Goudsche Courant, dinsdag 18 augustus 1942

pinsdag 18 Augustus 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 2 j J rganfc No 21014 tSlfllf Wa II I i Chefr l cJ TTïS ooud pe ontmoeting Hfsschen Churchill en Stalin Harrimdn Waveü Molotof én Worosjilot woonden de conferetMe bij Poel Vernietiging van Dultscliland CiiurcliiH ijl redden wat er te redden 1 $ aldus Berlijn den voorgesteld als een Ifeer ten goed Het is daarom goedkoop aldus de Deutsche Allgemeine Zeit u n g wanneer thans Engelsche bladen na het vierdaagsche verblijf van Churchill in Moskou spreken van een z g keerpunt in den oorlog Zij blijven het bewijs voor deze prognose volkomen schuldig In Churchills voetstappen marcheert de nederlaag aldus de Völkischer Beobaehter Het Zwölf Uhr Blatt schrijft Wat is beslissender of in Moskou vier dagen lang over een tweede front over militaire plannen en over den verderen weerstand der Sovjets gekletst Wordt dan wel ot tezelfdertijd de öoitschers en de verlaonden troepen onstuitbaar naar den iCaukasus oprukken en de vijandelijke convooien op alle ietën worden j ernietigd ONDERHOUD TVSSËHEN SMUTS EN CHURCHILL Uit Kaapstad meldt de Britsche berichtendienst dat de ZuidAfrikaan schè premier generaal Smuts een conferentie heeft gehad met Churchill De bespreking vond plaats in Cairo vóór Churchill naar Moskou vloog Volgens Radio Teheran is de Sovjet ambassadeur aldaar Maandag naar Moskou vertrokken Hij zal daar eenige dagen blijven om over zekere aangelegenheden te spreken CHURCHILL WEER UIT MOSKOU VERTROKKEN Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt zijn Churchill en de gevolmachtigde van president Rooserelt Harriman gisterochtend weer nit Mos koti vertrokken Charchill weigerde tegenover de jonmalisten een verklaring at te leggen Japansche luchtaanvallen op Austr alisch e steden TOWNSVILLE EN PORT MORESBY ZWAAR GETROFFEN De luchtmacht der Japansche marine heeft Zondag wederom een aanval gedaan op TownsviUe Cairns Wyndham Port Darwin en Port Hedland in West Australië en groote schade aangericht aan de havenmstallaties en de installaties van mihtair belang zoo wordt uit Tokio gemeld Te TownsviUe branden de pakhuizen nog steeds 18 000 ton geconserveerd fruit zijn daar een prooi der vlammen geworden e olietanks in het havanteirrein zijn thans alle vernield evenals d lijnen der naar het Zuiden loopende spoor wegen In de wateren nabij Wyndham hebben Japansche duikbommenwerpers een transportschip van 6000 brf tot zinken gebracht dat brandend ten onder ging Zeer zwaar tvas de nieuwe lucht aanval op Port Moresby De pakhuizen en een in de haven voor anker liggenji transportschip van 4000 brt werd in brand geworpen Een munitieopslag plaats buiten de stad werd getroffen en ontplofte Alleen boven Wyndham is het tot een luchtgevecht met twee Australische jagers gekomen die werden neergeschoten Alle Japansche vliegtuigen zyn op hQn steunpunten teruggekeerd Luchtgevecht nabU de Salomons eilanden In de wateren rondom de Salomonseilanden is het Zondag tot een hevig luchtgevecht tusschen Jtpansche en Amerikaansche vliegtuigenj gekomen Tijdens dit gevecht zun fJAnerikaan sche vliegtuigen neergeschoten Slechts twee Japansche vliegtuigen zyn niet op hun steunpunten teruggekeerd De berichten over de ontwikkelingi van den militairen toestand op de Sa i lomonseilanden zijn in de V S nogal 9timistisch In Amerikaansche militaire kringen is men van meening dat een verovering van de Salomons eilanden den toestand in den StUlen Oceaan in belangrijke mate zou veranderen aldus een S P T bericht uit Washington Te Sydney wordt in militaire kringen gezegd dat de Amerikanen zich door deze voorloopige successen niet te bptimistisch moeten