Goudsche Courant, dinsdag 11 augustus 1942

A ll m Hh DINSDAG 11 AUGUSTUS i Nederlandsche VoethalBo AFDBBLING GO SECRETARIAAT Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 STAOSNIEirWS Zuster Marie Mtttig jaar in Gouda wahztmri Zegenrijke arbeid in de Wijicverpleging Margen op 12 Auyuslua zaX het eertic aar geUden xvu dat zuster Marie Clouting hoar liefdearbetd ah vtrfiUegster aan de W kverplegina te dezer stede aantnnff ZUSTER MARIE Foto archief G Crt Veertig jaar Gouda uan een 48 jorige verpleeystersloopbaan vari msteloozen arbeid en nog immer kan men zuster Marie met haar groote vitaliteit in het ruime gebouw van het dtaconessenhuis bezig mnden te doen wat haar hand te doen vindl Oflicieel heejt Zü dan vong jaar op 1 Februari haar taak alsltesturende zuster neergelegd maar zij behoort er nog geheel bij Als i erzorgster van de bibliotheek voor de potiè ntpn en als bezoekzuater van de dioconie di r Ned Heroormde Gerneente goot zij hnar weg een sttlle eehikktng van bloemen hier een hartelyfc tüoord an medeleven en bemoediging daar Is haar bl vende medetoerking eigenivlc een vonder toont Gouda heeft htiar altijd gekend als zuster Mane van de Wijkverpleging en zoo zal het haar biljoen kennen En nu is het al veertig jaar geleden dat zuster Marie na achtjarigen arbeid in haar geboortestad Amsterdam in Haarlem MeppeJ en nog een i4mï erdat i noar Coudo fcu om om hoor zorgen aan zieken te geven Gekomen m een tijd dat de Wijkverpleging die pas de beschikking over de ziekeninrichting in het door de familie Temminck geschonken huis aan de Westhaven had gekregen zich nog grootendeels met de verpleging in de sfadstpijfcen bezig hield en ook zij zelf de stad inging heeft zij al die joren met jorme liefde en volkomen oiicrgaiie zich aan de verzorging van den zieken mensch uit Gouda en omgeving gewijd heelt zij den arbeid mede helpen uitbouwen van het kleine ziekenverblijf tot dat prachtige groote ziekenhuis van thans waarin mede hoor toerk tiorm heeft gekregen Natuurlijk vril zuster Marie van haar jubileum niets ujeten Kom in het holrt t on den nacht haar en dr Montague halen omdat hun hulp noodig is zij zullen onmiddellijk klaar staan maar praat niet van jubileeren En zoo hebbPM we er dan by te uertcllen dat dit 40 jonge feest in uerbond met de tijdsomstandigheden geen officieele herdenking zal hebben Dat neemt niet weg dat heel reien met groote dankbaarheid zullen denken aan den zegenri ken arbeid en aan de goede zuster Marie wier leven met Gouda en de Wijkverpleging is vergroeid en dat voor veler geest zal rigzen de nobele figuur uoifi dere eenvoudige trouwe vrouw met wie dienen en opoffering één zijn TOEPASSING VAN HET nCDRBESCHERMINGSBESLUIT Voor bet kantongereefit liehandelde aken Blijkens een lededceling van het Centraial Bureau voor de Statistiek betreffendee de toepassing van het Huurl eschermingsbesjuit in het eerste kwartaal 1942 werden in totaal 36 zaken bij de arrordissemenl Techtbanken en 1113 bij de kantongerechten aanhangig gemaakt Bij het kantongPTPfht te 3ouda waren op 1 Januari 1942 nog onafgedaan 5 en werden in het eerste kwartaal 16 vorderingen tot ontruiming en verroeken als bedoeli in art 3 ingedifend Van de vorderingen tot ontruiming rijn beëindigd 2 dook intrekking of niet f nlvankelijkverklaWng 7 door toewijzing der vorderingen 1 door afwijzing en 10 bleven op 31 Maart onafgedaan welk laatste eveneens