Goudsche Courant, maandag 17 augustus 1942

GOUDSCHE uaandag 17 Augustus 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN gtJurgang No 21013 BoTMn HAJtKT SI TELBV 1745 Poatrekenlni 484M Chefredacteur f TIETER Goud T i gen te Bprltjn verrast omdat Maradev Desai zich tot nu toe in een zeer goede gezondheid had verheugd De nadere omstandigheden die tot zijn dood geleid hebben verdienen derhalve naar de daar heerscjiend opvatting te worden opgehelderd daar de door Reuter gegeven lezing volgens welke hart zwakte de doodsoorzaak zou zijn geweest zeer weinig overtuigend klinkt BUeenkomst van de Moaiem Uga Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt zal de werkcommissie van de Moslem Liga te Bombay tot een bijeenkomst worden bijeengeroepen alwaar Jinnah den Mohanunedanen richtsnoeren zal verschaffen jn verband met den doodde arrestatie van Gandhi gewijzigden toestand De geallieerde scHeepsverliezen marscti in Kaukasus onweerstaanbaar floordel ke oever van Koehan gezuiverd Turkije weigert asyl aan Sovjetüloot lilt vernielde convooi in de IVliddellandsciie Zee Onrust in Indië duurt voort FTAUAANSCH WBBRMACHTSBERICHT Biritsche actie tegea Rhodos afgeslagen M In zyn weermachtsbericht van gisten maakt het Italiaansche opperbevel o m bekend Aan het Egyptische front geen enkele gebeurtenis van belang De luchtstrijdkrachtein van de as opereerden tegen de bases van Malta en vielen herhaalfle malen de militaire inrichting aan Een vijandelijke vlootformatie ondernam in den ftacht van 13 op 14 Augustus een bomhardements actie op het eiland Rhodos en omstreken Snel werd éen tegenactie onflernomen door de batterijen der verdediging en door onze motortorpedobooten De door het geschut van den vijand aangerichte schade is onbeteekenend Onder de burgerbevolking werd e en persj on gekwetst GROOTE AMERIKAANSCHe BOMMENWERPER VERONGELUKT Reuter meldt uit New York dat een groote Amerikaansehe bommenwerper met een bemanning van 24 personeri nabij Peru in Massachusetts omlaag is gestort Uit de puinhoopen heeft men de lijken van 17 officieren eri leden der bemanning te voorschijn gehaald Drie anderen zijn gewond en vier worden er vermist EB ZOUDEN BEEDS 6M DOODEN ZIJN Secretaris van Gandhi OTerleden Volgens een vrijen Indisehen zender in Honan zijn bij de onlusten in Britsch Indië tot dusverre 600 menschen om bet leven gekomen en 400 gewond Zware straffen zyn door de Britsch Indische regeering ingesteld ter onderdrukking van den vrijheidsstrijd in Indië zoo meldt hef D N B uit Bangkok In brand steken van spoorweginstallatias postgebouwen enz zal in de toekomst gestraft worden met den dood Geeseling zal worden toegepast voor het veroorzaken van storing in de spoorweginstaüaties en tele graafleidingen Winkels en scholen in Madras zouden gesloten blijven Ook zouden daar 1000 persoiien gearresteerd zijn In Calcutta zyn weer de monstraties pehouden en men heeft getracht het verkeer stop te zetten Auto s en trams werden jnet steenen bekogeld De politie greep m en maakte gebruik van de vuurwapens De situatie in de stad blijft gespannen Naar de Britsche nieuwsdienst uit Naghpur rneldt hebben de Britsche politie en militairen in den nacht van Vrijdag op Zaterdag van de vuur vapens gebruik gemaakt door op saménjcholingpn van Indiërs te schieten Een groep Indiërs zou het lazaret van Mayo hebben aangevallen Een andere groep zou geprobeerd hebben baricades op te richten Te Dacca zijn 34 personen in hech tenis genomen Engelsche schenden neutraliteit van Afghanistan Naar te Ankara verluidt hebben Engelsche vliegtuigen op 30 Juli over de grens van Afghanistan gevlogen en bommen laten