Goudsche Courant, woensdag 19 augustus 1942

WOENSDAG 19 AUGUSTUS I942 Adv rtontièn DE VOORBEREIDINGEN IN ENGELAND De correspondent van de Berlmer Bórsenzeitung w Lissabon wijdt volgens den Éerlijnschen correspondent van Voorwaarts een beschouwmg aan de Engclsche en Amerikaansche pogmgen tot vorming van een eenhoofdig opperconunando over de Bingelsche en Amenkaansche strijdkrachten Volgens den orrespondeni hebl en deze pogmgen met zoozeer de vormmg van een opperoommuido over alle deelen der ïïigelschAn cnkaan sche strijdkrachten ten doel als wel het op den voorgrond plaaiisen Van een generaal die zich wil k en belasten met het opperbevel over de Britsch Amenkaansche legermacht die van Engeland uit een aanval op Europa moet ondernemen Na maandeirlange confereaties staat het thans wel vast dat het nieuwe Amenkaansche leger bij een dergelijken aanval zyn vuurdoop moet ondergaan Tevens bespreekt de correspondent de Amenkaansche militaire voorbereidingen in Engeland Nergens bmten de Vereenigde Staten zijn zooveel Amenkaansche ïtroepen geconcentreerd als in GrootBnttannie Hujv doorgangskamp hebben deze troepen in de omgevmg van Londonderry io NoordIer land In neutrale kl in en van Lissabon wordt de sterkte van het in En geland vertoevende Amenkaansche leger op 5 divisies geschat waarvan er twee gepantserd zouden rijn Ben deel van de gemotoriseerde mfanterie is reeds naar Schol land overgebracht Het is gelegeixl naby Glasgow en Edinburgh waar ook de kleine Fransche Poolsche en Tschechischc eenheden hun kwartieren hebben Aan deze ma wordt nog toegevoegd het £ terke gemotoriseerde gepantserde ifter onder generaal Mac Naugton dat op 400 000 man geraamd wordt Aao dit leger moet Engeland zijn troepen die het vooir een invasie wil opofferen nog toevxjegen ZWEEOSCH SCHIP GETORPEDEERD Een Sovjet duikboot heeft io de Oostzee het Zweedsche sa LUjevalch getorpedeerd Dit feit heeft in de Zweedsche pers en bij het publiek veel opwinding veroorzaakt Alle bladen publiceeren het bericht onder groote koppen Het schip is ondergegaan ongeveer op de plaats waai de viwige maand de Lulea door een Sovjet duikboot tot zinken werd gebracht De Liljevalch behoorde tot een convooi van 16 schepen dat door oorlogsschepen begeleid werd Doordat het schip In 25 seconden zonk konden slechts 7 opvarenden het leven redden zoodat 33 man om het leven zijn gekomen Dat la het grootste aantal slachtoffers bij een Zweedsche scheepsramp in de Oostzee tijdens dep oorlog NIeawe onlasten In een officieel bericht van de Britsche regeering in New Delhi wordt volgens het D N B toegegeven dat de tot dusver dbgeven berichten over een beweerd afzakken der ongeregeldheden niet in overeenstemming zijn met de feiten en dat het Maandag weer tot ernstige onlusten is gekomen waarbij vooral de arbeiders van de spinnerijen aldaar betrokken waren De verontwaardigde menigte heeft in Delhi niet alleen het raadl is maar ook het Biltsch belastingkantoor in hnai gestoken nadat de polftie en militaire versterkingen eerst op de wecrlooze massa het vuur geopend hadden De reeds bestaande staat van beleg In Delhi is verscherpt en de Britsche regeering heeft zich inmiddels gedwongen gezien in DE TOMAA LN ALLERLEI GEDAANTEN Ieder gerecht elke stamppot knapt er van op zijn geworden terwijl bö de ellde oorzaak Janna het leven l ehouden zoo heben Het verdere onderzoek bracht aao het licht ïat boos opzet van de zijde van Janna n het spel was die den jongeman uit den weg wilde