Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1942

VRLIDAG 7 AUGUSTUS 1M2 l i y ji i ii w i w V H 4 t wii MoeèirmiA NDAG lltmSSranmmm üoop be 0 P MfGcrel E ii liMtk 10 n MUiunrvBUBfuunG da eonuMtUi Mn de biljart J Uii f iloordwdir wwden SS MMltum 75 M id KuU 95 2 m T de I ior i KilB AAiwman 66 101 i C d K l 12 53 B V d niC AnrwMm 1 Cevon i een gummi kinderlaarg Ui bet li nt van Akkeroord zakm padvindersriem lakmei aan k MactelaMh U bevragen bü den pm nlevcldwachtet LQOP DER BKVOLKINa Infe en J Th L Mulder boereikne t van Gpud Schoonhoven togeko ca C H M Coppen van HeeiMted Kinaaiwcg 5 in Lopikentraat W A C Vetripti van Goudriaan No 130 in SUdbuixtraat K SO personen in Koeilriat 80 H Stam van Woerden LeidKbeitraatweg 129 in Burg Rambonii ts T at 14 C E H Hoe van Bot rdani G Scholtenilraat l Mb in Koeitnat B8 J O A M Stckelen buit van Heemstede Clooatnrweg 24 n Lopikerttraat 10 J P den JSirk van Bergen op Zoom Burg HiMoSthofitraat 5 in Korte Dij 30 P Leeuw ngb van RollCTdam Josephstraat 36b in Molenstraat 5 J Hoogenboetem van Utredit Schutstraat 29bis in Koestraat 9 A Goedhart van Willige Langerak Halve Maan 9 in Oude Singel 78 P Dirgeraana van Roermond Kon Regenlesselaan 84 in Lopikeritraat 22 A J Hollanderi van Rotterdam Langewelie 79 HavensU aat Wal 114 L ÏCoorevaar vah Lekkerkerk Tiendweg Oost 33 in Voorhaven 2 N Boersma van Henaldumadeel Delmim 70 in Havenstraat Wal 114 A V d SIJdc van Noordwijk Zwarteweg 20 in Koestraat 12S P Rook van Polsbroek No 148 in Korte Dük 11 A G M TVlns vm 3ouda J FtailipsWeg 10 In Havenstraat 139 L A Bolh van Oui Albla Dorpsstraat 77 in Koestraat 106 T Bakker van Bergambacht B 96 in Havenstraat 110 J Bluscti van Valakenbitrg Hwithem Heekerbcekstraat B 36 in W41 32 C Scheer van s Onivenbage Hoek van HollandacbefaMm 21 in Scbeepmakers iaven 1 Vertnikkai J Monna van Oude Haven 17 naar RenkunvOosterbeek Keerweer 22 r A Ck M Kappé van Lopikento at M naar Boxtel Stationsstraat 99 L M A de Bruijn van Tol 8 naar Rotterdam Fransctielaan 198b G J den Butter van Schapenstraat 11 naar iouda St Anthoniestraat 16 J Swijnenburg van Opweg 20 naar Zev enhui Mil Kiiibbelweg 41 W P van Ooijen v n Lopikerstraat 80 naar Rotterdam StamploenJtraat 30b J Th H Schoon akker van Molenstraat 1 naar Nymegn 91k ht mbonlatraat 22 A J A OtoBito van Lopikerstraat SS naar Vennaö Tt Anthoniusstraat 12 M M Venteeg van Korte Dijk 13 naar Oravenhage Breitnerlaan 87 H W Kleiman van Spoorstraat 48 naar Cnwniiage Scbaanbergenstr 49 C H van d J C van den ëergh van LangerakWfwM 8 naar Waddinxvcen Zuid Me SI R G Van VUet van topikerrtraat 75 naar Zeist Krugerlaan 10 J Jonai an Vooibaven 19a naar Rot iin Hut on tTaatl03b K SluivenMff van Nieuwe Singel 13 naar Bergambacht Kerkweg B 134 B A CSiristJMn van Wal 3Ï naar Megen A 12 J var Geelen van Oude Singel 66 if Oravenhage Hekkelaan 23 DMaijer van Olivier van Noort WM 49 naar Ooderkerk a d IJ goiWraat C 63 A J J Lodders van jrawpeortatraat 7 naar Rotterdam Otffelsfraat 41b J J Donkers van W l naar Valkenburg Houthem Iwkerbeekstraat B 38 K M KooreJ van Lange Weistraat naar Weth Vwteweg H 98b Stolwvk MKBmk rEN VOOR ZONDAG Ntd Hèrv Kerk 10 30 uur da De J merituspredikant te Den J gj tle lOje en 7 30 uur de JJ Vphoevep iodsdienstonderwö W t Waddinxveen Waddinxveen rat STAND fen Aart t van S Post j H vM Tienhoven JoL IP Via en N W Snoek iü sn H O A Vtnk Neeüje Ow P Kaipemri en C G J aa ar Fence o C ovtamam oamiEvrnKeKxifoia INl B ttr dia mi ntm f 42 00 De nm cDte