Goudsche Courant, zaterdag 8 augustus 1942

2 TERDAG 8 AUGUSTUS 1M2 ia GELDIGE BONNEN Lever voor fï AugustusUw ledige flacons na 12 Augustus moeten wij devasfge stelde nieuwe prijs uitbetalen SCHARLEMAN S VISCHHANDEL Lange Tiende teo 7 t 1 1 0 Wlidalraal 14 lal iled Herv Kerk 10 en 6 uur da A cWoUen welder cnef Kerk 10 ts 6 uitf l O H er Gemeente 10 tn S unr lees Moordrecht BinusEiamu stanp Geboren Truus dr van B Bceedijk a A Boslope Ondertrouwd J Oosterom textiel i elder en M Tta der Kaa beiden ier LOOP OIR HtVOUONa Vertrokken W A Hoonec z b en n j W Mineur t b beiden naar Schiedam I M Boannan zb naar Itoek in Waterland J Th A Derk zb naar Rotteidam J H G A Verhoef ib naar Leiden A J van der Poel ïb naar Oegstgeest L M Q Blokland z b G Palsgraaf graan pakhniskneeht met echtgenoote en JT L Mulder boerenknecht naar Oouda H Th van der Hoorn z b naar Amsterdam CPN van Vliet Ï I naar Alphen aan den Ryn BUK8POST8PAARBANK Op de Rijkspostspaarbank werd in Juli ingelegd ƒ 3936 64 en terugbe taald ƒ 819 50 Reeuwii k rRCDIRBBVRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Beeuwyk 10 en 7 uur ds H RoeI fsen Ned Herv Kerk Sluip uk 10 en ejO uur da E S de Lint Geref Kerk 10 en 6 30 uur di W J Smidt van Waddinxveen Schoonhoven EXAMEN ENGELsèn M O De heer R M van der Zouwen alhier Is te Utrecht geslaagd voor de akte Engelsch M O PREDIKBEVRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 uur Ds J P Buiskool an Knmpen a d IJaeel 6 uur Dl D J van de firaaf Minderheidsgroep geen dienst Geref Kerk 10 ji 6 30 uur ds Jonkers van Scherpenzeel Bern Geref Gem 10 30 uur Ds H G Luyt I R K Keiik 8 uur en 10 30 uur Hoogm fy uur Lof LegerJies Heils 10 uur Heiligings dienst 12 uur Zondagsschool 3 uur KinderS menkomst 6 uur Bidstond 6 30 uu Verlossingssamenkomst Alle djensten onder leiding van SerKt najoor Van IJsselstyn van Gouda Waddinxveen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 uur ds L Vroeg indeney 6 30 uur da J Zwynenburg van Noorden Geref Kerk 10 en uur ds P War menhoven van Reeuwijk Chr Afg gem 10 en 6 uur da N v d Kraats Rem kerk 10 uur da HiUe v n Den Haag Wet en E angebe 6 45 uur b W A Boek van Amsterdam SPORT VOMTBAU N V B VI VBKOBBB WDBKUNG Voor wat de DelJuche eliib betroft li de indeehn alt volgt uitaevallen C BEC CoocordU DHS Fxcctolor 1930 Boek van Holland HoUandiaaii Martlnlt Pechtogeli vrc bJJ iSy VC s Graveiiiand HPSV ouveo SatuTDUi SFC Tranivalla Wit Blauw C Belvédère BUwmhoC DHL Dindua OVB HOV St LadcwQk OB Slikkerveer Steeda VollWlarden l Awlua riorlssaiit rsv Pretoria FZC HS Het Noorden Schiedam Urstu Zuidtlnde Zwervers Ret Ie kl ADO II DPC U DHC n Excelsior II Feljcnooid U Neplunu n Overmaas U SW n VUC n Xerxcs n ïiSw ADO lU DHC lU HBS II KVV II Laakkwartier n Ona II Quick II Schevenlnjen II UVS n VUC III 5 B W Ccleritaa H DHC IV g I n HBS IV Poatduiven U Quick IV Tonegido II VUC IV Onje derde klakser hulzen In een aid van clubs Fortun behoort niet onder de jaKncurrenten wel de plMtsjenoole de Hipïandlaan Hel RotterdamKhe PechVo els dal w ij In wedstrijden tegen OB destijds ragen pio moveeren la etn nieuwe klant evenals hel iVI ejlnradeerde Martinit Ook DHS dat mn handhaald heelt ia weer van de partij uver hel algemeen HJkt deze Aid ona inte Mnt genocf 1 al ia vooral VFC een niet wi 5 tegenstander och geloovon U dat onze beide Delftsche clubs een harUg woordje tullen iiïoe preken m £ Deutache Atd in de 4e klasse la uu var xvtUen De s vierde klassen jn vci l over 3 afd waardoor aan de wentch tSt T tegemoet gekomen BDVK Delft DVC en Wit Blauw zijn bij r ebleveii eu ook Oliveo en a Gravcn