Goudsche Courant, maandag 10 augustus 1942

MAANDAG 10 AUGUSTUS 1942 Itie eM yaea Ui € VERMICELLI van 10 tot n mat 15 Aug a J L BrunS GOUDA Zorg Jat U zicli nooit belioeft te venviften VOORZtCHTIGERgeufeeitt Kleeden kloppen is goed maar te veel of hardhandig kloppen is uit den booze Perzische kleeden mogen heelemaal niet worden geklopt zij moeten zorgviddig geveegd worden of wanneer U ze met den stofeulger behandelt steeds met de vleu meel Pas ook op dat Uw kleeden niet te veel te lijden hebben van de stoelpooten Zet Uw stoelen niet steeds op dezelfde plaats dat geeft op den duur een zwakke plek In Uw kleed Het is op het oggenbllk zeer lAoeUijk een nieuw kleed te krijgen vergunning voor aanscha£9ng daarvan wordt slechts In geval van dringende noodzakelijkheid verstrekt Daarom HOUTEN BUITINHUICJE te koop Geheel ultneembaar afnt 6x4M Bevattende woonkamer keuken en slaapkamer met twee 2 pers kooibeddtn mei Inventaris Te aanvaarden 15 Aug a s f 1500 Brieven no 7853 Advert Bureau Ule Haghe Plein II üen Haag VnMgt t ntept In OKU wMM$f Verpakkingsmoeilijkheden in oorlogstijd V UiTVINOHS Deskundig advies inzake het uitwerken en of exploiteeren van uitvindingen Postbus 68 Oen Haag altijd voorraad f HHREN FIETS Ie keep gevraagd door particulier Brieven met vrerm van merk uitrusting lh prijsopgave onderno 0 4535bur v d b ad ADVERTEERT IN DIT BLAD In aiwiiking an vroegere publicaties is de I Schouwburg Bioscoop WOENSDAGAVOND 8 15 uur onhwroepeiijlr laajfite voorstelling van KAMERADEN OP ZEE Voorziet U tijdig van plaatsen PuUerii van 0 pwl i TH M Hm I Ni v rh ld Sel c pwMrt Profiteert van de citroenen dig de kwast wat slapper te maken dan men gewend was Een halve citroen kan ook voor 2 glazen gebruikt wMden dat spaart boveiutien suiker Wil menfw oor een huiselijk feestje een t owl maken dan is de citroen schier onmisbaar Probeer eens het sap van een meloen dat vaak weggedaan wordt met wat citroensap te vermengen voeg wat suiker toe eventueel wat water en doe het met een paar blokjes meloen m een glas men heeft dan met eenvoudige middelen een bijzondere tractatie l ereid Het citroensap kan men heel langen tijd rauw bewaren De citroenen worden uitgeperst het sap gezeefd en oyjrgedaan in goed sehoongemjMkte en uitgekookte fleschjei De lleBchjes worden gekurkt en gelakt of afgesloten met cellophan De schilletjes dun schillen het witte velletje smaakt bitter zijn te conservee tn door ze in een potje suiker te bewaren De suiker kan men later aan pudding of pap toevoegen terwijl de schilletjes zich nog goed laten aftrekken Citroenen kan men eenige maanden l ewaren soms wel 6 8 maanden door ze stuk voor tuk in vloeipapier of desnoods In kranten BUITEMUNO MMMMMnMMHIM V a Vtetori b Ikiitichtawl Hrifit voor Kuropa op Ito trotUen Meer dan 100 000 ton tot zinken gebracht Ia a extra bericht vu Zaterdag Mitri bekend gemaakt dat MiM dolkboeten in t NsordeliJke deel raa den AtlantiieheB Oceaan In felle aanvalien zeven scliepen die de uitmaakten van konvooien op de vaart Amerika Enge laad met een gexamenlUken infa nd van 49 M brt alsmede een bewakiBgivaartalg tot zinken heb ben gebracht In het centrale deel van den Attantlfichen Oceaan in Amerikaannche wateren en voor de konvooihavens der WestAfrikaan scbe kust vielen aan haar torpedo nog acht schepen met een gcxameBiWien inhoud van 54 181 brt ten offer alsmede een Amerikaanschr torpedojager Onder de tot binken gebrachte schepen bevond zich een groot