s tsq tuiseo ostqaoq ap M aWI a S tsni oss aq lap tpfia aoSaai aa liooai s s u auisnido tmmm m d j iSnqasjS si t H Joaqas oss i pao S snijs ap os sno fUL osiaz oapuiq a tz oa ap f a0 iqapwl oO asicq at a taftisui ap o oausd laq do pu tti UU vro ger tüden JUL GODMCrilK CODRAin BODE II JAAB OELEDBM Uit een advertentie DagelQksche goederendienst per stoomlMmten Koophan del Landbouw Nijverheid van Gouda naar trecht v v Vertrek van Gouda naar Utrecht Maandag en Dlngsdag 3Vi uur Donderdag 1 uur Woensdag Vrijdag en Zaurdag 4 uur Informatien bij den agent D de Bruin hoek Oosthaven te Gouda S JAAB GELEDEN Sedert jaren heeft het Nederlandsche Gymiv stiek Vertxmd door het geven van openbare uitvoeringen in verschillende plaatsen van ons land beproefd de gymnastiek meer en meer ingang te doen vinden en haar tot volkzaak te maken Het gewest Zuid Holland en Zeeland heeft thans te Gouda en tweedaagsche uitvoering gegeven in overleg met de Goudsche gymna sliekvereeniglng Excelsior en onder hoofdleiding van den heer H Ouderkerk Het is een welgeslaagd feest geweest Den eersten dag werd op het exercitie terrein aan den Rotterdamschen dijl de gewestelijke uitvoering van de turners gehouden en den tweeden dag hadden in Ons Genoegen het weer was toen je slecht om naar het feestterrein te gaan een wedstrijd in staafoefeningen en een kinderuitvoering plaat Op het raadhuis werden de offic eeie vertegenwoordigers en de liesturen do ir het gemeentebestuur ontvangen Veertien vereenigingen met 16Ó turners namen aan de uitvoering deel Sen feestcommissie onder voorzitterjrhap van den hyer C P ChAlex kapitein der ii fapterie had alles keurig geregeld 25 JAAR GELEDEN Uit Boskoqp Ter bezuiniging van het door deze gemeente blijkens med ideedeeling van het Rijkskolendistribu iebureau over de maanj Juh te veel gebruikte gas zal vanaf H Augustus totdat is gebleken dat het meerdere verbruik over Juli zat zijn ingehaald dagelijks alle gastoevoer van des namiddags 8Vi aur tot den volgenden morgen 4 uur worden stouezet i SPORT VOETBAL Competitie indeeling geeft sterkere bezettingen DE DRIE M UDSCHE DERDE KLASSERS BU ELKAAR Alle vierde klassers In één groqr De competitJc indeelin g van den NederL VoetballxMid voor de lagere klassen is nu ook bekend Volledigheidshalve de reeds ge ubliceerde van Ciouda er nog eens bij vermeldend luidt de indeling van de elftallen uit jouda en omgeving in district U ais volgt 2e klasse A B M T Elinkwijk Gouda H VV Quick UV S UV V V D L Velox V IO S 3e khisse B CromvUet G DA G S V CaakkwarUer Olympia O N A De Poistduiven Scheveningèn Terlaak V C S 4e klasse E Aipmerstolsche S V Bodegraven D O N I6 iouderak Haa tre it Moordrecht Oudewater Schoonhoven Stohwijk Waddinxveen Reserve 2e klasse A A D O 3 D H C 3 H B S 2 ttV V 2 Laakkwartier 2 ON A 2 Quick 2 Scheveningèn 2 U V S J V U C 3 Reserve Se klasse B A D O 4 Feyen oord 4 Fortuna 2 Gouda 3 HermesDV S 3 De Mussohen 2 Neptunus 3 R F C 3 Sparta 3 S V V 3 Reserve 2e klasse C C V V 2 Emma 2 ExLcelsior 3 Feüenoord 3 3ouda 2 Hermes DV S 2 O DS 2 R F C 2 Sparta 2 Xerxes 3 Reserve 3e klasse H Excelsior 4 G S V 2 Neptunus 4 Olympia 2 O N A 3 R F C 4 Sschoonhoven 2 Sparta 4 V O C 2 Xerxes 4 Overal tien elftallen per groep De publicatie van de indeeling breekt de voetibalvacantie meteen af virant alle aandacht en bespiegelingen gaan zich nu richten op het snel na frende competitiebegin Men weet n waaraan men toe is Drie dingen vallen bij het bezien van de indeeling op In de eerste plaats is men er in geslaagd alle afdeelingen voor zoover het althans de elftallen uit deze streek betreft gelijk te schaven op het normale aantal van tien ploegen en dus