Goudsche Courant, woensdag 12 augustus 1942

ip i f j ji s g i = f 4 fm m iii t eif mm issmi i H v fctS i Mtuüifk j r ï Woensdag 12 Augustus 1942 NIEUWSBLAIk VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 11 Jurgang No 21009 lt Bareaai HARKT IL TBLKV nu l M tckeiiist MN Ca efrad eMurt t HETER Gouda DE OLIE VAN DEN KAUKASUS g2 pcL der Russische rodiKtie tuss hèn lutarteen Kaspische Zee EüROPA KABEL bevatintefeesantcbijzondéi heden over het Kaukaiiache oliegebied dat thans den hoofdinzet vormt van het Duitsche offensief aan het Oostelake front Het Kaukasusgebergte strekt zich ter lengte van nOO kilometer e met een gemiddelde breedte van 150 kilometer uit van dg Zwarte Zee tot de Kaspische Zee waar hit eindigt nabü Bakoe Het economische zwaartepunt van het gebied ligt in het Noorden van het gebergte en in het Ooiten aan de Kaspijche Zee Daar bevindt zich het gebied Mil Bakoe dat bmtengewoo i rijk is aan petroleum Doch die aan den Noordelijken voet van den Kaukasus liggen uitiestrekte petroleumvelden by Grosny en Maikop Builand beschikt in zün bodem over Het petroleumgebied van Maikop Hike grondstoffenreserves vooral peBBleum In berekeningen van de Eusliiche geologen wordt beweerd dat Runland zelfi nog over grootere petroleuinreserves beschikt dan de Vereen SUten Dergelijke ramingen zyn echter zeer ipeculatief en de theorie wykt vooral in Rusland nogal eens af van de practyk Een feit is dat de Russische olieproductie ondanks haar groote joerves nog aanzienlek bü de Amerikaansche ten achter blijft verhou Owt men onder het noodige voorMmd vaa de berekeningen van de iwlsehe geoiegen volgens den standna 1 Januari U38 nit dan verneemtMen dat de petrolenmToorradenrvan Bnalaod op 8 6 milUard ton getaxeerd mrden lietgeen volgens deie ramingenH pet van de werdd reserve aanyatroluem xou ijn Deze petroleumreaerves zijn als volgt tMT de verschillende gebieden versteld in mill ton de tusschen haakji geplaatste cyfens geven het aanviel in procenten aan van de totale Werves van Rusland Azerbeidsjan IS65 28 pet Georgië 176 2 pet NootdOost Kaukasus 654 S pet Xttban en het gebied van de Zwarte Z e 236 3 pet Embagebied 11 71 14 pet West Oeral en Wolgagebied m4 32 pet Sachalin 318 14 pet ItkMen Azië 812 9 pet Volgens deze c feTs zou het Weston onen Woli ebiod met 2 7 milliard ton 32 pet wat de grootte van de petroleumvooiraden betreft aan ét iplts staan AzMbeids an Bakoe met 2 6 milliard ton 29 pet op de taaede plaats en het Embagebied met U milliard ton 14 pet op de der4e flMta Deze drie gebieden zouden 74 Mt van de petroleim ireserves der Wjet Unie omvatten L Balco Het zwaartepunt van de petroleumwinning van Rusland ligt derhalve in ét Kauka sche gebieden Bakoe Orosny Maikop en Öagestan Onder tee neemt het Bakoe gebied in de WOïincie Azerbeidsjan verreweg de wlangrykste plaats in Het aandeel wn de productie van dit gebied betoeg hierbij zooals uit bovenstaande tabel blykt in het jaar 1938 73 5 pet Jja de totale petroleumproductie van wland Uit deze cijfers blykt der ahre ten duidelijkste welke beteeke h et gebied rondom Bakoe voor de Mtroleumproductie van Rusland heeft 2 Grosnjr Op de tweede plaats volgit het Gramy gebied welks productie echter jn de laatste jaren achteruit is gegaan Mtgeen aan de uitputting van petro nbronnen aldaar moet woKlen gejjeten Van beteekenis is in dit verJ dat in den laatsten tijd in dit JWM op groote