Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1942

VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1 AA ABf FN 9 5 4 5 9 0 21 4 é i iifM SI I S N V Hoyngaterk verbetercL BHJlWna BIKDUON or DE rXEFS OnaT bèuranMdewcrker sdirtjft om Onder winkelbedrijven waarvanauideaiw ter beitnc lenoteerd zon zooaIs D Bgenkorl Gerzon en DeGniyter neemt Hoyng een aparteplaati in De andeelen alleen de SMMWO pre s Z in fenotferd zijn cgcna bet bctrckkeUjk geringe uit aaadc bedrag bet muut courant vandit vierUL HoTBg exploiteert verMrhiUcnde grootc moderne winkel in galanteneWUCB te m Amiterdam Arnhem Oiavenbage Utrecht en Rijsw k imetl vCTder belang bu andere winkelbedr iven zooals Jungerhans en bezit voort alle 200 000 aandeelen in de NV Kon Plateelbakkeru Zuid Holland ta Gotida Veel geluk heeft men tot voor kort met Gouda niet gehad Van im tot 193 viaerd hierop niet acn tten dividend uitgekeerd dodi er werden groot verhezen geleden Dit wai de voornaamste aanleiding to de draaliache reorganisatie van 193S waarmede een bedrag van ƒ 8SS 197 gemoeid wa voor achlersUllige alachnjvingen afboekingen vcrliea etc Te dien emde werden o a de mcerendceU in vaste handen zunde gewone auideelan tot 40 afgesUm pcÜ terwUl de prefs hun cumulatierecht prijs gaven en voor de 42 d aiop bestaande achterstallig divid nd scrips amortisatiebewijzen ontvingen die met ƒ 420 per stijk uit de winst aflosbaar zijn Deze worden alleen incourant verhandeld De noteeriog is thans 60 a ƒ 300 Na de aflossing van 12C stuks uU de winst over 1941 staan er van de oorspronkelijke MX nog 351 stuks uit Onder de bonderden verslagen diede laatste maanden zyn vetschenen is Hoyng een buitenbeentje Niet zoozeer omdat de winst bijna verdrievoudigd is n l van 1 125 576 tot ƒ 332 494 noch omdat de omzetten een recordhoogte bereikten noch omdat de kosten aanmerkelUk stegen maar wel omdat men de voorraden op peil wistte houden tedanks de stl eda toenemende ver koópen konden wü niet alleen onze voorraden op peil houden dych zij konden bovendien nog met een bedrag van ruim ƒ 88 000 vermeerderen aldus bet verslag Verder lezen wij in het verslag nog de volgende in de huidige tijden ongebruikeluke passage Omtrent de verdere vooruitzichten kunnen wij voorloopig nog tamelijK optimistisch zün De omzetten bewegen zich in een nog verder tijgende richting terwijl dt herbevoorrading tot op heden nog steeds bevredigend is gebleven Dit klink allemaal heel aardig maar men vraagt zich af of resp hoeveel kaf n l surrogaat ond r het koren zit waarop prijs en afzetrisico wordt geloopen AI men ziet dat de netto winst over het per 31 Januari J l eindigende boekjaar ongeveer twee ton hooger is geweest dan over het voorafgaande boekjaar terwyi de onkosten en sociale lasten veel grooter waren dan moet de omzet wel sterk gestegen zijn hetgeen gezien bovenstaande passage uit het verslag wel gunstige perspectieven opent voor het thans loopende boekjaar niet slechts voor aandeelhouders maar ook voor de amortisatiebewu zen Oe winst ad ƒ 332 494 126576 zal als volgt wordea verdeeld afschr ƒ 34 957 28 0 4 dividend ƒ 45 054 40 880 aflossing amortisatiebewijzen ƒ 51 240 reserves ƒ 138 999 tantièmes ƒ 8 300 onverdeeld saldo ƒ 3025 2S S3 Op de pref aaiideclen C zal een dividend van f 5 worden uitge keerd Behoudens statutenwijziging of gebruikmaking van het recht tot