Goudsche Courant, maandag 10 augustus 1942

GÖUDSCHE mM COUBANT luandag 10 Augustus 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN mêMrmt No 21007 Barean IMJtKt SL TBI ET tllS Portrekealng 4MM Cbctradtcteur t TIETER Gktud l IH f Ê j BIfl Hj Bw Mê m Krasnodar en Maikop govallen Gandhi Azad en Neliroe gea rreste erd Congres had Gandhi s voorstellen aangenomen Onlusten in Bombay en Ahmedabad PEKENDMAKING Ito vcrvoice op lUa bekeodiM M f vw U loU UiU tot d l Mle Ncdei ludielie bevoU u die in alle Nedertandaehe £ iien venehenen Is wordt op f van den weernuekteberel kebbêr in Nederland den KeDe iMl der vliecen Fr ClirlstiaBtfÊ bet Tolcende officieel neefMleeid Op 7 AuKustns iieb n onver twoorddUke elementen te otterdam een aansla gepleegd p een ipoortrein der Dultsche weermaeht Een Nederlandsdie tpoorwegbeambte is bU de verTulUng van ztjn plicht het slacht Her van deten aanslag fewor Hevige gevechten in Oon hocht en hij Rzjef Churchill inderdacid naar Moskou Het opperbevel der Duitsche Weermaeht deelt in eea extrabericht medei Indien niet vior Vrijdag 14 Augustas bji mlddemaoht de laders xleh bij de politie aan elden of vooral door medeirerliiing van de bewoners des lands worden geïdentificeerd zal ep grond van de befcendmalclng Tin den weermachtsbevelhebber in Nederland temggegrepen worItn op een aantal gijzelaars die met hun leven voor dergelijke daden van Sabotage borg staan Bat arresteeM van de daders h tbaas in het eigen belani van de geheele bevolking elf teneinde dit temggrijpen op de gijlelaars te vermeden Op tijdige Mdedeélingen aan een dienstinstantie van de Duitsche weermacht of de politie Welke tot het Knjprn van de daders lelden stelt de weermachtsbevciihebber in Nederland een belooning van ƒ 100 000 Mededeelingen worden vertropwejljk behandeld De hohere S S en Polizei fdhrer en commissans xeneraal voor de veiligheid RAVTER 8 8 Gmppenf tUirer en lultgeneraal der politie Duitsche inianieriedivbies opvoortreiielijke wijze gesteiud dooraideelingen der luchtmacht hebben na buitengewone marschprestaties en in zware gevechten bij tropische hitte sterke stellingen ten Noorden van de Koeban doorbroken en de voor de vijandelijke wapenindustrie belattgrijlie iofdstad van het Koebangebied Krasnodar genomen De stad Maikop cebtnun van het belangrijke oliegebied aan den Noordrand van den Kaukaciks is gisteren om 18 20 uur dooEi nelle formaties stormenderhand ingenomen Het weermachtsbencht van Zondag luidf Over een breedte van ruim 400 km hebben Duitsche Roemeensche en Slo waaksche troepen de Noordelijke uitloopers van het Kaukasische gebergte bereikt Dm het bruggehoofd aan den Koeban dat ten Noorden van Krasnodar in handen is van den vijand wordt nog Bestreden Snelle formaties van het leger en de Waffen S S zijn den Laba sector gepasseerd en zijn m den aanval naar het Westen in de richting van Maikop Het luchtwapen heeft zun aanvallen op de vijandelijke terugtochts en ontruimingsbewegmgen op wegen spoorlynen en uit de havens der Noord Na de bezetting van Rostof werden gevangenen naar bider haast m ord gebrachte verzamelplaatsen gevoerd HoffmannP K Gnmm Kostein wtlidw van het VMtfiMlUgers I fia B Nedwland iSSPK Klerk Poti goon tetL t J Vice admiraal Weichold tweede van rechts bezoekt den herstellingsliïeid aan de in den stryd beschadigde havenwerken van Mersa Matroe n dtn b Htw v n een nieuwe pier Hoffiruinn P K Pietzsch VMi TV u ontmoetten elkaar te Berlijn Rgkssport WcJiammer und Osten wensoht den leid r der Hollandsche estafetteploeg Osendarp geluk m t de overwinning Atlantic Holland Boe i0 Kaukasische kust aan de Zwarte Zeegericht In de haven van Anapa zundaarby dne bolsjewistische lichtersdoor treffers van bommen tot zinkengebracht en een vrachtschip beschadigd Tusschen Wolga en Don