ae ijjn in hun oude mlUm terugekomen eel concurrentie zal d l zestal ondervinden van de Haagsche politie die een sterk f Saturnua en Transvalla lUn oude Sii = en SFC vertegenwoor jB Schiedam Laten wU hopen dat de Delf wnaren la dit milieu de boventoon weten te voeren jj OB z Jn ïereenlgd In O met het rRe Belvéd4r en voorts nieuwe tegenstdn ra waarvan wij aiinn de namen weten niet de sterkte Zou het den groen niten Uiana gelukken hel kampioenschap ar verleden Jaar zoo sneu verloren ging te bb FEUILLETON 2 Hadruk verbodan Dl RINAUTO Nurnmer a ia ook daar Elin wist 8Kd Vt het baar ge Van h3 dadelUk lood its 11 n en raaf was een im i ï bat vreeselijk Surtde ee fTf Elin luchtte ze njta ♦ denken Die Ueve WÏata o kkig Uichten zi £ = J ontrouw IMd iSJ t Maar b ÏÏTM dat liJ den doode dok P SJ JBde bereid nad oog areD atll aJa daar ia het zakje doen Zuideinde en FZC zijn In een heel moeimke m on dergebracht Florissant maar vooral Pg a ai Unua alta niet dot de poes terWt aaAcren een hartlf woordje sulMa meeapreken Als de rood wltte kleuren Woe wm gewlchllge rol zouden spelen aou dat presutle van belang ztjn MIC II zit weer in het ou4 groepje waaruit Hennes n en Quick n sQn verdwenen B het sterke DPC ia teruggekomen De groen zwarten dlc een enkele aderlatiag heblion ondergaan zullen een heele toer liebben zich te lumdhaven evenals DUC m dat weer alleen Is ingedeeld in een Don van zeer sterke tcgenstantfers OJn Quick D lATS n en HW H Tenslotte U la 3C het Deutsche drietal BCC n DHC tv en DKL n ondorgebrMlit dlc tegenover de zes Hagenaars zeker een t ehoorlijk figuur kunnen maken Laten wij hopen dat het Delftsche voeilMl eaa goeden tt a tegemoet gast Niet allemaal kunnen se kampioen worden maar laten de M eltttsllen die mededingen er voor zorgen dat tenminste IB als ee vte de eindstreep passeert ATHLCTIBK CLVDKAIiPIOENSCIIAPPBI VAK NSDBRLAND Mingen wordeai op Te Werve de sthleMek clubkamptoensctiappen van Nederland om den Prins Hendrik beker verwerkt ZtJn deze wedstrijden in gewone omstandigheden al de moeite waard thaffis zijn ze nog interessanter In veiband met de revanelie op de 100 meter tusschen Osendarp Spree en Berger Zooals men weet klopte Spree bij de wedstreden om het persoonlljfc kampioenschap Osendarp met nauwelijks waaimeembaar verschil tegen welke beslissing de laatste protest aanteekende De wedstrijden vangen te M uur aan BOESEN LUC VAN DAM DAAGT BCSMtLMANN DIT De Nederlandache kampioen middengewicht heeft blJ het Appe te Rome den Euiopee jche kampioen den Duitscher Josef Besaelri iann voor een titelgevecht uitgedaagd HT LGFVECnT NICOLAAg BOTTA OM AMPIOENSCHAt LICHTGEWICHT De Messaggefo verneemt dat Aaeenzlo Bolts de Europeesch ksmpioen lichtgewicht zeer waarschijnlijk aan het eind deaer maand In Amsterdam zal ultkonlen tegen dan Nederlandschon kampioen Nico aas bQ welke ontmoeting de Europeeschc titel sal worden Ingezet SCBAKFN VOORWEDSTRIJD VOOR VET KAMPIOE SCHAP De uitslagen van de gisteren gespeelde Ce en voorlaatste ronde luiden De Groot Van Stcenls 1 Cortlever Stumpers 1 fl Kramer Van Scheltlnga afgebroken MulderVan den Hoek ► 1 De stand na de 6e ronde is Cortlever B Van Scheltlnga 4 plus een afgebroken parttj Van den Hoek 4 De Groot V i Stumpers V l Mulder I z Van Eteenis 1 en Kramer l s plus een afgebroken psrtU BINNENLAND HET SURROGAAT VRAAGSTUK ONDER HANDEN GENOMEN Toevloed wordt geremd en prys gedrukt De Gemachtigde voor de pruzen heeft in de Staatscourant van Vrydag een enquête beschikking afgekondigd waardoor alle fabrikanten van bout lonproducten puddingen boterhamsmeersels en