Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1942

i WiW i gg P a J M ANT IA 3 Dkiinmi¥i£m Donderdag6Augustusl942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 8le J X nt No 21004 J fX fi Chefredieteur r TIETKR Qouda Het Noord Afrikaansche front AANZIBNLUKK KNOELSCHB STRUDKBACHTEN GSGONCENTREEBD Over den militairen toestand aan hel Egyptische front schryft een Duitsch oorlogsverslaggever onder meer Het pantserleger van generaal veldmaarschalk Rommel staat het ge weer by den voe m de stellmfr van El Alamem Het Is tflans m de eerste plaats zaak te houden wal verworven IS Het is maar al te begrypelyk dat gedurende een pauze en een defensief d moed van den vertwyfelden vyand toeneemt Maar ook fay zal moeten inzien dat het m ons voordeel is wan nfer hy zQoals eemge dagen geleden bn een plfl+selirgen aan t m een sug ISO pantserwagens verlie it tetwyl de spil geen verliezen lydt De Engelschen b engen hier op een kien gebied al es wat zy aan vliegtuigen hebben bijeen doch dit belet niet dat de lucHmacht der spil het luchtruim beveilig JDe verslaggever me dt dan dat d verkenningsvliegtuigen der spilmo gendheden voortdurend de bewegingen van den vyand controleeren zy zien dat de strydkrachten van den vyand nog aanzienlij zyn Talloozs voertuigen pantserwagens en slukVen geschut taan op een klem gebied On bewege yk I gt de vijandelyke kolos al bolwerk voor den Egjptischen grond De Duitsche vuegeis brengen hun waamemmgen in k art het comipando kian daaruit zyn gevolgtrekkingen maken De wet van het hande lec aldus de verslafgever blyft by Rommel berusten ook in het defensief Naar de Britsche berichtendienst meldt beeft de Engelsche konmg uit de eerste hand een VM lag over den mislukten ve dtocht in Libye gekre ai Hy heeft n 1 generaal R tchie die toen het bevel over het achtste leger voerde In audiëntie ontvangen GEEN FABIOCAGC VAN PABTICI HKRE CLIO S IN AMERIKA Het Amerikaansche bureau voor de ooHogsproductie heeft bepaald dat de autoproductie voor particuliere doeleinden geheel gestaakt moet worden EILANDENGROEPEN IN ALFOEREN ZEE BEZET Het keizeilijke Japaniche hoofdkwartier heeft het volgende bekend j gemaakt Japaniche vlooteenheden kracht der actieve politiek van Turkye hei a hen op 30 JuU j I strategische pun Een bloeiende agave m den Haagschen Dierentuin De plant liloeit eens in de veertig o vgf tig jaar en steff t daarna af Pol iiever ét druiven hangen de Duitsche anteristen aan de tanks Het gaat om snelle verplaatsing fWeïtbild PoIyaooir PJC Geriach j Laat met uit danit voor het aange wacht na den val van Tobroek op Jnaam verpoozen Den eigenaar van t Bosch LtteeOrbu HolIand de schülen en de doozen Polygoon Seym Elsch van Indië aan Engeland Het land verlaten opdat Indië partner der geallieerden wordt ll0eitleii k n N Wosteiijk provincies 0A4cr militair tooziclit d r SovJAts het optreden van de regeenn vin den Vioekoning den grootsten aanval genoemd dien de Engelschen den laatsten tyd gericht hebben op Gaadhi en zyn beweging De pubhoaüe van de processen verbaal over de interne onderhandelingen van het Congres zoo wordt hier verklaard heeft uitsluitend en alleen ten doel de nationale beweging m Indie te spütsen en de meeningsverschillen tusschen Gandhi en Nehroe die door een compromis werden opgeheven weer te doen opvlammen en aan te v kkeren Bovendien is het de bedoeling door de publica ie Gandhi openlyk te be tichten van samenwerking met den vyand ten einde daarmede een juridische aarleiding te hebben om Gandhi onder beschuldiging van landverraad te kunnen arresteeren en onschadelyk te maken De spanning m Indie is daarmede n ar politieke knagen te Berlyn verklaren m een acuut