munltleschip alsmede een met panlsevwagens en vliegtuigen geladen schip dat naar Alexandrie onderweg was Met de vernietiging van deze 15 schepen met een geyamenlilken inhoud van ruim 10 000 brt is aan de Fngelsih AmrrikaanHche ravitaiiircringssilirepvaart door onze duikbooten wefr ev zwaar yrrlies toegebracht ZEESLAG BIJ DE SALOMONSEILANDEN ilapansch hoofdkwartier meldt aanzieniyke vijandelijke verliezen Het keizerlijke Japansche hoofdkwartier deelt mede Japansche marlnestrljdkraohten ondernemen sedett T Augustus hevige aanvali te op BritsohAmerikaansche gecombineerde vlooteenheden die in de wateren van de Salomona eilanden z jn verschenen en brengen den vijandelijken ooriogs ohepen benevens den transportschepen vernietigende slagen toe De strUd duurt nog voort Tot dusver zUn de resultaten ot linken gebracht een slagschip van on bekend type twee zware kruisers van liet type Astoria Ijenevens twee zware kruiB rs van het type Auitralia meer dian drie kruisers van onbekend type jneer dan vier torpedobootjagers en meer dan tien transportschepen Zwaar beschadigd werden drie kruisers van het type Minneapolis meer dan twee torpedobootjagers en meer dan een transportschip Bü luchtgevechten zijn ruim 41 vOandeliike maehines neerge choteri De Japansche verliepen bedragen zeven machines die door recht et reeks optreden tegen het doel verloren gingen Bovendien ziin twee kruisers licht beschadigd zi blijven echter bekwaam tot het uitvoeren van openaties Deze zeeslag zal naar het hoofdkwartier hieraan toevoegt in het ver vol den naam drasten epslag bij de Si i mon eilanden Volgens den Fngelschen nieuwsdien ït zijn van de zjdc der Engel ohen en Amerikanen geeti bnzonder lieHen beschikbaar over den slag bu de Salomonseilanden afgezien van de verklaring van admiraal Nimitz dat de anvalsoperatie ondanks den Japan gpur tpstenstond gunstig verloopen Van Japansche rijde wohJen nog de volgende bijzonderheden bekendgemaakt Japansche verkenners ontdekten 7 Augustus om U 20 uur m de Koraalzee een gecombineerde En Bchch Amerikaansche vloot die in N vipdeluke richting voer Na een radiobericht der verkenners startten terstond Japansche bomitienwerper en torpedovliegtuigen voor den aanval Ofschoon er een hevige itorm stond daalden de Japanners tot dicht bij de vUandeliike schepen en wierpen van zeer geringe hoogte hun bommen en torpedo s De vijand probeerde weliswaar zich door hevig vuur tegen den aanval te weren mear het eene schtp na het andere wend getroffen en tot zinken gebracht Inmiddels waren vijandeliike lagers opgestegen zoodat verbitterde luchtgevech en ontstonden De in den stryd beproefde Japansche vliegers zagen evenvi l in betrekkelijk korten tijd kans 41 vijandelijite toestellen neer te ehieten Het was nu nacht eworden en ook japan Che oorlogsschepen verschenen op het tooneel van den s rijd Zij mennder zich terstond Iti het gevecht en openden een hevig artillerievuur op de ov ereebleven vijandelijke chepen Dit vuurgeveclit hield den geheelen acht aan Ook Zaterdag werd de a riid met groote hevigheid voortgeze en volgens de laatste benchten duurt nit nog steeds voort Svenska Dagbladet eeft een erieht weer van den Londenschen Blenwsdlenst uit Washington waarin wordt meegedeeld dat de slag bij de Salomonseilanden voortduurt De geallieerden onden de kracht van den vtland aanzienlijk onderschat hebben Ook Australische strijdkrachten zijn by de operaties betrokken Het tweede front ERKLARINK