Goudsche Courant, zaterdag 8 augustus 1942

4s f 5 W 1 fi rï tr ÖüDSCFiE LiBANT terdag 8 Au tus 1942 NIEUWSBLAD VOOR GQUPA £ N OMSTREKEN rVg No 21006 BVMM MABKT SL TBLU nu PoMnkeBtaf M4N Chati daet ur r ri£TER CkiiMli niiisch Congres wendt zich tot Roosevelt tsjang Kai Sjek en Maisky landhi ooer de mogelijkheid van handelingen met Japan DE BESPREKINGEN TE MOSKOU Een der belangrijkste conferenties van den oojflóg i wJ P bn u l Is ook een West Fnesche bruiloft ver om steekt den brand in zyn feestelijk versierde pijp Polygoon Susrer in leit keldt Ivoor jgeen door ende twee PP lésL pubiu 1 tol Istln jchw nheid te ver ts rft irUnd 0 Britiiohe berlchtendiem eUt uit Boinba dat het Indische Ctngtfs na een ïitttoj van drie uur L lotcn heeft den voorxitter dr ijjii opdracht te geven Roo evelt ftBBt i i vjet bi u i U nden brieven te ichrlfv meT het veraoek den ciscb van bet Congres tut onafhan lelijkheid van Indie te ondersteunen De Bntsche rrgeering staat onveruMlerd afwJliend tegenover d eiselWR van de Indische Congrespartij Doaderdaf nclitend publiceerde de geheele Britsche pers een veriilaring van air Stafford Cripps Turin nederom duidelijk naar vo ren werd gebradlit dat de Engelsclie regerring bereid is na den oor lo met de IndJsjphe leiders te onilerhandrlen over Indies onafhankelijkheid Woordelijk zegt rnpps fn zun Terklarmg Na den oorlog zullen irtjj die gelegenheid geven een iIGivSmi te kiezen dien het zelf wenscht Wy besahouwen het echter als onzen plicht tot het zoover u de mst en orde in het land te handhaven Op een perconferentie is Donderdag mi aan Oandhi de vraag gesteld of I Ie duidelfjkste verzekering uilt pven dat hg thaos met overu eegt iderbandelingen met Japan te ope ii 100 meldt de Britsche berichteneut lut Bombay dandbi antwoord dat hU een derceUlfce verklaring et kon afleggen H j zeide e fiter irder dat liij wanneer hij met Japan u onderhandelen dit uitsluitend en leen in het belang van de geallieerde lik tou doen Door het openen van iderhandelingen zoo heeft Gandhi rder verklaard moet de onafhankekheid van Indie Veruezeplijkt zijn 1 dan moet hij bet verlof van de ije Indische regeering ontvangen r lulke onderhandelingen Op een vraag naar de soort geweldne maatregelen die hi zou nemen itwoordde Gandhi dat een algemeene ikmg niet buiten zijn overwegingen t en dat hij er niet voor zou teruglirikken In zijn rede voor Je coramis sie an l Congres heeft Gandhi onder nietr Tklaatd De Britsche benchtendierst it dat Indie slech s door stiijd iin ijheid kan verkrijgen en dat de vtij Jden Indiërs niet aU een geschenk s hemels in den schoot zal alien De igelschen aldus eide Gandhi wool iljk zullen ons onze vrijheid mop tn iven wanneer wij voldoende offers tiben gebracht en onze kracht bewe n hebben De voorzitter der Congre parti dr zja heeft op het congies naar ain ig van de laatste verklaring van r Stafford Cnpps betoogd dat het aasheid is te beweren dat de Con partu anarchie en de volkomen zigheid van een regeenng in Indie Pnscht Wel wenscht zu een wijziging et bestuur leus Laat Indie vry beteekent minder dan algeheele fMracht van de macht aan de Iners BESPREKINGEN G DHI DJINHNAH iIju T ordt verwacht dat wani binnenkort aldaar besprekm S T t Djinnah den leider O Jiga en zal pogen Djinnah t Congrespartij iLZ deelneming aan den l J e eldtocht De lei wMohamnvedanen staat hier voor aiwyzend tegenover OPVATTING VAN BERLUN In ito i r het algemeen emng dat ondanks de nieuwe i + Alleen in het belang van de geallieerde zaak verklaring van Sir Stafford Cnpps de £ n elschen niet in staat