Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1942

friidag 7 Aiyustus 1942 MW BLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lïïSLSiSr pt jws ChtóTidMiww TDEISK Qowta Tusschen Donetz en Den Goed gecamoufleerd volgt een waarnemer door een kyker de beweginfiwi van den vyand in het voor hem ujgende veld fSchert FelUnBa P K Jesse va V d i n ie o 2173 Militaire conferenfle te IIIosImu Pa 4 y dagen ottenskf de heele Zuidelijke uleugel der Sovjets verbr zeld gmfl OfNMarseh In dan itoordeiijken Kaufcasus R K uka ui bt d wnr d Dultkchc opaünek Mil rmrétimtn mukt en d itrUd ridi nwriumeUlk Iu0 d rivlerm Koeban m tj liPMlt Het U t t belangrijke j oetweckoooppMiit de In Ouilach banden ia geraakt Tiehorezk itaat op boven taande kaart niet vermeld maar ligt op de kruls ng van de lijnen Jeuk Amawlr en Krasnodar Proletarskaja N r ndto N ir Tork awUt wwdt t M kea am IBtaln eoolnrantle nhoadaa HiMsaii aeiideii hooge ItïtiaA adlttianii Am iriiiHiii K f a Biadtey a vooite é Britwlw 1 de Amerikauucha HibAMftdesr AtolMflMQ Ia aen berieki vaa VidtSt Pren U Moshon wwM nietd d t het MTtmdif faMfWlk sefaUnt den Driteetien oMiUMfr tot tafn te bTMifen Uit de Sovjettoxerberichteo UtJkt MaittlE da nut van dvi tUMtMid Bat Bavjatleter Mh nt in ana aaetéraa vaa hat fraat in den Naardaiiikaa B art i aa Bi r dan ta mtoeht ta iUb De A N P oi o de t té Berlijn PMUtl É t II than vaartlg daten leden A het otlenM tacen de iegera van nmsilenko i befonaen en van mlUiltn e wèrdi er op eweien dat In kortoi tUd de reheele Zuidett Tiencel vaa het boUjewigtisehe Mat verbrijwld la De Dnltselie en rerbMdea troepeil büb opsernkt In een dat twee tot dria honderd kilodiep n aaM tat aaien honderd lar laag ii aea gebied daarcQdat tai vaa terrelnmoellUkheden it l n i a en waarin tal van belangVk tadiutrle aa rilTltallleerinKicenra mten gelegen Dat het verlies van nM ei l en voor de boiaJewieken iM Ie vervangen Is bUJht wel nlt de mmmiktU waannada bmm In het jMQttetda kaaM de ontwikkeling Mealaat X a andert voor de bolijewisten er oaeuiitige otnatan 1agheid is dat f trtjd thuu tot liat gebied van de UuklsiKhe r dvolken genaderd is Iet i bekend dat de v l ten zoo de Kabntddcen en Tataren van iM laDvuig tamal4 k vijand e nov r het bewind van Moikou heb n fMtaan Da bolsjewistische gezagitWw lebben deze TOUten dan ook it geheel vertrouwd en hen als ildateti onbetrouwbaar geacKt Dat dit antrouwen geenszins nuïplaat rt is ljkt wel hiattilt Art b v de KnmaUren actief aan den strud tegen 4fi W a rt n aan de tUde der DuitscKe pen hel ben deelgenomen Na de bwadcBlDOi vaa den i on te rts ovenchtaden ïjja de Duitsche mb id n tto en in nauweiyks VB tUd een 300 k m naar het Kwn Oi rukt Deze geweldige a gtieverd in een dor lad waar de aomeiiiitte de der troapen aanzienlu K be o ainate mtescbrichting is Welik wawbV de belangryke g l ooppunten Tiehorezk en n leds MMSseerd zijn De nchtlnc prakkende tro en J beUn röke industnesi rejUoftk Nada achter lich d B hasdteoorweg tuss h i Zwarla ea Umi he Zee be wegknooppunten Kropotkin en Tiehorezk en door den opmaiTtch der veri onden troepen over een breed front tot aan de spoorlyn Jeisk Tiehorezk is bet geheele operatiegebied d t den Sovjettroepen rond Krasnodar nog is overgebleven van zyn Ixflangrijke toevoerwegen beroofd Het 18 de luchtmacht gelukt KheepsbeWgingen die de bolsjewisten in de Straat van Kertsj poogden ta ondernemen te verhinderen en daarbü een bolsjewistisch vrachtschip en een kustvaartuig door bonimen te beschadigen Het opperbevel der Duttscha w ea tnacht deelt over de gevechten van Woensdag in hot KaïdcaSiaCtM gebied nog het volgende meder De ten Oosten van de Zee van A2of oprukkende Duitsche en Roemeensche troepen hebben bg de achtervolging van de naar het Zuiden wükAide bolsjewieken de stad Tiehorezk strij dend gepasseerd Op dit belangrijke kruispunt van de Uit Jeisk naar Arma wir en van Krasnodar naar Stajingrad loopende spoorlynen