voelen daar hetj zeer waarschijnlük is dat de Japartners nog energieke en welvoorbereide pogmgen zullen doen om de gelande Amerikaansche troepen weer uitjhet veroverde gebied te drijven Vooral op zeer heftige luchtaanvallen I van Japansche zijde moet men voorbereid zün luidt te Washington het oordeel De laatste berichten uit het strijdgebied wijzen erop dat de Australische visie niet onjuist is De Japanners zouden volgens deze berichten sterke reserves die aan de Carolinen zijn onttrokken bö de SaloSions eilanden hebben ingezet iJit Ne tierlandsch lndië zouden eveneens transporten versterkingen onderweg zün Deze transporten zouden echter onophoudelijk door de geallieerde luchtmacht worden bestookC Het driedaagsch bezoek van den Leider der N S B Mussert aan de provincie Limburg Op zijn tocht werd de Leider overal op enthousiaste wijze door de bevolking ontvangen Fofodienst N S B Otto Polygoon De vraag naar visch overtreft het aanbod IS 4X rs mls numpr acn verm e tebplMnbccrd tnintmtJBOikir winter vergocdinc I Lev nB t Iran de bepere vracht Wordt door eerd tfic dmg voor Chter on e dwe voor ten moeten frijs worden linnen tegeo toeven niet Ideze hnde vracht D vrachtop de noU I teler naar be vel brui dezen hanIdtgd geüJfc bze hefOnjK LH worden en Z T Ntar de EoselMhe nieuwadlenst aetlt beeft de samenkomst van orciiiU en Stalio geduurd van ffocnsda tot Zaterdag Daarbij diwezig waren Harrini n Sir Alan grooks VVaveil en Sir Alexander Cidogan Als vertegenwoordigers 111 de Sovjets hebben Molotol en Vgrosjilof de besprekingen bijge OOBd ontrent de besprekingen tusschen lliliii Winston Churcliill en Harriman uft de Brltsche nieuwsdienst een ngfiimiaué uit Moskou bekendge ikt waarin gezegd wordt dat men lutal besUiiten genomen eeft Idttffende de oorlogvoering tegen gilUchUnd en zün bondgenooten in litepi Beide legeeringen zijn beslo gi KW vervolgt het onununiqué den 0U tot MO de voJlediee vernietiging aiDiiitwl iWld voort zetten Voorts P het cqinnianiaMe op de aan weglltid van p l f l i viiendschap l elien d Iraf jeVivkfn Groot BritIMÜ en de Vereenigde Staten alsmell i i hun voliedlge overeenstemming iMWvelt en l sjsng Kal Sjek lün daftDa ep de hoorte gehouden van de nritfinten der onderhandelingen SEN LAATSTE POGING Omtrent het verblijf van Churchill te Ibikau publiceert het Finsche blad lauppalehti een bericht van zijn Mnö ondent te Stockholm waarin o a loefd wordt d t volgens berichten uit Lndisi de reactie der Sovjetregeering lp de jongste rapporten van Maisky en Utwisof zoo dreigend geweest is dat htt liesluit van Churchill om per vliegnaar Moskou te vertrekken in Jritsche regeeringskringen vrij openlijk Miouwd wordt als een laatste poging de stemming te Moskou te verbeteML Aan de beide Sovjet ambassadeurs Ibitliy en Litwinof zijn de beweegredevow CburcMUs reis naar Moskou ilvoerig uiteengezet Over het algemeen gelooft men dat de reis van Qiurehill naar de Sovjet Unie valt toe liidirijven aan de omstandigheid dat Ibskou spoedige hulpmaatregelen geelKht heeft TsB aanzien van het door D N B gepubliceerde bericht over Churchills be tó aan Moskou wijst Hnen er in de Wlllslmstrasse volgens het A N P opJlew op dat diplomatieke reizen van n Britschen premier steeds plaats nnden in het teeken van een crisis en zal zich dus wel niet vergissen MUS wordt hier gezegd wanneer men Weont dat Churchill tot deze moei reis besloten heeft omdat hij wil fwhten te redden wat er te redden is Overigens verdiept men zich hier niet in politieke of militaire gissinRn ofschoon men In verband met het feit dat Molotof thans officieel is Isst met de plaatsvervanging van Stslln de mogelijkheid niet uitsluit lUt Stalin zich voortaan meer met kwesties van