Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1942

i DONDERDAG 13 AUGl TUS 1942 BIRREMURD De kleine zondaar Bim en Bom de flegmatieken ET NU TOMATEN snyden vluchtig zouten en in paneermeel rollen en m de met vet bestreken braadpan aan weerskanten vlug goudgeel bakken Deze schijfjes zijn zeer geschikt als gameering van vleeschof groentenscholels Stamppot van saladen 350 gram lappen 20 gram vet twee a dne groene paprika s 250 gram pare gort zout een ui en een kilo tomaten In heet vet fruit men de m ringetjes gesneden UI en het geklopte m dobbelsteentjes gesne den en gezouten vleesch goudgeel Dan voegt men er de geweekte parelgort water en zout paprika en de gevierendeelde tomaten bu en laat alles teza men gaar worden Dit ejSSÖt kan desgewnscht met salade worden opgediend Stamppot van boonen met tomaten 200 gram witte of brume boonen een kilo tomaten twee paprika s een laurierblad 500 gr aardappelen een giroole UI wortels een teen tje knoflook 20 gram vet peterselie mSTjoLyn De boonen die den vongen dag m het water zyn gezet worden gaar gekookt n water waaraan het laurierblad IS toegevoegd In vet word t de gehakte in bchtgeel gekruid en de wortels met wat wa £ cB m iMte UI K aeel Ier lut houden van openbare collecten M EUU GEVALLEN TOKyjgonNG WOEDT VERLEEND T t verordening 138 v n 1941 welk T tol uitdruklting brengt dat inzamelingen niet zonder f bevjtgder plaala heeft het Lp loUcblwcen gevraagd over den r i van ken niet b trekking tot fTnfg al tooT pairtjculjere vereeni IJn elke een algemeen nuttig SoMtrevpn gelegenheid bestaat A tt collecten te houden Te dien 2 n werd verwezen naar artikel JiW M JJ lJerbo JeB ton toch w een jl glgaaod goedkeuring behoeven nj focureur generaal beichikkw op ZLJ vrrdntwoordeii kn d mrf in2taero 0 vjn de door de Duitachc linittr Vditgestelde richtlenen op w l t hen gerichte verzoeken voor T hufi reworten betreft Voor eee 2J5 vitlke zich met beperkt too zTitturi van één procureurgene mL dxnt men aanvrage te doen bij jecretarngeneraal van het deparlogcpt van Juititie gij het beoordeelen van deze aan ueo itaat op den voorijrond ddt Mt uitJluitend aan het Ncderlandsche lolli dienstige werk van Winterhulp jjederland n Nfderlandschen Volksj Kt vin de eolie tevergunniog geen otdMi WK ondervinden ffjar door et n overmatig collectee if go l eefcehheid ongunstig l beïnvloed worden du m beiiMcl ajnvragen van instellMigen wtlke wch bewegen op hel terrein van Winlerhulp o Volkadienst of aanvra tR voor belanden welke uitaluitend voorwerp van overheidszorg uiliMJien afgewezen al kan m bepaalde jpvillen cm vergunning toch worden iMleend waarbo kan worden bepjaW ddt p n zeker ptrctntage der ijpbrengat of het bedrag boven een vastfeüteld mdximum moet worden iKcdragi n aan Winterhulp of VolksdfWt V rts wordt adn sommige ifreeniginpen of stichtingm die een iljeineBn b lang van btlpikenis behartigen dat niet valt onder het termn van Winterhulp of Nederlandsche Voltodien it gelegenheid Begeven tot collecteeren of het houdtn van een verloting bjv vereenigingen tot steun un blinden of doofstommen kun tenianverei nigingen als Pulchri Studio Arli et Amicitiaes Mastschappu Rert brandt Sint I uras Haagsclie Kunst krmf en amhachtsscholcn Ook tegen van otids Ktbrutkelijke in7Tmeiineen liT gelegenheid van het Sint Nico UBJ in Kcratfeest wordt in het gemrea get n bezwaar gemaakt 0 wordt wel toestemming verIrond voor cleine