Goudsche Courant, donderdag 6 augustus 1942

t t ti tL r ïf 4 1 f ui DONDERDAG 6 AUGUSTUS 1 t Ik heb er genoeg vair Meedi weer vw Bualuul lajKwraRk DamnclM IMW ten liever mzien dat w j tonder Ame Te kmmr raaad IMNE iNNHNa ftnr ± r 9 V Ck te IMaa eor woriag f SJO per fo aan pIciR Brltvau b QétU bareaa at OFnCIEEUt lODEDEEMNGKN REUNIE CHOÜWBURO 8I0SCOOP VmjpAO T t J WOENSDAO 12 AUOUSTUS Btt OevieunlDsUUuu dealt voor de utnvrftgen nn versunnlnaca tet lorUiis bt bti Wwltrl MKlodi c asgrtaijliua taat wsasos II voer vsn aoadaMa n xUeu fotmuUeren fonnulicr C l astiastekl Xnmpluea iQa wu Ww a H i l ii mi iotr Ml 4 Knntn rati Kbophandcl en h t Di i leaea insUtuut a vaoAf haU Aufustiu ev M Wciu bt óe DeTleicniMQken T R N Aaawtui sj r ent ntumnsad vaa du nieuwe formulier gebruili worden MOSCOO MrOYM GOUDA nm VaMlVrQdagt ül Jt Ad ROBQtTS ia d darergd e kliidit Eaa bavp ap hatfir icbMnmaiier cea Jaagm J t0wH BoacbwegeO Oowla B nieuw fonnulier la evnenfeiteid mt drie exemplaren Aanvragen waaraan bet dapUcaat of trlplictat ontbreekt kunnen niet In bcfaandellng worden genomen TCaCGZENDING ZAKlUN AAN ZAASHANDKLAaBN De Nederlandiche droenten en rmlteentrale maakt bekend dat het In verband met de uiterst beperkte voorraden van weven ulcken dringend noodzakelUk ia dat de ontvangen van tulnzaden de voor de v raendiog van dece uden gebruikte geweven lakken onmlddcimk na ontvangst teruglenden aan den handelaar leverancier van het zaad Daar op aanvulling vac de sakkenvoorraden bij den zaadhandel z o goed ala nietgerekend kan worden wordL hii nitt opmlddeUtJke terugzending van de gebruikte zakken aan den handelaar de regebnatige saadvoorxtentng in ernstig gevaar gebracht Aantelerf die niet voldoen aan het verzoek omonmldelltjke teruuenduig der zakken welke tin gebruikt voor het vervoer van zadennaar hun bedrijfsgebouwen zuUen In betvervolg door de zaadhandelaren geen leenzakken voor dit transport ter beschlkUogmogen worden gesteld 40S KAARSENBONNEN EN TOEWIJZINOEN De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverhe d en Scheepvaartmaakt bekend dat detailhsten de door henontvangen bonnen 24 der petroieumkaartcB S en T welke aangewezen z jn ter verIcrtigtng van een rantsoen kaarsen geplaktop afzonderlijke opplakvelleit bij de plaatselijke distiibutiedtensten dienen m te leverentel verkrijging van toewijzingen voor kaar sen De inlevering moet geschieden in veelvouden van 10 stuk met een minimum van 40 stuks temmen met een ontvangstbewUsMD 301 a Indien een detaillist het minimumvan 40 stuks niet kan bereiken kan bil eenmaximum van 39 bonnen bU zijn grossierinleveren Grossiers kunnen de ontvangentoewijzingen voor kaarsen eiken Maandag bi de plaatselijke disinbutiediensten inleveren Otize inlevermg dient te geschieden in eenenveloppe MD 258 a met een ontvangstbewüBMO 257 De van detaillisten ontvangen oonsumentenbonnen kunnen z j in veelvoudenvan 100 stuks en met een minimum van 100 stuks eiken Vrijdag bij de dlstribuliediensteninwisselen Wat betreft eventueeie restantbonnen 2S wordt nog bekend gemaakt datdetaillisten deze met een maximum van Sstuks in de periode van 10 tot en met 144 Augustus kunnen inleveren terwijl