zijn tol een op werkelijk nieuvie ge4achten gebaseerde Indische pohtiek Aan den anderen kant is gebleken dat de nationale wil der Irdi iChe ma sffs de Congresleiders uit hun talmende houding toch steeds weer tot acties drijft Reeds de eerst volgende d iffen zullen waarschijnlijk opheldei ng burgen zoo meent men hief dVtr ae vraag of het thans leeds to btsU sndi hpndt ipgf n kom of dat de gebeurlenssen rcuioom den zeven d n Augustus slechts aK een t egin daaf c e moeten vvoidèft opgevat Jn dit verband neemt nicn m Berlnn als sjmptonijtisch voor het stal dpunt van Er j eland jegti s Ii die kernis van de verklaiing van den Britschen omroep dat her grootste deel der aan Lngeische ijde slnjdcnde Indische tioepcT niet UI Hmdoea be taan maar uit lan delijke ongeschoolde en onpolitieke lieden Len meer genngschdttende waaideering flan m deze vtoorden tot uitdui kking komt kan itien zich volgens te Berlijn heerbchende opvattin gen niuvvelijks vooiste len Besprekingen van Rijksthaarschalk Goring OVER ACTUEELF OORLOOSECONOMISCHE EN VOLKSFOLITIEKL VRAAOSTtKKEN Op uitroodiging vai den voorzitter van den mirysteriaad voor de rijksveidedigii g Rijksmaar chalk CSöring zijn de iijksverdediging commissaris sen en gou leiders van Duitschland met de economische raadgevers der gouvy n en de lande liiwe boerenleiders Woensdag en Donderdag te Berlijr bijeen gekomen Aan de vergadenn gen die in het biizonder gewijd vvaion aan de bc picking van actueele oorlogseconomische en volkbpolitieke vraag tukken mrrcn onder andere deel generaal veldmaar chalk Milch de Sijksminiiteib Gobbels Lammers Funk Speer en Rosenberg de Rijks leidpis Borniann en Lev General obeist Dalege en de staatssecretarissen der betrokken ministeries In aansluiting daarop heeft de Ri ksn aaischt Ik in aanwezigheid van de ministers var den rijksverdedi ging raad besprekingen gevoerd met de militaire bevelhebbers ujkscommissaris spn n gouv erneurs generaal der bezette gebieden t Majoor Seversky over den slag int de Koraalzee GEEN GUNSTIGE AMERIKAANSCHE ERVARINGEN Voor het eer t wordt er van Amen kaansehe zijde op gev ezen dat de Amenkaansche vloot in de zeeslagen van de Koraalzee en bi de Midwayeilanden geen succes gehad heeft en de Amenkaansche v liegkampschepen zijn tegengevallen Du constateert de Amenkaansche pionier der luchtvaart majoor Alexander Seversky in de Cosmopolitan Magazine De si gen in de Koraal zee en bij de Midway eilanden aldus Seversky hebben den laatsten twijfel over de doelmatigheid van de vlieg kampschepen weggenomen Voorta is het duidelijk dat de vloot niet het offensief tegen den vijand kan nemen en dat het tijdvak van het vlootolfensief is vervangen door den strijd om de heerschappij in de lucht Zoolang de geaUieeiden dit feit niet inzien worden WIJ van het eene ongeluk m het andere gestort Ji fSP 2 3 DVITSCHLAHD STRIJDT VOOR EVROPA ACHTERVOLGING IN DE RICHTING KRASNODAR Maikop tot op SOkjn genaderd t SOVJET AANVALLEN IN DONBOCHT EN BIJ RZJEF Het opperbevel van de Duitsche weermarht maakt dd 7 dezer bekend In het gebied van de Kaukasus ach tervolgen Duitsche en Roemeensche troepen den vijand bij groote hitte en met buitengewone maischprcHtatie van de infantene in de richting van Krasnodar De aan een spoorwegkruispunt liggen had Tisiewskaja werd genomen Snelle troepen bereikten bij hun opmarsch vanuit de bruggehoolden der Koeban het gebied op kilometer ten Noordoosten vanMaikop V erder Oostelijk werd hetgros van een Sovjet Russische divisietijdens een poging tot doorbraak vernietigd Aanvallen overdag en desnachts van de