achttien wedstrijden waardoor de vorig seizoen geldende bezwaren tegen de oniegelmatige aantallen elftallen en een te veel of een te weinig aan wedstryden zijn opgeheven men krtjgt elke week een beurt en behoeft niet af ea toe over te slaan Het tweede en het derde feit zijn dat er in het algemeen in vergelijking mej de indeeling van verleden jaar iet ïoo heel veel wqzigin en zy Pr kinderen Kinderenl ik hab alles al altgedacht Manfred krijgt natutirlUk aan telegram en dan waet ik e n wilnluila Als Ik van ille kanten getotografeard ben Jen zuUan k selcar van alia kasten toloiprafeeren riep Els att Sm bood mond Ja kunt betml niat vergallCB boor Do Ik weethier een caf4 mat aO tafelgenengten amuziek ea een radio echte lUne muziek van een kapel enkel violen WUvteren feest nietwaar wU maken pret Het nette kleine hotel aar Peter met EUn den nacht Ode doorbrengen bleek sen minderwaardig hotel Maar het was dnor tochtgenooten geheel 1 zei Elae en Saia moesten m t een dak dHMnen waartegenover ataat dat de v rand ringen e er zijn de be eu ttakg versterkt hebben althtoB in ver g Un met de presUUei is 1941 Gouda met ad bekenden Vele bekende gezichten treft Gouda dat aeht zelfde elftallen heeft als in de afgeloopen competitie Vervallen synHercules dat naar district I is overgegaan en het I gedegradeeixié Laaltkwartier De eepflge nieuweling is degepromoveerd A tfechtsche club Elinkwük Een HaaaSeh Utrechtsche sfdeeling dus met jüHIoeperi naar Leidenen Maassjuis U V V fen Velox vi arenvorig jaar de majadoren nwar ookoverigens zal deze aardige afdeelinglenoeg spannende wedstiriiden opleveren Flink gezelschip In derde klasse Het dpOT de promotie van G S V op drie gekomen aantal Goudsche derde klassers is bijeen gegroepeerd in een Haagsche afdeeling die niet alleen m aantal maar ongetwijfeld ook in kracht is toeiienomen Naast Olympia en O N A s medecandidaten van vorig jaar Scheveningèn en G D A en De Postduiven zijn er in als nieuwelingen in onderpebracht het gedegradeerde Laak kwartier en V C S uit Den Haag dat in het afgeloopen seizoen in een endere derde klasse afdeelinjr kampioen was Niet alleen krügt Gotida zej plaatselijke ontmoetinwn maar ook overigens zijn er pakkende partijtjes te verwachten GS V zal in dit sterke fezelschap terdege gewoeen worden maar ook Olympia en ONiA zullen op volle toeren hebben te draalen Eén omtreli afdeeIinir De vierde klassers zijn eveneens bü elkaar ingedeeld Vorig jaar speelden Schoonhoven en Waddinxveen in een andere groep maar het was ditmaal mogelijk ze alle in één afdeeling van tien te plaatsen doordat G S V is gepromoveerd en MSV overg léat it is naar district I zoodat men van de lastige reis naar Montfoort af is De clubs waardeeren het wel af en toe eens in een Haagsche of Rotterdamsche omgeving te zitten maar ongetwijfeld i de thans gedane indeeling de billiikste daar het niet op gaat in dezen tijd met slechte en ontbrekende verbindingen vreemde clubs onder te bj engen bij elftallen uit moeilijk of niet te bereiken plaatsen Door de nloegen uit Grtuda er omgeving same te brengen blijven de reizen beperkt tot zeer wel te maken fietstochten met Schoonhoven en Ammerstol Bode raven als enkele uitersten Overigens heeft deze indeeling voor dat er tal van zoo goed als plaatselijke wedstrijden zijn zoodat een soarnend verloop is te verwachten Vorig laar waren Bodegraven en S olwijk de sterksten maar welh ht wagen plf allen als Gouderak Ha troclit ïr iii hoven en mogeliik DONK Ammerstol en Moordrecht nu ook een kans Reserve Ze klassers apart In de reserve 2e k1ass zijn Grtüria 2 Gouda 3 en O M A 3 ditmaal gescheiden gehouden en ov r all d i a ngen verdeeld ON A 