verlaging van het primaire dividen l met één vijfde gedeelte is het echter niet waarschunlijk dat voorloopig op de prefs Aieer dan 5 2 zal worden uitgekeerd daar statutair van het superdividtnd d i boven 5 slechts 20 ontvangen van hetgeen de gewone zullen ontvangen Maar indien dit niveau gehandhaafd wordt en voor het thans Joopende boekjaar lUn wü dienaangaande optimistisch mistisch dan is het rendement op de pret heel wat gunstiger dan dat op vele ander soortgelüke aandeelen De flnancieele positie van Hoyng is de IjMttte Jaren immers sterk verbeterd al is de liquiditeit nog niet ruim DOpK AUTO AANOBKEOEN O TMicaMer in Qaa Haaa cewaod een snijwond lia iet zlekenhuIM aa Op den Bezuidenhoutsche weg In Den Haag ia Woensdagmiddag de Sl Jarige J O W uit Gouda die te voet was aan crad door een vrachtauto Öe aangnadcne kreeg c n lichte hersenschudding en een snijwond lian den neus hij Is in het ziekenhulp aan den ZuMwal opgenomi Wl 1 i O AAR II f ANNitnt Tkalia Tkeater Dakloozen met Watt en é Watt Aanvang 8 15 uur Zondag vana 3J0 tiur Woanadag I uur matinee eanle Blaaeeop Een huwelijk op afbetaling met Ralph Arthur Uiterts Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3J0 uur Zaterdag 1 uur en Zondag 10 30 uur Ein lied von Glück met Herbert Ernst Groh en Paul Kemp Sckonwtarg Biaa c aa p Kameraden op zee Carola Hohn Theodor Loos Jaspar von Oertsen Rolf Wei i Joeef Sieber en Paul Wegener Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur t Ang U nur Olymplaterrcia Wedstrijden om club campk enschjq pen athietiekvereeniging Achilles 12 Aag II 12 onr NieowehsTcn 308 Zitting ruilbureau voor kinderschoenen U Aog 10 12 csi 2 nm Stadhais Zitting adviesbureau Moedei en Kind van Ned Volksdienst 12 Aug 10 oar Daniël Openbare verkooping meubilaire en huishoudelüke goederen door deurwaarder B J N Akkersdijk 12 Aug 1M BW Ned Geref Geas ente Spreekbeurt ds Joh van WeUen Aag I nar Kennie SpreekbeurtVrije Apostolische Zending Gemeente voorganger A Broekhuisen Ang 7Jt nar Vr e EvangelischeGemeente Bübellezing en bids ond 13 Aug 7 3t nnr Leger des Heus Hei ligiiigsdienst leidster J v d Veen Aog 3 aar Kantoor N V Laad en 1 Tninbonwbank Buitengewone vergadering ijran aandeelhouders Ang 8 aar Nieuwe Markt Straat prediking EvsngelisatiecentraieGeref Kerk onder leiding van ds J P C ten Brink 17 Aug 7 aar Geboaw Gemecntemke Gezondheidsdienst Spieringslr 113 Medische sportkeuring BEZIENSWAAKDIcdEDEN JBe Meriaan Westhaven 29 PUpenmuseum Geopend op wertcdagen 10 12 30 m 12 30 18 uur Gosthnlskapel Oostfaaven 9 I reiiten verzameling van Oud Gouda 3eopend op werkdagen 10 12 30 en 13 30 17 uur Afhalen aanvraagformDlierflB Beboenenbonnen 9 3 12 en 1 30 3 38 aar Distrtbatle kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkryging van een schpenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Waemjdag A C D E F G Donderdag B AFHALEN FORMI7LIESEN VOOR VBUSTELUNG SUWICLVORDERING 8 39 5 aar Stadlinia kamer gemeen ebode Afhalen formulieren voor het aanvragen van Vrüstelling van rij wiel vordering AANMELDING LOCALITEITEN BVISTESTINGSBEDRUF T m 8 Aag 8 38 5 30 aar Barean van Politie Markt 27 Aanmelding van bedreven door hotel pension logementhouders enz en kamerveirtiuurders AÏHAUtN NITMMEBKAABTBN VKUBANKVLEESCH Openbaar SIsehtbnIs Afhalen nummerkaarten voor z g vrübankvleesch door houders van vetkaarten in