Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1942

VRUDAG 7 AUGUSTUS 1 42 sr onr SLUmNG iRTiiiinsiinM De IcMcr tna dca diMüMi dleosf bericbt De nttiKikiaf eaa tMkMitn voor levcunldMai ty 4 nl op Iiteidw 8 AMfwIn 19C om 12 mr r a£fLOTEN WOIBEII 0 a iriddaBt It er dettalve a K alinlldaf nm te Mttaotmét kaarten ASaamBBMIDOEUNO LANDBOUW Da Voadaateommlaaaris voor Zuid aoSlaad maakt balanglwbb tdaa In a nrkt iad bgkand dat de plaataaiuke burearihawaii s a Ingeachakeld bij de arbeldsbemUMeling tn dan Lsandbouw werkgevers y dta te kamp i hebben met g rak aui vbeidskrachten kunnen zich tot den plaataelUken bureauhouder lun het district waarm zU woonachtig zijn wendenHun w rdt dan een formuher overhandigd dat zü dienen tn ta vullen De plaatsaiüke Bureaiibauden zuiden deze formulleTen naar da arbeid ureaux Biat behulp van deze bureaux zal dan getracht worden op een zoo koK mogelijken termun arbeidskrachten te verschaffen Nadere inlichtingen verstrekt de plaatae ItJka bureauhouder 8QU KOOLZAAD VBABOU W De Productieoommiasarla voor Zuid Holland maakt bekend dat alle gebruikers van bouwland d w z zij die in 1942 tarwe suikerbieten of late aardappelen hebben g eteeld en die de tuinbouwgewassen mbegrepen 1 H A en meer bouwland in eï loitatie hebben hiervan 8 voor oogst 1943 met koolzaad knoeten bezaaien BU iiiet voldoen hieraan wordt een uniforma boete gegeven van S per niet met kool laad gezaaide are land ofwel 100 pe H A terwijl bovendien in het voorjaar 1943 U t maal deze oppervlakte met blauwmaanzaad moet worden t eteeld Ontheffing wordt verleend voor de oppervlakte die yoor oogst 1943 met koolrapenzaad of koolenzaad wordt beteeld Vordere dnthcffingcn worcben aiet verleend Overdracht van de verplichting is mogelijk en bij kleine oppervlakten zeer gewenscht opdat het koolzaad in grootere complexen wordt i erbouwd Formulieren hiervoor zlJn verkrijgbaar bü de Plaatsel ike Bureauhouders Verbouwers van grootere oppervlakten kunnen maatregelen treffen om een grootere oppervlakte te verbouwen dan hun verplichting is opdat zij deze van kleinere telers kunnen overnemen Over dp mogelijkheid vroege en laatrüpe koolzaadvassen te verbouwen kunnen de asiiistenten der Bedrijfsvoorlichting inlichtingen verschaffen Voor het verkrijgen van overjlge inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeeUng Bodemproductie der L andbouwCrisis Orga nisatie voor Zuid Holland Anna Paulownastraat 22 Den Haag telef 392266 VERPLICHTE SCHAPENLEVERINO 194 f Aan de scha pen houders wordt bekend gemaakt dat de schapen lever ing 1942 gebaseerd zal worden op de door hen op de registratiekaart van 26 JuU 1 1 verstrekte gegevens De schapen opgegeven onder de volgende rubrieken zullen worden aangeslagen Hamels weeren geboren voor 1942 zullen voor 100 geleverd moeten worden Ditzelfde geldt voor de onder de rubriek andere schapen opgegeven Mhapen Voor zoover op de in deze rubrieken opgegeven schapen nog oude leveringsplicht rust of wanpeer voor deze dieren weidecontracten zijpafgesloten zal vanzelfsprekend geen nieuweaanslag opgelegd worden De fokrammen worden voor 100 aangeslagen Inplaats van een fokram mag eenoverjarige ooi geleverd worden terwijl vtoorfokrammen welke men nog wenscht aan tehouden door middel van een contract uitstelvan levering gegeven kan worden Hamels weeren geboren in 1942 wordeneveneens voor 100 aangeslagen Op de ramlammeren geboren in 194 wordt een aanslag van SO gelegd Voorramlammeren Ingeschreven in het jongveeregister van een erkend schapenatamboekbedraagt de aanslag 20 De schapenhouders zullen In den loop vaft deze maand een kennisgeving ontvangen waarop hun aanslag vermeld