Goudsche Courant, zaterdag 8 augustus 1942

ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1943 BIJ SpORt looAnrwmoNTVAMaBl Blauw Mfl Lampenkappen lAMWN WAMMCMIintllMFlWl U KENT ONZE ZAAK TE WATER EN TE lAND IS OOSTHAVIN 19 OUOA TIUPOON Un steenlanö s Hadan nog varkrlgbanr i JUUflOOKTINIATTnBJINI SOLUTION EN VENTmBJINO OBOiidainralllalt EERSTE KLAS REPARATIE 1NKICHTING K IELSTAUING BROOD EN GEBAK JE RECHTERHAND Van 9 tot 15 Aug zijn wij met vacantie KLEIWIG 1 WALVIS pAT 12 V m 10 tot en niet lS Augustus GESLOTEN wegens ▼ aeontie Rapi Qauda MfzöHfUc A Aa DE MOL H aVr ï Deze week bntvingen wQ prima sehuimenil waschmiddel voor de geiirswasch vaatwerk etc Zonder bon per groot p ak lechts f O Za Voorts prachtig glanzende wrijf en boenwas achter gelieve L hiervoor ledige pot of doos te willen medebrengen Wij vullen deze gaarne voor ü Per lüO gram f 0 17 Zoolang de voorraad strekt nog verkrijgbaar ons reclame zooibeslag per zakje voor I ar schoenen O IS TH ALLEBRANDI De Qoudsche Hazar KLEIWEG 78 TELEF 3418 OOUDA Voor elck wat wiU B T Qoedewaagen ï Zonen kan ter opleiding geplaatst warden een ioH kcacht manlijk of vrouwiijk in het beilt van M U L O diploma Sollieltatiei uitsluitend schriftelijk onder inzending vaaeea afschrift van de puntenlijst Q 4433 DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kwartjatriibriakl wordt opgenomen Diasdaga Daaderdaga en Zaterdags Tarief Betrekking advertenties 1 9 m M ƒ 0 22 elke 3 n M meer ƒ O 09 Andere advertenties 1 9 mJH ƒ 0 26 elke 3 mM meer ƒ 0 10 alles bj vooruitbetaling Adver tpnties onder nummer aan bet bureau 10 cent verhooging Bewusnummer 5 cent extra Inieodmg den voorafgaanden d g Brieven kunnen worden afgehaald eiken werkdag van 9 6 uur Zaterdags alleeen van 9 1 nnr iUküÉUii van 10 tof en met 15 Aug o s ftMttH HW fffM QOUDA Wie helpt mij aan een stepband ballon Aangeb Vk atüdie viool ƒ 15 met k t en tok Kengers Bleekersaigel 21 Heer zoekt ongem xit slaap kamer zonder pension Br no 2277 bur van dtt blad Ik wil mua ivinkellijB gelegen m het centrum der stad ruilen voor een burgerwoonhuis Br no 2278 bur van dit blad Bk emi oolpI en spiLskooIslapl anduviepl krotenpl spruitkoolpl groenekoolpi geiesavouekoolpl knolraappl preipl boerenkoolpl wi roodekoolpl P ROMMN Platteweg 249 Reeuwyk Te huur Pakhvis Weeserf M 24 Te bevragen Burg Martenssingel 26 N t Biebje femagd Woensdag en Zaterdag van 8 1230 u De la Reylaan 23 T koop aaageb Smger Tr maamiaohine f 125 Handnaaanaahme 30 Noodfcaohel zoo goed als nieuw ƒ 27 50 Na 18 uur Touboul Vest 75 Te koop Pracht aieaw tninstal t Btoelen tafel en bank gvoen gelakt t 75 Rftzema Zeugestraat iü ALLE BLOEMWERKEN G Moieman Gr Florisweg Op handelskantoor woxtt gevr Kint08riWliefliB m afn xelfstandig kunnende werken en Aankomend bediende O af r Brieven met opgave van vroeCeren werkkring