Goudsche Courant, dinsdag 11 augustus 1942

J l k m No 21008 f t JSIf NIEUWSBLAD VCX R GOUDA EN OMSTREKEN te ia HABKX n nossr na rnrtnkenlng MM Cbefre J cteur r TtFTER Gouda Britsch kabinet ingenomen Belangr ke stad aan Zee van Azof Ijft opderwerp van de besprekingen te Moskou beraadslaagt dverï andhi van zijn pglitiekJ rienden gescheid4 Ongeregeldheden nemen toe Il t Dult h w erm chteberlchten van PJatlgorsk Thans hebben de verbonden luMt da n tl mcidinx gemaakt vén in strijdkrachten de havenplaats Jetak aan de It dar teden Maikop Kraanodar en Zee van Azol beiet DE ZEES bij de Salomons eiiand en Er zouden 28 geallieerde oorlogsschepen vernietigd zijn Gedurende de maand Augustus wordt op De Paaachheuvei te Vierhouten een grböt kamp gehouden voor Stormers en Meeuwen n r 4 araf zoomede voor niet leden van den Jevgdslorm tussrher 14 l ir Als het signaal eten geblazen is Polygoon Zeylematinr feit van nieuwe zeer zware verliezen concentreerd en waarin voorts aante onthouden teneinde eerst geleide zienlijke Amerikaansche verlWzen Het pperbevel der DuitMhe weerMtU nuuikt hakend De aaa de Oostkust van de Zee Ina Asvf oparaaiande Roemeensche MTtUerle heaft fisterochtend na kNt B strijd da bsvenstsd Jeisk m de Z e van Azof infenomen Omtient de inneming van Jeisk telt het opperbeval nog mee dat ook kit idiierdland van denzelfden naam Il leruiverd van bolsjewisten De stad Mthur 50 000 inwoners it van belang t au haar graanhaven Vooirts zijn kin talrijke levensmiddelenfabrieken hout leer en wapenbedrijven fNoscentreerd Dl DCITSOHB OPMARSCa D A N P orreipond€nt te Berlijn Mlit Hit froot snelheid rukken de Duit jie troepen met die hunner bondyenooteii in het Zuidelijke deel van het Ooitdiike front steeds verder op en Kleti vermag den opmarsch te stuiten Krusodar het bejangrijke Industrie entrum en Maikop dat temidden van h l op twee na beUmgrijksie petroleumgtbied der Sovjet Unie is gelegen m veroverd en twee belangrijke imnditoff en gebieden liJn hiermede voor de bolsjewisten verloren gegaan Het Mhiint dat de verovering van het petroleumgebied van Maikop met zulk Ml iroote snelheid in zijn werk is ge un dit de bolsjewisten hier geen leleienheid hebben gehad verwoestin ioi un te richten althans heeft men oi een berichten daaromtrent ontwngen Dat beteekent dat de Duit ehj troepen een t elanigrijk petro Migebied in handen is gevallen hetIWi voor de voortzetting van den orlog van da grootste beteekenis is Wat opvalt is dat de operaties in n Zuidelijken sector een ander beeld ♦ ertoonen dan die welke men tot dusW In Ket Oosten heeft kunnen zien n w geen groöte singelingsslagen doch ten voortdurend achternajagen JW den vijand in een waarlijk bewon Mwaardig tempo Blijkbaar wordt Wn tegenstander geen tüd gelaten n igennate georganiseerden tegen Mnd op te bouwen waartoe het ter Wi liöi ovwigens ook niet schijnt te Oien Hiennede houdt ook wellicht jwbuid het bevel van Stalin niet ver r terug te trekken doch tot het uiter tegenstand te bieden Tot dusver is eehler van eenige uitwerking van dit i v t niet veel gebleken Met het bereiken van de Noordem uitloopers van den KaukasusJjorilen de Duitsche en verbonden 2 weder voor geheel anderewchen gesteld dan in het daarvoorWegen vlakke terrein dat zich uit ttd leende voor het optreden vangwtterformaties Dat echter het wgachtige terrein voor de Duitsche eri geen onoverkomelijke moeilijk behoeft op te leveren hebben nestatie tijdens den oorWg op den wiwn bewezen v 3 M groote bocht varf den Don aai de operaties zich eveneens in nMe I van de bolsje lsten te ontt l =en sefitrfr is ten Wes