VAN GENERAALIVIAJOOR CLARK Generaal majoor Clark de commandjöit van de Aimenkaansche landtroepen op het Europeeschc oorlogstooneel heeft volgens den Britschen Ijenchtendienst m een interview verklaard De Amerikaaiische slrudJu aclitea bevindM ticb In avoot Brittannië ten beiioev van het t nchten van het tweede front Er wordt zooveel over het tweede front gepraat Het eenige wat ik daarover zeiggen lean is hoe sneller hoe beter De troepeneenhedea dte voof dit optreden in Europa beatemd zun zoo wordt verder verklaard worden in speciale kampen behoorUjk opgeleid Boodschap van Roosevelt AMEBIKAANSCHE PBODUCTIE NOG IN DE KINDERSCHOENEN Voor de Amcrikaansciio radio is een l ood3ctiap van Roosevelt voorgelezen waarin deze erkende dat de oorlogsproductie de Ver Staten in haar huldigen vorm met tot de overwinning kan lelden Weliswaar zun vordenngcai gemaakt maar met het oog op dalgene wat werkelyk noodig is Om te erwinnen steekt de Amenkaansciyfc productie nog maar in de kinderscnoenen De vervaardiging van voldoende verpakkingsiratenaal is van gioote beteekenis voor een vlot verloop van het etonomischUeven daar de verzending van de meeste verbruiksartikelen zonder verpakking ondenkbaar is dan wej ernstige stagnatie zou ndervinden Men denke b v itan jam pasta s dl anken suiker meel en aan lallooze andere producten In een belangwekkend geschrift over de problemen van de verpakking hierop zeer terecht de aandacht gevestigd en er werd even jmst aan toegevoegd dït waar vooral in ooTiOgsti d spaarzaamheid met de verbruiksgoederen geboden is het mede van veel belang is voor de verpakking die spaarzaamheid is Invorderen i Wanneer men weet dat de meeste verpak kingsmiddelen word n vervaardigd uit Ticut papier tm yzer alumimum glas zink blik aardewerk stroo kurk vezelstoffen carton eelwol rubljer enz en dat al deze grondstoffen niet ofmet meer in vo doen te mate aanwezig zijn spreekt het vanzelf dat de moeilukheden die daaruit voor de verpakkmgsindustrie voortvloeien van niet te onderschatten Iwteekenis zyn Ook de Nederlandsche industrie heeft op dit gebied met moeilykheden te kampen nu tal vaa grondstoffen met meer voorden ingevoerd en men naar middelen moet zoeken om verpakkj gsmateriaal te vervaardigen ef uit aidere grondstoffen of uit reeds gebiuikt materiaal en verder het gebruik van verpakking zooveel mogelyk dient te beperken en te vereenvoudigen Daar vervaardiging uit andere grondstoffen in vele gevallen slechts tijdeluk mogelijk is eveneens als gevolg vall de genoemde schaars hte en men de moeilijkheden dus alleen verschuift zal men hoofdzakelijk zijn toevlucht moeten nemeh tot bezuiniging Deze kan eenerznds door de verpakking gebruikende industrie worden toegepast door te eischen dat gebruikte verpakkingen aan den leverancier worden teruggestuurd anderzijds door het publiek worden bevorderd door gebruikte verpakkingen in t e leveren bij den winkelier bij aankoop van een nieuw artikel Voorts h het mogelijk 4oor inzameling van oude matenalen tooals blik loi pen papier enz aan de Nederland sche industrie grondstoffen te verschaffen voor de vervaardiging van Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrgft De maanden Juli en Augustus geven een ryke verscheidenheid aan lomerfruit Frambozen en kersen allerlei soorten bessen pruimen bramen tomaten verschunen de een na den ander en voorzien ons rukeWk van vitamines en mineralen Misscluen valt onze aandacht daarom niet zoo op de