is het tot felle hulzengevechten gekomen waarbij de vijandelijke tegenstand gebroken werd TevMgeefs trachtten de bolsjewielten door tegenaanvallen die gesteund werden door een pantsertrein de stad te heroveren de Duitsche en verbonden troepen handhaafden niet alleen hun terreinwinst maar rukten met hun bewegelijke deelen onstuit baar verder naar het Zuiden op In het gebied ten Noorden van Worosjilofsk trachtten een van zijn verbindmgen afgesneden vijandelijiM groep naar het Oosten door te breklh doch werd in het geconcentreerde vuur van alle wapens vei lagen Andere uiteengedreven vijandelijke groten werden m het gebied ten Noorden van Armawir vernietigd of gevangen genomen Ten Zuiden van Woirosjilofsk rukten snelle tronen doeltreffend gesteund door formaties jachtkrulsets ver op over den Ko ban en vei braken da groote spoorwegverbinding tusschen de Zwarte en 4 Kaspische Zee Daardoor werd de vijand opnieuw l elemmesd in zijn geringe hem nog resteetende bewegingsmogel kheden Het verüaa van doe apooriyn Is foor de bolsjewiekea loo helaagrijk amdat lii als belangrijkste transport verbinding tusschen het eliegabied van Maifcop ea de aUavwirark de lafilaadertjen in de Noord Kaokasisehe teden optreedt By de ondersteuning van de oprukkende Duitsche troepen aan den Zuidel ken oev r vttn den Koeban door Duitsche formaties jachtiouisera is een groot aantal gemotoriseerde en bespannen voertuigen vernield en een froote benzma opalagplaatt der bolsjewieken in brand geworpen Door mllaande boamiM op vluchtende vijan i nn leed de vijand zware verliM mr iucHtaanvallen werden gerich t KLde stations van Koeresnaja ten n iAl van Arqpawir en de haven r stad Toeap e f de Zwarte Zee it konm te vervallen tt an andara Don 1 Sal on het war aen wig drflde b jawUtiadie jatoae éH aatrta verbind k J gwa da iMa taem voor def BOLSJEWranSCHE VLOOt IN De Ai iyèv €spoBdent tt BetUjn aieldt W taiM aa Van AvelmgejUchte zijde wordt de ftericta van de bolsjewistische vloot Jn an tilhM het nnachta 1 Zwarte Zee op het oogenblik als B ïï JWÓfw verneemt het SSuWelühen sector d Sovjet trowoi ji J aar aoa nel in ziia t van lltleMn iM i t h volgt aangemyea een slagschip an KalW aBkirira balanf IT tsMalufHuitan araf s 5 5iS S S 4l balanarijka tpoot sruz de Pariskaja ommonalclasse 23 000 ton 4 tot O knOiers van B tot 8 000 ton 12 tot IS torpedojagers een yrt groot aantal duikliooten en ogirscHtAivo strijdt VOOR KÜROPA j BOEF AAN FAMIUELEDEN VAN IN raBtBSLANDSCH IMDIK GEIN BBNEERDE VÊDES DEB N SJB Ecbtfenooten kinderen en ouders van in Nederlandscb IndiS geïnterneerde leden der N S B die in belioeftigo omstandi eden verkeerenof om andefie redenen hulp of raad noodig hebben woraK verzocht zich daartoe iduiftelijk onder opgave vaa volledige bUzonderfaeden te richten tot het seoretairiaat generaal der N S B Ifahebaaa 35 te Utrecht een oud type zij het ook dat het voor enkele jarm conodetniseerd b SPOORWEGKNOOP PUNT TICHOREZK GENOMEN Spoorwegverbinding Zwarte Zee Ka pische Zee verbroken R008EVELTS BO M SC r Naar de Britsche l eriditendiaat meldt is generaal majoor BnöSlr commandant van liet aente AalMir kaansche luchtcorps m Mitchell Fi d gisteren met een persoonlijke boairschap van Roosevelt aan SUUin ia Moskou aangekomai Bradlejr heeft verklaard aldus de berichtendienst dat Roosevelt hem naar Moskou heeft gezonden em de Amerikaansche hulp aan de Sovjel Unie uit te breiden en te vergemakkelijken ZWARE GEVECHTEN lOJ RZJEF ZWARE AFWEERGEVECHTEN IN DON BOCHT Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt d d 8 Aug mede In t gebied van den Kaukasns werd het spoorwegknooppunt Tiehorezk genomen en de spoorlijn ten Noordwesten der stad over een breed front bereikt Beweeglijke formatieg der infaoteriedivisies rukken verder op naar het Zuiden Formaties jaehtkrolsers steunden in aanvallen op groote hoogte en in scbeervluchten de pantsertroepen bij de uitbreiding van het bruggehoofd over de Kbeban