met I verzoek als bedoeld in art 3 het geval was KXAMEN PSANSCH L O Te Utrecht zijn voor het examen Pranach Lo geslaagd deheeren C Moor en K Raimond alhier w 7 AT AAK ANNEER Thali Theater Daklooxeo met Watt en Watt Aanvang 8 15 uur Woensdag 2 uur matinee n Anc ia 12 nur NleawdiavtB M8 Zitting ruilbureau voor kinderschoe nea 12 Aog It IZ enr 2 4 aar Stadhiils Zitting adviesbureau Moeder en Kind van NecL VoUcsdioist 12 Aug 19 uur Daniël Openbare verkooping meubilaire en huishoudelyke goederen door deurwaai der B J N Akkersdük 12 Ang 7 36 uur Nét Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen V Aug 8 uur Reunie Spreekbeurt Vrije Apostolische Zendings Gemeente voorganger A Broekhuisen 13 Aug 7 3 Dur Vrije EvaiigellscheGemeente Bü bellezing en bidstond Aug 7 30 uur Leger des Heils Hei ligmgsdienst leidster J v d Veen Aug 3 uur Kantoor N V Land en Tuinbouwbank Buitengewone vergadering van aandeelhouders V 15 Aug 8 uar Nieuwe Markt Straatprediking EvangelisatiecentraleGeref Kerk onder leiding van ds J P C ten Brink 17 Aug 7 aur Gelwaw Gemeentelijke Gexondhi dsdiengt Spiering 113 Medische sportkeuring j EZIENÉWAARDIGHEDEN De Moriaan Westhaven 29 Pypenmuseum Geopend op werkdagen 10 12 30 an 12 3ft 16 uur Gastliuiskapel Oosthaven 9 Prentenverzameling van Oud Gouda Geopend op werkdagen 10 12 30 én 13 30 17 uur DISTRIBl TIE BESCHEIDEN Afhalen aanvraagfom ulieren Schoenenbonnen 9 30 12 en 1 30 3 30 nor DlstribuUe luntoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag A C D E F G Donderdag B AFHALEN NVMMERKAARTEN VRUBANKVLEESCH Openbaar Slachthuis Afhalen nummerkaarten voor z g vrijbankvleesrfi door houders van vetkaarten in stadsgedeelten tusschen Aug 9 12 en 2 4 uur SchielandsHooge Zeedijk Turfsingel Wachtelstraat en Onder de Boompjes Aug 9 12 nur Nieuwe Vaart Kattensingel Bleekerssingel Kamemelksloot enBreevaart 19 Aug 9 12 uur Fluweelensingel Bleekcrssingel Kattensingel Turfsingel en IJssel APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alléén Lange Tiendeweg 9 Bakkersknecht nam 2100 broodbonnen weg VOOR HOOGE PRIJZEN IN ZWARTEN HANDEL VERKOCHT Een oavoorzichtig knechtje heeft een bakker te dezer stede in den 16 jarigen A V d K alhier gehad die tjelast met het opplakken der broodbonnen in een tijdsverloop van anderhalf jaar 2100 Abonnen heeft verduisterd Op gezette tijden stak de jongen een opplakvel met 100 bonnetjes in z n zak waarvoor hij bij twee personpn afzet vond Zn broer de 20 jarige twzorger C H J V d K kocht er in totaal 900 stuks voor 45 a 50 cent per stuk om ze voor 65 a 80 cent weer over te doen aan den 20jarigen bezorger P J v d K te Rotterdam die ze ten deele zeil gebruikte en ten deele weer verder verkocht aan onbekenden Ook verkocht de broer er een aantal aan de 44 jwige huisvrouw E W d E v E alhier voor 50 cent per stuk De tweede afnemer was de 26 jarige stucadnor J P H te dezer stede die in totaal 1100 broodbortnen betrok eerst voor ƒ 10 later voor ƒ 5Ü per honderd stuks Deze stucadoor kocht er koeken voor en vcrliocht deze in Den Haag en langs de Reeuwijksciie Plassen zonder bon De overige honderd bonnen van de laatst gepleegde verduistering had de dader nog in zijn bezit en dit aantal is in beslag genomen benevens een ticdrag van ƒ 50 dat van den verkoop nog over was RUKSFOSTSPAARBANK In Juli werd op spaarbankboekjes op het postkantoor ingelegd ƒ S4 189 4 en terugbetaald ƒ 29 628 32 