rekening over IMl v 9l e ae de volgende üfers Gew dienst ontvangsten ƒ 387 248 58 uiteaven ƒ 344 766 batig alot ƒ 42 482 86 Kapüaaldienst uitgaven ƒ 263 198 64 ontvangsten ƒ 185 671 09 nadeelig alot ƒ 77 527 55 By het afsluiten vail dezen dienet was er een algemeen reie rve gevormd vm ƒ 60 000 terwql de BedrtifBreserves ƒ 90 000 bedroegen OUD PASiTOOB C KORS IVBILaBT Veertig jaar priester 0e zeereerwaarde heer C Kor oodpeatoor alhier wonende te Heemstede Iwopt op 15 Augustus a s zijn 40jarig priesterfeest te herdenken JvmvKVM TouoynemgrtaiimH In verband net het 19 arig bestaan der zwem en poloclub De Gouwe wolden aj Zaterdag in h t zwembad attiier waterpolowedstrijdai georgani seerd Het dameszevental atsraede het Ie 2e en 3e heerenzevental spelen tegen de overeenkomstige zeventallen van De Zyi uit Leiden GEVONDBN VOORWERPEN Gevonden eenige distributiebescheiden bü W E Jonker Floresstraat 83 Haarlem bruine kinderportemonnaie Wa D Verheul Piasweg 9 bruine regenjas bij i 3 van Gils Emmastraat 1 INENVING KN RERINENTINO Op Dinsdag a s zal er gelegenheid bestaan tot kostelooze inenting of herinenting van hen die zich daartoe ten huize van den heer B H Wormgoor arts Keskweg 222 aanmelden tuaschen 8 en 9 uur IZevenhuizen FREOIKBEDBTEN VOOS ZONDAG Ned Herv Kerk It en 7 uur ds Tj Tak Oref Kerk 10 en 7 ur ds W G Bovendorp LOOP DER BEVOLKING INGEKOIHEN Cl G Kuif z b van Zoetermeer naar Korte Zijde 14 M Keizer dienstbode van Rotterdam naar Dorpsstraat 98 J Boere en gezin melksiyter van Rotterdam naar Onderweg 12 C Hag dijk grondwerker van Nieuwerkërii a d IJssel naar Groeneweg 19 W Feteris dienstbode van Rotterdam naar Rottekade 4 J Koren dienstbode van Rotterdam naar Dorpsstraat 14 J Edeling kapper van De Bilt naar Dorpsstraat 76 N Pols sl er van Wassenaar naar Breedeweg 2 A M Bonten bal geb Hoorn z b ven Rotterdam naar Noordeinde 79 J Potuyt landarbeider van Nieuwerkerk a d IJssel naar Burg Klii hamerweg 4 J van der Windt en gezin melkslijter van Capelle a a IJssel naar Groeneweg 42 VERTROKKEN A Roos dienstbode van Bierhoogtweg 3 naar s Gra venhage H Brouwer dienstbode v n Tweemanspolder 3a naar Voorburg J Zweere z b van Burg KlinkhamerwiSg 27 naar Hilversuin K P Boerop dienstbodev v n Groeneweg 1 naar Rotterdam A van Kooten en gezin chauffeur expeditiebedorijf van Groeneweg 17 naar Biérum S Valenkamp en gezin manutacturier van Noordel ke Dwarsweg 47 naar At coude A van Leeuwen huishoudster van Nootdeinde 17a naar Zoeterwoude OISTRIBUTIENIEÜWS Petroleum vcfor verlichting AANVSAGSN TAN KAARTEN Op nader door de plaatselijke distributiediensten bekend te maken tijdstippen uiterlijk iusscben 17 en 23 Augustus 1942 zal wederom de gelegenheid worden gegeven tot het aanvragen van petroleumkaarten voor verlichting Voor leze kaarten komen behalve voor gevallen van nieuwe vestiging slechts degeneo in aanmerking die In het seizoen 1941 1042 reeds een petroteumkaart s of s en t voor verlichting ontvingen Ten aanzien van schippers geldt de regeling dat schippers die permanent aan tioord wonen de aanvragen Indienen bij den dlstrlbuUedienst ter plaatse waar zU tijdelQk vertoeven onder overlegging van htm grijze respectievelijk bevrachtin8sl oekje De distributiediensten zullen nader liekend maken wanneer de uitreiking der petroleumkaarten plaats vindt BINNENUIfir GEZONDE HUW LUKEN KINDERRUKE GEZINNEN Dr Bniining over dfe bevordering der volksgezondheid Gen krachtig Mi sdioon volk x j ons doel aldus sprak dr P O Bruining directeur