Goudsche Courant, dinsdag 18 augustus 1942

dag Augustus 1 42 NIEUWSBLAD VOTR GO DA EN OMSTREKEN Bnretai BIABKT 31 TELKP tTM roatrekeaiag 484N Cbefredacteur r TIETER Qouda No 21015 Ut Jiirswfc IWEEDE FRONT onderwerp van gesprek te Moskou QtHsche berkhtetidienst kenmerht Churchills onderhandelingen als huwelijk VtRKURINÖ IN HET LAGERHUIS TE WACHTEN georganiseerd door de II K t Ilollandia De start Polygoon v BUsen rach naar het petroleumgebied van Grosny 5 MtU Ska u k a s u s jmnnrl lioen ton olte psr jaer opleverd De Duitsche verbonden troepen hebben na den val vad Piatlgorsk Georgyewsk bezet en bevinden zic b het spoorweckaooppuntProliladnaja 3 ir M nL Tc eroa di r het HUIII wor oven lot d Uien Aaltent oBderhandelingen van J Smi i te Moshon meld Radio um dat 6 Sovjets bU deze geJ keU vooral gewezen hebben op Lfnvaar dat lion in den Kaukasus ii bied van de Wolga dreigt M dit gevaar uit den weg te ruimen iJjee tfe Sovjet onderhandelaars de SS f V e tweede front in Jy Enropa geciscbt hebben en wel L Kt tvreede front er nog dit jaar ij liomen daar naar de mecning ia ïevjet de itansen voor de oprich na een tweede front in 1943 aanjMtijk geringer louden zijn Radio Mtn bfroept zich daarbij op inlichHMi uit kringen der geallieerden en Jrtlurt dat de besprelcingèn te IDikoa inderdaad om bovengenoemd mt redraaid hebben De Engelsche nieuwsdienst meldt kgte het bcxoelc van Churchill aan ilMkou dat men de onderhandelingen Ier Ver Staten met de Sovjets die In M van dit jaar hebben plaats gehad Ik een verloving kan beschouwen QmUUs onderhandelingen te Moskou iljg echter als hn elijk te ken crten want in de kringen der gelüleerden is men van meening dat 1 dit huwelijk vele nakomelingen Bliei voortspruiten D Londensche correspondent van KraDagiigtAIlehandais van Mtiüag dat Chorehill nog voor het Me der lomervacantie van het wlaiMit eeii verklaring in het Lagertk lal afleggen In dit geval zou het jltrhiihi in Utjzmidere zitting bi een nepen worden Naar het blad nit Kaapstad verHeot tou Churchill ook een ontmoe gehad hebben met generaal aleek te Caïro De ontmoeting van ChurchiU en llalin te Moskou stond Dinsdag in het tBlnm der politieke en militaire piegelingen d r Am ikaan che m DeHerald Tribune wijst in dit Kimi op de uiterst ernstige positie k Bussen De New York Times ffingl in hcrinhering dat de bezoeken IK Cliurchill aan Washington evenTM werden gebracht tijdens duidelijke riw in den oorlog DeHerald Tribune geeft even Il de andere bladen uiting aan de wwchting dat de politiek en de loitenschappelijke strategie dor drie wbonden mogendheden nu in over Mlemming kunnen worden gebracht DE MEEMNO TE BEBLIJJN Churchill heeft zich thans ook voor Win vernederd als cekeling te dit opschrift levert de V ö 1 k itber Beobach ter commentaar t het t ezoek van ChurchiU aan Evenals de andere bladen wijst V B er op dat Churchilla smeekW Mar Mosjcou een indrukwekken achtergrond heeft gekregen doorWinde laatste 24 uur wederom 84 000 yi scheepsruimte der vyandelyke ïwpvaardy in den grond is geboord o t de Duitsche opmarsch in het Wi van het Oostelük front onstuiU voortgaat mededeellngen die door de tegen J over Churchills bezoek aan Mos ajn verstrekt bevestigen n ar men llhelmstrasse verklaarde de in S P leringen sinds dagen gde opvatting dat hier sprake I ï b S2 verbonden trJro V lla Vl i onvermlnüerd VOO Ztïld fcSifc t petroleum ii m felcfeii dat 4 een wanhoopsdaad waartoe ChurchiU besloten had onder druk van de militaire en politieke ontwikkeling in de Sovjet Unie Dit wordt te Berlijn beschouwd als de kenmerkende en belangwekkendste factor der besprekingen die te Moskou gevoerd zijn Overigens is ijaar de opvatting van Berlijn een verwijzing naar de meer dan