stadsgedeelten tusscben 12 Aag 9 12 en 2 4 aar Schielands Hooge ZeedljÉr Turfsingel Wachelstraat en Onder de Boompjes Aug 9 12 uoq Nieuwe Vaart Kattensin l Bleekerssin l Kartiemellodoot en Breevatot 19 Aag 9 It aar Fiuweelensingel Bleekerssinget Kattenaingel Tuifsin gel en IJs el AtPOTHEKERSDIENST Steed geopend des nachts alleen voor recepteqj ApoUieA Dee We thaven 14 HOOGEDRUK STOOMKETBL IN GASFABRIEK De commissaris der provincie Zui JloUand heeft vergunning verleend aan bet gemeentebestuur van Gouda tot het uitbreiden der gasfabriek door het plaatsen daarin van een hrfogedruk stoomketel afgassenketel met een v o van 60 M2 en een stoomspanning van 8 atm in het perceel Rotterdamsche Veer 5 BE8TUVR8LID BEDRIJFSCHAP VOOR PLUIMVBf EN EIEREN De beer 3 j den Hollander houder van een boenderpark alhier Is btj beschikking van den secretaris generaal van het dqpartement van Landbouw en Visscberij tot lid van het bcMtnir van het bedrijfschap voor pluimvee ea eieren l enoemd Uit ft jKiger tUden DE GODBSCBE COmtAMf PBLDDB 75 JAAR GELEDEN In den djtnst dar poatkarren is eene verandsing grtingt on het vermissen van pakketten te voowcmen is op elke postkar voortaasi behalve de poBtiljon een conducteur geplaatst Oe po arren via van nieuw model kleiner en zonder kap Door étae wijzi nceo is ock liet vervoeren van passagieif en bestelgoederen door postkan en opgeheven van welk vervoermiddel anders nogal veelvuldig wei d gebruik gemaakt S lAAB GELEDEN De opening had plaats van hét lokaal in de Noodgodsteeg waar de afderiing Gouda van den Bond voor Algemeen Kiesen Stemrecht Inar tenten heeft opgeslagen De vdiorzitter de heer Carrière wees er met voldoening op dat pa 16 malden geleden de afdeeling was opgericht en men nu reeds in staat was door vereende krachten een eigen gelegenheid tot vergaderen te openen Hy noodigde de vergaderden uit van hunne feestelijke stemming blijk te geven door t aanheffen van t stembuslied waaraan door bijna allen de vertegenwoordiger der heilige Hermandad zong natuurlijk niet mee met opgewektheid werd g oor geheven Sprekers waren de heeren Gerhard uit AmAer am en W F G van Helsdingen van Rotterdam Uit de toespraak van den eerste bleek dat ttien tot het openen van het eigen lokaal over gegaan omdat de kasteleins de deur voor de stemrechters sloten en voor deze op den dutir aUe zalen gesloten waren 25 JAAR GELEDEN De gemeenteraad heeft ten behoeve van de gasbesparing een nieuwe rantsoeneering vastgesiteld Er is thens aar verbruikers die niet koken op vaste brandstof toegestaan een maandver bruik van 26 M 3 voor een gezin van 1 en 2 personen 30 M 3 3 en 4 personen 35 M 3 5 en 6 personen 40 M 3 7 en a personen en 45 M 3 9 en meer personen Bij overschrijding zal voor de eerste 10 M 3 f 0 20 en voor de tweede 10 M 3 of meer ƒ 1 per M 3 wonden berekend Zij die op vaste brandstof koken krijgen ten hoogste 10 M 3 per maand 5 i 10 en 5 è 20 cent per M 3 bij overschrijding ƒ 1 per M 3 In de nieuwe verordening is tevens bepaald dat er geen verschil meer al zijn tusscben kookgas en lichtgas Voorheen werd het hchtgas berekend met 10 en het kookgas met 8 cent per M 3 Er is nu maar één soort ga voor koken en verlichting en de prijs 4a rvan bedraagt 10 cent per M 3 He gevolg van dit beduit is dat de kookmeters komen te vervallen en zuUen worden weggenomen Wiuir ficU te laten ZELFS IN STALLING