vischconserven tot het geven van mlichtingen omtrent hun bedryf en hun pnjzenberekening worden verplicht Reeds ai te lang heeft de stroom van stvrogaten die den handel m voedingsmiddelen van artikelen voorziet ztjn loop ongeremd kunren vervolgen Het aantal vervangingsmiddelen is enorm toegenomen en de prijzen die ervoor worden geraagd staan dikwtjls m geen verhouding tot de kosten en de waarde Dairm zaï nu verandering komen de overheid heeft de eerste stap gezet op den weg die tot een grondige en totale regeling van alle prucen leidt en het gebied dat het meest om saneering vroeg dat der sur rogaten het eerste aangegrepen Daar mede is het oogenbhk aangebroken waarop de verlieid die tot nu toe biy de prijsberckenmg door de f abrikan ten slechts een passief toezicht uitoefende de pnjzen daadwerkelyk voor gaat schrijven De gevolgen van dit ingrijpen zullen voor den consument spoedig merkbaar zun De maatregelen die thans warden genomen zullen niet alleen het buitenspong groote aantal surrogaten tot de hoogst noodzakelyke bepprken maar ook naar een prijsverlaging over een zoo breed mogelijk front streven Dearbij zijn door een spoedig ingrupen reeds hier en daar enkele surrogatenprijzen aanzienlijk verlaagd ENGELSCHB LUCHTAANVALLEN OP NEDERLAND Nachtelyke vluchten van de Britsche luchtmacht boven Nederlandsch grondgebie i hadden m de afgeloopen week uitsluitend ten doel de Nederlandsche burgerbevolking te terronseeren zoo wordt gemeld Zpo werd er door het lukraak ui werpen van brisant en brandbommen op woon wijken geringe schade aan gebouwen alsmede glasschade aangericht Voorts werd een kerkhof gebombardeerd Volkomen zinlooze aanvallen met boordwapens op schepen van de binnenvaart en op een zandzuiger veroorzaakten geen noemenswaardige schade OOKLOGSGEWONDFN SLAAGDEN ALS MACHINESCHRUVER Bij de dezw dagen gehouden examens voor machineschrijven aan de Pitmanschool te Utrecht slaagden onder meer de heeren H J Nienhuis en H Breitenbech Dit feit zou nauwe straks Zijn oogen waren nog steeds gesloten Slapen en oogen waren nat van bet water der compressen Zoo ongeveer moet Ik er ook i geslen hebben toen hijtaii uit het water baalde dacht Elin Nu pas zag zU de gelijkenis alhoewel het natuurlijk niet zoo ernstig was geweest als bier En dan toen Ik aoo stU hi xQnarmen lag heeft hu mij gekust Een teederbeid kwam in baar op iSj moest zich met geweld bedWmgen en baar handen In elkaar knijpen om te niet om Peters hoofd te leggen oi baar ItopcB OP de zUne te drukken zoadat hQ weer tot zichzelf kwam Dit wachten was nnemdig kwaOalld Telkena wmetiw dacht £ Un gedood M l Iflk v EVi Iding verdienen w re het niet M deze heeren NedwUwdsclM oorlogswonden zyn die hup leflMfhand Butsen en thans nog vnrdan VWpleeed ia het militair fao l ltaftI te Zuyleo een zeis mUMA TE WJSBEROBM Gistermiddag ia te Rusbergen de 41 jarlge P de Koning door zyn xwager met een zeis gedood De aanleiding tot den moord a een familieveete die ttjden het maaien van TQgge tot uitbarsting kwam Het werd handgemeen tusschen de zwagers H Voeten én P de Koning De twist liep zoo hoog dat V de zeis greep en de K m den buik atak tengevolge waarvan hy weldra overleed De dader is gearresteerd en ingesloten BOOFDINSPECTBUR J F VAN SLOBBB t Gisterochtend m te Amaterdam na een langdurig ziekbed m den leeftijd vaii 51 Jaa overleden de heer J L van Slobbe hoofdinspecteur v politje en waarnemend coRunissarls aldaar Pantserslagen Knorme pantserslagen voorafgegaan door intensieve luchtacties uitgevoerd door sterke formaties bommenwerpers gevolgd door storm anvallen der Infante Ie