armelijke officieele communiqués voldoende om te constateeren dat wérkelijke positieve overeenkomsten wel nauwelijks getroffen zullen zijn Of ChurchiU er in geslaagd is Stalin in toom te houden zullen de komende gebeurtenissen aantoonen CHURCHILLS BEZOEK AAN CAIRO Naar de Britsche berichtendienst uit Cairo meldt is daar over Churchills bezoek een verklaring gepubliceerd waarin gezegd wordt dat ChurchiU in gezelschap was van den chef van den generalen staf van het Britsche rijk Sir Allen Brooke Met de militaire commandanten en andere Engelsche autoriteiten in het Midden Oosten zijn besprekingen gehouden De premier van de Unie van Zuid Alrika Smuts en de opperbevelhebber in Indië generaaf Wavell waren naar Cairo gekomen om aan de besprekingen deel te nemen ChurchiU is ontvangen door koning Faroek en den Egyptischen ministerpresident Nahas Pasja Met den Britschen minister van staat Casey en den Britschen ambassadeur Sir Miles Lampson heeft ChurchiU den algemeenen toestand in het Midden Oosten de revue laten passeeren ENGELSCH TIJDSCHRIFT IN DE SOVJETUNIE Naar Tass meldt is te Koeibisjef heteerste nummer verschenen van eengeïllustreerd weekblad De bondgenoot Engeland dat in de Russischetaal wordt uitgegeven door het Britscheministerie van Voorlichting ChurchiUschrijft in een inleiding De zaak vaneiken SovjetRus is ook die van allevrijheidslievende volken en rhenschenop aarde Buiten een hoofdartikelvan Churchill bevat het eerste nummerook verklaringen van Eden en uitspraken van admiraal Dudly Pound en luchtmaarschalk Harris Eden schrijftonder meer Sedert 22 Juni 1941 zijnwij broeders Op 26 Mei 1942 hebbenonze volken zich verpléchl in Europpvoor een gemeenschappelijk doel sameijtte werken gedurende 20 jaar In bet tijdschrift wordt verklaard dat het ten doel heeft de bevolking der SovjetUnie een beeld te geven an de rtiililaire krachtsinspanning en het levert van het Britsche volk De oorlog ter zee TWINTIG MILLIOEN TON SCHEEPSRUIMTE VERNIETIGD tmndrje skytE Met betrekking tot het tot zinken brengen vart elf koopvaardijschepen der Engelsch jtoierikaansche ravitailleeringsscheepvaaM met een gezamen lijke tonnage van 72 000 brt en van een hulpkruiser van 17 000 brt door Duitsche duikbooten wijst het opperbevel der Duitsche weërniaoht er op dat in deze zoo geringe tijdruimte elk üur ongeveer 3500 brt naar den bodem van de zee verdween Sedert het begin van den oorlog tot den 18en Augustus zijn alleen door de Duitsche oorlogvoering ter zee in totaal twintig mU lioen brt vernietigd AUCHINLECK EN RITCHIE AFGEZET Alexander volgt Auchinleck op Het D N B m lt Generaal Anchittleck en generaal Ritchie zi afgezet van hnn posten bij het Britsche Ifeger in NoordAfrika De BeriUnsche bladen zien hierin de gebruikelijke methode van ChurchiU öm zondenbekken te zoeken voor een nederlaag teneinde zelf de handen in onschuld te kunnen wasschen Generaal Alexander is naar de Britsche berichtendienst meldt benoemd tot opvolger van generaal Auchinleck Tegelijkertijd wordt gemeld dat luite nantgeneraal IVIontgomery als opvolger van luitenant generaal Ritchie benoemd is tot commandant van het achtste leger De afzetting van generaal Auchinleck en zijn medewerkers wordt door de Romeinsche 9chtendbladen een van die mutaties genoemd die Londen pleegt te ondernemen na eiken nederlaag Wat zijn opvolger betreft herinneren zij aan de onafgebroken reeks nederlagen die generaal Alexander in Burma heeft geleden Duitsche tanks vallen aan In de groote bocht van den Don Hoftmann P K Jesse De Amerikanen op dé Salomonseilanden JAPANSCH OPTUVUSME Uit Tokio meldt het D N B De operaties der Amerikaansche strijdkr achlen in het gebied der Salomons eilanden zijn volkomen tot stilstand