Goudsche Courant, dinsdag 18 augustus 1942

DINSDAG 18 AUGUSTUS 1942 u tt w w Êk J W VJ VOOR DK VROUW mee dunne plakjes tomaat doen het echter goed En wat ook goed smaakt dat is een in een dikke laag tusschen de boterham gesmeerd mengsel van gekookte fijngemaakte aardappelen met een gesnipperd preitje uitje of wat fijngesneden selderij en azijn zout pepersurrogaat en aroma Voor de zoete boterhammen kunnen we huishoudstroop of keukenstroop gebruiken want het is juist lekker wanneer deze door de boterham dringt We besmeren twee sneden eerst met wat stroop en dan met wat boter en drukken deze goed op elkaar Het gevolg is dat het brood goed van stroop doortrokken wordt en herinnert aan n ouderwetsche stroopbolus Een belegsel dat hier en daar op het land gebruikt wordt is een pannekoek van bloem gemengd meel of gortmout Een snede brood een dun laagje boter daarop een pannekoek en dan een snede roggeof grijsbrood dat alles te samen is een taartje gelijk En nu de pannekoek toch ter sprake komt zij kan een goede aanvulling zyn van de boterhammen Wordt ze niet als belegsel gebruikt dan kan ze met wat jam besmeerd opgerold of dubbelgeslagen meegenomen wordene Ook met tomaten komkommers en radijzen kunnen we het maaltje wat aanvullen Het is eigenlijk het beste wanneer men t plan heeft erop uit te trekken te probeeren van te voren wat broodbonnen te sparen door b v aan de koffiemaaltijden een flinke warme hap te gebruiken Zoodoende kan op deh dag dat er gepicnirt wordt wat meer brood grtiruikt worden Verpakking De verpakking is ook een belangrijk punt De boterhammen moeten natuurlyk zoo mm mogelijk uitdrogen Men kan ze in boterhammenpapier pakken en in een trommeltje doen Beter lielpt ephter een vochtig niet nat doekje of servetje Worden de boter hammen daarin gewikkeld en doet men er nog een stevig papier om heen of stopt men ze in een blikken trommeltje dan blijven ze goed versch Het blikken trommeltje dient naderliand goed uitgedroogd te worden om het roesten te voorkomen En tot slot wat nemen we mee om te drin ken In veel geval n zal men het by een picnic zonder drank kunnen stellen wanneer men komkommers meeneemt en die in stukjes gesneden bij de boterham gebruikt Zij zijn eten en drinken tegelyk Wie wel flesschen met drank mee wil nemen bedenke dat het niet raadzaam is bij warm weer melk mee te nemen deze bederft snel Een eenvoudige zeer dorstlesschende drank die men gemakkelijk kan meenemen is water met zooveel citroensap dat het licht zuur smaakt Aan het sap van een citroen kan men ongeveer 1 liter water toevoegen Suiker is er niet voor noodig Ook vruchtensappen en tomaten kan men meenemen een tomaat die uit het vuistje gegeten wordt lescht eveneens de dorst U ziet mogelijkheden zijn er nog wel om een smakelijk twaalfuurtje te hebben wanneer men er een dagje op uit trekt y haar het ergste leed van haar leven had aangedaan En met het afleggen van de kleeren verdween er iets van de glorie harcr overw inning Wim van Craandonck liep langzaam naar zijn pension Een triest lachje speelde om zyr mond Arme Laura peinsde hij Dus dat was je wraak Je had alle re ien om me te haten en ik wilde je de illusie aan je overwinning niet ontnemen En misschien had je wel een beetje gehjk misschien ben ik net zoo arm als j me zag al ontbreekt het me