Goudsche Courant, dinsdag 11 augustus 1942

DINSDAG 11 AUGUSTUS 1942 Ofnesmx hededeeungen BUcniuM oaossiKBa bh PKTAOXUTBNPaUZEN VOOR GROBHTSN a k aa kla No tS lM2 Den prOiUJst geldt vso U Angaitiii U 2 si De ent gtat Is de gronienprtls ds tweede ds detalllisteaprtla OBOmXBN Ie pr p 100 St Ie pr p it HoU bloemkoel Ia boven 7 cm over den kop gemeteo U 0 14 Ib 22 27 cm over den Kop gemeten U I SJO U 18 B cm over den kop gemeten il 0 14 ni 1 U cm over den kop gemeten 7 90 OJO Ie pr p 100 kg Se pr p kg WUte kool S 70 ItJU Boode kool fijn 0 10 Savoye kool n 0 10 Chlneesdia kool 10 lOM Spitskool ft ƒ 0 09 Boerenkool fa o u SnUab lO f OM AndUvle M O IS Postelein ƒ 17 OJ Spinazie blad 13 90 0 18 struik 12 H 0 10 Boonen stok prinsesse 7 28 80 0 94 snü spek 1D 50 0 28 stamboonen zonder draad 19 S0 0 29 overige soorten 18 80 0 22 pronkboonen 14 0 18 Doperwten rilsen krombek I OM fa overige soorten 1S 90 0 20 Tuinboonen 8 90 O U Ie pr p 100 St 3e pr p st Kropsla 1 minstens 2 kg p 10 st ƒ 3 80 0 as n van 1 7 tot 2 kg p 10 st 3 0 08 Komkommers la minstens 890 gr p at 17 0J2 Ib 700 8SO gr p si ƒ 14 ƒ 0 18 n 00 700 gr p st ƒ il ƒ 0 14 m soft w gr p St ƒ 8 ƒ 0 10 Ie pr p 100 kg 2e pr p Komkommerstek ƒ 10 90 0 14 Tomaten n m en IV ƒ 21 ƒ 0 27 Tomaten banken ƒ 10 80 ƒ 0 21 Tomaten kriel en gesclieurde ƒ 10 ƒ 0 13 Ie pr p 100 St 2e pr p at Aubergmea ƒ 29 ƒ 0 38 Ie pr p 100 bos 2e pr p bol Peterselie kervel ƒ 4 90 0 07 Bosselderti ƒ 4 ƒ 0 08 Ie pr p 100 St 2e pr p st Knolselderlj e cm diam ƒ 7 S0 ƒ 0 10 Ie pr p 100 bos 2e pr p bos Bosprei te 90 ƒ 0 08 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Zllveruien ƒ 16 50 ƒ 0 20 Sjalotten II 0 14 Hertstknollen ƒ 8 50 ƒ 0 08 Augurken soort 1 ƒ 31 50 ƒ 0 40 soort II 21 I 0 27 soort 111 ƒ 13 ƒ 0 17 soort IV 10 0 13 soort V ƒ 5 50 ƒ O 08 I en II stippel ƒ 13 0 17 in en IV stippel ƒ 5 50 0 08 Pepers ƒ 90 ƒ 1 08 Ie pr p 100 st 2e pr p st Paprika ƒ 21 0 27 Koolrabi boven 7 cm diam ƒ 8 ƒ 0 08 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Peen zonder loi I van 20 50 gr gewasschen 10 ƒ 0 13 II van 51 200 gr gewasschen ƒ 7 90 ƒ 0 10 III van 201 500 gram onge wasschen ƒ 6 90 0 09 Ie pr p 100 bos 2e pr p bos Bospeen 0 6 kg peen minstens 15 st per bos ƒ 7 50 ƒ 0 10 ie pr p 100 kg 2e pr p kg Kroten ƒ 6 50 ƒ 0 09 Bamenas ƒ 11 0 14 Voor het snijden van kool mag 3 et per kg berekend worden met dien verstande dat de kool na het snijden gewogen wordt Voor het schrappen van wortelen mag l et per Itg oi per bos berekend worden met dien verstande dat de wortelen vóór het schrappen gewogen worden Voor bezorging van groenten mag door detaillisten 1 et per kg in rekening gebracht worden boven den verkoopprijs af winkel Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde producten alsmede voor het zg uitschot moeten prijzen berekend worden dip in een redelijke verhouding staan tot de hierboven gepubhceerde maximumprtjzen welke geiden voor de beste kwaliteit Bij Inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde maximumprtjzen moeten de verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd Het Tragen van hoogere prijzen is straflMUir Bewaar deze opgave en gebmlk haar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken MAXOiUMPBIJZEN ZEGVISCH AAN DSM AFSIAG Op grond van art 1 van de Prijzenbeschikklng 1942 Zeevisch ziin met ingang van 18 Augustus 1942 de volgende maximumprijzen per l£g voor zeevisch aan den afslag vastgesteld versche haring ƒ 0 80 jonge versche haring tooters ƒ 0 551 makreel II beneden 30 cm ƒ 0 55 makreel 1 boven 30 cm ƒ 1 50 horsmakreel ƒ 0 40 koolvisch ƒ 1 kleine schelvisch III tot 29 cm ƒ 1 kleiife jchelviscli n 25 30 cm ƒ 1 50 kleine schelvisch I 30 37 cm 2 klem middelschelvisch 37 44 cm ƒ 2 90 groot middelschelvisch 4 50 cm ƒ 3 groote schelvi ïch 50 cm en grooter ƒ 3 25 wijting ƒ 030 gestripte wijting I 0 88 kleme kabeljauw ni tot 35 cm ƒ 0 80 kleine kabeljauw II 35 59 cm 1 1 20 kleine kabeljauw 1 55 72 cm 1 50 kabeljauw 72 cm en grooter ƒ 2 gestripte kl kabeljauw III ƒ 0 88 gestripte kl kabeljauw II 1 35 gestripte kl kabeljauw I ƒ 1 65 gestripte kabeljauw ƒ 2 20 kleme schol IV 15 21 cm ƒ 0150 kl school lil 21 27 cm 0 80 kl schol Il 27 36 om ƒ 2 kleine schol I 27 35 2 klein middelschol 35 40 cm ƒ 2 groot middelschol 40 80 cm ƒ 3 grool schol 90 cm en grooter ƒ 3 bot ƒ 1 heilbot n tot 3 kg ƒ 4 heilbot I 3 en zwaarder ƒ 6 schar II 15 25 c 0 30 sohar I 2S cm en grooter ƒ 0 60 roode poon 1 20 roode poon I ƒ 3 zwarte klem poon ƒ 0 60 groote rog drie staarters 0 70 groote rog een staarters 1 kleine rog ongesorteerd ƒ 0 50 kleine vleet 0 50 groote vleet ƒ 0 99 pieterman ƒ 150 viscKpuf beneden 15 cm f 0 10 tongschar II ƒ 2 50 tongschar I ƒ 4 schartong II ƒ 1 schartong I ƒ 1 90 mullets ƒ 1 vischlever 2 vischkuit ƒ 1 90 griet II tot 1 kg ƒ 2 50 griet I 1 kg en zwaarder ƒ 5 tartxit IV tot 1 kg ƒ 3 50 Urbot m 1 2 kg ƒ 5 tarbot n i kg ƒ 6 tarbot I 4 kg en zwaarder ƒ 8 kleine tong IV tot 15 cm 1 kleine tong in IS 23 cm ƒ 2 50 kleine tong II 2 26 cm ƒ 4 kleine tong I 26 2 cm ƒ 9 50 klein middeltong 29 32 cm ƒ 7 groot middeltong 32 37 cm ƒ 7 50 grootetong 37 cm en grooter ƒ 7 50 greep ƒ 0 79 INLEVERING BÜNDVETBONNEN De Secretaris Generaal van het Departement van I andbouw en Visscherlj maakt invertiand met de li achikbaarstelling vanrundvet op de bonnen 44 der boter envetkaarten bekend dat slagers de gedurendehet tijdvak van 12 tot en met 15 Augustus 1942 van hun klanten ontvangen bonnen opMaandag 17 Augustus 1942 bij de plaatselijkedistributiediensten dienen in te leveren terverkrijging van vettoewtjzingen 2669 Sterke afdeelingen vai de Waften U S die uit het Oosten naar Parus zyn overgeplaatst marcheerden door de stad De bevolking toonde veel belangstelling en was onder den indruk an deze militaire gebeurtenis Hoffmann S S PJi Zschackel Hoofdredacteur 1 a Wcyiten Rotterdam Chef redacteur voor Gouda en Omatreken 9 Tleter Qtouda Verantwoordeltlk voor da advertentlaa L Akkeraddk te Rotterdam mtseeister N V Rotterdamtcb NIeuwablad Rotterdam BUmENUND DUITSCHLAUD STRUOT VOOR tattOPA PJATICORSK GENOMEN Hearde gevechten bg Stalingrad en Rxjef W EBZUIMCHE