Goudsche Courant, zaterdag 8 augustus 1942

M ZATERDAG 8 AUGUSTUS i94 tTMSR SWS Utliiet Gmneenteblad TIBGUNNINGEN VEBLEEND De burfcmectt heeft Terguiiaiiic verleend aan Joh Verwey tot het bouwen van f en tuinmuur langs de Naaierati L aehter bet parceel Markt 89 en nnetjppensiltie voor beheüng aan de N V teiiapm lot het leggen v n een riool van het perceel Karnemeiksloöt SS naar de Eerste K d Verbetariag woiiBg De bt rgemee ter heeft J C de Heer te Gondcrak aangetchreven om binnen een maan aan de dewn in eigendom toebetworende woning Robaarsteeg 31 verbctcringen aan te brengen erbcnocmiag leeraar gymnasium De burgemeester heeft Ph J Bom voor den tyd van een jaar herbenoemd tot leeraar in de lichamelijke oefening aan bet Gymnasium OODE KOOL TB DUUK VERKOCHT De politie heeft proces verbaal wegens pHjïopdrijving opgemaakt tegen de SOjarige groentenwinkelierster C V O V d A v M alhier die roode kool voor 18 22 en 24 cent per stuk verkocht en daramede zooal £ bij naweging bleek 2 4 3 cent per k boven de vastgestelde maximum prijzen ging EXAMEN NUyERHEIDSAKTE Onze oud stadgfenoot de heer J R Rem te Sluiskil slaagde te sGraven hoge voor de nijverheidsakte NI natuurkunde en mechanica met aanteekening voor paedagogiek Burgeriyice Stand Geboren Atig Jac b zn van W van Eijk enG Zeverboom Bogen 16 Aug Henrica Johanna jacoba drvan A J Snelleman en H A K deJong St Josephstraat 7 Johanna Geertruida dr van M J de Jong enJ G l elkert Raam 282 Aug Johan Jaap Henk zn van G J Boonatra en H J Hornes Peperstraat Ic Ondertrouwd 6 Aug C van der Wal en H Jongenecl E Ijoef en T van den Heuvel C F Helmo id en M Groenendaal verleden Aug M ria Machiela Kastelein weduwe van A van Reeden 80 j Uit vroeger tijden JtK GOUDSCHB COURANT MELDDE li JAAR GELEDEN Maandag den 12n dezer zal de afdeeling Metalen Kruis van poerden en omstreken een bezoek komen Uruiigen aan de 2e sectie der afd Metalen Kruis van Gouda en omstreken laatstgenoemde afd 2e sectie zal die van Woerden des voormiddags ten 9 ure aan het station van den spoorweg alhier opwachten en feestelijk ontvan gen om voorafgegaan ioor hunne vaandels en be Teid door de muziek van het 4e regiment infanterie gezamenlijk in optogt te gaan van af het statioo van den spoorweg langs den kleiweg turfmarkt gouwe wc j zuae Keizerstraat gedeelte van de kuipersteeg bogen veerstal Westhaven botermarkt korte tiendeweg zeug st anthonie en hoogstraat en vervolgens de markt langs de waag naar het logement en koffyhuis de Paauw om aldaar daen dag verder fe steii k en kameraadschappelijk door te brengen Tot het Metalen Kruis behooren de strüden van 1830 en 1831 M JAAR CELEDEN Onder de bekroonden op de internationale tentoonstelling voor boekhandel en aanverwante vakken komt ook voor de Goudsche firma G B van Goor en Zonen met een zilveren medaille Aan dr D Terpstra is op zUnverzoek eer ol ontslag verleend alsschoolopziener in het arrondissementGouda V De heer G van Ingen Schouten sedert jiren lid van den gemeenteraad te Oudewater heeft als zoodanigontslag genomen Tot lid van den gemeenteraad te Moordrecht is verkozen de heer A J Heeoterman 25 JAAR GELEDEN Uit Haastrecht Te Leiden overleed mr J T C Virulyj oud burgemeester van Haastrecht én Vlist Gedurende de jaren 1891 1901 stond mr Viruly aan het hoofd van deze gemeenten Als een man van minzaam karakter altüd bereid de ingezetenen te woord te staan eh zoo noodig te helpen werd burgemeester Viruly hooggeacht