dan 09k niet a j het geld om naar Biarritz Juanles Pins en Capri te gaan Hv zuchtte Geluk en geld dat isinderdaad niet altijd een onverbreekbare combinatie Auteursrecht voorbehouden Nadruk verboden KERK EN SCHOOL INSCHRIJVING LEIDSCH £ STUDENTEN TE UTRECHT De rector magnificus der Rijksuniversiteit te Tftreciit deelt mede dat de Leidsche studenten die voor den cursus 1941 1942 waren ingeschreven voor de s udie m de faculteiten der godgeleerdheid ws en natuurkunde lettenen en wijsbegeerWven m de vereenigde lÉÉculteiten der rechtsglleerdheid en der letteren en wijsbegeerte 6ok voor den cursus f942 lM3 aan de universiteit kunnen worden ingeschreven I et verdient aanbeveling zoo spoedig mogelijk Inschrijvingsbiljetten aan te vragen waartoe de gelegenheid sedert IS Augustus jl bestaat MARKTBERICHTEN Bim en Bom de üegmatieken ROTTBKDAMSCHB vnEMARKT 18 Aug Heden werden ter veemarkt aangevoerd 3195 di ren waaronder 53 paarden 277 veulens 116 schapen 1053 runderen 152 nuchtere kalveren 173 graskalveren 90 biggen en 281 boltken en geiten Pruzen per stuk melkkoeien 710 595 400 kalfkoeien 715 585 490 varekoeicn 490 3 S 335 vaarzen 4B0 J6O 235 pinken 310 330 190 graskalveren 210 165 0 Aanvoer graskalvcren als voifigc week met levendfgen handel en prijshouti end Melk en kalfkoeien aanvoer Iets kleiner met stuggcn handel en constante prijzen Vare kooien aanvoer gewocl vinet kalmen handel en prljlen Iets ho er Vaarzen en jrtnken aanvoer matig met Aamelijken handel Prijzeij vaarren iets hooier pmken ais vonge weck JilNEMUIID Qpixeden ran Ard ppélaeicte notAoiN wouyr iw aamd BN TB KCNOBr jja tgd geleden koo de eruit de mededeeUng worden gedaan r MTdappelenvooniening van beïi tot den oogst van het volgende Jaar enl IS Dit wiWe natuurlijk niet dat er zich van tijd tot tijd geen ïEikbeden tengevolge van onver omstandigheden zuUen voor Sn wl intusschei gemerkt hebben j t een dergelijke moeilijkheid zich tbU voordoet ffOtli verleden jaar oawtreeks desen treedt ook nu weer de mm geZjoie aardappelzlekte op Hoewel er jZTraMeende aardappelen beschikt rdea dient er rekening laede te zZiitn feboudea dat men de ecralko gije weken ten gevolge van de bevenT ftUt aardappelziekte wet eens mlnufsede kwaliteit kan ontvangen Het heeft geen zin zich iiierover bij illerlei instanties te gaan beklagen De l ppelziekte is een gevolg van de jCTSomstandigheden en zij treedt mojOTteel in het geheele land op Niejand kan daartegen Iets doen zoodat H ie eerste paar weken niet mogelijk vallijn uitsluitend geheel gezonde aardippelen aan te voeren Wel wordt er jjar gestreefd zoo gezond mogelijk e lardappelen in consumptie te brengen Teneinde teleurstelling zooveel mogelijk te voorkomen wordt er op gewezen dat de aard ippelen momenteel niet langer dan enkele dagen bewaard kunnen worden Aangezien eventueel bij den consument bedorven aardappelen niet bij den iüeinhandelaar omgeruild noch door hem vergoed kunnen worden wordt het publiek aangeraden zich voorloopig dagelijks van de noodige aardappelen te voorzien en ze dlrecrt na ontvangst te schillen en nog denzelfden dag te kolien Op deze wijze houdt men het meest mogelijke van zijn rantsoen over De aandacht wordt er tenslotte op gevestigd dat de kleinhandelaar verplicht 11 de aardappelen in onbedorven toeitand aan den con