NKI VRILia Een landbouwer uit Moordrecht beeft aan zQn bezoek aan e markt geen prettige herinnering Hij was per fiets naar de stad gekomen was wijzer gt weest dan anderen die zorgeloos met hun kostbaar karretje omspringen en had zijn rijwiel in een stalling geplaatM en toch moest men hem bij zijn terugkeer vertellen dat de fiets verdwenen wasL Zuchtend vraagt hij zich af wat hij dan doen moet als rijwielen elfs in stallingen niet me veilig zijn Ook een inwcMnster van Vlaardingen vertrok armer dan zij kwam Zij liet I een koekjeswinkel haar parapluie liggen en toen zij er erg in kreeg en terugging was het regenscherm verdwenen Gelukkiger is de exploitant van denzweefmolen die hier op de kermis stond geweest Hij heeft de Achttien meterlange staaldraad die bij het afbrekenvan de inrichting er ander vandaan verdwenen bleek te zün terug Een collegahad de draad t vergissttig medegenomen 1 B ae Ondragelijke zenuwpijnen Na weer ca gawd epcewckla MmMw p ij a ib M 1 5 40 Oi bca blij im ik Uw dTcneonebcb gtlcxeo ut ik leed ua ontxetcendc ssauwpijocD Ik fcon geen enkele aadtfiUpeo Tot miio groot vrengde hebben mij de OTitlti buitengewoon goed geholpen Ik ben nu wed een gezonde opgewekte Trouw Bij thcuaMtiek Ischias spil vstkond beid gti p cnnwco boofdpSa bdpes de Ovs k cs aa ha TnacsaI Agaamir De bcbbea geea schadelijkca lavkicd op hut mug ea dscmca Neem ktca d pcoefi Ongincele retpskking sa M tabletten lecltts Oct In Ik spotbekca ca drogi tcit en erkrijgbui ri Mnl If I aaMMtsSa tm waMSaa SPORT Zlveinkring coiiipetitie beëindigd Wv NOO DE KAMPIOBNS WEDSTRIJDEN De competitie van den zwemkring Gouda ia gisteravond beëindigd met dü dameswe strijd B Z C O Z V 5 0 Vriendschappelijk werden gespeeld B Z C jun OJ5 V Jun 0 1 Z C I O Z V I ft 4 Vooik den zwemkring resteeren nu alleen nog de kampioenswedstrijden De eindstanden zijn Ned Zwcu co Reddlagakead Afdeeling N De Gbawa 4119 15 S Z en P C 8 3 0 3 8 8 8 G Z C n 8 2 2 2 6 10 11 ISoskoop 114 3 S M Zwcaritriag Geuda Heeren klasse A C S 1 11 6 3 2 18 6 2 13 5 6 0 0 6 0 klasse B 1X1 3 1 2 1 2 3 2 1 3 Ie a z a in De Gouwe II S Z en P C ir O Z V 8 18 7 11 10 4 11 13 3 T 8 Ie Bodecravea A Z C 11 G Z C rv Boskoop II 2e klasse A 4 1 1 9 13 7 6 3 r 2 5 7 8 6 2 13 5 8 10 6 114 3 9 12 klasse B 4 1 1 7 13 56 3 0 3 6 12 9 3 O 3 6 14 6 114 3 9 14 BX en P C m G Z C V De Gouwe III B Z C 2e Baskoap III Bodegraven II Bodegraven III A Z C UI Dames G Z C S Z en P C B ZC 02 V A Z C Boskoop De Gouwe Boskoop II Bodegraven 12 27 3 8 6 10 4 8 13 2 7 22 13 24 3 10 23 42 10 10 7 3 5 18 2 2 41 mindering Afdeeling A 66 8 3 O 6 2 0 6 1 O Afdeeling B 8 6 1 8 6 0 8 4 2 8 1 1 8 1 O Twee winstpunten in ATHLETIEK Toumooi te Boskoop DE GOUWE WINT DEN WIS8ELBEKEB Ter gelegenheid van haar 5 jarig bestaan heeft de zwem en poloclub Boskoop gisteravond in iiet Zuiderbad een polotournooi gehouden Waarvoor groote publieke belangsteUing bestond Er werd in drie afdeelingen gespeeld met als dednenicsiide vereenigingen A Z C te Alphen a d Rijn De Gouwe te Waddinxveen G Z C te Giouda en Boskoop De uitslagen warm Ie afdeeling heeten G Z C 2 A Z C 3 1 Boskoop De Souwe O 4 G ZC 2 De Gouwe 8M GZ C wint met ttrafworpen A Z C Boskoop niet gespeeld A Z C winnaar door loting Eerste prus G Z C 2 2e prijs De iouwe 3e prijs A Z C 2e afdeeling heeren A Z C 2 Boskoop 2 3 2 G Z C 3 De Jouwe 21 3 A Z C t De