beslissen aan het Oostfront over de toekomst van Europa Het Is de Dultsche weermacht bijgestaan door de legers der bondKenooten en de legioenen uit alle beschaafde landen van Eunpa die de moordbenden van Stalin vern etlgen De toekomst zal ons leeren hoe veel dank w ij dezen dapperen strijders verschuldigd zitn en kpe dankbaar wt Nederlanders onzen eigen dapperen mhnnen zullen ti3n dlc nu voor ons land een eervol e plaats In het nieuwe Europa veroveren I artdgenoot laat die dappere kerels niet alleen de spit afbijten Schaart u In hun gelederen doet uw plicht meldt u aan bij het Vr wU I erslegloen Nederland Koninginnegracht 22 te s Gravenhage TOERISME IN NEDERLAND Maandagavond 10 Augusitue s avonds om 19 50 uur zal de heer H J Leupen leider van het bureau v reemdelinger verkeer en toerisme van het departement van Vo ksvoorlichtmg en Kun sten in een vrraaggesprek een en ander mededeelen ov eT het toerisme in ons Uknd De uitzending zal geschieden over den zender Hilversum 2 BUITENLAND NIEUWE SPECIALISTEN IN AMERIKAAN CH LEGER Mededeelingen van Patterson MEEK VLIEOKAMPSCHBPEN Op dé Washinfrtonsche peracon erenceobe heeft de staatssecretaris m het de arten nt v rv Oorlog Pat er son eerige mededeelincen gedaan omtrent de uitbreidingen m het Ame rikaimsohe leger Hij 2eide dat twee 5uisies luohtlandirgstioes en elk van 8000 man sterk waren gtvormd Het vervoer van deze troepen die op t en grond als mfartcne dienst ulkn doen geschiedt met mo or en zweef Ueg uigen Verder zi t er een zgn amphilwe piomeroorps en een corps voor bijzondere opdrachten gevoimd Het eerste corps zal m het bijzonder bij landmgspogingen in actie komen en staat direct ter beschikking van d i bevelvoerenden generaal terwyl de fimotie van het tweede corps kan woixien vergeleken met die van de Bntsrhe conunando s dus de soldaten die de moeilijkste en gevaarlijkste functie hebben Verder deelde Patterson nog mede dat in de eeiete speciale opleidings klasse ook Canadeesche soÜ ten zijn opgenomen DezA t en worden voor bnzondere orlenoieve opdrachten gebruikt Hiermede zyn voor het eerst niet Amenkaansohe soldaten deel gaan urtmaken van het Noord Amen kaansche leger De bladen pubUceeren volgens een tweede S P T bericht foto s waaruit blijkt dat de Amerikaansche vloo den laaUten ttjd een groot aantal schepen van ver9 iiillv l tyP e doen verbouwen tot vliegJtamiD chepen De autonteilen hechten blultbaar roote waaide aan dit wapen ondanki het feit dat een aantal deskundigen als de luchtvaart pionier Alexander Seversky van meening ztfn dat vliegkampschepen een te gemakJtelijke prooi vormen voor vijandelijke toenellen Waarschuwing aan Amerikaansche bevolking VEEL GROOTERE OFFERS NOODIG Naar de Engelsche nieuwsdsenst uit Washington meldt b ft het Amerikaansche bureau voor oorlogsberichtgeving een waarschuwing gericht tot de Ainerikaaneche bevolking waarin het constTteert dat de oorlog éo i de gealheerden heel goed verloren kan worden De prodvt cfle van oorlogsnjateneel is veel geringer dan op progiam stond De burgerbevolking moet Nu zal hU de oogen openen en mij aankijken En ondanks bet ongeluk met Erdmanns wagen zal Ik loo gelukkig ZljIL Niet alleen Ella wachtta op het tot bewustzlin komen van Peter maar ook Else wacbtte verlangend en ook de jonge vcrfleeggter wachtte angstig Emdeijjk echter scheen het zoo ver te zijn Een lichte trilling ging door de oogleden van den Ujder een smartelijk zuchten en toen opende hiJ langzaam de oogen Da drla mels es keken vol verwachting toa Het duurde aan korte tijd eer er leven en bewustzijn In zijn blik kwam Toen liet hU hem