staat Wij maken hun erop attent dat z j in eder geval aan den hun op elegden aanslag moeten voldoen Verkoop van schapen Vaarop een aanslag gelegd wordt geeft geep recht op ontheffing van leveringsplicht In zoo n geval zullen de scltapenhouders genoodzaakt ztJn daarvoor in de pl ts andera achapen ta leveren HierbU wordt opgemerkt dat inplaats van lammeren wel overjarige schapen Oljv afgedankte fokooten geleverd H ogwi worden omgekeerd mogen echter geen lam mei en In plaata van ovcrjar e ooien worden geleverd 10 Een eik melk lil U veAg ongekooM kuni g ribnii wn is eert welkome hirfp OOI e kunnen uitkomen met Uw rantsoen ges en electriciteit Om van de kottenbesjfMiring meer niet te spreken NEL DE van 10 tot en met 19 Aug QA OM van te viratertanden I De pnichtlgrte bonbon keur verzorg te kuit en te keur bq Albert Heljnl Theebonboni verirlnchende zomerbonbons fruit assortt alles in Albert Heqn s fabrieken gemaakt dut diereerste kks I Moet U ze ntet eeni proeven Tast toe b AH vindt ü nog kwaliteit in den whren laades woords J L Bi unS TI KOOPi een gash fid voor verwarming zeer geschikt Toor groote lumer radio spelend op accu lgramoplioon net kast twee chakelbordjes groote leuningstoel met rood trjp bekleed Te bevragen Zaterdag tusscjien im 7 uur Martenssingel 9 5 ZEI OOT keeii aangebadM in prima staat Oeheel blank eiken sterjol wedstrijd boot Met conpl uitrustiag Zwaar dekzeil Br No 3246 Ady Bur m AUth laan 314 Rotterdam C AlBERTHEIJN Bij Ah bent U bon af met Uw bon Ta koop aangeboden r Amer Orgel eiken kast Brieven no Q4472 bur van dit blad VUegen iVn achadoVSk Ze brengen g vaarltjke zlektea over Vliegen t n vies I De gesondheld van Uw kindje ataat op liet apeL Haag tocliioo ngo VUdo vUagenvanger In ellc vertrek n In lurten tQd beatUaldtavieie vllegan kwDt VLIDO Wij maken Uw oiJde INTERLOCK en TRICOTIAEDING weer brulkboar zonder verstellap elastiek en ZONDER PUNTEN Ook van groot klein maken HOfFMANS STICHTINO Volksgaarkeuken Keixerstr 8 vraagt een net TWEEDE MEISIE leeftyd pl m 18 jaar voorden dag Zoiidags vrQ Inlichtingen Prijsopgaaf J P BERTELS v h A A MSSCHOP HOOGSTRAAT 19 d jwmagd op plat M gébrrrtplexplatea 3m aLdik Te koop 25 stuks scbeeasliiiken J HOOGENDOORN PEPERSTRAAT 16 In en verkoop vcm meubelen en andere goederen Taxatie van inboedels Steeds aan huis te Dntbieden Telefoon 3109 me partftje I dms PÜaken De Jong Lange Owanitraat X Losse Nummers van de GOUDSCHE COURANT lijn digelijks verkrygbaar b Q BAKKER Spoorstraat 1 A HAMOEN Burg Martenssingel 98 De Kiosk N RIJS Karnemelksloot BOSKOOP Fa D C V d WILLIK Zijde no 14 en bij de agenten In de omllg ende gemeenten BUITENLAND Voor bet InkttdU vaa gras ea groenvoedeis VITASAN Vorming van Palestünsche troepen JOODSCHE EN ARABISCHE INFANTERIEBATALJONS Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft de Britsche rege auig officieel medegedeeld dat een P lestijnsche legerafdeeling is gevormd die zal bestaan uit gescheiden Jood sche en Arabische infanteriebataljons De Engelsche minister van Oorlog Sir James Origg heeft in het Lagerhuis verklaard dat de bestaande Palestijnsche compagnieën in de nieuwe regimenten zullen worden opgenomen Men hoopt nog minstens 10 000 recrüten aan te werven Tijdens een debat dat op deze mededeeling volgde brachten eenige afgevaardigden naar voren dat de vorming van een Joodsch leger in Palestina een gevaarlijk éffètt op de stemming der Arabieren zou hebben Omtrent deze debatten geeft deEngelsche nieuwsdienst nog eenige stemmen weer uit het Lagerhuis Zoo verklaarde de conservatief Hannah dat men zoowel in Amerika als in Engelaivd van meening is dat het Palestünsche leger niet volledig in