schaal diepboringen jw verricht waarbij nieuwe pe oSJawonnen zouden zijn onitsloten laatsten tiJd zün de Russische Wiogen van meening dat daar in de zoogenaamde oude districten op groote diepte nog aanzienlijke petroleumreserves aanwezig zyn 3 Maikop Daartegenover beweegt zich de ontwikkeling van de petroleumproductie in het op ÏWee na belangrijkste Kaukasische petroleumdlstrict Maikop in stijgende lijn Zulks vindt zijn oorzaak in het feit dat in dit opzicht een intensieve boorbedrijvigheid is ontwikkeld die tot het ontsluiten van nieuwe petroleumiagen heeft gevoerd Minder geëxploreerd is daarentegen het petroleumgebied van Dagestan welks productie maar heel gering is De Kaukasus levert 92 pet der Russische olieproductie al moet aich in t WolgaOoralgebied velgens Russische geologen een tweede Bakoe bevinden Het derde vijfjarenplan van het Russische economische leven dat de jaren 1938 42 omvat vooraac ook op Uet gebied van de petroleompnvduetie aanzienlijke productie uitbreidingen Zoo moet de productie van petroleum tegenover een werkelijke productie van 30 082 000 ton in 1938 op 48 500 000 ton in 1942 gebraclit zijn In de afzonderlijke petroleumdistricten moet de productie van ruwe olie tot 1942 als volgt verhoogd zijn Azerbeidsjan en Georgië tot 27 mill ton Grosny tot 4 1 mill ton Maikop 3 7 mill ton Dagestan 0 6 mill ton £ mba 2 0 mill ton Noord Sachalin 1 3 mill ton Wolga Oeral 7 0 mill ton en Middett Azië 1 7 nriH ton Deze cijfers zijn in zooverre inte ressant dat zij in de andere takken van de zware industrie zooals b v in de ijzerindustrie een waar te nemen verlegging van t zwaartepunt naar het Oosten met betrekking tot de petroleumIndustrie duidelijk deot uitkomen Dit geldt vooral voor het nieuwe petroleumdlstrict WolgaOeral welks petroleumproductie van 1 292 400 ton in 1938 tot 7 mill ton in 1942 zal worden verhoogd hetgeen in procenten uitgedrukt een stijging van het aandeel van dit gebied in de totale productie van 4 3 tot 14 zou beteekenen met andere woorden dat het WolgaOeral dis frict in zeer korten tijd de tweede plaats in de petroleumproductie van Rusland onmiddellijk achter Bokoe zou bezetten Bü dit streven naar een verplaatsing van de pctroleimiwinning naar het Oosten spelen naast algemeene overwegingen die in verband staan Meer boringen Belangwekkend is het dat in de tydens de achttiende conferentie gehouden referaten in het byzonder op de noodzakelykhaid van een sterke stijging van het aantal boringen werd wezen die belangrijk by de ramingen ten achter waren gebleven Het niet uitvoeren van het boorplan wordt hitrmede gemotiveerd dat het boortempo in geen enkel opzicht met net Kaart van P lt 1 arbeidsplan overeenkomt Zoo was het Russische i oortempo voor 1941 op 506 m per boortoren per maand vastgesteld terwyl dit in werkelykheid slechts 375 m d w z 74 van het plan bedroeg Het boortempo in 1940 is zooals verklaard wordt haast hetzelfde gebleven als in 1939 JBescbadigingen De voornaamste oorzaak van deze onbevredigende ontwikkeling is wellicht gelegen in het groote aarntal beschadigingen Het is belangwekkeiid te vernemen dat in 1940 voor het herstel van deze beschadigingen in het bedrijf van het Volkscommissariaat voor de petroleumindustrie 243 850 ar beidsuren noodig warea Verder werd er op gewezen dat het ten achter blyven van het boortempo by de bö6rramingen ook op de groote werkpauzen terug te