sument af te leveren Men dient dus bij hel ontvangen van lijn aardappelen goed uit te kijken daar de kleinhandelaar naderhand met meer verantwoordelijk kan worden gesteld Groentenvervoer door volkstuinders ONTHEFFING VAN VERBOD De Ned Staatscourant bevat een besluit van de N i Groenten en Fruitcentrale waarbij ontheffing wordt verleend van het verbod tot vervoer van groenten en fruit aan volkstuinders wier tuinen gelegen zijn buiten de grenzen van de gemeente van inwoning voor zoover betreft door hen rechtmatig geteelde warmoezerü gewassen en Suit van de tuinen naar de woningen Zy moeten echter in het beiit zun van n inschiruving ais volkstuinhouder by een gewestelijke land bouwcrisisorganisatie VEESMOKKELAARS AANGEHOCDEN De Edesche recherche voor cconomiicbe zaken kreeg de lucht van een VMunokkelary die haar reden gaf de U en van eenige veehouders m het oog t houden Runderen aangevoerd ter Bossche Tiemarkt bleken op onverklaarbare Ü te ecljpseeren Toen men meer Mnois in handen kreeg werd eindeïiik overgegaan tot de arrestatie van ie veehouders E J H te Ede en H V R te Benoekom Samen met ambtenaren van den C C C D werd het onderzoek voortgezet waaruit bleek Ut H twee koeien in den Bosch had lekocht buiten het veeboekje om dus Mttemd voor den sluikhandel Hoew l H deze koeien niet meer in zijn tal had konden zij toch worden opgespoord Aan eenzelfde feit had H V R zich schuldig gemaakt De door hem gekochte twee koeien had hij ge tald bu den v houder J V G te BenBekom bij wien zij werden opgespoord M Inbeslaggenomen Intusschen bleek dat ook deze V G hw koeien in zyn b it had die niet het veeboekje waren vermeld Alle koeien werden inbeslaggenomen en Wn de daders proces verbaal opgerukt ABBEroSVOORWAABDEN IN M LBFVAAST BMfkena da Stiaatfcotarant van 17 heeft ittt College van RQlobemjddeiaar een regeünc van loonai en aodere aiibeidsvoorwaarden voor htt tutmü per neel in het haveo4eepboot en stadssleepbootbedrüf t Rotterdam at omgeving vastgesteld Bij deze regeling is voor elk tjrpe boot een bemanningregeling vastge teld Ook de weekloonen vo w de werknemers verschillen naar het type boot De normale diensttijd bedraagt U uur per d g Voor nachtdienst arbeid op Zon en feestdagen en overwerk wordt eztara betaald Ook voor het verrichten van pomp en of bergingswerk worden extra vergoedingen tietaald De werlcnemers zullen zes dagen per jaar vacantie genieten De regeling treedt in werking met ingang van de loonweek waarin Maandag 24 Augustus 1942 valt JEVGDLUCBTVAARTKAMF TE VIERHOUTEN De Nederl Vereen voor Luchtvaart organiseert in de week van 17 23 Aug te Vierhouten een jeugdluchtvaartkamp Zondag 23 Augustus zal in het kamp een groote wedstrijd met modelvliegtuigen worden gehouden Zeer spoedig zal in ons land een centrale werkplaats worden opgericht waar de jeugdige luchtvaart enthousiasten onderricht in het bouwen van modelvliegtuigen zullen krijgen Verder zullen hier de bouwleidera en assistent bouwleiders hun opleiding ontvangen opdat zij in de groepen en clubs deskundige voorlichting kunnen geven DOODELUKE VAL BU HET HOVTLOSSEN Te Oss had de ongeveer 57 jarige gehuwde arbeider Van Hm them by hel lossen van hout op de houtopslagplaats der N V Gebr s v d Bergh s textielfabriek het ongeluk plotseling van een vier meter hoogen houtstapel te