ruimen om zelf vrijen omgang te tnacbten te verkrijgen met diens meisje Later bekende Janna m den voornacht de gasslatigen eA aan elkaar to hebben gekoppeld van de keuken tot de slaapkamer van Hbevenaar de ga raan te hebben geopend toen R sbep en daaima zelf naar haar slaapIcamer te zyn gegaan om eerst de ochtends ongeveer zeven uifl na geconstateerd te hebben dat H geen teeken van leven meer gaf de slaogencombinatie te demonteeren De verdere behandeling van deze rechtzaak werd uitgesteld tot Dinsdag 25 dezer met het oog op indichtingen die nog van dr Rochat omtrent de sectie door deaen verricht moeten woirden verkregen Er zijn zooveel manieren en vocmcn om maten twee uur In schoon water te legtomaten te nuttigen dat op deze vrucht gen alvorens ze in de wingerdblaren te niet voldoende kan worden gewezen wikkelen Altoos smaakt zi lekker leder vleesch Sterillseeren kan men op de volgerecht en iedere sfampot knapt er van op gende wijze doen anderhalve kilo tomaBovendien bevat de tomaat zouten en alie ten een theelepeltje zout drie eetlepelsvitaminen welke ons organisme zoo noo azijn fijn gesneden uien De tomaten wordig heeft Ook kan de tomaaC voortref den gewasschen in schijfjes gesneden infelijk worden geconserveerd de weckglazen n lagen op elkaar gelegd Gevulde tomaten kunnen worden ge begoten met een mengsel van azijn uien geven all voorgerecht of bij de boter en zout en twintig minuten gesterlliseeid ham Van de tomaten wordt een kapje op een temperatuur van 70 graden afgesneden het inwendige wordt eruit Voor het inmaken van tomatengehaald en na gezeefd te zijn voor de pulp neemt men drie kihi rupe tomaten vulling gebruikt Vervolgens worden de 2S0 gram uien een eetlepel suiker een tomaten gezouten liefst met aelderiezouti eetlepel zout 1 8 liter azijn Tom4ten en en met een der volgende vullingen ge uien worden sdtnen in stukjes gesneden vuld Het kapje wordt er weer opgelegd zonder water gaar gekookt en door een en daarna worden zij ma r noodig is haarzeef gewreven Aan deze pulp wordlt niet in een met vet Ingesmeeide den de andere ingrediënten toegevoegd en pan gedurende ongeveer een kwartier in de massa wordt onder voortdurend roeden oven gebraden In de pan giet men ren tot eeo dik mengsel ingekookt Z wat water en legt er een gesneden ui bij wordt dan heel in gereinigde lesschen De saus kan men binden met water en gedaan die goed worden afgesloten Meo aardappelmeel dat is aangemaakt met doet het verstandigst flesschen van vereen paar lepels water Met zout en loo schillende afmetingen te vullen om ook noodig met wat soepgroenten afmaken op eens een leer geringe hoeveelheid voor smaak Hier volgen diverse vullingen een saus of iets dergelijks te kunnen ge Vleeschvulling M gram gehakt bruiken zonder terstond een groote flesch een geweekt luxebroodje of enkele lepels moeten aanbreken Weliswaar kunnen paneermeelif een kleine ui of peterselie ok aangesproken flesschen eenigen tijd wat vet In het vet fruit met den ui licht oed bltjvefi maar in de practijk sijn geel voegt er de andere ingrediënten aan kleine flesschjes toch gemakkelijker om toe en braadt het gehakt even door Het r zoo eens bjj t e gebruiken sap der tomaten toevoegen zouten en tot slot met kruiden mengen en zorgvuldig afmaken op snnaak Paddenstoelenvutling SOO gr paddenstoelen 10 gram vet petevelle uien drie i vier eetlepels paneermeel De paddenstoelen fijn bakken en met de gefruite uien groene peterselie en het geceefde overblijfsel