generaal van de Volksgezondheid eén petsconferentie waair hij uiteenzette welke maatregelen de overheid zal nemen om de volkskracht te versterken Dat hierbij in üet bijzonder gestreeld zal worden naar het bevorderen van gezonde huwelijken en kinderrijke gezinnen ligt voor de hand en In dit veitand trokken in het bijzonder de mededeelingen welke dr Bruining deed over hu weiijken van gemengd ras en pver sterilisatie sterk de aandacht De spreker herinnerde er eerst a n dat de zorg voor de volksgezondheid in ons land tttia zeer goed was to op dit gebiW prachtig en dikwijls baanbrekend werk gedaan zoowel op het gebied der geneeskunde als op dat der diergeneeskunde fêrr der genecsmiddelenleer Ook die opleiding onzer tandartsen is zeer goed De voorbehoedende zorg voor de volksgezondheki heeft ook reeds de aandacht gehad en aanleiding gegeven tot een aantal maatregelen ter voorkoming van laesmettelijke ziekten uitzending van ge zonde doch zwakke kinderen naar bosch en zee enz In de toekomst zal de z org voor de volksgezondheid vooral in propbylactische richting moeten gaan Binnen kort zullen voorschriften verschijnen voor de jeugdtandverzorgin en dierenbescherming Rheumatiekbestrijding is eveneens in vergevorderdcn staat van vooriiereiding De tuberculosebestrijding wordt uitgebreid De gezondheidszorg za zi thailk ook ntoeten richten op het bevorderen van vroege huwelijken van gezonde menachen De groote gezinnen zullen bijzonder gesteund moeten Warden het krijgpn van kinderen moet blijdschap geven en geeft drukkende zorg veroorzaken Ook de zwangere vrouw dient met zorg omringd te worden evenals de kraamvrouw en de zoogende moeder Zeer in het bijziaader moet de jeugd beschermd worden en wel door licbÈHnelüke opvoeding en het regelmatig naar bgiten breni n van gezonde kinderen doch alleen mder toezicht van de irispectie v n de Volksgezondheid WiLkunnen niet volstaan met een laag sterftecijfer van de zuigelingen hoe mooï dit ook is Deze zuigelingen moeten wanneer zij volwassen geworden ziJn in staat zijn tot Iwhoorlijke lichamelijk werit De vron wen moeten geronde kindéren ter wereld kunnen brengen en d eze zeif voeden Ook haar huishouden moeten zu kunnen doen Geen gemengde huwelijken In verband hiermede is kjuring voor het huwelijk noodig Bovendien zal de keuze van echtgenoot e met zorg moeten geschieden Dus geen huwelijken tusschen te zeer verschillende rassen of met erfelijke gebreken zwaar belas m Huwelijken tusschen Ariërs en Joden zullen niet meer toegelaten worden evenmin huwelijken msschen Ariërs en Indische volken Tegen het huwelijk van Ariërs en menschen van gemengd bloed mits niet Joodsch zal de overheid zieh niet ver zetten Daar er zeer weinig vreerad bloed meer in ons land zal komen zal de invloed daarvan vrij snel verdwijnen In het algemeen is het wel wenschelijk dat halfbloeden trouwen met halfbloeden Wtrtllsatte Bepaalde groepen zooals de zwakziimigen moeten van bet vooilplanting kroces worden uitgesloten door isolatie of onvruchtbaarmaken Dit zal een groote last van de gemeenscl gg afwentelen en weer ten geede komen aan de gezonden Volgens mü ali dr Bruining is onvruchtbaarmakej voor betrokkenen te verkiezen Natpuurlijk zal een beoordeeling van deze gevallen op streng wètenachappelqke wijze moeten geschieden Van kerkelijke zijde verwacht ik geen ernstig bezwaar De kerken onttrekken vele duizenden gezonden aan het voorlplan tingsproces In reïigieuse orden worden immers juist vaak de beste kinderen