DVITSCBVmOJKSBM LVCHTAANVALLBN Het oppert evel van de Duitsche weermacbt deelt d d 10 Aug mede Ia melleB manch naar het Z iidoMten hebben snelle troepen de stad PJstlforsk ingenomen Ten Zuidwesten Tsa SUIIngrad beeft de ryand slch wanhopig verset ZQa tegenaaavalleB mislokten in harde gerechten Ia de groote bocht van den Don werd een sterk vUaodelQk leger ten Westen van KalatsJ Ingesloten Herhaalde pogingen tot uitbreken bleven sender succes Formaties vliegende artillerie brachten den Ingesloten en op nauw gebied ssmengedrongen vUandeiyken strijdkrachten sware verlieaen toe Bovendien werden troepen en materiaalinscbepingen san de Noord Kauluslsche kust door de luchtmacht met effect gebomhardeerd DaarbQ brachten gevechtsvliegtaigen in de haven van Tuapse een koopvaardUschIp van 40M brt door bomtreffers tot zinken en beschadigden Kt een ander schip zwaar Verdere aanvallen waren gericht op spoorweginstallaties ten Zuiden van Stalingrad Een BovjetRussische pantsertrein werd vernietigd Ten Zuidoostein van Rzjef zette de vOand sUn aanvallen voort zy werden In verbitterde gevechten afgeslagen en liierbtl werden 34 vyandel ke pantserwagens vernietigd Aan het Egyptische front is op het oogenblik slechts geringe plaatselijke gevechtsactie Na eenige in militair opzicht zonder effect gebleven atoringsvluchten boven het Noord Duitsche kustgebied en West0uitschland heeft de Britsche luchtmacht in den afgcloopen nacht wederom WesiDuitsch gebied aangevallen De burgerbevolking leed verliezen In eenige plaatsen hoofdzakelijk in woonwijken van de stad Osnalirük ontstond materieele schade en chade aan gebouwen Vijf der aanvallende bommenwerpers werden ten val gebracht De luchtmacht bestookte gisteren troepenschuilplaatsen en voor de ooriogsindustrie belangrijke installaties aan de Bngelsche zuidkust met bommen van zwaar kaliber In den nadit van B en 10 Augustus werden bewa ningsfabrieken in de Midlands en werfen dokinstallaties aan de kusten ▼ an Engeland gebombardeerd In de vroege ochtenduren van den negenden Augustus kwam het in het Kanaal wederom tot een gevecht tus chen 1 uitsche mijnenzoekers en Britsche motortorpedobooten Op een motortorpedobdot werd een voltreffer geplaatst Een addere motortorpedoboot bleef met sterke rookontwikkeling brandend liggen men zeggen dat wanneer de Duitsche macht die in bei Westen van Eunva it vit nnmAvtÉt kamt t rvalleni bet bcataan en het werii van deze actievai zuUen worden tenietgedaan Enar Art yntunter yolj ns bcseEikking van het noodlot de aflerbitterste kelk van een ongetuxunien chaos aan deze strekoi w um bespaard en aide kan bLuven gehandhaafd deze actieven door hun samenwerking met Duitschland de mogelukheden voor een ontplooimg der Nedtrlandsche volkskrachten in de toekomst hebben opengehouden Gelukkig is het niet waarschijnlük dat een serieuze poging tot het vormen van een tweede front in onze streken wordt gedaan het lot van het laatste groote convooi in het hooge Noorden heeft aan de wereld duidelijk gemaakt dat zelfs op honderden kilometers van de kust