citroenen Deze vrucht die ryk ia aan vntamitie C en kalkzouten ia den laatsten tijd ook weer te krugen De prys la hoog en de vqbrraad zal wel beperkt zun Toch als ge het u veroorl wen kunt profiteer dan van de citroenen nenZe komen zoo goed te pas met alleen in het l elang van onze gezondheid maar ook m de keuken Een paar druppeltjes citroensap maken de aoep funer van smaak een slaatje fnscht er van op een drank of saus van vruchtensap wordt er pttiger door en menige pap en toespijs wordt met een citroeijschilletje gekookt nog beter van smaak Overijekend is de kwast een welkome drank op een heeten dag etr een goed middel om op koude dagen een verkoudheid of gnep In de kiem te moren Het ia verstan DE ENGELSCIIE VLRUEZEN BIJ TOBROEK Het Engelsche mmisterie van Oor og maakt thans l ekmd dat bij de mneming van Tobroek op 21 Juni de volgende legeronderdeelen verloren zun gegaan Vereen Koninkrijk de 201e gardebrigade gemotoriseerd de 32e brigade taniis Zuid Afriki het hoofdkwartier der 2e Zuid Afrikaansche divisie de 4e en 6e Zuid Afrikaansche brigade infanterie Indie de He Indische brigade infantene Onder deze vru groote formaties die het garnizoen der vesting vormden bevonden zich bataljons van het Royal Tanks Regiment en van de volgende regimenten infanterie Vere i Koninkrijk Goldetream Guards Scots Guards Worcestershire regiment Queens Own Cansleron Highlapders ZuidAfrika Middellands Regiment Royal Durban Light Infantery Transvaal Scottish Regiment Zuid Afrikaan sche politiebataljons en I affrarisk Rif es Indie Mahratta Light Infantery en Gurkha Riflts Het publiek kan de bezwaren helpen ondervangen nieuwe artikelen Het is dus gewenscht zoo zumig mogelijk met d beschikbare verpakliingen om te gaan en mets we te gooien dat wellicht voor het gebruik of vervaardigmg van nieuwe verpakking dientt kan doen liUxe verdwijnt Voor den oorlog bestond er groote luxe op het gebied van de verpakkingen o a als gevolg van de sterk overdreven eischen v eUce men uit reclame oogpunt ste de Men denke b v aan de verpakking van bonbons die dikwijls tweeof meermalen waren omwikkeld Op dit terrem is reeds een vergaande bezuiniging toegepast Behalvfe de hier bedoelde overdaad bestond vroeger de neigmg verpakking te gebruiken die slechts eenmaal kon worden gebezigd Deze gewoonte kan door het toepassen van verpakkmg die duurzamer van aard en daardoor voor meermalig gebruik geschikt is worden vervangen Juist de faibrikanten die dergeluk verpakkingsmateriaal gebruiken kisthout glas enz kunnen sterk bezuinigend ingrupen Reeds nu vragen zij gebruikte kisten glasverpafcking doozen van golfcarton ed van hun afnemers terug Ook het pubuek kan aan de bezuinmging meewerken door bij het doen van tioodschappen gebruikte papieren zakjes blukjes potten en flesschen mee te nemen waaf door den winke lier de noodzaak om het gekochte artikel m te pakken wordt bespaard In vele gevallen zal de klant zich overigens ermee tevreden moeten stellen het gekochte onverpakt mee te nemen Wat de overheid doei De oveih id zet heeft mtuaschen het waarlijk niet eenvoudige vraagstuk ter hand genomen en nagegaan wat er gedaan kan worden om de moeilukheden die door de grondstoffenschaarschte znn ontstaan te overwinnen iilthans tot zoo gering mogelijke proporties terug te brengen In de eerste plaats is er een ophaaidienst voor oude maletiaie en afvalstoffen mgesteld v lardoor regelmatig in iedere plaats leege billeken oud papier gebroken