Gouwe 2 2 2 DeGouwe viot door strafworpen Boskoop 2iG Z C 3 2 y G Z C winttioor strafworpen Eerste prijs De Jouwe 2 2e prijs A Z C 2 3 pr G Z C33 Dames De Gouwe A Z C 1 1 DeGouwe wint door strafworpen G Z C Boskoop 2 3 De Gouwe Boskoop 0 1 A Z C Gi C niet gespeaW GZ C winnaar Je pr De Jouwe 3epr G Z C De wisselbeker vóór de beste VreSitaties in het geheele toumooi l Wam in het bezit van De Jouve OM ACHILLES Cl VBTITELS De clubkampioenschappen van de Veceeniging Achilles welke Woensdag gehouden zouden worden maar geea doorgai vonden iuUen nu a s Piméag worden afgewerkt met bet volgende programma heeren 400 M 80 OM hardkx pen hoogspringen discuswerpen r dames hoogspringen 200 M hardloopen discuswerpen i TWBEOR nUJS OP FOUIIESPORTDAG Op een Woensdag te Amsterdam gehouden politiespOTtdag uitgaande van den Ned Politie Sportbond werd bij het discuswerpen H P Siebenlist uit Gouda tweede met een worp van 33 4UM Deze prestatie bcteekent êcn verbetering van het record van de Joudsche Athletiek Commissie KERK EN SCHOOL Ned Herr Kerk BerocpiiD uur Zecrtip cüMki A P T d Haar hulpprediker te OcgitKee Bc lukt voor Genemuiden ds R W Steur te 0 del raek Voor OMebnwk da T DoonMnbal te Xesteroii Mij beeil ZwMaed AoabetMidt p Mil g bo psa Dol Ml Mm kuaaan anndh tr kal oa haak uBi bq veroadanla gvrallen Jeuk a brandwlghrtd vardwl am mei ZWITSAl rilehdngl fOTi a79 Tunr U IttpUlm nrlbrügèaar ZuHisal AAMBEItNZALF ZETPILLEN ZWITSAL FABRIEKEN J II I PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 en 7 uur ds Plantinga em pred te Baam CJer Kerk 10 en 6 uik ds Terhaak Uitgelxedenen Ned Herv Kerk 10 en 7 uur leesdienst GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden portemonnaie met inhoud vu n en pakje manufacturen Inlich tingen gemeenteSecretane 2c FIIUS OP ZANGGONCOORS Het dames jeugdkoor l ehaaide op eente Utrecht gehouden zangconcours inde 4e afdeeling mél 289 punten een2en prijs mNDERWET Het bestuur van den polder Bergambacht heeft den burgemeester vergunning verzocht tot het plaatsen van een horiaiontalen draaistroomtnotor van 125 PK voor aandrijving van een der aanwezige centrifugaalpompen in het watergemaal aan Den Hoek Berkenwoude PREDIKBEURT VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 uur ds Zevenboom EERSTE PRUS GEWONNEN Op een te Utrecht gehouden zaalconcours l efaaalde de gemengde zangvereeniging Vriendschap alhio In de vierde afdeeling een eersten prijs met 300 punten Bodegraven m MEMORIAM NOTARIS KRCSEMANN a Zeer aeUef werker Het he engaan van notaris B D Krüscmann doet zich in breeden kring als een verlies gevoelen Wijlen de heer Krüsemann was op velerlei tetrein werkzaam Steeds was hü met volle toewijding aanwezig by de eenmaal op zich genomen taak Vooral in dezen tyd i hü voor velen een geestelijke itcun geweest Tüd noch moeite i hem ooit te veel geweest om werk te verrichten als plaatsvervangend hoofd der luchtbescherming waarbij zijn vitale energie anderen tot een beschamend voorbeeld wa De overledene stond in het vollegemeenschapsleven getuigende zijhbemoeiingen in de ruilverkaveling het Beursgebouw zjjn aandeel in dewerkzaamheden der commissie voorzakelijken bijstand aan gemobiliseerden Ongetwijfeld zullen zijn leven enwerk nog tal van jaren in dankbareherinnering voortleven bij dè ingezetenen van Bodegraven Vandaag is het stoffelijk overschotIe Rozendaal