actie komt De conservatief majoor Cazalet zeide dat men het Palestijnsche legerals eep onderdeel van het PBrits he leger moet beschouwen en het een bijzondere onderscheiding moet verlecnen n I den leeuw van Juda De vertegenwoordiger van Labour James Griffiths zeidé dat er in Gr Brittannië een steeds krachtiger anti joodsche stemming aanwezig is Het toenemen van deze stemming kan vermeden worden wanneer men den Joden een betere gelegenheid geeft om zich te verdedigen De conservatief Chair die onlangs uit Palestina is teruggekeerd beweerde dat de opstelling van een zuiver Joodsch leger in Palestina buitraigewoon gevaarlijk is Men dient zich wel bewust te zijn van het gevaar eener reactie der Arabieren De onafhankelijke afgevaardigde Lipa m die zelf Jood is verklaarde dat eenJoodsch legar niet in liet belang der Joden zou zjj Degéneh die voorstander S jn van een speciaal uit Joden samengesteld leger zoo zeide Lipson spelen met vuur warU zij leveren het bewijs dat de Jood in elk land voor een vreemdeling wordt aangezien De conservatief Sir Derrick Ounston vroeg of het de moeite waard is 25 000 Joodsche soldaten op te stellen wanneer men daardoor een slechten indruk maakt bij de geheele Móhammedaansche wereld AIMEBflKAANSCHE VLffiGVELDEN IN ENGELAND Het Britsche ministerie van Oorlog deelt volgens S P T mede dat de Anwrikaansche luchtmacht in GrootBrittannië de beschikking zal krijgen over 150 eigen vliegveldjft Ook h t bodempersoneel zal uitaluitMA uit Amerikanen bestaan In DORDRECHT en de MERWESTREEK is het Bereiding eenvoudig goed en goedkoop Dordrechtsch Nieuwsblad de dageiijksche courant in vrijwel ieder gezin Voor algemeene publiciteit HET AANBEWEZEN DM8UD VtTASAN ViMCOOP KOOPAAANS MEELFABRIEKEN N V Engeland en de actie van het Indische Congres LONDKN DBNKT NUT AAN WUKEN Uit Londen wordt gemeld Wy zullen ktdië nocb verlaten noCh zullen wij sabotage van de Bag aebe oorlogsinspanning dulden lo schrijft de Daily Telegiraph over het voorstel van Gandhi aan de oounissie van het Congres Het triad iwgt verder dat wanneer de IhdiacheiJCóngTesleiders zoo opgeblazen van michtswaan züQ dat 4 zich geen duidlejijk beeld Icunnen vormen van de e onverbiddelijke feiten zü de gevolgen op liun eigen hooCd zullen zien neericomen nen is nu dus ook voor de zegevieraide Amerikaansche aimee een plekje gevonden waar zij met aucces aan den oorlog kan deelnemen Roosevelt beAoeft nu ook uet langer m zün mond vol tanden te staan bü d hinderlijke bezoek i van Litwinof die steeds maar over een tweede front komt pra ten Er is nu immers eoi tweede front het front aan de Gou ust Eki de Amerikaahsche belastingl etaler die deze zegevierende expeditie ten slotte betalen moet en gelukkig maar over een zéér elementaire geografische kennis beschikt zal in de meenin verkeeren dat de Goudkuat een kust van louter goud is waar bet gezocht gele metaal maar voor het opscheppen ligt Bij zoo n goede business kan men weer het een en ander doOT de vingers den wanneer Roosevelt als éen parvenu het geld met handen vol de vensters uit gO Ht DE INZAMOING VAN OUDE RUBBEB IN AMEBOU Naar het tijdaohrift Life meidi heaft de actie hi de Ver Staten voor de inzameling van rubberafval geen bijzonder groot succes gehad De door president Roosevelt zelf geopende oampagne heeft in de eerste twee weken slechts 21S 000 ton iul i er opgeleverd net genoeg om Bitier aaa het lachen te brepgen BRNSTIG ONOaUK IN MDBSODRL Naar United Preas uit Jaduon In Missouri meldt zijn bij een botsing tusscben een trein en een autobus 1 menschen om hst leven gekomen en Üna 50 gewond De trein reed in volle vaart dp de bus die op de rails wachtte om een