i iï v J en deel hunner njdkrscbten ingesloten Ten N W Woronesj in het gebied van Rzjew hun Noorden hebben al B S 8 l 8in en geen noe aardig resultaat gehad t7 d bolsjewisten zoo IM Hf i 8e Ütuatie zal on Hr P va bespreking Wjlr £ u e Moskou Ie ÏL il aanwezig schyn M rv iï en er van toonnï Sl n t P een bezoek ClSï nu toe steeds een IW n e n voor Kn ongunsüge gebeurte tl ndnn 1 e Engelsche premier nd nog bezocht De val van Singa v n A t O een be van ChurchiU aan Roosevelt voorafgegaan en de laatste ontmoeting Churchill Boosevelt werd door den val van Tobroek gevolgd De kamende tud zpl lêeren of deze parallel nog verder kan worden doorgetrokken zoo luidt de commentaar van geaaghebbende Beriynsche kringen op de besprekingen te Moskou DE BESPREKINGEN IN HOSKOO Een bericht oit Sjanghai tegt De spedale gecant van Roosevelt generaal majoor Bradley heeft naar de Tairikoe Sjimpo uit betrouwbare bron aegt te hebben vernomen In Moskou geheime onderhaadelingen gevoerd met Kerr Stanley en SovjetmlUtairen over vergrooting van de nutterieelehulp aan Sovjet Rusland nu de voradng van bat tweede front ab onmogelijk werd beschouwd De versterking van het BritschAmerikaansch Sovjet Russische bondgenootschap Het probleem van den SullenOceaan Bradley heeft de verleeningvan grootere hulp aan SovjetRuslander van afhankelijk gesteld dat de eisehder Ver Staten tot ontplooiing vaneen grootere activiteit van SovjetRusland in Oost Azië aanvaard zalworden LUIT GENERAAL GOXT GESNEUVELD Het Britsche ministerie van Oorlog maakt bekend dat luitenant generail Gott in het Midden Oosten in den stri is gesneuveld Volgens den Britschen berichtendienst is den joumaliston te Washington een mededeelin van admiraal King chef der vlootoperaties over den zeeslag by de Salomons eilanden voorgelezen Daaruit blijkt dat de Amerikaansche vloot er naar streeft de Japanners uit het gebied van Toelagi Red te verdrijven De vijand aldus Kings mededeeling is snel en energiek tot den tegenaanval overgegaart Hevige gevechten zijn nog gaande De beflcflten zijn nog onvolledig doch het schijnt dat aan Amerikatuische zijde minstens een kruiser gezonken is en twee kruisers twee torpedojagers en een transportschip Iwschadigd zijn De operatie in dit gebied is van beteekenis omdat voor het eerst Amerikaansche strijdkrachten het initiatief nemen en een offensief openen Alle vroegere operaties op den Stillen Oceaan waren in hoofdzaak van defensieven aard Men moet beseffen dat de thans plaatsvindende operaties tot de moeilijkste en gecompliceerdste van den oorlog behooren Aanzienlijk verliezen moeten verwacht worden Uit Tokio De v rnietigende nederlaag in den zeeslag bij de Salomonseilanden schijnt vojgens krihgen alhier den Amerikanen de tong verlamd te hebben Opmerkelijk is in ieder geval het stilzwijgen der Amerikaansche marineautoriteiten over het resultaat van den slag De zender van San Francisco heeft derhalve moeten volstaan met de opmerking dat van bevoegde Amerikaansche in stanties nog geen bijzonderheden zijn uitge ven Ook in dit geval tracht men de Amerikaansche bevolking Ket Minister Göbbels in Rünlao d TOESPRAAK TOT 15 eM ABBEIDI Naar het D N B meldt heeft mini Göbbels van 7 tot 10 Augustus bezoek gebracht aan de gouwen Keu Aken en Düsseldorf waarbü hij bezichitiging en contact met de bevi king een overzicht kreeg van de volgen der Engelsche terrpuraanvallen Bij de gesprekken met de getroffen bevolking kwam steeds weer de onverzwakte overwinningEwil van het WestDuitsche volk tot uiting Op eèn bijeenlmmst op een groot industriebedi ijf iifl de nabijheid ven Keulen