grossiersop Vrijdag 26 Augustus 1942 maximum Of vandeze bonnen mogen bljplakken 403D MAXIMUMPRIJZEN OOOSTOARKN De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat ingevolge de in de Staatscourant van 31 Juli 1042 gepubhceerde prljzenbeachllcklng oogstgaren no 3 voor tenminste S 3 gedeelte uit vlas en voor het overige deel uit oude eindjes oogstgaren z g Alfla oogstgaren de volgende maximumprijzen gelden bij verkoop aan grossiers 1 7B per Iqe bij verkoop aan handelaren 1 T7 per kg bij verkoop aan verbruikers 1 92 per kg Deze beschikking bevat bovendien eenig bepalingen omtrent levering en betallngsconditles 03t To aag bovea 18 Jaar Oralis fletaenrtalliBg Zoodagaorgm lOJO Herbert Engl Qtoh ea Paul Kemp la UN U B VMiM UOK iedertn tecH d MEISJE halve dagen AdicaKARNEMELKSLOOT44 KAMERADEN OP ZEE KAMERADEN AUr ttS Veerali TOBIS HOLL en UFA IMEIIELDNICUWS TOEQANQ VOOR ELKEN LEEFTIJD DE KLEINTJES RUBRIEK V RI Kwartjasrubrlaiil arax opgenotnen DliisdagB Donderiags en Zaterdags Xkfief Betrdtkingadverteaties 1 9 miM f 0 21 dke i mJl meer f9 09 Andere advertenties 1 9 mJl 0 2a elke 3 m M meer 0 10 aUes b j voonitbetaUng Adver tenties onder numiner aan het bureau 10 cent veriwoging Bewijsnuminer B cent extra Inzending den voorafgaandea du Brieven knanen worden afgetaald eiken werkdag vaö 9 6 uur Zatenlaga alleeen van 1 aiur WETENSCHAP Nieuwe physiologische afdeeling bü Philips DB D S FBEDERIK TOT LEIDER BENOEMD NaaE wij vernemen is de Utceditr sche medicus dr W S Frederik met mgang van 1 September a s benoemd tot leider van de nieuwe physiologische afdeeling met laboratorium bu Philips te Eindhoven Keeds voor zyn promotie hjid dr Frederik een apparaat geconstrueerd waardoor het mogelijk was via een physische methode de uitademingslucht in iiet buzonder by den mensch te analyseeren Op dat apparaat verkreeg fr Frederik m 1934 octrooi Het is èen toestelletje dat van belang is bü stofwisselingsziekten Populair uitgedrukt is er door dit apparaat een methjide gevonden om de grondstofwisseling op de juiste wijze te bepalen Er zijn in ons land relatief genomen wemlg physiologen en toen het Philipsconcern dus naar een bekwamen physioloog zocht viel het oog van ds directie op den Utrechtschen arts vin wten men door zijn dissertatie Wist dat deze zich üzonder voor de physiologie mleresjeerde Bij het Phi lipsconcern kent men reeds geruimen tijd de fabriekjhygiënistfen en de afdeeling van de behandelende geneesheeren maar wanneer het erom ging om zich over een of ander physiologisch onderwerp deskundig te laten voorlichten dan bestond er alleen de gelegenheid om in contact te treden met het laboratorium van de Hoitink te Leiden het laboratorium voor de preventieve geneeskunst Zulk een advies had dan alleen maar wetenschappeluke beteekenis omdat men uiteraard de physiologische therapie niet daadwerkelijk op de arbeiders uit het bedrijf kon toepassen En toch zoo redeneerde de directie van Philips is het van belang om wetenschappelijk en getoetst aan de practiik vast te stellen of de aröeider welin de meest gunstige omgeviSgzijn arfcid verricht en wat nog meer Van belang is of hij ziJn arbeldsbewegingen wel zoo