vallen op de stad Host waarby drie petsonen gedood en vier gewond werden De regeering van Afghanistan heeft bij de Engelsche ambassade te Kaboel s erp geprotf teerd Secretaris van Gandhi gestorven Reuter meldt uit Bombay dat Maradev Desai de secretaris van Gandhl in hechtenis is gestorven Dit bericht heeft politieke krin VOLGENS ENGELSCH BLAD GEEN VERMINDERING TE VERWACHTEN Folkest Dagbladet citeert eeft artikel in het Engelsche tijdschrift Sphere over de geallieerde scheepsver liezen dat buitengewoon pessimistisch is De S p h e r e zegt dat de geallieerden dit jaar tot eind Juli 5 mifiioen ton hebben verloren en merkt op dat ook de cijfers over Juli geen verbetering hebben gebracht Ais dit zoo voortduurt aldus het Engelsche blad zijn de vooruitzichten voor de vereenigde na tiÏE inderdaad zeer som ber want ver liezen van 10 tot 12 millioen ton per jaar kunnen de geallieerden zich niet veroorloven Helaas mag men dergelijke cijfers niet onmogelijk achten Het zou niet verstandig zijn aldus besluit het blad in de naaste toekomst een vermindering van Ijeteekenis indescheepverliezen te verwachten ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN BEZET GEBIED Een gemengde Britsche formatie vliegtuigen vloog Zaterdag op groote hoogte tot aan den mond van d Schelde Na zonder uitwerking eenige bommen te hebben laten vallen werden de machines door Duitsche jagers verdreven Ter hoogte van Duinkerken werd een Engelsche formatie door het Duitsche afweergeschut verstrooid en verdreven Drie spitfires werden brandend omlaag gehaald iaww nnnM wv wvk wti aKW aw r f ZoB op 6 26 onder 21 01 jl Maan op 13 38 onder 23 55 M én Is verplichl te erdaisteren van coosoadergang tot zonsopkomsL y Laniaarns vao voerta jen moeten een hali im na zönsonderfjang ontstoken wordea L K J12 k s i X mm sche Infanterie ti jdons de vervul het doorwaden van een sl oom fOrbisHoflaiid P K Scheunemonn Zij gunnen den vijand geen rust Duit ging van den verslagen tegenstander bij Hangt u V wintergarderobe eens in dezon Frissche lucht is een vi ia iit v nnde motten 4 Polygoon André Een Atr attracties van den vacantietijd is een i ezoek aan Volendam In dezen tijd is het in Volendam druk als in een wereldstad Polyffoon t Btlsenj Duitsche wacbt aan de Atlantische kust Op de strandpromenade to Biarritz dreunt de zware rriarschtred der Duitsche Infanterie OrbtsHoIIond P K Langhans Eenige fraaie molens m de om geving van Schiedam zullen gerestaureerd worden Een der grootste windmolens van ons land welke mede hieri oor in aanmerking komt Polygoon Hof Dè Rijksarbeidsdieitst in het Oosten Een tanktrein is aangekomen De brandstof wordt uit 4 wagens in klaar liggende vaten overgepomiii rWeltbild PoIi aoon P K Artiold i M Hiperbevel der weermscht maakte i fS bekend b M ebled van di n Kaukasus brabi paiUche en verbonden troepen het van terke vtJandelUke achterna en blUven steeda aanvallrnd opL n In de havena aan de Zwarte J In de straat van KertaJ werd de l dbw van vtjandeiyke ontrulgUgtbewenlngen en inschepingspoginM git de lucht voortgeiet De Sovjct t verloor daarbU twee groote transl ticbcpen en twee kustvaartulgen fa der grooi transportschip en twee k tUng9booten werden zwaar bescha IB den NoordooatelUken hoek van d inote bocht van den Don braken infanterie en snelle formaties in samenwerking met de luchtgidil door vUandeltjke stellingen en Miltn tot den Don door Hongaarache troepen vernietigden In mtreivolle gevechten 16 vijandelijke MUerwagens In het gebied van Woromjhad een eigen plaatselijke aanval nHedlg succes Tegenaanvallen van den Ud mislukten Ten Oosten van f juma en bij Rsjef werden herhaalde