stadiun getreden welks ernst nieit eer kan worden verbloemd Met zulke terreurmaatregelen zullen de Engelschen de nalio nale beweging en opstand m Indie echter niet kunnen stuiten In de Wilhelmstrasse wordt derhalve de meening uitgesprokW dat de rol van Eii geland in Indie als uitgespeeld moet worden beschouwd met welke middelen Groot BriUannie ooh de actueele problemen m ocht trachten te knevelen Men geeft bovendien in de Wilhelmstrasse uitdrukking aan de meening dat de volgende weken verrassingen in Indië verwacht kunnen worden RADIOTOESPRAAK VAN BEHARI BOSE Rasj Behari Bo=e oorzit er van den bestuursraad der Voor Indische onaf Vervolgens werd verlaat Indfe eede De IfritMhe kMlehteidiairt aaeMt fM aaahw dat Gandhi teteien fft ie idrrgereade eommlMie van bet Congna een rede van IH nar hMft gehenden fftt de metie tetleerd Naar de Britache berichtendienst ftrder meldt heeft de werkcommisde van het Congres een besluit edgekenid dat een elsch aan En eland bevat Volgens den uerichioidienst loo de strekking van delen eis h litn dat de Britsche macht Bit Indie sou worden teruggetrokken opdat Ittdie in staat zou woriea gesteld partner der geallieerta te worden De weikcommissip heelt zic gi ie ren volgens d n Bantschen beiichtendienst bezig gehouden met den algemeawo poütieken toestand Aan ae commissie wa een ontwerpiesolutie voorgelegd waann nogmaals het jttodpunt van bet Congres wordt uiteoigezet Het ontwerp herhaalt de eischt van het Congres en wyst er op Ut wanneer deze eischen iiet mgewit ligd worden het emigres geen andere kus Wuft d n de uitvoering van het besluit van Wardha De president van het Congres Azad heeft laar in dit bencht verder gezegd wondt Woensdag tan een vertegenwoordiger van de pers medegedeeld dat de algemeene bespre kingen nog twee tot drie dagen zouden duren en dat nog een resolutie bettetfende den politieken toestand in lodii hehalve de resolutie van Wardha in de Al Indische Congrescomissie zal orden voorgelegd Het voorstel van den liberalen Wder Sapn e tot by eenroeping van een rondetafelconferentie teneinde de vmehlUende kwesties te bespreken en m te lossen is door de leiien van h Congres zooals de president dit uitdrukte niet geestdriiUg opgeval De Brïtsche nieuwsdienat meldt uit NewDeUu dat Gaodhi B Aug m gehaune zitting een i d zal houden VEBDEELING IN INVLOEDSSFEREN De geherie ItaMaansehe per wijdt Itvoerlge beselioawingen aan een gehehn verdrag dat tnsschen Groot BntfauiRie en de Sovjet Unie zou zijn gesloten en waarbij de Noordelijke en Noordwestelijke iffovindes van Brltsch Indg onder mlUtair toezicht van de 8 vjetDn4 zonden worden geplaatst meldt S P T Popole di Homa schrijft hierover o a Het gaat hier geenszins om een geschenk aan de Sovjet Unie de Bntsche politici beoogen slechts het Indische land te verdeelen nu de Britectie heerschappu te sterk wordt be ireigd Door een veixleeling van Iroie in een Britsche an een Sovjet mvloeds feer aldus dit Italiaansche blad kan de Indische bevolking niet tot een Foote over het geheele land versptei le actie komen Het blad verwyst naar Iran waar men op dezelfde wijze te werk zou zyn gegaan Te Losdoi maakt men zich cmgerust over de resultaten der eerste vergadering der Indische Congrescommissie die Vrijdag onder leiding an Gandhi zal bueenkomen aldus een SPT be ncht Men is over het algeraeenj van Bieening dat de belrekkingen tusschen idië en het moederland in een cntiek stadium zullen geraken iiVdiem het met mocht gelukken Gaüdhi uit te Khakelen De kranten achryven dat Mgdand de bewegingen van dezen Uergevaarlljksten en geraffwieerden Pouticus die werkt onder het mom van een gelouterd ideahst te zyn met t het oog moet