lanazaatn over de drie gerlchten aan Daar vi Ktaa dl bAj aaolMek toen d veipUeg veel grootere offers brengen dan tot dusver Te aanzien van de eischen naar een tweede tront vedilaartieii ambtenaren van genoemd bureau d t dergelijke eischen tot mets leiden en dat de Anie rikaensche troepen daar luUen moeten worden ingesteld waar men het groot sie effect hoopt te verkrugen De geallieerden zyn nu eenmaal niet zoo sterk 1 moeten daardoor aan vele fronten werke oos blyven De oorlog kan met gewonnen wonlen zonder zware verliezen aan menschen te lijden De productie is echter volkomen ontoereikend om den oorlog te winnen Voorts wordt nog gemeld dat genoemd bureau heeft toegegeven dal de scheepsverUezen der Vereen Staten den nieuwen aanbouw verre overtxelfea DE ENGELSCHE JEUGD EN DE OORLOG De Enjelsche jongens en meisjes van 15 jaar zullen worden voorbereid op den oorlog zoo meldt de Engelsche nieuwsdienst Naar officieel wordt bekendgemaakti zullen zy met ingang van 21 September elk half jaar worden ingesdireven Liefdadigheid Men schrijft Er bestaat een zeker soort liefdadigheid die waar y wordt toegepast eerdervrees dan vrrcugde verwekt Zeker soort weldoeners heb ben voor d n nood van anderen slechts belangsteUing wanneer de stem van het eigen geweten te luide spreekt Men kent de beruchte armenzorg waarmee parvenus en kapitalislep oveir de ruggen der arbeiders tot welstand geikomefl tan koste van die arbeiders hun eigen braafheid ten toon pogen te stellen Nergens ter wereld heeft de liefdadigheid van dergelijk verdacht allooi zoo n hoogt viuclit genomen als m Engeland Voor dezen trek in het Engelsche volkskarakter die een zonderhnge mengeling vormt van egoïsme en braafheid heeft men zelfs een kaïdkteristieke uitdrukking gevonden Men nbemt haar English cant wat onvertfialbakr is omdat de eigeniichappen dito zij aanduidt iier gens in die mate bestaan en liet leven biheei schen als m Engeland Niet alleen m het Engelsche maatschappe lijke leven ook in de politiek spee tdili Engbsh cant eeo roL En het meikwaatdige is wel dat de Engehchman zichzelf zoj slecht kent ddt hij de zijde van zijn karakter die dcor cant geheel is oveiviockerd en die hij beter deed te verbei gen telkens weer bloot geelt en de wereld verbaasd doet staan over de naïviteit waaitnee hu zel j op zijn laakbare eigenichlappen nog prat gaat Voor deze verbazing heeft de Engelsche mini ter van Buitenlandsche Zaken thans weer aanleiding gegeven door een rede door hem in Mansion House te Londen gehouden over hulp aan China Ge n redelijk denkend mensch gelooft meer dat Engeland In de toekm st in het Verre Oosten nog een rol z i spelen De nooden van Ungeland liggen bovendien niet meer zoo ver van huis Het lol van ËngeU id wordt niet meer beilisl op de Sn waar voor daden geen plaat meer i daar begint zooals steeds de Eng i ih cant welig te tieren In eén adem stelde de mi nlater In a Londenache rede vA t dat China thans meer geiso eerd 1 dan ooit maar dat de Engelachen voor dat zwaar beproefde land een hart ol medegevoel hebben Meer dan ooit j roi civolgde hy Is Engeland erop bedacht China practlsche hulp te doen toekomen H eue door transportmoelliikheden het vcr7rnden van geneesmiddelen en wapenmateriaal moeilijk la wat Engeland dus ont laat van de onaangename plicht den bondce loo met terdaad te steuneli deed de n inister op de Engelschen eea beroep Cl na mei geld te steunen Wel begrijpend dat goed voorgaan daarbij goed zou doen volgen maar aan den andeen kart toch ook heelenaal iMct vin zins het geld over den balk te gooien deelde de minister tenslotte