Mvatlen van den vijand in ïware af rgeveehten verijdeld Op verschei4m plaatsen gingen eigen troepen tot tl naanvallen over In deze gevechten laloar de vijand alleen in het gebied ng tejef weer 71 pantserwagens Ten Sddoosten van het Ilmenmeer aan de fdcbof werden nieuwe aanvallen van da vijand bloedig afgeslagen De Fin lii luchtmacht schoot in luchtgevechta tim vijandelijke vliegtuigen waar KJer negen van het type Hurricane BIJ vluchten naar de bezette gebieden ivden gisteren een Britsche bommenMiper en drie Jachtvliegtuigen omlaag ludioten Vier andere jachtvliegtuigen nrden door lichte Duitsche zeeatrijdknchten on marineluchtdoelgeschut Mttiebaald Na onbcteekenende storingsvluchten ffdag viel de Britsche luchtmacht in tet afgeloopen nacht eenige plaatsen Wn WestDiiitschland aan De bevolking leed verliezen Bovendien ontllflnd er schade aan woongebouwen Vier der aanvallende bommenweri ers wóxlen door nachtjagers en luchtdoelBÖHeric neergeschoten Aan de Zuidkust van Engeland en in bet Ooiten van hel Britsche eiland be Wkte de Duitsche luchtmacht overdag Inden nacht van 13 op 16 Augustus kekngrüke militaire inrichtingen met Ijllint en brandbommen Alle vliegtuljen Iteerden teruR FELLE GEVECHTEN Hel opperbevel der Duitsche weer it deelt ten aanzien van de geWchten in het gebied van de KaukaWj o m nog mede Aan den benedenloop van KoeMn hebben Duitsche en Roflpjfcrisché nnaties een nachtelijkerffSovjet ujsischen aanval afgeslag en in i loop van den 15en AugiiiStus den oordelüken oever van de Koebari S de uiteengeslagen bolsjewistische pendeelen gezuiverd Op andere P at en aan den benedenloop van de t7 r e het Duitsshen leger Weehngen iiepe bolsjewisïïsehe stel Sen te doorbrekeji Verscheidene frsttrkte bruggehoofdcn en door den JJMd bezette plaatsen werden na In l J genomen dniilk gevechtsvliegtuigen en ath u n ers hebben in ver widene golven de haveninstallaties ï iu gebombardeerd en aanWa ÜL op sch epsdoelen in de oeao Soechoem en duikil van Tamanskaja hebben kiristvS geladen JWvaartuigen tot zinken gebracht 4 H I ï t htachepen zw ar beschai richtten in den Sf e aSnvallen op bolsje Wen in kloven en op de tó ÏÏ J tegenstand Wo jTn like bolsjewistische lm ïl vlammen op M £r isehe communiqué igj tniacht geeft toe dat de stad r 2 reB is aldus het D N a KUE WEIGERT ASYL ttel3ï ï g heeft het 5J iiAmerlkaansche voorstel nw Sgen in zake het W geB van de SovjetZwarte nadr Turksche haven En n JÏ de amba ssadeurs i anTi Ver Staten ver la air 5 regeering dat zij be l van n den aan het begin irS neutraliteit en dat ovür tevoren te onderhanï M speciale afspraak in W eriwnon v in asyl aan oorR W n ru i pof osvoerende mo verder Z V regcering ver Ik oorlogsschip van een oorlogvoerende mogendheid dat ineen Turksehe haven toevlucht zoekt o vereenkomstig het volkenrecht ontwapend en geïnterneerd zal moeten worden Dagorder van Mussolini Uit het Itaüaansche hoofdkwartier wordt gemeld De Duce heeft den volgenden dagorder aan de marine en de luchlmaciit gericht Officieren en onderofficieren en gegradueerden bij de vloot soldaten der luchtmacht Op 11 12 en 13 Augustus hebt gij na een harden slag vyandelijke vloötstrijdkrachten vernietigd die nogmaals getracht hadden zich te wagen op de zee van Rome De vijand die gewoonlijk zoo schoorvoetend en traag is is gezien den ernst van zijn catastrophe gedwongen de verliezen loe te geven en uw schitterende overwinning te erkennen Aangetast door uw bommen en uw torpedo s liggen zijn schepen op den bodem van de Middellandsche Zee Duitsche kamaraden hebben in broederlijken wedijver mét u dag en nacht aan uw zijde gestreden den vijand doodelüke