luchtmacht richtten zichr 1 transportbewegmgep en spoorweginstallaties vaij de Sovjets aan de kust an de Zwarte Zee de NoordelHke uitloopers van de Kaukasus en aan debenedenknie van de VVoiga Ten Noorden van de Sal zijn Duitsche en Roemeensche formaties in gevecht gewikkeld met nieuw aangevoerde vijandelijke sinjdkrachteii Tijdens den afweer van tegenaanvallen werden hieralleen gisteren door een pantserdivisie zware pantserwagens venuetigd Inde groote bocht van den Don herhhaalde de viiand zijn vergeefsche aanvallen In het gebied van Rzjef zetten deSovjettroepen hun wanhopige ontlasmgsaanvallen voort Sterke formatiesgevechtsvliegtuigen en dulkbommenwerpers alsmede eenheden der luchtdorlartillene brachten den formatiesvan het leger tijdens de zware afweerge echten werkelijke verlichting Devijand leed groote verliezen aan menschen en materieel In de Fi st he Goif werd in het zee gebied var Laransaari een Sovjet Russisch bew aki ngsvaartuig door Ixim treffers to zinken gebrach Vier booten er een miinenzoeker werden beschadigd In het hooge Noorden be stook e de luchtmacht Sovjet Russi SC ie toepenkampementen op het Vis cheiss WeiIand n batterijs ellingen ten Zuülftslen van Moermansk met bommen van zwaar kal ber Aan he Oisielijk f rot t werden gisteren m luchlgfvechten door luchtdoelaitillene H8 V andeli ke v egtuigen ten va ge brac 1 Acht ejg n toestellen worden vein 1st tcnige Br sche vliegtuigen lebben 1 tcien in den loop van den tiag op eitote hoogte storingsvluchten naar i iwcst on West Duitsoftlard ui ge V e d Ip den afgeloopen nacht richtte de Biitsche luch macht haar aanvallen nonieuw op woonwijken van verschei dies eden van het industriegebied m Ri rldrd en Westfalen De burgerbe In den strijd tegen Groot Brilt annie heef de lucl macht gisteren voor den 00 log belangrijke irstallatics in Zuidwest Engeland met bommen van zwaar kaliber l estookt In den nacht van 6 op 7 Augustus werden haven installaties en installaties der bewape ringsindustrie m Oost EngelanA en aar de Westkust van Schotland tlin gevallen Verscheidene grpote branden werden waargenomen Alle vliegtui gen keerden op hun bases terug NAAR DROOGLEGGING IN DE VER STATEN Uit Washington wordt vernomen dat met ingang van 1 November de fabricage van alcoholische dranken in de Ver Staten zal zyn verboden Deze maatregel wordt gemotiveerd met de noodzakelijkheid de productie van alcohol te gebruiken ten behoeve van de oorlogsindustrie met name voor synthetische rubber ontploffing middelen en producten voor de chemische oorlogvoering Het berich heeft grooten indruk verwekt daar men hieruit den terugkeer tot het noodlottige tydvak van de droogl ging vefwach aldus Slefanl Zon op 6 12 onder 21 18 Maan op 3 38 onder 19 37 Men IS verplicht te rerduisteren van consoiidertfantf tot zonsopkoDist Lantaarn van voertaigen moeten een hall nnr na tcMis f ondergang ontstoken worden B K 7U Een zeilcostuum van wit e lodenstof met etn b ousa van zwait roodtn vuil e wa chzijde fWeltblM PolMgoon Wilden stryden op NieuwGuinea BOMBARDI MENT VAN PORT HEDLAND De Lordensche correspondent van Aftonbladet meldt dat thans in boorlingen van Nieuw Guinea aan de zijde der geaUieerdien vechten om den Japanschen opmarsch naar Port Mo resby tot staan te breniger Vele dezer inboorlingen aldu de coi respondent zijn zoons van menscheneters De I avens aci Port Hédland in West Austraae is door e i formatie Japan sche bommenweipers iret succes aan gev allen In Austraue is men vo gens het D N B over het Japanpche luchtoffen sifci op het continent zeer verontrust Geen