Ten Zuiden van Worosjilofsk verbraken snelle formaties in sneflca opmarsch over de Koeban de groote spoorwegverbinding nsschen Zwarte en Kaspische Zee Ten Noorden van de Sal vordert de aanval van Duitsche en Roemeensche troepen goed Aan de sneeessen in dit gebied hebben de Roemeensche formaties een bijsoa der aandeel In de groote bocht van den Dim werden tijdens hevige afweergevechtea 25 vijandelijke pantserwagens kapotgeschoten Gedurende den nacht gette de lochtmaeht haar aanvallen op s po ot wegln staltoties in het achterwaartsche gebied vaa ien vijand vaorf Ia bet gebied vaa Rzje duren de zware gevechten vaort Ten Noorden van de tad hebben de Sovjettroe pea tijdaas vergeefsehe aanvallen 20 paateürwageaa verloren Ook aan de Wolehof stortte een door pantserwagaas ondenltennde aanval van den vijand iaeen Aaa het Ooatelijk front sijn glsterfen 180 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Zes eigen toesteilea wordea veradst Na storingsvluchten overdag van al York Times over de positie der Sovjet Onje De Philadelphia Record meent dan het hoofddoel van een tweede front in Europa ook al mocht dit tot stand komen verst j king van het Russische moreel zou zyn Misschien zou hij ook gedacht zyn als waarsdiuwing voor de Indische Congresparty Het schynt evenwel duidelyk dat Gandhi en Pandit Nehroe hebben besloten de partij van den sterkste te kiezen en gelooven dat de 2 lasmpgendheden den oorlog zullen winnen STALIN ONDEBNEf MT EEN ZUIVERINGSACTIE Volgens te New York uit Moskou ontvangen berichten is Stalin begon nen met een nieuwe z g zuivenngsacti Hoewel daaromtrent slechts gecensureerde berichten beschikbaar zyn blykt daaruit dat alle personen geliquideerd worden die het hebben durven wagen Stalin op de onzinnigheid der voortzetting van den reeds verloren oorlog opmerkzaam te maken Ilonderden leden van het vroegere tsaristische leger alsmede de kinderen der politieke gevangenen worden gearresteerd en doodgeschoten De wolf StaUn wil daarmede onder het voorwendsel de volksverraders onschadelijk te maken het Sovjetvolk nog eens opzweepen tot verzet tegen de Duitsche troepen tot t dit volk tenslotte is leeggebloed en ine istort aldus het D N B In politieke kringen te Berlijn wordt in verband met het bericht dat generaalhiajoor Bradley jnet een persoonlijke boodschap van Roosevelt aan Stalin te Moskou zou zijn aangekomen eraan herinnerd dat j ersoon jke boodschappen van Roosevelt het begm van het eind plegen te t eteekenen Zoo werd de negus met een dergelijke boodschap bedacht alvorens hij Abessinië moest verljaten Een andere kreeg Tsjaag Kai Sjek voor de we door Birma werd afgesneden Koning Peter van JoegoSla vië kreeg een dergelijke boodschap na de staatsgreep van generaal Simowitsj en ook koning George van Griekenland mocht een brief van Roosevelt het ook eerst na de ineenstorting van zyn land in ontvangst nemen In dit verband wyzen politieke kringen alhier erop dat een Zweedsch blad dejreis die Ohurehill naar Moskou zou maken vergelijkt met het bezoek dat hy kort voor de ineenstorting van Frankryk aan den toenmaligen Franschen minister president Reynaud bracht BRITSCHK EN AMERIKAANSCHE AMBASSADEURS TE MOSKOU Naar de Britsche i erichtendiensf meldt zyn de Engelsche en de Amerikaansche amt asïadeut te Moskou aangekomen AMBUKA INSCBE riBSSVéllMEN 1 Ijl jm I k vAa Motor koerien in de straten van Woronesj fAtlontic HoIlond P K KocbJ Opmaraeh over den Bon Over in korten tyd door de Duitsche pioniersgeslagen noodbruggen gaan gemotoriseerde Duitsch afdeelingen naar enover den Don flVonsattantic Recla P K Foupel Wassdien van lamaieren hetwelk ja lyks oi dezen tyd moet geschieden om de dieren te bevryden van ongedierte Het uitdruipen na hetwasschen üi een loonwasscherij Polvtoon Kutper Ofschoon de oorlogssituatie steeds ernstiger wordt de crisis bedenkelyker dan ooit t enevens de Russische militaire macht zwakker maf mm met wanhopen schrijft de