physio Misch mogelijk doet Was in het verleden zulk een uitwerking hechts te constateeren op het jgevoel thans gaat men met degjprichting van de physiologische alffeeling in Eindhoven een en ander zuiver wetenschappelijk vaststellen Hierdoor zal de physioloog herhaaldelijk in nauw contact moeten staan met den bedrijfsingenieur doch uiteiodeUjk hoopt men een zoodanige oplossing te hebben gevonden voor het probleem van de arbeidsphysioIOgie dst de arbeider m zijn werk volkomen deskundig is beschermd ten aanzien van lijn gezondheid Geen bedrijf in Nederland kan nog bogen 9P een dergelijk physiologiach laboratorium doch men gaat van de ostgetw feld juiste stelling uit dat wanneer eenerzijds mag worden verlangd dat de productie van de fabriek zoo boog mogelijk moet ziJn anderzUds de conditie van den arbeider d p ij deze productie zulk een belangrijke rol speelt eveneens in eUt opzicht gunstig moet Mn BUiTEMUND DUITKIUMID STtUJVfT VOm KOROPA KOEBAN OVER 2S0KM BEREIKT OF OVERSCHREDEN Spoonoegknooppunt Ktopotkin genomen DOrraGff BORMEENSCBK Divisies NABEBBN SrOOBLUN fEISK nCHOBEZK Het opperbevel der Duitiche weermacht deelt d d 5 Aug mede Tea Ooatea ran da Zee vu Aaaf m arcB de OaUaeha tm It o awaa n a rh e 4iirUca over ocb breed front 4e apoorU Jdak ehotexk Do vUuid biedt daar flog sloehta Uer M daar tegenataiid Aan de Koebn werd het bolangtV te poorwegknoonwnt Krofpotkis door een lormatie der Waffea S na harden etr4 d la itaiaitoop genomen DaardoM ia de rivier tlians ever een alrtand van meer daa IM km bereikt Ten Noorden van Armawlr gelukte het braggehooldm Ie vormen op den W at l Jken oever van de Koeban Vencheidene vÜandeUJke colonnes werden door het aielle opmkken van e gemotoriseerde fonnatiea afgesneden en vernietigd De Inchtmacht viel den naar de Kankasos terugtrekkenden vi and onafgebroken aan en sette de bombardementem van opeenhooplagen van transporten op de gKOorli en met vernietigende nitwerking voort Twee pantsertrelnen en t transporttrehien werden door üufkbomraenwerpers uiteengeslagen Italiaanache motortorpedobooten fenchten In de Zwarte Zee een SovjetBasdsehen kmlser van 6500 ton tot Inkea Tnaschen Sal en Don banen fomaties geveehtsen siagvllegtiiltet den naar het oosten oprukkende Morliooden der paniaerafdeeUngen den weg In de groote bocht van den Don vielen de boIsJewlsten glstweD i leelits ceer awakke strUdkraohten onder soeoea aan In het gebied van Bajef breidden de bolsjewiaten ban door sterke tafaaterle en paniser trljdkraehten ondernomen aanvallen tot nieuwe aootoran van het front uit Do hevige gevechten duren voort Ten Noordnt ma de Itad Hialnkten alle ontl dlngMunvallen door den ongebfoken wil tot tagenstand van onjie troepen en de voorbeeldige samenwerking na alle wapens Aan de WotehM en voor Iienlngrad stortten voiflelMidene door sterk aitUlerlevnur adersteonde vtJandelUke aanvallen Vé Britsche luchtmacht ondernam In den afgeloopen nacht met zwakke stHjdkrachten lukrake aanvallen op het IndustrieicabtM van Rijnland en Westfalen In eenige plaatsen ontttond geritiflo schade Een vijandeiyk vliegtuig werd neergeschMen Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben gisteren doelen aan de Engel che Zuidkust aangevallen en voltreffers geplaatst op vóo den oorlog bclansi ijke installaties van de stad Brighton Bovendien werd een bewakingsvaartuig getroffen In den nacht van 4 op S Aug wierp de luchtmacht bommen op haveninstallaties aan de Zuidwestkust van Engeland In den n acht van 1 op 2 Augustus is bet op het Kanaal tusschen Duitsche myn oekers en Britsche snelle kanonneerbooten tot een kort gevecht gëkomen tydens hetwelk een vijandelijke boot door artillerietreffers vernietigd twee andere in brand geschoten en een vierde zwaar beschadigd werden In den nacht van 3 op 4 Augustus hebben Duitsche mrOtortorpedobooten tijdens oen aanval Jn het Kanaal drie stoomsohepen van tezamen 5ÖO0 brt getorpedeerd waarvan er twee gezonken lijn Het zinken van het derde schip kon door den sterken afweer met worden waargetunnen JTALMANSCH WESRMACTITSBERICHT Kruiser bü Feodosia tot a nken gebracht In zijn weermachtsbericht no i99 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend In Egypte aan het front te land gaon enkele vermeldenswaaidigo gebeurtenis Een vijandelyk vuegtuig werd door hat luchtdoelgeschut van eea van on groote eenheden neergehaald vier andere vijandelijke vliegtuigen werden door Duitsche jagers neergeschoten Formaties vliegtuigen ondernamen bombardementen op de achterwaartsche verbindingen van den f Us nd Duitsche vliegtuigen waren Ü oflder actlM ten aanzien van doelen in het getried van Alexandriê De activiteit der bommenwerpers vaJi éé as word ook voortgezet boyen Malta In de wateren van Feodosia de Krim werd een stoutmoedige naphtelljke aanval dndemomen op een formatie der Sovjetvloot door een flottieltje Italiaansche motortorpedobooten die eelt kruiser van 5800 ton bchoorende tot de klasse Roode Krim tot zinken hraditen Ondanto de hevige vijandelijke reactie keerden al onze eenheden behouden op haar hmta teraf LADY A8TOK OVKR EUSLAND Naar do News Chronicle meldtheeft LadjF Astor na een rede Zondagte Oldham gehouden tegenover eencwTfcqxmdent van dit bUd o i verklaard Rualand Rusland sClezen wij het In de bladen enerover door den omroep Dovoobton wcUawaar tegöi denzeUden rütmt als wit doch alt stritdea evcnaUwti sIcdMi yoa aiehieit Rudand wasMottaal lean wU Inilp aohdic haddsn Dtftijdt was htt Aa flta dat ons tehul Vwsm Do AoMTikaiwi nomaa bet O ut ngcliad niatB n dei itryg dan Rusland rika niet kunnen volhouden JUnaKAANSCBB vocttucaiiNO Uit WartiingtoB wordt Jit Amankaanaciia UutanHas bevorderen de zeifgenoacnme traagheid van de Amerikaaaacfae bevoUdng ten aanzien van dn ooriog dour rooskleurige berichten uit te ftven die het volk doen celooven dat de Ver Staten overal ovorwinningen behalen aldus de republllieiaKhe afgevaardigde Maaon in bet Huis van Afgevaardigden Maaon verweet vooral Weties en Knox dat zij liet publiek mialeidrai met berichten De red i voor de publicatie van gekleurde militaire berichten is volgens Mason dat de Amerlkaanache Instanties van meening zijn dat het Amerlkaanache volk met den moed heeft slechte benchten aan Ie hooren en tegenslagen te aanvaarden UIT DE PERS Oostfront en tfudsfront OndA bovenstaanden titel schrijft ir Mussert