enlcele stad in Acts ta ie benooi den den twingsten breeategraad is meer veihg voor de Japansche bom nfnweiDei Ot k m Quecniand ziin Donderdag boven verscheidene plaat sen Japansche bommenvv erpei s en vel kennmgsvüegtuigen gezien In een e Osaka ge ouden b ipen komst heeft kolonel Nakao Jahagi het hot tl der lege persafoee ng oi I Pt kei eilijke hoofdkwénier verscl i lerde problemen van Gioot Oo i z i bt pieken Hu noemde den oorlog van Groot Azie een 1 orderdjauge ooi p en Oos taa dat het volk op deze c aorn e moet worden v ooi bereid Amerikas bedreiging eger = Japar bespiekende zeide Jahagi Amenta heeft m de wereld rondgebazumd dat het in 1944 zim omsingeling voltooid zal hebben en Jipan zal kurnen aan val en Australië heeft ecji leger ge n obiliseerd van tien divisie vdn HOO 000 manschappen in totaal en 500 vliegtuigen teiwijl Nieuw Zeeland drie dvisres van 70 000 man in totaal en 250 vliegtuigen gereed houdt Dit geheele gebied wordt gereed gemaakt als basis van voorbereiding egen het door de Japanners bezette gebied m de Zuidzee Elke poging van den vijand evenwel zoo verklaarde Jahagi om Japan aan te vallen zal eindigen in een treurig fiasco De mogelijkheid van een Japansch Russisch conflict VERKLARINGEN VAN KOL HASEGAWA Kol Hasegawa de TSstór van de persafdeeling van het Kwaato gleger heeft tegenover vertegenrA oordigers der pers verTtlaard dat de ISoordeliike verdediging van Japan tot iri de klem ste bijzonderheden is voorbereid en het Kwantoengleger ten Biterste ge oefend is De NoordelijJ grens van Japan kan niet dcwrbioken woioen Ofschoon de Japansche troepen over reusachtige gebieden verdeeld zijn en in het Zuidoosten en Westen felle ge vechten leveren kon spr met vol ver trouwen zeggen dat het geen tegen stander ooit zal gelukkerr m Japan sche gebieden vasten voet te krijgen De Sovjet Unie aldus de kojanel zou wel m een situatie kunnen kwnen dat ZIJ gedwongen zou worden tot een strijd met Japan of zy willen of niet want de Ver Staten hebben ei het grootste belang by dat Sovjet Rusland een directen aanval op Japan onderneemt teneinde daarmede tegeliiker tijd Indie te beveiligen Om dit doel te bereiken hebben de Ver Staten geen moeite geschuwd Stalin bevindt zich thans m een toestand die hem zou kunnen dwmgen toe te geven aan de eischen der Ver Staten uit vrees de hulp der V r Staten waarvan hi meer dan ooit afhankelyk is te verliezen DE NIEUWE BONKAARTEN Er wordt onderscheid gemaakt tusschen yyStad en yjandkaarten Ete distribütiediensten rullen an 17 Augustus tot een met 0 Splember a 3 bonkaarten voedingsmiddelen 10e pericde 1942 beneven nieuue aard dppelkaarten uitreiken De diensten zuTen uitreiken Aan houders van een ir egvel k 1 of 1 1 een bonkaart k 107 of 1 107 en Ut aardappeikaarten n 107 Aan houders van een in eg e k 2 o 1 2 eerf bonkaart k 207 of I 207 en dr adidappt llaaften n 107 Aan houders van een inlcgvel k 3 of 3 een borkaart k i07 of I J07 en iwt tardapptikaarten n 107 Aan houders van ten mitgvel k 4 i f 1 4 een bankaart k 407 of 1 407 tr tr aard jppe kan t n ItiP Bovenden 7ui er ale houder a I inle ive len di inai v derom tt i toeijlagkaart voor aardappe en ontvai f en De bonnen van de bovengenoem de kaarten zullen naar gelang zij m de stad of ten p attelande uitge reikt worden een o i ruk m ver schillende kleur hebben n 1 rood voor de stad kaai ten en zwart vo r de land kaarten 2flf e r iftB vrtnr aa dd j ele i bio d lee cl en nelk zule ondeibciic denl kgefn aarrtappelbrood vlee cïi f me kkaarten ontvatn f n Van zelfverzorkffrs voomelk op i ier boitkaarlen