opgenomen De staat meiigt zich niet hierin en brengt daarmede een groot offer Men kan daar tegenover toch moeilijk die enkele erfeCjk zwakzinnigen laten opwegen Bovendien zullen zp op deze wijze snel afnemen tn hier mede evenredig de noodzaak van ingrijpen De ingreep zetf wen overigfTis in sommige christelijke kerkgemeensdiappen toegepast bü zangen wier fraaie stemgeluid men zoodoende wilde behouden en kan dtjs moeilijk voor deze meer Mnstige noodzaak worden afgelcetnd Ik sta himbü wat langer stil omdat het een geliefd onderwerp is bij a ere schrijvers die meer tot afbreken dan tot opbouwen geneigd schijnen aldur spr De hoofdShak hlüft bet positieve streven om te fijomen tot een ge tclijk en lichamemk gezond volk en dit op alle wüzen fe l evorderen De zorg voor bef ras door middel van d toegepaste eugenitiei of erfelijktieideleer behoort tot het terrein der voorb io deiMie tA propliylactische geneeskunde Wü hel ben depUeht te zorgen voor de meeste kostbare levende have die de Schepper ons toeverliouwd heeft te eten het Nederlondeche volk Het is waartyk niet genoeg hoe nuttig dit ovcritens ook weaen moge aUMn hwiden paarden katten en konijnen in dit opzicht angstvallig te bewaken 3S000 vryunllige medewerkere georganUeerd Vao den aanvang af hebben de WJnterhulp Nederland en de Nederlandsche Volksdienst emear gestreefd een nietambteltjke organisatie Ie wolden Hierdoor wordt tevens bereikt dat het aantal t etaaide werkkrachten tot c n minimum beperkt blijft Meer dan bij welke andere lan delifke organisatie ook wordt h er de arbeid verricht door vrijwillige medewerkers die geen enkel voiffdeel van hun tiemoeienissen hebben te verwachten Het spreekt wel vanzelf dat htm aantal zeer groei moest zün en een omvangrijk organisatiewerk noodig was om hen op doeltreffende wijze in te schakelen Om daarvan een indruk te KrÜCen iveeft het A N P zich gewend itot den leider van de hoofdafdeelirig organisatie van den N V D onder wien teven de uitvoering van het Wintertnilpwerk ressorteert Deze deelde mede dat de N V D en de Winterfaruip welke laalsie een stuk specialen arbeid van den Volksdienst behartig wat de functionarissen betreft in e soort personeele unie met elkaar verbonden zijn Naar ruwe schatting bedraagt het aantal vrijwillige medeweriiers momenteel 35 000 Daaronder en daarnaast telt de in telling nog talrijke contnbueerende leden Over de kwüileit der medewerkers was sprekers over het algemeen zeer tevredi Natuurlijk had een scivifting plaats Deze SJ OOO echter werken ieder naar vermogen van hartci mede Bijzonder erkentelijk was hij vooral de medewerkers ten plat telende die bezield door den ontoluschbaren drang bun vollcagenoqten hulp te bieden hun werk onder vaak zeer moeilijke omstandigheden verrioh en Zooals bekend zijn de provincies ingedeeld in buurtschapjpen en deze weer onderverdeel in wijken en blokken Een buurtÉcliap omvat bü voorkeur ongeveer 10 000 inwoners Telt een gemeente echter minder inwoner dan vormt zü zelf een l uurtsch aip f nmaal volledig uitgebouwwi zal de organisatie ongeveer 1600 buurtschappen moe4en omvatten D x onderverdeeling was noodig omdat de N V D op de nauwste wijze contact wil onderhouden met en wil groeien uit de breede lifea van ons volk Alleen hierdoor is het mpgelük onafbaidtelijk van ambtelijke instanties de nooden eo behoeften van ons volk te peilen In deze richting voortbouwend en ter vermijding van het tot beden gev rfgde lakettenfysteem ligt het zoo ö m in de bedoeling