vallen waarbij hiJ met zijn hoofd tegen een ijzeren paal sloeg De man bleek zijn hals gebroken te hebben Het slachtoffer is aan het bekomen letsel overleden De man was vader van een groot gezin Enkele weken ge leden is ook de moeder van dit gezin gestorven CONCENTRATIE VAN WATERSCHAPPEN Dezer dagen is verschenen het con ceptreglement tot opheffing van de polderdistricten Maas en Waal Ryk van Nijmegen het waterschap de gecombineerde waterlosBing voor beide genoemde districten en den Teerschen sluispolder en amenvoeging van het onderhavige gebied tot één polderdistrict Groot Maas en Waal dat een oppervlakte zal omvatten van circa 23 000 ha S JABIG HUWELIJK Op 20 September zal het echtpaar M V d Berg Vis te Wateringen 65 jaar getrouwd zyn Het echtpaar bezit 4 kleinr en ach erkleinkinderai UIT DE STA ATSCOURANT Bti b siuit van den secretaris generaal van Blnnenlandsche Zaken is J M H U Hoynck van Papendrecht met ingang van 24 Augustus IMï tot burgemeester van de gemeente Zevenhoven benoemd is T Heikens met ingang van 1 September 1942 opnieuw tot burgemeester Van de gemeenten Monnikendam en Katwoude benoemd is C Ie Nobel met insang van 1 September 1942 opnieuw tot burgemeester van de gemeente Cadzand benoemd is P A Hcndiikse met ingang van 1 September 1942 opnieuw tot burgemeester van de gemeente Vogelwaarde benoemd By bescllikking van den secretaris generaal van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbescherming zijn benoemd tot inspecteur van het lager onderwijs J X J Kiaaysen D J Peters en J A Kruimmk respectieveiyk in de inspectie Maastricht Nijmegeri en Deventer is met ingang van 21 September 1942 aan R A Kern op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lector aan de Rijksuniversiteit te Leiden is te rekenen van 21 September 1942 tienoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de faculteit der rechtsgeleerdfl id om onderwijs te geven in de reclitsphilosophie te Utrecht prof jhr mr D G Rengers Hora Siccama BU beschikkng van den secretaris generaal van het departement van Opvoeding W en K Is met ingang van 21 September a s aan dr H T Colenbrander op zön verzoek eervol ontslag verleend als hoogleeraar aan de Rüksunlversiteit te Lelden INSTALLATIE BURGEMEESTER VAN NAARDEN Te kftit op i Bttcktf Gistermiddag vond in het raadhuis van Naarden de openbare ambtsaanvaarding plaats van den burgemeester van Naarden n heer M J G J ijan Leeuwen waarbij de installatie Verricht werd door den commissaris der provincie mr A J Backer V a Victorie b OititschUmd toM oor Uuropa op oUe VEERHEN SCHEPEN VERNIETIGD Waaronder hulpkruiser en twee troepenschepen et apperlNeTCl van de Dnitsehe weermacht deelt in een extra beridit mede Dnitsehe doikbootcn bebben opnienw in da laatste 24 nor 11 schepen die In convooi of afsoBderlijk voeren op den Atlantiscben Oceaan de Nooidelijke Uszee en de Middellandscbe Zee met een totalen inbond van 72 tM br t verder een hnlpkmlser van IZ MS br t benevens twee met troepen beladen schepen in den grond gelHMird fanawKanni KORT VSRHAAL CAMOUFLAGE door J P BALJÉ N OG even overwoog Laura Meesters of ze het doen zou Het was de kans van haar leven de kans waarop ze jarenlang gewacht had en die zich hier nu zoo plotseling voordeed Kraak nemen op Wim wraak voor alles wat hij haar had aangedaan