en met leedwezen weird in 1901 vernomen dat hij ontslag uit zün ambt had verzicht Sindsdien vestigde de heer Viruly zich te Leiden alwaar hy in verschillende bestuurlijke functies o a als hoogheemraad vap Rijnland nog werkzaam was w AT AAR ANNEER Tbalia Thaalert Dakloozen met Watt en hi Watt Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Woensdag 2 uur matinee Reunie Rioscoop Een huwelijk op afbetaling met Ralph Arthur Roberta Aanvang Zaterdag vanaf 6 uur Zon dag vanaf 3 30 uur Zotidag 10 30 uur Ein lied von Glück met Herbert Bmst Groh en Paul Kemp Schouwburg Bioscoop Kameraden op zee Carola Höhn Theodor Loos Jaspar von Oertsen Rolf Weih Josef Sieber en Paul Wegener Aanvang 8 15 ifur Zondag vanaf 3 30 uur f Aug U uur Olyrapiaterrein Wedstrijden om clubkampioenschappen athletjekvereeniging Achilles U Aog It unr NIenwefaaven 3M Zitting rullbureau voor kinderschoe nen U Aug 1 12 en 2 4 uur Stadhuis Zitting adviesbureau Moeder en Kind van Ned Volksdienst 12 Aug nar Daniël Openbare verkooping meubilaire en huishoudelijke goederen door deurwaarder B J N Akkersdijk 12 Aug 7 3 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Aug uur Reunie SpreekbeurtVrije Apostolische Zendings Geipeente voorganger A Broekhuisen Aug 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bids ond 13 Aug tJê uut Leger des Heila Hei ligingsdienst leidster J v d Veen 14 Aug 3 uur Kantoor N V Land enTuinbonwbank Buitengewone Vergadering van aandeelliouders U Aug S uur Nieuwe Markt Straatprediking Evangehsalie centraie Geref Kefk onder leiding van ds J P C ten Brink 17 Aug 7 nar Gebouw Gemeentelijke Geaandlieidsdienst Spierinptr 113 Medische sponkeuiing BEZIENSWAARDIGHEDEN 4 e Moriaan Westhaven 29 Püpenmuseum Geopend op werkdagen 10 12 30 in 12 30 18 uur Gastbnislupel Oosthaven 9 Prenten verzameling van Oud Gouda Geopend op vverkdagen 10 12 30 en 13 30 17 uur DISTRIBUTIE BESCHEIDEN Afhalen aanvraagformulieren Schilenenbonnen J 12 en I 3 3 39 nur Distributie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag A C D E F G Donderdag B AFHALEN FORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING RIJWIELVORDERING 5 nur Sladbnis kamer gemeenebode Afhalen formulieren voor het aanvragen van vrijstelling van rijwielvordering AFHALEN NUMMERKAARTEN VRIJBANKVLEESCH Openbaar Slachtliuis Afhalen nummerkaarten voor z g vrybankvleesch door houders van vetkaarten in stadsgedeelten tusschen 12 Aug 12 en 4 nur Schielands Hooge Zeedijk Turfsingel Wachtelstraat en Onder de Bpompjes 13 Aug 9 12 uur Nieuwe Vaart Kattensingel Bleekerssingel Karnemeiksloöt en Breevaart 19 Aug 9 12 nur Fluweelènsingel Bleekerssingel Kattensingel Turfsingel en IJssel ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwezigheid van den huisarts zün van Zaterdagmiddag 3 tot 2 ondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren C van Elk Kattensingel 79 telefoon 2561 en H A M Eijkman Westhaven 63 telefoon 2582 APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alléén Lange Bijna niet in staat uw d j eli ksch werk te doenT AKKERTJES zullen l weer spoedig en heelej maal kunnen opknappen Klaag daaroiu niet maarj Neen nAKKER7JÈ De Ntderhndsch Pijnattllér Tiendeweg 9 RISiCOSPRBDING la oor een Oorloguchada vemkering Maauclu pij VM het liargroolsto bAiang De Onderliniis Nederiand che heelt de verzekerd ebiecten uor goed over aU pteeiacies verspreid en waakt lorgvuldig lagea riaico opee Het algeloopea hal