geen melkbonni vooikoiren zal sen vie tal e ef bonne V den ingehouden J In een abbtal gen e nten dient pien t ve k i g ng an een aa Ijp elkds 1 Je ii f n ulier MD 32 in te i Ie De pt meli ke disti tbutiedien ten uilen hierom e W nadere n id deel n en doen ZiJ dje eeboren t issci en Aug istu en 7 Septe ber van de jarei 1921 19£8 en 1958 dienet alvorens hun bonitaarten n ontvangst te nemen hun inleg ellen te rullen Voort 7U len tegel k met de bonkaaiten VOO oeding itiiddeIen i elu e tabrfks siga retten en versnape irgenkdar n orde u tgereikt Hier oor behoeven geen bonnei van de tlians in gebruik zii de kaarten te worden ingeleverd D erte tjevo ge zullei ook ZIJ aan wie den vorigen keer aeen kaar te 1 werden De aa idachf woidt er op gevest gd dat n f te oi d bij het in intvang ït nemci der kaart n d ei t te cort oleeren of men a f be ede waar p nn ret t heeft heeft ontvangen aangezien late e ree la i u te aard niet m behandeling kun len word i getro 1 ei Te s d ent men na te gaan of op ded t hut e lan kaa te de afK dr vak e = op de ju ste VM ze lieeft plaats geh id B de u re kmg van een b kaart v ed ngsn ditlen 1 Te pe ode l 4 K of L 1 2 17 30 of 407 n oet et vakje L n te v lUb ve t ekkk g va T ee i versnapennge iki ec 1abak=kaii t en ee garette k T t m het vakie AA 2 van de di ït hut e sta kil onder ïChPideni ik de letteis X en Z gf ïlaat t d ene te wo dei Fa ni e on he phtleland i dnor de edf rgen vos rooi zoo gewair deerd als m dezen distnbutie iid Geer wonder wan de plattelandeis zip n e v eleens bereid eer paar bonnet e af te staan voor de fam ie in de s ad Het IS begri peli k dal de e bnr n n darkbaar vopdf n aanvaai d dorY i 1 ook du deliik dat het or£jev cn c dat de eene stad l e oi er mee bonnen heeft dar de and r De mindei be ooiiech en ni Un dit pe iaal erv a ren a i de w i kelvooiiaad bij dei leverancier m de tad we ioe ro IS om de rechlma ige rantsoenen dan de gegadigden te Averen doch n e berekend is op het vei strekken van extra porties Danrom heef men be sloten verschillende levensmiddelen en aaidappelkaarten uit te reiken voor de ï ad en het platteland De land kaarten zullen in de s ad niet geldig zijn de stadkaarten daar De vertegenwoordigers der geallieerde mogendheden die te Moskou bijeen zun houden volgens den Engelschen nieuwsdienst een der belangrijkste conferenties van den oorlog Zij heeft tot taak de beste en snelste middelen te onderzoeken om de Sovjet üme in dit kritieke uur te ondersteunen en deze zM mogelijk te verwezenlijken Het zoH geen verwondering behoeven te baren als de benoeming van een generalissimus der gealbeerden te Mos kou behandeld werd LIDULE HART OV£R HEI CtOSTELIJK FRONT In een beschouwing over de militaire situatie aan het Ooste ijk front schiijTt de bekende Engelsche militaire deskun dige Liddle Hart in de D a 1 1 y M a 1 1 dat het er hier voor de Russen uiterst enistig lUitriet De Duitschers hebben met hun reeds vroeger toegepaste strategie zeer veel succes De groote vrraag is of de bolsje wieken nog wel in staat zijn een grootscheepsch offensief te ondernemen want d Duitschers weten waarschijnlijk zeer goed dat zij met een succefivol offensief m Zuid Rusland alle strateaische plannen der Russen m ée war tóstuurd hebben Ook is hur stellig wel bekend hoe sterk de tegen BEKENDMAKING Ten vervolce op xUn bekendmaking van 13 Juli 1942 tot de selieele Nederlandsrhe bevolking die in alle Nederlandsrhe bladen verschenen ls uordt op bevel van den weerniaehtsbe el hebber m Nederland den generaal der vliegers Fr Christiansen bet volgende olfièi el