Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1942

i DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1942 STAOSIIEim Prcttiffe dag wor ziuter Marie BEZOKKEU KN BUMEMBN Ben offieieele herdenking fa het orvcreenkomstig haar wcnsch niet geweest Mnr Iw de intimiteit Tjm de KTing van de veertigste verjanng ▼ an baar konurt naar Gouda ali ver elregiter en besturende zuster van de Wijkverpleging ia het giatereo voor luster Marie Clausing toch een prettige dag geweest Het ligt voor de liand dat haar vele vrienden bij een byzoader leit al dit jubileum tpch was haar van hun sympathie hebbei doen bl0kefi s Morgena zaten zuster Marie en een ndere getrouwe van de Wükverple ing zuater Juul Alttiol voor deze ge l enfaeid aan bet gemeenschappelijk Onlb der zusters van het diacores aenhdis J t Wqk aan die als ecrjt ii faun gelukwenachen aanbaden Oen verderen dag bracht zuster Marie door iiii haar gezellige kamer in het huis waaraan z4 haar hart en haar werkkracht verpand beeft Daar kwamen fketibestuur met zijn voorzitter ds F W Verheul gelukwenachen tgevoird door de doktoren van De Wijk natuurlijk dr A Monlagne Izii wiene trouwe Kelpste zuster Marie een zoo gioote reeks van jaren was en voorts dr J P de Jong dr E Ixtpes Cardozo en mej E Kor enoever Ook de tegenwoQrdige besturende zuster M porfe teun wipte over en voort brachten dé predikanten der Ned Heirv Gemeente een bezoek I i den loop van den dag waren nog vele anderen de gast vari zuster Mane en avond kwam de diaconie der Ned Herv Gemeente haar bezoekzuater de beste wenschen aanbieden Ook de re genten van het rusthuis Juliana van Stolber 4oon le i hun medeleven Tal van mooie bloemsliJkhch waren Tan diverse zyden gezonden en sta ken de woning van zuster Marie in e i feestelijk gewaad Verhuizingen binnen de gemeente A Vroman geb Vromen uit Kru gerlaan 87 naar Oostbaven 31 J J van Duuren van Eerste Kade 34 naar Derde Kade 112 S J Hcerkens van iCoornhMTlstraat 2 naar SL Josöph traat 31 J Piket van Rh Feithstraat 10 naar Kamemelksloot 94bov M C Rond van Kievitstraat 9 naar Wachtelstraat 27 A J de Wilde van Krugerlaan 130 taaar Kattensmgel 85 M Grocnberg d Wijmberg van Markt 54 naar Oosthafcn 31 J Schouten van Kleiweg 89 naar Gouwe 190 L H 1 Slools van Gouwe 20 naar Vecrstal 24 1 Schoewert grb van Tok van Veeratal 24 naar Markt 20 F Nobel ti Groenenweg 31 naar Pt Hendrikstraat 22 A de Joode van Moordr Verlaat EO naar Karekietstraat 38 B M Weiil van Gr Bloisstraat 20 naar Oosthaven 31 J B A van der Sprong van Karnemelksloot 18 naar Eerste Kade 31 C L Priem van C Ketelstraat 25 naar 24 J Nuvelstiin van J Kolensteeg 20 naar Geuzenstraat 42 J D van den Heuvel van v d Palmstraat 94 naar Veerstal 11 C van Pruissen van Markt 29 naar P C Bothstraai 63 C v d Veer van Vierde Kade II naar Willen S7 J Fine van Kanaalstraat 23 naar Onder de Boompjes 151 EXAMENS STENOGRAFIE EN MACHINESCHSUVEN By de te Dordrecht en Leiden gehouden examens van den E Mg Stenografenbond zijn voor de i de diploma s geslaagd steno typiste de dames A van Dorp en N HoUebeek kantoorstenograaf 130 lettergr per minuut de dames T v Breukelen en E BmnendQk en de heer K d Rooy steno Duitsch mej H van Willigen typist e B de dames H Veldkamp R Wijsman T Peek en B Straver en de heeren F de Bruin en P de Kncgt typist A de hecrai D Hulscfaer G den Ouden en A Schoonderwoerd Burgerlijke Stand Gcboraa U Aug Elisabeth Alida HiUegonda dr van W Rabouw en A J C de Ronde Vondelstraat 3a Adriana Anthonia Maria dr van A A Koot en