Goudsche Courant, dinsdag 11 augustus 1942

A DINSDAG 11 AUGUSTUS 1942 Mensbhenhaar gevraagd Thans wordt 1000 kg per wedi opgehaald Lang hcrar voor toxtfal iadustrle b t kort gofaruikt ds wlmolarlaol Gouderak ORCSBUnX TJLND Oel eB CT ii i tl ii dr van A a KwaiiWni t en Adr IMcker Aaitj i van ft v d TO t b W Je Jong OD ietrouw i S van Geer te Bodegraven en T v d Vliat Overleden Dirk v iD jk j editgef van Cl Dekker DITVOERING VAN T H OJI TE MOOSDKECHT A Zaterdag Ouderkerk a d IJtsel LOOP DER BEVOLKING Itrgekomen naar B IMa van Nieawerkerk a d Usel Aria de Jong naar Kerïweg 65a van Rotterdam Jaantje Plomp naair C 101 van Rotterdam Adriana Cornelia Schouten echtgenoot van dr Poppinga met 2 kinderen BURGERLIJKE STAND Geboren Pietertje d van A Huisman en T Genegelijk Maria d van 3 van Rüswgk en T Twigt Arie z van L Honkoop en K Kreuk Nieuwerkeric a d IJssel CONCEKT NnroW LEVEN 2 terdagavond gaf het gemengd èn kinderkoor van de zangvereeniging Nieuw Leven een concest in den tuin van het café Honkoop Vele ingezetenen wyen gekomen oiA dat zangfeest bij t wonen RECHTSZ TKEN DVJTSCU OBERGERICHT ERNSTIGE BONNENZWENDEL Groot proces te Utrecht Het Duitache Obergericht heeft te Utrecht een begin gemaalit met het proces dat waarschijnlijk deze geheele week zal duren en waarbij 21 Nederlanders o w elf Joden betrokken zijn Het gaat hier om een fraude met suikertoewijzingen waarvan de hoofdverdachte is de 36 jarige Stephanus Monnieir ambtenaar bij de P T T in den Haag Hem is diefstal van twee aapgeteekende brieven ten laste gelegd Verdachte vertelde dat hij als ambtenaar van de P T T weinig verdiende pn o n niet op kon komen voor de kosten welite de verpleging van zijn negenjarig zoontje dat aan asthmatische aandoeningen lüdt en in een buitenjchool verpleegd moet worden Hierdoor was verdachte in schulden gekomen en op een kwaden dag had hij zijn vroegeren buurman Brugman die in Afrika gewerkt had en wat geld had overgespaard ontmoet en van hem geld te leen gevraagd Brugman echter wilde niet direct met dit plan accoord gaan en stelde Monnier voor een handeltje in postzegels te beginnen Maar toen dat niet gelukte gaf Brugman Monnier geld Dit geld kon Mornier aan Brugman niet tijdig terugbetalen faardoor kwam hij er toe een aangeteekenden brief onder diensttyd uit de controle te halen en deze te eigen bate aan te wenden In dezen brieAafkomstig van de Nederlandsche Meelcentrale en gericht aan een van haar firmanten bevonden zich drie luikertoewijzingen ieder van 500 kg Monnier gaf aan Brugman een toewuzing ontving daarvoor 1 400 en kiste aldiJs zijn schuld af Naar hij verklaarde heeft hij detweede toewijzing verkocht voor 5 uiden en de derde uit angst in denkachel verbrand Een 1 ander speelde zich af in de periode van 10 tot 20 Januari 28 Jan echter stal Monnier wederom een aangeteekenden brief van de Nederland che Meelcentrale en nu was hij geIiMtiger want daarin bevonden zich leven toewijzingen ieder van lOOO kg Brugman die zich voar deze zaak wel interesseerde zeide aan Monnier iathü de toewijzingen wel aan iemand in Amsterdam kon verknopen Brugman schijnt inderdaad naar Amsterdam geweest te zijn en met verschillende personen te hebben onderhandeld maar zijn verklaringen maakten een dusdanigen twijfelachtigen indruk dat de president tenslotte toen B zich heelemaal in zijn woorden verstrikt j 