anderen ttein voort if te laten gaan B008EVELTS OVSKf NING KUNST EN LETTEBEN Het AM f aduqfl Eindel kan de Hew jYorksche radio dan toch een overwinning melden Niet in de t arre RuaSiaciie steppen en niet in het ongastvrije Nü Hand neen weieldstrateeg Booeevelt heeft voor zün zegepraal een streek uitgezocht waar tegetistanden als Rommel hem mindef hinderlijk voor de voeten loopen En omdat een goed zakenman weet dat een gewild handelsmerk al het halve succes waattorgt heeft Boosevelt er verder voor g oi d dat het l eri At van z everwinnmg bij zijn Ametycaansche eUëntèle al dadelijk een prettige ktank kbn het ben Immers welke aangename visioenen openen zidi niet voor den AiiMTikamschen belastingbetaler indien hü hoort dat de lauworen die Roosevelt thans om da stan en strip gevlochten heeft aan de Gou uat ja ja uitgeielcend aan de Goud ust zÜn geplwrt Aan deze kust met haar iirettige veelüeiovende naaeo waar geen Rommel deXgenoegens van een beetje oorlogaspel vergalt sQa zadat eerst Britsche tntQwn aan wal w iren gegaan en naaistic haddeB londj feapeurd of ntiaaeiil B poe uit csaiiceri ei iioek f evaar drsicie ttiana ook lAmeeacaansehe idArtan ontaelieept Iw de onaaafeDaoie rvarincen v d Pliilipptl WSDERZIJDSCHB NAOHTEIXIKI LUCHTAANVALLEN Britsche vliegtuigen hebijen In den afgeloopen nacht enkele plaatsen van het Rijnsch Westfaalsche i ndustriegebied aangevallen Door brisant en brandbommen ontstoitd er eenige materieele schade aldus het D N B Duitsche gevechtsvliegtuigen Iwmbardeerden vannacht een havenstad in Noord Engeland alsmede t elaasrijke militaire doelen In de Midlands AUe opgestegen Duitsche vliegtuigen keerden op hun steunpunten terug NAAB EENHEID IN DE AMEBIKAANSCHE VAKBEWEGING Uit New York wordt gemeMt de beide groote vakvereenigingsorganisaties der Ver Staten de American Federation of Labour en bet Committee of Industrial OrganaaUon zijn overeengekomen zidi aaticen te sluiten in één enkele organisatie Nader wordt uit New York gesneld dat er nog geen fusie tuawhea de Americsm Federation of Labour en bet Committee of InduMrial Org flh s t iontot tand ia gekomen Beide e a khn nden hebben zk h rieiMa beNU erklaard te onderhandelen JAN oescmt In de dagblKhxn l baricM frpubliceerd d t Jan KoaMn an lUn fc t n o w nd IM tweeden dirigent nm ta Ooaeattfebouworkeat Het depart ncnt van VottamorUditin en Kunsten DNldt eohter dal nn t dergelijke benoemlac oiali bii nil h DiMneoTiE gCBa DEMBWOÖniaMnBMM In verband nwt d ki vsorb nMtB lUndedistributie van nuiitialHi dl ótot daachlMers die op b t tamtn wm d Nederlandsche Kullunrkaaam werkzaua iltn voerd uitoefening van IMn beroco weraen gebedgd stelt dt Neiliit eiilie kuMmrkamH alle personen dl tot eaae cataaorle behoorao w in de toekoeaM WMr imliaaUge toewijzing van genoeaade uilertuaB wensch in aanmerking ta kamit In de t ttmheoi hiervan vooi M SepMifeer O oMave ttdoen Deze opgave dient oader duid ke vermelding van naam attna eii woaapiaaU beroep te worden gerlebt aan d Mederlineaeht Rultuurkamer a W apl In g aaeial Z kHi bureau materlalennaMhBteR Van dea Boschstraat 44 ta s Gf nnhada J a Wm mm IMterdiMi V J nor d Qrsyjut iU BaUaiiA l BH mi ém vt beaém tftt duUcU g wordm iljt dat 4 vteln erln IMl In n zeer Ttrtn tamp wordt ultgcroard t kMft i Mriakaii bJ bibaid ra 4 rpoilti o d w ld btdrllv n m é nar lièparkt vrl ctpatUMMO wurovar kaa vrdaD baaehlkt AUa vMboudan adlaa bat ar ovar aant jdjn dat n vacstapal tooaU deu par 1 Oaeambar IMt op da badrijven aanwaait Wtë practliCk niat door den winter IMl IMl fabracM kan worden leiJen den fladitan hoolooiit en het geheel ontbraken an krac ht aafc r Hen moet er dm op rekenen dat