Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1942

jï w WOENSPAG 5 AUGUSTUS 1942 vtior na den oorlog op grond van de buitengewoon goede uiterlqke verzor giijj van diens i ixending De Uhira band bestaat nit een dun b indstalen met thiokoU bekleed loop ak dat ondersteund wordt door een a intal houten blokjes waaronder zich raalveeren bevinï n die in de velgbevestigd zija UjQproefnemingen isgebleken dat deie band zeer goed berijdbaar i De Getro band heeft een hditen joopvlak ondersteund door een iroot aantal schuingeplaatste vecrendenou ten lamellen die in de velg ün bevestigd Ook op deze conslrvctie is octrooi aangevraagd De eerste hiermee genomen proefnemingen brachten tereurstelling doch na het aanbrengen witte es o gi elen f aardappc f g iomer £ ter of ve van een loopvlak heeft de band by Hier kon men al direct meedeelen dat tatere proeven voldaan j i 1 f De flexifix band bestaat uit eenhouten hoepel waarin de velg van hetwiel veerend is opgehangen Op dezeconstructie is eveneens octrooi aangevraagd Er zijn verschillende uitvoeringen van veeren en loopvlakken beproefd w rarvan drie uitvoeringen ge slaagd mogen heeten Bejaarde mentenen slachtoffer van oplicnterstrio BIJ Z G HKISZOEKING ƒ 43M EN SIERADEIN GESTOLEN Individuen gavoi zich uit voor politiebeambten Zaterdagavond laat heeft zich in eenwoning in de Retiefstraat te sGra venhage een zejdzaam laaghartigstaaltje van oplichting voortgedaan waarvan twee tJejaarde menschen hetslechtoffer zijn geworden Drie individuen hebben de twee oudjes 4p man is 70 jaar en de vrouw 75 jamoud door hun brutaal optredenweten vi iis te maken dat zij V cepolitic waren £ n opdracht hadden huiszoeking te doeh Het laffe optredenheeft tot gevolg gehad dat in de woning van het echtpaar alles overhoopis gehaald terwyl ƒ 4300 en diversewaardevolle sieraden door het drietalis meegenomen Jammer genoeg hebben de benadeelden eerst Maandïigaangifte bij de politie gedaan zooda d oplichters van wie tot nog toe elkspoor ontbreekt een behoorlijker v onrsprong hebben gekregen Zaterdagmiddag om een uur of W e aan de woning een man aart Hij wei d opengedaan door de 75 jarige vrouw die alleen thuis was en op haar vraag wat de onbekende wenschte Ik hooren kreeg dat hij de groeten van Jaap kwam 1 rengen bestemd voor den 70iarigen echtgenoot van de vrouw Zij vertelde dat haar man niet thuis was dit zou wel heJ geval zijn hi II uur s avonds dus als njijnheer dan terug wiMe koar en zou hij meer succes hebben InderdaaS werd er op genoemdvtijdstip weer aan de woning gebeld Nu deed de man c en en ook hij had de groeten van een zekeren Jaap in onïvangst te nemen p onbekend v exd in de gang gpidte i en het ofade heer je vertelde geen Jaap te kenrfen De grbeter overbrenger bet reurde dit doch gaf een wending aan het gesprek door te vragen of mijnheer soms geen intereise vó ir thee liad De bewoner ging evenwel op dit aanbod niet in en nu vroeg het heerschap of hij niel aan geld voor onderdak geholpen kon worden Men was tiierove nog aan het spreker toen er opiieuw werd gebeld Toen de oude heer opendeed stonden ef twee mannen voor de deur die vertelden van de politie te zijn en den eersten man die in de gang stond den geheelen d g te hebben gevolgd omdat hij van clandestienen handel werd verdacht Nu men hem in het betrokken perceel met een zak had zien binnen gaatï achtten de politiemannen het gewenschll om huiszoeking te doen De oude menschen die begrijpelijk door den gang van zaken danig overstuur geraa kten stribbelden eerst nog tegen doch de twee bitten d f Wse ber dreigingen zoodat toegelatejs werd dat de woning werd ge inspecj rd Lettcr ijk alles is overhoop gehaald geen kast of lade werd overgeslagen en wanneer de heeren iets van waarde vonden werd dit in beslag