verwijderd een doorbraak van een groot aantal schepen in een ge bied waar een zich werkelijk inzettende tegenstander een belangrijl e luchtmacht kan concentreeren onder normale omstandigheden niet kan worden geforceerd De heer Van MaasSiJk eindigt zijn beschouwing met de volgende woorden Laat men zich er in de bezette gebieden van bewust zyn dat met een werkelijk oprichten van een tweede front mets dan ellende voor onze volkeren dreigt Dit is zoozeer het geval dat indien de Nederlandfts zich van de consequenties der wenschdroomen van een hntal hunner werkelijk rekenschap zouden geven zij zich onverwijld zouden moeten scharen alleen reeds uit deze overweging onder de vlag van hen die m doelbewuste samenwerkmg met Duitschland dé orde in ons land willen handhaven een gedisciplineerde jeugd wiUen opvoeden en ondanks de harde slagen die het noodlot aan ons volk heeft uitgedeeld zich voor een werkzaam aandeel der Nederlanders aan den opbouw van een nieuw Europa willen inzetten Zij zouden zich allen strijdbaar moeten keeren tegen hen die terwijl zij met niets hebben aangetoond den sleutel tot het vestigen van een wereldvrede te hebben gevonden uit machtspolitieke overwegingen voor de zooveelste maal in de geschiedenis de natuurlijke ordening van het Europeesche vasteland willen ophouden en die er indien zij er den kans toe zien geen oogenblik voor terugdeinzen ook Nederland en ditmaal grondi g met een tweede front dat zu ons als heroïsche bevrijdingsactie voorspiegelen tot oorlogstooneel te maken Leuzen voorheen en than UIT DE PERS Nederland en het tweede front In De Waag bespreekt H C van Maasdijk de kwestie Nederland en het tweede front waarbij hij wijst op de geweldige verdedigingswerken die de Duitschers overal langs de kusten hebben aangelegd De bedoeling van het artikel is de Nederlandsche bevolking voor zoover zy zich in de gedachte aan het tweede front verheugt bü te brengen wat zulks voor haar zelf zou beteekenen Wanneer men een oogenblik het geval wil aannemen dat het aan de Duitsche troepen in en achter de verdedigingswerken niet zou gelukken een grootscheepsche landing in de kiem te smoren dan zouden dus te eeniger tijd sterke Anglikaansche legers waarschiinlyk omvattende tevens soldaten van Nederlandsche Noorsche Poolsche en Tsjechische nationaliteit alsmede gekleurde troepen in de landen van het Westen dus b v ook m ons land den opmarsch naar Duitschland beginnen Het is zeker dat Duitschland met alle middelen d w z met hevige luchtbombardementen ver Sperrmg en vernietiging van bruggen verkeerswegen te land en te water dezen opmarsch zou trachten te stuiten uiteindelyk zou Duitschland de hoofdmacht op den vóór Mei 1940 voltooiden ook langs de Nederlandsche grenzen doorgetrokken westwal kunnen terugtrekkrai en de vóór deze formidabele verdedigingslinie welke de Engelsche en Fransche troepen gedurende het eeirste oorlogsjaar toen de Duitsche legers in Polen sterk gebonden waren toch wel op goede gronden niet serieus hebben aangepakt gelegen landen ais vóórgelegen operatiegebied moeten gaan