meegedeeld Op 7 Augustus hebben onverantwoordeigke elementen te Rotterdam een aanslag gepleegd op een spoortrein der Duitsche weermacht len Nederlandkohe spoorwegbeambte is bij de ver Indien niet voor Vrijdag II Augustus a s mi4fiprtia ht de darlers zich bij de piilitie aanmelden of vooral duur mede uerking van de bcHoiicrs des lands Morden geidentiliLccrd zal op grord vjn de bekendmakioi van den ueermarhLslir elheliber n Nedprlanri iTugse reix nHür den op een aantal gijzelaars die raet hun leven voor dergeliike dad en van sabotage borg staan ïiet arresteeren van de daders Is thans in het eigen belang van de gehifie bevolking zelf teneinde dit teruggrepen op de gij zelaars te vermijden Op tijdige mededeelingen aan een dienstinstantie van de Duitsche weermacht of de politie welke tot het grijpen van de daders leiden stelt de ueermachtsbevelhebber in Nederland een belooning van J 100 00 Mededetlingen worden vertrouwelijk behandeld De hohere S S en Polizeifuhrer en commissaris generaal voor de veiligheid RAÜTFR S S Gruppenfnhrer en luit generaal der politie er e en wel len platte lande Houdeia van ka iten met zwarten opdruk ruien de fe dus net kunnen gebiuiKci als 71 1 n de s ad gaan logeeren Natuuili k beteekmt dit i it dat he verblff in de stad hun onmogeliik v ordt gemaakt De bedoelir gi slech s da lel bo ei ermelde kuaid ooveel n lEleli k woid ordenarten Daaiuin geld de nieuwe regeling éin ook a leer ooi die week r iktlp ii welke in der lejtl speciail n de p aats van iiwonu g n eestal van een vasten leveraroiett worden be rok er bv aaid appelef Om technische tedeneii ecl tei de gel eele kaait van een jp a I k 1 een elfde klem Wie dus etn dagje naar d stad gajt ial an de legeling geen hinder ondcrij i den De plattelandtr die een weekje m de stad gaat logeeren zal 11 de gelegeiheid worden gesteld de niodigt b ni én in te riukn bij den plSatst Iijktn d stributiodienit Bij de u treiking al menigeen zicliverbalen roode kaarten te ontvangen ter jl hl zwaite had virwacht Ookhet omgeteerde kan het geval zijnBil de indeel ng wordt namelijk spec lirl gilet p het typische karaktervan den betrokken kring die va ikmerdere gemeenten omvat Zoo worden bv Sneek en Hailingen als stadbesschouwd Franeker als een landelilke gemeente In Geldrop wordenstad kaarten uitgereikt omdat hettot den kr ng Eindhoven behoort mZutfen en Harderwijk ontvangt menland kaarten Op deze wijze wordt voorkOTpen dat de winkelstand wordt gedupeerd stander eigenlijk nog is en hoe gevaaiInk hij hun nog kan worden In een artikel over leven en streven m Moskou schrijft de correspondent van het Amenkaansche tijdschrift Time Graebner in de Ixindcnsche Fvening Strndard dat men thans overal m de Sovjet Unie en ook te Moskou ze f bespeurt dat Rusland uit vele wolfden bloedt toegebracht door de Duitsche legers Den mersrhen straalt de angst voor den defmitieven nederlaag uit de oogen en n hun nood klampen zij zich vast aan don laatsten strodhalm die hun regeer ng en de geallieerden hun bieden de hoop op het tweede front De Rus verwacht hiervan dat er een eind komt aan het vergieten van het eigen bloed De Sovjet tegeerung erkent openlijkdtn ernst der situatie vooral m hetnoorden van den Kauka us en op hetttrrt 1 van de achterwaartsche verhindu go 1 Er bestaat acuut gevaar en Tl vrfe t men ook m de eerstep ials elat htt weerstandsvermogender SovjetUnie definitief wordt verlamd door de vernieling der laatsteverbindingen tusschen de diverse sectoren van het front Dag en nacht tortei Duitsche bommenwerD rs zichop de belangrgkst knooppunten