straks een aéntal runderen paf worden opnestald dat pl m 10 pCt later U dan het aantal dat gedurende da vorige beperkingtperiode mocht worden E ehnudan Wtl zl n overtuigd dat da eiing van de overtollige runderen gavriJwiUig zal geschieden raaar het tUdstip waarop het den boer gelegen komt kan niat afgewacht wolden Dit la de groota moeilijkheid Thans la er voldoende gras zoodat de koeien behoorlijk Eluceercn Het laveren van éan koa t den boer thans veelal ongelegen ks tegen dan staltijd indien hij zicb p den winter In gaat stellen zal hij een groot aantal dlaren opruimea Dan Is het ehtar voor da oveiiield onmogelijk de runderen ta verwerken De capaciteiten om runderen In te Vriezen zijn daartoe S n toereikend Ook de vervoersmoeilijkheen spelen eert groote rol Me T Is daarom eédwongenvhet kwantum vee dat geleverd nuet worden geleidelijk a te nemen an te verwerken teneinde In den herfst niet vast ta loopen Br moet voorkomen worden dat gelijk in bat vorige l ar ean troot aar tal runderen van den leveringsplicht noodgedwongen op de bedrijven Oioet achterblijven Eenerzijds vergroot dit de moeilijkheden ten aanzien van de voaderoositie anderzijds worden de rundet n In het voorjaar met zeer weinig vlceach geleverd terwijl zij voor het jtal aan een veel grootere waarda voor da vleeschvoorzlening hadden U dient er dus op t rekenen dat voor 1 December as iê geheele aanslag der veelevering voldaan zal moalen zijn De afname zil gelijkelijk over da veehouders verdeeld worden ledera veehouder zal in da maand Augustus ten niihste iO pCt van zijn aanslag gelewerd moeten hebben BIJ het overwegen der voor en nadealan zal blijken dat da voordeden om reeds nu ta laveren uiteindelijk het groetat lön niahê is ar voldoende grasgroel Oeilen achter de grootta van d n hooioogst n de kwaliteit van het hooi zullen groote hoeveelheden gras gebuild of Ingemaakt moatan worden Hat kan dus geen kwaad thans geleidelijk m t de inkrimping van den vee itapel aan te vangen Op de gemengde bedrijven is da toeatand anders De noodige regelingen zullen getroffen w derf om de hier beschikbare hoeveelheden ruwvoader zoo proddctM mogelijk te maken LANDBpUW CRISIS OBGANISATIE VOOR ZUID HOLAND VIRPUOMTI KOOLZAAOTEiLT Omtrent il Iverpljchte koolzaadteelt voor Mgst IMaiWédt het vdlgenda bekend ge ledere gibrulkar van klai lavai of roodoomgrond dia meer dan I h a grond betaalt if varpUcht naast an bovan da opparvlakta dia hij reed wegeni andara mnstandichadan looals uitstal scheuren drasland of uitbreiding peulvtuchtenteelt met koolzaad moet batalen ean oppervlak ta gelijk a t pCt van het bij hem In fabrulk lijnda bouwland met koolzaad ot wlnterraapnad voor dan oogat 1943 ta babonwan voor hen dia andere dan da bovengenoemda gronden In gebruik habben geldt de verplichte teelt van koolzaad of winterraapzaad voor zoover zij meer dan S h a van deze grondsoort bebouwen Ok op deze gronden met koolzaad varpllcht te batelen oppervlakte bedraagt i pCl van het totale bouwland In minderüig op deze verplichting kan tabracht wordan de opparvlakta dia een georganiseerd Ingevolge een met aan handelaar afgesloten contract voor zaalaaadwinning beteelt met koolsoorten kooL rapen voedarkool of margkool Betrok kene dient ta alk geval vóér 10 Augustus IMS onthetting van da koolzaadverplicfattng aan ta vragen bij da Landbouw Criais Organisatie waarbij hij Is aangesloten oiv der overlegging van een afschrift van het li ovenbedoa lde contract Is de oontract teelt voor zaalzaadwinnlng kleiner dan da verplichte koolzaadteelt dan kan yoor het restant van de koolzaadverplichting in verband met gevaar van kruisbestuiving onthattlnC verzocht worden