tenZuidWesten van Stalingrad zijn tegenaanvallen van sterke vijandelijkestrijdkrachten in harde gevechten afgeslagen x In de groote bocht van den Don schrijdt de aanval der Duitsche troepen ten Noordwesten van Kalatsj met succes voort Dichtopeengedtongen massa s van den vijand bjj de rivierovergangen waren blootgesteld aan de vernietigende aanvallen van groote en geringe hoogte van de formaties gevechtsvliegtugen en jachtkruisers Ten Noordwesten van Woronesj zijn verscheidene aanvallen van den vijand afgeslagen EIgïn tegenaanvallen leverden plaatselijke successen op In het gebied van Rzjef duren de zware afweergevechten voort In een anderen gevechtssector van het centrale front hebben formaties infanterie in den tijd van 20 tot 31 Juli bij plaatselijke aanvallen op moeilyk terrein verscheidene divisies bolsjewistische infanterie uiteengeslagen De vijand OKBN IN BOSCH EN HE Poljigoon Seym Aan het Oostelyke front hebben formaties jachtvliegers en afweergeschut gisteren 82 bolsjewistische vlieg tuigen neergeschoten terwul 5 eigen vliegtuigen verloren gmgen In Omten m het land van Maas en Waal begon dezer dagen d oogst vain het zandlblad der Inlandsdie taibak Met do onderste bladeren welke het eeiste r Jp ayn wordt begonnen en zoo gaat nven van liev riede onnhoog VJf P Bowet In den stryd tegen Groot Bcittannie hebben gevechtsvliegtuigen overdag en tes nachts voor den oorlog belang r ke installaties m het Zuiden van Engeland resp in het Noorden en Noord oosten van het eiland aangevallen Een Britsche nachtjager werd in een luchtgevecht neergeschoten CHVRCIULL tilkAVL DE SOVJETÜI Aftonbladet vem mt via Bern dat Churchill plotseling naar de Sovjet Vnje vertrokken is Volgens diplomatieke kringen te Bern acht Bien te Londen de positie dtp Sovjet Unie zoo critiek dat alleen Churchill haar door persoonlijk ingrijpen m het Oosten kan redden Een andere reden vooi de reis zou mn dat Churchill Stalin onder vier oogen wil vertellen wat men te hon den ov er de oprichting van een tv eede front denkt De derde en wellicht vooinaamste reden zou zijn dat ChurchiU zich er een heldere voorstelling van wil maken hoe en waar krachten en pet onen te vinden zijn die bereid en in staat zijn Rusland als bondgeroot voor Engeland te behouden mdien het bolsjewistische regiem als gevolg van zijn militaire nederlagen in een eriiis zou geraken Het IS n I bekend zoo wordt verder gezegd dat men in bepaalde Londensche knngen ginds lang in contact probeert te geraken met Sovjet gene raals die bereid zouden zijn den oorlog aan Engelands zijde voort te zetten voor het geval Stakn en zqn bemnd zouden ophouden te tungeeren In verband met het bovenstaande verdient de aandacht een bericht van Zaterdag uit Berlijn volgens hetwelk m neutrale bladen verluidde dat militaire kringen in de Sovjet Unie een revolutionaire beweging voorbereiden welke van Engelsche en Amenkaansche zijde gesteund wordt met de bedoeling na de ineenstorting van het Sovjetregime Rusland tot een constitutioneele monarchie om te vormen welke bereid zou zun den strijd aan de zyde der Anglo Amerikaansche mogeiidheden voort te zetten Volgens een eigen bericht van Afton Tidningen is de corferentie van Moskou thans na besprekingen van een week beëindigd al zullen ook vertegenwoordigers der geallieerden nog voor de regeling van details te Moskou bluven Je 8 rlijn huldigt men Igemeen de oiAat jng dat ook conferenties zooa s deze op het oogenblik te Moskou zielf m aanwezigheid van ChurchiU gehouden worden den loop van het noodlot met meer kunnen tegenhouden V an welk gezich spunt uit men te Moskou den toestand ook zou aanpakken naar Duitsche meening zal dit steed tot het mzicht leiden dat ChurchiU en zijn vrienden zich in èen vicieuzen cirkel bewegen Te Berlijn neemt men hoogstens van