inramriingen ten bale van huldigingen van personen dit txh jegens de gemeenschap bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt Df toestemming wotyit dan echter niet verleend aan willekeurige particulieren doch bijv aan een comité dat of Tan overheidswege is ingesteld öf Br iö i zooveel maniei B en yoirmen om to niten te nuttigen dat o dne vrucht niet wkloende kan worden Itwcien Altoos smaakt ü lekkar iider vlcesch Brtcfct en ledere stam Ht knapt er van op Bovtadien bevat de to ut zouten en alle tonunen die ons orgaWBiie xoo noodig heeft O kan de tomaat oortreffeluk gecomserwierd worden Daarom U1 B WO uu de troote Me van recepten r wtle publieeeren die 1 overeenstemming m met de b oeften M deien tfed Tomatenaam 750 gram tomaten 20 p vet 1 maddelma UI 40 gram meel P teentje knoflook JW petetielie laurier Nad lewasteimi dob J wntjes gemeden alen in weinig wa Bar koken zeeven t een dun meel JW vermengen Met t suiker desige afmaken J udige toroateng J Wr de haastige Jj l am tomaten met een middel u gsargekookt eel aangemaakt rj ieieefd en met wat f roer w als groente iJ tereinigde toma Ofadnik ymhoAmY lEMAUTO il f l reeeeiyken nacht ach l aj r in een h i Z atult iH t ib inhopig huilen balven dulmer SS WM t ta met de dunoe bloed 1 oo a Eb loei badl ongeluk niet meer $ e met Corvln S P J vinger dikte waann het lEmeenteiiaituur vei woordigd IS bizaraeünxen van eenig kerkeluk kankto voor zoover xb ut de kerken worden gehouden behoeven een toettemnunc Alleen de jeugdherberg is een veilig tehuis EEN VERKLABING VAN DE NJBC De N J H C schrijft In sommige kranten zijn öe laatste weken afbeeldingen verschenen met buschriften waaruit men zou kunnen opmaken dat er op de kampcerboerderyen en andere overnachtingsgelegenheAËn voor de jeugd van overheids wege cootxdle jtgeoefend wordt De indruk wonlt gewekt dat de schuren hokken en barakken waarin thans aan duizenden jongeren onderdak wordt geboden aan bepaalde eiscben zouden moeten voldoen Niets IS echiter minder vaar dan dat Nog steeds zijn er voor dergelyke ovemachtnigsaelegenheden geen bindende voorschriften vastgesteld hoewel daarop door de N J H C reeds j renlang wer4 aangedrongen Tal van particulieren erschaffen onderdak aan jeugdige personen terwiUe van geldelijk gewin waarbij dan vaak aan de betreffende minderjarigen de meest ergerlijke vrijheden worden toege staan Duidelijk moet dan ook vastgesteld worden dat de jeugdherbergen die onder toezicht staan de de N J H C met dit vrije kampleven en zun vaak onzedelijke verhoudingen mets hebben uil te staan In de jeugdherbergen zijn apartje slaapzaleei voor jongens en voor meisjes welke aan alle eischen van hygiene en veiligheid voldoen In de jeugdherbergen heerscht orde en regelmaat De leiding is er in fianden van een echtpaar dat te goeder naam en faam bekend staat Toegang hebben slechts ZIJ die een persoonlijke kaart bezitten en ich aan de bepalingen van ket huis Cniet rooken niet drinken qjji 10 uur naar bed enz onderwerpen Verantwoordelijke ouders staan er daarom op dat hun kinderen op hun vacantietocht m de erkende jeugdherbergen overnachten tilen zu zelf eerst eens een kijkje nemen in deze tehuizen dan zijn zij daar van harte Pelkom indien zij m het bezit van een geldiee trekkgrskaart zijn De prijs van een trekkersskaart welke toegang geeft tot alle jeugdherbergen 13 ƒ 1 50 voor 14 t m 21 arigen en ƒ 3 voor 22 jangen en ouderen