4 een einde maakte aan het veriwa Tat B mededeelde kwam in het kort hierop neer dat hij in een café o zekeren Joodschen hakker Hoed md een toewijzing had verkocht 1 hem in dit café drie toewijzinBHi waren afge rst zonder dat hU OMrvooT geld had gekregen De president merkte op dat uit de verklanngen van alle andere verdachten nionner afpersing ter sprake is gek n en dat B heter deed nu maar J or de waarheid uit te komen B ld echter vol jat er met die drie zingen was gezwendeld zgodat Jjn einde raad de volgende verdachte MMd werd gehoord 1 deelde mede dat hij drie toewijJ Wi va i Monnier had gekocht en w voor 1200 ifuMen en dat hij deze w had verkocht aan Elias Hamme wwl Brillesliiper en een zekeren np uit Monster FEUILLETON Nadruk irerbodea BBMAUTO pZ u net MM vinden mijnheer S tf B na l hier Ik M waag oor eeni nareken n P ra SH nfüSuZ gewichtige tee Wi nog cent aagekelten werden Ilia J SS tautel hier t nlj en wilt u rat 100 ZOÖALS raen zich xtl heriimeren werd Wj beKhikking van den secretarisgeneraitl van het departement van Handel en Nijverheid d d 24 Sept 41 afval van menschelijk h ar gerangschikt onder de itoffen welke volgens het oude materialenen afvalstoffen besluit bewaard en ingeleverd moeten worden De beschikking verklaarde het vemietigingsverbod van toepassing op haarafval en verplichtte den kappers iot gratis aflevering Ook vroeger immers werd haarafval niet verkocht De kappers werden echter vrijgesteld van deze verpliditing voor zoover de afval ter plaatse nog niet werd opge Teneinde iets te vernemen over het verloop der inzameling de verzamelde hoeveelheden en de verwerking heeft het A N P zich gewend tot het hoofd der afdeeüag Organisatie van het R O M E A Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen Deze deelde hieromtrent het volgende mede De idee om afval van menschelijk haar te verwerken is hiet nieuw Voor den oorlog reeds verwerkte men n Duitsch d menschelijk en dierlijk haar tA garen voor bouclétapü len werden w gemengd met haar van andere diersoorten vilthoeden van vervaardigd en nam men proeven ool met gebruikmaking van katoen en celvezel te komen tot een bruikbare voeringslof Voorts telde België voor den oortog een fabriekje waarin met behulp van een textielvezel uit menschelijk haar tapijten en met kunstzijde een surrogaat voor Hleftdingbin nenwerk werden gefabriceerd Hoewel men aan een en ander na den oorlog uitbreiding heen willen geven is men er tenslotte blijven steken in het gebrek aan bruikbare textielvezelstoffen Initiatief van oud kapper Ons land beschikte tot voor kort nog niet over zoo heel veel ervaring op dit gebied Wel werd reeds lang thans onder toezicht van het Rijksbureau voor wol en lompen te Tilburg dier lijk haar na verspinning met den wollen draad uit de lom pe de zoogenaamde kunstwol gebruikt voor de vervaardiging van dekens e d De verwerking van Y schelijk haar echter dateert eerst an Mei 1941 Door een oud kapper eie er iets in zag werd toen te Amsterdam de E N H I H A Eerste Ned handel in haarafval opgericht Hij bewerkte zelf de kappers in Amsterdam Zaandam en Haarlem en liet de haarafval door een klein aantal medewerkers ophalen Nadat het haar in een sorteerinrichting in de Haarlemmerhouttuineri een ruwe sorteering had ondergaan werd het door de Jlotex te Duivendiecht opgeslagen om t z t als binnenwerk en vulstof voor