genom en Protesten van de oudjes werden direct door dreigementen zooals we hebben het recht om jullie dood te schietNi de kop ingedrukt Het openen van j asten enz geschiedde met sleutels die de kerels van de oude vrouw hadden geüischt Flinke bait In een kast werd z g beslag gelegd op een taschje inhoudende ƒ 4300 lerwijl ook twee gouden horloges een Zeeuwsche gouden tiche een gouden medaillon en Mvee lappen stof VESTICD C VERBOD AF KONDIGD Voor vcstigtaig vergunning neodig De burgemeester heeft een verordeHin vas gesteU inzake vestiging l innen de gemeente Reeuwijk Ingevolge aje e Jïerordening is het een ieder ver l kifii zijn woonplaats binnen de gemeente Reeuwijk te vestigen of aldaar hoofdverblijf te houden voorzoor ver hy op het oogenWik van het in werking treden Jer verordening alhier geen woonplaats of hoofdverblijf heeft Het is voorts verboden aan personen die ziek in strijd met het ves gingsverbod in de gemeente vestigen of hebben gevestigd een woning geheel of ten deele ter bewoning af te staan Ve aging rn deze gmeente is slechts mafelijk met Ton door of fiamens derf bargemeester afgegeven chriftelflke vergunning Deze vergmining wdrdt Deen gegev en indien daardoor geen woonruimte wordt onthouden aan een of meer inwoners die daaraan dringiBid behoefte hebben Overtreding van deze vestigingsverordening wordt gestraft met een geWbeete van ten hoogste ƒ 300 of hechtenis van teh hoogste twee maanden De verordening is in werking ge tredeiL WEBULOOSBEID Deze week stAnden bü de plaatsc Ske arbeidsbaniddeling ingeschreven er werkzoekenden tegen twee in de rage week er werkloozèn zijnty wk2aam io de werkverruiming ter y l de overifen in de steunregeling ta opgoBomoL en Bom de flegmatieken ZZZ en Backer II y BodefimTCH NOTAKIS B O KROBBUN OVnUUKDEN tn da ouderdom v n 7 Jaar l gisteren Xer erle Jen de heer B D Krüi Jciin notaris Je de er plaatee Oudewater BOOMVSUCBmi m OMCWING VAN OUDEWATKB GEVEILD Gaed jfrfjanr Tcrwackt De vruchten rijpco Wie zich daarvan ril overtuigen wandcle ol lietae maar eens Imga de IJlM dijk n van Gouda naar Ouilewi tèr D r taart de vrucht hoornen te prijlien met fcun rijkdon aan neren en appel en Jel laat ch aan en da de opbreng van deze vruchftn dit niet sjecht zal zijn Vasral de peren chijnen het goed te doer de appel daarentegen wat minder In Oudrfwater dat min of meer in net centrum i gelegen van een streek w ar lich vele bSimgaarden bevinden wordt in de jaren Vat het fruitbesland goede verwachtinge wekf de opbrengst van een aantal b mgaarden publiek verkocht Vorig jaar geschiedde dit niet omdat het er tJen niet naar uitzag dat het de moeiterzou loonePi maar thans is er weer een verkoolping geweest Gisteravond was de zaal van café Deurloo geheel gevuld met koop en kijklustigen ter gelegenheid van de publieke veiling van een aantal perceelen tmomvruchten ten overstaan van notaris jhr A M C H C Bowier Er bestond animo voor deze ferkooping Er werden flinke prijzen betaald Negen perceelen werden geveild het betrof hier uitsluitend de opbrengst yan peren en appelboomgaarden waarvan er drie werden opgehouden De veiling had een zeer j lot verloop en droeg een tiuitengewoon gemoedelijk karakter Er kan thans uitsluitend worden gekocht door personen die bO een erkende veilingsvereeniging zijn aangesloten Kooper van de opbrengst van veertig niet geteekende boomen bij de hofstede van T Oskarn te Hekendorp werd de heer H Brouwer te Hekenderp voor ƒ 48 Dezelfde legde eveneens beslag op de goudreinelten en zoete bellefleuren In don uiterdijk van G J G van Lieshout te Hekendorp voor f 1350 en op de vruchten uit den tuin op Papehoef van A Verwey onder Oudewater voor f 109 Het fruit in den boomgaai d bij de hofstede van A yerwey te Hekendori werd gekocht door den heer