bezigen Wat een zoodanige gang van zaken voor de betrokken volkeren in het Westen zou beteekenen is niet heel moeilijk uit te denken De schruver wijst op nog andere gevolgen dan de zuiver militaire verbandhoudende o m met de voedselpositie en den chaos die in de nijverhid zou uitbreken M i hoort veelal dat Nederlanders zich er op spitsen samen met de binnenrukkende troepen uit het Westen een vargeldmgsactie tegen hen op touw te zetten die zich in de afgeloopen jaren voor een innige samenwerking met de bezettende Duitsche macht in net belang van hun volk zooals genen dat zien hebben uitgesproken dit om hun woede te koelen over het vermeende verraad of onrecht zooals dezen dat voelen Daarop valt met redelijke argumenten niet te antwoorden Doch met bewuste terzudestelling van alle ideolo In De Waag wijst Jofaan de Monyé ercf dat de geallieerden den oorlog tegen Duitschland thans met dezelfde frasen en leuzen voeren als in 1914 1918 HiJ herinnert in dit verband o a aan de bekende recle van Asquith o 25 September 1914 waarm deze Engelsche staatsman als eisch van het public right stelde de definitieve eliminatie van het militgiriame als overheerschende factor in de betrekkingen der st ten en by de toekomstige vormgeving van Europa Zooals thans tegen nazism streed Engeland in 1914 tegen Kaiserism en de propaganda rak over den keizer als Willliam the Assassin Wilhelm de Moordenaar of WiUiam the Bloodstained de Bloedbesmette over Junkerism en 3aby Killers Heel deze oorlogvoering tagen Kaiserism Hitlerism Kruppism Nazism Prus sian Militarism en zoo meer beoogt een reëel doel de vernietigmg van de Duitsche Rykskracht en van het Duitsche Rijksgezag Wanneer inderdaad het wezen der Ryksgedachte is dat zy allen in Europa aangaat dan is het ook begrupelijk dat dit met een pirobleem is van gisteren heden en morgen maar van eeuwen En dat achter de oorlogsleuzen van heden Neville Chamberlain op 3 Sept 1939 vemiet ing van het Hitlerisme hetzelfde reëele doel verborgen is als achter de oorlogsleuzen van den eersten wereldoorlog en van den dertigjarigen oorlog vernietigmg der in Duitsche Ryks eenheid beli ±aamde Duitsche volkskracht Gaat een ieder in Engeland aan deze feiten blindelings voorbi Zeker niet maar weinigen zyn m staat een afwykend geluid te doen hooren Men moet daartoe beschikken over zoo goede relaties zooals Bloedverwantschap met het koningshuis als de hertog van Bedford bezit die in hetzelfde Hoogerhuisdebat van 21 Mei 1942 waarm Lord Nathan de Labour oorlogsdoeleinden formuleerde ten antwoord op diens eischen opmerkte Hitler heeft de Duitsche kinderen zien hongeren Ik neem aan dat gij hooggeachte leden van het Hooge huis zijn verbetenheid zoudt kunnen begrijpen zoo gij gelijksoortige ervarmgen zoudt hebben opgedaan Hitler beschermt zijn land en wil het voor een hongersnood behoeden Wanneer de Engelsehe bevolking over den toestand in de wereld beter onderricht ware geweest en men zou haar oordeel gevraagd hebben dan zou zij nimmer haar toestemmmg gegeven hebben tot het bondgenootschan met Polen Deze