aar eindigeod 30 Juni 19 ia aaer gunstig verloopen X e voorschotbaiBng voornoimale liaico e bedraagt mr haUjaar ÖOAnlpwLIOpO Vraagt inlichtingen Kantoer Amstordamt KolsaraaracM 3 Tol 90315 INDERLINGE NEDERLANDSCHE MOLESTVERZEKERING MiJ AcHevs flonton fovwagdl ONZE BIOSCOPEN Thalia Theater DAKLOOZEN Watt en Halfwatt met hun eigenaardige maar toch zoo doellrfffende n anier van grappig zijn verschijnen reeds jaren in allerlei kwalituten op het witte doek In Thaiia ziet men ze deze week als Bakloozen wat in dit geval zeggen wil landloopers door den nood gedreven Binnen het raam van dit hoofdberoep oefenen zü echter nog versciieidene andere functies uit als inbrekers huisknechts spturders kunstschutters paardaorobaten en zelfs worden zü ortvoerdes Dat alles gaat hun echt op z n Watt en Haifwats af uitermate komiek met tenslotte als klap op de vuurpijl een vaak nog lachwekkender mislukking Al hun koddige avonturer vormen een onderdeel van een aniiere vroolyke hutorie waarin Gertud BoU een temperamentvolle jongedame met heel vrije opvattingen en Maria Krahn ei n stijve tirannieke huish udster raak uitbeelden en bovendien met Schrödier Schrom in de rol van oom die onder de huóshoudsterliike pantoffel zit eveneens op geestige wijze op de lachspieren werken en er toe büdragen de film tot een uiterst vroolijk geheel te maken waarmede men zich kostelük amuaecren kan Reunie Bioscoop HVWELUK or AFBETALING Er z iin van die menscheti d e kans zien om alles te lümen wat kapot gegaan is in den loop der tüden ook een huweUjk Zoo iemand is rechter Windhorst wiens optreden een van de groot ste aantrekkelijkheden van de film Huwelijk op afbetaling is Het gaat hier om het huweUjk van Peter en Nora Bagrat Hü is componist blükt op den duur te veel artistiek gevoel te he ben om den sterk huishbudeHjken aanleg van zyn Nora te kunnen verdragen Het gevolg is dat alles hopeloos vastloopt en zoo begint de film met een aantal opgewonden scène en een schetterende ruzie tusschen man eii vrouw Jom Windhorst vipdt het toch wel jammer verzint en verzint en vindt zoowaar een manier om het tweetal weer bü elkaar te brengen Dal heeft heel wat voeten in d aarde en kost tijd en zoo werd dit een flinke film vol actie en humor die als amusement stellig haar verdiensten heeft Ralph Arthur Roberts vervxilt op uiterst komische wyze de rol van rechter Windhorst Leni Marenbath en Johannes Riemann stellen de zij en de hij voor Schouwburg Bioscoop KAMERAOEN OP ZEE Dit is een film van het water dat aanvankelijk in het gegeven onbewogen kabbelt maar dat in ferme deining bruischt bü liet spannende avontuur tuur dat er gang en vaart inbrengt Dat gebeurt als een forpedojager op manoeuvre in Spaansche wateren aan het begin van den burgerkrüg te doen kpügt met een buitgemaakt passagiers schip Optreden is verboden maar de adelborst en de bootsnfan zün niet te houdm en gaan er op eigen gelegen heid op uit en het daj ficr oftnien van de fiere zeelui redt de gevangen passagiers Dan begrüpt da bevrüdo koelman het woord van i n vriend den admiraal kameraadschap is iets wat men beleven moet Theodoor Loos Ingeborg Hertel Julius Brandt Carola Uóhn Paul Wegener Jaspar von Oertzen Dolf Weih en Josef Sieber zün de voornaamste figuren in dit ver haal van flinkheid en meed van vriendschap en liefde Vooraf gaat er naast da Journaals een büzonder aardige film in sprookjesstyl waarin flitsen zün opgenöjpen van bekende groote