der tomaten tien minuten sudderen Broodvulling 190 gram oud broodjes M gram vet uien of look paddenstoelen naar smask allerlei krulden en Kout Oe liroodjes worden geweekt stevig uitgeknepen en door een grove zeef gewrevta Da getaakte uien worden goudgeel gefruit de broodmassa daarfaan toegevoegd en met alle andere ingrediënten vermengd De paddenstoelen kunnen worden vervangen door sure komkommers wat kappers en soepgreenten Ook door toevoeging van het Inwendige der tomaten kan de vulling worden gewijzigd 1 OFFICIEELE MKUKIWtUNGKN SERVIESQOKDDISTRnnrriK De Secretaris Generssl vsn het Depsrl ment van Handel Ntjverheid en Steheepvssf maakt bekend dat detaillisten en insteltlnff met een zoogenaanul permanente bevolktnc Internaten kloosters e d de bonnen resem 30 31 en 32 van de bonkaart voor voedlnfsniiddelen 7e periode welke tot en met Augustus 1942 recht gaven op het koefg van serviesgoed tot en met 29 Augustus btj de distributiediensten kunnen inwissel tegen toewijïingon De twnnen moetea f plakt zijn op opplakvellen MD 18 Detaillisten en Imvengenoemde Instelliag kunnen met Ingang van IS Augustus 1 C speciale punten met opschrift serviesfssa extra op een door den distrilnitigdiens bepalen dag inleveren waarb opplakreDj MD 168 gebruikt dienen te worden welke sa de distrlbutiediensten vcrkrijgt aar xtln 0 03 per 10 stuks Deze speciale p w welke een onXwpaalden geldiglieldsduur bc ben zijn m de plaats gekomen v n speciale vergunningen die van 10 Augi 1M3 af ntet meer uitgegeven worden aoCB hunaaormalen geldigheidsduur behouden TW einde het vereischte minimum vsn punten of Grossiers dicjevens detaillist itjn E hun bonnen en punten ulUluitend BO dlstributledienst Inleveren in hun hoedsnw held van detaillist diwAider een R ni S lelaiUlsten die nog g allerijl nieuwe militaire verstrekingen gekeurd wa het stachtoffer van een moeten sich biertoe ten spoedigst BttlTENURr BRirSCHE LANDINGSV ACTIE AAN FRANSCHE KUST Het D N B meMti 6e Brittca Iwbbcn de vroede ochtcndvrcB ▼ TaiidMitf met ttcrk gebraik VM hcht ca maiinftindkime tM cca Uadiaitactic nitfeToerd MB de Fransche kuit van het KaoaaL De met inianterie en taak aaa land gegane Britten ontmoetten harden en lócccaToUen tegenstand van de Dnit che troepen Verscheidene Bnt scbe tanks werden door terstond optredend artUlerierttur vernietigd De Dnitsche tegeninaatregelen verloopen systematisch DtflTSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA VEERTIEN SCHEPEN TOT ZINKEN G EBRACH T Voortdurende Duiische aanval in den Kaukasus GEVECHT IN HET KANAAL Het opperbevel deelt vervolgens mede In het gebied van den Kaukasus wordt de aanval van Duitsche troepen en die der bondgenooten met succes voortgezet tegen liardnekkigen vijandelijhien tegenstand onder moeiiijke terreinsomstandiglieden en bij tropische hitte In ie havens langs de kust der Zwarte Zee zijn door bomtretters 12 kustvaartuigen tot zinken gebracht en een vrij groot tankschip en 8 vaartuigen voor het vervoer van munitie zwaar beschadigd In de N O lus van de groote Donbocht zijn volgens de tot dusverre ontvangen rapporten bij de aanvallen van 15 tot 17 Augustus meer dan 12 800 gevangenen gemaakt en 47 pantserwagens en 252 stukken geschut buitgemaakt of vernietigd De zulve ring van het terrein duurt voort Ten Oosten van Wjasma werden verscheidene vijandeiijkp aanvallen deels is tegenaanvalieo afgeslagen In het gei ied van Bzjef viel de vijand opnieuw op verschillende punten met sterke afdeeUngèn