gias ed aan de deur worden opgehaald Bovendien hee t de overiieid verboden uit gev aardigd ten aanzien van het gebruik van verpak VOOR DE VROUW papier te rollen en op te bergen m een goed sluitende doos of Du De vruchten van tud tot tud controleeren en opnieuw inwikkelen ais t papier vochtig wordt Ook zijn ze lang houdbaar wanneer ze in schoon droog zand l ewaard worden Tot slot het recept van een marmelade die dirMt opgemaakt moet worden maar op een droge koele plaats l ewaard toch zeker een week houdbaar is Ztj vergt bjzonder weinig suiker Citroenmarmelade 1 citroen 3 tomaten m gr suiker 1 theelepel gembei xieder 2 blaadjes gelatine of 20 gr aardappelmeel of een ander bindmiddel De tomaten in heet water dompelen afschillen en in stukken snijden De heele cltroai afraspen en daarna uitpersen De tomaten met de geraspte citroenschil een half kopje water en wanneer u het krijgen kunt het gemberpoeder aan de kook brengen en 10 min zachtjes laten koken De suiker en het citroensap toevoegen de marmelade binden of van het vuur vermengen met de geweekte gelatine en laten afkoelen Deze hoeveelheid ia ongeveer voor 1 potje marmelade kuigsmateriaal door fabnikanten van bepaalde artikelen Zoo mag bl vSor conserven siecbts voor ikele met name genoemde doelemden worden ge bruikt Verf raa niet meer ai bink wonden verpakt Daarvoor mag thans alleen plaatyzea worden aan wend Het gebruik van carton painer en cellophaan aan beperkende voorscl riften onderworpen en dat van jute ia eveneens stertt t eperkt Daarnaast iieeft de overlieid maatregelen getroffen die het pubhek bu het koopen van sommige veipokte artikelen mm of meer dwui en de leege gebruikte verpalcking in te leveren iooals tuben voor tandfriMa voor sdieercrême jampotten Tnet deksel enz Bq de oplossug van t verpakkingsprobleem speelt voorts de regeneratie da het maken van nieuw uit oud een groote rol Oud papier oud blik glasscherven oud ruUber en lompen kunnen alle door de Nederlandsche industrie warden geregenereerd Dekroonkurken die bij de winkeliers worden ingeleverd komen terecht by vier faitmeken m ons land die ze voor her gebruik kunnen regenereeren Twee aroiere fabneken smolten oude tubenen maken er nieuwe van Uu oudblik worden nieuvse bussen doosjes tn d aeis gemaakt G asscherven worden door de gleefaibrieken gewassohen en UI den ameltoven gedaan om er nieuwe potten en flessclien van te maken Utt rubberafva l woidt nieuw rubbei vervaardigd De regeneratie eischt niet alleen een goed g orgainiseerde mzamelmg maar ook een ladualrie die zood onig snel kan narden omgezet dat ze die regeneratie ter hand kan nemen Vervanging BJ de vervanging staat men weer voor meuwe problemen Aanvankelyk gebruikte men voor vele u t liout ver vaardigde verpaltkingsvormen carton doch de grondstof f enposiüe van de cartonindustne is inmiddeto minder rooskleurig geworden zoodat men b v den laatsten tyd voor sommige doel einden overgaat tot het gebruik van teenen manden Voor elk artikel dient de verpakking aan bepaalde eisciien te vokloen zoodat men vervanging van het eene verpakkingsmateriaal door het andere niet zonder meer kan toepassen Het is b v zeer moeilijk steen kolen in steenen manden te vervoeren omdat daardoor gruis verloren zou gaan Voor het vervoer van cokes daarentegen zou men van dezen verpakkmgsvorm wel gebruik kunnen maken Ook de verpakking van groenten en fruit in mand i zou overweging verdienen Om al deze iMX bl nen te tiestudeeren