in Volk en Vaderland o m het volgende J s Beweging doet haar plicht aan het Oostfront Het spreekt vanzelf dat onze sterkte thuis en onze actie hier daaronder sterk te lij den hebben nu duizenden van de meest daadkrachtige idealisten hier uit onze gelederen tijdelyk ziin verdwenen Wij troosten ons met deze gedachte in de eerste plaats Kouden zij den naam der Beweging hoog op het oorlogsterrein en in de Mveede plaats zij die terugkomen zullen straks bliiten te zijn de beste Nederlanders en de beste N S B ers De lieden die meenen nu veilig en voordeelig te ktmnen schelden tegen hun W A organisatie of hun Moeders in de N S V O rullen door de terugkeerende strijders zóó worden afgedroogd dat zij zonder twijfel voor het einde daarvan zullen erkennen dat er zeer radicale nationaal socialisten van het front zijn teruggekeerd De verlofgaagers van het legiom gaan terug met het verlangen om af te rekmen met de bolsjewiaten in het Oosten om daarna thuis te komen en af te rek enen met de vijanden der Bewegmg hier Ik weet uit naam te spreken van de geheele Beweging wanneer hun daarbij veel succes wensch het grootste succes dat maar mogelijk is Schr betoogt dan d t het voor het bouwen aan het thuisfront allereerst aankomt tr het behoud van het geloof dat het nationaal socialisme toch zal overwinnen en de N S B haar doel zal kunnen bereiken Dit geloof mag niet worden aarigetast door het feit dat in dezen oorlogstijd kapitalisme en marxisme van degelegenheid gebruik maken om zichte termommen als nationaalsocialismeen zoo hun verderfelijk werk tegen hetVolk en tegen de Beweging voort tezetten Als de werkelijke nationaalsoci listen vereenigd in de Beweging hun oogen maar open houden wetende dat het oogenblik komt waarop daarmede kan worden afgerekend dan ishet goed Als wU voorts ons maarsteeds voor oogen houden dat éénbelang gaat boven alles n l tfat deoorlog moet worden gewonnen en datalles wat wy daarvoor moeten offeren goed besteed is Als de oorlog nietzou worden gewonnen zou het eindedaar zijn niet alleen van ons maarvan t geheele volk v n geheel Eurppa Daarom zü onze wus alles voor hetwinnen van den oorlog niets voorkapitalisme marxisme en het parasietendom Wanneer men alles wat ergebeurt zoif vah hooger standpunt ziet wijkt de ergernis en maakt plaats voorIhet blijmoedig geloof dan kunnen wijook nu nog lachen want de oorlogwordt gewonnen door het nationaaUsocialisme en daarna kan de Volks ordening en de volksopbouw eerstrechtbeginnen Daarenboven aldus schr moet het thuisfront versterkt worden in weerbaren zin waarbij schr denkt aan de bestrydmg van terreur of sabotage maar ook aan de inogeI kheid van rampen die ordemaatregelen van bizonderen aard noodig maken In al deze gevallen is een bfetTouw bare hulppolitie van duizenden mannMi noodzakelijk Het is onze taak deze duizenden mannen bereid te tellen dit is een belangrijk stuk vin het thuisfront dat gevormd moet worden i n paar duizend hebben zich aan gemeld voor de hulppolitie maar Vd duizenden moeten volgen Het is mijn wensch dat in t belang der Beweging en van ons Volk de leden der Beweging tusschen 18 en 45 jaar die gezond en recht van lijf en leden ijn