destyds Pijnlijk had het haar getroffen en het had een schandaaltje gegeven in haar kennissenkring Hoe trotsrfi en blij was ze geweest toen de OTidertrouwkaarten verzonden waren hoe klein nietig en gemarteld had ze zich gevoeld toen plotseling die breuk kwam De breuk tusschen haar en Wim die ze niet verklaren kon en die haar heele geluk deed verdwijnen Maanden later had ze het pas gehoord Wira had het hoog in zijn hoofd hij wilde iets worden in de wereld een man van invloed en daarom was alles zoo bruusk afgesprongen Want het meisje dat hem stormenderhand veroverde was njk en had een vader met een vooraanstaande positie Daarvoor had ze toen moeten wijken Ze had v el van Wim gehouden en het had haar heel wat gedaan dat hij haar zoo onscrupuleus behandeld had en daarmee toonde eigenlijk nooit werkelijk veel voor haar te hebben gevoeld Maar meer nog hadden haar later de woorden van medelijden gekwetst die haar kennissen voor haar trachten te vinden Dat was nog erger geweest dan al haar verdriet Bijna gedachteloos streek ze nog even de lippen aan legde een beetje meer poeder op en ze keek in den spiegel Zóó zag ze er goed uit zoo zag men niet de rimpeltjes ontstaan door jaren van tobben Het kostbare chique modetoilet zat haar keurig Zóó zou ze de indruk kunnen maken die voor bet moment noodig was Vastbesloten stond ze op Ze zou doorietten Gisteren had ze hem weer teruggezien op het terras van het kleine boulevard café en snel was ze teruggegaan bang dat hij haar zou zien Wantzóó had ze zich dat terugzien nietvoorgesteld Dat moest anders heelanders Ze had naar hem geïnformeerd en was te weten gekomen dat hij al een week in het kleine badplaatsje was en de gewoonte had iederen ochtend een kop koffie te drmken op dat kleine caféterras To en was het plan m haar gerijpt idat ze nu zou uitvoeren Met bestudeerde kalmt liep ze destraat op en sloeg den weg naar denBoulevard in e zag hem al van verreop het terrasj zitten zyn gezicht naarde zee gewend Aan het tafeltje naast hem nam ze plaats Uiterlijk rustig stak ze een cigaret op en ze merkte dat hij naar haar keek Teen als toevallig keek ze even in zijn richting en haar hart klopte heftiger toen hij een plotselinge bewegin van herkenning maakte Laura zei hij Maar als beschaamd sloeg hij den blik weer neeren een beetje onhandig als iemand die met zijn figuur niet goed raad weet wendde hij zijji blik af Wel deed ze verwonderd Wim bewjij t werkelijk Prettig een ouden plaatsje gekomen vroeg hij plots Ze zag hoe zijn oogen haar monsterden hoe ze bleven rusten op haar kostbaar toilet den ring met de groote smaragd Och deed ze luchtig Een gril Een mensch wil wel eens wat anders d£n al dat mondaine gedoe Ik houd niet meer van Biarritz Juan lcs Pins Capri en hoe de rest mag heeten Hier is het sUl rustig en het is de stilte die ik zocht na de opwinding van mondaine pretjes en vermaken Ze lachte Tenslotte zit jü hier ook je schijnt het hier evenm n onaangenaam te vinden HÜ haalde de schouders op en vertroli zijn mond tot een grimmige grijns Mij trok dit plaatsje eveneens aan ja zei hij bitter maar alleen omdat ik de zeelucht noodig heb en de pcnsionpnjzer hier z eT laag zijn DatIS de eenige reden Ze presenteerde hem een cigaret uit een sierlijk bewferkt koker Hij weigerde Verboden zei hij kort