Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1942

ponderdagl Augustus 1942 iii sV i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BotMÉi HABKT tt TELir tt PoitrekMiliic MN CaiefTodicteur r TlETEa Qouda Lever geen veldslag om in de tram te komen Ieder op z n beurt gaat veel sneller en veel prettiger CPoIi croon Seym In den Haagschen Dierentuin in een zAra geboren fPoli floon Meyer Oe anti betobgingen in Indië Toegenomen in omvang en scherpte Ir zouden reeds 500 dooden en 3000 gewonden zijn door schoten dioor politie eveneens menschen gedood en gewond Er is een uitgaansverbod uitgevaardigd Woensdag isijn nog steeds demonstraties voorgekomen Het gebouw der coöperatieve bank is uitgebrand Volgens een offieieele mededeeling der regeering bedroegen de verliezen te Bombay Woensdag 7 dooden en 50 gewonden Te Poena zouden vier personen door schoten zyn omgekomen m wtl EnselMhe be oo in en ia Uj i n nur Aftonblidet uit Hglltn meidl toecenomen ia omvsoc H idierpte Officieel wordt uit New p gemeld dat de ongerefeidlieden 10 Je HJl en lieer genomen heBT en 01 lii dé B lts he politie evenals de t efin in Bombsr Diwi4 g tien maal fp Mt Indische Tolk henben gevuurd DE DOOD VAN LUITENANTGENERAAL GOTT Betreffer de den dood van den Britschen luitenantgeneraal Gott commandant van het 13e legercorps milüt een Britsche zender dat Gott door Indische soldaten in Cairo is doodgeschoten Toen de Indische soldaten in hun kamp Zondag de berichten hadden gehoord over de arrestatie van den leider def Congrespartij hadden zij tegenover de Britsche officieren een di éigende houding aangenomen Gott die per auto van het front van El Alamein naar Cairo terugkeerde was door een Indisch officier met drie schoten gedood Later zou het naar het bericht verder zegt tusschen de Britsche politie eh de Indisdie sol daten tot een vuurgevecht gekomen zijn tot de Indische soldaten eindelijk waren overweldigd DE OPSTANDEN IN SIND Radio Delhi meldt dat by de opstanden in de provincie Sind oimieuw honderd leden van den Hur stam gearresteerd zyn Van hen zyn reeds Ï3 terechtgesteld Volgens te Saigon uit Bombay jntvjngen berichten bedraagt het aantal luStoHers op dit moment 500 dooden n meer dam 3000 gekwetsten Deze cUfei die te Bombay van betrouwbare Indiache zyde werden vcritreW zijn evenwel waarschijnlijk nog tó taag daar uit verscheidene afgelegen steden tot dusver slechts gegevens fcwchifcbaar zijii die de Britsohe cehBur zyri gepasseerd Ook kan veripsdH wordeni dat nóg tal van Indiërs ja de overvolle ziekenhuizen zullen overlijden Voor een groot deel zijn zij vreeseiyk gewond door Britsche machinegeweren én vooral ook door de laMi den met lodd geyulden bamboe itolc Jjiur de Brit che berichtendienst uit IfefT Öelihi an Bombey meldt hebben buir alle fabrieken het werk stilgeIq De in alle straten patrouilleerende troepen hebben verschillende malen op de menigte gesdïoten het aantal doo ia echter nog niet bekend De Uat van beleg la versdierpt en de betoofers moeten Vham de doodstraf Têrwachten D Engelache nieuwsdienst meldt dtt te Ahmedabad een persoon is gedood en 12 personen zün gewond toen de jolitie het vuur opende op een optocht van studenten Te Naghptir zijn Zondagmiddag werden in het sportpark te Deventer door den Jeugd torm de eerste landelijke athletiek kampioenschappen gehoyden welke iior den Rijkscommissaris en vele andere Duitsche en Nederlandsche Mloriteiten werden bijgewoond Tijdens de toespraak van den heer v Geelkerken V ln r Rijkscommissaris Dr SeyssInquart de