en niet naar het Oostfront vertrekken zich bereid verklaren plichugetrouw de fracbi SAO het thuis£raot it betrekken mrsMMAK nr DC numcscBt vttGariGmostJum De Bredasche recuuaank heeft uitspraak ged an In de Tilburgsdie v rfiftiginpta k té den lS iaiifen bak er J van H uit IVburg dia vèn veriêAi veti tija Vtouv nutt rttteakraid voq fticdlo hebben foóitdeeld tot e B gevangenisstraf van IS Japr en tar haaehiWdnsstaUiac van do iiaWnlitf De oMdatf van JmUti had leiao laiit taviiHiiilwtiaf gcMtcM Degenei die tot de hulppolitie worden toegeliitan ontv gen een korteopleidmg en blijven daarna verderhun gewsme weriEzaam heden veiïieht a Zaterdagmiddag 3 uur Em Kteutéie Matioee ledeiea lecflijd met tlN UIO VAN MLUK Entree kinderen vjif IS c Volw avondprtjzen Attentie In ém Fayer Zaterdag vanaf 6 aur en Zondag vanai2J0 muziek onder leiding van JAN KOOPMAN leder eegt xe Eiken INnadag Dandamiag en Zalardafl wordt de KleintjesRubriek opgenoBien Iflzeodiag daagt te voren aan liet Bureau Markt 31 Qooda of Mj de piastseiyke agenten eld ra In verband metdevacmtic van het personeel is onze geheele exploitatie van M andag t M Oond dag 13 Aug gesloten Vanaf Vrijdag 14 Aug brengea wij wederom weer een zeldzaam prachtprogramma Esn avMtuurliJka gesehiadanis van a dal bars tan offieiaran Jonge maltjas an spannand gabaiiran THALIA Kleiweg 103 Oouda Telef 2280 o Meseoop wnar U steh tech het beate tftuta o n Vanaf Vrijdag 7 Aug tot en met Woensdag 12 Aug am SVNDlKAlJtU BI TOai Eea venBokel k Vaeoatfe Pro0r iiiuMi voor long en oud Wie mlK e i paar nog zeer goede schoenen S cjn hak voor een paar soboenen met itge bak m 3S 39 Br no 2tt6 bureau van dtt bind mm B K Olenatboden 18 en IS j ar voor d of d en n Br no 2266 bureau van dit blad WOENSDAGMIDDAG FAMILIE MAHMEZ Preien Kinderen vaitaf OilSk Volwassenen avoadprfjzen alleen aeUst sockt ilng met jaHronw oogeveer 50 jaar Br no 22ST bureau wn dit blad AUeenst persoon zoekt decelUk koatbala geen berocDS Br no 2258 b v d bl Zit alJiamer gevraagd met Ut ni Isa n 10 icaa iiu lip iiM 1110 IBS uof laü isas um lasi SIM uot iiaa nn Oiu Mio IOM Uit l l ISU IHl IOM ISM ItW IOM OIH aiM 1311 W0 a M OOM tno 07 MI OlM OOM OOM MM 04M OOM MM uai oon ttM tin iot MU sn MM SOM OIU OlM mi uu Ulfl IOM 0074 icaa iiu ia of aonder pension Br met prijs no 2260 Ixir v d bl Te koop z g aja Zellkano met peddels niD MU OOM aeM OOM un 9M OOM OOM VÖê MM OH MM MM MM OIH 13 OOM H70 OM OOM 0714 07M OOM 01 OlM Te bevT bü den txmtsman n Elfhoeven Reeuwyk MSI 110 41M MÏS MU WIS Ml iOM aoM MM nat MOT MS M01 OOM ail IStt MTT sin IM OM iS stw uo MM OMI SMS vm MM Tilt MM TUO T4M MOS MM TSIS Mil U SI ao iSM tno as Oraotoudera xoeken een aenvoodig wiegje of klnderledlkantie OOM SMS OSM 0 M OMS OM Turteuokt 83 Sm MIS 7IM 7SH 7407 74M 7011 7MI 1MI 011 MIS jm U0 4M MM 07H 07M sm iSi 7M0 THi nw 1V74 71M 1007 MU US 0000 4001 IM OHI t7U IH 07M am OHi SOM OMi o m mm OlM MM SOM SMI MM Wt Gevraagd Vrije gem sitsUkamer zoo nwg m aansl distr radio naibij station dr no 2264 bur van dit bl SMS asM 0M7 MTS MM M17 MM OlM 011 OlM Te koop 1 Hi mn I 0 U HM I MOM IOM I MM UOM Box en Kinderwagen I UOM IOM I0 74 tOMS MIM 1017S 200 goed