bestaat er een werkcommissie voor ver pakkingsmatenaal een departementale commissie die In 1940 is mgesteld voornamelijk staande uit directeuren van de verschillende rijks bureaux voor handel en nyverheid welke met verpakkingsmatenaal te maken hebben Bovendien hel l en enkele vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven er ritting in De commissie geeft o m advies aan het departement v an Handel Nijverheid en Sdieepvaan en de ryksbureaux voor handel en nyverlieid betreffende de toepassing van een bepaald vervangingsmiddel Retonrcen trales In den laailsten tyd heeft men de opd At ng van zg retourcentrales voor ledige einballkge onder het oog gezien Dit zijn centrales waar alleledige emballage dus niet alleen kisten kan worden ingeleverd en waar ze gesorteerd wordt om te worden geretourneerd aan de verpakking jg bruikende industrie Uit deze nxTte beschouwing moge blyken hoe veelomvattend liet verpakkingsvraagstuk is Het zal een ieder duidelijk zyn dat speciaal met de ver vanging van het verpak kingsmatenaal zeer moeilijke problemen worden opgeworpen welke vooral in dezen tyd nu zoovreel grondstoffen zyn uitgevallen vru wei onoplosbaar Ujken Hoe meer us Het pubiiek m aUe opzichten de o ameline van en de bezuiniging op het verpakkmgsmatenaal helpt bevui eren des te dichter zal de oplos sing van dit vraagstuk kunnen worden benaderd Het is te iiopen dat het Nederlandsctte pubhek de moeilykheid waarvoor de overiieid en de Nederlandsche induatne te dezen aanzien zijn gesteld zal beseffen en dat het de noodzaak inzie om m deze bijzondere tyden mindere eischen aan de verpakking op ziohz en de wyze van verpaickmg te itellen dan in norrhale tyden hertusge Grundfragen IMl I Pa lar uod b n on dr fyiedrtch des VerpackUBCswesens KERK EN SCHOOL Ne4 Herv Kerk Beroapan naa Brteliieh Nieuv land Zwartewaal da A Donlcer te Heke nt en Naar Meppd ds C v Bruggen te Appelscha Benoemd tot hulppredilCBr ta Enim n ds R Sctittl t berg evang predikAot aldaar Tot voorpa iger der Heiv Svao te EUmlhoven de hee J Alderlief e voorgviPer te HekeHr pn Tot hulppredlker te St Laurens cand K C A van Aar enomMi naar TermiBit n Borgsweer caniJ J L V d Berg te Emmererf Sclieidenveen Gepef Kerken Tweetal te Bedun ds W B den B ave te TwtjAeleriieltf en da C A Hoekstra te NieetJI Aangenomen als hulpprediker te Leeuwarden cand W C HuItouuu huïpprediker te Henrk OFF1CIEEI E MEDEbEELINOrai MOTORBRANU ïTOF VOOR HBT UORSCBBN Het Rijksbureau voor de Voedsatvoorzie ning m Oorlogsthd maakt bekend dat de schaarschte aan vloeibare motorbrandstoffen het onmogelijk maakt om looals het vorige jaar gebeurd la gelegenheid te geven tot het aanvragen van vlueitMre motorbrandstof voor het dorurhen aan dtecnen die self over mototMi en garnlturao beschikken De Provinciale Voedseteommlssanssen hebben de taak om voor hun provincies een dorschplan te ontwerpen waarin met behulp van de beschikbare om g eb wn rde genw tor motoren alsmede van te elartromotor n de oogst kan worden atgedOTaebt ere belanghebbende dient zich tmm het afdorsdien van zijn oogst tn verbindtaf te stellen met den Provtnctalen VoedseloMunissarls of met de door dezen aangewasMi Instantiaa 400 te vernemen op v elke wtfK aljn oogat nd wordtn afgedomht OPGWEPLICHT HANDBUARVN IN GBBRITIKTS MACafNBS De Secretaris Oeneraal van het D artdment van Handel Nijverheid en Sche vaart maakt bekend dat ieder die Kich als hooidP neven of bUt edrijf bezl oudt met het verhandelen