bij Velp ter aarde bes eld l nTBILETJM REiTTOR J KONUN 25 arig priesterfeert Op 15 Augustus a s zal het vijf en twintig jaar geleden zün iat de zeereerwaarde heer J Konijn rector alhier tot priester gewijd werd BUROERLUKE STAND Geboren Neeltje d an Jac v Dijk en N Ooms Tniu iJ B d van Warro z van G van Dijk en K L J G Veerman en M C J v d Waal Warro x van G van Dijk en K L Engi Anthonia J F d van N J Stolwijk en W C Verwoerd Getrouwd R J Veenstra 30 j en L unst M da Ruijter 32 jr G van G j en A iMogendooin 26 j Ovwfleden N Hamerslag wedvan Th in der LaaAanOSS jaarD Kiflsemann 76 i fr LOOP DER BEVOLKING Gevestigd Th Kooijman echt noote van S 8 2waoenberg Kamerik F Boer van Zwammerd M v d WaaiJ van Wassenaar A Walraven van Velsen G J Heekerk van Alphen axL Rijn R Steun van Haarlem A B Geerdi van Russen J Q Steijn van D Haag A L v d Berg van Slledr N y KruUningen van Zeist Joh Winkel van Utrecht PREDIKBEURTEN VOO ZOND G e r e f Kerk 10 en 0 uur eand D Boer Ned Herv Kei 10 en 6 uur dr C Niftrik van Rtjnsburg Ev Luth Kerk 10 45 uur dr H Jaanus van Rotterdam beresli nieuwe predikant 4 45 uur ds J Bahnmüller intreepredikatie Evang kring Beursgetxiuw 3 30 uut de heer K Rozendal van Den Haag CJeref Gem 10 en 66 uur leesdien Boskoop ZONDAGSDIENST DOKTOREN A S Zondag zal de Zondagsdieni der doktoren woroen waargenomei door dokter A J Zwartendijk tel 35 PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAft Ned Herv Kerk 9 30 en 6 uu Jacobs Geref Kerk 10 en C uur ds V der Stoel OiT Geref Kerk 10 en 6 uur k Eerland van Dokkum Rem Kerk voor Vrijz Hervormde 10 uur ds J H C Kater van Nieuiü ve i Geref Gem 10 n 6 uur leesdienill C tfP VEREEN DE BOSKOOPSCHE VEILING 8 Aug Rozen per bos PechtoH 1 30 1 60 Duisburg 1 00 Briarchf 0 6 0 75 OrangiÈ ftiumph O 60 M Rosalandia 1 20 1 40 Butterfly 1 OO 1 60 Edith Helen 1 20 1 30 Quei Mary 0 80 1 10 Better Times 0 60 0 90 Hadley 2 00 2 40 Ellen Pauls 0 64 0 82 Rosa Mundi 2 20 Polyan tharozen 1 10 1 50 August Noack 09 1 20 emengde rozen 0 30 0 50 Diversen per bos CHematls DurandI O 50 0 90 id Mevr Ie Coultre 2 503 40 id Prins Hendrik 1 40 Liatrii 0 26 0 35 Lelies 0 82 Lathyrus 00 BENOEMINO Tot tijdelijk ambtenaresse ter secre tarie der gemeente Sleen is benoemd mej A Loef thans werkzaam ter g meente secretaric alhier INBNTIIVG TEGEN IHPBTEIUE Deze week zijn hier 541 kinderef tegenf diphterie ingeënt Haastrecht PREDIKBEURTEN VOe ZONDAG Ned Herv Kerk M 30 uur ds W Voogd van der Straaten Ned Herv 3eref Evangelisatie If uur ds H S J Kalf Jouda 7 uu ds L Vroegindewey Waddinxveen Geret Kerk 10 30 en 7 30 uur dg Smilde van Nieuw Vennep j Hekendorp PREDIKBEUin VtXnt ZONDAG Ned Herv Kerk 10 uur de h Matse Vttn ZoeteTwotide ricéi Ouderkerk a d IJssel PRBDIKBBVRTBN VOOR ZONDA Ned Herv Kerk 10 en 7 uur Brouwer van Wilnis Wijkgebouw 10 en 7 uur de heer A de Rcdeli kheki godadienatonderwijzeTr Geref KeKrk 10 en 7 uur leeadiem Oudewater PREDIKBEURTEN VOi ZONDA Ned Hctv Kerk 10 e 7 uur Js PcJ Steenbeek Geref Kerk 10 tn 7 uur da C W Keur van Scheveningen Reeuwijk BAAGSCB GEinCilTSBOr ClandeaticB gcsUtebt C J van Wingerden uit Recuwijlc M in Maasslulmeen schaap geslacht H had van deH economischen rechter mlhlmum straf van zes maanden gek gen maar kwam bij het Hof in hoog beroep Verdachte betoogde niet te he l en geweten dat hetgi wi hij deed v boden was Hij had het schaap