Voor alle verdere inlichtin gen schrijve men aan de Nederland he Jeuiïdherbert Centrale Amsterdam Tulpstraat 4 DIT DK STAATSCOURANT Pö bcschikklnK van den secretaris generaal van Opvoeding Kun sten en Kultuurbescherming zijn benoemd tot leeraar in vasten dienil aan de R H B S te Breda dr B Meulen eld en A H van HiJ en aan de RHBS te Almelo C H Kciimans allen thans tij delDk en Is benoemd tot tijdelijk leeraar aan de H irBS te Den Helder P W van Buul thans tUdelltk leeraar aan de RJIB te Middelburg VOOR DS VRUVW ter gaar gekookt De m dobbelsteentjes gesneden rauwe aaoxlappelen kookt men afzon derlijk m weinig zout water bijna gaar voegt er de gesneden paprika en tomaten en het ge plette teentje knoflook hu en laat het geheel gaar smoren Nu voegt men alles bi een laat het op een zacht vuur korten tud staan kruidt het met marjolijn en verbetert den smaak eventueel met wat soep groenten ConaerveeriBg De tomaat wordt het gemakkelijkst versch gehouden als de huisvrouw zK m het bezit van wingerdblaren stelt en hierin de tomaten wikkelt Voorts verschaft ZIJ zich groote steenen potten en reinigt deze grondig Voor bet gebruik In deze steenen potten worden nu stevige goed rijpe tomaten gewikkeld in de wmgerdblaren op elkaar gelegd Het geheel wordt met zachte azijn overgoten en wel zoo hoog dat de tomaten er minstens vier centimeter onder staan De pot wordt met stevig papier flink dichtgebon n Op een koele droge plek het liefst in den keloer worden de potten geplaatst Het is aanbevelenswaardig de tomaten twee uur ra schoon water te leggen alvorens ze m de wmgerdblaren te wikkelen BUna was dit aot het ergste van den tuieelen dag geweest Nu was het beerlijk dat ze Diet behoefde te praten en te liegen eo bet was ook heerlijk dat ze dezen vader hei i van wien ae wilt dat hij Iemand op t manier zonder bijgedachten xeer liefhad Hoe kwam het toch dat Je Je ouder nooit de dingen welke je het meeste ter harte gaan kon vertellenT ZU legde haar hand op den schouder van haar vader en Keek zwijgend naar het daL HaUermaon ocld de aanraking als een geschenk Hi aa nu eenmaal een eenzaam onopbondeiiijk werkend mensdi en bexnt niet veel van wat het leven le pns a rd maakt mt keek nder bet teafd ia Mi De sterfte aan tuberculose GEVAREN DREIGEN Wde Telegraaf geeft prof mr H W Methorst eenig statistisch matenaai over de sterftestatistiek naaruit voor de jaren 1939 1940 en 1941 de volgende conclusies kunnen worden getrtAken y lo Dat e vier voornaamste doodsoorzak iAaren en bleven vooreerst de ziekteii va de bloedsMnlooporganen en daarna de kanker de ad hatingsorganen en de hersenbloedingen Deze volgden elkaar in al die jaren steeds op dezelfde wijze 2o Dat de tbc m 1939 en 1940 op twee na de laagste cijfers had rangnummer 8 maar m 1941 waarschijnlijk ten gevolge van de gewijzigde ty mstandigheden die uit den aard der zaak de genezing belemmerden van boven af het rangnummer 5 kreeg en toen dus ope s tot de 5 voornaamste doodsoorzaken behoorde Uit de absolute getallen blijkt dan ook dat het aantal overledenen aan t b c in geheel Nederland van 1939 op 1941 gestegen was met niet minder dan 1695 slachtoffers slechts overtroffen door de ziekten der ademhahngsorganen waaraan m 1941 1702 perso nen meer stierven dan in 1939 De jaren 1940 en 1941 schijnen voor de ademhalingsorganen slechte jaren geweest te znn Berekend per 100 000 inwoners zien de cyfers er weer wat anders