Het aantal nieuw uitgegeven t oekjes bedroeg 70 Uit Tvoeger tvdea J M OOroSCHS COCBAHP MEI4 DE n lAAB OEUniBN Burgeroeeater eo Wéttaoitdflrt brengen ter kennis van de ingezetenen dat de commisaie van onderzoek betreffende de schutterij hare bij de wet liepaaide ctkzwnfaeden he K aangevangen en iv psn bü deze op alle dit jaar vo de schutterij in eKhreven en geloot hebbende personen om voor de voornoemde commissie te compareren in het raadhuis dezer gemeente op Maandag 28 Augustus 1867 morgens ten 10 ure ten einde of den schutterlijken dienst te wor designeerd of wel redenen van élling heiïbende daartoe da vefeischte bewijsstukken in te leveren Opdat die zouden kunnen worden onderzocht en aan de wet getoetst terwijl als dan tevens zal worden overgenomen de schriftelijke opgave van hen welke mogten verlangen van de bö de wet bepaalde nommerverwisse ling gebruik te mak i M JAAR GELEDEN In de vergadering van den gemeenteraad deelde de voorzitter mede dat is overleden H C Bdaiiw op 73jari gen leeftijd gemeente bode en concietge van het raadhuis die vele jaren de gemeente heeft gediend C op dcn Brouw gemeente veldwachter te Zevenhuizen is benoemd tot rijksveldwachterjachtopziener ter standplaats Moercapelle 25 JAAR GELEDEN Naar aanleiding van een aansrfirijving van de brandstoffen commissie voor het district Gouda tot de Bakkersvereeniging hier ter stede heeft het bestuur dezer vereeniging met de bakkers overleg gepleegd tMieinde te geraken tot het concentreeren der verschillende bedrijven in verband met den kolennood Er was toegewezen 75 pet van het verhruik van November 1916 en hierop is voor Augustus een besparing van 30 40 pet verlangd Na onderling overleg zijn nu de baldcers die heetelucht ovens hebben waarvoor het stoken van kolen noodig is overeengekomen dat van de 16 heetelucht ovens er 8 zullen worden stopgezet terwijl de overblijvende 8 voor alle 16 bakkerijen zullen bakken Ook de banketbakkers hebbén een aanschrijving ontvangen om tot besparing te geraken DOOS MET BOTER WEGGEMOFFELD Op heeterdaad betrapt Een 27 jarige tijdene helper in de Centrale Keuken is op heeterdaad betrapt bij het wegnemen van een doos met 5 K G boter Hij was belast met het uitpakken van de boter en bij het wegbrengen van de ledige doozen had hij er een vojle by gedaan met de beiloeling de boter ergens weg te zetten om ze later mede te nemen Andere leden van het personeel bemerkten het en loo kwam het uit HINDERWKT VERGUNNINGEN GEVRAAGD Op de secretarie zijn ter visie gelegd verzoeken van H H van Straaten om vergunning tot heit verplaat sen van de machinekamer der stoontwasscherij in hef perceel Bleckeri singel 66 en van Bakkeru Wever v h B de Groot om vergimning tot het uitbreiden van het bakkerij bedrijf door het büplaatsen van een gasnetbandbven en 3 electromotoren van 7V4 2 en 1 P K in het perceel Kleiweg 44 48 Burgerlyke Stand Geboren 7 Aug Jacob zn van J Schlingmann en M Roelotfa Keizerstr 108 Clasina Agnetha dr van J J de Looij en M van Nood Wachtelstr 46 Aug Johanna dr van M Bus enJ Beets Surinamestraat 170 Aug Robert Jan zn van J A Heels en A N van den Arend Achterde Vischmarkt 72 Boudewijn zn vanB Rietveld en H M M van der Steen Crabethstraat 1 4S p blitierechter te Rotterdam BCREN OP DB GANG Juffrouw Maria uit Goud U nam in de verdachtenbank plaats verdacht haar buurmeisje in de gang van de gezamenlijke woning in het gelaat te hebben