brengen was Men toonde dit nader aan door er op te wyzen dat in 1940 drai tijd dat de boortorens stil lagen 34 2 vao döi normalen werktijd uitmaakte Europa Kabel maakt er verder op attêpt dat tüdens de achttiende conferentie van de communistische party van de U d S S algemeene gegevens over de itwikkeling dec productie van de petroleum industrie verstrekt zyn die interessante aanknoopingspunten geven ten aanzien van de ontwikkeling van den koers Volgens deze moet de geheele petro ERNSTIGE ONLUSTÉ N IIsh BR IND IE Aantal dooden te Bombay 31 STAAT VAN BELEG CITGEBREID Een geregeld gevecht is door Britsche politie volgens een bericht van Exchange Telegraph uit Bombay geleverd by het station Dadar by Bombay tegefi aanhangers van Gandhi Ook in Allahajbad Poena Calcutta en NewDelhi heeft de politie verscheidene malen op betoogende Indiërs gevuurd De Britsche regeering in Indië heeft intusschen den staat van beleg uitgebreid tot verdere gebieden Met byzondere meedooèenloosheid zoo blykt uit de berichten van Exchange Telegraph treedt de Britsche pofitie op tegen Indische studenten Gisterochtend zyn naar de Britsche berichtendienst meldt wederom groote betoogingen gehouden Uit Londen wordt gemeld dat volgens de Daily Mail de Britsche politie onmogelyk kan optreden tegen lederen afzonderlyken betoogersstoet het zyn er tallooie In zekere stadswyken beheersc ien J de demonstranten den toestand en de Indische politie heeft deze wyken daarop afgezet De staking in New Delhi is byna volkomen zoo meldt United Press Onalgebroken klinken de strydkreten van de Congresparty waarin het terugtrekken der En elschen uit Indië wordt geëischt en spreekkoren eischen vrylating van Gandhi en de andere leiders De studenten hebben de collegezalen verlaten en zich aangesloten by de betoogers De vertegenwoordiger van United Press in New Delhi heeft verder verklaard dat de menigte doeltreffend het verkeer heeft stilgelegd en er ook voor gezorgd heeft dat het winkelbedryf geheel stopgezet is Toch hebben de betoogers nergens geweld gebruikt maar alle Engelschen en Amerikanen die zy ontmoetten steeds weer dringend uitgenoodigd Indië te verlaten Reuter meldt uit Bombay dat gisteren na een rustigen nacht zich weer heftige betoogingen hebben voorgedaan welke haar oorsprong hadden in het Noorden der stad De politie maakte herhaaldelyk van de vuurwapens gebruik waardoor er dooden vielen Te Madras is officieel bekend gemaakt naar de Engelsche nieuwsdienst meldt dat na verscheidene arrestaties van Indische Congresleiders door de politie onlusten zijn uitgebroken De politie heeft op de demonstranten geschoten Volgens Engelsche opgave zün daarby 5 personen gedood en 14 gewond Reuter meldt uit Bombay dat sinds letunproductie van Rusland in 1940 34 2 millioen ton tegen 33 5 millioen too to 1939 en 32 2 millioen ton in 1S38 hebben bedragen Versneld tempo In dit verbamd werd geconstateerd dat d Russische petroleum mdi strie ondanks de toeneming der productie genoodzaakt is haar arbeid in deeerstvolgende jaren in versneld tempote intensiveergn teneinde het in hetkader van het derde vijfjarenplan aangegeven doel te bereiken Zoo moet volgens de in Moskou gehouden party conferentie de petroleumprcducae mheit jaar 1941 op 38 millioen ton gebracht worden hetgeen met een toeneming van 3 8 millioen ton overeenkomt waarbij ook in een aanzienlijketoeneming van de