an gekmikte cklias verplicht Is voor 22 Augustus 1942 van allt op 7 Augustus 1943 bU hem vocnradige gebruikte machines op daartoe bestemde formuUeren EM welke op aanvraag verkrijgbaar zijn bij de Kamers van Kooïihandel en Fabrieken opgave te doen aan Itet Bureau voor de Metalen v erwerkende Industrie Rlouwstraat 174 s Gravenhage Bu niet voldoen aan de betalingen van de beschikking gebruikte machines IMZ stelt men zich bloot aan een strafrechtelijke vervolging op grond van het Economisch Sanc tlebesluit IMt r toeUchtende circulaire gebruikte mapitnc btj de Kamera van Koophandel en Fabneken verkrijgbaar verschaft nadere btjzonderheden AFI F VERINGSVERBOD GKBRVIKTR MACHINRS De Secretitrlsaen Generaal van de Pepar tementen vart Handel NQvertMld en Scheepvaart en van Landbouw en Tiaii erlj maJcen onder verviUzing naar de tn de Staatscourant van 7 Augustus 1942 opgenonen beschikking gebruikte machines 1941 wtSkm voorschriften bevat betreffende het koopen te koop aanbieden te koop Tragen verholpen afleveren en vervoeren van gebruikt machines alsmede een opgavepllcht van niet meer In gebruik zUnde machines bdwnd dat onder machines worden verstaan a electromotoren en generatoren met een vermogen grooter dan 1 kw alsmede transformatoren met een veim ep grooter dan 1 kva b landbouwwerktui eï zijnde machines werktuigen apparaten voor den landbouw den tuinbouw of de veehouderV geheel of gedeeUel l van metaal c De overige van metaal vervaardigde werktuigen welke In bedrijf mechanisch arbeidsvermogen opnemen of afgeven voor zoover rij zwaarder zijn dan 100 kg met ultaondering van 1 diamantmachines 2 machbies genoemd onder het hoofd sectie graHadie industrie In de tabel behoorende oQ de beschikking verwerkende Industrieën IMO no 2 3 machines voor tractie en vervoer langs den weg 4 machines welke vaj n dnder het besluit reservemateriaal VVO A iJt Voor nddere bUzonderheden wordt weren naar de toelichtende circulaire gebruikte machines welke de jijksbureaui aan de bij hen ingeschrevenen toezendt n tevens op aanvrage verkrijgbaar is btj da rljksbureaux en b de kamefs van kooptundei en fabrieken Met nadruk wordt er op gewezen dat op de madames welke vallen ondw de beschik king g rtiikte machmes 1942 de ijzer en staalbesdtakkmg no 9 met van toepassmft is Het verkoopen en r leveren van gebruikte machines aan een schrothandelaar mag niet geschtfd n zonder vergunning van den Directeur van liet Bureau voor de Metaten verwerkende Industrie Riouwstraat 174 s Gravenhage NEDBRLANDSCBB VISSCHKRUCENIRAJLK Met ingang van Maandag 10 Augustus 1942 zijn ot afdeeimg 4istributie en visdivervoeren de afcieeUng garnalen van de N erundsche Vuschertjcentrale verplaatst van Beruidenhoutfccheweg S8 naar Tweede Adelheidstr 300 s Gravenhage coodat In het vervolg allaafdeel ngen dier centrale In een gebouu zijnondergi bracht en telefonisrfi te bereikenonder m 7iüOBO interlocaai X3C 12N DISTRIBUTIE VA RBSDBAAD BU besr ikktng van öen Secretaris Generaal van let Departement van Landbouw en Vlsschenj van 12 Me 1942 is bepaald dit het mkoupen n g ruiken van me iw 100 wel ala an ger enereerd persdraad verboden s D t verbod geldt niet ten aanjiiea var het inkoopen indien en voot zoover door of vanv ege bet RUksbureau yoor d Xoed elvo 2 vnmg in Oorlogstijd een inkoopve L F rg Is verleend en deze rtkoop Aa vjdiïei tot het verkrijgen van een m koopve unn ng re gebryiksvergunnlng vui meuw 7oouel als v m geregenereerd pendraad