gekomen Op de beide eilandjes Toelagi en Guadalcanar wprdt nog fel gestreden waarbij de aldaar aan land gezette Amerikaansche mariniers zware verliezen lijden De Japansche marineluchtmacht tlWft de omliggende wateren van vij STWelijke schepen gezuiverd en verhindert elke nadering van Amerikaansche transportschepen die den landingstroepen aanvoer zouden willen brengen De positie der op de beide eilandjes strijdende Amerikaansche troepen is hopeloos en gelijkt op die van het schiereiland Bataan welke eindigde met de capitulatie van de Amerikanen De Japansche vloot heeft zich na het eerste treffen met Amerikaansche zeestrijdkrachten bij de Salomonserlanden in Noordelijke richting teruggetrokken meldt S P T in een overzicin van de te Londen over den strijd bij de Salomonseilanden bntvan gen berichten De correspondent van Exchange Telegrapf bevestigt dat de Japansche admiraliteit versterkingen naar de Salomonseilanden heeft gezonden en bevel heeft gegeven den strijd te mijden totdat deze zijn aangekomen Men verwacht djerhalvc binnen eenige dagen een Japanschen tegenaanval Intusschen zijn reeds konvooien der geallieerden in de nabijheid der Salomonseilanden aangekomen Zij hebben troepen en oorlogsnvaterieel aan boord De Amerikaansche troepea hechten er blijkbaar veel waarde aan op de bezette gebieden der eilandeh bases voor de luchtmaclft in te richten De doorUidmiraal Gormley uitgevoerde operaties hebben een tweeledig doel NI iUiiMfren van de Australische zeevaartlijnen in Oostelijke richting en hetscheppen van eeh mogelijkheid tot het ndernemen van groote aanvallen op deJapansche bases Jn Nteuw Guinea Ditwprdt van gi Qoter belang nu de Jiipansche troepen een aanvaT 6p Port Moresby zijn begonnen Na meer dan een week lang niets te laten hebben hooren heeft het Amerikaansche departement van marine Maandag een communiqué uitgegeven over de operaties bij de Salomonseilanden pier wordt crtm gezegd Op den vroegen morgen van den 7den Augustus zijn Amerikaanscht troepen op de eilanden Tolagi en Guadalcanal geland De landingsmanoeuvres zijn l eveiligd door kruisers en torpedojagers Japansche vliegtuigen en oorlogsschepen hadcjen voor de landing aanvallen gedaan of het groote Amerikaansche konvooi dat zich in de richting der Salomonseilanden hewool Aan het slot van het communiqué wordt letterlijk geschreven Bijzonderheden over verliezen en beschadigingen kunnen nu nog nieb wordta gepubliceerd daar de vUwd hiermede zijn voordeel zou lcunneiiirdoén 7 HET DUITSCHE OPPEJIBEVEL WEER ZWIJGZAAM Hoe zal het offensief in heb Zuiden verder gaan i DE A S STRIJD IN HET KACKASISCBE HOOGGEBERGTE De militaire correspondent van het D N B schrijft Drie opmerkelijke fehen staan thans in het middelpunt dei belangstelling van militaire waarnemers Het zijn 1 De operaties op het OostEuropees Sie oorlogstooneel 2 de toestand op de wereldzeeën 3 het Moskousche communiqué over de ontmo eting van ChurchiU en Stalin In kringen van militaire deskundi sen te Berlijn krijgt men den indruk van pieuwe beslissende ontwikkelingen waarvan de afloop uitsluitend van iiet initiatif der mogendheden v n het pact van iirie afhangt Nu de Duitsche en verbonden troepen het gebied van Donetz en Don bedwongen hebben en hun opmarsch in het groote steppengebied van OostEuropa zijn begonnen hebben de of fensieye operaties naar het oordeel van niilitairen thans de derde faze bereikt die in het voorterrein van den Kaukasus reeds begonnen is Volgt men de Duitsche methode van bericht geving en bestudeert men de laatste berichten van het opperbevel der Duitsche weermacht dan krijgt men den indruk dat de Duitsche oorlogsleiding weeer een van haar bekende zwijgperiodes is begonnen waarvan het