mede dat de koning en de koningin voo het choone doel IrtW pond beschikbaar stelden Voorwaar een Klassiek staaltje van Engel ene liefdadig held en van English canl De Engelsche kapilalist in welgekoren bewoordingen getuigend van rlln medegevoel voor den zwaar in Engelschen loondienst beoroefder Chtneeschen arbeider en so daal legt een maffer bankje van dulrefid als een svmbo llsch zalf je op de ontelbare wonden waaruit het Chineesche Tnilllocnt volk doo En gelands misdadig toedoen tliais bloeit Tn a mdat zooals dat bn den kaoitallstisthtn land van zaken behoort t het lac t iffer van de w eldadighetd nog ton ovf lortc itn dankbaarheid moet tobnen ging c e t h n e srhe ambassadeur Wellington Koo zoover als een hoon aan zijn eigen volk te verkl g ren dat de Britsche natte haar vriei Kchap pelilke gevoelens Jegens Chi a v aarl k niet op spontaner en bemoedigot der wijze let uitdrukkinf hnd kunnen brengen Alleen de dvnarskUker die overal wat achter zoekt zou gartk vermoeden at Wel llngton Keo niet van e r alWsilns begrUpe lijk sarcaeme is gespeehaf Hoofdredacteur J O Weysters Rotterdam Chef redocteur voor Gouda en Omstreken r Tieter Gouda Verantwoordelijk voor de advertenties L Akkersdnk te Rotterdam Uitgeeratei N V Rotterdamsch Nieuwsblad Rotterdam ster dan eindelijk Blln dlc hem stralend aankeek en die bereid was zonder op de aanwerighéid van de twee anderen te letten haar armen om hom heen te slaan an hem te kussen Zijn blik kVBek haar echter slechts vluchtig aan dan keek hl weer naar den hootdband van de verpleegster waaruit ulst een Ictkje kwam glijden dat zij haastig weg wilde streken Neen neen iaat n dat zat bij zacht en greep moeizaam naar het lokja 1Zulke dingen vind Ik aardig ea ik laat ze niet meer loa Maar nu sloot hü de oogen weer iicti begon zacht er aarzelend een zeer er II pe preK met de Tide malajes tarwljl xuo viogefs met bet Boa Aantal tjn IS Aug 18 Aug ft Aug 5 Sept 19 Aug 12 Sept 15 Aug 15 Aug 5 Sept 5 Sept IM kg 41A 41B Artikel Aardappelen Aardappelen Beschuit 41 75 gr br of geb Bloqm br 70 gr 125 gr 125 gr 500 gr 50 gr 100 gr 250 gr 3 2 363 364 365 Boter 39 Boter 2 3S 2 36 enS35 336 4S6Brood of geb 41ABrood of geb 41B Chocolade 41 42 Gort S60 Honden en k br 6 1 10 kg 31 Aug Jam 358 500 gr 5Sept Kaas SSept 5 Sept SSept SSept 22 Aug SSept SSept 19 Aug SSept SI Aug 367 368 369 100 gr Kottiesurrogaat 338 250 gr Melk 41A tm 44A 3 L Melk 41B tm 44B 1 U Petroleum EAkaart 01 3 L Peulvruchten 359 250 gr Pudding verm maizena 361 100 gr Rundvet 39 JW gr Rijst 4 41 4 42 re 0 grScheerzeep U BO gr 20 st 1 Itg 100 gr 1 rants 41 1 m 120 15 Aug SSept SSept 15 Aug Sigaretten dames 41ASuiker 357 Suikerwerk 43 44 Tabakskaart 41A Textielk 3e serie Textielk ïeieria behalve l on K Vleesch 41A 100 gr 15 Aug Vleesch 41B 50 gr 15 Aug Zeep 335 28 è 75 gr 15 Aug Wasch of zeeppoeder 336 250 gr 15 Aug Zeep L 250 gr Wasch ol zeepp en 28 i 75 gr zeep 15 Aug Toiletzeep L 75 gr 15 Aug BrandstoffenKookdoeleind 03 KF 1 Eenh 10 Apr 43 Gen Anthraciet VIÏI 1 Eenh 31 Aug Gen Turf VIll 50 gtuks 31 Aug I Brandst krt DV 1 t m B 1 Eenh 31 Dec i GELD EN GOEDEREN KOERSEN NEDERIANDSCH CLEARINGINSTITUUT Koersen voor itortlniïen op 10 AuifruBtus tegen Bclgai 1432 Zuii eische franoi 43 56 Fransche franca 3 768 lires 9 91 Deensche kronen 39 34 Noorsche kronen 42 83 Zwted che kronen 44 83 F r t e mark 182 dinar oude et löpni 343 d nar nleu e schulden 3 77 Tiirksche ponden 1451 Itw J 30 pengö oude schulden 3 519 pengfi nieuwe ichulden 48 89 zloty 37 08 lel 1 Stdweteksehe kronen 6 48 drachmen 126 k na 3 77 RADIONIEUWS Z ds 9 Augufctas