de mededeelmg van een Zweedsch blad met eenige belangs elling kennis dat Churchill zou kunnen pogen voor het geval den bolsjewisten de ruggegraat gebroken zou worden zich reeds thans den ruggesteun van zekere mihtaire kringen der Sovjetunie te ver ekeren STALIN VORMT STRAFBATALJONS Tijdens de achtervolgingsgevechten tusschen Don en Kaukasus hebben Duitsche troepen die een Sovjet Russisch stafkwartier verrasten den origineelen tekst gevonden van het laatste geheime bevel van Stalin In den kop van het stuk staat Geheim Bevel van den volkscommissaris voor de verdediging van de U d S S R nummer 227 van 28 Juh 1942 Moskou Het bevel is onderteekend J Stalin verdedigingscomniissaris der U d S S R Kolonel von Wedel afdeelingsleider bij het opperbevel der Duitsche weermacht heeft in de Wilhelmstrasse aan buitenlandsche journalisten den woordelijken tekst van dit zeer interessante zeer ophelderende geheime bevel medegedeeld ïn het geheime bevel wordt o w oordelijk gezegd De bevolking van ons land Is teleurgesteld verliest het geloof aan het roode leger velen venloeken het omdat het naar het Oosten terugtrekt Onze middelen zijn echter met onbeperkt Na het verlies van de Oekraïne Wlt Rusland de Battische landen en het Donetzbekken alsmede andere gebieden is IS landbezit aanzienlijk kleiner gewoiden dwz dat wij thans veel minder menschen minder brood minder metalen minder fabrieken hebben Van nu af aan zi n wij noch aan menschenreserves noch aan graanvoorraden superieur aan de Duitschers Een verdere terugtocht staat gelijk met onzen ondergang Indien onze terugtocht niet onmiddellijk tot staan wordt gebracht blijven wij achter zonder brood en verwarmingsmateriaa zonder metalen en grondstoffen en zonder fabrieken en spoorwegen Daaruit volgt dat het hoogste tlid is den terugtocht te staken Ons vaderland maakt moeilijke dagen door Het ontbreekt bij ons aan orde en discipline De defaitisten en lafaards moeten onmiddellijk worden ver nietigd De Duitsehers hebben een goede discipline Moeten wij ons oA en vijand niet als voorbeeld nemen zooals ona voorvaderen van den vijand leerden en hem naderhand overwonnen Uit deze overwegingen beveelt het opperbevel van het roode leüer 1 De krltgsraden all reerst d opperbevelhebbera der fronten moeten er voor ïorgen dat de terugtochtsslemming der troepen orivoorwaardehjk tegengegaan wordt en dat tegen de propaganda dat een verder terugt ken naar het Oosten geen nadeel op ert met Ijzeren middelen wordt opgetreden Legercommandanten die een eigenmachtig verlaten der stellingen zonder een desbetreffend bevel dulden moeten onvoorwaardelijk van hun posten worden ontiieven en voor een krijgsraad worden gebraoht Verder moeten in hel gebied van het front één k twee Btrafbataljons worden geformeerd waarbU de officieren en politieke leiders van alle troependeelen moeten worden iniïeliifd die llch hebben schuldig gentaakl aan gebrek aan discipline en lafheid tegenover den vUwid DcM bataUons moeten in bijzonder In de vroegi ochtenduren van Zondag zijn in Bombay Gandhi Azad en Pandit Nehroe tezamen met andere leden van de arbeidscommissie van wt Congres gearresteerd zoo meldt de Britscbe berichtendienst uit NewDelhi De voorzitter en de vertegen woordiger van de provinciale Congres commissie benevens 20 plaatselijke Congresleden zijn eveneens in arrest gesteld Het Congres had het voorsiel van Candhi met groo meerderheid slechts 13 stemmen tegen aaifgeno men Alle tegenvoorstellen werden ver orpen De Britsch Indische regeering weigerde ir t het C ongres te onderhande ren op grondslag van zijn eischen VERKLARINGEN VAN GANDHI EN NEHROE Voor de commissie van het Congres hpeft Gandhi Zaterdag een rede van twee uur gehouden waarin hij verklaarde het Indische volk in dezen strijd te zullen leiden Van