hoofdkenmerk nog altijd de ontplooiing van bijzonder groote activiteit is geweest Waar wanneer en in welken vorm zal het groote offensief in den Zuidelijken sector van het Oostelijk front verder gaan Dat is de vraag die lederen militairen waarnemer het meest interesseert en die naar ijjen te Berlijn meent reeds spoedig zal worden beantwoord Als zeker kan men wel thans reeds aannemen dat na de overwinning van het Kaukasische voorterrein de Duitsche en ver bonden strijdkrachten die naar het hooggebergte oprukken worden gereorganiseerd want de stwjd in het hooggebergte vraagt andere methoden en andere strijdkrachten dan de strijd in de heete vlakte waar de pantser formaties heerscheressen over het slagveld waren Op Sezelfde wijze moet ook de toestand voor Stalingrad beoordeeld worden waar met de zuivering van de groote bocht van den Don de slag in zeer nabije toekomst wel in een be slissend stadium zal komen Hoezeer Stalingrad de zenuw van het SovjetRussische Westelijke front is blijkt reeds daaruit dat de bolsjewistische oorlogslelding met een buitengewoon groote krachtsinspanning sedert een maand massa s menschen en materieel in den strijd werpt Dit gebied heeft gevechten van zeer groolen omvang gezifn In het teeken van pantserwapen en artillerie woedt de strijd voort Het ziet er echter naar uit alsof in dit offensiefgebied de Duitsche en verbonden reserves gereed staan voor den sprong om de groote taak aan te vatten het SovjetRussische Noorden definitief van het Zuiden te scheiden Wanneer dat zal zijn geschied zal de strategisdhe positie van de Sovjet Unie een geheel andere zijn De A N P rCorrespondent te Berlijn meldt Nederlandsche vrijwilligers hestortnen Rostof S S P K Acht maanden Lagen de SS divisies tusschep Taganrog en Rostof in bunkers en loopgraven In sneeuw ijs in koude van dertig tot veertig graden lagen zy te wachten op den zomer op het beslissende bevel Het zijn SS mïinnen geweest die ht maanden geleden hun bloed gaven JBtn Rostof voor de eerste maal te veroveren Thfins zijn zü er weer bij Om dien tenigtocht van acht maanden geleden ibeteekent Rostof vbor de Germaansche vrijwUligers meer dan elke ander Sovjetvesting In den vroegen JuU morgen zet de artillerie zich aan de voorbereiding van den beslisiMuien arbeid De in de voorbüe acht ffiffiaanden verzamelde luchtfoto s helroen aangetoond dat tïusschen de eigen winterstelljngen en Rostof in rij na ra de vijandelijke bunkers liggen mijnenvelden draadversperringen tankvaUen Dan komt het bevel SS mardheej t Nederlander Vlamingen Noren en Denen naast hun Duitsche kameraden Van t Noorden trekt de weermacht op Rostof aan SS marcheert naast Slowaken vanuit het Westen op De eerste linie wordt stormenderhand genomen de tweede volgt Stuka s storten zich naar beneden brengen schrik ontzaglijken schrik in de dieper liggende SovjetsteUingen SS mapchee t Den ganschen dag den ganschen nacht den volgenden dag den volgenden nacjit De lucht hangt vol stof aaraan de zonnestralen een vaal gele tint geven Het is deze stofwolk die optrekt naar Rostof SS marcheert Kanonnen bulderen de lanks gaan bveral door en de infanterie volgt Laden en herladenf laden en herladen De Sovjets wijken van linie tot linie Pioniers sporen de mijnen op planlen waarschuwingsborden in den V Het I aakcritermm der regneft De gevechten in het Zuidelijke deel van het Oostelijke font zijn in een zoodanig stadium gekomen dat de Duitsche legerleiding niet door het doen van gepreciseerde mededeelingtn omtrent het verloop deir operaties den tegenstander waardevolle gegevens wil verstrekken Oe lange reelcs van ovérwinningsberichten van dit deel van het front heeft met de verovering van Maikop een voorloopig einde