niueten wforoen mKediend op een daarv ooi speciaal ter beschikking gesteld foimul e b den Voed ielcommissaris van ds provirc e uiarin de belanghebbende aan vrager woont Het betreffende aanvraacfor muher is mede bQ dezen voedbelcommi xirui ter beschikking voor belanghettbenden ge hield Sieehis z die in verlMnd met hel dorschplan 1943 xün ingeschakeld voor het persen van stroo kolnen voor een inkoop resp gebruiksvergunning van persdraad in aanmerkuiti waarbij ook behooren handeli ren m hoo en troo die tot het pers n van stroo opdracht hebBbn gekregen Verder zid len nog in beperkte mate Inkoop resiJ gebruiks erijunningen norden yerstrekt van persdraad voor bet binden van gras De be treffende aanvraagformuheren moeten zo spoedig mogelijk en wel uiterlijk op 3 Augustus 1943 bU den Provincialen Voedsel oommi ar zijn tngediedd Aanvragen van laieren datum worden niet in behandellni genomen Volgens de bepalingen van het persdraad besluit is verder ieder gebruiker die p v draad dus Ijzerdraad geschikt voor het gebruik als binddraad bij het per n van hooi of stroo of gras in voorraad heeft iê Ijouden hiervan opgave te dfM n bU bt i bureau grond tofföi van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening In OorU 1 Lange Voorhout 10 s Gravenhage Ook op het betreffende aanvi agformulier dient dez voorraad roowel aan nieuw als aan gerege negeerd pei sdraad nauwkeurig te worden opgegeven Oeze opgaven kunnen worden gecontroleeid Onjuiste opgaven hebben te gevolge dat gewi leveringen zullen plaan vinden De betref nde inkoop resp ge bruiksv ei gunningen zullen worden afpegevfn door het bureau gnindstoffen van het Rijks bureau voor de Voedselvoorzienipg In 0 iogstljd Lange Vooi hout 10 den Haag Indien iemand in het bezit is van een inkoopvergunnmg beteekent dit nog niet da bii de door hem lïigekochte hoeveelheid pers draad zal mogen gebruiken Hiertoe dient hb e rst In het berlt te zün van een gebruiMi ergunnlng Een verbruiksvergunnlng peeft slechts re ht om een aanwezig nden voor raad persdraad voot het persen te gebruiken doch geeft niet het recht ora persdraad te koopen De bevoorrading van den handel 7ai geschieden met medewerkmg van het Centraal Bureau voor den Uzerwarenhandel Laan v Meerdervoort 95 s Gravenhage Door ov dracht van de bU hem van g ruiker ont vangen inkoop vergunningen aan z jn grossier zal de belrcff ide handelaar fn sUat zD z jn voonaad persdraad waaruit hij aan Re bruikei s geleverd heeft aan te vullen D betreffende grossier bewaart de door hem van dtn liandelaar ontvangen UJcoopvereun ning zorgvuldig en Verantwoordt daartnede den bü hem aanwezigen voorraad persdraaa aan het Centraal Bureau voor den I er warenhandel Aan de hand van de door a grossier ontvangen inkoopvergunningen dezen grossier een bewHs van overdracm voor wal draad afgegeven binnen het raa van het contingent walsdraad dat door r bureau grondstoffen van het Rijksbureau voor de Voedselvoorriening m OorloR tija aan hel Centra l Bureau voor den U warenhandel ter beschikking is gesteld Aan de bewfj7fn v n overdracht zullen door ne Centraal Bureau voor den Uzerwarenhandel in overleg met het bureau grondstoffen van het Rliksbureau voor de Voedselvoorzienme in OorlotstUd bepaalde administratieve voor waarden worden verbonden Het afgegevi x bewijs van overdracht geldt voor den ero sier dan tevens als inkoopvergunning w mede hti in staat zal zUn zijn voorraad pe driad bt den filnllant san te vullen 1