waar 15 000 arbeiders van verschillende Keulsche wapenfabrieken en een groot aantal gewonde soldaten bijCen vyaren zeide de minister dat de Führer en het geheele Duitsche vtolk mot iiüolo f nkbaarheid de prestaties gedenjten van de volksgenooten die hun moeilijk oorlogswerk verrichten onder omstandigheden waaraan anders slechts de soldaat aan het front onderworpen IS De leiding van het Rijk zoo zeide Gobbels zal nooit vergeien wat deze tad zoo dapper op zich heeft genomen De minister sprak vervolgens over doel en methode van de Duitsche oorloêvoermg Deze oorlog zoo zeide hij is als seen andere in de Duitsche geschiedenis een totale oorlog d w z een oorlog om het volksbestaan Het is geen oorlog voor troon en altaar of alleen voor vage idealen Het is ditmaal onze vurigste wensch aan het einde van den strijd in hel genot van onzen eeuwigen arbeid te komen Daarom voeren wü een oorlog voor graan en brood voor de materieele voorwaarden voor de oplossing van sociale vraagstukken tvomngbouw en wegenaanleg volksauto en tractors schouwburgen en bioscooptheaters voor het volk tot in het kleinste dorp een oorlog om de grondstoffen rubber petroleum ijzer kortom om een menschwaardig nationaal i estaan Wij voeren diezen oorlog niet voor een bevoorrechte klasse maar voor le groote massa van het volk In tegenstelling tot de Bngelschen is het niet de bedoeling van de Duitsche leiding successen van een dag te verwerven Voor ons gaat het er om oi ovl ningen van formaat te behalen en daardoor den oorlog te winnen Daarbij moet iedere versnippering van kracht voorkomen worden De bevolking van Keulen moet begrijpen dat het zwaartepunt van den oorlog thans in het Oosten ligt en dat wij daarom in het Westen tot op zekere hoogte met het geweer bij den voet moeten staan Ten aanzien van het veelbesproken tw e front zeide dr Göbbels o a Alle voorbereidingen zijn getroffen Met welk aantal en wanneer zij zouden komen zij zullen waardig ontvangen wordièn Ónder deze omstandigheden is het begrijpelijk dat Churchill en Roosevelt hun toevluch f nemen tot terreuraanvallen op West Duitschland en de Duitsche kust De bAolking van dat gebied maakt een moeilijken tijd door Maar evenals in den afgeloopen winter die een gevaarlijke belasting voor de Duitsche oferlogsleiding was geldt hier het woor3 yan Nietzsche Wat ons niet ombrengt maakt ons sterker lijk de nederlaag toe te geven Dezehouding van den kant van de Vereen Staten bevestigt het best de mëdedeelingen van het keizerlijke hoofdkwartier over het groote succes der Japansche marine ook by deze ontmoetingmet de vlootstrijdkrachten van den tegenststnder In een schildering van den zeeslag bij de Salomonseilanden merkt de Berliner Börsenzeitung op dat de actie van de Amerikanen er kennelijk op gericht was een bres te slaan m de Japansche muur die zich uitstrekt van Achter Indië tot aan de Salomonseilanden en dat het in hun voornemen lag de belangrijke havens op deze eilandengroep in te nemen Twee omstandigheden zoo vervolgt het blad hebben aan het Amerikaansche optreden de spits afgebeten t w 1 t feit dat Japansche verkenners de nadering van het vijandelijke convooi tijdig bemerkten en 2 dat de Japanners op de Salomonseilanden zonder dat de geallieeerden zulks wisten vliegvelden hadden aangelegd en zeestrijdkrachten hadden ondergebracht Terstond konden derhalve Japansche vliegtuigen van geringe hoogte bommen en torpedo s op de vijandelijke schepen uitwerpen waarvan het een na het ander tot zinken gebracht werd en op den avond van 7 Augustus trad ook de Japansche sla fcot in actie Daarom werd