verliezen ast DOCUMENT VAN OANDIII Jï ANP Wldt uit Berlijn De re ®wig ® van deAVice komdl van Indie vr u iag voor het bijeenkomen net plenum der Congrespartij in mbay een ongehoorde inbreuk op iLi Pleegd door de diens Sï f v n dl AHndische Congies nmussie door de politie te doen on documenten in be 8 te laten nemen Zy heeft zich op f in het bezit gesteld van de KrtocoUen welke de ont iJIf voordejishei SioCtie van vongt Vetvolgens heeft zij zon t Boedkei nng van Gandhi te n C document gepubbceerd het voorstel dat Gand hi op 7 fref het plenum van het Conu r eo keunng wilde aanbevelen een L T a aar beZfj T T afkomstige F die hierop neerkomt dat zou b n J v TJ ei4 zot kliM n terstond onderhan i S rzTkr Een graot aantel krijgigriiism transport naar het achtorjand it w i ï t van het hukürt S5 kt en Gaodlii he neïtt ndsverraderlyke voor f k knngen wordt hankelykheidsliga heeft voor den omroep te Bangkok m een rede tot ztjn landslieden gezegd Het is het vaiite voornemen van Japan de EngehtiiAmenkaansche steunpunten m bMiC te vernietigen en wanneer g j in Indië dit niet kunt bereiken zal Japan liet zelf doen Engeland zal zondCT twyfel dezen oorlog verliezen Japan heeft de Engelschen uit Oost Azie verdreven Duitschland heeft Britsche strydkrachten m het Westen vernietigd en ook de hulp der Ver Staten zal Hiigeland niet kunnen redden Engelsche vnjheidsbeloften voor het emde van den oorlog kunnen Indie niet baten omdat het Bntsche ryk m dezen stry vernietigd zal wosden Maar ook een onmiddellyk vryheidsaanbod van Engeland mag niet worden aangenomen omdat dit zou beteekenen dat Indic aan de zyde van Engeland aan den oorlog zou moeten deelnemen en dus eveneens vernietigd zou worden De massa van het Indische volk zoo vervolgde Bose staat eendrachtig achter Gandhi en daardoor wordt de EngeldChe paniekstemming begri peliik Engeland heeft Indie gewaarschuwd dat het zonder aarzelen de beweging met wapengeweld zou vernietigen waardoor Indie m een ongelyken stry gewikkeld zou worden en reusachtige offers zou moeten brengen Maar buiten Indie is alle hulp voorbereid Indische soldaten vroeger door de Engelschen gebruikt voor de onderdrukking van kleme landen zullen voor de vryheid van hun vaderland vechten tot de overwinning behaald is Laten wy vol zelfvertrouwen en geloof in de toekomst van Indie geschaard om Gandhi opmarcheeren tot de volledige vryheid bereikt w ENOEL SCHB VUEOTUIGKN BOVEN DiriTSCin AND I Afzond erlijke Bntsche bombarde mentsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht stonngsvluchtei zonder militaire uitwerkmg ondernomen op WestDuitsch gebied akUis het DNB In eenige plaat n ontstond door brisant en brandibommen gennge mate neele schade overwegend m vroonwyk n Volgens ée voorlooptge berichten werden vyf der aanvallende échines ncergesohoten échini Bet 19 jarig bestaan an de Drak bezochte fealen en jaarImgpresnlekeuriBg te Bame M fPoIygoon Zei Iemaker Ottsgn ppe Wat arfi V3n de N S D A P Gespannen luisteren de honderden Duitsche en Nederlandsche aanwezigen naar de uiteenzettingen van HauptdienstIciter Schmidt NS DAP ArbetUberetch Pol SARADJOGLOE OVERTURKIJE S BUITENLANDSCHE POLITIEK Het land wil buiten den oorlog bleven HET LEGER MACHTIG KRACHTIG ET PARAAT Saradjogloe heeft voor de Groole Nationale Vergadering omtrent de Turksclie buitenlandscne politiek o a verklaard dat de nituwc regeermg met waakzame aandacht ervoor zal zorgen dat Turkye buiten dezen oorlog blyft Ondanks aJe rampen welke Turkye in het verleden lieet meege maakt is het thans tot een vaste eenheid aaneengesmeed Turkye is een gelu kig volk en dit geluk kan veri Klaard worden uit het feit at het geheele Tuikaü e volk