Wordt deze oqthaffint verleend dan moet deje oppervlakte beteeld worden met blauw maaiv ad Voorbaeldt A heeft 15 h a kleibouw land Verplichte koolzaadteelt 8 pCt ia X ha Betrokkene teelt op contract li h a koolrapen voor zaaizaadwinning Blijti dus een verpllchtli g van 1 IJ h a A behoeft nu geen koolzaad t telen mits hij voor oogst 1943 i a bUuw maankaad verbouwt Ontheffing van de verplichte koolzaadteelt op grond van bijzondere bedrijfaomatandigheden zal slechts In zeer bijzondere gevallen kunnen worden verleend Aanvragen voor ontheffing moetan eveneens vóór 10 Augustus 1941 bU de L CO warden ingediend Ontvangt men onthaffinA van de koolzaadteelt op grcmd van bijzondere bedrijfsomstandigheden dan Is men verplicht U maal deze oppervlakte met blauw maanzaad te betelen Overdracht van da koolzaadtacalt Is eveneens mogelijk en moet ook aangevraagd worden vóór 10 Augustus 1942 bij de L C O iflertoe dient men gebruik te naken vs t 4en bij den Plaatselljken Bureauhouder fifverkrijgen formulier Voor ben die een zeer geringe oppervlakte n t koolzaad zouden moeten betelen b v min der dan 1 ha is het aan te bevelen te traqfeten de verplichting aan een ander ver te dragen Tenslotte kan nog medegedeeld worden dat bij nalatigheid of mislukking van de verplichte koolzaadteelt zomeroliezaden verbouwd moeten worden tot eeo opper akte die U maal zoo groot Is als de verplichte percentages Nalatigheid zal ver volgd en met zware boeten worden bestraft LANDBOtrW CRISlS OBOANISATIE VOOR ZUID HOULAND ARBEI08BEMIDDELINC Wij wijzen er de landbouwers met nadruk op dat zij zich inzake de arbeidersjroorziening tot den Piaatselijken Bureau der v i hun distriot kuraien wenden ge P B H ê zullen dan met behulp van e Gewestelijke Arbeidsbureaux trachten snel mogelijk de tekorten aan arbeiders aan t vullen Verdere inlichtingen betreffende dexe kwesüe verstrekt da P BM terwijl wU voorts verwijzen naar de op dit gebied reeds verachenen publicaties DE VOEDSELCOMMISSAHIS VOOR ZUIUD HÖLLAND VOOR ZUIDMOLLAND OFFICISELE MEDEDEELINGEN POOTAA oi ELftEGELING 1M2 1 S De Provinciale Inkoop Centrale van Akker iMUwproducten voor Zuld Holkmd te s Gravachage maakt beiwnd dat voer de pootaardappelregeUnc IMS Ift43 de navolgende rtchtltjnen zQn vasiReeteld 1 Alleen de handiri tn door d i NederiMidschen Algemeenea Ke bigad lenst te velde en op partij oedgek irra pootgoed to toegestaan Indien de omatandtfheden hierto aanleiding geven kan te dtfner tQd door de Oadei edrtJtBortanlaatle voor Zaaizaad en PaattMd wontan bepaald dat ook van bepaalde raaeu an otMlar bepaalde voerwaardaii ongekeurd pootvofd mag worden veriiandeld 2 He pootgoed moet in de navolgende auaen aiin eaaertaard Oieas SÜirtM Dtinlwr Teaman EerateUaf ft Ouaaila I deaa l Um aaa aode ArataUng Beyal iUdnay en VolgaUai a u mm Sg X mm en X M nun AUe rassen vaa ds gieeMsl n nl ca IV mm a U mm 3S 45 mm en 6 ibm n De mMt U mm opwMrti in slaehU Oet 5 of veelvouden van 5 mm nur boven worden efgwoad met dien vei Untfe dat de kleinite mut fteeds 4t mm moet sjjn Qe grootste meet van de orteerinc 49 mm op waarte mag voor de raaacn Bevelander Present Souvenir Weiteinder Bonte ea Blauwe Zeeuwsche Bonte en Blauwe Rode Star en Bonie Rode Star ten hoogste M mm bwlra en tfti voor alle andere raaseo ten hoogste mm V Ue raae van greep V Oong en bUsoAdere rassen Deie raseen moenn met voU leiilge inachtnemüiif van het sorteeringsreglement van den NA K worden gesorteehi daar z anders ntet door de keuringsdiensten worden geji mbeerd Extni VToccgerooM A poetgfeg mag ook lm veldgewas worden afgeleverd oi verhandeld desgewenscht vanaf 29 mm 3 Het afleveren van te velde goedgekeurdpootgoed