leider der N S B A A Mussert Mevr van Eek iidelijke leidster van den Jeugd torm jit in de duinen Dreigend ia wt geschut naar zee gericht HojfmannP K Engelmeyer J h J Sïend B uchtafweergeschut gebruikt door de soldaten veelI oei Ami genaamd Hofjmann P K Maltry Tegen bolsjewistische tanks Siapf Bomus NA DEN SLUG BIJ KALATSJ Strijc in het Dongebi afgeloopen DE ROODI STEB OVER DEN DCrrSciEN 0PMAR8CH Oe A N P Jorrespondent te Berlyn meldt Met de vernietiging vari de ten Westen van Kalatsj ingeslotent bolsjewistische legers kan d strijd in het door de Don omsloten gebied in groote lijnen als afgesloten worden beschouwd f Terwijl h et aantal gevangenen Iti vergelijking met vorige omsingelingssla n niet zoo groot is is een relatief zeel groot aantal pantserwagens en kanoBa buitgemaakt of vernietigd waaruitolijkt dat de bolsjewisten door een massale opeenhooping van pantsermateriaal alles in het werk hebben willen stellen om dit gebied ten koste van alles te behouden Meer naar het Zuiden bevinden de bolsjewisten zich nog teeds op den terugtocht Op het ten Oosten van de straat Kejtsj gelden schiereiland Taman trachten zü zich door inscheping aan vernietiging of gevangenneming te onttrekkeiSky Iij het gebied tusscfflBn den benedenloop van den Don en het door i iV het Noorden komende Roemeensche troe pen bezette Slawjan kaja bevinden zich nog slechts kleine uiteengeslagen bolsjewistische troependeelen De gevechten hebben zich tot dusver hoofdzakelijk in het Westelijke deel van de brug tusschen Zwarte en Kaspische Zee af gespeeld jupn pas nu de operaties tot den KauBaasus genaderd ziin buigt de richting van den opmarsch ook in Zuid Oostelijke richting af Dit is ook volkomen begrijpelijk als men in aanmerking neemt dat zich in het Oosten ongeveer ten Oosten van de lyn Stalingrad Pjatigorsk een dor steppegebied bevindt waar wegen ontbreken en operaties dus vrijwel niet mogelijk zijn Aangenomen kan dan ook warden dat zich in dit gebied na Bij het Nederlandsche VrijwiUigerslegioen in het Oosten Halt hier Marschall De verbinding is er Radiotelegrafis en in het ontoegankelijke moerasgebied van den Wolchof S S P K Wenniger Mulder Polygoon De tlaar bü deSalomons eilanden DE AMEBIKAANSCHE BERICHTGEVING De woordvoerder van het bureau voor de in lichtingen te Tokio Hori heeft in een persconferentie gewezen op de overgang van optimisme naar pessimisme in de Aiiierikaansche berichten Over den slag bij de Salomonseilanden Hori citeerde daarbij de NewYork Herald Tribune die het publiek Voorzichtig voorbereidt op de eventueel te verwachten nederlaag mei de woorden dat hetbelangrijkste feit op het oogenbiJkniet is of dit Amerikaansche offensiSKleidt tot een succes of een nederlaag A maar het feit op zitfhzeLf dat een aanval is ondernomen Door dit berichtvoorbereid op de onvermijdeiyklièin van de nederlaag aldus verklaardö Hori meldde Ernest genoeg geen bolsjewistische troepep bevinden Het belangrijkste probleem is op het oogenblik den Duitschen opmarsch in het Koebangebied tot staan te bfengen zoo schrijft de Roode Ster in een hoofdartikel waarin vastgesteld wordt dat het den bolsjewistische tiroepen tot dusver nog niet gelukt is den vijand tegen te houden Minister Göbbels over de Engelsche bombarde mepten DE BRITTEN HEBBEN GEEN GROOT FLAN Rijksminister dr Göbbels schrijft in Das Reich over het principieele onderscheid tusschen de Duitsche en de Engelsche oorlogvoering De Duitsche oorlogvoering heeft zich steeds onderscheiden doordat zij telkens een groot plan nafftreeMe