Ze stak zelf een cigaret op verschool zich toen achter een rookwolk je en dwong baar stem tot vastheid bJBw getrouwd vToeg ze toen Een dagie naar buiten en de Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrijft Wat is er gezelliger dan er op een warmen zonnigen dag met zijn allen op uit te trekken de boterhammen mee te nemen en ze op een mooi schaduwrijk plekje op te peuzelen Het meenemen van de boterhammen is echter niet meer zoo eenvoudig als we gewend zyn Stapels boterhammen kunnen nu eenmaal niet door de beschikbare bonnen geleverd worden Bovendien wat moet er op Smakelijk belegsel Laten we eerst eens bij de belegsels stilstaan Wordt het brood meegenomen en snijden we er wanneer we het twaalf uurtje gaan nuttigen boterhammen van dan kunnen deze met alle mogelijke belegsels belegd worden Vleesehwaren en kaas daargelaten is er de keuze tusschen tomaat komkommer en wanneer men er niet tegen opziet daarvan een potje mee te nemen jam stroop strooisel of wat men maar mee wil nemen Het is zeker geen gek idee om het brood pas ter plaatse te snijden want het droogt dan lang niet zoo uit als wanneer men er te voren boterhammen van maakt Het eenige bezwaar zou slechts kunnen zijn dat men het te omslachtig vindt om een groot mes en een boter potje e d mee te nemen Voelt men er meer voor de boterhammen vooraf klaar te maken dan is niet ieder belegsel even geschikt Jam en appelstroop dringen te veel in het brood terwijl strooisel of basterdsuiker smelten wat niet erg smakelijk is Dunne plakjes komkommer en Hij lachte cynisdi Neen zei hij kortaf jiJ Geweest loog ze mijn man is helaas gestorven Hy was een schat Het schijnt je goed gegaan te zijn Laura Dat dat doet me plezier Je had het verdiend Ik wel ik heb myn leven verprutst Vaak heel vaak heb ik me afgevraagd vriend te ontmoeten Kom even hier zitten zeg Ze reikte hem de hand die hij aarzelend drukte Speurend zag hij haar aan als zocht hij in haar oogen of ze nog dacht aan dat wat gebeurd was Maar ze wist zich te beheerschen en argeloos lachte ze Ze babbelde met hem als met ten goeden ouden kennis en met en woord zinspeelde ze op het gebeurde v n zeven jaar terug Toen was er emdeiijik een pauze m hun gesprek over oppervlakkighedep Hoe ben je hier in dit kleine badHaar scherp lachje deed hem ophouden Goed gegaan spotte ze Jij schijmt nog altijd alleen maar in getallen te denken Wim Financieel och natuurlyk maar ik verloor mijn man Sorry zei hij Tk ben altijd een stommeling geweest Ik heb mezelf dikwijls verwyten gemaakt naderhand toen mijn verloving ook weer afsprong Misschien hadden wij Hoezoo kwam ze verwonderd Wij Maar Wim denk je nog wel eens terug aan die kalverliefde ï at had toch niets te beteckenen Ze wierp een blik op haar gouden horloge stond dan op Kom zei ze ik moet eens weg Ze stak hem de haiid toe Het beste Wim En mocht je soms eens ik heb relaties genoeg ou4 vriendenvan mijn man Dank je antwoordde hij Aardigvan je maar Wel tot ziens dan deed ze luchtig Prettige vacanlie vgrder Adieu Wim D Zijn stem klonk een Iwtje heesch In haar kleine kamertje kleedde Laura lit uit Ze zag er plotseling weer jaren ouder u t nu de spanning voorbij was Netjes legde ze de kleeren en de juweelen weg Straks zou ze die naar de kamer van mevrouw Van Halsteren brengen bü wie ze half als