D Verdel te Oudewater voor ƒ 136 Ook werd de heer D Verdel kooper voor ƒ 410 van een aantal gemerkte Iwomen goudreinetten bij de hofstede van A Gille te Willeskop Van de vruchten In den boomgaard aan weerszijden an den oprit naar de hofstede van M J ilfj te Snelrewaard in de Noord LiftThoten werd eigenaar de hper C J Rietveld te Benschop voor ƒ 1340 De opbrengst van den txiorngaard bij het huis en de Ixiomen op den dijk van J Hendriks le Snelraewaard in De Waard werd verkocht aan den heer T van Kooten te Montfoort voor f 1040 BURGERUJttE STAIW Ondertrouwd Johannes Thepdorus Egberts 30 jr en Louisa BerardaSflariaDerks 31 jaar Geboren Willem Dirk z van C Schouten en D Kamp HERDENKING ODDEWATEHSCHE MOORD As Zondag van 12 tot 1 uur zal het stadhuis volgens de aloude gewoonte voor het publiek geopend zijn ter bezichtiging van het schilderij voorstellende de Oudewatersche moord op 7 Augustus 1575 Reeuwük OKvmmm vo werpbn Gevoiiden bruine kano te berr by N J van Dam ot d Aumerielaan sportschoen bü G Kwakemuk Mieuwdinfarwef D 131 kano Mauw met brige bmrendek groen van onder ter g e m ee n te secretarie BDRGKSLI KE STAND Beboren iaeonSijna dr van J WoDdergera en p Boreardijn Getrouwd H v d Snit 61 j en L Marchand M j f Schoonhovl DIENSTBODE DOOR ELECTU SCHEN STROOM GEDOOD Het Tlampje in natten kelder Ten huize van dokter J G Antvelinck is gistermiddag een ernstig ongeluk gebeurd waarbij de dienst bode ten gevolge van aanraking met electrischen stroom is overleden De dienstbode de 22 jarige mej A P v d Berg was bezig den kelder te doen en zij boende hierbij den vloer aan Om bij haar W erk te kunnen zien had zij een schemerlampje medegenomen en ten gevolge van de vochtigheid werd zij bij aanraking van de draad of de lamp door den electrischen stroom getroffen Bewusteloos verd zij in ernstigen toestand opgenomen Zonder bij kennis te zijn gekomen is zü eenige uren later overleden BINNENLAND DE RIJWIELBANDEN PRIJSVRAAG Buitens ewooh groote belangstelling HET ORDEEL VAN DE JCRT Men zal zich herinneren dat eenigeti tijd geleden een prijsvraag is uitgeschreven door het Centraal instituut voor de industrielisatie waarby gevraagd werd een rijwielband te construeeren die den normalen rubberband zou kunnen ve vangen De belangstelling voor deze prijsvraag islmitengewoon groo gebleken De taak van de ury is niet eenvoudig geweest Haar beslissing die wij hieronder laten volgen zal bovendien gevolgd moeten worden door een onderzoek of de noodige grondstoffen ter l eschikking kunnen worden gesteld voor de vervaardiging van de voor de practijk geschikt geachte vervangingsbanden Het is geenszins zejier dat dit op beteekenende schaal mogelijk is Tot opthnisme ten aanzien daarvan bestaat allerminst aanleiding Zelfs indien de materialenpositie de vervaardiging van vervangingsbanden op eenigszins groote schaal zou toestaan zullen deze b den toch nog distributiegoed moeten blijven Het publiek zal ze dus niet vrü kunnen koopen De oitslag De jury is van oordeel dat de inzending onder het motto Libra onder de huidige omstandig heden de beste kansen biedt op een bruikbare en uitvoerbare oplossing van het vraagstuk van den vervangenden rijwielbadd Gebleken is echter dat deze inzending buiten mededinging heeft plaats gehad zoodat aart den inzender geen eersten prijs kan wöirden toegekend De inzendingen onder de motto s PGeitro en Flexifix hebben bij proefnemingen aanvankelijk gebreken vertoond welke de toepassing in ongewijzigdeïi vorm onmogelijk maakten Na wijziging in constructie of materialen zijn echter constructies te voor schyn gekomen die goed bruikbaar zijn of bruikbaar kunnen worden i Op grond hiervan heeft de jury besloten de prijsverdeeling te v ijzig n én in plaats van eet eersten eh tweeden prijs twee