zich om een grooten leider geschaard heeft Tusschen volk fen staatshoofd heerscht een onoeperkt wederzydsch vertrouwen waai van de grondslag gelegd is door Isrntt Inonu die in zijn persoon alle deugden en bekwaamheden van het volk vereemgt De meuwe regeering stelt al haai streven en al haar moeite en aandacht in het werk om Turkye buiten oen oorlog te houden Onze hoop zoo ver klaarde t aradjogloe letterlyk dat wy deze schoone taak ook naar liet doel kunnen leiden zal ook niet vervliegen wanneer wy eens ondanks onze mspanmngen eeu aanval op ons land of ot onze onafhankelykheid zouden beleven In dat geval zouden wy ons leven siechts in dienst stellen van dit eene ideaal nl den stryd tot het uiterste In het verdere verloop van zyn rede bevoogde baradjogloe dat het Turksche leger machtig krachtig en paraat IS De meuwe regeering zal al haar klacht eraan besteden om bet leger nog sterker te maken Aan de bestendigheid en de gelykmatige houding van de Turksche buitenlandsche politiek is de huidige kiacht van Turkye toe te schryven Turkye zal zich nooit inlaten met eenigerlei avontuur biuten zyn gren zen Ml het heeft slechts den eenen wensch niet by dezen oorlog betrok ken te worden Zy wenscht de bswuste en actieve neutraliteit te handhaven De Turksche neutraliteit is de uildrukkmg van een algemeen politiek stelsel dat op alle gebieden eei geruststellende oprechtheid en duidelykheid vertoont Een tiewys voor de Turk scht neutraliteitspolitiek moet gezien jfftffden m den vorm van iiet Turksch Duitsche pact dat opnieuw de vriendschap en het wederzijd ch begnp tusschen beide landen bezegelt Een ander bejMjs voor de Turksche neutraliteits politiek is het Turksch Engelsche verdrag van bondgenootschap Deze beide bondgenootschappea zoo consta teerde de minister president vormtn het doorslaggevende bewys voor de en toonen de Turksche houding aan tegenover de beide groote mog ndhedt die met elkaar oorlog voeren Jegens beide oorlogvoerende partyen is de houding van Turkye op gelyke wyze vnendschappelyk en loyaal De premier besloot zyn rede met de volgende verklaring een VTiendschappelyke houding van den kant van welke mogendheid ook tieantwoorden wy met gelyke vriendschap Op vyandelykheden antwoorden wy echter met oirtemb ren moejl en energieke kracht Volgens deze richtsnoeren streeft de nieuwe regeering dejdoelstelhngen na van de Turksche buitenlandsche poUtiek Het door Saradjogloe voorgelezen program der regeering is door het parlement eenstemmig goedgekeui d PLAATSVERVANOEND ZEELORD BENOEMD De Bntsche adrfi aal Sir Kennedy Purvis oie körtgeïl fen is af getreden alagjjpefwvelhebber van een actüSMtfiSost is volgens dep Br t lierichtendienst benoemd to plaatsvervangend eer en zeelord Di eerste zeelooj der admiraliteit Alexan der motiveerde deze benoeming in hel Lagerhuis met er op tt jwyzen dat de Destuursweikzaamheden by de admi raliteit ontzaglyk zijn toegenomen en dat aan den eersten zeelord oe gelf genh d gegeven moet worden hei grootste eel van zyn tijd te lesltde aan het TJstwerpen van plannen er aan de operatieve plichten by de oorlogvoer ig De plaatsvervangende ec Ie zeelord zal m het byzonder o U lebben controle uit te oefenen op d werkzaamheden van den mannes r ten aanzien van het ir geieedJiei i brengen van de noodige mariaestrydkrachten van allerlei aard met inbet np van het luchtleger de vloot en de overige behoeften voor de oorlog voering FRANKRUK HOUDT WEER MANOEUVRES De opperbeve liebiber der Fran che strydkrachten admiraal Darlan heeft ich m gezel ap van den staatssecretaris van Oorlog generaal Bndoux naar la Courline begeven om gedurende twee dagen de manoeuvres by te wonen welke daar