gexelsthapèjuffrouw halfs als verpleegster in dienst was en die nooit zou mogjn weten dat ze tydelyk van haar eigendom geljruik had gemaakt om wraak te nemen op den man die GELDIGE BONNEN Artilral Boa Aantal tjn A IH kg 22 Aug 4tB kg 22 Aug Aardappelen Aardappelen Beschuit br ofgeb 41 76 p 22 Aug Bloem hr 382 383 384 388 70 g 8 Sept Boter 39 125 gr 19 A g Boter 235 2 38 en 3 35 3 36 4 36 125 gr 12 Sept Brood of geb 42A 400 gr 22Au Brood of geb 42B 50 gr 22 Aug Chocolade 41 42 100 gr 5 Sept Gort 380 250 gr S SeptHondenen k br 6 IH 10 kg 31 Aug Jam 358 500 gr 5 Sept Kaas 367 368 369 100 gr 6S t Koffiesurrogaat 338 250 gr S Sept Melk 41A t m 44A 3 L SSejit Melk 41B t m 44B 1 U 5 Sept Petroleum EAkaart 01 2 U 23 Aug Peulvruchten 359 350 gr 5 S t Pudding Venn maizena 361 100 gr 5 Sept Rundvet 39 100 gr 19 Aug Rundvet 44 100 gr 12 Sept Rust 4 41 4 42 res 250 gr S Sept Scheerzeep U M gr 31 Aug Suiker 357 1 kg 5 Sept Suikerwerk 43 44 100 gr 6 Sept Tabakskaart 42A 1 rants 22 Aug Textielk 3e gene 41 Lm 120 Textielk 2e leris behalve bon K Vleesch 42A 100 gr 22 Aug Vleesch 42B 50 gr 22 Aug Zeep 370 28 4 75 gr 30 Sept Zeep 370 45gr huish 30 Sept Zeep M 28 a 75 gr 30 Sept Zeep 371 250 gr wasch of zeepp 30 Sept Zeep M waschp 250 gr wasch of zeepp 30 Sept Toiletzeep M 75 gr 30 Sept Zeep 335 28 4 75 gr 30 Sept Waschen zeepp 336 250 gr 30 Sept Zeep L 250 gr wasch en zeepp en 28 a 75 gr zeep 30 Sept Toiletzeep L 75 gr 30 Sept BrandatotfenKookdoeleind 03 KF 1 Eenh 30 Apr 43 Gen Anthraciet Vm 1 Eenh 31 Aug Gen Turf VIH 50 stuks 31 Aug Brandst krt DV 1 t m 5 I Eenh 31 Dec DISTRIBUTIENIEUWS GORT GORTMOUT EN GEMENGD MEEL OP BON 36 Aangezien er misverstand blijkt te beftaan omtrent hetgeen verkrijgbaar is op den voor gort aangewezen bon algemeen 360 wordt er nogmaals met nadruk de aandacht op gev stigd dat de genoemde bon recht geeft op het koopen van 250 gram gort g o r t m o u t e d èf 250 gram g emengd meel RECHTSZAKEN ƒ 30 N 0 BOETE EN HEN JAAR SLUITING VOOR GROENTENGROSSIER Vrijdagmorgen heeft de inspecteur voor de pnjsbeheersching te Leeuwarden een zeer zware veroordeeling uitgesproken tegen den grossier in groenten en fruit J de Roos te Leeuwarden De Roos het zich aan de officieele prijzen welke voor zijn branche gelden weinië of niets gelegen liggen n oefende onder zijn afnemers een soort schrikbewind uit VNog onlangs werd een winkeliertje dat een opmerking gemaakt had over de Willekeurige wijze waarop de Roos zijn prijzen vaststelde van iedere verdere levering uitgesloten In den laatsten tijd is er vooral met de fruitpruzen danig geknoeid Niet alleen werden mandjes kersen 25 en 50 cent boven den maximumprijs verkocht ook zijn de kersen van mmdare kwahteit bsoort verkocht voor asoort dus tegen den hoogsten prijs Met de peren van tweede k yaliteit ging het al net zoo Ook kwam het herhaaldelijk voor dat de Roos zjjn afnemers in het onzekere liet over den prijs van hun inkoopen en pas later de rekening stuurde Het goed was dan door den winkelier al verkocht vooden officieelen prijs en de man bleek met zijn opbrengs t niet te kunnen uitkomen Aan J de Roos is eep boete van ƒ 30 000 opgelegd Tevens if zyn zaakvoor tien jaar gesloten en zijn de bedrijfsmiddelen stilgelegd Ook weri hem voor denzelfden tijd verboden ooeenigerlei wijze deel te nemen