na een gunstig bericht van den Amerikaanschen admiraal Nimitz over het verloop van den slag een ander bericht ontvangen waarin gesproken werd van een uiterst hevig gevecht waarin voort gezegd werd dat de Japanners alle in dit gebied be schikbare strijdkrachten hadden ge Het centrale secretariaat van het Indische Congres in Allahabad is naar de Exchange Telegraph uit Bombay meldt door Britscfie politie bezet die de documenten van het Congres in l asl g heeft genomen en sorteert In vele provincies en in bijna alle steden van eenige beteekenis in India is het tot ernstige ongeregeldheden gekomen In Bombay en ook m andere teden zyn byna alle zaken ge sloten en in alle gebieden waar on gferegeldheden voorkomen heeft de Britsche regeermg den staat van be leg afgekondigd De Britsche regeermg in Indié heeft intussciien Gandhi gescheiden van zijn politieke vrienden Nehroe en Azad zijn van Poena naar andere plaatsen en ook Gandhi zal waarschijnlijk naar elders vervoerd worden De door het Congres voorbereide beweging van boycot van Engel sche goederen is begonnen Naar uit Londen gemeld wordt is het Britsche kabmet gisterochtend in een vrije langdurige zitting bijeenge komen teneinde te beraadslagen ovar den toestand m Indië Met hetzelfde doel is tegelijkertijd de Labourpartij bijeengekomen Van den kant van deze partu is inmiddels bekend gemaakt dat zU de maatregelen van de Britsch Indische regeerin g overijld acht Verwacht wordt dat de Labourparty zal eischen dit het parlement terstond bijeengeroepen zal worden voor het aanhooren van een uitvoerige verklaring over de Indische politiek der regeering Het orgaan der partij de Daily Herald schrijft over de gebeurtenissen in Indië dat nu juist gebeuren zal wat de Engelsche regeeling heeft willen vermijden n l dat door de geweldmaatregelen de gebeurtenissen in Indië thans elkaar overhaast zullen opvolgen en dat meer dan ooit ongeregeldheden verwacht moeten worden De D a i 1 M a i 1 schrijft dat er voor den Britsithen onderkoning slechts twee mogelijkheden zijn nl Gandhi s ultimatum aanvaarden of energiek optreden TAL VAN ONLUSTEN Naar de Britsche berichtendienst uit New Delhi meldt is een afdeelmg politie opgetreden tegen een menigte betoogers die door de hmdemissen aan den voet van den heuvel waarop het huis van den vice koning is gelegen heen gebroken was Srikrisjna Sinka de vroegere Con giresleider is volgens n ander bericht van den Britschen nieuwsdienst gearresteerd In Karatsji zijn alle markten gesloten De stiidenten van de scholen en colleges uit die stad zijn uit dei leslokalen weggebleven Alle plaatselijke Congrescommissies in den staat Mysore en m de provincie Madras zijn verbodel Uit verschillende gebieden der provincie Madras is bovendien de arrestatie gemeld van weirden toegegeven De correspondenj van de Australische radio meldt van een vooruitgeschoven post der geallieerden dat de situatie als gevolg van het vijandelijke verzet netelig is Dat klilnkt heel anders zoo besluit de Börsenzeitung dan de eerste overwinnings fanfares en kenmerkt den toestand treffend De sensationeele nederlaag welke de Japansche marine heeft toegebracht aan een Engelsch Amerikaansche vloot in den jongsten zeeslag bij de Salomonseilanden waarbij de geallieerden minstens 28 oorlogsschepen verloren hebben heeft de eerste poging der geallieerden tot vorming van een z g tweede front tegen de asmogendheden op drastische wijze ongedaan gemaakt aldus verklaart de bekende Japansche vliiotrommentatnr Masanori Ito in eeo artikel In de Asahi De vernietiging van het machtige Engelsch Amerikaansche