G C M Nobel N van Goorstraat 12 Octomwd 12 Aug A van Es en W J Nederberg J Homes en P W A Wassenaar A Broekhuijzen en A J Middendorp C Heij en M S Natrop C P Dijksman en M Rulik Th Boot en J Verwaal J W den Oudsten en C Verkerk G Hirscfa en C Weil Overleden Aug Arie vart Wijngaarden 64 J Adriana van Vliet geh met J JMul 51 j Aug Elisabeth Chaudron wed Wr Benning U J Boofdrcdacteur J 6 ffeyiten ftoucrdam Chef rediKtear voor Gouda en Omstreken F Tlrtcr Gouda Veruitwoordel k voor do advertenties L Akkeraatik l Ratt t a Ulueotater N V Rolterdunach NteuwsBlad Batterdam w AAR ANN£EII U Aug IM n r TrVe EvuisallMhc Gemeente Bübellezing en bidstmid 11 Aug 7J nar Leger des Beils Heiligingsdienst leidster J v d Veen U Aug S nar StédeliJkeZweminrlchting Waterpolo wcdstrijdcn Goudsche Zweinclub Aag i aur KiatoM N V Laad enTainbaawbaak Buitengewone vergadering fan aandeelbouden Aag aar Nieawe Markt Straatpremking EvangelisatiecentraleGerff Kerk onder leiding vap ds J P e teti Brink 17 Aag mu Geboaw Geaieentemke Gcnmdheidsdteaat Spteriagsti lU Medische sportkeuring 19 Aug U nnr Nleawehavea St Zitting ruHbureau voor kinderschoenen 19 Aag 10 12 ea 4 nor Stadhnia Zitting adviesbureau Moeder en Kind van Ned Volksdienst 19 Aug 7 J aar Ned Qeref Geraeeate Spreekbeurt ds Joh van Welzen 19 Aug 8 aar Reunie Spreekbeurt Vrije Apostolische Sfendings Gemeente voorganger A Broekhulsen 2 Aug II uar Kadtoor N V J van Dorp Algemeene vergadering van aandeelhouders BEZIENSWAARDIGHEDEN J Moriaan Westhaven 29 Pijpenmuseum Geopend op werkdagen 1012 30 in 12 30 16 uur GMlbniskapel Oosthaten 9 Prentenverzameling van Oud Gouda Geopend op werkdagen 10 12 30 eü 13 30 17 uur DiB nUBU nK BESCHElDEN Afhalen aanvraagfoiaiaUerai SchoenenbonneiL 9 30 12 en 1 30 3 30 uur Oistrflintie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voer hen wier geslachtsnaam begint met een derjetters Woensdag H I J Daaderdag K L AFHALEN NUMMERKAARTEN VKUBANKVLEESGH Openbaar Slacblhnis Afhalen nummerkaarten voor z g vrübankvleesch door houders van vetkaarten In stad gedeelten tusschen 19 Aug 9 12 nnr Fluwe Jgp ingel Bleekerssiqgel Kattensingel T irfsingel en IJssel APOTHEKERSOIENST Steeds geopend des nachts aUeen voor recepten Apotheek E Grendel alléén Lange Tiendeweg 9 KANTONGERECHT Vierde bekeuringenlustrum ALS TREINZANGER Aboruié Dat is zoo zoetjes aan bq de kantongerechten de Amsterdamsche humorist conferencier geworden die de reizigiras in de treinen op zijn vocaJe prestalies vergast Er is verschil tus hen zanguitvoeringen Geeft de zanfeer ze in een zaal den komt bij in de Krant in de rubriek kunst concerteert hü in bet spoor dan verschijnt hü in de rubriek rechtzaken Deze vertolker van het lied maakte de een en twintig veroordeelingen vol met de drie bekeuringen die hij achter elkaar op het baanvak Den Haag Gouda had gekregen Dat wordt een drama voor denhumorist die zich van de heele zaakniets Echijnt aan te trdiken begroettede kantonrechterplaatsvervanger mrJ A van Mechelen hem k Ben nu in ondertrouw ga overeen paar weken trouwen en dan krijgik werk in Duitschlazid om voor deHoUandsche arbeiders te zingen M rt IManist is al weg gaf de zanger blijmoedig ten antwoord U kunt wel over de huwelijksreis gaan vertellen maar daar gaat het hiermet om bracht de rechter hem naarhet heden terug En voedde hij er aantoe wat ik nu het ergste vind is datde verbalisaftt vermeldt dat hy naarsterken drank rook Na een paar liedjesdorst en dan een klein slokje Neen heelemaal niet dat wae nietwaar