tut dit aantal Nederlanders stierven m 1939 40 paUenten adn tbc en in 1941 59 Een stijging dus van 19 overledenen De ziekten van bloedsomloop organen gaven aan dooden een germ gere stijgin g te zien Per lOOOOO stierven er aan deze ziekten m 1938 179 en m 1941 185 personen Een stijging van slechts 6 dooden De kanker gaf een iets hoogere stijging n 1 van 10 dooden In 1939 stierven er 133 patiënten per 100 000 Nederlanders aan carcinoom en m 1941 143 De spijsverteringsorganen gaven een slyging per 100 OOO Nederlanders te zien van 8 doo den 1939 39 en 1941 47 dooden per lOO 000 inw Alle andere doodsoorzaken hadden een geringere stijgmg En nu de toestand in 1942 Gedurende de maanden Januari t m April 1942 is de sterfte aan tb c m vergelijking met dezelfde maanden van 1941 cei weinig afgenomen Herleid tot jaarsterft bedroeg het aantal overledenen aan tbc per lOOOOO mw in 1939 44 49 m 1940 48 09 m 1941 61 79 en m 1942 61521 De groote vermeerdering zien we dus van 1940 op 1941 Na A ril 1942 zijn de gegevens nog niet be hikbaar De terfte aan tbc gaa gelukkig niet meer m zulk een angstig stijgende lyn als van 1940 op 1941 Maar dit wil niet zeggen dat we gerust kunnen zijn Hoe voed ik mijn konijnen GRATIS BROCHURES VERKRIJGBAAR Voedingsproblemen doen zich onder de huidige omstandigheden niet alleen bij de menschen doch ook bij de koni n n orj oor onze konijnen zijn alleen afvaetoffen beschikbaar en uit den aard Kr zaak hebben deze natuurlijk met dezelfde voedingswaarde als volwaardige producten Nog veel te wemig is echter onder de konijnen h if ers bekend dat een groot aan tal onkruiden zeer gaarne door ue konijnen worden gegeten terwijl deze planten bovendien vaak een hoogo voedingswaarde bezitten In verband hiermede verstrekt de Ruksvoorlichtingsdinst voor de pluimveeteelt van de directie van den landbouw sfd konijnen te Beekbergen op aanvrage gratis vlugschriftjes met beschrijving en teekening van deze voor de konijnenvoedmg belangrijke onkruiden Men kan deze brochure per briefkaart aanvragen Het adres van den afzender moet m blokletters worden vermeld Bouwteekeningen voor konijnenhokken zijn eveneens gratis te ve rjgen OOK VOOR DE ELECTE SCHE BEDRUVEN Ï ANS VESTIGINGSEISCHEN AFGEKpNDIGD In de StaatscouranV van 12 Augustus is opgenomen een esluit van densecretaris generaal vai Handel Nijverheid en Scheepvaart oetr fende deuitvoering van de yVes ngswctklembedryf Hierby wordt de vestiging van den kleinhandel in electrotechnisch mateneel en elcctrotechnische verbruikstoestellen en van het electrotechnisch mstallateursbedryf afhankelyk ge steld van een vergunning van den Kamer van Koophandel en Fabneken Er wordt gevraagd Door goede en dappere vaderlanders wordt begnp gevraagd voor den stri kl die onze mannen leveren tegen het bolsjewisme Er wordt gevragd steun voor deae niinnen zoowel moreel aïs daadwerkelijk Moreel kunt u ons Oostfronlstrtiders steunen door het ons verzorgingsfonda mogelijk te maken steeds meer pakketten naar t Oostfront te zenden Het gironummer weet u dat is 432144 tn Verzorgingsfonds van het VruwUlisersletlöen Nederland te s Gravenhage DaadwerkelUk kunt u onze dapperen stetinen door u te scharen in de gelederen van ons legioen Daar in het Oosten wordt beslist ook over de toekomst van ons land en volk Voor deze toekomst stiUden is ook uw plicht Meldt u aan bl het Vrijwlllinersicgioen Nederland Koninginnegraeht n te s