en zich by de uitvoering daarvan nooij op een dwaalspoor liet brengen doer begeleidende vvschijnselen ook ai waren die nog zoó omaangenaam De Engek en echter zoo gaat Göbbels voort gaan volgens de omgekeerde methode te werk Zy treden op waar zij er ook maar een mogelijkheid toe vinden Het gevolg daarvan is dat zij nergens een lieel groot optreden van hun militaire middelen tot stand brengen en derhalve ook nergens een overwinning van formaat behalen Zij hadden bijvoorbeeld OostAzië van den aanvang af kunnen opgeven om het Nabye Oosten en het Europeesche front te handhaven of ook omgekeerd Zij hadden den luchtoorlog kunnen concentreeren op Duitsch gebied of op Noord Afrika In e genoemde gevallen waren hun krachten niet voldoende voor beide Geen tot oordeelen bekwaam waarnemer gevoelt er twijfel over dal op he oooerblik hel lot var f n oorlo i wordt beslist op de slagvelden van het Oosten Wie hier wint die heeft het geheel gewonnen Niets ligt dus meer voor de hand dan dat Duitschland in het Oosten om gestelde doelen te bereiken al zijn krachten concontreert Daarvoor moet op den koop toe genomen worden dat Duitschland eldeps tijdelijk smartelijke wonden krijgt die echter van de wonden die zijn tegen standers krijgen verschillen doordat zij geen voor den oorlog beslissende beteekenis hebben Natuurlijk zou het mogelijk zijn uit lief Oosten eenige duizenden vliegtuigen te halen en ze voor zeer massieve vergeldlngsaanvallen op Engeland te gebruiken in een omvang waardoor het Britsche luchtwapen zeer spoedig de lust vergaan zou Duitsche steden en haar bevolking door arglistige aanvallen te terrorlseeren Duitschland doet dat niet omdat het oorlog voert om te overwinnen niot om toe te geven aan een begrijpelijk wraakgevoel en een versplintering van ziin krachten te voltrekken die geheel in den zin en het plan van de vijandelijke oorlogvoering zou liggen Uitvoerig schrijft de minister vervolgens over zijn indrukken van zijn recente reis naar Dusseldorf Keulen en andere Wcst uitsche stedcti en zijn ervaringen in Hamurg Lubeck Kiel Rostock en Emden Waneer men In Londen gelooft zoo schrijft hij met luchtaanvallen het moreel van deze steden te kunnen schokken geeft men zich over aan een fatale vergissing De voorwaarden voor een komende grondige afrekening met de Engelschen wordt aldus de minLster op de slagvelden In hetOosten tot stand gebracht Wanneer de Engelsche bladen op het oogénl lik pochen dat de Britsche luchtoorlog tegen het Dui tsche binnenlandsche front voor Duitschland eenheilzame en deemoedigende ervaring is danwillen wij ons dit herinneren wanneer wij dehanden eens geheel vry zullen hebben In ieder geval heeft hij minister Göbbels in WestDuitschland niets anders aangetroffendan brandende haat en gloeiende woede tegen de Britsche huichelaars en valsche humaniteitsapostelen De Britacbe propaganda zoo gaat de minister voort heeft zicli in den loop van dezen oorlog de treurige reput tie verworven zoo ongeveer het meest gees elooze en dilettantische te vormen wat er ondit oogenblik op dit gebied bestaat De S v jets zwendelen zij bevinden zich een criMeken noodtoestand witf zou het hun dan ku blijk nemen De Amerikanen gaan zien tebuiten aan naieve opschepperijen zij kennenden Europeeschen oorlog slechts vari gootenafstand De Engelschen echter zijn in rjnpropaganda niet alleen dom maar bivendirnnog van een zoo cynische ruwheid dat zij zelfs de lichtgeloovigen slechts afèt ootcn Bij het Duitsche volk In leder geval ontmoetenzij met hun beleedigende