meubels te worden gebruikt Cjp de ervaringen van d ze instellingen wordt thans voortgebouwd Berstgenoemde is ingeschrevm als eeni e handelaar in ongezuiverd haar D Mot ex neemt al het ingezameld af Was de opzet in eerste instantie de haarafval als vulstof aan te wenden stille hoop wordt gekoesterd dat menschelijk haar ook een van de toekomstige grondstoffen zal kunnen worden voor de vervaardiging van textiel Uiteraard zal alleen het langere haar hiervoor in aanmerking kuinen komen VeraeWllende proeven werden hier U genomen In den stillen tijd voor de wolwasscherijen fe Tilburg tusschen Januari en Juni wordt de haarafval daar ontvet en gewasschen In een textielfabriek in Helmond werden spin proeven genomen met het gezuiverde product Vijftienduizend kg zijn thans klaar voor verspinning Een Jezel gefabriceerd van mengbaar 50 menschelijk en 50 dierIijk w d onderzocht op de hoogere textielschool te Enschede Kwalitatief achtte men daar de proef geslaagd Dit mengbaar zal mischien kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van zgn paardendekens vloerbekleeding enz en in gepersten toestand voor het maken van vilt Ook door het laboratorium textielfonds 31 te Enschede en vanwege de everheid werden en worden proeven genomen Toen de reeds genoemde beschikking werd afgekondigd beschikte het R O M E A niet over een staf van gespecialiseerde ophalers van haarafval De E N H I H A werd ingeschakeld en haar staf van medewerkers uitgebreid Zoodoende beschikken wij thans over ruim 20 ophalers voor ftet heele land waarvan b v 2 in Den Haag 5 in Amsterdam en tal van regionale ophalers Deze krijgMi een vergoeding van 10 tot 15 cent per kilogram Verder verleenen de ophalers van opzen ophaaldienst assistentie Ongeveer de helft van het aantal kappers wordt thans bezocht Bij voorkeur worden natuurlijk die plaatsen bewerkt waar veel kappers bü elkaar zitten Haarafval weegt licht zoodat men vrij veel moet bijeenzamelen om een bepaald kwantum te halen Voorts spelen de ophaalen vervoermoeilijkheden ten plattelande een rol Inzameling over de verspreid wonende kappers daar is voorloopig nog niet loonend vriendelijk zQn bem bij mij thtus al te geven Het was prettig weer eens in deze kleine kamer te zitten en over zijn werk na te denken Al ectiter de zware wijn er niet was geweest als de rennen in Olbersdorf er niet waren geweest en als Elin i Ondanks de grootste inspanning gelukte iiet Manfred niet zijn gedachten b zijn werk te bouden In den laatsten tyd meende bij een geheel nieuwe methode om de electrtsche apparaten voor t verwarmcD te hebben gevonden welke allet veel meer vereenvoudigde Maar hoe b4 ook zl n best deed hij was V 1 1I oiet m ii 7i in tre h ten op de leateniogea duideiuk ie ma é Onmiddellijk hebben wö den Kappersbond by hft werk ingeschakeld Deze deed een beroep op de aangeslotoïen en verzocht hen o m sigaretteneindjes en and e onzuiverhedrai uit de haarafval te weren Over het algemeen hebben wij over de medewerking der kappen niet te klagen 1000 kg ha r P r week Een indmk van de opgehaalde eo in te zamelMi hoeTCclheden geVen de volgende cijfers Volgens een voorloopige raming waren er eind 1940 in ons land ruim 11 000 kappersbedrijven Volgens schatting kunnen daarin totaal ongeveer 160 ton vallen Momenteel Wordt thans 30 tot 40 procent van dc raming opgehaald Toen de E N B l H A