infanterie en pantserformaties aan Alle aanvallen werden afgeslagen Sedert 30 Juli zijn bij deze iware afweergevechten in voorbeeldige samenwerking met afdeelingen der Dditmacht in totaal 1068 pantserwagens vernield Ook m de NooTdeluke one van hetfront mislukten verscheidene plaatseluke aanvallen van den vuand DeFinsche luchtmacht heeft in luchtgevechten 11 vyandelyke vliegtuigenneergeschoten In den nacht van 16 op 17 Augustus IS het m het Kanaal tusschen Duitsche mynvegers en Engclsche motoi orpedobooten tot een gevecht gekomen waar bij een vyandeUike motortorpedoboot zoo zwaar beschadigd werd dat zij veiloren geacht kan worden Een Duitsche boot is met teruggekeerd Ver dragend geschut der marine bracht een door mijnvegers in brand geschoten vijandelijk schip tot zmkejj Bij overdag ondernomen slorings vluchten boven West7 en Noord Duitschland en Ixiven het bezette ge 4bied in het Westen verloor de vyand m luchtgevechten 6 vliegtuigen In den afgelopen nacht heeft de Britsche luchtmacht West Duitsch gebied aangevallen In woonwijken van de stad OsnatKrück werd materieele SQhade en schade aan gebouwen veroorzaakt De burgerbevolking leed verliezen Drie der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten Overdag en des nachts heeft de Duitsche luchtmacht voor den oorlog belangrijke installaties aan de Zuidkust en in het Zuidwesten van Engeland met brisant en brandtwmmen aangevallen Er ontstonden verwoestingen en branden ITALAANSCH WEERMACHTSBERICHT Activiteit van aEtillerie in Egypte DUIKBOOTSUCCESSEN OP ATL OCEAAN IFRANSCH VUEGTUIGBOVf N ROME Hpt communique van het Italiaansche cfdkwartier luidt Aan het Egyptische front werd een levendig vijandelijk artillerievuur met goed gevolg door onze artillerie beantwoord Eenige aanvallen van vijande lijke pantserwagens werden onmiddellijk afgeslagen Bij den nachtelijken aanval van 3 vijandelijke bommenwerpers in de streek Van Mersa Matroèh werden twee dier vliegtuigen door het luchtdoelgeschut neergehaald Twee Curtisstoestellen werden in een gevecht met Duitsche jagers vernield een derde door het afweergeschut van een groote legerafdeeling neergeschoten Vliegtuigen der spilmogendheden vielen de lucht en vlootbases van Malta aan Op een gi oten koopvaarder die zwaar beschadigd in een sleep voer werden opnieuw treffers geplaatst Te Rome werd gisteren even na 17 uur luchtalarm gemaakt daar een vUegtuig van niet herkende nationaliteit m de veiligheidszone der stad was gekomen De jagers die onmiddellijk opstegen constateerden dat het een Fransch vliegtuig was Een onzer duikbooten staande onder hevel van den fregatkapitein Gjovanni Bruno heeft op den Atlantischen Oceaan het gewapende Engclsche molorjchip Medon het Amenkaansche s s California en een derden eveneens gewapenden koopvaarder tezamen 18 885 ton getorpedeerd en tot zinken gebracht n een ander motorschip van tO OOO ton getroffen CHURCHILLS REIS EN HET TWEEDE FRONT Sulin zou tot 1943 moeten wachten TIMES GEEN TERSTOND TASTBAKE RESULTj TEN De Londenache correspondent van Svenika Dagbladet meldt dat het officieele communiqué over Churchills bezoek aan Moskou te Londen gepublMeerd is eenige uren nadat door eeci vreeselyke fout van de Amenkaansche censuur d aangelegenheid in de Vereenigde Staten bekend was geworden De correspondent meldt evenals die van Se Stockholms Tidningen dat het waarschijnlijk Churchills voor naamste doel was Stalln er op voor te bereiden dat van een tweede front in den vorm van