convooi in den slag biJ de Salomons eilanden zoo zegt Ito verder heeft een doodelyken slag toegebracht aan de pogmgen der geallieerden om een groot contingent troepen te vervoeren en de gevoelige verliezen vrelke zij by deze eerste poging geleden hebben zullen niet nalaten een emstigen terugslag te hebi en op de soortgelijke operaties welke Engelaftd en de Ver Staten in de toekomst zouden wagen te ondernemen hetzij in Europa of op den Stillen Oce aan De psychologische uitwerking van het falen der eerste Amerikaansche poging om troepen aan land te zetten tegen het front van de as kan men zich gemakkehjk voorstellen Japan heeft een overheerschende vlootposüie verworven aan het oorlogsfront van den Stillen Oceaan en heeft Australië practisch omsingeld door ziJn bezetting van de eilandgroepen in de AUoerenzee en zijn controle over de Salomons eilanden De Ei gelschAmerikaansche operatie bij deze eilanden kan beschouwd worden als een laatste wanhopige poging vooral van de zijde der Ver Staten welker vlootmacht was samengesteld uit meer dan tien kruisers en zeven torpedojagers de grootste vlootm icht ooit door de geallieerden geconcentrewd vóór een enkele vlootoperatie leen aantal t raB ia ie Congresaanrlhangers Volgens persberi hten uit Bombay IS het ondanks optreden van veel po litie gesteund door gemotoriseerde formaties niet gelukt te verhinderen dat zich nieuwe betoogingen hebben voorgedaan Door de straten van Bonibay trekken groote Indische optochten die roepen Boycot de Britsche goederen Verlaat Indië Etalageruiten van Britsche winkels werden ingeslagen Het tram en autoverkeer m Bombay is byna geheel slilgplegd De Britsche berichtendienst meldt officieel dat by de ongeregeldheden van gisteren in Bombay 27 personen zijn gewond Het aantal dooden en de verhezen der politie zyn nog niet bekend gemaakt Zondag zyn 11 personen gedood en 49 gewond terwyl 22 inspecteurs van politie en 69 agenten gewond zijn In een officieel communiqué van deprovinciale regeering van Bombay wordt gezegd aldus de Britsche berichtendienst dat de politie en demilitairen gisteren tot vier uur Inden middag tienmaal het vuur hebbengeopend op menschenmenigten in destad Bloedige verliezen waren hetgevolg maar nadere byzonderhedenzyn nog niet bekend Het zwaarst getroffen is het gebied bij Girgaum enDadar In deze beide wyken is het tottalrijke daden van geweld gekomen De provinciale regeering heeft eenverordening uitgevaardigd volgenswelke het opstellen van sjakingsposten in Bombay en Ahmedabad onwettig wordt verklaard Naar Reuter meldt is de toestand in het Noorden van Bombay Maan dagmiddag ernstiger geworden Er zijn schoten gelast op politieposten steenen gewwpen naar treinen telegraafdraden doorgesneden en straatlantarens vernield Op eeii postkantoor werd een aanval gedaan Motorpolitie verstrooide de menigte In het Noorden en het Oosten er stad vond men verscheidene aulsbufsen die door hiin bestuurders in den steek waren gelaten Talryke voertuigen zyn ernstig beschadigd In het communiqué van de regeering der provincie Bombay wordt nog gezegd dat Maandagmiddag pogingeo zijn gedaan om de wijk Barodg en het station van deh Centraal Indischen spoorweg te Dadar in brand te steken In drie politfepbsthuizen is brand gesticht Verscheidene telefooncfraden zijn doorgesneden brievenbussen weggenomen Een gemeentelyke Vrachtauto en een tramwagen werden omgeworpen en in brand gestoken Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft de politie te Ahmedabad het vuur geopend op een samenscholing van studenten waarbij iemand gedood en verscheidene