filmwerken van vroeger o a Die drei von der Tankstelle Be avonturier en Bommen op Monte Carlo waarin men Lilian Harvey Willy Fritsch Hans Albers Kathe von Nagy Jieinz Rühmann en Paul Horbiger nog eens in oude rollen ziet en aan weUte films zulke goede herinneringen en leuke wüsjes bewaard zün Het sprookje laat ze nogmaals beleven S V d Kraats EXAMEN HOOPDAKTE Voor het examen hoofdakte is te Utrecht geslaagd de heer J van Es alhier EXAMEN ENCELSbn L O Te Utrecht slaagde voor het examenEngelsch 1 o de heer H J Overbeek alhier NU VERHEIDSEXAMEN Voor het nijverheidsevamen akte N II A lijnieekenen handteekenen en technisch schetsen is te s Gravenhage geslaagd onze stadgenoot de heer H Ó J Kamps EXAMEN HOOGDUITSCH L O Te s Gravenhage slaagden voor het examen Hoogduitseh 1 a de heer A van Driel alhier en onze oud stadgenool de heer C Eegdeman hoofd der openbare lagere school te Elburg WAARHKEN gij ook rorhuiz n gaol do hot itoedi mol POLDERVAART JMuiltlifiR Eifsditis Msubsltstipisatsm H voorol ook op onz ViEMSTVERRlCHTINa Tolof 2534 Turimorkt i Predikbeurten ZONpA 9 AUGUSTUS Ned IbMrormdc Gemeente Sint Jan Jce4kj 10 uur ds G Elzengs 5 uur ds H S a Kalf Wes erkefk 10 uur ds A T W de Kluis van Bitterdam jeugddienst 3 uur ds I van Düken Ver van Vrjjs Hervormden Kleine Kerk 7 uur ds H W Bloemhuff Heiloo Ver Calvtln 10 uur ds H RcH lof ïen van Reeuwyk Remonstrantsche Kerk 1 30 uur da U W van WütÜkarden Nieuwkoofj Lntherache Kerk 10 uur ds J J Simon Owl Katheliëke Kerk 10 30 uur pastoor G P Giskes Gerei Kerk 10 en 5 uur ds J P C ten Brink Geref Gemeente 10 en S uur ds A de Blois Chr Geref Gemeente 10 en S uur ds A Dubois Nfd Geref Gemeente 10 en 5 uur ds Joh van Welzen Woensdag 7 30 uur ds Joh v Welzen Vrije Evangclisehe Gemeente 10 en 5 30 uur 5 ds K H Kammeyer Heetde Donderdag 7 30 uur Bybellezing en bidstond Nederlandsehe Geloofsgemenschap et Leger des Heils 10 uur Heiligingsdienst 7 uur Ver loseingsdienst Leidster J v d Veen Donderdag 7 30 uur Heiügingsdienst leidster J v d Veen Vriie Apostoliicne Zendings Gemconte Reunie 10 en 5 uur voorganger A Broekhuisen Woensdag 8 uur voorganger A Broekhuisen Jong Nederland voor Christus Jam zoiider bon Umi NATUUR tml rmUldtl Leege liexch met cspnile inleveren Lokaal Magoli Achter de Kerk 10 8 uur n m de heer W F Kloos SPORT SCHAKEN Beslissingen naderen in Schaakkring IN njNA ALLE OROEPBN SPANNINC De beslissingen beginnen te naderen in de voorwedstrüden om de persoonlüke kampioenschappen van den Cïoudschen Schaakkring De uitslagen zün 2e klasse A K van der Gaarden C Revet 1 0 H Oostermeüer A Venie afgebr In deze klasse ia de heer K v d Gaarden als eerste geëindigd De heer M Novak kan evenwel nog met hem geluk komen zooals uit onderstaanden stand blijkt gesp gew gel verl pntK v d Gaarden 5 4 O 1 4 M NovaV 4 3 0 13 H Oostermeijer 3 1 1 1 H4A Vent 3 1 O 2 1 C hevel 3 O 1 2 i F v d Horst 2 0 0 10 2e klasse B W H M van Geelen J Tol 1 0 G Sterenborg A P M Lafeber 0 1 A H Kulik W H M van Geelen 1 0 G Sterenborg J Tol 1 0 Door deze resultaten is de heer J Tol van den kop verdrongen door denheer G Stèren borg gesp gew gel verl pnt G Sterenborg 5 3 1 1 3 iJ Tol 5 3 1 2 3 C V Twigt 4 2 0 2 2 A H Kulik 4 1 2 1 2 W H M V Geelen 5 2 0 3 i k A P M Lafeber 5 1 1 3H4 3e klasse A A Ter ouw M Benninga O 1 Hier kan alleen de heer A v n den Berg den heer J Bine nog evenaren gesp gew gel verl pnt J Bine 4 3 0 1 3 A v d Berg 3 2 O 2 A Terlouw 4 2 0 