de militaire eiding Mcht bezig te houden Dnitsehe penstemmen Behalve de nieuwste successen der T onderzeebooten op de zeeen staat de reis van Churmu naar Moskou die gisteren door en u bevestigd in het middelr OW belangstcUing van de ochrjfwden zoo meldt t D N B uit bïï 8 l i lend wyzen do bladen JL 8 commentaren er op dat het r nen van Churchill in de hoofdij der geallieerden tot dus iweds heeft gestaan in de scha n fatale ontwikkelingen of telkenmale de bezoeken wer j ate r an im V fcbels bezoekt t n blootgestelde er m v I ui schland De B or fabrieksarbeid fAtlontic HoIIajid Boesia Moeiiykheden in Aijserikaansche staalI productie GEbREK AAN LEGEERINGS METALEN In het Amerikaansche tydschrift Colli er s schrijft Quentin Reynolds idat de Ver Staten den oorlog bijna geheel zonder nikkel moeten voeren en in zoover te vergelijken zijn met iemarkd die wil pokeren zonder kaartei te hebben Daarl bijna de geheele toevoer van overze is geblokkeerd breek men zich thB i3 het hoofd waar men nikkel vandaafi iVioet halen De Duitschers bezitteif dit metaal wel maar in de Ver Slaten heerscht gebrek aan vrijwel alie legeeringsstoffen voor de vervaardiging van goed hard staal Behalve een tekort aan nikkel is er ook te weinig chroom dat Vroeger van dë Philippijnen en uit Afrika kwam De Philippijnen zijn geheel uitgescl akeld eik Afrika is veel verder weg dan vroeger als gevolg van het tekprt aan scheepsruimte Voortp ontbrekt ook nog wolfrani dat me i vóór het ui Jireken van den oorlog ijiit China kreeg Thans zijn de grootste vindplaatsen evenwel in Japanschei handen Als nien dit alles bedenkt valt licht te begrijpen hoe groot de moeilijkheden voor de Amerikaansche staalproductte zijn want men moet alle ontbrekende grondstoffen bij kleine beetjes van eldeifs laten komen en dat kost niet alleen geld maar bovendien ook tijd Al kan staal alleen dan ook geen oorlog winnen aldus eindigt Reynolds men kah toch door staalschaarschte zeer wel een oorilog verliezen CONFERENTIE VAN BULLITT MET DE VALERA WilliJm C Bullitt de speciale afgezant van den Amerikaanschen tninister van Marine KnOx die zoojiiist in Ierland is aangekoitnen heeft gedurende meer dkn een uur geconfereerd met de Valera te Mungret College zoo meldt Afip uit Dublin Hy was vergezeld Van den gezant van de V S In Ierland David Gray Ierland bUjft nentraaL De tersche minister president de Valera heeft Zaterdag in een rede opnieuw verklaard dat lerKind vastbesloten is zich te verdedigen In Duilsehe politieke kringen ziet men daarin feen ajitwoord op de niet moeilijk te faden onderwerpen die de ge voimachtigdevan Knox Bullitt bij zijn verblijf in Ierland heeft aangesneden NOG ONGEREGELDHEDEN IN INDie Ten aanzien van den toestand in Indie meldt de Britscla berichtendienst dat in Nagpoer iji den tijd van 12 tot 15 Augustus door de troepen 47 salvo s iijn gegeven Daarbij zyn 30 Indiërs gedood en 14 gewond Door het optreder der politie zijnftiog twee personen gedood en acht gewond Volgens een bericht uit Madras hebben ongeveer lO OOO Indiërs op de straten van Koemb Akonam barricades opgericht De politie heeft gevuurd op de menigte Dparby zou volgens Engelsche opgaven een Indiër gedood en vier gewond zijn Te Bengalore zou een persoon gedood zijn en 28 gewond toen de politie het vuur opende op een samenscholing van Indiërs Qj r de troepen zouden de verliezeii 27 man bedragen Bovendien zou een as ntal politiemiinnen gewond zijn dIe OORLOG TER ZEE Het Portugeesche passagiersschip Ankola ijieeft op den Atlantischen Oceaan 89 schipbreukelingen van het Engelsche yrachtschip Herstimer en van een andere voor Engeland varende gered Zy zijn door de Angola naar Lourengo Marquez gebracht Naar de geredden