hoofdprijzen van gelijk e waarde toe te kennen ten bedrage van f lOfl en wel aan de inzenders onder de motto s Getro en Flexifix Voorts zijn in plaats van vijf prijzen van f 50 zeven prijzen van ƒ 50 toegekend aan inzenders wier gedachten uitmuntten door originaliteit doch onder de huidige omsCandigheden niet voor verwezenKjking vatbaar waren Het zijn de inzenders onder de motos Bloémendaal awartsluis Aneldoorn Ressort Stark rrond en Kurvenas Tenslotte besloot de jury een troostprijs van p toen te kennen aan den inzender onder het motto Ook werden meegenomcD Toen er geen plekje meetin de woning was dat ni t was geïnspecteerd zeiden denwee tot de beuvonera dat fü nu weg gingen doch men zou er wel meer van hooren Degeen die de groeten van Jaap was komen brengen vroeg asy de latere bezoekers of hg weg mocht gaan Geen sprake van was het antwoord JÜ staat onder arrest en gaat raet ons mee Zoo vertrokken de drie de bejaarde menschen in angst en beven achter latende Het was inmiddels reeds 1 uur in den nacht geworden Eerst Zondagmiddag zijn de bewoners gadh twijfelen of het in erdaad wel politiebeamten waren geweest die de huiszoeking hadden gedaan Maandag vonden zij het raadzaam hun licht eens bij de politie op te gaan sleken een en ander het werk van geraffineerde oplichters was geweest DOOR ELEgTRISCHEN STROOM OM HET LEVEN GEKOMEN Gistermiddag werd de 22 jarige dienstbode A P van den B in den kelder van de woning van dr Antte linVte Schoonhoven waar zij in be king is bewusteloos aangetroffen ermo ellijk was zij bij het schoonmaken van den kelder in aanraking gekomcui met een onder strtoom staande looplamp waardoor zij den stroom doójt het lichaam kreeg en werd gedood PRUZENBESCHIKKING 194Z OETWATERVISCH In de Staatscourant van 4 Augustus is opgenomen de prijzenbeschikking 1942 zoetwatervisch welke met ingang van 5 Augustus 1942 werking treedt en waarin in tegenstelling met de pfjjzenbeschikking 1941 voor zoetwalervisch de bepaling is opgenomen Ibe t effende de doorberekening van transportkosten indien meer dan efc groothandelaar in het distributiepróceS is ingeschakeld De tweede groothandelaar mag de transportkosten van den eersten groothandelaar af naar den kleinhandelaar aan laatstgeno mden in rekening brengen Met het geval van den rooker die versche aal en paling al dan niet via den afslag betrekt en deze aal en paling gerookt of gestoomd via den groothandelaar aan den kleinhandelaar verkoopt is rekening gehouden Voor den rooker teve fis kleinhandelaar is een regeling getroffen WIJZIGING WETBOEK VAN STRAFRECHT Bij besluit van den secretaris generaal van Uet departement van Justitie is in het Wetboek van Strafrecht een nieuw artikel 248a ijigevoegd waarbij op bloedschande een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren wordt gesteld Hierdoor Wei was het volgens het tot nu toe geld nd recht niet veroorloofd dat naaste bloedverwanten met elkander huwden doch er was geen bepaling die de feitelijke geslachtelijke samenleving van ouders met hun Jcinderen kon tegengaan Slechts in gey al vsn on ucht met afhankelijken dus b v ontucht van een vei e r met zijn minderjarige doc hter kon een bestraffing plaatsvinden Dat hierin verandering moest worden gebracht eischten allereerst medi sche redenen poral w anneer men nog in aanmerking neemt dat he niet de meest waardevolle volksche elementen zijn die dergelijke bloedschendende verhoudingen aangaan Zoo heeft om een voork eeld te noemen een chronisch drinker met zijn zuster in bloedschendend verkeer on gestraft vijf kinderen op de wereld kunnen brengen De verordenrng zal bovendien geschikt zijn het gevoel voor banden en grenzen met be rekking tot het ras in hun oor pronkelijke beteekenis jneer tot t ew4stzijn te brengen jriT nr sT 