HILVHtglM I 4IS 5 M 8 00 SvmphonJe orJte t gr 8 15 De zin van het boer zijn 8 30 Kla s leke gramotoonmuz 8 00 BNO Nieuwsbeiichun en Programma 1 Ittreksel 9 1 Ka len uziek gr 10 20 Zondagmorgen zOLder zoigen 1130 De stem der SS 1145 Neerlands stem van het Oost front 12 00 BNO Niei v benchttn en populair a tueel pjaatje 12 15 Musica Di ina opn 1140 Ut Berlijn Het Dultsche volksconcert 00 Nederlandsche ach ij ers spreken overeigen eik 14 20 Fa U e II Tio atoreVerdi gr 14 30 Otto Hendriks en zun orkest en gramofoonnui iek 15 30 Voordracht 43 On roeporkesi en o ge spel 17 00 Hetspook an Bei ken ode lui terspel 17 30 Twee ouvertu es an Franz vou Suppe igr l 45 BNO Sport uitalasen en Oostlandpraatje OO Ensemble Wl Kok 8 45 BNO Nicimsberichten 19 OS Sport an den dag 1 10Gerard van Kreve en en Zijn orkest 60li teen pianospel 20 30 Rev tic Kaleidoscoop 21 nBeVtus van Dinteren en ziin orkest 21 45 BNO Mevwsbericl tir 22J 0 Meme Blanchien Emilio Livl gr Vanaf 21 15 alleen oorde RadioLentrales die over een lijnverblnding met de Studio bechlkken 22 18 DansJmuziek gr 13 00 24 00 Melodieën Tellnkendoor den nacht tgr HILVERSUM n Ml S M 8 00 Mozartconcert gr 1 30 len vroolijke Zondaginorgen Igr 9 OO BNO Nieuwabenchten en Progran ma uittreksel 9 15 Voor de jeugd 9 48 Strukkwaitet en celo gr fOCHOUH IM GELEI Gevraagd op netten stand voor bejaard echtpaar BiniHb Zit IR SlupUnir met degelijk pension Br met prijs noO 4518 bur v d bl Aangeboden een nw Normandiach aoliek Ameublemanl dressoir 190 schuiftafel 4 stoelep 2 fauteuils oude kwaliteit bekleeding Prijs J 7S0 Mevr v KOERT Keiiersgraqht 806 A msterdam baarlokje speelden Else en Elin zaten erbU en luisterden Een keer probeer den zU elkaar aan te kijken maar het was hun onmogelijk eeo blik ta wisselen Elin was opeens diep treurig geworden zoo wanhopig als z i nog nooit was geweest Wal wilde zij bier eigenlijk nog ZU stond op en deed een paar doallooxa stappen in het posch en dan opeena wist zij heel goed wat haar te doen stond zO moest naar den versBgeiukten wagen van Erdmannsdorf het was ho tUd dat iemand zieb ar maa bemoeide TerwUI zQ mot tieepende Mappen jver den straatweg iep probeerde zij zicb bet bedd van den varoDgatuktan ope 10 3 studiedienst n 4 UtmlSSkl liedireil tn psalmen opo 1 1200HNO Nieuv berichten poptilsff l tuLVf 12 15 Gevraagde platen 12 45 Kon oMut Pieelit tot de jeugd 13 05 Nedcrfardsdkv bond voor Slbbekunde wie en ar n onze voorouder 13 20 o n en Tïïïigramm 14 30 Omroep smplionle ork ÏS list en fiamofoonmuiiek 1100 De Dtaiachi schrijver Ri dolf Binding g b Aljg uSn wordt s aar n 15 Clavlclmbe vlioHn viola ds gsmbs 17 00 Krnst van t hSi eS zyn orkest m tramotoouiuuziek 18 00 Wie mir iJi t u i u 5 ktat en r tf IS V Pckk n met voor aaBElaande figuren uit onztntijd 18 30 Plano vooi dracht 19 10 NedeiUndsd Kauierori t J S uw beilcht èn Ml BNO Mlhtalr weekoverzicht 19 50 Spiegel van den dag 2060 BNO Engcistlie tdtaen dmg Dutch News Reel Sor de RaSo Ctntrales ie chajaeui maudit l Fnnck gr 00 15 Gianni Schitchl opera oi 1 21 10 Mozartprograknmia gr 2148 BMO Nicuwsbeilchten 22 00 BNO Militair overzicht 22 10 AvcndwUding Slï MW ÏIiHilversum I Maandag i Augustas HII ERSLM I 418 5 M SS ramofoonmui 8 50 OchtiJndgymnasUek 70O BNO Nieuwsberichten 7 IS Ochtend=v = Ochlendgymnsstiek aoo BNO Nieuwsberichten en Progiamina ult treksel 6 15 Sfmphonlsche gedichten gr 15 Voor de huisvrouw 9 20 Vsn oogen en lippen gr 10 00 Robert Gaden en afln orkest en Rosita Sesrano tang gr 1100 Badio Vacantleschool JlM Ensemble KentWeester 12 00 Zang met pianobegeleiding en giamofoonmutiek 12 