kapitaalvesteeringenin het plan voor 1941 was voorzien zonder dat over de hoogte en hetrechtstreeksche gebruik nadere gegevens werdien verstrekt Pijpleidingen Als uitvoerhaven van pakoe fungeertBatoem aan de Zwarte Zee dat dooreen 880 km lange olieleiding met eencapaciteit van 1 6 millioen ton perjaar met Bakoe verbonden is In delaatste jaren iF deze jirerbmding nogverlieterd dooif het jerdubbelen van deleiding Ook de petroleumcentra Grosny en Maikop zün door olieleidingen met de verbruikscentra verbonden Van Tocapse aan de Zwarte Zee loopt een olie leidmg met een capaciteit van 1 7 millioen toji per jaar over Maikop en Grosny naar Makhatsj Kala aan de Kaspische Zee Van deze haven en Bakoe uit brengen tankschepen de petroleum via de Wolga naar de industriegebieden rondom Moskou en l cningrad De mededeeling van het Duitsche opperbevel dat reeds schepen op de Wolga tot zinken worden gebracht is in dit verband van groote beteekenis Voor het mduStriegebied in het Donetzbekken is een olieleiding via Rostof gel ouwd die volgens het laatste vytjarenpian tot WoroneJj zou worden doorgetrokken Het land is voor den aanleg van olieleidingen in sterke mate afhankelyk van Amerikaanseh materieel en werkkrachten De 7000 km olieleidmgen waarover het in 1938 beschikte zyn practisch geheel door Amerikaansehe firma s gebouwd hot begin dor onlusten tot Dinsdagmiddag het aantal gedoode Indiërs 31 bedraagt Meer dan 200 personen zijn gewond en meer dan 500 gearresteerd Dinsdagavond zyn er eenige ongeregeldlreden te Ahmedabad Agra en verschillende andere plaatsen ontstaan De Engelsche nieuwsdienst noemt den toestand te New Dehli slecht Openbare gebouwen zyn beschadigd en het gemeentehuis is door de opgewonden Indiërs practisch volkomen verwoest Er zyn verscheidene branden gesticht Voorts meldt de Engelsche nieuwsdienst dat er vele leeraren en studenten gearresteerd zijn De politie heeft verscheidene malen op de beschoten Te New E hli zyn militaire versterkingen aangekomen die door de straten patrouillceren Toestand neemt keer ten Naar de Engelsche nieuwsdienst uit NewiDelhi meldt wordt m een aldaar uitgegeven officieel communiqué gezegd dat de toestand een keeten kwade genomen heeft Dit is hoofdzakelyk het gevolg van een bijeenkomst van fabrieksarbeiders De ongeregeldheden die na deze vergadering ontstonden hadden geleid tot verscheidene brandstichtingen Het raadhuis is büna volkomen vernield In de Queens Road is het administrafiegebouw van de spoorwegen practisch afgebrand Ook andere openbare gebouwen zyn aan brandstichtingen ten prooi gevallen ïJr zyq zware militaire versterkingen in de stad aangekomen Systematisch patrouilleeren de troepen door de straten Tal van fabrieksarbeider Ml studenten zyn gearresteerd De Bngelsöhe nieuwsdienst meldt uil Bombay dat de regeering der centrale provinciën eenige districtsraden en een tiental plaatselüke bureaux voor zes maanden buiten werking heef gesteld daar gevreesd werd dat zü sympatiuseerden met de Indische vrijheidsbeweging De rechten en plichten dezer lichamen zyn in handen van commissarissen gelegd Uit Moradabad komen berichten over ernstige botsingen tusschen betoogers en de politie waarby drie betoogers gedood zün Ook uit Lucknow en Bombay wordt van botsingen melding gemaakt Te Poena drongen demonstranten zes politiebureaux binnen en sloegen alles kort en klein Er werden branden gesticht telegraafdraden