haastte zich de zingend humoristte verzekeren t Is nu al een heele waschlijst merkte de ambtenaar van het O M op doelende op de vele veroordeelingenwegens trcinzang Dat kwnt klaarde de AmaterdMnmer omdat er tegenwoordig geenbruiibftcn en partijen meer zijn Nu indeze maanden zijn er een paar kermissen en dan gaat het weer De vertegenwoordiger van het O M verdacht den man er haird van z n reiskosten o n hier terecht te slaan bü Uit vroeger t iden GOCPSCHB COORANr lOLDDE 75 JAAB GELEBEM Aaimenaan waa bet zéker aan velen te bekeuren dat door een aantal van Gouda s ingezetenen zooveel belangstelling werd aan den dag gelegd bij het beaoek der afdeebng 3Ietsl Kruis van Woerden en omstreken en het fecstelük onttiaal vap dezelve door de 3e sectie der afdeeling alhier Reeds vroeg in den ochtend wapperde de vlag van vele gebouwen terwül langs de straten tot aan het station van den ned rhiJDSpoorweg zich een groot aantal toeschouwers bevond Na een optocht door de stad bragten de oude wapentooeders in het logement De Paauw den dag regt genoegelijk door Na bezichtiging van eenige fabrieken waaronder die van den heer B van der Maas en de alom t ero mde schoone glazen der St Janskerk begavat beide afdeelingen andermaal begeleid door de muziekcorpsen van het 4e reg infanteri en muziekanten van Woerden zich naar het station De uitvoering van vele schoone muziekstukken bij deze gelegenheid mder directie van den bekwamen enverdioistelijkea kapelmeester denheer Keyser lieeft voorzeker veel bijgedragen om deze feestelükheid luisterbij te zetten M JAAK GELEDEN De heer W Lotsy sedert 1863 hoofd der gemeente Bodegrafeni heeft wegens züne benoeming als gemeenteontvanger van Gouda tegen 1 September a s zija eervol ontslag aange vraagd Tal van nuttige instellingen zijn gedtirende zijn negenjarig burgemeestetschap op zyn initiatief te Bodegraven in het leven geroepen en zeker zullen velen ook om zyne vporkomendheid en hulpvaardigheid z ijn aftreden met leedwezen tegemoet zien 25 JAAB GELEDEN Benoemd is tot lecfaar aan de R H3 alhief dr J H van Burkom tijdelBk leeraar Tof amanuensis is benoemd P Kruyt aHiier Woensdag 16 Augustus as zal de heer P M Provoo gedurende veertig jal n in dienstbetrekking zijn bij de firma P M den Hertog blikfabrikan en alhier elkaar gezongen te hebben maar de zanger sprak dit tegen Ik verschijn Itijd deelde hij z n hoffelijke gewoonte mede Driemaal vijf gulden luidde de eisch De kantonrechter bracht er progressie in drie vier en vijf gulden t Is eén primeur om voor driezelfde leiten tegelijk terecht te staan voegde hij er aan toe maar niet als huldebetoon doch als waarschuwing om voortaan weg te blijven Race Ook een Alphenschc schilder had vreemde escapades in een trein uitgehaald BU het overstappen op het station Woerden was hij met z n derde klasse kaartje tweede gaan zitten niaar men kreeg hem in de gaten en wilde hem naar den chef brengen en toen had de reiziger de beenen genomen dwars de rails over Doch ook de Spoorwegen telten spurters in de gelederen en dus was de vluchteling zij het met eenige vertraging toch op het stationbureau gekomen Wat waren dat nu voor rarecapriolen verbaasde zich de rechter Er was weinig plaats in den treirt aldus de Alphenaar en ik merkte telaat dat ik tweede klasse zat Toen deconducteur zeide dan hebt u vijfgulden boete werd ik giftig en ging er vandoor k Bert beng dat het nu meerdan vijf gulden zaa kosten veronderstelde hel O M Zoo wM het Want wel ging er efn rijksda der van den