een landing in WestEuropa dit jaar niets meer kon komen De Stockholms Tidningen schrijft bovendien dat het Engclsche volk niet meer aan een tweede front gelooft en door het zwijgen van het communiqué daarover zijn meening bevestigd ziet Men is te Londen steeds meer tot de overtuiging gekomen dat de apenmg der Westelijke mogendheden aog met het stadium bereikt heeft dat een dergelijke onderneming kans op succes zou geven Churchill heeft er waarschijnlijk ook op aangedrongen dat de Sovjetambassadeurs te Londen en Washington een gereserveerde houding aannemen omdat zij tot dusverre een propaganda voor het tweede front gevoerd hebben die voor de rcgeermgen van Engeland en Amerika zeer lastig gfeweaat is Een voortzetting van die propaganda zou verdeeldheid in de openbare meening veroorzaken en de positie van Churchill en Roosevelt ondermijnen Of Churchill in dit opzicht succes heeft gehad zal moeten blijken uit de uitlatingen van Maisky en Litwmof in den komenden tyd STALIN ZOÜ TOT 194S MOETEN VECHTEN De Londensche correspondent van de Suisse meldt aldus Intermf uit Bern over de reactie die het communiqué bij het Londensche publiek gjsteren heeft gewekt dat op den voorgrond de vraag stond wat m Moskou beslist was ten aanzien van de oprichting van een tweede front Tegen den avond had men zekere personen hooren beweren dat StaIm er mede accoord was gegaan Engeland en Amerika een veel uitgebreideren termijn te geven voor de oprichtmg van een tweede front Dat beteekent met andere woorden CONSERVEEREN Wil men tomaten conserveeren dan kan het volgende beproefde recept uit froolmoederi tQd worden toegepast De tomaat wordt het gemakkelijkst versch gehouden als men ztch In het be zitVan wingerdblaren stelt en hierin de tomaten wikkelt Men neemt er t vige 4ocb goed rijpe tomaten voor dte In een goed schoongemaakten steenen pot op elkaar worden gelegd Vervolgens worden ze met acijn overgoten zoo boog dat de tomaten minstens vier centimeter onder staan De pot wordt met stevig papier stevig dichtgebonden en op een koele droge ptek het Uefst In den kelder g plaatst Het Is aanbevelenswaardig de to aldus de corresp Hident van het Zwitaeiache blad dat SUlin zich er in geschikt heeft te wachten tot 1M3 De correapondent zegt verder dat die meeoing m bevoegde leringen geen zms ooomstooMijk gea t wordt Men geeft toe dat het op hei oogenblik niet mogeluk u volkomen betrouwbare berichten over deze kwestie te kragen TELEVRSTELUNG IN BRITSCUE PEES De nieuwe reis van Churchill naar het buitenland wordt door de BritschAmenkaansche pers belicht als de belangrijkste oorlogsgebeurtenis tot dus ver Wel is de Londensche pers thans teleurgesteld over het communiqué van Downingstreet Men kan werkelyk met veel uit dit communiqué opmaken zoo klagen de bladen Zelfs de T i m e s duidt in zyn eerste hoofdartikel over het bezoek van Churchill aan Moskou aan dat geenerlei terstond tastbare resultaten te verwachten zijn Het blad dat zich zeer gereserveerd uitdtukt geeft echter toe dat de angst oVer de algemeene oorlogsontwikkeling Churchill naar Mo skou heeft gedreven De Times schrijft de beteekeriis van de onderhandelingen van Moskoü lfan niet alleen gezien worden in het li yan den strategischen toestand van he oogenblik jn Rusland Die is zeer ern stig maar het voornaamste oorlogstooneel komt steeds nader bij de gebieden waar Britsche striidkrachten Staan nl het Nabije Oosten Mere stap dien de Duitschers voorulttemen beteekent thans een