gesla voor zijn eigen gezin en dus niet v den handel Maar later was hii t bang geworden en had het vleesch t onder den grond gestopt Mij vroeg een lichter straf Maar de proc generaal voelde d voor niet veel Hij nam aan dat v dachte wel wist dat het slachten v boden was want dat weet zoo zachij aan een ieder wel Daarom vorderde n opnieuw zes maanden gevangeni = r Het een dreunend gebrom naderde dt eerste wagen Het U nummer 86 zal Iemandnaast EUn een roode wagen Zou ttf eindelijk Pater kmncnrvroeg Else acfat Elin schudde het hodtd en keek voortdurend naar den rooden wagen Nog een wagen kwam voorbij het was Peter niet en nog een Terwijl de belde meisjes naar hem uitkeken werden zU afgeleid door een ongewoon geluld bet was een geschreeuw dat duldalUk boven het motorgeronk uitklonk ai klKrden beiden het lioatd om aai ra en nog Juist hoe een wagen al ee b m o ipmne dan weer neerviel tenslotte met vreemdk i ongsn r FEUILLETON tNadruk TV bodea OK HmAUTO JRM irlBnd Ik tou geen maa wui a hebben lolk ao beroep BMoefende ba1 tLS5i vi i2 T5 f ed s iSs 3 drst Dl woratlaamaa as aitvarkodM Hfl kvan alt s ta tantwagen aa out de plj nkan dicbt Nu kwam hü zender tt lang ovar to prataa bQ BUd aa Bst 2 het cranletblok zitten Na waren zyar mM hun drIeCn en keken met uit cttiaktaa hala naar het dal waar taiatde S0sta ranwagen opdook Ds wors koopman was vakman q het gebiedwm renanto a Jaar In jaar uit vcrkocMUI htobovan zUn worstjes aan deMtaaaan lafU xooala deze plek aandB Olbentraatweg algemeen genoemd ward hoewel hier healemaal geea steeaan taM was allean maar de twee of tnt dozQn granietblokken Het was ookidn o tijdene de laarm n aa im ton d caaisjes vaa ailerlai v i tdlea maar vandaag praatte bQ aUavi over autorennen Daar n de wielen onder de viffnonderd kuolekcentlmeter zei hit dan kmnen de grootere motorklaasea dan de fcleint auto s en tenslotte dl groote renwagens Dat sl n knapeai k Beaedoi op daa straatweg aagde de eene motorfiets aa de andere an de eoie wagen na den andere Else en £ lin kenden reeds betl precies den toon waarmede de ritders den huUenden motor itopttt bet gas afsloten en den wageo bQna gehildloo In de iMMht brachten Gas weg t lan alleen op de Outtentü ielen de mtrckken legde de wurstverkuoper uu Toca de rttder de IwcM genomen bai weid de ademfacklemmenda stilte wei vervangot door het luid opbrullan van deanmwir welka den berg b lom Als de wagia de bodgto bddommcn had en om zoelte zeggen den rechten weg wilde abchieten dan kwam de tweede bocht Anes hield den adem bi als de rijder we snelheid mindarde SD geluidloos da bocht aam Ha komen einddtPt de groote wagens ttSi de werstkoöpmaB tevreden Eerste klasse allemaal en dan nog graai PMI mét Imperator en dan nog e D met een Imperator Dia twee hebbea gisteren prachtig IngeredasL Else fn VHn ir dttaat aiiii oiaar zeideo geeo wooid langs des rand van den weg op menigte Inraasde E n groote kreet steeg on uit de dzenden die het ongeluk beleefden 1 zwaaide iemand met een gele vlag rechts en links renden de menschen berghellingen at naar de plaats van Vngeluk Reed oa enkele seconden het op die plek een gedrang Van bovaf zag het e als speelgoed uH e was bllna niet te galooven dal erongeluk tebeurd wa De belde meisjes waren bleek tot de Uppen Peter fluisterde Klsa Ik eloof het ulo nt rHrtc lokkend He 1 nwii e aoi stem naa t hael Wo I errol i