eisch af maar er bleven hr drie te betalen over Gras avoatunr t Zat niet goed in Bei kooiHnan moest telkens er op z n grasland stukki waavn en dat begon te z n vrouw en hij op ee in een bootje bil het waren ze meteen naar loopen en nu stand hier verdacht zich gras toegeëigeiM k Heb geen grai gesneden verzekerde hij k MagTtoch overal metm n bootje vairöiröovendien heb ikzelf gras op m n eigen land en dan hebik bet gras van een ander niet noodig 7 Ja ja een veestapel bedraagt had de kantoivreehter in de stukken ge ezen twee oude en vier jonge tonijnen Gezien dat de grondwerker gras afsneed en in eeii zakje deed had de vrouw van den landeigenaar niet We zagen hem vertelde ze van ons land afglijden stiekum gehurkt had ze bi de politie gezegd en er toen als de eerlander vandoor n In de boot werd later een zak gras gevonden en dat was pas afgesneden vulde de vrouw haar veronderstelling dat de grondwerker de dader geweest was aan Toen kwam haar man Je hebt zeker een goede toe lambacht De aren dat kaalgeplukt elen Toen keer iemand rrein zagen politie ge grondwerker ederrechtelijk ben wijzing van tabak zoo aan je kaak te zien zinspeelde de rechter op het keesje achter s mana wang Ook de landbezitter iiad z n plaatsgenoot in het bootje zien kruipen maar hem geen gras zien snijden De ander bleef er bü dat hij het niet gedaan had Hij had geen gras noodig en als dit wel het geval was zou hij er wel om durven vragen k Ben rond gevaren en niet uit het boot ie geweest En wat de dame schamperde hij zeide over zoo n zak gras het was maar een beetje De ambtenaar vond de aanwijzingen van de getuigen voldoende spreken en vroeg vijf gulden boete De rechter achtte het bewijs niet geleverd en zoo werd het vrijspraak TK DVRE SPERCIEBOONEN Voer den tweeden keer in een paar dagen bekeurd Voor de tweede maal in enkele dagen heeft de politie procesverbaal opgemaakt tegen den 44 jarigen groenten handelaar A v W alhier wegens prijsopdrijving van spercieboonen welke hij verkocht voor 45 cent per K G terwijl de prijs 28 cent mag zijn pij had de boonen tien kisten van 20 K G buiten de veiling om gekocht van den tuinder W K te Waddinxveen voor den te hoogen prijs van 32 cent per K G Ook tegen den tuinder wordt verbaal opgemaakt SPORT WATERPOLO POLO AVOND VAN G Z C Behalve den kampioenswedstrijd G Z 2C in Bodegraven voor den Zwemkring worden hedenavond in de Stedelijke Zwem inrichting twee vriendschappelijke polo wedstrijden gespeeM Het eerste zevental van G Z C speelt tfgen den eersten klasser Z LA N uit Den Haag en G Z C II tegen S Z en P C uit Schoonhoven PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop COOPERAnSVE VEREENIGING E BOSKOOPSCHE VEILING 12 Aug Rozen per bos Hadley 1 90 2 40 Else Poulsen 1 46 1 70 Florex BO 80 et Rosalandia 1 10 1 50 Ingar Olsson 0 64 l lj Orange Triumph 0 72 1 16 Juweeltjes 64 94 et Butterfly 1 40 1 60 Pechtold 1 80 2 20 Paul Grampel 50 70 et Vierlanden 1 70 1 80 BrBiarcIif 1 10 1 30 Edith Helen 0 6O 1 30 Ellen Poulsen 96 et Duisburg 1 20 Rosa Mundi 50 90 et Jules BoiKhi M et Doms Rijkers 45 75 et Diversen per bos Clematis Durandi 70 et id Prins Hendrik 1 10 1 60 id Mevr Ie Coultre 2 40 2 80 Liatris 27 34 et Lelies 0 90 1 20 Lupinen 9 12 oti Gladiolen 0 80 et Floks 22 et MU VOOR TUnslBOüW EN PLANTENKUNDE GctaicachriftcB vaa vetdieBste aitgereikt De afd Boskoop van de Ned Mij voor TuinW uw en Plantenkunde heeft vergaderd Aan de volgende heeren en firma s werden op in 1941 gehouden keuringen en tentoonstellingen behaalde