den aanvang af zeide hij heeft het Congr van geweld afgezien en het is zich niet van misdaad Jiewusil wanneer het onafhankelijkheid eischt In weer wil van all n tegenstand zal het voorwaai ts gaan want Engeland heèït Indie tot het uiterste geprovoceerd Zich wendende tot Engeland en zyn bondgenooten zeide Gandhj dat zy thans een niet weerkeerende gelegenheid hadden om Indie vry te verkla ren er bun viare bedcelingen te bew i zen Indien zij deze gelegenheid voorbij zouden laten gaan zou de geschiedenis eens constateeren dat zij hun schuld aan Indie niet hadden gedelgd Gandhi zeide op de bevrijding van Indie met langer te kunnen wachten Vertraging beteekent een vernedering voor Indie De vrijheidsstryd die een openlijke en eerlyke strijd der massa zal zyn staat voor de deur Gandhi gaf een aantal richtsnoeren volgens welke ieder Indiër zich als vrij man moet beschouwen en er geen compromis meer mogelijk is Tenslotte eischte Gandhi overdracht der macht aan een vrije Indisch regeering Nehroe verklaarde in de Congiescommissie Het is ons met onze eischen doodehike ernst Men moet ten aan en daarv an geen lUus es koesteren Nehroe reide dat er n et alleen Engelschen en Amerikanen op de t 71 I en du 1 U rassuper o nteit niet langer geduld kan worden Door geen dreigementen zullen de Indiërs zich van hun weg laten afbrengen MAATREGELEN EN ONLLSTEN Gandhi heeft de Indische leeiaren en sluderten uitgenoodigd zich gereed te houden hun werkzaamheden € beëindigen Hii gaf den Indischen vorsten den raad als gevolmachtigde van hun volk 1e handelen Het wa i tijd dat zit hun houding wijzigden Vewler heeft Gandhi alle b aden die m Indische harden zijn verzoch met meer uu te kt en De Britse e regeenn heeft ve gade ringen van meer dan 5 personen verboden Ook li het drukken of pubüceeren verboden van berichten over de d jor de commissie van het Congres goedgekeurde massabeweging en over de door de regeering daartegen genomen maatregelen Het verbod omvat ook redevoeringen of verklarmgen die van de zijde van leden van het Congres de openbare meening bereiken De Britsche regeering in Indie heeft de provinciale regeeringen gemachtigd de locale autonteiten naar goeddunken uitj te schakelen wanneer dezen niet in den zm van handhaving der openbare orde en der doeltreffende voortzetting van den oorlog optreden zoo meldt de Engelsche l erichtandienst uit New Delhi M i legt deze maatregel aldus uit dat men met behulp daarvan den plaatselijken autoriteiten wi verhinderen de Congresbeweging te steunen De Bntsche berichtendienst meldt verder dat de politie in Bombay zich moeilijke sectoren Van het front in den strijd worden gebracht Corps en disiviecommandanten en huncommissarissen die den eigenmachtigenterugtocht van hun troepen uit de stellingentoelaten zonder dat daartoe een uitdrukkelijk bevel bestaat moeten onmiddellijk vanhun posten worden ontheven en voor eenkrijgsraad worden gebracht In het legerressort moeten drie è vijf goedgewapendeeenheden worden opgesteld die onmiddellijkachter onze onbetrouwbare divisies m denstrijd moeten worden gebracht en tot taakhebben lederen vluchteling en lederen lafaard neer te schieten In het legerressortmoeten vijf tien strafcompagniéeri wordenopgesteld bestaande uit niet betrouwbareondercommandanten en soldaten van hetroode leger Deze moeten eveneens In demoelltike sectoren van het leger In den trljdworden gebracht Bataljons en regtmentsoommandaaiten alsmede de desbetreffende oommissarlasen die een eigenmachtig verlaten der stellingenzonder be el toelaten moeten nadat hUn a onderscheidingen zijn ontnomen van hunposten worden ontheven en voor een krug raad worden gebracht in het bezit gesteld heeft van het Congresgebouw Een volksmenigte di voor het gebouw w s samengeschoold is uiteei gedriven Vo