2 2 M Benninga 4 2 0 2 2 W V d Hey 3 0 0 3 0 3e k a $e B A van Maaren L St raver 1 Q Door dezen uitslag zün de heeren A van Maaren L Straver en A Spoel geiijk geëindigd gesp gew gel verl pnt A v Maaren 4 3 0 13 L Straver 4 3 0 13 A Spoel 4 3 0 13 G den Boer 3 0 0 3 0 H van Geellm 3 O O 3 O 3p klasse C J GerhardsrJ Verbey O I A V Jaarsveld J Verbey 0 1 J de Jong P van der Sanden O 1 J Gcrhards W Hoppenbrouwers O 1 Hier is de heer P van de Sandenongeslagen bovenaan geëindigd P V d Sanden 5 4 10 i J Verbey 5 3 0 2 3 A van Jaarsveld 5 3 0 2 3 3 de Jong 5 3 0 2 3 J Gerharis 5 11 3 1 4 W H ppen Brouwers 5 0 0 5 0 Messenmaker Na de vüfde ronde is de st nd or de Zomerbekerwedstrüd van Messenmaker als volgt gesp gew gel verl pnt C Twigt 5 4 10 4 A Rieidük 5 4 1 O 4 i T Rook 5 4 0 14 H Mever i 5 4 0 14 J M Naerelfcut 3 4 0 14 F Eynwachter 5 3 1 1 3 t A Bruggeman 5 3 11 3 4 1 C Kamer 5 3 11 3 4 De 6e ronde is begonnen met de party C van Twigt V Rietdük welke in iets gunstiger stSnd voor laatstgenoemdee is afgebroken DonderdagavWd is een begin gemaakt voor de 2eXcrliezersronde waarvoor de volgende partyen zün gespeeld W H M V Geelen W Boswinkel 0 1 J Hamerslag A v d Pool afgebr H van Geelen J H v d Harst afgebr A VerhoefJ C Revet 0 1 A S C Gouda Voor den ladderwedstrüd van A S C Gouda werden de vol ende partyen gespeeld A Vermeer Jr A van Maaren 1 O M Benninga P Lafeber paard 0 1 A Vermeer Sr A P M Lafeber pion 0 1 De stand van deze wedstrü Jen is thans gesp gew gel verl pnt J Gerhards 4 4 0 0 4 P Lafeber 4 4 0 0 4 J Tom 3 2 0 12 A Vermeer Sr 5 2 0 3 2 A Broekhuyzen 1 1 O O tH V Leeuwen 110 0 1 A v d Berg 110 0 1 A Vermeer Jr 110 0 1 W V d Hey 2 10 11 K de Jong 2 1 O 1 1 J de Jong 2 16 11 A P M Lafeber 3 10 2 1 A v Maaren 3 10 2 1 A Nieveld 110 10 W Hoppenbrouwers 10 0 10 A Terlouw 10 0 10 M Benninga 3 0 0 3 0 M Lugtenburg 5 0 0 5 0 ZaUi In ZiHdelnlute boekie Ven ent mooie Limburgsch lsnil Lech U prima en oordeelig Il De Gruyter bij de hand M 4m No II mH 4 Mrl II NiDERLANOSCHi ICLBOMIMACKIEN fraül Ui Ml hMrll k VimMmim De Gruyter WATERPOLO EERSTE KAMPIOENSBESLISSII V KN ZWEMKRING GOtUj A Z C dmnes promoveeren De eerste beslissing in de rffi pio wedstryden van den Zwemwrinc f is gevallen In de Stedelüke Z u richting alhier werd gisteravordj speeld de dameswedsUfüd GzJ A Z C Wonnen de Alphensditr da thuis met 3 O thans bleven v 3 2 de tiaas waardoor zü i r Ned Zwem en Recbkngsbond pn veeren Ook des avonds in Uw tuin cm bod Jongeneel s LEESBIBLIOTHE Markt 41 Gouda PLAATSELIJK NIEUÏ Boskoop COÖP VEREENIGINt DE BOSKOOPSCHE VKlil N l 7 Aug Rozen per bo On Triumph 1 00 1 241 Bulten IJl 1 60 Briarclif 55 Jo et Edii i 50 80 et Doms Rükers O 60 3 Rosalandia 1 00 l SO Pechtoid If 1 80 Duiiiburg 1 80 Paul Ütï Ü 90 1 10 Sweet Heart 2 20August Noack 55 90 et Hoh ii 56 98 et Hadley 2 40 2 80 Gl Mundi 1 30 2 20 Else Pon Lent Better TinTes 1 20 li 90 Diversen per bos Clematis Dun 50 80 et id Pmni Hendrik 0 1 20 id Nelly Moser 1 60 id MeVlCoultre 3 10 Floks 24 26 et AseH 18 23 et Asters 12 et Leatri s M et Lelies 1 50 2 40 Lathy ru Gladiolen 0 80 1 00 Spirea 10 Anjers 18 et i Gouderak PREDIKBEURTEN VOOfl ZO 0 Ned Hejpv Kerk 10 en 7 uuri van Vliet Moerd pelle EERSTE PRIJS or ZANGCO Ca Op een ter g elegienJieid vasl vyfjarig bestaan van de Chf f mengde zangvereeniging Juliaiul te Utrecht gehouden zaalconcoua haalde de Chr gemergde rara eeniging Sursum Corda alher j persten prys Nieuwerkerk