getuigschriften van verdienste uitgereikt J Mossel W C Hage J W de Vink firma J Blauw en Co H den Ouden en Zn Vuyk van Nes en nog een kleine gouden medaille en ten slotte aan den heer A J Vuyk een verguld zilveren medaille Vervolgens werd aan den heer Jac van Barlingen het diploma voor 2e knecht boomkweekery uitgereikt Tot slot kwam in behandeling het aanwezige plantenmateriaal waarvoor respectievelijk werden toegekend den heer W C Hage 4 punten den heer J Boer Gz 6 punten en den heer M Bakhuizen 9 ptmten Hekendorp TALSCUHEID IN GESCHRIFTE Tegen een inwoner uit Gouda is do n de tearecbaussee en gemeente veldwachter procesverbaal of emaakt wegens valschbeid in geschrifte POLDERKRIJR VERLENGD De commissaiia der provinde ZuldHoUand heeft den termijn van herziening der keur van den polder GrootHekendorp welke keur op 26 Juli j l zou komen te vervallen met zes raaan ten verlengd op grond dat de door het bestuur vastgestelde herziene keur nog bij hem in onderzoek is MOND BN KLAUWZEER In deze gemeente doet zichihet tweede geval van mond en klauwzeer voor De ziekte schijnt niet kwaadaardig te zijn Moordrecht mtVOERqVG VAN TJi O R Zaterdagavond a s gefeft de gymnastiek stieken athletiekyereeniging Thor te Gouderak een openluchtuitvoering op het terrein der voetbalvereeniging Moordrecht Deze uitvoering wordt opgeluisterd door muziek van de Moordrechtsche harmonieverepniging Kiinst na den Arbeid VOETBAL De voetbalvereeniging Moordrecht speelt de komende weken de volgende vriendschappelijke wedstrijden 16 Augustus tegen Zwervers te Capelle a d IJssel 23 Augustus waarschijnlijk een thuiswedstrijd tegen een Roterdamsch elftal terwijl op 30 Augustus het eerste elftal van Waddinxveen op bezoek komt Ook de gemeente ambtenaren verschijnen weer op het groene veld Op Woensdag 26 Augustus as spelen zij een weds rijd tegen het elftal var den distributiekring Capelle aan de IJssel Ouderkerk a d IJssel GESLAAGD Mej M J Pols slaagde te Rotterdam voor het diploma coupeuse terwijl mej J M van Herk slaagde voor het diploma costumière TALUD VERSTEI KING De dijkhellingen aan de landzijde in de Kromme alhier vertdonden op verschillende plaatsen inzipkingen in de taludlyn tengevolge waarvan het hoogheemraadschap De Krimpenerwaard y tot versrterking besloot Thans is men begonnen met het aanvoeren van ladingen klei Het werk wordt uitgevoerd door Gebrs De Man uit Ammerstot Reeuwijk HAAGSCHE GERECHTSHOF Clandestien geslacht Eerst had C J Vjan Wingerden afkomstig uit Reeunijk een sqhaap geslacht m ar later had hij ontdekt dat hetgeen hij deed strafbaar was Toen was hij zoo geschrokken dat hij bet clandestien geslachte schaap onder den grond had gestopt Voor het slachten veroordeelde de economische rechter hem tot zes maanden hechtenis en in hooger beroep vordAxfe de proc generaal bij het Haagsche Hof bevestiging van dat vonnis Verdachte betoogde dat hij niet had gedacht om te verhandelen maar ten behoeve van zijn gezin Het Hof heeft arrest gewezen en verdachte veroordeeld tot een maand hechtenis BUTUD ONTDEKT NachteUik brandje in de kenkea Toen de heer C Faase wanende aan den Reewal des nachts wakker werd nam hij een brandlucht in zijn woning waar Hij kwant tot de ontddtking da er brand was ontstaan üi de keuken iwaar reeds een groot gat in den vloer was gebrand De bewoner wist het vuur met eigen middelen te bhisschen De oorzaak van den brand is waarschijnlijk een vonk uil het fornuis Verzekering dekt de schade Het mag een gelukkige omstandigheid