40 Almanak 12 45 BNO NieuwsberlthtcA en zakelijke bernhten 1880 Pianovoordrachl 13 30 Carnaval suite Scliu mann gr 14 OO Omroeporkest en gramo foonmuzJek 15 00 Voor de vtouvm 18 45 2 Violen en piano gr 16 00 Godsdienstige lezing 18 20 Callo en plano 18 48 Luisterspel voor de Jeugd Pletcr Pleterszoon II IT 15 BNO Nleui s zakelijke en beursberichten 17 30 Amusementsorkeat en aollst 18 00 Waarom kolonisatie lezing 18 15 Amuse mtntsorkest en solist 18 48 BNO Nleuwsbe richten 18 55 BNO Internationaal zakeltlk praatje 19 05 Liedje van verlangen 10 18 Ka mermuzlek gr 20 00 Concertgebouworkeat opn en gramofoonmuziek 21 45 BNO Nieuwsberichten 22 00 Heyn kwartel v Vanaf 22 15 alleen voor de Ïladio Centrales Mie over een lllnverbmdlng met de Studio besihikkm 22 1a Dansmuziek gr 12 45 Composities van Ernit Fischer lgr 23 38 24 00 Orkestprogiamma tgr j HILVERSUM II 3 1 J M 45 8 15 Zie Hilversum I 8 15 Orgelspel opn B40 Philharmonisch kwartet olm 15 Kla ssleke Kamermuziek gr 10 00 Morgenwijdmg 10 15 Arnhemsche Orkestveiewilging oRii 1H40 Wetenswaardigheden 10 80 Orgelconcert 1130 Reportage 1140 Ilierla Debussv gr W 120O Ensemble Willv Kok 12 45 BNO Nieuws en Zakelijke benclitenn 00 Actueel nieuws voor boer en tuinderU 15 Frans Wouters en zun orkest 1400 7ang met pianobegeleiding en gramofoonniuz 14 40 Strijk rke van de Beillnei PhUhsrn oniker g 1 15 00 DIscovarlété met Nederland che ahlsten gr 15 45 Luisterfllts Et 1 oude Kt nn s hoe warm hel was en hoe vw 16 00 Gei aid van Krevelen en zijn orke l en gramofoonmuziek 17 18 BNO JJleuws zakelijke en beursberichten njo Zang met pianobegele ding 18 00 Ou ertures gri 18 30 Causerie Geljeimen van den tUd Leve en dood 18 48 Otto Hendriks en zt n orkesi 19 10 BNO Nleuwsberichltn 19 40 BNO Frlesi h praatje jg 50 Spiegel van den dag 20 00 Promenade gevarieerd program ma 2100 Po itlek weekpraatje 2115 Kurt Ttohenberger en zijn oikesl opn 1 21 45 BNO N euwsberlchten 2200 NO Politiek praatje 22 10 Avondwijding 2315 24 OO Zie Hilversum 1 KERK EN SCHOOL Ned Herv Kerk daukt vf oi Onvwi hage ds P G de Vcy Mestdufh t Rdam Vtior Streefkerk ds J J H v d Ree te Viinen Oeret Kerken Beroepen luar iMpUi da K Sthouten te Wateringen Aangenomen naar Temeuzen sla hulppivdiker and A W Bol hulppredtker te Dmx Haag OFFICIEFLE MEDEDEELINGEN BFWAARVERGOFftrNO RANEN ZADFV FN PFLIVRt HTEN Het BedriJ afhap voor granen uidaii n peulvruchttn nuakt bekend dat de bewaarvergoed ig voor telers an graren zaden tn peui ruchten varivden ottgat 1942 al vol t is vastgesteld De fiewaarvergoedlng badraagi 2 cent per 100 kt per week te rekenen an 6 Sepltmber 1942 af tot aan het tUdatlp v aa op het desbetreffende product aan de diartoe aanKeweren Instantie Wordt ingclc erd met dien verstande dat over de wefcen In potttn van 350 gr m 1 p po FILETS ANSJOVIS inhoud 3S0gr ƒ 190 per pot ANSJOVIS inh 4081 ƒ I 4Sp pot H dres voor gestoomde gtrookte en verscHe visch DIHTS OftUid g PIIACTIJKEXAMENS HAHDELSCOmiESK ACTE DUITS L O H A JONGEB0ER LtriirDvitsH O SvrinaiKSsti tW Adverteert in dit blad wagen voor te stellen En nu paa overviel haar de wanhoop over bat verongelukte voertuig het ongeluk van derrn vrer mden wagen Ala haar vader dUthooren kreeg Als ze het aan JOT Erdmsnn dorf moest vertellen Nlot otn aan te denken Op de plaats van het ongeluk waren nog een groot aintal nieuwsgierigen Eih moeit op baar teenen gaan staan om den wagen te kunnen alen Eei aantal mannen was bezig louwen oni de wielen te leggen wairaan ij met alle kracht trokken Een man met een learcn jas aan riep Ben twca boeplr an twee hoepla £ Wor WP Tvolfid