a d IJ EXAMEN ENGELSCH L 0 Te Utrecht is geslaagd vcoijexamen EngelscfiliO de hwI eppink alhier jf ZOET ROGGEBROOI GEBR TEN HOEVE ROTTERDAM TEL 3B4I7 DEN HAAG TEL 333198 FEriTLLETON Wadrua nrbodea pB BEMAUTO Ooorloopen doorioopeni scoMiuwoe beneden de politie maar toen Ifilse voor de mannen stnoa zei lift Ui pes ijn zuster en men liet naar door Plotseling nerkteo ü dat tU niet meer tusschen menschen liepen sQ lyaren aHeen Nu waren lü bij deo veroogelukten wagea H j Uing aan eea ooomstronit de vier wlelea omhoog er dar zükenieii a eggeruM Ellr sag dit maai e 4n ns ilei mt naar fitor Mil wilden oaai mijniieu rtaina lei zy tot een der heeren die een delen band om den arm droeg WU Iziin familie Uijntaeer FUmm ligt daarginds In ei oosrh zei de Beer en wees over zijnsclioiider Elio moest iets weten Hoewel dl münneer geen ti d scneeo te nebben Zit oegon een paar mwu maar iaïa had tij opeens moea Leeft leeft nyT vroeg sy ao ekielde dat de tranen Daar over de Wangenrolden terwijl Else lUid snifcta Nu werd de man opmerKZaam Ja geluKkig atj leeftl tm atf j Het is Diet loo emftig met oem Kom ik breng o otj oem tn uoa uaai mee oaai oei Nieuwsgierig Keken de eosele meoscben die in iet rood stonden nen oa In net Doseb itooden een ri oaran Op een van deze lag Peter Flamm HU zag er precies too uit als altijd alleen veel meeker en bet lacble om zijn tippen ontbrak zljD oogen wareo geslotn Od tijn voorhoofd lag een compres dat een donkerhariite Samaritaan ïrbe telkens m een bas water welke naast naai stond doopte Wat scheelt Bem waf is er metteem gebeurd drong SIse aaa dievómtdurend naar Peter iceea Ik weet bet nog aiet antwoorddede werpwrtftT Huirlprend HU tsOOR ni fot ei7hr a f i i r Hijnecti geiua geoaO de dappere aercC Het Kan zijn dat net niets anders is dan een hersenschudding Ali men denkt de anderen die wkel maar toeschouwers waren Zij liet huiverend naar blik over de baren gaan alien waren met doeken bedekt Elin en Else volgden haar blik zU hadden oog niets gezien zi keken afleer naar Petyr Kan hersenschudding misschien niets anders mompelde Else en sonk op naar knieën om een der slap neerhangende handen van Peter In de Bare ta nemen Wat ben ik dankbaar Ook Elin gleed langzaam op den grond ZU merkte ineens dat haar oeenen hflar n e re T Konden dragen OoK zü nam een aer banden en oegOn des te streeien Mu zaten zi dus bü Peter aan bet hoofdeinde zat de verpleegster die het compres telkens vernieuwde Slechts eenmaal waren Elin en Else opgestaan om elkaar te Kussen Dan wam zi weer naast de verpleegster gaan zitten en hadden met baar zakdoek het gezicht afgeveegd Oe verpleegster was eigenlijk geen gediplomeerde verpleegster maar een vrijwillige die blw en daar hulr varleende ZÜ droeg geen kapje slechts een band met een rood Kruis om haar mool donker haar Waarschijnlijk is een vergissing van de leiding schuld aan net ongeluk zei zU Na het ongeluk van grsai Pfeil was ds talefoooverbioding tus schen bet café en bel dorp 1 Die daarboven moeten om tlf andere reden gemeend hobboi L aUes in orde wa terwijl b f drie wagens op den sUrt V ïïf werd boven de baan voor de iwrl wers al vrij gegeven hoewel 1 bad mogen gebeuren Else en Elin hadden hier njei te antwoorden Z J hadden ft Doodelük vermoeid staarden L zich uit terwijl de verpleegt f slagen verzorgde Daarginds iriJJ onafzienbare menigte voort gemurmel weerklonk Mn n langs deze plek gingen v n wierpen schuwjs bh IWorfli i