gevonden doch het zou verkeerd zijn hieruit de conclusie te trekken dat de opmarsch door versterkten tegenstand tot staan is gebracht De strijd heeft zich steeds meer naar het Zuiden verplaatst waai ïe Kaukasus een natuurlijke hindernis op den weg der oprukkende troepen vormt hetgeen met zijn voor de bolsjewisten zooveel gunstiger verdedigingskansen den opmarsch noodzakelijk moet vertragen Hierbij komt dat de strijd met het bereiken van het bergachtig terrein een geheel ander karakter aanneemt en met andere mid delen gevoerd moet worden dan in het vlakke steppengebied dat zich 200 bij uitstek voor operaties met het pantserwapen leent Sedert het begin van het offensief heeft de opmarsch zich in een ongekend snel tempo voltrokken en het js Ijegrijpelijk dat hierbij aan menschen en materieel buitengewoon hooge eischen zijn gesteld Op het gebied van de ravitaüleering moeten d us norme j restaties worden verricht Dit wordt duidelijk als men bedenkt dat de operaties zich afspelen in een gebied dat bijna 200 groot is als het oude Duitschland van Versailles Tot offensieve operaties zijn de bolsjewislen In hft Zuiden niet meer in staat Trouwens ook in de andeie deelen an het front met uitzondering van het gebied van Rzjef zijn zij in het defensief zij het Ook dat zij van tijd tot tijd plaatseliike ontlastingsaanvallen ondernemen Kenmerkend is hierbij steeds het groote aantal pantserwagens dat zij in den strijd werpen Uit het feit dat de bolsjewisten niet alleen bij het begin van den oorteg over een geweldig aantal pantserwagens beschikten doch ook thans nog steeds groote massa s dezer strijdwagens in den strijd kunnen werpen blijkt dat hun oorlogsindustrie geheel op de vervaardiging van dit wapen dat een uitgesproken offensief karakter draagt is ingericht In dit verband zij nog vermeld dat zich onder het materieel der bolsjewisten vri el geen pantserwagens vanEngelsch of Ajaerittaansch maaksel bevinden hetgeen wel mag worden gezien als een gevolg van de doel tref f end blokkade van de zeewegen naar de Sovjet Unie gronct Mijnen Voor demonteeren is geen tijd SS marcheert over het slagveld Gevangenen gaan naar achter overal t ver de gansche breedte van het front zijn enkele mannen voldoende om groepen van honderden krygsgevangenen naaT achteren te brengen De rest gaat door Naar Rostof gaat het Rostof Rostof is bereikt Daar op de flauwe bellingen van de heuvels aan den Don Daar in de verte torenen Sovjetgébouwen tusschen armzaUge burgérhuizen hoog de lucht jn Maar Rostof is bijna geheel omringd door uitgravingen van allerlei aard En in de stad liggen in iedere straat betonnen bunkers Pantserwagens dringen naar voren Ze glijden de uitgravingen in op den eersten wagen ook Germaan sche vrUwilligers o a drie oorlogsberichtgevers twee Noren en een Nederlander Zij liggen bovenop den pantserwagen achter en naast den draaibaren geschutteren die schokt en trUt bij het uitstootèn van zyn staal Een rauwe krgpt van pyn De Nederlandsche oorlogsverslaggever Willem Sassen is getroffen Zyn Noorsche collega s leggen hem op den rijdenden pantserwagen een noodverband aan hoe jammer kerel dat jy niet in Rostof komen zult Jü wilde de eerste zijn die in de straten van Rostof komen z u en nu moet je terug naar een lazaret voo r weken Voorzichtig wordt Willem Sassen in den inmiddels naar voren gekomen roode kruis wagen getild Dan versnelt de pantserwagen wee Jiijn gang SS marcheert SS gaat door onverbiddelijk tn hard Naar Rostof Rostof brandt Stuka s grijpen golf na golf aan pantserwagens dringen in de stad infanterie gaat langs de huizen slaat deuren en venstew stiik en haalt de Sovjets mU geweren waarvan de Wop gloeiend heet is uit de huizen straat voor straat wordt