in Mei 1941 begon zamelde zq ongeveer 150 tot 200 kg per week In een jaar tijd is dit kwantum thans vervijfvoudigd In de maand December 41 werden 1700 kg opgehaald in Januari van dit jaar 2000 kg vorige maand was het resultjiat 1000 kg per week Hiemit blijkt een behoorlijke stijging Zal alleen het langere haar als grondstof voor textiel in aanmerking kunnen komen dat beneden 3 cm wordt gebruikt als opvulmateriaal o a ter vervanging van het vroeger geïmporteerde paardenhaar Met de allerkleinste vezel kunnen b v theewarmers worden opgevuld Producten van haarafval in den zin van textielproducten zijn momenteel dus nog niet in den handel Wat dit betreft verkeert alles nog in een stadium van proefneming FACILITEITEN VOOR OORLOGSINVALIDEN Enkele maanden geleden is van overheidswege een regeling tot stand gekomen ten doel hebbende aan ernstig getroffen gepensionneerde Nederlandsche militairen waartoe o m gerekend worden zij die een amputatie van arm of been hebben ondergaan blind zijn en in hiermede gelijk te stellen gevallen verkeeren de gelegenheid te geven kosteloos gebruik te maken van tram bus en bootlijnen van de ondernemingen welke lid zijn van de Nederlandsche vereeniging voor tramwegen autotransparUiiensten Zij zijn daartoe door tusschenkomst van den burgemeester hunner woonplaats m het bezit gesteld van een aan de buitenzijde geel getint legitimatiebewijs afgegeven door den chef van den Rijks geneeskundigen dienst te s Gravenhage Dit voorbeeld om belanghebbenden tegemoet te treden heeft hier en danr ook bij niet overheidsinstanties navolging gevonden De van particuliere zijde geboden faciliteiten hebben op haar beurt de overheid weder aanleiding gegeven te bepalen dat ook de niet of minder ernstig getroffenen in den krijg n l degenen wier invaliditeit minstens 10 pet bedraagt in aanmerking kunnen komen voor het in den aanhef bedoelde recht op vrij vervoer Wenschen zij van dit recht gebruik te maken dan behooren zij zich met een desbetreffend verzoek te wenden tot den hiervóór bedoelden chef Raamweg 22 te s Gravenhage Zij krijgen dan een bewijs feehalve op genoemde voordeden waaman alleen de lichtgekwetsten zijn uitgezonderd kunnen oorlogsgewonden ook steeds aanspraak maken op geneeskundige c q specialistische behandeling en verpleging voor de gevolgen van hun oorlogsverwondingen voor Rijksrekening Zij kunnen zich daatoe bü voorkeur onder overlegging van een door hun huisarts afgegeven verklaring tot meergenoemden chef wenden Als regel zal de bf handeling dan in een der rijkshospitalen te sGravenhage of Utrecht geschieden onder vergoeding van reiskosten en uitkeering van militaire inkomtten BURGEMEESTERSBENOEMINGEN Het Rijkscommissariaat maakt bekend De commissaris generaal voor Bestuur en Justitie heeft de volgende ptrsonen tot burgemeester benoemd W Pot fabrikant te Sneek tot bungemeester van Muntendam H Sieiing koopman te Groningen tot burgenjeester van Usquert J E Oterdoom magazijnmeester te Winschoten tot burgemeester van Finsterwolde en B H G Pisters gemeenteambtenaar te Valkenburg tot burgemeester van Elsloo Sabotage Onver atitwoordehjkc elementen hebben een aanslag gepleegd op een Dultschen trein en niet anders bereikt dan dat een aantal gijBelaars gevaar loopen voor der e heldendaad met hun leven te moeten boeten Sabotage Laf dom en onveraniwoordelitK Wat een