worden g ouden door de 9de divisie onder bevel van de generaals Frère en Lviglois K E niK ni iM BEKENDMAKING Het bnreaa vaa den weama iabevelhebber In Nederland deelt mede De vele weerden die ap UI oogenbllk voaral ki devV ademke propaganda gewtld werden aan de ovrielrttaK van e i tweede troat aao de Enrepeeaelie Weatkast ea vemMedeiyk ook wel la Nederland en de hiermede doer dea vOand uitgesproken hoop In dat geval op steun van de bevolklnc te kunnen rekenen geven aaaleiding om de Nederlandsehe bevelking op de meesfdringende wijza te waarschuwen Iedereen moet er zich van bewust ttjn dat h met zijn leven speelt wanneer hy ia ïeval van een vtjandeiyke landingspoging de geringste poging zou wagen den vQand te helpen of hem ook slechts indireet te begunstigen In aller herinnering nllen nog wel leven de gebeurtenissen die hebben plaats gehad na het neerkomen van Engelsche vliegers die door de bevolking ran geld en kleeding zijn voorden en verborgen gehouden werden en welke gebeurtenissen ten slotte tot doodvonnissen tegen de betrokkenen geleid hebben Wanneer ooit een Engeliehman of een zyner bondgenooten Nederlandsch grondgebied betreedt hetzij aan de kust of in het achterland dan geldt er voor de bevolking slechts een gebod iedereen blijve thuis en zoeke bU luchtgevaar zoo mogelijk in schuilkelders 7elf be ichenning tegen de gevechtshandelingen Wie ie stiaat op gaat stelt zich bloot dan hel gevaar te worden doodgeschoten Wie den vijand begunstigt moet eveneens de gevolgen daarvan dragen De ervaring leert dat een dergelijke waarschuwing nooit vroeg genoeg kan worden verstrekt Mocht het op Nederlandsch grondgebied tot geveohtshandellngen kemea dan zal de bevolking door aanplakbiljetten de radio of oy andere passende wijze nog nadere naawkenrige voorschriften verkrijgen hoe zQ zich zal hebben te gedragen ia wii i i nwaiias M m Mii a L MiMaii Persoanlyke boodschap van Roosevelt aan Stalin De overbrenger van een persoon lijke boodschap van president Roosevelt aan Stalin generaal majoor Folleti Bradiev zou volgens den Bntschen nieuwsdienst gisteren te Moskou zijn aangekomen De Japansche bedreiging van Australië ten bezet op de Kei eilanden de Arbe eilanden en de Tenunber eiianden m de Alfoerenzee ten Noorden van Australië Op Nieuw Guinea zyn de geallieerde öoepea wederom m geveUit gewilckeld met Japansche landingstroepen meldt S P T De plaats Kokoda moest door de Australiërs worden ontruimd Militaire waarnemers melden dat de Japansche roepen zeer mobiel zyn Zy zyn met lichte wapens uitgerukt en kunnen daardoor de terremmoeilykheden gemakkeHjfc overwinnen DE ENGELSCHE MINISTERS OVERWERKT Naar dfc Britsche berichtendij meldt Jieeft Cripps ter moJ rtering van het regeeTingsv grateilot verdagmg van hetjjartSBent voor het zomerreceicSfflBffevoerd dat de minister riet zyn en de voorgeschreven aanwezigheid in het parlement niet meer kunnen verdragen Het is noodig aldus Cripps dat zy een lijdland van hun parlementaire plichten be i d wfi den opdat zij om de beurt e n vacantiereis kunnen maken Intusschen beteekent dit niet dat de regeermg zoonoodig het parlement niet mu byeenroepen GENERAAL DALQCIST reeds i KkMiMai Ocneraad Dalquist die lid i van dm Amerikaanadien generalen maf zou volgens radio Boston tot plaatsvervangend rtief van den staf der Amemkaanscne stryjikrachtcn m Europa benoemd zijn en zyn functie vfan medewerlteT van generaal Eisenhower reeds aanvaird hfbben ê OH en lflaa t J Zon op S O onder Ut t I Maan op 2 10 onder 18 02 Men tt verplicbt te verdobteren vaif toasonderfjiDtf tot tonfOQhoaMt I imeaew m eimiiieii lli L Laotaarat vaa vocrtaWca aoetcn eeo baH mr oa tofn n leri a clstoken wortJ w