voor consumptie of veevoeder Isalleen toepestaan mdien het op parttj isafgekeurd en voor zoover het twtreft bovenniaat sch pootgoed d w z a voor de rassen Alberta Dunbar Yeoman Eersteling FrUhrattUe Ideaal Umbsa RodeEeiüteling Royal Klndney en Volgeling boven 89 mm t b voor de rassen Bevelander Present Souvenir Westeinder Bonte en Blauwe Zeeuwsche Bonte en Blauwe en Rode enBonte Rode Star boven SU mm c Voor alle overige rassen boven 70 mm Zoolang het aanbod niet onevenrediggroot ts in verhouding tot de vraag Is hettoegestaan dat met inachtneming van devoorgeschreven sorteerinsen de geheele opb engit per H A wordt geplombeerd enafgeleverd Het afleveren van pootgoed doortelers reSp het ontvangen door handelarenmag zooals reeds eerder is bekend gemaakt eer t met hagang van 2 Augustus a s plaatsvmden met uitzondering van Eersieling A W en C 35 55 mm Industrie en Furore A B en C 45 nm opwaarts Dit pootgoed magdu tot nader aankoudiging niet worden verhandeld en afgeleverd Ingevolge de prijzenbeschikking maghet pootgoed alleen per gewichtseenheidworden verhandeld Hét vernandelen vanhet gewas per oppervlakte eenheid is dusniet toegestaan Hetzelfde geldt voor pootgoed dat op een z g teeltcontract ts verbouwd Dit pootgoed mag dus ook alleen metvolledige Inachtneming van de vastgesteldeprijzen en voorgeschreven sSrteerlngen doordenwerkelijken teler worden afgeleverd 0 Het verhandelen van pootgoed is alleen toegestaan aan die handelaren die n 1 Juli 1942 in Hét bezit zijn gesteld van een N I C A vergunning tot het verhandelen van pootgoed van den oogst 1942 De in het vorig seizoen uitgereikte voorloopige N I C A vergunningen zijn J et gneer van kracht terwijl ook de erkenflt en Is pootaafdappelhandelaar van de BN A geen recht gev en pbotaardappelen te verhandelen De handelaren die In het b zit van een nieuwe N I C A vergunning zUn gegteld mogen eerst pootgoed ontvangen en afleveren nadat ztj van de Provinciale Inkoop Centrale van Akkerbouwproducten P I C A voor de provincie waarip zij woonachtig ztjn de noodige bloes formulieren hé ben ontvangen alsmede een uitvoerige instructie omtrent het gebruik van deze formulieren en de te voeren administratie Met den meestén nadruk wordt er op gewezen dat het niet of niet volledig nakomen van de regeling en de administratieve voorschriften aanleiding kan zijn dat de betrokken handelaar onmiddellijk van den pootgoedhafldel wordt uitgesloten 7 Alleen die handelaren die van de Onderbedrijfsorgftnisatie bericht hebben ontvangen dat zij wel van telers pootgoed mogen aankoopen zuUeh door de P I É A ia het bezit van bloes aflever In gsbriefjes worden gesteld AUe andere handelaren mogm alleen pootgoed van handelaren aankoopen Overigens zijn alle bepalingen Xei aanzien van aankoopen verzendquotum vérvsillen 8 Bij verkoop van een teler aan een handelaar coöperatie moet bij de aflevering vande door den handel aangekochte op partUg Wdgekeurd en geplombeerde af van ten Ta verklaring voorziene partijen door den handelaar een afleveringsbriefje in 4 voud worden uitgeschreven Dit afleveringsbrlefje moet door den teler en den handelaar of in diens naam door een commissionnalr worden onderteajccnd Het origineele exemplaar ontvangt de teler leverancier die het moet bewaren Ook bij aflevering aan den exporteur van de BE A IZ zullen door den exporteur of diens gemachtigde jif Ie ve ringsbriefjes export worden ultgeichrevenjuHel Is den telers ten strengste verboden poot ed af te leveren tonder dat hiervoor een levei ingsbriefje wordt ingenomen BiJ aflever jng van ongesorteerde poot aardappelen naar een sort eer inrichtidswordt het vervoer gedekt door een