2 treft in Hsagfche contreien eenige bekenden maar de groen is och wat sterker peworden door de vervanging van ADO 4 en H B S 3 door ADO 3 en H B S 7 en door de ooneming rt het gedegradeMde On htt gepromo H Laakkwartier 2 GoudA 3 i vcr £ n TTaspcpH R tVrdam cbö pfde linp geplaatst m nok eerige zelfde elftallen Hier iuist het lepenoverge te e als bü OVA 2 het f eede van Srwrta en het derde van ADO mpgVten n aats voo he derd en vierde van der ve eenigin fen N iwe gerirfven ziii Feüenoor i 4 en De Mii sch n 2 die beide promotie gemaakt hebben Nieuw sl hBfn sind de laatste ieren de omgeving voor Gouda 1 dat een Rntterdsmsch Dordtsche groen en allemaal andere competitieeenoote heeft nnijda 2 heeft ellicht de terk te af p iT g ui de T eerre mï a w klasse getroffen met Feijenoord 3 als de eeuwige kSHrrifoen d pr i T liet oromoveeren kan met de mede kamoioen van vorig seiroen Snsrta met het gedeersd er w m e n V S en met het sterke R F C 2 stellig een ferme bezetting Overige reaerves bij groote clubs Tenslotte de reserve derde klassers G S V 2 Olympia 2 O N A 3 en Srhoo i hoverf 2 huizen ook thans bii Pikaar weer in een Rotterdamsche groep docb met andere elftallen dan in vong jaar De medebewoners zijn thans de jongste generaties van de groote Rotterdamsche vereenigingen Daar is dus wat te leeren In verschillende afdeelingen waren R F C 4 en VOO 2 in het afgeloopen seizoen tweede Excelsior 4 was derde Sparta 4 vierde Neptunu 4 vijfde en Xerxes 4 zesde Ook de groep van de reserve derde klassers heeft wel aan kracht gewonnen Alles bijeen biedt de indeehng dus veel aantrekkelijks WATERPOLO Polo uitslagen BODEGRAVEN KAMPIOEN IN ZWEMKRING t e uitslagen van gisteravond aren Ned Zwem en Reddingibond Afdeeling N SZ en PC G Z C 1 0 kamertje genoegen nemen b Mt rai een geluk dat st dtt nog koodaD krUgen Het bleek dat m ontevradaner wat dan fiSln Bet ruikt nlar mul xei 41 en deedItet raam opa En dan vmd Ik dtbedden ook niet soiver Ik hab hoorc verteUen dat zij het Unnan olat wasschen als er een gaal I gaweest mair Acb wat Wat bindert dat Elin gaapte sQ was erg moe van dan vorlgen taalt doorwaakten nacht Dat ind Ik niet beijverde Else zich wij moeten hier vier mark tietalen voor een bed en voor dat geldmag Ik leni ainste verlangen Zwemkring Gouda h e ere n Ie klasse A SZ en P C 2 GZC 3 De Gouwe 2 0 Z V 0 3 2 0 Ie klasse B Bodegraven Boskoop 2 3 0 2e klasse A GZC 5 B ZC 1 0 2e klasse B Bodegraven 3 Bodegraven 2 O 4 iT Dames Afdeelmg B Bodegravene BoskoDp O 4 VriendsehappelQ i De Gouwe G Z C 1 5 GZ en PC jun r G Z C jun 2 1 Bodegraven jun Boskoop jun O 1 In den zwemkring Gouda viel opnieuw een beslissing Bodegraven behaalde het kampioenschap van de Ie klasse B Het zevental speelt met de A kampioen G Z C 3 een heele competitie voor promotie naar den Ned Bond In de Ie klasse A beëindigde GZC 3 de competitie zonder een nkel tegenpunt 24 0 en O Z V zondereen enkel voorpunt O 21 PUUiTSELIJK NIEUWS Bergambacht GEITENKEVRINC Stijgend aantal iasendingea Op het terrein aan den Kerksingel is de jaarUjksche gaitenkeunng uiteaande van de ge i ten fok vereen i ging Bergambacht Ammerstol gehouden Als keurmeesters traden op de heeren ir Van Hoeven en Bats Het aantal inzendingen beweegt zich in stijgende Itjn en bedroeg dit n aal 121 dieren De bekroningen werden irïs volgt toegekend Chigehoaritde melkgeiten van 1 kar 13 inzendingen 1 D de Hoop ï Gebrs Rocken 3 P Stout Gehoornde melkgeilen van 1 jaar 9 inzendingen 1 J v d Berg 2 H den Hartog 3 K Mak Ohoornde melkgeiten van 3 jaar en ouder 12 inzendingen 1 T Schilt 2 C Potuüt 3 W J Schouten Bonte melkgeiten 9 inzendingen 1 D V Buren 2 W J Schouten 3 A van Buren m