geslagen Zy ontkende doch het geslagen buurmeisje was positief jn haar verklaring Zij had den klap gekregen en het was danig door haar gevoeld De juffrouw had haar man als getuige a décharge meegebracht en een jongmensch die beiden zouden gezien hebben dat er niet geslagen was Als de rechter toch aannam dht zij geslagen had zou zij in hooger beinep gaan U bent nog niet eens veroordeeld juffrouw wees de rechter De officier dacht er anders over en achtte den klap bewezen Jufftrouw Maria zou twee rijksdaalders boete moeten hebben of anders twee dafcn op rgks kosten moeten brommen 7 ï hooger b roep dreifde de joffrouw Öe rerfiter legde baar de gevraagde boete op v Wat zeit u daarop Ik neem daarmee geen genoegen sprak juffrouw Maria gedecideerd Oc ga in hooger beroep Doet u dat juffrouw zei de re ai ter berustend Dat zèl ik ook besloot Maria nuniUetwist Het gezin van een familie te Gouda was gebrouilleerd met twee van de schoonzoons Toai in den avond van 11 Februari j l een hunner een chauffeur plotseling tert huize van zijn sthoonoudeirs verscheen maakte de oude man zich zoo kwaad dat hy hen de deur wees Deze vertrok echter niet want hij wilde de kwestie oplossen De oude man riep daarop de hulp van een politieagent in die mede naar de woning ging Intusschen waren twee zoons van den ouden man gewaarschuwd dat de chauffeur hun ouders bedreigde Zelfs werd er bij gezegd dat hij zijin schoonmoeder de hersens zou inslaan De 3a jarige zoon en zijn 25 jarige broederJwaren toen respectievelijk met aen vijl en een mes gewapend naar de woning hunners ouders geloopen en waren d i zwager met deze v apens te lijf gegaan waarbij zij hem bloedend aan het hoofd verwondden Zoo stonden beide zoons wegens mishandeling terecht Jelui hebben je als dolle stierengedragen verweet hun de rechter Hij wilde onze ouders te lijf gaan beweerden de zoons Daarvoor was geen vrees zei derechter want de politie was reeds tehulp geroepen Intusschen bleek uit het verhoor van den mishandelden zwager dat de vrede weer met de familie is geteekend zoodat de officier geen termen aanwezig achtte om vrijheidstraf tegen beiden te vorderen temeer daar niet gebleken is dat zij de vijl en het mes speciaal hadden meegenomen om den zwager te verwonden daar zij met deze gereedschappen aan het werk waren De eisch was ƒ 25 subs 10 dagen voor ieder Het vonnis luidde tegen elk ƒ 15 boete of 10 dag n hechtenis Vele verkeersfouten UITSPRAKEN KANTONRECHTER In de strafzitting wan het kantongerecht te Gouda zijn veroordeeld wegens rijden met een rijwiel zonder bel J G A te Rotterdam f 2 s 1 wk ts P de K te Oudewater f s 1 dg h 2 rijden met een rijwiel zonder goede voorverlichtmg P J van D te Gouda f 3 8 2 dg h C J D N te Bergambacht f3 s 1 dg h C Sch te Gouda f 3 s 2 dg h P den D te Ouderkerk a d IJssel f 3 s 2 dg h J N van der W te Gouda f 3 s 2 dg h ryden met eeft rijwiel zonder goede acblervei lichting C V te Reeuwijk f2 s 1 dg h H D H te Gouda 12 s 1 d h rijden met een rijwiel zonder goede voor en achterverlichting H J C van der L Ie Eindhoven f 3 s 2 dg h en ƒ 2 s 1 dig h rijderi met een met één paard bespan iien wagen zonder dat bedoeld voertuig was voorzien van een spiegel Th J V te Zoetermeer f 4 s 2 dg h rijden met een rijwiel op een voor wielrijders verboden weg C van der S te frouda f 1 s 1 wk ts rijden met een rijwiel en dat rijwiel niet niet beide handen besturen J de