woorden vonden echter geen waarneembare weerklank Namens de regeering besloot Lord Cranbome spruit uit het geslacht der Cecils het d bat over Bngelands war aims met de verklaring inzake Engelands houding jegens Duitschland na den oorlog na een nog te behalen overwinning der Geallieerden wel te verstaan dat het Duitsche Rijk natuurlijk volkomen ontwapend moet worden en dat het alleen wanneer het zich behoorlijk ge draagt economisch mag worden geholpen Jegens de Duitschers zal een harde en onverbiddelijke gerechtigheid worden geoefend De schr herinnert in dit verband aan de rede van Sir Eric Geddes toenmaals Britsch minister van Luchtvaart na het sluiten van den wapenstilstand November 1918 te Cambridge We will get out of Germany all you can squeeze out of a lemon and a bit more We will squee her until we hear the pips squeak Cheers We zullen uit Uuitschland alles halen wat er uit een citroen ten persen is en nog een beetje eer We zullen het persen totdat we gische verschillen van inzKht kan de pitten h7oren piëp n r AtfvtrtBRtffiii QewoM Algenecaa VosMlafing van Aandeelhooderi d r Oude ooalMrte Varia Vmakering Mf naact AttailTÉll Hooca provisie basis BH i scfalHheid vaste toclgM U oadtr B 221S Adv Bnrcna BeaJaaiia Bcrgwe 3538 R dam öai iii Oevnacdia gezla met I Und natfi Dienstbode V d ca B zelfst k w ea k Br ao a 4940 bur g d Uad VntLOIIKNi In omfieAng Tlendewegftbmg een portenonogie met lohoad zilveren armband met hanger zilveren ketUnkje met 5 haneertlet k Tegen bel terug taiwi M tTBruTn KamemelksidSt 84 NumkMze Venoeotichap J VAN DORP N V gWMttgd te Gouda van Benen IJzödoorapnrk tOi op UMMMrtag 20 Augustus 1942 de morgeng t 11 nar ten kantore dtf VtnnootadwpjOrartoifeaaiHg art 23 der Statuten ligt de Agenda met beachcldea vanaf heden aldaar voor Aandeelhouders ter inzage Krachtens irt 28 der Statnten moeten aandeelcn aan toonder vóór 14 Augustus 1943 tea kantore der Vennootschap worden gedeponeerd De Directie Gouda 10 Augustus 1943 aiZOOHT te ReeuwIJk of Gouda door echtp z k woning of 3 ongem kamera met vr of ggbr van keuken eventueel In ruil voor 2e etage Den Haag Brieven no O IIS48 bur v d blad GEVRAAGD van 10 tot n met IS Aug a s 2 gedeeltelijk gemcfblleerde kamers tnet gebruik van keuken Br no Q 4550 bur v d blad Jongelui die gaan trouwen vragen J L BrunS GOUDA ongenie Kamers met vrije kenkeo Brieven no G 4547 bur van dit blad UlSTeRT NMfK 06 UITZENDING WN HET 2 DEEt 1 flN HET STERK DRflAAAT SCHE LUISTERSPEL IN 4 DEELEN DE ZWARTE HAIVDEL LOKT WOENSPj M3 1 AUCtVrV5 r NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Lost van O concurrentie Plaatst hier Uw f advertentie Uiriin n bclaJing van wagwi op 15 Augustus a i Maria HcmehrawQ LAAT DEN INGANG VRUl c Op Zaterdag 15 Auguthis a s Maria HemelvaarQ moeten da wagens ook door Katholteken wordon gdadon on 0olott L Voor de berekening van den 8 urlgen vrijen laaden lostermijn en eventueel van staangeld telt deze dag ook voor Katholieken mede De Directie UirKhl Auguthn 1942 DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kwartjeirubriakl