Gravenhage feil naar het dal De wereld was on zefbaar mooi vanmorgen De dauw druppels op da takken en struiken en hel sUUe van da natuur t Weet Je zei hij laebt als e oi der wordt daa voel je deee dugen v4el meer dan ben je dankbaarder Je zitrt het belet en Je begrijpt het Jullie hebt Dog zooveel met jezelf te doen Z stem verloor zich in gemompel Het was geen gewoonte van hem voor z jn gevoelens uit te Komen ea Elin antwoordde ook niet Zij was bijna tn S fineo tittgebarsten Die lieve vader aarom kon ze niet vrijuit met hem nralen Maar daar was Peter en daar wa deze alschuwel ke Manfred Cor VUL Zii mocht aea belden dal niet aan OORLOG IS OORLOG Hedenavond van 21 tot 21 15 preekt Max Blokzyl vfa den zender Hilversum 2 ia den sene iH andenoe kwesties over het onderwerp Oorlog IS oorlog BUITENLAND HENRY FORD OVER HET JODENPROBLEEM Een boek met een openhartige uiteenzetting In 1920 verscheen in het veel gelezen ty dschrif t The Dearborn Independent een artikel De Jood naar karakter en m het bedryfsleven van Henry Ford den bekenden Amerikaanschen autokoning Nog nimmer was m Amerika het Jodenprobleem op zulk een openhai ige wyze zooals Henry Ford het hier deed behandeld Het tijdschrift nam een ongekende vlucht De oplage steeg na het eerste artikel tot 200 000 Dit aantal nam toe tot 300 000 naarmate Ford zyn publicaties over hetitelfde onderwerp dit waren de eerste hoofd stukken van zyn over de geheele wereld vermaard geworden bock De mtemationale Jood voortzette Op een voor een Amerikaan vooral ten zien van het Jodenprobleem ongeBBd vrynioedige wijze besprak Henrj ord hier de vele vraagstukken die als gevolg van het optreden der Joden zich op alle gebieden an het maatschappelyk leven voordoen Talloos zyn de pogingen geweest te traeh ten de uitgave en verspreiding van dit boek van Henry Ford tegen te gaan en onraogelyk te maken Al hun interna tionale verbmdmgen riepen de Joden in htt geweer om dit boek dat geen schotschrift is doch dat op objectieve wijze de vele aspectjsn van het Joden probleem belipht tegen te werken Het mocht allemaal met baten Het werd over de geheele wer ld er=pr€id en verscheen m zeer vele talen o a ook in het Nederlandsch Buitsch en Fransch Zyn opvattingen over de Joden culmineeren m de uitspraak De Jood heeft steeds de niet Joodsche we reld van het gezichtspunt uit bezien hoe hy deze wereld en zgn levenskrachten aan zich diens baai km ma ken Henry Ford kwam m znn boek tot de conclusie Oogenschijnh k bestaat heden ten dage m de wereid een een traie fmancieele mach die een we reld omspannend strak georganiseerd spe driift De wereld is haar speeltafel en de wereldhecschappii haar inzet De cultuurvolkeren hebben het vertrouwen m de bewering verloren dat aan alle zich afspelende veranderingen economische verhoud ngen schuldig lyn Onder het masker economische wetten worden z r vele ver chynm n samengevat die doe geener e wetten veroorzaakt zijn behalve dan dooi de wet der menscheiijke zelfiucht van enkele heden die de wil en de macht hebben m de hoogste mate de volken tot hun onderdanen te maken Zoo typeert Henry Ford in ziin opzienbarend boek het optreden derJoden Leest dit weirkj uw boekbandelaar zal ongetwyfel y een Nederlandsche of een Duitsche vertaling hebben DISTRIBÜTIENIEÜWS Verkoop van kousen uit voorraad MEN KAN DE SPECIALE KOVSEN UAGEN IN HET GEHEELE LAND VERWACHTEN Van verschillende kanten bereiktin het Ryksbureau