Br te Ammerstol f 2 s a 1 dg h het niet gebruikmaken van een bestaand rijwielpad W F T te Rotterdam f 3 s dg h A S te sGraven hage f3 s 2 dg h G H te Vlist f2 s 7 dg h P B F te Schiedam f3 s 2 dg h G H te Reeuwijk Sw s 2 dg h met meer dan twee wielrijders naast elkander rijden L A IJ te Waddinxveen f3 s 2 dg h bii verandering van richting dit niet tijdig doen blijken C J K te CJouda f 2 s 1 dg h iemand op de bagagedrager jvervoeren G J B te Moerkapelle f 2 s 1 w ts P B van T te Waddin Veen f2 s 1 dg G T te Gouda s f 2 1 dgh W M de K te Woerden f 2 W 1 dgh het niet gebruik maken vanVeen bestaand voetpad S A T vaVi S te Rc uwijk f 1 s 1 dgh A dé R te Reeuwijk f 1 s 1 dg h het niet op de aangeduide plaats den rijweg oversteken J K te Gouda f 1 s I dg h W J B te Gouda f I s 1 dg h L C van der H te Waddinxveen f 1 s 1 d het niet vertoonen van het persoonsbewijs C J D N te Bergambacht f 2 s 1 dg h het rijden met een motorrijtuig A V te Reeuwijk f3 s 2 dg h H van D te Gouderak f 2 s 1 dg h het vissohen zonder vergunning van den rechthebbende A Z te Rotterdam f 4 s 2 dg h D van D te Rotterdam f 4 s 2 dg h D P te Gouda f 3 s 1 dg h D K te Rotterdam J4 s 2 dg h G R te Rotterdam f 5 s 2 d h N O te Rotterdam f 5 s 2 dg h het niet ophangen op een duidelijk waarneembare plaats van een schriftelijke vergunning voor woonschepen A van L te Soudfi f 2 s l dg h het niet doen van aanteekeningen in het opkoopregister H L te rouda f 15 s 6 dg h OFFICIEELE MEDEDEEUNGEN OVERSCHRIJVINGEN £ en verzoek om overschrijving is ingekomen van den heer E van Hemert van Gouda naar K B O Eventueels bezwaren moeten binnen 14 dagen zijn ingediend anders wordt aangenomen dat van de zijde der verecnigingen geen bezwaren hiertegoi bestaan ADRESLUST Vereenigingen Moercapelle secr wordt A y d Hoek Klinkhamerweg 28 Moercapelle Schoonhoven secr wordt Jac G Voorsluys Koestraat 72 Schoonhoven MEDISCHE SPORTKEURING Ten einde boete voor de betrokken vereenigingen te voorkomen woidt er nog eens met nadruk op gewezen dat alle junioren en nieuwe leden alvorens in wedstrijden uit te komen jiKieten zijn voorzien van een goedkeuringsbewüs van de Medische Sportkeuring Tydens het tijdvak 15 Juni tot 15 A igustus is er ruimschoots gelegenheid geweest zich daartoe aan het Bureau voor Medische Sportkeuring te melden zoodat alle bepalingen thans weer onverminderd van kracht zijn Men gelieve hiervan goede nota te nemen CANDID AAT SCHEIDSRECHTERS Od de diverse oproepen heeft zich slechts een viertal personen beschikbaar gesteld als candidaatscheids rechter Dit aantal is te gering om daarvoor emi speciale opleidings cursus te houden Het is zeer gewenschit dat minstens een 10 tal scheidsrechters aan de lijst toegevoegd kunnen worden Daarom wordt nogmaals een dringend beroep gedaan op de ver eenigingsbesturen om te trachten uit baldadigheid gooien met kroos naar een passeerende vrachtauto J J B te Rotterdam berisping en teruggave ouders het zich bevinden op verbdBen terrein M J v G te Rotterdam f2 s 1 wk t sch A F J te Rotterdam f2 s 1 dg h het niet goed verduisteren H P te Woerden f 3 s 2 dg h het niet tijdig sluiten en ontruimen van een vergunningslocaliteit H H te Gouda f 5 s 2 dg h het venten zonder vent vergunning J T te Oudewater f 2 s 1 dgh leerplichtwet art 22 M B G te Gouta f 5 s 2 dg h W E te Gouda f5 s 2 dgh M V H te Gouda f3 s 2 dgh M V H te Gouda f3 s 2 dgh J N V te Gouda