gens berichten van den Efigelschen nieuwsdienst is het m den loop van Zondag te Bombay tot onlustea gekomen De politie trad op waardoor een aantal led n der bevolking weid gedood of gewond Om 17 uur s middags was het aantal arrestaties gestegeij tot 149 Hier onder bevindt iich osk de vrouff van y Gandhi Er zijn al 15 mppschen met schotwonden in de ziekenhuizen opge nomen In totaal werden 5 personea gedood en 20 gekletst De nohtie trad in vijf verschillende buurten met de vuurwapens tegen de onrustige rhenig te op waairbij telkens ook traangas werd gebruikt Ije menschenmassas staken verscheidepe autobussen in brand en vielen politiemannen aan vooral Europeeschè officieren Zondagavond is pen uitgaansverbod voor bepaalde buurten afgekondigd Wapens mogen niet worden gedragen Te Ahmedabad waar de menigte steenen wierp naar een poltiiebureau dat ZIJ had geprobeerd m brand te teken schoot de politie onder de menigte waarbij een doode viel en iemandwerd gewond Onder de gearresteerde leiders bevindt zich volgens den Britschen berichtendienst ook de adviseur van Gandhi Pawl Patel evenals de pro vinciale leiders van Bombay Ahmadabad en Poona De vrouw van Gandhl zou niet zijn gearresteerd men heeft haa echter verklaard dat zy haar man kon vergezellen Zy heeft dit echter geweigerd De arrestatie van Gandhl wordt door den Britschen berichtendienst als volgt beschreven Drie politieauto s kWamei voor Birla House waar Gandhi woonde aangereden Gandhl werd gearres teerd in hebbed waar hy juist zyn gebeden uitsprak TDe telefoonverbindmgen met Bombay waren door de Engelschen doorgesneden om te verhinderen dat iels bekend zou wordta over hef optreden der politie De Bntsche berichtendienst meldt dat de gearresteerde leiders worden overgebracht naar een bungalow het zg paleis van Agha Khan te Pojna Alle ledgn der werkcommissie van het Congre worden te Bombay vastgehouden Naar Associated Press uit Bombay meldt is de poh ie met traangas en ardere middelen opgetreden tegen een massa byeenkomst van mmstens 30 000 personen welke plaats vond in het Shivaji park in het centrum van de stad Voordat de politie kon ingrypen was er een boodschap uitgedeeld van Gandhl waarin deze de Irdiers oproept om zonder geweld te gebruiken m den meest volledigen omvang door stakingen en andere middelen te stre ven naar een stopzetting van lederen arbeid De leuze is handelen of sterven Omtrent de onlusten m Bombay meldt de Engelsche nieuwsdienst o a dat de politie Zondag vyfmaal van de vuurwapens gebruik heeft gemaakt om opstandige bewegingen te onderdrukken Hoewel de pohtie herhaaldelyk tegen volksverzamelingen optiad en daarby traangas gummistokken en vuurwapens ge uikte verzameldejii zich steeds weer massa s menschen voor het Congresgebouw die met steenen wierpen en trams en autobussen lieten stilstaan Hier en daar werden ook branden gesticht In vele stadswijken zyn de winkels gesloten Overal werd van Engelschen en Amerikanen geeischt dat zy Iiidie zouden verlaten Voorts werd opgeroepen tot een boycot van Engelsche goederen en van de Amenkanen De politie treedt in gemo tOTiseerde formaties voortdurend op Op zes verschillende plaatsen der stad zouden door Engelsche kogels vijf personen gedood en 20 gewond zyn IS Politiebeambten zyn door steenen gekwetst Inzake de arrestatie van de echtgenoote van Gandhl meldt de Britsoha nieuwsdienst uit Bombay dat zy even eens naar Poona is gebracht waar ook Gandhl zelf zich bevindt Men heeft haar gearresteerd omdat zy voornemnes was m de massabyenkomst ia het Shavajipark te Bombay inplaat vn Gandhl het woord te voren ♦ Zon v 6 1S unr rader 31 14 Maan op 5 30 onder 30 49 Men II TerpUcht t Terddsferen tbb xonaoadergaal tot EODMvkonit Lantaarns rta vo rti Un moeten mb haB tnir rai ondergang ontittmn 1 orllÉi m