Distex klachten over de snmogelykheid lOt inwisseling de speciale kousenbonnen van de text e kaart Uit de beschisbare gegevens over voorraden en productie blijk e ter dat er voldoende Ijousen ter Tw diikking van het publiek gesteld konativ worden Een in jesteld onder zoek heeft deze gegevens bevestigd De oorzaak van de kiac iten bleek ge zocht te mmten woiden m het nie voldo Tide in verkoob brengen der voorraden Aan den handel is daan m de vw p cht ng opgelegd de te froote vo ir raden onder toezicht var een inspec teur van genoemd Rijk buieau aan he pibiiek te verkoofen © ver het ge heeie land hefchei thars dergelyk pec tle kousenverkoopan plaats of mag men ze waar znlks nog met ge cr edt te zyner ijd verwacht n In vorband met hel feit oat het vxy de clientèle niet in alle gcvc ilen moge ly = kousen te k j0D n op de daar voor speciaal vastgestelde dagen en uren wordt er van ov erheidswege naar gfcs reeW een regeling te treffen die zooveel mogelyk aan de wenschen van het pubbek in de verschillende streken en plaatsen van het land tegemoet komt OP NIEVWE BONNEN MAG HORGEN GEKOCHT WORDEN AangcncB vele winkels in verband met dea R K feestdag op Zaterdag 15 ABgMstos 1942 gealetea uilen ijjB mogen dK baoBen welke HCdorcnde het tudvak van Zeiidag IS tot en met m doen Zij beereep dat de eer van bini naam gered moest worden Ze moest voUtbuden het ging niet om haarieU alleen Zij begon het bntbijt voor liaar vader gereed te maken Met een ruk sprong h j op en kwam aan tafel zitten Je ziet er slecht uit zei bij Je moet een beetje aan watersport gaan doen De boot is er immers Ga toch eens varen Ik sta het Je Immers roo gi aag loe als Je maar voorzichtig beet 151m lachte moeilijk Katuarltjk kon haar vader niet vermoeden dat M sedert het ongeluk daai in Weidenafi de boot geen enkelen keer meer gebruikt had Haar blik viel op de krant we ke openeevoliweo op een der stoelen lag en waarvan op de voorpagina ca V E r is In elk iong huisgezin een tit d waann de baby beschouwd wordt U het helste en onschuldigcte weren ter wereld al een ofibcachreven blad zooals men dat pleegt te noemen doch Wdnneer de jongen 7ijn eersten verjaardag achter den rug heeft en biT enigszins uit de voeten kan ilen zi n ouders hem meer en meer opgroeien als een wezen behept met all lei ondeugende en laakbare streken Het naampje heveUog Is amper meer op hem van toepassing Zij noemen hem nu hun $ Seine boef of ondeugend beest En niet voor niets Er ia al een heel zondenregister van hem samen te stellen Het begint al voordat het dag wordt Ala zoonlief meent dat hiJ genoeg geslapen heeft gaat hij rechtop m zijn bedje zitten en begint er aan te schudden met 3B0O n energie en geraas dat vjfder en moeder veel vroeger dan zij van plan tfar n walcker worden Vader ia dan boorbsar uit zijn humeur en zet een groeten mond op om zoonlief tot bedaren te brengen Als het niet helpt en meest I helpt het ook niet moet vader wel zijn warme bed uit om zijn zoon een lüet te hardhandige afstraffing te geven want nietwaar hij wil og zoo graag wat nachtrust genieten en hij kan er immers geen rekening mee houden dat die kleine rakker al lang Is uitgeslapen en ci n jongen levensdrang wil botvieren aan de wanden van zijn ledikant Het eind van t hed is dat vader en moeder vee te vroeg naar hun zin maar opsrtaan Zoonlief heeft zijn eerste zonde 1 weer bedreven Maar er komen er nog heel wat mew Want ia