Ongehoomde lamineren 4S inzendingen I T Hnisnj an 2 D van den Berg 3 K Noorla der Gehoornde lan neren 21 inzendingen 1 P Vermeulen 2 W J Schouten 3 W de Brtijn Bokken 1 H den Hartog 2 T Schilt De beste geit van de heele tentoonstelling was Neeltje eigenaar T Schilt De prijzen werden met een toepasselijk woordje uitgereikt door burgemeester Wirkler PENSIOF NREGELmO VOOR PERSONEEL CONCIlRREiNT De directie van de N V Timmerfabriek De Concurrent heeft voor haar personeel een pensioenregeling getroffen welke recht geeft op een uitkeering van f 15 per week voor eiken empkiyé dier fabriek die den 65 jarigen leeftijd bereikt Voor het personeel brengt deze regeling geen financieele lasten met zich VEE EN VLEESCHKEÜBING In Juli zijn alhieir ter keuring aangeboden en goedgekeurd 18 koeien en 17 graskalveren In de noodslachtplaats werden goedgekeurd 2 koeien 1 nuchter kalf en 1 varken en afgekeurd 1 koe en 1 paard Aan keurloon werd ontvangen ƒ 154 75 In die maand zijn gestorven 1 koe 1 graskalf 7 nuchtere kalveren zes varkens 12 biggen 4 schapen en 2 geiten ZwUgend begon zO cich te ontkleeden Toen zU In bed lagen begon Blln e n nieuw gesprek U bent op een aovoeatenkantoor nietwaar vroeg zU Ja antwoordde Else Vindt u het werk prettlgT Nu en dan bet Is niet zoo prettig geld te moeten verdienen Ja Ja dat begrijp Ik maar tochbenUd Ik u Het moet toch heel prettigzUn het gevoel te hebban eigenbeenen t kunnen staaa vooral als rouw Dat verbeeldt a sich zal Slsc bitter O moest het maar e s moeten Ik heb ook op kantoor gewerkt opvaders kantoor en ik vond het erg pret EERSTE PRiiS OP ZANGCONCDUKS De gemengde zangvereeniging Nut en Genoegen behaagde op een con cours uitgeschreven door het wijkkerkkoor van de Juliana kerk t Ut recht in de Ie afdeeling met JII punten een eersten prijs VERGUNNING TOT OPRICHTING AARDAPPELSTOOMERU De burgemeester heeft aan de fa G V Wijngaarden en Zn vargunnmg verleend tot het oprichten van een aardappel stoominrichting in haar pakhuis aan de Hoofdstraat Boskoop COÖP VEREENIGING PE BOSKOOrSCHE VEILING 4 Aug Rozen per bos Rosalandii 80 1 50 et Edith Helen l OO 1 60 et BetterTimes I 20 2 10 et Vierlanoes 1 30 1 30 et Orange Triumph 7C M cl Gloiia Mundi 40 55 et Pechiold 80 1 50 et August Noack 30 50 d Briairclif 70 100 et Butterfly 801 40 et Qocen Mary 80 l OO et Wend land 30 50 et Juweeltjes 60 iXl cl Else Poulsen 82 1 42 et Dorus Ri ken 50 68 et Duisburg 63 1 10 et Hadley 1 40 2 40 et Gwect Heart 2 10 2 et Gem rozen 30 46 et Diverse p bos Clemaüs Durandi 50 1 00 et 4 Mer Ie Coultre 3 20 et id Prms Henórtk 1 30 1 40 et Anjers 22 35 et Monbretia s 14 et laatris 16 30 et AselepiaA 14 21 et Gladiolen 28 Nieuwerkerk a d Ussel CONCERT DA V De muziekvereeniging Door Kunit Verkregen gaf een concert aan den s Gravenweg dat vele t elangstellenden trok BEKROONDE i ONIJNEN Op de zomertentoonstelUng van jonje konijnen te Rotterdam werden bekrohingen behaald door de h ren L J v Reeuwijk met blauw bons Lotha lnge voedster eerste pnjs K v Dort twee blauwe Weeners rammen eerste priji G J Edeling blauwe Vlaamsche twee le prijs en v g A Baas piet Plns Br indneus v g KOFFIE HET MEEST GEROEMD TIJDELIJK UITSTEKEND SURROGAAT DeGruyter tig Natuurlijk wae bet bU vader malckeiyker dan ergens anders hoe vader veeleisebend ia Hu sn waarom bent u dan we gaanT Had u er genoeg van O ae n siet was beel anders wu tt meendeNlat ik anderen oiet nbrood uit den mond mocht nemeniets dergelijks meer Het viel mij zw weg te gaan het was de eenigedat ik vader werkelijk alken dagEn nu verzorg Ik onze vele bloemen Hoe heerlijk zei ÏUse Bloem kweeken dat zou ik ook wUlen o Bloemen verzorgen en it rr iWoroi v noit