wordt opgenomen Dinsdags Donderdags en Zaterdaga Tarief Betrekiipg advertenties 1 9 m M ƒ 0 22 e S mJt meer ƒ 0 09 Andere advertenties 1 9 mJl ƒ 0 26 eÜK 3 m M meer ƒ 0 10 alles bg vooruitbetaling Adver tenties onder nununer aan liet bureau 10 cent vettiooeiiig Bewüsnuoimer 6 cent extra Inzending den vooratgaanden diig Brieven kunnen worden afgdiaald eiken werkdag van 9 6 uur Zaterdags alleeen van 9 1 uwc fagaag i bes wait itUkctvl iè riMa ipw Hetg 8ft Hcbhalte Haa gaf nün ndi deer 4e MCHi ham MteAniagw PÜriüVld MBMhlnnisfbi iMidMMrtUI PastieselvenaineUng te koop gevraagd Onder da Boompjes 109 Gouda Jongedame zodct attslaap kamer aan zonzijde m str water en voll pens llrfst omg Qr Florisweg Br no 2329 bur van dit blad BjLa WERK8TEB 3 dagen per week Adres Koekoekstraat 6 TB KOOP GOr BAAODl een goed onderhouden Idnderwagen fir met pr na 2331 bur van dit blad OBVRAAOD gem dtslaapkamer v echtp en 1 kind met gebr v keuken Br no 2340 bur v d bl ïongmensch zoekt PKNSHRI van Maandag tot Zaterdag geen beroeps Br no 2332 met pr bnr van dit blad MMHM fffleenoopes Bftur LaatksIkaHHct TK KOOr een kinderstoel z g aji lage prijs Te zien sav na 7 uur Turtsingel 9 WERKSnat GBVBAAOa Fruithandel P v d Draai NaaisTstraat IL P flfertisi j NET MEISJE gevraagd voor de morgenuren in gez van 2 per Mevr Kroon Markt 20 bovening Korte Ttendeweg TB KOOP Philips radio ƒ 75 Te bevr N Haven 7 Te huur op goeden stand wem alt slaapkamer m str water m of zonder pension Br no 2343 bur v d blad BK KOOP moderne kinderwagen Dacostakade tS A A Gevraagd aankomend kapster en aankomend heerenkapper A v d Sloot Oranjelaan 24 Waddinxveen TRAM r TREIN Moderae kbuMivataa te koop Tollenstraat 79 Voor piashuisjes te koop een PRIMA KOOKTOE8TEL M Klein Lizeweg c 112 d Haastrecht Te koop aavraagd waadei wagentje in goeden staat en klein fietak Const Huijgenstraat 116 Te koop KOOLA8CH EN PUIN Spit en van Catz Touwf abrieken Fluweelensingel 95 Ak U k $ de kaka staat sa ktt isdrak vani idf Mffla Drii H t r ak in nm af bes aaakaot aaar garf cent 4a nnigm dia r lA Maetae Wfca rl k rniasteoa S Isniiappea Spring aict ap a r Ws tiaai sr koaea krinydük civahkkaa Gevraagd vrQe gem süslaaiikamèr zoo mg met aansl distr radio nabij station Br no 2348 bur v d bL In DORDRECHT eit de MERWESTREEK is het Te koop een SCHUURTJE 3 X 2 40 met golfplaten V d Palmstraat 94 BRUIN IflEERENCOSTUUM ra 50 te koop aanfeboden fonkelnieuw ƒ Mi Adres Oostbuurtstiaat p 1 Moordrecht Voor direct gevr gem iltslaapkamer omg Gr Florisweg Br no 2327 bur v d bl Dordrechtsch Nieuwsblad OETOAAODl net meisje engev 17 jr P O van smortens 9 12 In eenvoudig gezin van 4 personen r W Beitzstraat 24 WONmORUIL Wie wU woning 2e etage te den Haag huurpr ƒ 3 75 p w ruilen v woning te Gouda b fl p w Br no 2328 bur van dit bl de dagelijksche courant In vrijwel ieder gezin Morgen Woensdag om 10 u opeafe vedawptaf van meubilaire goederen in gebouw Daniël Orooiendaal Voor algemeene publiciteit NET AANBEWEZEN DAGBLAD Te koop 1 pr zw lace heerensékoenen m 45 in pr st Br no 2330 bur vaa dit bl