slagen toebrengende Officieren onderofficieren en gegradueerden bü de marine soldaten deo luchtmacht in een kort lijdsbestek van twee maanden hebt gij de schrynendste vernedering toegebracht aan de trotsch van de natie die eens meesteresse over de zeeën was en gü hebt haar prestige en macht verminderd Het Italiaansche volk is trotsch op u Leve de koning Mussolini Naar Aftonbladet uit Jenden meldt schryft de Daily Mail o er den slag in de Middellandsche Zee Het zou geen zin hebben te onlkeane i dat onze ri ds gepnbliceerdj verlieiien zwaar zijn en dat men moet verwachten dat de verliezen aan koopvaarders waarover nog niets gemeld is eveneens zwaar zullen zya CHURCHILL IN MOSKOU De redenen van zyn bezoek DE GEALLIEERDE CONFERENTIE Naar het D N B verneemt bevindt Churchill zich sinds 13 Augustus te Moskou In zijn gevolg bevindt zich behalve enkele Engelsche militairen ook de vertegenwoordiger van Roosevelt Harri man Ook is de Amerikaansehe ambassadeur te Ankara Steinhardt te Moskou aangekomen Churchill heeft de luchtroute CaïroTehera ii gekozen en alles gedaan om de reis geheim te houden Dat is begrijpelijk daar slechts de grootste bezorgdheid en radeloosheid over de verdere ontwikkeling van den oorlog hem konden bev egen tot een reis naar Moskou Volgens inlichtingen uit diplomatieke kringen te Bern onlangs gepubliceerd in het Zweedsche blad Aftonbladet zijn de volgende aanleidingen tot Churchill s reis genoemd Churchill gevoelde dringende behoefte veroorzaakt door de ernstigesituatie van de Sovjet Unie als gevolgvan den onophoudelijken Duitsehenopmarsch om door zijn persoonlijkeaanwezigheid een Russischen vil tottegenstand met alle middelen in standte houden Churchill achtte het noodig Stalin persoonlijk zijn opvatting over desituatie en de aangelegenheid van hettw tede front uiteen te zetten Churchill wilde zich op grondvan eigen waarneming op de hoogtestellen van de stabiliteit van hét Sovjet bewind en reeds thans omziennaar krachten die in staat en bereidzouden zijn indien het tegen de verrwacht ing in tot een crisis voor het bewind zou komen den oorlog van deSovjet Unie aan de zijde van Engelandvoort te zetten Drietal offisieve plaanen De Londenschc pers houdt uitvoerige beschouwing over de recente conferentie van Mosko u en meent ddÉÜjet vraagstuk der leveranties aan de Sovjet Unie weer op den voorgrorid heeft gestaan Een nieuw program voor deze leveranties zou zijn opgesteld Volgens de Sunday Times wordt van Sovjetzijde vooral ook nauwer contact tnsschen den Britschen den Amerikaanschen eii den Russischen generalen staf verlangd Men mag aannemen dat offensieTC plannen dei geallieerden in den SUIIrn Oceaan de Middellandsche re en aaa het Sovjetfront zijn opgesteld ZUIGELINGEN IN OORLOGSTIJD Merkwaardige cijfers t a v dè sterf te i sDe Hoofdinspectie der yolksgezondhei werkt op volle krachten om ook in dfezen tiju m de eerste plaats in stand te houden wat in den loop der Jaren op het gebied der k inderhygiëne en met name der zuigelingenzorg is bereikt en verder te doen wat hans gedaan kan worden in belang van ons nageslacht De omstandigheden waaronder gewerkt wordt zijn echter uiterst moeilijk Dankbaar kan echter geconstateerd worden dat de zuigelingenzorg zooals die van overheidswege is geregeld zelf niet geleden heeft pn dat ondanks de ongunst der tijden hier en daar nog uiibreifling aan het werk is gegeven Zie wij nu naar di cijfers dan komen merkwaardige dingen aan het licht In igse bedroeg de sterfte van kinderen beneden een jaar per 1000 levenr geborenen i38 9 in 1937 38 l in 1938 36 5 in 19 39 33 7 Tot zoover was er regelmatig daling Dan komt 