het voor moeder niet om gr e haren te krijgen als zi tot de ontdekking komt dat hij in een onbewaakt oogenbtik een Hinken Lap van het behang heeft gescheurd of als hl bij een andere geachflrte gelegenheid zijn vingers door de kakadhelplaatjes heeft geboord als hij voorts nog kans heeft gezien een busje verf in handen te krijgen en den inhoud royaal over enkele kamers heeft uitgestrooid En ook papa kan zich dol maken als hij aan een paar gescheurd bladzijden moet zien dat zijn zroon elangstelling heeft gehad voor ttjn boeken Dat zijn riechts enkele orderdeelen van bet oJtvoenge zondoiregistavan den jongsten spruit DasrfSor knjgt hi natnyrlljk gevoelige bestraffingen en worden hem vernietigende bhkken toegeworpen die hem niet het m nst deren Terwijl zij bezig zijn den jongen voor het eeti of andere vergrijp gevoelig te treffen zegt vaak tegelijkertijd een Innerlijke stem hun dat er bij dil alles wel een beetje eigen schuld aanwezig is en dat niet alle atraf die zij uitdeelen verdiend ia Want hadden zij er zelf niet in de eerste plaats voor moeten zorgen dat de kleine zondaar iets had om mee te i le t tn de tweede plaaU de dingen waaraan bij met mag raken bulten zijn bereik waren Zaterdag 22 Aueiisius 1M2 gtUtf ajn reeds op Vnjdag 14 ca Zaterdai IS AiiCBsti voor het ko pCB van de edetta waanni aij lecht grvca worden cebnukL Dit reUt echter niet voor de b avoor aai ppelen ca de beaacn voor vleesch ea lccscliwarca aiOappi I ea h Zij voelen wel dat dit eigenlok de oorzaken zijn van njn boosaardig gedrag doch rtj bekennen dat natunrlijk niet direct En als moeder den kleinen bo wicht na een dag voi kleine zonden KERK EN SCHOOL Ned Hepr Kerk Beroepen naar Urk eand R vsn Apeldoorn hulpprediker U Makkum AaDgenomen naar Ede ds K v d Pol te s Gcavtiihage Naar Voorst ds J W v d Meene te Wesepe Doopsgez Broederschap Aangcnoinon aa Terhome prop J P Kfeuning uit De RiiP Bapt Gem Beroepen naar Ifmtendam ds G Visser te Neordbenum Ds n BVÏTBti f Ta den ouderdom lan 73 jaar is te Groningen overleden ds R Buiter emeritus predikant fier Ned Herv Kerk STNODF BFfGlSritF CBR ZBNOINGSKBKK Te Brussel Is de ywotle van de Belgische Cbr Zcndlngskerk gehouden Als voorzitter werd gekozen ds Zorn uit Charierol Uit het financieel verslag der kerk bleek dat de fiDancicele toestand dor kerk heet at run stiger 15 dan enkele jaren geleden Het tekort KOQ wOTdeii weggewerkt en een gedeelte van de oude schuld kon worden afrelo t Df aftredende Met een gemeenschappelijk H Avondmaal werden de ittlngpn besloten bericht over de rennen in Olhersdorf stond Vader had het dus al gelezen DSn wa het beter ielf er ove te BeginneiL Aanvallen was gewoonlijk de beste verdedigmg HQ scheelt niet besloot xi etadeU k te antwoorden Ik héb vannachtalleen maar slecht geslapen WIJ hebben ons gisteren verscbrikkei zenuwachtig gemaakt Annell en ik waren bijde rennen en toen hebben wij dat vreeselijke ongeluk getien Hanermann zweeg een oogenblik ontstemd R j hield er niet van dat men ztjn dochter naar dergelijke opwindeifde pleziertjes meenam Kende JiJ graaf PfeOT vroeg hU Voldoet aan den drang naar bezigheid uwer kinderen en ontoelaatbare streken naar z n bedje brengt Is alle boosheid weer vergeten knuffelt zij Wem dicht tegen zldi aan en vindt hem toch weet baar eigen fij nen kleinen schat Dranken voor den zomer Het Voorlichtingvbureau vvn den Voedingsraad schrijft Het zelf bereiden van dranken