personei geudnd werden Een twtaljon Engelsche infanterie is te Ahmedabad aangekomen Alle verduisteringsbepalingen zyn j or een week opgeheven opdat de prflitie ongehinderd maatregelen kan nemen Volgens de laatste berichten aldus meldt de Britsche berichtendienst zijn gisteren bijna 60 personen te Bombay naar de t z ekenbuizen gebracht de meeste met schotwonden Het aantal dooden sedert het begin der onlusten Is tot 15 gestegen Het aantal takingen is toegenomen In enkele jutefabrieken in de Noordelyke voorsteden van Calcutta is het werk neergelegd Naar Mackay Radio uit Bombay meldt maken de Engelschen thans ook getujfaik van geregelde troepen om de sBl egeldheden vooral m de stad Bombay te onderdrukken In Bombay alleen hebben de werklieden van 18 atoenfabrieken het werk neergelegd Op alle markten van Bombay hgt de handel stil In het groote In September rundvet verkrügi aar Op de bonnen 44 van de boterliaart eil van de veütaart welke geldig zullen zQn gedurende bet tydvali Van Dlnsdar 1 September tot en met Zaterdag 12 September zal desgewenseht rundvet verkrygbaar zUo Per tweetal bonnen zal méh 200 gram rundvet Icunneh betrekken Zij die rundvet wenschen te ontjangen dienen de genoemde bonnen bU bun slager in te leveren desgewensGht tegen ontvangstbewijs in bet Udvak van Woensdag 12 tot en mei Zaterdag 1 $ Augustus ZQ die gedurende bovengenoemd tüdvak bon 44 niet b j hun slager hebben Ingeleverd kunnen daarop geen rundvet betrekken doch uit slnitend de artikelen ter verkrijgine waarvan deze bon nader zal wordenj aangewezen De aandacht wordt er op gevestigd dat bet afleveren van het rundyet eerst is toeg taan met ingang v n Dinsdag I September textielcentrum Ahmedabad zou een groote staking zijn uitgebroken BELANGSTELLING TE BERLIJN De A N P correspondent te Berlynmeldt De ohtwikkeling in Indië worSt biet met belangstelling gevolgd Men Is van meening dat de arrestatie van Gandhl en andere nationalistenleiders de zaak van GrootBrittannië meer kwaad dan goed heeft gedaan en wijst in verband Ihiermedlfj op de woelingen die zich in deze Britsche kolonie voordeden Verder acht men hét typeerend dat door de Indische communisten reeds de Vrijlating van Gandhi en zijn medestrijders wordt geëischt terwijl oolc in het Engelsche moederland wortit geprotesteerd tegen de arrestatlies waarin men een schending van de democratische vrijheden ziet UITERST GESPANNEN TOESTAND Voor de Londensche radio heeft d Allüigton Kennard van de onlusten m Indië de volÈendc schildering gegeven De stemming is uiterst gespannen Er zyn troepen gelegerd in de hoofdbureaux van poljtie en in verschillende deelen van Bombay hebben zij de bewaking op zich genomen Behalve de reeds gemelde botsingen met de politie is er bij het spoorwegstation Dahbar een nieuw incident ontstaan Een groote menschenmenigte heeft hier een locaaltrem probeeren tegen te houden en met steenen gegooid naar de optredende politiebeamhten Dezen openden toen het vuur op de menigte 45 poUtie beambten werden gewond twee hunner zyn overleden Over het aantal dooden en gewoyden onder de Indiërs gaf Kcnnard geen hauwkeuVige gegevens 150 personen zijn m hechtenis genomen Radio Delhi meldt dat politietroepen te Bombay het vuur geopend hebben op de grootste massabetooging die aldaar tot dusver gehouden is Verscheidene menschen zyn gedood en 159 gewond onder wie 27 politiebeambten Zon op 6 17 onder 21 13 Maan op 6 34 onder 21 20 Meo ts verplioirt te verdtiistèren vao zonaindergaait tot zonsopkomsi Lantaarnat vao voertniiSen moeten een haU nr na coosondertiaD ontstoken worden B 7 2 l