19 40 met 39 6 en 1941 zelfs met 43 6 een groote stijging dus welke zich voor namelijk afteekent in de maanden Januari tot en met April De aanvankelijke conclusie luidde dat de oorlog ni§it daarna Sst de stren ge winter en dé slechtere voedjng hier de schuldigen waren Tiet jaar 1942 gaf zeker nog een vee slechteren win ter te zien en de voejing was zeker ook minder dan vorige jaren Daarbij stonden i n den afgeloopen winter vele ver keersmiddelen stil wat een bezoek aan oonsultatiebureaux en cursussen veelad uitsloot Dan as ér nog het euvel van bij elkaar wonen hetgeen de kans op infectit vergroot Wat zien we nu echter De maanden Januari Mei van dit jaar leverdeh plotseling een aanmerkelijk lager sterftecijfer op dan de eerste maanden van 1941 Kijken we nu weer naar de cijfers dan zi4n wij dat voor de eerste vijf maanden van 1941 de sterfte Ijenedèneen jaar per 1000 levend geborenenbedroeg Januari 55 5 Februari 61 3 Maart 55 5 April 50 2 Mei 48 5 terwijldeze cijfers voor het zeer ongunstigejaar 1942 waren resp 57 4 57 1 45 6 43 3 33 3 Vooral voor wat de laatstetnaanden betreft kan men hier dusspteken van een aanzienlijke daling Deze gunstige omstandigheid komt iuhoofdzaak voor rekening van de kleinere gemeenten want het cijfer dergemeenten van iDovelt e lOO OÓO inwoners dat voor 1941 35 9 bedroeg was oor de eerste vier maanden van 1942 t7 3 hetgeen dus een kleine stijgingvan het jaargemiddelde van 1941Js Intussclien is de conclusie dat de oorlogmet al zijn nadeelen en moeilijkhedenrie oorzaak der giootère sterfte van de laatste jaren zou z jn omvergeworpen door de cijfers Het bezoeken van consu tatieburei u5 aarviin er omstreelvs l OOO in het ar d zi in kan met sterk genoeg gi sti muteerd worden In procenten t itge LÏrukt ten op iichte van het aantal e end geborenen is het aantalkinde ren dat voor de eerste maai een consultatiebureau bezoekt omstreeks 50 Dit 1 S nog stf eds veel te weinig Ook de praenatalc zorg heeft steeds de volle aandacht van de inspectie Ook die zal nog meer aangemoedigd dienen te worden in het belang ook an een goede aansluiting op de zuigelingenzorg Het aantal consultatie bureaux voor kleuters hoopt men in de toekomst tevens te kurneh uitbreiden om wat de geneeskundige zorg Voor de jeugd betreft te eindigen met eèn goed georgani ieerd geneeskundig schoolt ezicht Economisch gerechtshof ingesteld HET KAN m IEDERE STAD VAN O NS LAND ZITTING HOUDEN Een besluit var den secretaris generaal in het departement van Justitie tot wij ziging vai de verordening no 71 1941 bepaalt dat in de toekomst met de behandeling van economische stflHzaken in tweede instantie een speciale kamer van het gerechtshof hl Den H ag belast is die den naam Economisch gerechtshof draagt en rechtspreekt in een bezetting van drie rechters De president en de leden Van het economische gerechtshof en hun verplaalsveryangers worden benoemd door den secretaris generaal van het departervjent van Justitie Ook hun aantal wordt door hem vastges e d De pjoeureur generaal en de gi ffier benevers hun plaatsvervanger worden eveneens door den secretarisgeneraal benoemd Dit economische gerechtshof is in overeenstemming met zijn taak bevoegd volgens eigen besluit in iedei e stad in hel bezette ge bied zittingen te houden De behandeling der rivisie geschiedt volgens dezelfde grondgedaclUe door een speciale kamer van dpn Moogen Raad welker leden door den voorzitter aangewezen worden Deze kan ook speciale maatregelen nemen ter vcrzejicring van een snel veriorp der behandeling Het besluit Is niet v5n toepassing op zaken waarin vóór clen datiuii alkondiging lyogcr beroep is insr teld w r