neemt tijd dat ia een Mt maar bet resultaat ia heerlijk en zelf gemaakte dranken kunnen bovendien zeer gezond zijn De volgende receptcq ibn berekend voor 6 glaasKs van l i d 1 inhoud Tomatfamp 1 Kg soep tom ten i JL water ao t peper naar smaak De tonxiten in stukken nijden en rauw door een zeef liefst Tan paardenliaar wrijven Het water hel zout en de peper gaar smaak toevoegen Uit tomatensap kan men met wat fiingeiiakte peterselie kervel of gerasptPn uf een anderen smaak geven Acwen zwarte hoaeii fraaiboiu bngaen boMhbeneaof Tllerbesseasap I Kg vruchten 11 J dL water basterdluiker indien dat noodig ia voor den smaak Methods 1 De vruchten wasschen en in een vrurhtenpers of vrtichtenn oIen uitpersen H water toevoege en de striker er in oploaaen Metliode 2 De vruchten wasacheo opzetten met zoo weinig mogelijk water en in de pan wat inieuzen De vruchten zachtjes verwarmen tof er voldoende sap uitgetreden U D massa op een paarlenïiaren zeef of vergiet laten uitlekkeq Wrijft men de massa door de zeef dan krrigt men troebel lap De suiker fn het sap oplossen Het achterblijvend moes hiet suiker vermengen en op de Ijoterham gebruiken KnMbeaaeaaap I 1 kruisbenen 1 L water IH niker en of zoetmiddeL De kruisbesaen waaschen met 1 l kokend water 10 min koken en ze op een vergiet leten uitlekken Aan het sap water suiker of suiker met zoewtof toevoegen het latpn afkoelen en als limonade presenteeren Het moe met suiker en zoetstof vermengen laten afkoelen en als nagcreeht geven of op de botertiam gebrui Wuehtenmelli 1 L taptcmelk of karnemelk Hé g bamboxen aalbesacn oi bo cbl easen pruimen brain l of krulsbeaaen eventueel wat suiker De vruchten wasschen tot puree wrijven en wat ba terdsufker en de koude gekookte taptemelk of kamemelk ermee vermengen ituKewnuen üatKmr 4 0 STAATSLOTERIJ TWEEDl hLASSl DFKDE LTjTrr Tr kkin van 2 Augustus t M MO No 21476 t 2M No mt nujZEN TAN f 30 1030 3107 671 8 50 12 88 14876 1S4 I IISO 3 1 B7J0 9618 I W 14931 I8A2 1 4 4 48 029 1UJ08 11151 151I1J laee 1Ï7 48SM 40Ö lusr 13167 15325 l Si 14M en 7535 losm 1T 2 153 3 19444 itw soas 7802 11 634 13799 15538 19M2 1757 5275 7921 10S76 13 18 ISMl 20111 mi aar 958 11273 4270 isre 20111 2im aas Stil 1171 1434 1603C Kwri 2370 ti 4 8228 ll 29 1455Ü 1S165 M n W9e 8S12 i2t a 14554 162 1 21J21 i 9 5705 488 laio 14739 IBTBV ai$4i 2S14 382 8496 1M97 1 743 17318 iifc 2S t IWW 1533 I2 8 14875 1 584 219 30tn In de vongt lijst staat 1435 m 7 143 58M m i 5SM IM 6 m i 1 6 10748 m I 10748 1 8 m 16818 MARKTBERICHTEN VBEMAKKT GOUDA 13 Altg Aangevoerd In totaal 533 stukr waarvan 4 mafere varkens pr j7en niet gt noteerd IM biggen 3 40 per stuk 363 ruc deren 33 B ichtere kalveren 43 raakalvcrer 1 schaap overgenomen door N V C 36 bok ken en feiten 15 ao per stuk Handel redelvk KAAJMAmaT GOUDA I Attg laa parttien kaas Pitiien Ic kwa met rl kmerk van 62 00 sat 5 1 ld 3e kwal SOOO I o Vluchtig heel vluchtig antwoordde Hlin blozend Een brave kerel Het zal de fami lie moeilijk vallen het te dragen zeHallermann en vroeg luchtig verder Kende j den ander die nu ook verongelukt ia Neen loog Elm zells zonder roodte worden Hallermann nam al etend de Iffantnog eens op Uit de krant fladderde eenbonta prcntbriefkaart op de steenenvan het terras Ach Ja zei de consul met een roodhoofd naar de kaart bukkend die Itvoor Jou Ik vergat je hSar t t geven Zij la van von Erdman idurl Wees niet booa Ik heb haar gelezen