4 4TsrouHAvr Bij befluit va i den Fecrp i i tneraal v nhet € lepartem nt van Jiisi i i in verbandmet de verandeiing in de inrictitins van tien poIijjedieijKt der gemeente s Gravcnl ijee ivajirdofir ijn werkzapmh d overbodig i pew n den met inpane van 1 October 1 M2 eervo ontsIag verleend aan P Kramer ats commissaris van politie te s Gravenhage bil hesliMt lan den secietaris ijeneraal van hetdepartement van Justitie is benoemd tot a dcvocaat eneraal bii bet gerecht sliof te Arnhem mr H A J Reumer subsCtui of ieierv an Jii slilie bij de arrQndissements ec ii b ml te noKerdam Bij beschikhinjf van den secretaris c i i raal van het departement van Sociale Z l i is met in t aiig van I October a 5 aan dr J Tneelfrict op ziin ver7 oel rer oi on slTE erleend als administrateur bij de Rijlts erzekerinpsbanh KOLONIËN NIEUWE BESTUUR SINDEELING OP JAVA De Japdnsche militaire autoriteiten hebben op J va een nieuwe bestutii sindeeling ingevoerd Volgens deze nieuwe indeèljng woWen de z g Oostelijke centrale Westelijke provincies zooals zij onder Nederifn dsch bestuur stonden opgeheven Jaqa en Madoera worden thans verdeeld in de gebieden Djokjakarta en Soeriakarta alsmede in 17 provincies en een district Batavia der provincies is ohdervördeeld in fecturen districten steden en dofaJÈn Zooveel mogelijk zullen de oude sluursbepalingen bestaan tJljjven Voor de acht provincies van Sumatra hebfeen de Japansche mifitaire autoriteiten aldaar Japansche gouverneurs benoemd BEKENDMAKING Het bnrcsn van ten wccmaehubcvelhebber in Nederland dcdt Oe vele trroorden die ep het oogenblik vaaral ia dé vijandeiyke propaganda gewyd worden aan de yoiicBting van een tweede f rent aüd de Earopeescbe Westkust en vermoedelgk ook wei in Nederland en de hiermede door den vüand uit esproken hoop in dat geval op steun van de bevolking te kunnen rekenen geven aanleiding om de Nederlandsche bevolking op de meest dringende wüze te waarschuwen Iedereen moet er zich van bewijpt i n dat hy met zün leven speelt wanneer hy in geval van een vij andeiyke landingspoging de geringste poging zou wagen den vyand te helpen of hem ook slechts indirect te begunstigen In aller herinnering luUen nog wel leven de gebeurtenissen die hebben plaats gehad na het neerkomen van Engelschev vliegers die door de bevolking van geld en kleeding sün voorïien en verbdVgen gehouden werden en welke gebeurtenissen ten lotte tot doodvonnissen tegen de betrokkenen geleid hebben Wanneer ooit een Engelschman of een kijner bondgenooten Nederlandseh grondgebied betreedt hetzü aan de kust of in bet achterland dan geldt er voor de bevolking slechts één gebod iedereen blijve tliuis en ibeke bij luchtgevaar zoo mogelijk in schuilkelders zelf be herming tegen de gevechtshandelingen Wie ie straat op gai t stelt zirh bloot aan het gevaar Ie worden doodgeschoten Wie den vijand begunstigt moet eveneens de gevolgen daarvan dragen De ervaring leert dat een der Jgeiyke waarschuwing nooit vroeg 8 genoeg kan worden verstrekt SMocht het op Nederlandsfhgrond 1 gebied tot gevechtshandelingen 6 komen dan zal de bevolking door Saanplakbiljetten de radio of op jandere passende wuze nog nadere 5 nauwkeurige voorschriften ver 0 krijgen hoe zy zich lal hebben te é gedragen 8 VOOR DB VROUW Tomaten irecepten den Het Voorlichtipgsbuxeau van Voedingsraad schrijft Tomaten zijn gezond voor jong en oud mits zij g0 fd toetiéreid zijn Het be te komen de waairdevolle bestanddeelen van tomaten tot hun recht wanneer ze rauw zoo uit het vuistje egeten worden Men trekt dan rpeer an anders profijt van het daarin aan ezige vitamine C omdat het vruchtvleesch noch uerhit noch met de lucht in aanTaljiing is geweest twee dingen waar het vitamine C niet tegen bestand is Ook tomatensla en boterhammen met