komenden winter ook de uitdeeling van gaven en giften via de wiMchoofden te doen geschieden De N V D immers beoogt geen bedeeling doch hulpverleening en voor dit laatste is persoonlijk contact onmisbaar Bovendien kan het w rkiioofd door zün geregeld bezoek aan gezinnen tevens eenig toezicht uitoefe nen op de besteding Hetgeen eventueel later op aanvnagwn te verstrekken adviezen wederom ten goede komt 2 gKman besloot zijn korte uiteenzetting met rog eens te wijzen op de belangTi taiken welke den Volksdienst worden opgedragen zooals het aanwijzen van personen die eten n gen helen bü de centrale keukens de technische uitvoering berust bü het Rijksbureau voor de voedsrivoorziening in oorlogstijd én de adviezen die de dienst verstrekt voor hulpverleenïn aan slachtoffers van boniinslag i Zooals bekendwerd voor dit laatete een schadekaart ingevoerd we e door den N V D wordt uitgereikt aan hen die daarvoor volgeiM zijn oordeel in aanmerlung komen l ce kaart dient als identiteitsbewijs oor de slachtoffers i als basis vooi de hulpverleening door centrale keuken distributiedienst lu btt eschermingedienst en schade enquêtecommissie Door de schifting aan de hand van algem eene richtlijnen en de mogelükheid van een nauw contact zoowel met de chteffers als met de betrokken diensten kan de N V D ervoor zorgdraden dat aUeen zü worden geholpen die hulp werkelijk noodig hebben en bovendien invloed uitoefenen op de wijze waarof hulp wordt verleend door het naar voren brengen van klachten en wenschen bij de instanties Eindelooze colonnes In eivdelooac colonim trekken de fevanbvlsjewMoi utt bet Dos gebled door de steppen Even eindeloos zün de colonnes van Hef Dufisehe lener en rijn bondsenooten die ten ttrtfde trekken ttgcn de resten van de StaHnlcsera Sinds het Duitsche oifemiet u besonnen vluchten de Sovjets en worden steeds meer rebleden bevrijd van den geesel dien m n bolsjewisme noemt Van dezen seeael moet Burops bevröd warden en bet IC de plicht van icderen beschaafden Europeaan lictl voor d t doel In te setten Kr yii reedjl duizenden Nederlander die dtt becrcpen hebben ZiJ strijden la i e lederen van ons legioen Gn gQ iBBdsenoot waarop wacht fU AsrMlt niet lanirer Strijdt med voor de toekomst va ons tand en volk Meldt u aan bi wt VrijwUUserslegloen Nederland KoBtnglanefrachf 22 te s Gravenhace J F ANKEBSMUT t In zijn woning te Amsterdam is op 71 jarigen leeftijd overleden de heerJ T Ankersmit ond hoofdredacteia van HetVolk wwÊtfi Mrf De WtBterfatdp lotcnü DE EERSTE GROOR GIUirKI18 In een der vele dorpeir M s Ora venhage woont een eenvoudig arbeidersgezin man vrouw en enige kinderen Zii hebben in den loop der jaren niet al te gelukkig geboera Den fnan een timmerman die zijn vak goed vergaat werd het arbeiden vrijwel onmogelük gemaakt door een sloopende ziekte met het gevolg dat zün gezin bü tüden een goed weekgeld moest missen Men kan zich de vreugde voorstellen toen deze man dfezer dagen een prijs van de zoo juist begonnen W H ÏÏ loterij 1942 in den schoot gewori en kie g van AIOOO De eerste groote geldprijs uit de eerste serie van de W H N loterij is wel in goede handen gekomen Een druppel op een gloeiende plaat vertelde de winnaar aan bet A N P Denkt u ch eens in wat we ons nu alles kunnen aanschaffen mün jongste zoon moet een nieuw jasje hebben want in het oude kan hij niet meer op straat verschijnen mijn oudste dochter krijgt een paar nieuwe schoenen en tenslotte hebben we wat beddegoed broodnoodig Hü vertelde nog