ab nieuw lOlM I04M IMM IM7I IMM IMM lOm I07M IO M I0 M lOOM l MI IISM IISM lUM IU7I IMM U M IMM lim iln non tut IISM IMM UOM U U IMM IMM UMI ISMO IM9I u M IMM am ISOM UOM UOM IMM tOlM ISOM IHSO lOStt ista IMU tOOM UW IMM IMIS um I4 M IMM I4IM I44M 40 IMM UMI 140M IMM I4 10 ISI4S III07 1011 lOHI lOMI UOM IMM 0 M IMM iMia loau IMU lOOM MIM MIM IMU IMI4 ItlU IMM IMM I07M M7M ta M l M toon 10007 lOMl IISM 17010 IMM IMM IISM I7H lilM 1707 110H I70H I7 M 1940 ISM7 l 4M UMI iMl r IMU I0I1 I04M leOM lOMf 10710 ISSM l M IO M UsB IIIM IllM tlSM 11M7 IIITI IISM IliU ll M ISIW MIM inM IMU t 4M Obnst Huy gecisstraat 116 T KOOP IMM IMI4 jnWIIMS isH ism iswi iSSS lösH iim mm HIM 14170 MOST lOOM t4jSi MSM I4tlt 1471 iMM inis ISIM U4M IS4M I04M tOlBlMM ISSM IMM IMM IMM IMM iSn IMU toon I070I 1 747 lOOM IIHI IMU ITin I70M I7SM ITII I74M 17470 I7 M I7 7e I7 e IMM ISlin IMI i OH M7W irrM I IO M l M l OM t IMM IM inll I IO W IM70 IO M I lOTM I07M lOSM 1 MUI 0M7 OOM 1 I IfMI I ar n voettials hoenen m 42 p bruu suède damesschoenen 3 4 hak m 40 in goedeh staat en strijkplank T ljevr Turfmarkt 1 na 7 uur I IO M tHM I ISIM IOM I lOOM lOlM I I0 I4 UOM I I70M I1 l I iMol UOM Losse Nummers van de 1 tSS MUI 1 OOMSl GOUDSCHE COURANT zQb dxeiqks verkrijgbaar bij SS Sk nTumt n itoooi tout i 7M sieM n i in ly o M M t M SikMaSM BONSn MI a BAKKER Spoorstraatl N V P ENDENBURG Veerital 18 I DE OROOT WaAtcWraat 43 4 HAMOEN Bnrg Martenttinget 96 W KWiOrS Boekhandel Boeekwcf n Da Kioak N RIJS Caraemeikaloot SPOORBOEKHANDEL Statioa BOSKOqp Pa a C v d WULHC Z 4c M 14 H de ageal MKdt omllgfradft geaMeatea In DORDRECHT MERWE STREEK ie liet Vofdrecht h Nieuwsblad de d gél4ksehe cou mnt in I vr wel ieder cozin Voor a semeene puMidteit ET MMEVEZil MMLM Een Terra flim der UPA nel Carola HAhn Theodor Looa Jaepar von Oerlzen Rolf Welh Joeef Slebar Paul Wegener Ventetaaalster gavtaagd V Oraanen Noojderatraat 67 Goud n KOor een teduntafel en aoo foedala nieuwe Uei Mknakienbank R van Cotsweg 66 R KOOP een haardkacbel en 2 pÜs gastoesteL VosiuastlBat 7L Te koop gevraagd een heerenrtjwiel Aanbiedingen bij J H Rietveld Ridder v m Oataweg 208 Goudn Te koop een prima 2 spel orgel 11 registers F W Beitzstrasrt 31 Te koop Rugizak ab regenjaa zachtleeren beenkappen voetbalschoenen m 4 2 Po et Ha ven 14 Te koot 100 goed a ls nieuwe V08B0NT beige Br nó 22 7 2 but v d Mad Twee nette mbisjes hsjL voor de fauisifouding v d of d en n zells kunnenidewerken v g v binnen ofbuiten de stad Br no 2273 tm reau van dH Mnd l K meisje soekt nette srtaidln leeft 20 jat Br no 2274 bur v d bind Te koop STDDiE CRlITAAB compleet met foudraal Zwarteweg 58 Gouda Gevraag NKT DAOimSJB J H Sproit We t Haiven Ï6 V DtdaüHdeH in Baada m BfM Oafaflif lezen eiken avond Gouiiseht C0iraiit Abo nu faa n tsprUs iIn Gouds per kVartaal ƒ 2 36 per maand 1 ƒ 0 78 per week 0 18 jbulten Oomla 0 19 per wejBÉ iW itent 3 31 7S0 nMB gwedtieeerde aan hel buraea Mokt 31 prijzen Tariel ea aajvraaeaan hel Gouda KMn tJ e kHifc ntaMHend Dinadigls nanaitds sn Zaterdags hmn tm 9 mm ƒ éil imtmm meer ƒ 0 W ÉÜdcte Mikw edvertaeUea 1 IM ette 3 nm Imaer ƒ W Voor brlevw bareaa HM Met extra Uaendit daws vwr plaati