doorgesneden en autobussen beschadigd Uit Madras meldt de Engelsche nieuwsdienst dat daar 22 betoogers gewond zyn van wie 12 in levensgevaar verkeeren De gouverneur vah de provincie Bombay Humley heeft den Enigelschen troepen bevolen de scherpste maatregelen te nemen en zonder pardon te schieten om de demonstraties voor de Indische vryheid te onderdrukken Letterlük verklaarde de gouverneur Ik zal den opstand tot eiken prüs neerslaan Politie en troepen hebben bevel gekregen de sohen ste maatregelen te gebruiken ENGELSCH VLIEG KAMPSCHÏP TOT ZIEKEN GEBRACHT De Eagle 22 600 ton Het opperbevel der Duitsche weer Mcht deelt in een extra bericht mede Een Duitsche duikboot beeft Dinsdagmiddag in het Westelijke deel der Middellandsche Zee bet Engelsche vliegkampschip Eagle dat deel uitmaakte van een kr htig beschermd convooi met vier tor pedotreffers tot zinken gebracht De Eagle had een watcrverplaatsing I van 22 600 ton De bewape ning bestand uit 9 stukken van 15 2 cm 4 stukken luchtafweergeschut van 10 2 cm 4 van 4 7 cm 8 van 4 cm en 13 luchtafweermitraillenrs Volgens Engelsche opgaaf bad bet schip in vredestijd 21 vliegtuigen aan boord Het was oorspronkelijk op stapel gezet als bet slagschip Almlrante Cho 4irano voor Chili In 1917 werd bet door Engeland overgenomen en als vliegkampschip afgebouwd BERLIJN OVER VREDESGERUCHTEN Alleen onvoorwaardelijke capitulatie van de SovjetUnie wordt aanvaard Naar Voorwaarts uit een speciale correspondentie verneemt wordt te Berlün in verband met de hardnekkige internationale geruchten over een mogelüke afzonderlyke vrede tusschen Dartschland ei de Sovjet Unie met groote beslistheid verklaard dat slechts een onvoorwaardelijke capitulatie van de SovjetUnie een einde kan maken aan de vyandelijkheden Deze verklaring die tevens verband houdt met de reis van CUiurchill naar de SovjetUnie welke reis ondernomen zou worden om de wil tot verzet te stimuleeren heeft in het licht der laatste militaire successen op de belangrijkste frontsector een byzondere beteekenis Intusschen worden de geruchten over Engelsche onderhandelingen met Russische militairen die monarchale sympathieën hebben met het uur sterker Rond deze militairen zou zich indien het Kremlin tot een capitulatie bereid zou zijn een legermacht moeten vormen om den stryd tegen Duitsch land voort te zetten Naar het blad verneemt wordt van Engelsche zijde als troonpretendent de 28 jarige grootvorst Wssewolod een zoon van grootvorst Iwan Constantinowitsj en prinses Helena van Servië voorgesteld Grootvorst Wssewolod woont in Engeland waar hy getrouwd is met lady Lygonaus uit het huis der Earls of Beachamp Hy zou zich zeer onlangs in verbinding gesteld hebben met toonaangevende kringen te Washington ADMIRAAL COWAN KBUGSGEVANGEN De Prins Hendrik bekerwedstrijden De ipO meter Spree en Osen jlarp aan de finish Polygooi Noske Naar de Bri tsche berichtendienst meldt is admiraal Sir Walter Henry Cowan die met een bijJiondere opdracht te Tobrpek was in krygsgevangenschap geraakt De thans 71 jarige admiraal was gedurende den ZuidAfrikaanschen oorlog adjudant van lord Kitchener en vlootadjudant van lord Roberts Nederlanders Zoo even werd ons door l et S S aanvullingsikoramandio Ne derland het volgende medegedeeld Aan de ongehoorde successen in SovjetRusland heeft een S S divisie waarby het S S regiment Westland ingedeeld is een zéér aanzienlyk