f 3 s 2 dg h J N V te Gouda f 3 s 2 dg h P H te Gouda fl s 1 dg h J M H B te Gouda f 1 8 I dg h M C L te Gouda schuldig zonder toepassing van straf SPORT WATERPOLO ZWEHKRING GOUDA Kampioenswedstr lden Ie kbuM In den Zwemkring Gouda zijn nu ook de kampioenswedstrijden in de Ie klasse vastgesteld voor promotie naar den Ned Bond As Donderdag wordt te dezer stede gespeeld G Z C IllBo degraven en volgende week Dinsdag ontmoeteh de zeventallen elkaar in Bodegraven De wedstrijden tusschen de kampioenen in de klasss kunnen nog niet vastgesteld worden daar er in de 2e klasse B waar Boskoop 3 den titel behaalde nog een protest loopende is dat de mogelükhid inhoud dat er nog beslissingswedstrijden gespeeld moeten worden PLAATSELIJK NIEUWS Ammerstol P F VAN SLIJPE t Oud burgcmeester van Ammerstol Te Schiedam is 86 jaar oud overleden de beer P F van Slijpe oudburgemeester van Usselmondc De heer Van SliJpe heeft de gemeente Usselmonde ruim 35 jaar van 1884 tot hij op 1 April 1920 toen hij den leeftijd van 73 jaar had bereikt op zijn hiervoor personen aan te spore niet daadwerkelUk voetballer van wie kan worden aangenomi zij als scheidtrachter kunnen v aangesteld na een kleine vo ding daartae Opgaven woimiingewacht aan het secretariaüi PROGRAMMA JUNIORE COMPETITIE Zaterdag 15 AoguslBs 1942 Afdeeling A Gouda b G S V a 4 uur W Bru OJiJi a Gouda c 4 uur C M NoorlJodan Boys a Q N A b 5 uur W Afdeellrig B groep 1 Jodan Boys b p S V b 3 30 uur A den Gouda c AlynAiia a 3 uur M Ho Oroep 2 O N A c Bergambacht a 5 uur 7 K F C N Ammerait S V a Lekkerker $ aI uitg Nam ÉM het Bestuur I G VAN TILBUR f secretaris SCHEIDSRRCBTERSVERKFMG GROEP GOUDA Op Zondag 16 Aug a 3 wordt ïpeeld te Utrecht de wed s ii Utrecht Groep Gouda Elftal D Vis J L Homi s J A den Edel J Kaprteyn aar vwr N Burger M Hornis C Nour 3L Lankhorst W Donk en i Ge Resei ves N den Haan J de G F Lensen en J Groeneweg Grensrechter C Stoppelerburg Kleeding Wit shirt en zwarte talon Gespeeld wordt op het Mmei terrein a d Lage Weide eiven voor U V V terrein Vertrek per trein 12 30 uur De vang is bepaald op 2 15 uur Ook overigen leden wordt verzocht vm partij te zijn De leiding is in haj van de heeren Joh Muurlmg et van Wijngaarden Namens het bestuur A C CA Secre verzoek eervol ontslag kreeg diend Voor hy te IJseelmonde kwam de heer Vnn Sliipe bur en Ammsterstol Van 25 April 5 Januari 1894 heeft hij aan tlVt h van deze gemeente ge taan twas hij gemeente secretaris Het stoffelijk ovrschoi h middag op de Oude Algerp graafplaats te Voorburg te i r steW Boskoop COÖPERATIEVE VEREEMGIi J E BOSKOOPSCHE VEII INC 10 Aug Rozen per bos Bn 1 101 60 Rosalandia 0 90 1 4 J Mundi 1 30 1 90 Orange Tr 1 04 1 48 Edith Helen I i Wendland l lO Pechtold 1 1 0Hadley 2 20 2 60 Briarclif 0 40 Dorus Rilkers 1 70 2 00 Paul Gn 1 17 1 44 Else Poulsen 1 10 I 40 Mundi 1 00 1 30 DuisburgO M Noach 0 80 1 10 Gemengde 0 4O 0 60 Diversen per bos Liatris O 2 Asclepias 0 15 0 18 Lelies O WClematis Mevr L b Coultre 2 7 Prins Hendrik 0 9O 1 40 Waddinxveen VOOR DEN pouherëcht Verduistering van zakken Wegens verduistering van had zich voor den politicrecliter te terdara te verantwoorden éé koopman J T uit Waddinxv ien kocht 27 h l aardappelen in 54 zakken van den landarbeider M uit dezelfde gemeente onder Ik jakken terug te brengen Hu i gedeeltelijk en wel door een h heid te werpen op het erf van landbouwer G P Koetsier dinxveen