rauwe tomaat zijn zeer gezond maa r alleen op voorwaarde dat de tomaten kort voor het gebruik gesneden en klaar maakt worden Kookt of bakt i n lomaten dan gaat de voedingswaarde eenigszins achteruit Deze achteruitgang wordt C chtcr beperkt wanneer de tomaten zoo kort mogelijk verhit worden Denk daar dus aan wanneer gij andere of onderstaande recepten klaar iraakt Het recept van gebakken tomaten is geschikt voor vleejchlooze dagen Gebakken tomaten zijn wal de hartige smaak betreft een waardevolle aanvulling van de vleeschlooze maal Voor degenen die nog riie tnaer vonden dal tomalen sausJiertStekend in plaats van jus gegg elTkan worden bij groenten en aïiroappelefl is nog eens beschreven Koe deze op de eenvoudigste wi iz toebereid kan worden Zeer aaw te bevelen is ook de stoofschotel orfel boonen en tomaten Het oeste sjl akt zij wanneer er wat uien nu zQiYieruitjes in verwerkt zijn Heeft mei die niet dan is zij ook heel lekke met een in blokjes gesneden kom kommer Maak iden eerstvolgenden k r dat gij boonen eet dit gerecht s klaar Wij zijn er zeker van dat defee stoofschotel daarna nog vele malen op tafel zal verschijnen CEPTEN VOOR 4 PERSONEN Gebakken tomale aten zout j eper boter fijngehakte ti selie De tomalen ewfivigyen de gasvlam houden of in heel waTti iiaffipclen en schillen Ze door midden sriij T 5 4jjet wat zout en peper bestrooien boter lichtbruin laten worden in de koekenpan of vuurvaste schotel en de Inmaten daarin gaar laten worden pl m 15 minuten Dé tomaten uït de koekenpan op een waTm e schaal leggen en met wal fijn gehakte peterselie bestrooien Hel oa ergebleven vocht bij de tomaten schenken of in een sauskom er bij geven Heeft men geen last van de velletjes dan kan men dit gej echt ook met schil en al klaarmaken Tomatensaus zonder boter 4 dl water 250 g soep tomaten 20 aardappelmeel of gemengd meel of 5 g bloem ui laurierbléd wortel peterselie zout citroensap peper De tomaten wasschen in stukken snijden en met kokend water zout en kruiden gaar koken De massa zeven en het vocht binden met de aangemengde bloem of het aangemengde aardappelmeel De saus zoo noodïg af maken met lout Iprpét en titroep sap TomatensMM mH b t r 5 dL water 300 g aoeptomaien ongeveer 3 stuks 1 lepel boter of mcer 20 g urdappelmeel of gemengd meel of 30 g bloem uit laurierbllad wortel peterselie citroensap peper De boter smelten de kruiden en da gewasschen in stukken gesneden tomaten met het zout toevoegen De massi 10 min zachtjes laten smoren hel water er bij schenken en de saus zeeven Het vocht binden met de aangemcngde bloem of het aardappelmeel De saus zoo noodig ï p smaak afmakc i met peper en citroènlap Stoofschotel van bruine of witte boonen tomaten aomeruitjes o komkommers en aardappele 250 g boonen 1 è 2 kg len 5U0 g tomaten en 500 uitjes of 1 komkommer boter zout De boonen weeken en in het weekwater met het beschikbare boter bf vet bijna gaar koken de hooikist kan daarvoor worden gebruikt De aardappelen schoon boenen in blokjes snij den en de komkommer de gele sdïi len wasschen en in blokjes snUdeii of uien schillen De tomaten en uien of komkommerblokjes met wat zout bij de boonen en de aardappelen voegen en samen gaar laten worden pl m 2 min alls bestanddeelen losjes dooc elkaar mengen en het gerecht in ten schaal overdoen Indien men dat verkiest kan het vocht afgegoten wotxlen en apart in een sauskom bij de stoofschotel worden opgediend KERK EN SCHOOL D8 B OK PUAMQUK t In den ouderdom van ruim S3 ar Is tj Zelheni verleden da B de Planque cnNfitue predikant der Ned Herv Genv aldaar Bsrtholoineus de anque werd Jan lS6y geboren te Amsterdmn Hij bezocht het Umnasiuin aldaar en studeerde aan de G i Univeisileil te Amsterdam theologie o a onder Gunning en Chantepte de i Sauasayt m ItM