verschil met de houding en daden van onze dappere OostfrontBtrijders Deze mannen streden tegen bet bolsjewisme Zij vechten voor de toekomst van ons land t n volk Deze dappere kerels zijn het waaraan het Nederlandsche volk straks een eervolle plaats in het nieuwe Europa te danken zal hebtoen Landgenoot neemt stelling tepen hen die saboteeren of daartoe ophitsen Tonnt u een goed vaderlander Versterkt onze gelederen in het Oosten Meldt u aan bij het Koningin Vrijwilligerslegioen Nederland negiacht 22 te s Gravenhage ken HU moest aan £ lin Hallermanndenken aan de rivier en aan den kus welken hij met Aaar nad gewisseld Had Peter naar doen geloovén dat hyhaar niet alleen gered maar ook gekust bad Was zU bi naar bewustzijnop het oogenblik toen hij haar kuste Atanfred had dit alles maar al te graaggeweten En hij wist niet goed of hij hoos op den lichtzinni en Peter moestziJn of op heL meisje Ëlin dat zichdoor naar SMÉel zoo dom liet misleiden renslotterHia verloop van enkeleureo pakte hij zijn teekeningen bijelkaa en ging ermee naar het huis vanPon T vriiiw Ponsiek deed de ilfnij r n r c ï ip ri h 1 V = a Vietoru = DuiMchland wint voor Ctiropa op mlU fronten 86 31 TON SCHEEPSRUIMTE VERNIETIGD Hel opperbevel van de Doitscbe weermaeht maakt in een extra bericht bekend De laatste drie dagen hebben den Duitsohen endeneebeoten op den Atlantiscben Oceaan opnieuw groote sneeessen gebracht Een voor Engeland bestemd convooi dat door torpedojagers bewakingsvaartuigen en vliegtuigen krachtig beschermd werd heeft door de steeds herbaalde aanvallen overdag en des nachts van onze duikbool n ondanks het feit dat de actie veelvuldig door het slechte xicht werd belemmerd iware verliezen geleden Zes schepen met een ge amenifiiken inhoud van 41 000 brt alsmede een torpedojager werden tot zinken gebracht en seven uidere schepen getorpedeerd Uen moet aannemen dat een root deel van deze schepen verIpren is gegaan Hierbij hebben jeugdige duikbootbemanoingen lun eerste proef van bekwaamlieid afgelegd Voorts verloor de rijand voor de Amerikaansche en voor de West Afrikaansche kust zeven schepen met een ezamenlijken inhoud van 43 231 brt Drie andere schepen en een orpedojager werden door torpedotreffers beschadigd Een deel van deze schepen bevond zich met oorlogsmateriaal geladen op reis van Amerika naar Egypte Daarmede heeft de vijand de laatste drie dagen dertien schepen met een gezamenlijken inhoud van 86 231 brt en een torpedojager verloren terwijl tien schepen met een geiamenlijken inhoud van ruim 48 000 brt en nog een torpedojagcr beschadigd werden SPORT SCHAKBN VAN DEN HORK WINT TOURNOOl TE LEEUWARDEN Iji SeptemiMH tegen dr Buwe De partij v d Hoek Cortlever is gisteravond na 71 zeilen door v d Hoek gewonnen Hiermede is de wedstrijd geëindigd met V d Hoelc als overwinnaar In September zal hi1 een wedstrijd van tien partijen tegen dr Euwe spelen met den kampioenstitel van Nederland als inzet BOKSEN DB ghoot en dc boea NAAH DUrrsCWLAWD Zondag a s bokst Jo de Groot kampioen halfzwaargewicht van Nederland in Breslau tegen Kurt Haymann oud kampioen in het zwaargewicht van Duitsch and Mocht deze echter verhindeid zijn dan bindt De Groot don strijd aan tegen den DuJtschcn zwaargewicht Hem Karasch Rienus de Boer zal voorts tegen Heinz Seidler in den ring verschijnen ATin ETIEK NOORD HOf vL A ND Z l ID HOLLAND