gedtiirende den voorlaataten winter ondersteiming te heb n ontvangen van WinterhulpNederland Den laatttcn winter heb ik niet by Winterhulp aangeklopt want er waren er die het harder noodig hadden dan ik omdat ik perioden had dat ik met straathandel nog eens wat verdiende aar dit geld tieb ik nu eens door een eerHjk g okje gewonnen gm kani die iedereen kan hebben als hij maar een Winterhulplot koopt vrr m STAATscouaAihr Stl lieschikklBC van den sccretarts senertsl van het departement van Opvoeding Wetenschap en KuUuurtMSchermtng zrjn benoemd tot Inspecteur van het lager onderwijs In de inspecties Dordr ht en Amersfoort de heeren J Bultenwerf en G r E Blijdenatetn met verleening aan laatstgeboemde van gelijktijdig ontslag tilt zQn betrekking als schoolopiiener te Rotterdam Bi besluit van den secrctaria generaal van het departement van Binuenlandche Zaken is aan H G van Everdingen op zijn verzoek met ingang van 1 A gustus f42 eervol ontslag verleend als burgemecstlr van de gemeente Beunchem X OPENBAAR LICHAAM DE NOOROOXIKE POLDER In de Staatscourant is opgenomen een besluit van de secretarissen generaal van de departementen van Binnenlandsche Zaken Waterstaat Financiën en Landbouw en Visscherij waarbü wordt ingesteld een openbaar lichaam De Noordoostelijke polder Deze instelling gaat gepaard roet wüziging van de grenzen der gemeenten Kampen Genemuidan Vollenhove Blokzijl Blankenham Kuinre Lemmer en Urk etjöians van de gemeente Kampen deel uitmakende eiland Schokland wowft bü den Noordoostelijken polder gewegd Het bestutff van het openbaar lichaam wordt uitgeoefend door een landdrost Als zoodanig treedt op het hoofd van den dienst belast met het in cultuur brengen en de kolonisatie van den NoordoosteHjken polder Dit besluit treedt op Vrüdag 7 Aug in werking KNAAPJE BIJ HET SPELEN VERONGELUKT Het 4 j rig zoontje van de familie S m de Tor plrescbestraat te Eindhoven wlas bil het spelen op een ladder achter dak ouderlijke woning geklauteni Het khdapje kon zün evenwicht niet bewaren en stortte naar beneden Ernstig gewond i het slachtoffertje naar het ziekenhuis vervoerd waar het aan de bekomen verwondingen is overleden RADIONIEUWS Zaterdng t Aiig ujtai ILVUMUM L lU H S M Cramofoonmuz 90 Ochtendgrnuiaatiek 7 00 BNO Nieuwsberichten 7 13 Weekeindebegln tgr 7 4S Ochtendgymnastiek 00 BNO Nieuwsber n gesproken progr uittreksel 3 15 Brandende kwesties opn 30 VrooUjke OchtcBdklanken gr 15 Voor de huisvrouw 9 30 Populaire orkestmuz igr 10 00 Ernstige muziek lopn llte Voor zieke kinderen IIJO Pianovoordrachl 13 00 Ensemble Rentmeester 12 40 Almanak 1J BJIO Nieuws en zakelijke berichten 13 0P frans Wouters en zijn orkest en gramooonmuziek 14 00 Voor de vacanliegangers causerie 14 20 Na gedanen arbeid muziek en vrdDlijkheidT 15 43 Operalragmenten gr U 00 Bijbellezing en gewilde muziek opn 8 30 Gemengd koor zingende Dletschcrs met pianobegeleiding H 5S Klarinetten en MBot 17 lï B N O Nieuws zakelijke benclït 17 3a Orgelspel 1 0 De W S B antwoordt M 15 Marschniuziek gr MJ6 Indische Liedjes rW 4 45 BN O Nieuwsberichten 18 5S B NO Be were dmeenlng uit den aether geplukt 19 05 Uiedje van verlangen 19 13 Gerard van Krevelen en zijn orkest 80h= t en gramofoonmuziek JO 13 Fllmpraatjc 20 30 Vijf van de elf Interprovinciaal programma 2145 BNO Nieuws berichten 22 00 Heinz Munsonius en zijn orkest gr Vanaf 22 15 u alleen voor de BadioCenlrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken 22 13 Lichte klanken van de zwarte schijven