verondorstcningtnslechUi IJzige afwijzing In ieder geval zoobesluit de minister zal de dag niet ver ziin waarop wij Engeland het antwoord ki nnengeven dat het verdient King de admiraal op 10 Augustus dat de vijand snel en met groote kracht een tegenaanval heeft ondernomen en dat belangrijke verliezen zooals die uiteraard gepaard gaan met iedere offensieve operatie bij een zoo nioeilijk verworven ervaring verwacht moeten worden De nieuwe bonnen Voor de volgende week zijn de gebruikelijke rantsoenen brood beschuit en vieesch verkrijgbaar op de iranaen 42 Van de tabakskaart voor m nen is eveneens bonnnmmer 42 geldig verk aard RADIO REPORTAGSl Van bevoegde zijde wordt de aandacht erop gevestigd dat vanaf heden tot 24 Augustus de zender Bremen golflengte 395 8 mj en de zender Friesland gojfflengte 1875 m dagelijksch dm 19 UUT 45 een reportage ge en van de Junkersfabrieken waairby de groeten van de daar werkende Nederlandsche arbeiders worden uitgezonden aan hun familieleden De voedselvoorziening van Europa OOGST STAAT ER NIET ONGUNSTIG VOOR De A N P correspondent te Berlijn mejdt Uit de verschillende berichten die hieromtrent gepubliceerd wordci kan worden opgemaakt dat de oogst er niet ongunstig voor staat al zal men nog eenijje weken moeten wachten en dit vooral wat het graan betreft alvorens men over definitieve gegevens kan bescliikken De Deutsche Allgemeine Zeitung knoopt aan een tieschouwing over de oogstvooruitzichten in Duitschland den volgenden belangwekkenden commentaar vast Natuurlijk is het niet voldoende alleen de Duitsche oogsten in aanmerking te nemen onze balans is reeds lang niet meer binnenlandsch Duitsch doch in zekeren in contineiUaal geworden Dat Duitschland dezen winter ook voor gebieden moest inspringen die anders zich zelf kunnen voorzien behoort tot de oorlogsverrassingen die men op den koop toe moet nemen Het kon zich deze luxe ook permitteeren daar gebieden die by het Duitsche rijk zijn gekomen intusschen zijn geworden van streken met een tekort tot gebieden met een overschot Als voortieelden noemt het blad de Warthegau Dantzig West Pruisen Oostelijk OpperSilezië en het protectoraat De Oekraïne heeft naar de D A Z verder schrijft reeds uit de oude oogsten voor de Duitsche oorlogvoering een hoeveelheid beschikbaar kunnen stellen die over het geheel genomen alleszins van gewicht is Het Oosten is inderdaad reeds weder in een productiestadium gekomen dat in velerlei opzicht alle verwachtingen overtreft die men had gekoesterd De landbouw in de Oekraïne kon op 70 procent van de normale oppervlakte zaaien De Oekraïne zou indien de transportsituatie dit gedoogde thans reeds gr X te hoeveelheden vet en eieren alsook gevogelte kunnen leveren De aanvoer is op het oogenblik minder een probleem van den grooten afstand der Oost West verbindingen dan wel een kwestie van den plaatselijken aanvoer nSar de ver imelplaatsen van verpakking enz Doch d t zijn tenslotte alle slechts organisatieproblemen die men eens tei boven zal komen De hoofdzaak blijft aldus de D A Z dat het productiepotentieel van het Oosten weder gestimuleerd wordt dat de voorwaarden voor uitvoer in het aleempen aanwezig zijn En dat belooft de arbeid der landbouwleiders tot stand te brengen nog niet thans doch in het komende oogstjaar ZUIDZEE OORLOGSRAAD BIJ EN GEROEPEN Volgens den Engelschen nieuwsdienst heeft Roosevelt Woensdag ccnl bijeenkomst van den ZuidzecrOorlogsJ raad bijeengeroepen BEKENDMAKING De bevelhebber der weennactit ill Nederland de generaal der vliegers