geieidebiljet dat door den controleur van den keurmgsdienst is uitgeschreven Gaat de gesorteerde partij terug naar het bedrijf van denteler dan moet het vervoer wederom gedektzijn door een geleidebtljet dat door dencontroleur van den keuringsdienst is uitgeschreven Wordt de partij rechtstreeks na sorteering in de sorteerinrichting afgeleverdaan een handeiaar dan worden na plombeeryig de afleveringsbrietjes door den handenlaar uitgeschreven op naam van den telor Het is niet mcHEeUJk dat ultgesorteei e consumptie sumptieen vèevoederaardaMjelen van desorteerinrichting naar het bedrijf van denteler worden teruggevc rd Deze moeten doorde sorteermachting op naam van den telerrechtstreeks aan de VB NA worden afgeleverd Hetzelfde geldt voor partyen pootgoed welke in de sorteerinrichting op partijzljn afgekeurd m Aflevering van pootaardaj len doortelers rechtstreeks aan teler verbruikers magslechts plaatsvinden indien de teler le verancier vooraf in het bezit van een bestelbonis gesteld welke door den teler kooper bijzijn Plaatsej jken Bureauhouder is aangevraagd Met den bestelbon wendt de teler verkooper zich tot zijn Plaatselljken Bureauhouder die den b telbop inneemt en eenaneveringsbriefje in 4 voud uitschrijft Heteerste exemplaar moet door den teler leverancier f worden bewalird terwijl het 2deexemplaar dient als ge Ie 1 d eb i Ij et voor hetvervoer naar den teler kooper Met nadrukwordt er op gewezen dat ook door telersslechts definitief geplombeerde of van eenverklaring voorziene partijen rechtstreeksaan andere telers mogen worden afgeleverd Bij aflevering van handelaar aan handelaar schrijft de handelaar leverancier eenverzepdadvies in 3 voud uit waarvan het2de exemplaar dient als geleidebiljet voorhet vervoer naar den handeiaar kooper Aflevering door een handelaar coöperatie aan een rbrulker Is slechts toegestaannadat de hwidelaar of coöperatie een bestelbon van den verbruil r heeft ontvangen Bijde aflevering wordt door den handelaar ofcoöperatie een verzendadvies in 4 voud uitgeschreven waarvan het 2de dient als geleldebiljet voor het vervoer naar den verbruiker De op den bestelbon vermelde hoeveelheid moet steeds overeenkomen met de totaalhoeveelheid welke op het btjbehoorende geleidebiljet is vermeld Indien een telerTV erbruiker pootgoedwenscht aan te schaffen voor uitpoot op zijnbedrijf moet hij vooraf bij zijn PlaatseUikenBureauhouder een bestelbon aanvragen Isde Plaatselijke Bureauhouder van oordeel dat de aangevraagde hoeveelheid gemotiveerd is dan wordt de bestelbon uitgeschreven en afgegeven Deze bestelbon moet doorden tner aan zijn leverancier worden toegezonden of overhandigd waarna deze vooraflevering k n zorg dragen 14 Uit h it voorgawide kan worden afgeleid dat het vervoer van pootaardafrpelen onder meer in de navolgende gevallen door een geleidebiljet moet z n gedekt 8 van teler naar handelaar of coöperatie door een door den handelaar of coöperatie uitgeschreven geleidebiljet 3de exemplaar afle ifringsbrleQe b van teler naar teler door een geleidObiljet uitgeschreven door den PlaatselljkenBureauhouder van den teler verkooper ïdeexemplaar afJeveringsbriefje c van hahdelaar naar handelaar door eengeleideblljet uitgeschreven door den handelaar verkotfper 2d exemplaar verzendadvies d van handelaar cottperatie naar teler door een geleideblljet ultgetehreven doorden handelaar of coöperatie ade exemplaarverzendadvtea jé vaa den tater naar a orteerlnricbtlng dooc een g eMiMlJet idtfSelireven door den cootroleor van des kouruagsdlMwt f van de sortearinrlofailng naar den teler door ean geleldebllj t uitgeschreven door d o oontroleur van dan kcurlngadiaBat 1 9tt