vertelden zyn uit liet convooi wSartoe hun schepen benoorden 39 schepen tot zinken gebracht Naar Aftonbladet uit Havanna meldt zouden de Cubaansohe schepen Man aniUa en Santiago de Cuba tot zinken gebracht zijn 23 leden der bemanning zyn da arby omgekomen SrïONN GE IN ZWEDEN Wagens spionnage ten gunste van de Sovj tUnie zijn gisteren naar Nya Dagligt AUehanda en Aftonbladet melden twee Zweedsche Joden gearresteerd die naar zy reeds hebben bekend een geheime radioverbinding in hun woning te Stockholm onderhielden met een Sovjet Russisch station Waarschijnlijk zal de eerste behan deling van deze spionna aak den a6sten Augustus te Stockholm geschieden E ENGELSCH AMERIKAANèCHE OORLOGVOERING Uit C iïro rerpeemt S P T dat de Britsche en Amerikaansche legerleidingen onderhandelingen zouden voerenfoveT le vorming van een gemeen schöppelyk opperbevel voor het Naburige en Midden Oosten Hieraan zouden o a generaal Auchinleck en de commandant der Amerikaansche lucht strijdkrachten in het Midden Oosten generaal Brereton hebben deelgenomen Ook de generaals de OauUe en Catroux zouden in deze kwestie zyn geraadplpegd J BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN OSNABRVCK Britsche bommenwerpers hebben naar aan het D N B gemeld wordt in den afgeloopen nacht aanvallen gericht op W est Duitsch gebied Brisant en brandtM mmen deden vooral in woonwijken van Osnabrück branden ontstaan BOLSJEWIEKEN VERLOREN IN ï WEKEN 1328 VLIEGTUIGEN Voor het tijdvak der eerste 14 dagen van de maand Augustus bedraagt het totale verlies van de bolsjewistische luchtmacht 1328 vliegtuigen zoo wordt uit Berlijn gemeld Omtrent d n strijd in Afrika wordt van militaire zijde nog gemeld dat in den sector der stelling van El Alamein eergisteren een onder bescherming van nevel uitgevoerde vijanderlijke aanvalspoging verijdeld werd Van de vijf Britsche pantserverkermingswagens werden er drie door mijnen vernietigd Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen richtten gisteren hun fcanvallen op con eentraties voertuigen ten Zuiden van het station van El Ruweisat Bommen van zwaar kal r richtten zware ver ♦oestmgen ♦ aan Een Britsche stelling luchtdoelgeschut viel met alle kanonnen en manschappen ten prooi aan een bomvoHreffer AAL PALING EN SLUIKHANDEL De vraag naar visch die op het oogenblik een welkome aanvulhng vormt van het vleeschrantsoen is buitengewoon groot grooter zelfs dan het vorige jaar Het gaat daarbij vooral om zoetwatervi ïch By de beantwoording van de vraag waarom nietteEenstaande een intensieve bevissching onzer wateren de aanvoer toch niet zóó groot is dat de behoefte volledig kan worden gedekt moet men rekening i houden met tal van factoren aldus het A N P Zoo zijn in de eerste plaats de achter ons liggende wint buitengewoon streng geweest waaMTOr de vischstand in de binnenwateren uiterst nadeehg is beïnvloed ook al is de eene vischsoort er sterker tegen bestand gebleken dan de andere Daarbij heeft het voortdurend ongestadige weer invloed uitgeoefend op de vangst In de tweede plaats en dit spreekt wel heel sterk is er veel ondermaatsche visch weggevangen waarvan d gevolgen zich pas nu doen geldcn Voorts lever Ie onze aalryke binnenzee het Usselmyer door allerlei omstandigheden belangrijk minder aal en paling op dan verleden jaar De finten visscherij die in vorige seizoenen dikwijls ruime vangsten opleverde is dit jaar totaal mislukt Ook de resultaten met de zeeltvisschery zyn teleurstellend geweest De snoekbaarsvissehery heeft volgens het oordeel der deskundigen eveneens veel te lijden gehad van het wegvangen van o idermaatsohe exemplaren van het origc seizoen Daardoor is de aanvoer yan deze visch eveneens geringer dan in de