werd htj candidaal ilf NterdHol laiid en 22 Maan laSS bévenligde da H W Kigeman van Nieuw Ltoosüiechl hem te Rcksen in zijn eerste genkeente In tSSB verUolc de overledene naar Gendrlng èn waar da E B Gunning van Zetten hem k t zijn dianituerk inleidde 22 Juli 1606 verbond da de Fianciue zicli aan de gemeenle van Zeihem na te ziju beveattgd door ds J Meim van Hummclo Deze gemeente heelt hU gedlenu tot aan ijn emeritaat dat hem tn Juli IKüi na een diensttijd van meer dan 4S Jaar oervol door het piov kerkbestuur vau Geldatland weid verleend Ds de Planque is in i Jn oude gemeenle blijven wonen Tal van Jaren nam hti lu den Achlertiockeen vooraanstaande plaats in De overledeneiwas om lid van het elasslcaal bebtuur vanZutphen en pnaetor van den ring Doetltteliein en lieefj lal van Jaren medegewerktaan het weekblad De Wachter in de classis Zutplien In Gendrlngen heeft na de Planque made een Chr school geslicht en te Zelll m werd onder zijn leiding de groote chr school Isdeitijd gesticht door ds J van Dijk van DocUnchcin uvergenoinen In de buurtschap Meene stichtte hij eveneens een Chr schooi Te Ruurlo was hij tal van jaren voorzitter van de vereenigmg voor evangelisatie wasrivan df bekende Hilbrand Boschma zoo lang voorganger is geweest Met hem nam htl hei initiktlel tot stichting van een Chr school In den Velöhoekonder Ruurlo Na zijn emeritaat heelt ds de Planque nog lal van molen voor zijn oude gemeente in de prediking vooigeKaan het laatst op 12 JuU t93 Zijn afneineiid geziclilsvermogen was oüjzaak dat hij zijn arbeid geheel moest neerleggen De verdiensten van den overledene werden ter gelegenheid van ztjn 40 jarig ambtsjubileum erkend door zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje Naaaau RADIONIEUW l tf8crdac AuiEUttUii fiiLVKRsLiM I 4aa s 4Ö GrMïioffjonpluat 6 50 OchtendgymnMtiek 7 00 B N O Nieuwsberichten 7 15 Em vroolijfc goeUen muiden lUt 7 46 OchleQdgymnastjt k 8 00 B N O Nieuwsberichten engesproken prograiurna uittrekstl B 15 K oren Marsch nuz iek gr 8 1 Voor de tiUMvrouw 9 20 Schraininelkwaï ttt ca solist opn 9 50 Onuücporkcst opn Jtl 30 Pianovoordracht 11 00 Radio Vacantiescin ol i U 2e Symphonic van Brahnis Ifir I2 i 0 M ludisten en sohst 12 40 Almanak 12 AÓ B NO Nieuwsen z aketijke berichten 13 00 Harmonie Orkest en gramo£uonniu iek 13 50 u Erk scher Mannergesangverein gr 14 00 u Cello en piano 14 15 Pianovoordracht ISPOZanp mei pianobegcleidtng en gramoïoonmuziek 15 30 Voor de zieken 8 0 Zondag 24 van den Heideibergschen Cotechisrnua engewijde inuzick lopn 16 30 Bertus Van Dinteren en zijn orkest 17 15 B M O Nieuwazakelijke en beursberichten 17 30 Ensemble Willy Kük 18 00 Spoïtpraatje 18 19 Orgelconcert en zang 1845 B N O Nieuwsberichten 18 55 B N O De wereldmeening uitvreemde kranten 1905 Zang met pianobegeleiding gr 19 25 OmroepSymphonie Orkee en iwhsLen 20 15 Cornponistensplegel 2UJ0OrnroepSymphonie Orkest 21 15 Trlcoconcerl gr 21 45 B N O Nieuwsberichten 22 00 Wiener Bohème orkest gr Vanaf 22 li alleen voor de Radio Centrales die overeen lijnverbinding met de studio s beschikken 15 Melodieën uit Bioscoop ert Theater gr 23 30 2400 Dansspel igr i HILVERSL M II 3A1 5 M 6 45 8 t5ï £ie ïiilversum I 8 15 Frühlingssonate van B ÜTOven gr Ö 40 Symphonisch ninrgenconCT Jgr 10 00 Morgenwijding 10 15 Zang met iJ ftobcgeleiding ifrr t 1040 Vool de vrouw T ï g Orkest Willy Eberle en gi amoftionrnuziek 4i 10 Amusementsorkest 12 45 B NO Nieuws ft j ake Hike berichten 13 00 Het landelijk ecnigingsleven officieel erkend causerie 15 Ensemble Wüly Kok 13 45 Voordracht 00 Ernst van t Hoff en zijn orkest ensoliste opn en gramofoonmuziek 15 00 u Vobr de vrouw 15 30 Zang met pianobegeleiding 16 00 Revlda sextet 18 45 Voor dejeugd opn 17 15 B N O NieuwB zakelijke lijkeen