REST VAN NEDEIRLAND De Haagsche athletiekvereeniging Vlug en Lenig organiseert a s Zondag op de sintelbaan aan de Laan van Poot in Den Haag wedstryden welke zeer interessant beloven te worden daar voor het eerst ploegen met de sterkste athleten uit Noord en Zuid Holland en de rest van Nederland elkaar zullen ontmoeten Op papier ziet de Noord HoM ndsche ploeg er het sterkst uit door deélffemlng van athleten als Berger Wil van BeVeren Bakels Bonman De Ruyter De Rt ode Lutkeveld e a Bü ZuidHolland ontbreken Van Osta Haagh en Geul doch zijn naast Osendarp en Spree welke laatste alleen de 100 meter zal loopen Grijseels Mahieu A de Bruyu SUikhuis Hagendoorn e a van de pertijDe wedstrijden beginnen om 2 uur KERK ER SCHOOL Ned Herv Kerk Bedankt voor Aagtekerke ds J O Noral te Oudenbosch Voor Boertange ds J N Drost te Schiermonnikoog Geref Kerken Tweetal te Deventer ds U EIgersma te Ulrum en ds J C A van JLoon te Purmerend Aangenomen naar Pernis cand E Verburg hulppredikcr daar Naar Beetsterzwaag cand P v d Spek hulpprediker te Sch veningen Naar Lollum cand N B Knoppers hulppredtker te Grave Naar Zwolle als missionair predikaat dB P G van Berge te Nieuw a erta Chr Gerei Kerk Tweetal te Zwijndrecht ds M W NJeuwenhuyze te s Oravenhage en ds H visser te Middelharnis Beroepen naar Alphen a d RtJn ds H van Leeuwen te Ermelo Aangenomen naar Nieuwe Pekela dB D Biesma Jr te Broek op LangendQk Geref Gem Beroepen naar Terneuzen ds T Dorreslcya te Opheusden Doopsgez Broederschap Beroepen naar Ameland prop J Wleringa te Almelo Bapt Gem Bedankt voor Harlingen da G Visser te NoordberguVn om biiuen te komen wees hl van de hand y Neen dank u Ik word thuis verwacht maar wilt u zoo vriendelijk zijn mijnheer Ponsiek te zeggen dat Ik de teekeningen mee naar huis heb genomen Ik moet ze nog eens bekijken misschien kan ik er nog iets aan veranderen Een zware zwoele warmte sloeg hemtegemoet toen hU het huis van Ponsiekverliet Langzaam liep hij naar Denouden Graaf waar hij een tram gereed vond sta in HH werd het ware naar hm eerlr was er oerichi geliomeB oviu d icuueo GELDIGE BONNEN Arttkol Beo IH kg Mkg IS Aug 15 Aug 75 gr IS Aug 70 gr 125 gr SSept 19 Aug 125 gr 400 gr 59 gr 100 gr 250 gr 12 Sept 15 Aug IS Aug 5 Sept SSept AaVdappelen 41A Aardappelen 41B Beschuit br of geb 41 Bloem br 362 363 364 365 Boter 39 Boter 2 35 2 36 en335 336 436Brood of geb 4IABrood of geb 41B Chocolade 41 42 Gort 360 Honden en k br 6 IVi 10 kg 31 Aug I jam 358 500 gr SSept I Kaas SSept 8 Sept SSept SSept 22 Aug SSept SSept 19 Aug 5 Sept 31 Aug 15 Aug SSept SSept 100 gr 367 368 369 100 gr Koffiesurrogaat 338 250 gr Melk 41A tin 44A 3V4 U Melk 41B tm 44B 1 L Petroleum EAkaart 01 2 L Peulvruchten 399 250 gr Pudding verm maizena 361 Rundvet 39 100 gr 8 i 20 st 1 kg 100 gr Rijst 4 41 4 42 res 250 gr Scheerzeep O Sigaretten dames 41A Suiker 157 Suikerwerk 43 44Tabakskaart 41A 1 rants 15 Aug Textielk 3e serie 41 tm 120Textielk 2e serie behalve bon K VIeesch 41A 100 gr 15 Aug 15 Aug 15 Aug 15 Aug 15 Aug 15 Aug Vleesch 41B 50 gr Zeep 335 28 75 gr Wasch of zeeppoeder 336 250 gr Zeep L 250 gr Wasch of zeepp en 28 75 gr zeep Toiletzeep ti 75 gr BrandstoftenKookdoeleind 03 KF 1 Eenh 30 Apr 43Gen Anthraciet VIII 1 Eenh 31 Aug Gen Turf VIII 50 stuks 31 Aug Brandstjtrt DV 1 t ro 5 1 Eenh 81 Dec Winterhuip Nederland loterij 1942 betecfcent blijdschap