gr 23 15 24 S0 rant tisch melodietjes gr a VERSVM n 3HJ M 15 Zia BilvcrMm I S IS Beroenvle planocompoaities gr S 45 Moiartprogramma er J5 Solokwartet koi r van de Nederlandacha Bachverecntging en Omroeporkest opn U W MorganwUding 1 15 BerUJnseh PhUharmonlsch orkest gr lOJO u Lichte muziek opn 12 0e Hobo en piano 12 45 B NO Nieuws en zakelijke berichten izm tuinbouwreportage 13 13 Klaftleke gramofoonmiJziek 13 40 Wil kUken de natuur ml 14 00 Haarlemsche Orkcstvereeniging solist en gramofoonmuziels 1930 Tijdschriften schouw 15 S ensemble Wilte Kok 1 J b en om de bitwataf U 45 Kudi SchurWke GELDIGE BONNEN Artikel Bon AaMal tja Aardappelen 8 A IH kf Aug Aardappelen 41A l k UAttg Aardappelen 4IB Sf 15 Aug Besohoit br of d M n ft Aug Beschuit hr of feb 41 78 gr ISAog Ploesit br 343 344 34S 346 70 gr Aoc Bloem br 382 363 3 4 365 70 gr 5 Sqpt Boter 3 ISS gr 7 An Boter 39 129 gr If Aiw Boter 3 3S 2 3 en 1 39 3 30 4 36 129 gr 12S pL Brood of geb 3SA 8W gr lAiic Brood of geb 3 B 90 gr 9 Aaf Brood of geb 41A 500 r 13 Aug Brood of geb 41B 90 gr 19 Aug Chocolade 39 37 100 gr SAog Chocolade 41 42 100 gr 5 Seirt Osnoenad meel 842 129 gr 9 Ang Gort 341 125 gr 9 Aug ami 360 290 gr 3 Sept Havermout 340 230 gr 9 Aug Hoidcn en k br iy kU kg 31 Aug Jam 339 900 gr 9 Aog Jam 359 600 gr 5 S frt Kaas 347 349 349 380 39 100 gr 9 Aug Kaas 367 368 36 lOO gr Sept Kotfiesurrogaat 339 250 gr 8 Sept Melk 36Atjn 3 A 3 U 9Aug Melk 36B tm 3SB 1 L 9 Aug Melk 41A tJ 44A 3Vi L 5 Sept Melk 41B t m 44B 1 L 5Sepi Petroleum EAkaart 01 3 L 32 Atig Peulvruchten 340 280 gr 9 Aug Peulvruchten 359 290 gr 5 Sept Pudding venu maizena 352 199 gr 9 Aug Pudding verm maizena 361 100 gr 5S i Rund vet 30 100 gr 19 Aog Rijst 4 33 4 34 res 290 gr 8 katt Rust 4 1 4 42 res 250 gr 5 S pt Scfaeerxcep O 90 gr 91 Aug Serviesgoed Hes 30 31 321 pnt 8 lAug Sigaretten dames 41A 20 st 15 Aug Suiker 337 1 kg 9Aa Suiker 397 I kg 5 Sept Suikerwerk 39 38 llio gr 9Ang Suikerwerif 43 4 100 gr S Sept Tabakskaart 39A 1 rants 9 Aug Tebakskaart 41A 1 rants 19Ang Textielk 3e scrU 41 tm 130 Testielk ae serie behalve bon K Vleeseh 39A 100 gr Aug Vleesch 3 B 99 gr 9 Aug V eesc 41A 100 gr 15 Aug VIcccch 41B S er 19 Aug Zeep 339 28 i 78 p 15 Aug Wasch of zeeppoeder 336 250 gr 19 Aog Zeep L 290 gr Wasch of zeepp en 28 il 75 gr lecp 19 Aug Toiletzeep L 75 gr 15 Aug BrasdstoffMi Kiwkdoeleind 03 KF 1 Eenh 30 Apr 41 £ lén Anthraciet VIB 1 Eenh 31 Aug fcen Turf VIII 5 stuks 31 Aug t7 0 Voor 4e MnnenMhippen 17 M BK O Nteuwa uketatka bcrlebtca VIM Oimoeporkest is 13 Het kwartier van d i rileid ISJO Amuscmentaorknt en svliatt On IS CO Groeten aan Nederlandacb zeelieden 1930 BN O Nieuwabericbten lt S B NO Oroningsch praatje U 50 Spiegel van den dag 20 00 Viool en piano 20JO Celld en piano 20 30 SUngvoordracht igr nM Als ik t voor t zeggen hM 31JS Orakleo ding 23 13 24 00 Zi Prosramma HUv min I eert 2143 B N O Nieuwsberichten 23 SS B N O Militair overzicht 22 10 AvondwU SPORT Brandstkrt DV 1 Un 9 1 I ih 91 Dea TOUBNOOI TE LMVWAKMtN Vulde ronde Cortlever Vao Sehaltlnfa h z Onregelmatige opening welk door Cortlever niet sterk werd gespeeld Van Scheltinga kwam beter te staan en Iwu d kwaliteit winnen maar Het dit na Het go fl volg was dat na ruJl de remisehaven werd bereikt Van den Hoek kramer y 0 Koning Indisch Kramer kwam drukt te faao zette bovendien zwak Ttiort en kon niets doen tegen een aanval op den konlngsvleugol welke de winst afdwong De partij drs Stumpers tegen De Groot Werd na een interessant