worden genoemd dat de bewoner toevallig wakker werd LOOF DER BEVOLKING Ingekomen H P M Regnerij uit Schoonhoven in Weth Venteweg H 206 A C Benschop uit s Gravenhage in sGravenbroekscheweg E 166 M Kohlbrecher uit Texel in Dwrp D 110 M Th Hoppener uit Rotterdam in s Gravenbroeksd eweg E 173 A C Blok uit Véisen in Jaagpad K 24 Vertrokken P van Woerkom naar Rotterdwn Russiscbestraat 6ïa M G Vermeent naar Waddinxveen Gouwekade 68 J M van Meurls naar Hazerswoude Dorp D 192 M Verboom naar Amsterdam Riouwstraat ISHI L Marchand naar Zwanunerdam Tempel D 28 A ter Haar naar Ter pel Viaductstraat 20 C J Vonk naar Haastrecht Goudscheweg D 101 GEVONDBN VOORWERPEN Gevonden bos sleutels te bevr bij W Teekensy Zoutmansweg broodzak en fietspompi te bevr bü marechaussee J G Klei boer Platte weg B URGERLUKE STAND Geboren Impje dr van C J Bes en A C Blok Albertus zn van W v d Lam en N v d Lede Overleden Johannes van Wensveen 71 j echtgenoot van E Verbeek GELDIGE BONNEN Artikel Bon Aantal tm Aardappelen 41A ÏV kg 15Aug Aardappelen 41B kg 15 Aug Beschuit br of geb 41 75 gr 15 Aug Bloem br 362 363 364 365 70 gr 5 Sept Boter 39 125 gr 19 Aug Boter 2 35 X 3S en S 36 3 3 4 36 U5 gr 12 Sept Brood of geb 41A 400 gr 15 Aug Brood of gebi 41B 50 gr 15 Aug Chocolade 41 42 100 gr 5 Scpt Gort 360 250 gr 5 Scpt Ho n denen k br 1 ft 10 kg 31 Aug Jam 358 500 gr 5 Sept Kaas 367 368 369 100 gr 5Sept Koffiesurrogaat 338 250 r 5 Sept Melk 41A tm 44A 3 4 L 5 Sept Melk 41B tm 44B 1 L 5 Sept Petroleum BAkaart 01 2 L 22 Aug Peulvruchten 359 250 gr 5 Sept Pudding verm maizena 361 100 gr 5 Sept Rundvet 39 100 gr 19 Aug Rundvet 44 100 gr 12 Sept Bon inleveren bij den slagervan 12 t m 15 Augustus R st 4 41 4 42 rea 250 gr 5 Sept Scheerzeep U W ir 31 Aug Sigaretten ames 41A 20 st 15 Aug Suiker 357 1 kg 5 Sept Suikerwerk 43 44 100 gr 5 Sept Tabakskaart 41A 1 rants 15 Aug Textielk 3e serie 41 tjn 130 Tcxtielk 2e serie behalve bon K Vleesch 41A 100 gr 15 Aug Vleese i 41B 50 gr 15 Aug Zeep 33S 28 75 gl 15 Aug Wasch of zeeppoeder 336 250 gr 15 Aug Zeep L 250 gr Wasch of zeepp en 28 è 75 gr zeep 15 Aug Toiletzeep L 75 gr 15 Aug BrandstoftegKookdoeleind 03 KF 1 Eenh 30 Apr 43Gen Anthraciet VHI I Eenh 31 Aug Gen Turf VUl 50 stuks 31 Aug Brandst krt DV 1 tnv 5 1 Eenh SI D e POGING TOT INBRAAK De plaatselijke politie heeft aan de Plassen aangehouden een uit Gouda afkomstig persoon die verdacht werd van poging tot inbraak in het pLashuisje van den heer Idema aan de Achter Reede De man heeft een bekentenis afgelegd wa ma hü op vr e voeten is festeld Schoonhoven KAMnOENSCHAPPEN S Z EN P C Dinsdagavond w den in het zwembad wedstrijden gehouden om ée clubkampioenschappen van de S Z en P C voor welk tountooi flinke briangstelling bestond De prestaties vielen niet tegen men betwistte elkaar de eer om het kampioenschap zeer hardnekkig Ook werd nog een polowedstr d gespeeld waarbij S Z en P C Il met 2 1 van S Z en P C Dl won RECHTSZAKEN DUITSCH OBERGÉRICHT DE Z WENDE L IN SUIKERTOEWWUZENGEN Gistermiddag beeft de president vanhet Duitsche Ofacrgericbt vonma g wezen in de zaak tegen 21 Nederlanders die betrokken zijn geweest mde zwendelzaak met de suikertoewijzmgen De vonnissen warEni als volgt Monnier 3 jaar tuchthuisftraf Boortman 3 jaar en drie maandentuchthuisstraf Hoed drie jaar tuchthuistraf Ge l5 zes maanden gevangenisstraf Timmerman een jaargevangenisstraf Huising zes maandeagevangenisstraf Deeros vier maand gevangenisstraf Italiaander dri maanden gevangenisstraf Brakus eenjaar