beursberichten t7 30 Varia gevarieerd programma 18 30 Cyclus Arbeidsdienst Levenslang Arbeidsdienst 18 48 WalseA van Joh Strauss or 19 00 Hier WA 1915 Marschen gr 19 30 B NO Nieuwsberichten 19 40 BN O Wat Nederland sohrUft19 50 Spiegel van den dag 20 00 Otto Hendriks en zijn orkest Intermezzo Het Gordijn gaat open 21 00 Brandende kwesties causerie 2115 Strijkorkest 21 45 B N 0 Nieuwsberichten 22 00 B N O Militair overzicht 2210 Avondwijding 22 15 24 00 ZieHilversum I a l FEüILLlfcN a fWadruk verboden Dl BEMAUTO ietïd Daarvoor moet e eerst yn w artan le tot stand bren heÜS ï hebbja Eo eigenlijR NÏemiL elem al niet goed siimJSi Ê y oen moe getrouwd zijn zullen zQ ook alleen maar kinderen krijgen Dat is tocb het mooiste antwoordde Else zacht en droomerig Elin vond niets meer Elin wUde niets meer Elin sliep den gezonden slaap van de twintigjnrige Zij had de armen onder het hoofd gelegd en haar hand lag op haar blonde haren Zü ademde rustig en gelijkmatig De Olbersdorfer bergrennen was de srroote gebeurtenis van het jaar voor het graafschap Haynau De geheele omgeving nam er deel aan E e lui uit het dali dat zich ten Noorden van de stad vruQhtbaar en weelderig uitstrekte en de menschen uit de berden welke ten Zuiden yut de stad begoiuieii en steeds booger Iclonunen De voertuigen welke men bij deze gelegenheid te lien kreej geen voorwerp dat wiel of een motor b at was ongeschikt en verder alles waf zich maar voort kon bewegen trok naai Olbersdorf Van alle zijden kWIS dÉ stroom de toegangswegen waren b rvol De morgenzon welke al vrolg warm en stralend irblikte zaj niets ni afgezien van den weg naast len en ïnet vuile gezichten naar eeo T p het gewemel dan vroolijke gezij de menschen die nun motor neerknil handen en bezweet panne zochten Het vrooUjkite keken echter zij die geen enkel voertuig meer hadden gunnen bemachtigen door stof en hitte liep zij ged ildig voort Zij stapten nutig verder in da vaste over tuiging dat ook de auto s in dit drukkeverke niet tneller voonM k vamen Ondeif ftl de mensch liepen ook i ise en Elin Zij hadden Peter nog niet gezien Hijhad alleen een briefje onder de deurdoorgeschoven Ey stonden deze woorden op BÖ het café Het trompetterkasteel begin van de startplaats daar moeten jujlie wachten en ik zalnaar Jullie uitkijken i Da eide meisjes hadden haar Hoeden afgtgiet op het korte blonde haar van lï fm en op de langere roode krullen van Else speelde de zomerzon Elin had haar zarhten vllthned onder den arm gedrukt beide handen in de zsixkeo van iaat manteltje geatoken en de ronde kraag vati haar witte Diouse geopend Zoo stapten zü voort Alles hier vond zü beerlijk zU kende dit alles wel maar bet beviel haar steeds weer opnieuw Zij leefde in een verwachting en voelde zich deelgenoot van een gevaarlijk avontuur Else liep met baar eigenaardigcn gang naast haar voort Zij wist nog nieMprecies of alles wel prettig vond iCaar in ieder geval hield de drukte hier haar g vMigen Reeds na een korten tijd was e j een man die het aardige tweetal bil zijn overige club jongelui op zijn wagen ndodigdé Elin nam dadelijk met haar gewone vriendelijkheid de hulde van de jongelui In ontvangst Maar Else daarentegen werd op hetzelfde oocgnbiUt lieel stU Zij zat met samengeknepen Uppenen eeiL zonderlinge uitdrukking op haargezichC op de hooge bonk van den openwagen en lette er nauwkeurig op datde hcér links i an baar niet met naarin aanraking kwam Slechts een oogenblik leefde zij op namelijk toen daheeren bet programma openden eti denanaen van de renners begonnen Mlezen Die daar is mijn éroer xei zU trotscb en wees naar narruner S7 datachter Peters naam stond Zoo dus roijnheer uw broer doetmee zei een tier heeren vol bawond ring Nu dan wensch Ik hem veelsucces Dank u wel Wordt rct ia l 1 i