gevecht ootstasK uit een Grttnlfld ndlselie verdediging afgebroken in een Dioelltjk t beoordeelen stelling Dr Mulder ir Van Slecnis 1 0 H l Indiach Van Steenia won aanvankoUJk een pion doch een combinatie nivelleerde dit verlies van MuMer niet inleen doch Idk hield een fraaien aanval over die op den 3 t zet met mal eindigde Stand na de vtjfde ronde 1 en t OorUevsr en Van Scheltinga p 3 v d Hóefc 3 p 4 en 9 De Oroot en drs Stumpers leder S en een afgebroken partti S dr Muld r IVa Ir Van Steenia met J 9 en Kiaraor Vj De afgebroken partil uil d vijfd ro 4e tuschen dis Stumpei en Do Groot olsidicee reinise IBOILLBTON ri erbedw S Si t in i tas JT w PIsHMMa Van kwamen dragers met baren een tv drie vier vüjl zes gcwooita bedekt met gsijzs doeken Zii dis dit zagen bukten zich zwQgend óta taan beaitUngett bü alkasr te zoeken ta weg Ie gaan Cteen vao ben wilde rata iets vaa rennen wstoi m bet was vaas ledereoB vamaliSprekcDd toen t sBi l ot U bat bericht kwam dat de rennen alga lasiM raten a dat de dri wagaos walks nog aoadaa starten olat r Oadsr 4s irisik e ta uutgiaaaa Baas Mt dal Mngsk so waren sok EUe aa Blik 3 spraka geen otird maar hielden elkaar bii ds haod n bosch om op den straatweg te komen Else Kin blevts echter loopea waar zq steeds Uepta Dnl x enden sil Ws Uspen zwügend op ds straatweg voort De vaorslan giagen op den renwag leopen acrst aarzelend maar toen er meerdere volgden ti tt iedereen op bet nidden van den weg voortgaan Ten dette was een zwarte vloed ftn matsotaen op den straatweg Na was men da plek van bet ongelak gcnadard ovsens at ns datT PMseltag weczklo aei gsiliouB VBB en aaotcar Een sttganbtik wars de raensc sB als vcrstMod maar na laeen et nea die nog boven spert he ri emke tfa itm f tn gebeuren üuo angstkreet veivuide Oe In hf eilr elkaar niet te ver ea veruei ast hicht Een paniek ontstond half Mlnd renden de mensehen voort om t ontkomen maar zQ wisten niet waarheen Overal wana tutnsatm teUê de helUogen waren diebt bezet Hem dien de kreet gold wist niet wat er tbcurde HIS kwam In sUn wagen aangesutsdi Üt meende dat de kreten welke de menschen uitstieten toeju I cMiigen waren fas na de bokht b9 4b diebte menigte Me op hem en toen begnffp m den lkrc t welktfv opstceg kort oogenbllk aarzelt peter B doet ha at bil ondor nrff erfen drw n moet mj zei 1 en op het spel om dat en te redden Peter lamm Is ep dit oogenbllk ean beid Poter Flamm teemt zijn voet van het gaspedaal bet gebruis van ds nMtor verstomt oomiddenijk Dan grijpt W de remmen om tegetyk het tuur met bovenmenscheUlko kracht om te gooto De wagen springt nog een tukje vowult dan Slechts enkele meters van menigte verwijderd verheft W ten van den grond en wendt acherp naar rechU rent de leege boschrand en vliegt tegeh een boom spltaterend en krakend wordt ht Jn elkaar gedrukt Peter zegt El boven d heuvel topnioos terwtfl tuiga Is vj het ongelak dat sleB enkele saconden voltrekt Misschien was het Peter niet mis schien is het een ander s gt BIn trooe Nsen B n het was Peter 1 snikt Else Ik heb hel bed goed gezieA Itet was nummer B k kon dan wagan nog herkennen voordat ho tusscnen de menschen verdween EHla zei geen woord meer sO reep Else hand en ztj snelden naw beneden haar knlegn trilden O M win n snikken maar iets In haar veitoed bet haar ZU was mwkwaardlgsffl kalm Het was da r fl te gang van naar leven tMlktn ai m ial dat voelde xij Tl eed te s Sdlg De meisjes stndkrtdsj en trokken elkander f f LjS i erder te rennen £ Wor tttvolod