tuchthuisstraf Noordam if maanden gevangenisstraf Jansen zesmaanden gevangenisstraf Elias Hammetwee jaar tuchthuisstraf S Hakker een jaar en negen maanden tuchthuisstraf H Hamme een jaar en driemaanden tuchthuisstraf Theebfwm een jaar tuchthuisstraf S Brilleslnper een jaar tuchthuisstraf J Brilleslijpw negen maandm gevangenisstraf Nebie acht maanden gevangenisHeigmans acht maanden gevangenisstraf Turfrijer acht nwanden ge gevangenisstraf Van R jn drie maandeaj gevangenisstrat allen met aftrekvan preventieve hechtenis terwijl niet gedetineerden direct in heehtemswertieri genomen FEHTLT ETON 3 NadruK mrboden DB RBNAUTO Ik bagoo tii a wilde nam uitteggen boe alles gekomen was Oat aij Peter wIMe helpen terwille van dien kus omdat hij baar gered bad an dat da ring maar U sou geen woord aitbreniieo Zij was doodsbleek Nog nooH Bad men lulka dingen tcfaa haar gciegd Boe durfde bü net wagenl HU keekM ir taf üeneht BItn daebt aa Van t r ant ie er hij 9 neh ban nuat aii oiuoai tattcM mw o orden maar ai deed bet niet Trots sloot tuur den mood Manfred bemoeide zicB niet met haar Het as bem onverscblUig at tti dacht Hii dacht alleen aab Peters rechtvaardiging Met beste m m tOf tenslotte dat a naar ow vader gaat en hemklaren wijn schenkt i gang antwaonMe Eitokoud Maarttet wil ik niet terwille van Peter waat tenslotte 1st Peter maar ja bü li oiwasaca tut zweeg oia oa ecnigc logubUkkn Ma nenrie IV4 viti te iirar 1 1P rt Un luea ikuu aii ciueii mj letUiaol Wanneer Komt die mijnheer weer tenig uit Algiers Slin besloot na een korte aarzeling te antwoorden Nd ziet nj er erg uit maar Ikdenic dat bij wel gerepareerd kan worden Eb mijnheer van Erdmannsdorfweet niets van auto s ai Hfl tiet nieteens c4 bij er D t soa uitziet al eenbeetje anders Haar item was heeseh de tranen zaten in baar keel Een groote reparatie en als etbaast bO is kost veel geld ging Mao red voori Berrhikt a over eld Mrtpr T t lin De m Ik bcaciiu au uver üuuoetd auun Die wil ik geven de rest moet a m brengen Ik beb een kostbaren riag HQ kanniet verkocht orden maar er ttestaanimmers banken van leening Dan kanIk hem later tenigbalen nietwaar Ikzal wel een weg vinden om bem In telosaen EUn begon weer meer vertrouwen te Krögen Nu aa de hootdzaak den wagen weer in orde te krijgen Al bet andere kwam lata Ik zal Slebmann op bet afgesproken punt opwachten zei Manfred Van daaruit laten wij den wagen dannaar een werkplaat reni en die Ikken Pe mar daar t n na 1 2Hi zal eler ta out uu am weia aei t pen Hier Is het adres Wilt a morgei vroeg daar komen en den riag meebrengen Big schreef haastig een paar regels op papier zy stond op en stopte net achteloos In baar zak Reeds met den knop van de deur in de hand aet tij Goeden dag tot ziens Ifanfred volgde baar Goeden dag zei hQ en poogde baarde hand te drukken Maar het leek alsof lain i B nttgestrekte hand niet zag Belde oacden In baar zakken schoot zi langs nem heen Alleen buo oogen ontmoetten eikaar en ïU korden r niets aan doen dat zij oeirter r r t laar blik viianoig wat eb ae zyna Koei I HOOFDSTUK XUl Toen Elin den ochtend na den t dcnkwaardigen en rreeselijkei dag b ncden kwam vond zij haar vader 1 wachten De ontbijttafel was als e woonlijk op mooie zomerdagen op terras gedekt Consul Hallermann echter nirt by de tafel maar lag in stoel n keek over de lage balustradt naar bet mooie landscbap voor hem Vanuit de stad klonk het bruisen van het groote stadsleven maar bierbnve was het stil en vernifckciijk moe m al bet groea n den rn MlUflH unif