laatste jaren het geval was De slüfkhalflel In den laatsten tüd bereiken de overheid allerlei kiaohten over een tekort aan aal en paling Het spreekt vanzelf dat ook hier de vergroote vraag en de verm nderde aanvoer de belangrijkst rol saelen Er is echter ook no de slujltha ndel die een factor van beteekenia vonnt en die bij de beoordeeling van de vraag waarom £ foor het groote publiek niet voldoende van deze voedzame king komt niet uit den verloren De van de ambteiuirer visch ter b hik het oog mag wor intensieve controle van den CC C D DIPLOMATENSCHIP UIT SJANGlAu VERTROKKEN Het uitwisselingsschip Kamakoera Maroe dat 903 Engelschen Belgen Nederlanders Noren Polen en Grieken aan boord heeft onder wie 455 diplomaten en diplomatieke ambtenaren is gistermiddag uit Sjanghai vertrokken naar Lourenco Marquez m Oost Afrika Het aantal diplomaten en ambtenaren bestaat uit 366 Engeisohen 28 Belgen 22 Nederlanders 6 Noren 31 Polen en 2 Grieken De Kamakoera Maroe doet Sjonan City aan om daar nog drie Britsche diplomaten aan boird te nemen ENGELAND EISCHT NOORSCHE KOOPVAARDIJVLOOT OP Naar het blad Aftenposten volgens een D N B bericht uit Oslo meldt eischt de Britsche admiraliteit in overleg met de regeeringen van Engeland en de Ver Staten en vaii de Noorsche emigrantenregeering de volledige overdraicht op van de geheele Noorsche handelsvloot Deze maatregel zou ten gevolge hebben dat de emigrantenregeerftig in geen enkel opzicht meer iets te maken zou hebben met de Noorsche schepen Voor den leider der emigrantenregeering Nijgaaidsvold was deze eisch zoo meldt Aftenposten een bittere pü 6c accU Hoac uh vudeelUtg üiue d en van de politie hebben niet kunnen verhinderen dat er nog steeds visschers zoowel als handelaren zyn die door de mazen vam de wettelijke voorschriften heengli ppen Hiertegen zijn nog onlangs verschillende maatregelen genomen Groot en kleinhandel Voor wat den groothandel betreft kan men zeggen dat de voorschriften over het algemeen goed worden nage komen De Nederlandsche Visscherücentrale deelt aan de groothandelaren mee welk percentage van de aan hen verstrekte toewyzing aan de kleinnandelaren moet worden doorgeleverd Zoodra de kleinhandel de visch aan den man gaat brengen beginnen de moeiiykheden voor de controlediensten Het is zooals men zal begrijpen zeer moeilijk na te gaan of niet op de een of andere onderhandsc uwyze de visch ten goede komt aari een bepaalde categorie menschen die bereid is een uitzonderlijken prijs te betalen Het spr Bkt vanzelf dat deze handelwijze niet door d n beugel kan en het algemeen belang ten zeerste schaadt Er kan dan ook by het publiek niet sterk genoeg op worden aangedrongen dat het zich bij het constateeren van dergelijke praktijken of bij een gegrond vermoeden daarvan wendt lot de politie of den Centralcn Crisis Controledienst dan wel de inspecteurs der prijsbeheersching ten lierop Overigens mag men liet uit het oog verliezen dat ver van de vangstplaatsen verwijderde streken niet gemakkelijk vaji de noodige visch in het bijzonder aal en paling kunnen worden voorzien Ten eerste is er de noodzakelijke snelle afzet en ten tweeddfczal de visch in de nabye plaatsen wel spoedig geheel zijn uitverkocht Om al deze redenen komt de vischVoorziening van bepaalde streken en steden in het gedrang Teneinde dit zooveel mogelijk te beperken s 11kele maanden geleden Voor A rdam een regeling getroffen volgens elke de aflevering en verkoop van visch moet gesclüeden Via den afslag om daarna te worden verdeeld onder winkeliers en venters De verkoop aan den consument mag uitsluitend geschieden op de daarvoor aaije jfSJi plaatsen en in de jijdfeS ooit luer Burgemeestersbenoemingen Het Rijkscommissariaat