aandeel Tengevolge van den aanhoudenden achtervolgingsstrüd kunnen nog geen bteonderheden medegedeeld woMen Zoodra de operaties tot een einde gekomen zyn zullen in het byzonder over de successen van het S S regiment Westland in welk verband hoofdzakelyk Nederlandsche vrywilligers strüden details volgen Met trots en vreugde verneemt het Nederlandsche volk dit bericht over de heldendaden van zyn Nederlandsche zonen het toont ons dat de oude Nederland sehe deugden weer ontwaakt zyn en tot welke groote daden de Nederlander na een voortreffelyke vorming en onder goede leiding in staat is De daden van onze vrywilligers zullen er toe bijdragen ons volk een eervolle plaats onder de Germaansche volkeren in het nieuwe Europa te verzekeren DISTRIBUTIE VAN WOLLEN GOEDEREN Alleen in bijzondere gevallen Nog enkele wollen goederen staan voor de distributie ter beschikking die uitsluitend in heel byzondere gevallen verkrygbaar worden gesteld Naar het Ryksbureau Distex te sGra venhage mededeelt dienen zü die hier voor in aanmerking komeni niet alleen aan de hieronder genoemde voorwaarden te voldoen doch ook over een byzondere vergunning van den plaatselijken distributiedienst te beschikken Wollen dekens 50 pet of meer natnurwol 1 eenpersoons of 1 tweepersoons wollen deken wordt verkrygbaar gesteld a voor personen die in het huweUjk treden en een jaarlyksch inkomenhebben van ƒ 3500 of minder b voor gezinnen die op of na 27 December 1941 door oorlogsgeweldzijn getroffen op vertoon van een verklaring van den luchtbeschermingsdienst De overige dekens moeten op v v w punten worden aangeschaft in de kwa liteit van minder dan 90 pet wol Wollen bandbrelgarens 50 pet of meer natuurwoF Een halve kilo wollen bandbrelgarens wordt verkrygbaar gesteld a voor moeders wier kind op of na 1 Maart 1 942 is geboren b voor aanstaande moeders tegenoverlegging van een verklaring vaneen geneeskundige of vroedvrouw waaruit blykt dat de bevalliftg binnen 20 weken zal plaats hebben Wollen manshemden borstrokken onderbroeken kniewarmers of lyfgordels 50 pet of meer natuurwol Deze artikelen worden verkrygbaargesteld voor mannen van 15 jaar enouder op vertoon van een attest geteekend door een arts waaruit blykt dat in verband met den gezondheidstoestand van den patiënt het dragenvan deze kleedingstukken noodzakelijk is Wollen truien en pullovers met monw n 50 pet meer natuurwol voor visschers die er hun beroep van maken op de Noordzee te visschen wordt verkrügbaar gesteld 1 trui of pullover met lange mouwen Slipovers xonder mouwen bandschtfenen nranten ijs en bivakmutsen shawls en polsmoffen SO pet of meer natunrwoO Voor deze artikelen komen alleen in aanmerking personen die een desbetreffend bewys van den Ncderlandschen Volksdienst kunnen overleggen Voor al deze wollen goederen is dit wordt met nadruk vermeld een byzondere vergunning van den plaatseUjken distributiedienst vereischt Met de verkregen byrondfre vergunning kunnen de houders zich wenden tot alle by het Rijksbureau Distex ingeschreven extielhandelaren die de betreffende artikelen steeds hebben verkocht en die alle inlichtingen prijzen en punten kunnen verstrekken eK WWKWk WWIi nf WMt9VaA ê4M en HlaoH i Zon op 6 18 onder 21 11 Maan op 7 40 onder 21 46 Men is verplicbi te verduisteren van zonsondertjanc tot zonsopliomst Lantaarns van voertnitf moeten eeo ball uur oa xonsonderfjanfi ontstoken wordm Ik iii