New Pionia k Wachten aan den oevetL het mate Schert FtOinpa X Kipper in vollen gang Wja belpao hüa helpt riaal voor iurt bouwen van een bnig mede b het odcstea Da vniditea ra loiTies o eg aaar da sehtiren JIW0M Kii4 De nieuwe bonnen BOTEB EN VET OF BON M Voor de vaigeade week s a i 41 aaagawesra voor het fcaopea v a de gebraikeUJka baeveelhaden brood beschuit vleeseh aardappelen S kg ea rookarttkaIm ook voor de dametfj Bovendtai wordt op bon 41b vaa de aardappeleakaart aag H kil gram aardappelea besehikbaar ga steld In de vlerwekeQjkscbe periade vaa B Augustus tot 5 September sullen geldig zijn de bonnen 351 voor suiker 358 voor jam 359 voor peulvruchtei 360 voor gort het oude rantsoen Van 250 gram 361 voor vermicelli of maizenS 362 383 304 en 305 voor bloem 361 368 en 369 voor kaas 41 42 43 en 44 voor melk 4 41 en 4 42 reserve voor rijst 41 en 42 versnaperingen voor chocolade en 43 en 44 versnar peringen voor snikerwerk Gedurende het tijdvak van 8 tot en met 19 Augustus 1942 geeft elke der met 39 gemerkte bonnen van de boterkaart en van de vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter Zij die gedurende het tijdvak van 15 tot en met 18 Juli 1942 de bonnen 39 bij den slager hebben ingeleverd ontvangen gedurende bovengenoemd tijd rak per bon 100 gram rundvet zonderlijke vijandelijke vliegtuigen boven West Duitsch gebied heeft de Bntsche luchtmacht in den afgeloopen nacht militair zonder effect blijvende aanvallen ondernomen op het mdustnegebied van Rijnland en Westfalen De schade die in woonwijken van eemge steden is aangericht is gering Vijf der aanvallende txjmmenwerpera werden door nacbtjagers ten val gebracht Aan de Zuid en Oostkust van Rngeland heeft de luchtmacht gisteren en m den afgeloopen nacht ten deele m scheervlucht voor den oorlog belangryke installaties met bommen van zwaar Jcsliber aangevallen Economist waarschuwt tegen tweede front ENGELAND KAN HET NOOIT TEGEN HET CONTINENT OPNEMEN De Economist de spreekbuis van de Engelsche financieele kringen waarschliwt zeer dringend voor het avontuur van een tweede front Het optimisme dat een deel van de Britsche en Amerikaansche openbare meening l a an den dag legt wijt het blad aan e omstandigheid dat de man in the Street het slachtoffer eener van officieele zijde gepropageerde fantasieis geworden Het blad komt dan totde volgende conclusie De militairemacht va Engeland is nooit toereikend om zich met die van het continent te meten Het is een waanzin het Kanaal over te steken wanneer niet tevoren de reusachtige Ameri i kaansche troepencontingenten ter on Jersteuning zijn aangekomen die men ons in theorie beloofd heeft Het beteekejit zelfmoord om met een gebrek kige voorbereiding lefeen de inodemste kuslversterkingen op te reddeit waarin de vijand zit die slechts op ditoogenblik loert Armen en beenen van Australië geamputeerd DE BEZETTING VAN DE KEI AROEEN TANIMBAS EILANDEN Nailr aanleiding van de bezetting van Kei Aroe en Tanimbar eilanden door de Japanners schrijft de NitsjiNitsji dat de armen eti beenen van Australië geamputeerd worden Deze eilanden aldus het blad waren de laatste vooruitgeschoven bases welke door Australisthe en Amerikaansche troepen bezet de mogelijkheid tot tegenaanvallen op da Japanners hadden kunnen bieden Thans kunnen de geallieerden zich nog slechts van het Australische vasteland uit verdedigen De Asahi Sjimboen constateert dat de druk op Australië nog zwaarder a geworden In welingelicht kringen verklaart men dat do Japansche operaties in het gebied van NederlandschIndië vrmyel geëindigd zijn en dat nog slechts een deel van NieuwGüinea gezuiverd moet worden waarna Australië als weeskind in den Stillen Oceaan achterblijft Zon op 6 10 onder 21 20 Maan op 2 1 onder 18 52 AKb b verpHcbt t vardflistercii tan goBaoadarfaaü tot coaaopkomt Laataaras vaa vocrtfl CD i oetea ca hall aai aa coaa aidtximmt oataUAca wordaa MHaaaiwiiisniaasM M iiai ii w sa a i T ua J