in vele gezinnen DISTRIBUTIENIEUWS DISTRIBUTIE VAN AARDEWERK Het is niet de bedoeling voor het verkrijgen van serviesgoed opnieuw reservebonnen van de Icvensmiddelenküfart beschikbaar te stellen De kont geleden uitgereikte servieskaart zal over eenigen tijd in gebruik worden genomen Hierover zullen tz t nadere medeelingen worden gedaan GELD EN GOEDEREN KOERSEN NEDERI ANDSCH CLEARINGINSTITUUT Koer cn voor stortingen op 12 Augustus tegen verplichtingen luidende in Belga s 30 1432 Zwitsersche francs 43 M Fransche francs 3 768 lires 9 91 Deensche kronen 39 34 Nobrsche kronen 42 82 Zweedsche kronen 44 85 Flnsche mark 3 82 dinar oude schulden 3 43 dinar nieuweschulden 3 77 Turksche ponden 1 451 4 lewa 2 30 pengfi oude schulden 3B 519 pengO nieuwe schulden 4 89 7loty 37 68 lei 1 28 Slowaakache kronen 6 48 drachmen 1 28 kuna 3 77 MARKTBERICHTEN VEEMARKT ROTTERDAM Op 11 AuB werden ter veemarkt aangevoerd 3487 dieren waaronder 1308 runderen 76 paarden 235 veulens 276 schapen 206 nuchtere kalveren 168 graskalveren M biggen en 267 bokken Pulzen per stt k melkkoeien 710 5 5 lijf kalfkoeien 71 59f 90 varekocien 400 390 330 vaarzen 470 350 225 pinken 310 230 190 graskalvercn 210 165 80 De aanvoer van graskalveren was als vorige wee k met vluggen handel en Iets hoogere priizen melk en kalfkoeien aanvoer iets grooter met sluggen handel en hoogere pnjzen Varekoeien iets ruimer aangevoerd sleepende handel en iets honger in prij Vaarzen en pinken aanvoer als vorige week met matigen handel en onveranderde prijzeïi RADIONIEUWS Woensdag 12 Aagustiu HILVBRSUM I US 5 M 6 Gramofoonmuz 6 50 Ocfltendgymaastlek 7 00 BNO Nieuwsberichten 7 15 Bont begin gr 7 45 Ochtendgymna itlek 8 00 BNO Nieuwsberichten en Profiramma uittrekse 8 15 Klassieke gramofoonmuz 8 45 VroolllKe ouvertures gr 9 15 Voor de hulsvrouw 9 30 Orgelconcert gr 10 00 Morgenconcert gr 11 OO Vacantie kleuterklas 11 20 Sylvestre Trio 12 00 Frans Wouters en zt n orkest 12 40 Almanak 12 43 BNO flieuwsen zakelllke berichten 13 00 Zang met pianobegeleiding en gramofoonmuz 13 3fi Oikestsuite uit La Tragédie de Salome f Schmitt gr 14 00 Ensemble Willy Kok en HOOFDSTUK xn De lange Wettinerstra t lag leeg en verlaten De stroom van terugkeerende uitgaanders was nog niet tot hier doorgedrongen Het was hier zoo zwoel dat men nauwelijks adem kon balen Elin Hallermann zat doodmoe en terneergeslagen op de uitgesleten treden der op dezen tijd reeds gesloten deur van nummer 34 Zij was heelemaal wanhopig Wat moest er nu gebeuren Misschien wist Peters broer bet Hij was tenslotte Peters broer en de eenige nensoh met wien men over alles kon n Met oauuse siappcn uag MaottM op 4 0 STAATSLOTERIJ TWUUh KLASSB TH KKDK l JsT Trekkfnc nn 11 Augustus ƒ iM No 573 1 1M No ssuïn t 1 M No M44 IMIS 177 ƒ M N 10511 IWJt 1 30 ƒ tM No IDM 166111 f IM No SS 75 7 8141 Mo I 87e 96SS M2S 11137 I9M6 30201 PRIJZEN VAN S 30 18 18 i 190 I 190 l 190 I 1901 I 1911 i 191 ill 192 1 192 1 19J t 193 193 I 1 3 ti 1 1 194 1 1941 19S2i 195 i 195 11 lt6i l 195F I igs 198 11 19 k 196 Ui 19 lae i 196 19 f imt I IBfilIti 1971 1 198 r i 8 isei t 19e i 19RI i 2oo i 200 4 ïoo 200 i 2011 I 202 1 202 i 202 7 203111 203i i 203 203 S 204ri 204 204 i 204 7 205 206 li 20 206 i aofr t 207 1 207 i 208 I 2oe 208 206 1 1 21 1 211 l 211 i l 212 i lUflS 4010 1137 4170 1185 4181 1215 42 M 137W 15814 I581S 