Fr Christiansen deelt mede In een der laatste nachten hebben misdadige elementen getracht een sabotage aanslag op een zendinstallatie in Nederland te plegen De getroffen veilig heidsmaatregelen en het ingrijpen van het bewakende personeel konden de uitvoering van den aanslag verhinderen Verscheidene daders erden nadat zij verzet gepleegd hadden overweldigd en gearresteerd Zü zuilen terechtstaan Het in het bezit van de daders gevonden en in beslag genomen mate aai is van buitenlandschen oorsprong Mocht ondanks de steeds herhaalde waarschuwing tegen begunstiging van den vijand bikken dat de bevolking hieraan haar medewerking verleend heeft dan zuilen als vergelding de uit het betrokken gebied genomen gijzelaars voor de daad moeten boeten De ondergang van de Eagle DEEL VAN CONVOOI VOOR GIBRALTAR De A N P correspondent te Berlijn meldt Het in het Westelijke deel van de Middellandsche Zee getorpedeerde vliegkampschil 3 gle maakte deel uit van een uit de richting van Gibraltar komend convooi en het feit dat de Engelsehen ondanks alle slechte ervaringen opnieuw een convooi door de Middellandsche Zee zenden legt men hier uit als een bewijs voor de hoogst netelige positie waarin de geallieerden zich op dit oorlogsterrein bevinden en welke men thans door vertwijfelde ondernemingen tracht te verbeteren i Pessimistische I Amerikanen VERKLARINGEN VAN KNOX EN PATTERSON De Amerikaansche minister van Marine Knox heeft Maandag in eentoespraak tot 650O arbeiders derscheepswerven aan ue Westkust gezegd lk wil niet te pessimistisch zijn maar ik wi toch zeggen dat er nooit een moment is geweest waarop ons and in een zoo ernstig gevaar verkeerde Wij zien nog groote hindernissen en moeilijkheden voor ons enniemand mag zich ten aanzien daarvanlaten misleiden De dingen zullen nieteenvoudig zijn en de offers die gebracht moeten worden zoo zwaar ajswij nog niet gekend hebben Naar uit New York gemeld wordt heeft de onderstaatssecretaris in het ministerie van Oorlog in een rede voor arbeiders van wapenfabrieken verklaard Ik zou willen dat ik u kon zeggen dat de oorlogstoestand goed voor ons is Dit is echter niet het geval Wij staan slechts voor de keus overwinning of ondergang dooden of gedood worden De besprekingen te Moskour Ofschoon nog steeds geen bijzonderheden bekend zijn over de geallieerde conferentie te Moskou waaraan ook Churchill zou deelnemen staat het toch vast dat tenminste twee vooraanstaande Amerikanen zich daar bevinden De een is de ambassadeur te Koeibisjef die tegenover de pers verklaarde dat zijn bezoek van zuiver particulieren aard was De andere is generaalmajoor Bradley die zichzelf overbrenger van een dringende boodschap van Roosevelt aan Stalin noemde In politieke kringen te Berlijn merkt men op dat het genoegzaam bekend is dat Roosevelt in moeilijke situaties zeer gul is met particuliere boodschappen waarin in lange verklaringen wordt uiteengezet waarom gegeven beloften niet kunnen worden nagekom éi Een novum echter is het dat de ontvangers dezer boodschappen zich niet haasten er kennis van te nemen Zoo Tieeft Bradley in een persconferentie verklaard dat hij tot dusveire geen gelegenheid heeft gehad zich van zijn taak te kwijten omdat Stalin hem nog niet heeft kunnen j itvangen Bradley bevindt zich reeds een volle week te Moskou jVw wswK w Nwvinisww K M w 9 Zon op 6 20 onder 21 09 Maan op 8 49 onder 22 10 f Men is verplicht te cr i i duisteren van zonsonderêanjT Jj JKW ziStlSHpltom jl Lanta moeten olicn worHon tl Jii voertu 0pn ij li uur na zons d