aanden handel in groenten en fruit Tenslotte moet hu ƒ 5000 proceskosten be talen en wordt het vonnis openbaargemaakt KOUUEN NEDERLANDSCH CLI INSTITUUT Koersen voor sttfftmien op 1 Au l us tegen verplichtingen luidende in Belea i 30 1432 ZwjCersche franca M Pransche Iranc S 7 8 lirei 9 1 Deenachï kronen 39 34 Noorach kronen 42 SÏ Zweet che Icronen 44 85 Finiche mark 1X3 dJnar oude schulden 3 43 dinar nieuwe schuMe 3 77 Turksche ponden l 45i lewa 1 30 oéns oude schulden 3 J19 p Ji 8 Jnleuwe Khülden 4 a9 tloty 37 6 lei I S SlowMksche kronen 6 48 drachmen 1J6 kuna 3 77 DE RENAUTO oman van J KÖ G Nadruk verboden k f ntaor van doxter way belde ►£ iwnpelde oQ acbt j hU naar RenoluusanT wL 0 Min n tj I B L f gevonden wÏÏ BoapTta nu dat hiJ iaidr BkamT t loo i d 11 H aiaan aUeaa oai nat vennoejeilis wat Hij klaagde ook over hoofdpijn en lü heeft lem een slaaomiddel gegeven Het was een Karwei bem wa letter te krU en En rat sei b J toeof Acb Manfred tweeg een oogenbllk Het was moeilijk o W nem geweest HJn broer op te zoeken en bet eerste woord tefCD bem te spreken Ik beb bet telegram onder lUno u gebouden en nera gacegdl naarRennhausen ta gaan AU bet bem maar geen Kwaad Manlrr verinor zijD geduld AltOd dachte I aar die iirh nniae mannen uoa o ooapita van Itarget had moord en brand geroepen dat de arme iongeman die een bersenscbudding bad gebaO door zijn broer werd wakker gescbud om een lange vermoeiende reis te maken Er zal nem Biets overkomen nijis aterk zei bi Dooa Hat ooameienvannacbl beeft 4 ook kunnen verdragen Nu houd ik op Ik moet de asnog inpakken bU Abitz want die mpethij meenemen Neen oog alel opnouaenl riepBlsc wanlwpig Zeg todi tegen Peter dat e witte jas in de keuken overeen naoKer oangt Ik heb naar gisteravond nog versteld en gestreken Zij 1 f nis umw UIL Hit kan Aaax aanueiuuo I i I 4 brom Ik nu bet zeggen bromde Manfred En en Wal eo jft Zul Je Pontiek opbcllea Manlrei Ik Heb er nog geen ttjd voor gehad Bel Sem dan nu even cp Het fpiji mij kmdje la r ik kanOU niat Het is Jria uur Om vut uurverWkt de trein en ik moet allei ooginpakkea Ik moet oog een te ekeningmaken en geli zien te krygen voor Peters reis en wij moeten bok naar huis Maar ik heb net Ponsiek beloofd Ik geloof niet da het lell drin r pji r fi aardii e KlemeAl II nee klaar H aeo u Oen wagen iaar Maar je kunt tocti naar Qem toegaan als ik bem opbel eo nem zeg dat je vanavond even aankomt Zoudat niet bet beste zijnT Het gaat unme s om Je toekomit Nu goed dan zuchtte Manfred Je bent en lieverd Niemand km Deter zorgen dan Jij Else legde met èen lachje den hoorn neer voordat iU hem weer opaani om Por Vir nf te beUen Het u heerlijk eman te hebben die on heelemaal begrUpt In den loop van den middag wa de zon weer doorgeifl n i n en in de werk plaatt van Ponsiea waa ttM oodragel k warm Johannes Ponsiek stond e oa s zijn knechts toet opgesü oople mouwen en openhangend hemd achter ztjn machine HU bracht een stuk sUal voorzichtig onder de boor daarbU geholpen door zijn ouden knecht Afzettep riep bü luid boven het law uit toen men hem voor de telefoon riep Hier Ponsiekl ConrmT Ha elndeUjkl Over zyn groot bezweet grauw ca vermoeid gezicht gleed een glimlach ü laat p u wachten Gelukkig nebik a nu elndeUjk Else zei aarzelend dat tl Bel de zuster van Manfred Wordt vervolad