van wien hij ever ns appelen zou hebben gekocl T beweerde dat Bazen slech zakken van hem te vorderen h rest had hij op het erf van K neergeworpen Deze als getuige verklaarde slechts 17 zakken waren geBazen zeide dat hij 37 alikenmiste Wegens verduistering werd form den eisch veroordeeid tot boete subsdiair 20 dagen hec c EXAMEN HOOGDÜITSCH L Voor het examen Hoogdu t9Ch t sGravenbage geslaagd ae 11 Zevenbergen alhier FEUILLETON f tNadruk verboden DE RBMAUTO r Z ó kwalijk a H T f smeekmd ton f r l J meer Wij moefalZ bezuinigen om erdi U t t li i O lening nog n gaa beeft verstrekt la weliswaar SuJC f 1 J = heeft woï MTUït eI T en gesproken maar tuint iaarom moet I kr ctit J oia MO gauw mogtMJk Bat is m oude veldkameraad van mU Ik onfr nioattc hem ten paar weken geleden In nDea ouden Graaf en In het vertrek ernaast hoorde men rnet rammelen van borden ea Mn stem nep Vadert Manfred kaek verlegen HO kende deze tem Het was Lleselotte Ponsiek en men bad hem dezer dagen ook de geschiedenis verteld hoe zy teruggekomen was In den steek gelaten doot den man met wien z j gevlucht was pea lijdende verbitterde vrouw dia aan zenuwtoevallen leed en dagenlang in bed moest dcorbrencpn Vader herheselotta l StemFoDSiek luisterde aieb HU beeft m dus het geld geleend eigenlijk ofi een zonderlinge manier Dtkan het o wel vertellen Corrin u lulier geen misbruik van maken bil cal mis de beschikking Vlak bl de deur kknk hat weer VaderI Ponsiek dead opnieuw at ttii het niethoorde Mantr voelde zicb gedronaanIn te grüpan Mijnheer Ponsiek onderbrak hUverlegen n wordt geroepen Ik geloot dat in dkKhter u roept Poosiek sprong onmiddellijk op rokte de deur open ea vroeg dreigend Ben 111 het Lleselotte Wat rtl tehier ik neb ailcen Ml tao voor a an mijnheer Corvüt gebracht antwoordde het meisje terugwijkend Moeder Is niet goed ta orde zU kan bij deze hitte niet komen En anders wordt het zoo laat het is al drie imr V moet immers om Vijf uur in Den ouden Graaf tSja voor mijnheer Knopfe uit Wiesbadenl Zq vermeed het Corvln aan te kijken die in de geopende deur stond en haar wDde groeten HU had haar nog niet gezien Nu hij haar hier terugzag een gebroken hypemerveuze vrouw begreep htl voor het eerst P nuiek s ongeluk Het was niet te onderscheiden wat hem het meeste getroffen had het verlies van zijn geheele vermogen of het bittere verdriet dat hem de vader door zijn meest geliefde dochter was aangedaan Ponsiek keek niet op bU gaf z Jn dochter geen antwoord In deze stüte trad Manfred naar voren en probeerde op tuchtigen toon te zeggen Goeden dag juffrouw Ponsiek Wij hebben elkaar in lang niet gezien Een haastige half dankbare half vijandige blik trof hem Goeden dag mijnl eer Corvln antwoordde Lleselotte en trok snel haar hand terug Ik ga weer weg vader Straks haal Ik de borden wel De mannen gingen aan tafel zitten Er heerschte een onbehagelijke stemming tussrhen hen De geheelc vertrouwelijkheid van Ponsiek was verdwenen HU dacht er niet meer j i verteUen hoe hU aan het geld nieuw begin was gekomen Manfred dacht aan Lieseio aan Elin TerwUl J U an r zwaren wUn welken Ponsiek = dronk doorslikte begonnen a 0 hem weer te kweUen oe w Olbersdorf gegaan zUn Hei wel afgeloopen zijn Zou wonnen hebb T Of zou hij ïUn Hoe lang moest men nog tot de renners naar hui i i ook hU de uitkomst zou hooro Manfred zou dan te veel liJ zou aan hem denken nicmaDO ook aan hem te denkci dan