véi overd Overal uit de huizen wordt geschoten om iedKiren hoek van een straat ligt een versche barricade SS marcheert Van straat naar straat wijken de Sovjets Uren verstrijken de nacht komt Vlammen belichtert den De nieuwe boterbon Gedurende het tijdvak van 20 tot en met 31 Augustus 1943 geeft elke der met boter 42 en vet 42 gemerjite bonnen recht op bet koopcn van 125 gram boter DE TOESTAND IN INDIË Het ti N B meldt uit Stockholm Over den vrijheidsstrijd van het Indische volk meidt de Britsche berichtendienst uit New Delhi dat de ongeregeldheden in verschillende streken van Indië aanhouden Ten Westen van Govadari zijn vijf personen gedood toen de politie vuurde op een menschenmenigte die een politiebureau zou hebben aangevaUen In Devacootsh Ramn d is het gebouw van het landsgerecht in brand gestoken De politie heeft verscheidene salvo s gelost Tot dusver zijn zes dooden geteld 51 Indiërs 2ijn gearresteerd Geen voorloopige Indische rtfgeering Het voorstel van den voormaligen president van Bengalen Raja Gopalach waarin deze aandringt op de vorming van een voorloopige Indische regeering door de Congrespartij en de Moslimhga wordt té Londen kortweg van de hand gewezen meldt S P T Men ziet hier een vrij lompe methode in om het Britsche gouvernement binnen afzienbaren tijd een brevet van overbodigheid te geven Ook het voorsteï van den leider der liberalen Sir Tej Bahadur Saproe om wederom een Britsche delegatie naar Indië te sturen teneinde geschilpunten door onderhandehngen op te heffen wórdt afgewezen Wij hebben het Congres lang genoeg in de gelegenheid gesteld met tegenvoorstellen te komen wij hebben een zoo soepele houding aangenomen dat bij goeden wil aan de andere zijde niets gemakkelijker geweest ware dan een accoord aldus verklaart men in politieke kringen te Loiideri Tot het bittere einde De strijd ifi het Oosten tepen den aartsvijand van de be schaafde Europeesche volkeren zal iloor 4e Duitsche weermacht en haar bondgeno il n tot het bittere einde uitgevochten worden Tot het bittere einde tot hel bolsjewisme volkomen vernietigd is Alleen dan zal het mogelijk zijn een nieuw Europa te bouwen Landgenoot het zou oneervol ziin onA mannen aan het Oostfront alleen dezen strtid tot h rt bittere einde te laten uitvechten Maakt u gereed uw aandeeT t leveren Bew ijst dat ook gij pal staat voor een betere toekomst van ons land en volk Meldt u aaa bij het Vrijwiliigerslegioen Nederland Koninginnegracht 22 te s Gravenhage stofwolk op en om Rostof Een slag die de geheele stad doet trillen meldt dat de Sovjets op hun terugtocht de bi ug over den Don hebben doen sprin gen maar aan de andere zijde zullen zij niet ontsnappen de artillerie is weer aan het woord en de Stuka s De piorgen grauwt en het wordt middag De laatste versperringen wor den opgeruimd en de troepen kanrtmen opnieuw de stad door brengen bü troepjes de rest der Rostof verdedigers te voorschyn Rostof is gevallen Pioniers bouwen onder bescherming van artUIerie en luchtwapen een tiieuwe brug over den Don Daarachter ligt naar het Oosten de route naar Astrakan aan de Kaspische Zee naar het Zuiden naar den Kaukasus Olie De troepen trekken weer uit de stad aan de andere zijde Verder gaat het voorwaarts steeds verder SS maréheert Achter hei daalt de stofwolk langzaam neer op de velden Die velden zullen na den eersten regen weer frisch zijn en noa dit jaar producten voortbrengen waSmiede Europa voor verhongering zal worden behoed SS oorlogsversla jever A van Breugel j 1 OH CH Hlaan Zon op 3f onder 20 54 M aB o er 1 13 op 17 15 Men is verplicht te verduisteren van zof sondergan tot zonsopkomst 8 Lantaarns vun voertuigen t moeten een half uar na zons onderilang onts ol cn Ao den J