en verlingd alaris onder no O 4465 bur van dit blad GKVRAAGD NET MEISJK niet Iwven 16 jaar Aanmelden Maandag tussdien 7 9 uur Joubertstraat 164 n HUUR GEVRAAGD woning of gedeelte van wonmg voor kL net gezin Br no 2323 bur v d b lad Te koop aangeb Damesrliwiel ƒ 45 A Jonkheid Oooge Sohiel Zeeduk 10 aCDIPL OEKMOUDKR heeft nog cenige avonden beKhikbaar vodr het byhouden v boekhoudingen Brieven onder aa 04482 bureau van dit blad Te koop Trekwagentje ƒ 4 59 J A de Mol Strljenstraat 9 Te huur Oagem kamer niet str water nabu te R uwyksche piaasen Br no 2321 b blad Ir Madl ileh aan een nette sohoennnakerakneolit 22 jaar In bezit van dipl A latern Inl bli J A de Bruin Ledernandel Nicnwe Haven 192 Qbuda Te koop een g l ed houten Kladerledikantje Pr js ƒ ia W T d Béng KamemeUc rioot 141 WERKSTER Gevraagd 4 m per week vanaf 3 uur Br no 2395 bur v d blad WÏB helpt werkB aan eostaam op gemakkelijke betaling Sr no 2296 bur d bL Zuster Henny Veen Kotteiuiagal 29 feopeaj DMi2lMAa iiMtia OHM Utvt Oaden UaWITTEN H W RUTTEN i 4a i éMi lina ZilvtrM HuwelOk fMit tt berdenkca Hun dMkbare Klodtren LEO JAN KEES Ooadt Oettharen 9 Ueeo ontvangdag Voor de vele blijken van belangstelling bij ont 25 jarig huwelijksfeest ondervonden zeggen wij U hartelijk dank Hier is nog een plaats JAC VAN VLIET C VAN VLIETV Wijk Wanneer U tot de gel ukkigen behoort die een zitplaats in den trein hebben veroverd zeg dan niet zie zoo Ik zit maar denk ook aan hen die minder fortuinlijk zijn geweest Er zijn nog altijd reizigers die niet weten dat In geval vaa groote drukte de armleuningen moeten worden opgeklapt Maak Uw medereizigers er op attent en schuif wat op Het gaat heel goed met zijn drieën op een bank Wissel onderwegeens af met iemand die géén zitplaats heeft U zoudt het zelf o9k niet prettig vinden wanneer U de heele reis moest staan Reis zoo aangenaam mogelijk maar geef er ook een ander de kans toel Gonda Aug 1942 Fhiweeiensingel 50 Deurwaarder B J N AKKERSDIJK te Qouda zal opWoansëag IS Aug a a a morgens m lisn uur In gebouw DaniSI aan da Langa Oroanendaal ta Ooudb publiek cl contant verkoopen MEUBILAIRE EN HUISHOUDELIJKE 80E0EREN Mj i m als Engelsch bankstel Salontafels kasten tafels stoelen plegels schilderijen enz enz Kijkdag Dinsdag a s 2 9 uur A AV SIMON DE WIT S KOFFIESURROQAAT TREIN TRAM r In blik btwaren faUiuiM l k it Badrjiiir SpMrwc M t ni d Vakfr u d B dt l rMru Tnaw u m WiiowTotr LYCEUM LPHEII D RUN H B S 5 j c A en B en Gymnasium AANGIFTE VAN LEERLINGEN Versch gezet drinken cursus 19424943 Twatdt Totlatlngstxaman Dinsdag 1 Saptamber a a iSlMON de wrT Da Oymnaslum afdeellng bevat met den nieuwen cursus de klassen 3 en 4 Leerlingen die toelating hebben tot kl lil van een H B S kunnen dfsgewcnscht deie afdeeling kleien Nadere inlichtingen verstrekt de rector Aangifte v6ér Zaterdag 29 