maakt bekend De commissaris generaal voor Bestuur en Justitie heeft tot burge meester benoemd Jhr D de Blocq van Scheltinga te Utrecht tot burgemeester van Wassenaar den burgemeester mr P M A Schokking te s Gravöizande met ge lijktydig eervol ontslag uit zijn huidig functie tot burgemeester van Hazerswoude den burgemeester mr E O Bisschop te RiJosbuTg met gelyktijdig eervol ontslag uit zy n huidige functie tot burgemeester van s Gravenzande den burgemeester G Hermans te Oud dorp met gelyktijdig eervol ontslag uit zijn huidige functie tot burgemees ter van Rijnsburg Ph A J Schipper inspecteur der waterleidingsmaat schappij te Ede tot burgemeester van Ouddorp den tiurgemeester G M C Ort te Maassluis tevens tot burgemees ter van Rozenburg den burgemeester J G van Houten te Oostvoome tevens tot rgemeester van Brielle en den adj commies A P L Bia te sGra venhage tot burgemeester van Ooit gensplaat ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE MOSTERDEN AZUNINDUSTRIE Blykeas de Staatscourant van 17 dezer heeft het College van Rijksbemiddelaars een regeling van looncn en andere arbeidsvoorwaarden in de mos lerd en azynindustrie vastgesteld Bij deze reg hng zijn de gemeenten in Nederland m 3 klassen ingedeeld Het minimum weekmkomen lK draagt voor volwaardige mannelijke werknemers van 25 jaar en ouder in de onder eheidene gemeentekiassen ƒ 24 98 ƒ 23 04 en ƒ 21 12 voor volwaardige vrouwelyke werknemers van 21 jaar en ouder onderscheidenlijk f 12 f 10 56 en ƒ 10 06 Voor jeugdige werknemers van 18 jaar en ouder is het loon vastgesteld op een percentarge van het loon der vïilwassenen Voor overwerk wordt extra betaald De werknemers zullen zes dagen va cantie genieten per jaar Verder bevat de regeling bepahngen betreffende doorbetaling van het loon tijdens zgn kort crzuim overfChr feestdagen en betreffende de beëindiging der dienstbetrekking De regeling treedt inwerking met ingang van de loonwoek waarin Maan dag 24 Augustus 1942 valt wordt strenge controle uitgeoefend Het behoeft nauwelyks te Waarheen met vacantie Een andere factor bij de beoordceling van de hoeveelheid ter beschikking staande visch voor den consument is het vreemdelmgenbezoek Plaatsen als Spakenburg Harderwijk Elburg enz zijn in dezen tijd uitgezochte oordeft voor vacantiegangers diC bij hun bezoek veronderstellen dat zy er in een overvloed van aal en paling terecht komen om zich daaraan tegoed te doen Men behoejt niet te ontkennen dat de kans daar grooter is dan elders in het land doch anderzijds beteekent dit een vergroote vraag in deze plaatsen alsook in de nabijgelegen vacaiptieoorden zooals Baarn Anfersfoort en dergelijke jDe klein handelaar is dus spoedig uitverkocht Op Urk doet zich hetz fde voor Daar mag n en evenmin een buitengewoon groote hoeveelheid aal en paling venwKïhten De venters krijgep er evenals eloers een toewijzing welke is Vastgesteld door de Visscherycentrale terwyl voorts de beide restaurants van het Ijoognoodige worden voorzien Evenals in sommige andere plaatsen krygt de visschersbevolking een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik In het algemeen kan worden gecortstateerd dat er een veel grootere vraag naar visch beitaat dan vroeger waartegenover een belangrijk geringere aanvoer moet worden gesteld zoodat aan de behoefte niet volledig kan worden voldaan De overheid bevordert zooveel mogelijk een redelijke verdeeing doch ook zij is buiten machte de grootte van dé vangst naar believen te bepalen i èoH en Huüm i Zon op 6 8 onder 20 59 Maan op 14 53 onder e k Men is verplicht te verduisteren v n zonsonderganii tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten een hall uar na zaaiondergang ontstoken vo den KTU