7919 7933 7993 8023 8U34 8088 8130 8143 1 8158 8221 8233 8264 8273 8323 8324 8326 8337 8445 8482 8480 8568 8609 8621 8631 8636 8639 8651 8686 8833 8841 8842 8878 8882 8902 8925 8339 8969 9066 9072 9075 9081 9082 9114 9139 9146 9151 9153 9166 9tn 9280 9321 9323 9324 9332 9343 9350 935 9385 9390 9433 9470 9495 953e 9 546 9548 9574 9598 9710 980 9820 9822 984 9845 9848 9849 9869 9931 9936 9 43 9964 9969 9973 I58S5 15891 15810 15973 15994 16010 16012 16031 1I Ü48 16058 I61I5 WISS 16164 16167 1619B 16281 16293 16293 18327 16347 16414 16477 16529 16570 16594 16495 16613 16614 16641 10691 16729 10748 16749 16753 16818 16824 16880 16902 16921 1 9 4 1697S 2293 5231 23Ö1 5277 230 S281 2 123 lasa 2331 5411 2338 5491 2346 5492 2361 5502 2382 55fil 2435 5575 2512 5596 2519 5606 2522 56 14 2576 5775 2578 5803 2606 58U4 2ee6 5944 2701 5952 2775 6006 2797 6034 2 41 6082 2865 6157 2873 6186 2 K 6 6196 6197 62062927 62272987 62112994 6236 3032 63253034 63263047 6375 6401 6407 iO 0 64083075 64883085 64913111 65193187 6M3 32M 6576 3307 6577 i320 580 78 6614 1389 6616 3400 6825 3414 6677 3418 6703 3432 6709 34 6 6712 3556 67253588 67 58 3615 6766 3631 6901 3663 7076 36 5 7150 3667 7165 3695 7176 Ingebleven prijs 20 000 granwfoonmuziek 15 00 Voor de vrouw 15 Pianovoordracht en gramofoonmuzlek Ifc Godsdienstige lezing 1C 20 Voor de jeu 17 00 Gino Bordin en zfjn orkest gr 17 BNO Nieuws zakelijke en beusberichl 17 30 Voor den Nationalen Jeugdstorm 17 Bina Ketty en Aldo Visconti gr II Ernst van t Ho en zijn orkest M 4S Bh Nieu isberichten 18 55 BNO Zakelljlc prai over den landbouw 19 05 Li dje van v langen 10 15 Vlooi altviool en cello 1 Pianosoli gr 20 15 J3 zwarte han lokt dramatisch luisterspel 30 35 JIet we spannige bruidspaar komische opera oi 2145 BNO Nieuwsberichten 22 OO Zigeunsppjen gr Vanaf 22 15 alleen voor Radio Centrales die over een lijnverblnd met de Studio beschikken 22 15 In droom zingen gr 23 00 24 00 Bekende ork werken gr VERSUM a M1 5 M 45 8 15 Zit Hilversum I 8 15 Muiil kleinighedeiy gr 9J 0 Rococo octet opn 9 30 Orkcstebncert gr 10 00 Morgenwijd 10 15 Philharmonisch orkest gr 10 40 V dracht 11 00 Trio Knibbeler IIM Liedei van Franz Schubert en Joh Brahms g12 00 Bertus van Dtntcren en zijn ork 1246 BNO Nieuw en zakelijke berithl 13 00 Bedrijfsreportage 13 15 Gerard Krevelen en zijn orkest 14 00 Imre Mag en lijn Hongaarsch orkest gr 14 16 l Ncerlands Gouwen 14 30 Omrtïeporkest ollsten opn 15 30 Theo Uden Mamcuin zijn dansorkest opn 16 00 Het gro Omroeporkest en gramofoonmuziek 17 00 r tuin in 17 13 BNO Nieiiws zakeUjke beursberichten 17 30 Vaor het diner p H 00 Luisterspel Krnln 18 30 Orgelcane en zang 19 00 PraatvaSni 19 15 Marschmu gr 1930 BNO Nieuwsberichten IC BNO Brabantsch praatje 19 50 Spiegel den dag 20 00 Melodie en poëzie $ opn 2 Familie de Boer 21 15 Aipuaementaorl en solisten 21 45 BNO Nieuwsberichten J BNO Politiek praatje 22 10 AvoudWljdi 22 15 24 00 Zi Hilversum 1 haar toe ondanks alles vroolljk m iaz toen hij haar gezicht zag werd hi ernstig Peter zei hij terwlLil by unneate weten wat bü deed de huiadcolopende Opeens wist hij hoeveel hU elgemtjll van zijn lichtzinnigen broer hield Neen neen weerde ZniB af is weliswaar een ongeluk gebeuriïmaar dat wat u denkt neen dat ni Hij is verongelukt rnaar er is nioSernstigs met hem ge eurd hli ttfim geluk gehad IWorm vtrvotgdj