Augustus altijd voorraad Aangifteformulier bij dei Concierge aan te vragen Voor buitenleerhngen bestaat gelegenheid in de school over te blijven A J SCHERPBIER Rector Van Dijkstraat 2c Ill Instlirjjving cvrsistin voor oersto en oxaRionklas Aanvang September a s Inliclitlngen bij onderstaande adressen J EeUcema cursusleider Burg Martenssingel 51 Tel 8766 C A Oliemans leeraar Gr Jaeobastraat 34 Het bestuur van de Afd Gouda van het Instituut voor Mlddenstandsontwikkeling J F W Turion voorz Lange Tiendeweg 22 Tel 2115 G W Abersoti secr van Swietenstraat 22 Tel 3038 D L Wagenaar penningm Oosthaven 58 Tal 3001 J L HuUeman Kleiweg 20 Tel 2850 B A de Jong Oosthaven 29 Tel 3364 B van Tongerloo Wudstraat 41 Tef 2U8 C A Veischut Doelestraat 26 Tel 2910 Aangifte liefst zoo spoedig mogelijk 111 REUNIE FOYER is voor ieder toegankelijk oiok al bezoekt U het theater niet Zaterdag en Zondag MUZIEK onder leiding van JAN KOOPMAN Het goede nieuwsaaa IfAIUIDUIIITE M de theekenners sinds i MIWifrH i iEi j 1881 brengen vanaf 8 Augustus een theesurrogaat in den handel waarvan U beslist een ptkj moet koopen Zélf drinken din proeft U wat theesurrogaat zijn kan Een ttiittja van ruim SO ariga thaa anraring M ü AMPHUIZEN GOUWB f4 TBLKPOON S788 IN T VERGULDE LAM r i Is steads aan ruima keus in vasta planten w o lauka Collaus Onze sorteanng losse bloeinan wordt dagal mat versche van aarsta kwaliteit aangevuld waarbij de eerste Dahila s Cinea s en Gladiolen Gloria Mundi Markt 4 tel 3603 Beter bloamwark Prima opfnaak Grfs baar verdw nt waarALlDMver8cliint Laat OW haar aoolt varvea I Htt bruiK van ALAOIN eett bIniMn kortan tyd uw htran liuii ooraproiiktlUka kleur terug Orerel TerkrtJ l ar kampen droalaten partumariaaaken Prgs t MS par Ijl flacon Toeaandlnt ALADIN Brocliura ratU an franco op aan raag door Hoofddepöt ALADIN Havonstraat 183 Rotterdam Telefoon Ï7638 ALADIK 18 aiN VBBF BN ia ONBOHaDBI K I Ontvangen Elcctr Ornamenten Leeelampen Bureaulampen voorde morgenuren MoUnwerf 30 j Willy Brenkman Niet w hpvi 25 V egens üacantie UllMLUItll van 10 tot en met 15 Augustus Lijnkamp s Kleedingmagazijn Markt Gquda I GESLOTEN yjEGEns va a vt e SIMONf DE WIT BUSCH I wegens vacantia is de zaak van 9 t m 18 AUOUSTUS van 9 tot 14 Augustus kuiomatiéi J Van der Beek Gromméaal allijd voorraad GESLOTEN fmmnm IMooie Glocclnea s G Moleman Gr Floi isweig BockLInderij P v Leeuwen Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten lioeken jaargangen en muziek te nuur gevraagd centrum der stad Br No G 4511 Bur van dit blad Ook gij Jongeman Sluit U niet langer willens en wetens bultan VERKOOPHÜI8 Doelenstraat 29 Tel 3306 Ia en veiicoop van Antieke en Moderne Meubilaire Qbederen Ven ykers Microscopen enz de gemeenschap van ons volk van Europa Velen van Uw vrienden n familieleden strijden reeds voor de verdediging van Néerland s eer aan het Oostfront Zij mogen U later geen verw ijt maken van Uw iMsiuitelooslieid HUWELIJK Suocesvolle iwmiddelin v alle rangen standen en leeftuden Uitgcbr relaties door geh Ned Inlicht schrift en mond But Holland Admiralengr 219 Amsterdam W Toont U een man van de daad Europa roept Vrijwilligers Voorf Meldt U nog heden bij het Vrijwilliger8 legioen Nederland Koninginnegracht 22 OjSn Haag Ie Croudadie Kunsistoppage IJssellaan 84 herstelt alle schade aan Uw kleeding zooals met brand enz VRIJWILLICER5LEGI0EN NEDERLAND Brengt Uw oude zinken emmers teilen waschketela bg gzerhandel P ROND Pu Zeugestraat Gouda Ze worden weer als nieuwl Bakkerij Dat is waar wij ons in het bijzonder op toeleggen bij het bereiden van ons k a u Te koop een goed onderh Oamesrtjwlel ƒ 50 J Leeflang Woudstraat 38 Te koop gevraagd Een mefajeseape leeftyd 6 jaar Onder de Boompjes 79 Kl lweg 46 Nw Markt 28 BH O O OVOEDINGS WAARDE en GOEDEN SMAAK Te koop Een jong nuhoadje Foxterrier 7 weken oud Te beVr Vossiusstr 41 Van 9 16 Aug hebben we vaeaalie nadien kunt U weer terecht voor élke rapaan njwiel en banden bü J C den Riet W Tomb tr 39 Ie Kade 46 Tel 3697 $ RrwlP il KORTE TIENOEWEO 4 Per 15 Augustus gevraagd TELEF 32S7 GOUDA FLINK EI8JE zJe w en k bov 25 j v d en n v g gv lie t van buiten Mevr v Aa OroeAendaal 5 Gouda Gevraagd N8T DAOMEISJK H Spruit Westhaven 35 i iv uele k eediug kan als nieuiv ivowt em OOMÜtHGEV ifO BEGONIA S G Molennan Gr Fktrasweg Te koop gevraagd Zwarla dameaaiantel ntaat 44 of 46 Br no 2297 t ur v d blad Juffrouw vraa riinkt ongem kamer met stook pi gedeelte kast Br no 2298 t ur v d blad Voor beleggtaf woon of palciiuis te koop gevraagd Br no 22 I9 bur v d blad Biedt zidi aan NAAISTER Parks aat 24 iMeabelnakenlaatllBg gevr löefiyd 11 16 jaar Aawneliden Fluweelensmgel 34 NETTE LOOPfONGEN gevraagd leeettyd 14 i 16 jaar Boekhandel van Burk Kleiweg 39 NET MEISJE GKVRAAGD van 8 12V4 IV uur Krugerlaao 54 Gi vim fliffid EEN nTlNK DAGMEISJK Onder de x onipje 22 TE KtMMT 1 Hcarenliets ƒ 45 1 Ba cule 17 50 1 M Band 14 maat 36 3 90 ƒ 17 00 Ooma KwnemAahiot 9 WERKSnOI gamagi DonderdMg Vtijda n ZaterdagnnorgeD Wialeatmat 21 Gevraagd ean fUeice DAGDRNSnODI Aanm CrafeHhliaik 25 Te iiuur tagen I September ZITSLAAPKAMEB met volledig penaioti Br do 2308 buT V d blad WIE RUILT een paar pnma dsmeaschoen maat M tegen een paar maat 3tT Nieuwe Haven 17 OMeren erteNtt tuaachen Beienehew en Hirtensstr e h Uekte gak ng aja S r p terug te tiei tegen beh w rting Beieneheweg 101 Stoiwtlk wee verduistering n eSse lengte Jan Postmua Raam 142 Telefoon 3720 AUa reparaties het gebied van J 9 Leadl tJ eter Waleatraat IX TaM 2826 Direct gevraagd NET MBISn voor hulp m dan wmfcel néct beneden 17 Jaar Thia wadatnaat 7 Te koop een goed ndolwudn KtaiderwageB Nimwe rn Reigentraat 38 Prije V