vergro ote bedreiging voor de Britsche strijdkrachten in het Nabije Oosten ook al openen zich mogelijkheden op een vergroote samenwerking De Times besluit echter met te zeggen Men moet aannemen dat het wederzijdsche b Srj llKtfZOO voll ig en succesvol is gewi S als wenschelijk geweest zou lijnJ waarvoor echter beide partners verantwoordelijk gesteld moeten worden Finsche beproevingen HET VOLK TIEN JAAR OUDER GEWORDEN Een medewerker schrjj fi uu Helsinki aan de N RC oa Regenkapje van een oud regenmanteftje De Fumen die in twee jaren tijds twee zware oorlogen hebben moeten voeren voor hun onafhankelijkheid inaken enorme l eproevingen door Vrywel alle mannen en vrouwen zyn in de defensie ingeschakeld Vastberadenheid en een zeljer fatalisme zyn de twee heerschende karaktertrekken van het Fmsche volk geworden Buitenlanders hebben gezegd dat het Finsche volk m enkele jaren tijds tien jaren ouder geworden is Levendigheid en opgewektheid hebben plaats gemaakt voor norschheid en wnevel die Van een oud regenlunteltje kan mennog een rractlsclikapje maken da hoofd hals en oorenbeschermt op dagen dat de weergt enslecht gemutst ii nen hel hemelwaterals met bakken naaromlaag wordt gejEoten De afbeeldinglaat zoo n kapje voorkinderen van 4 t tjaar zlea Pig I Is dehelft van t kapje en Mg n to de helft fvan den kraag Bijhet knippen dienennaden aangeknipt t Teekening V PB worden Fif I wordt met de gebroken lijn O 23 i langs de vouw gelegd Flg II wordt eveneens langs de vouw gelegd O Vi en tweemaal geknipt Belde deelen van den kraag worden langs den bulr tenomtrek op elkander gestikt daanflT onigevouwen Bovennaad van het kapje dichtstikken daarna den omtrek afwerken met 3 cm brecde schuine biezen of beter nog indien er nog g ede deelen van het manteltje zijn voeren daarna belde deelen met elkander verbinden door het kapje tusschen de omgeslagen randen van den kraag te rijgen en daarna stikken Sluiting met haak en oog of met knoofi en lu le Sportliefhebbers K Zatcrtlag 4J0aur opM oeeA munM Menre Vaarl bi den vreeinüeling een indruk van uiterM aereserveerdheid chtertaat De hardheid is een gevolg vwi h t voortdunDd in evaw te tte e iw en met minder van den moeilijken oeconomiaohoi toeitand waarm het land verkeert thleUek wedetriJdea Urickuap IL 9 UÊÊÊdttJtt t J KNGS REOT a C SIGELBREOT j Bottarop I hun SO Jarice echtv er a e 1 niging hopeo te her j danken Gouda Burg Martenssingel 46 Receptie 14 Aug 1942 l s nam 4 6 uur m Café Rest Ter Gouw Bleekensmgel 1 Ai Ocelname van aMcrdcre ultbUskera Toegng intit Groot UvansmkUalanbMMIf 2 flink vraagt Borg kunnand stortwh N V HoncW Mij DE vauwE Gouwa 52 Gouda TE KOOP eenlige fraaie gehaakte kleedje van wit en ccru D M C No 80 ovaal 24 x 31 C M i 2 7 gfooter 4 75 ƒ 6 75 Rood midden 24 c M ƒ 3 75 grooter ƒ 4 75 8 75 Vraagt zichti feh vrjjbiqvcDd Br no O 4675 bur v d blad H H Reizigers Enargiaka reitigart gavroogd Gouda en Omttrakan lovanf middalanbroncha Parsoonlijka oonbièdingan in Hotel De Zalm Dondefdogmorgan tutschon lOVi mm 12Vi uur GEVRAAGD I f 8000 H othMk Op perceel Met ruime overwaarde Brieven met condities onder no O 4673 bureau van dit blad ADVERTEERT Il DIT BLAD OBVIVAAOD een nel DAQMEISjE ca 18 jaar Hoog loon Adres Lederhandel ÜE FAVORIET SI Anthoniestraat Gedurende den geheelen winter en den xomer is Finland wat zi n voedselpotitie betreft steik van bet buitenband afhankelijk geweest Belan rtjks contingenten graan suiker en boter kwamen van Duitschlnnd en Denemarken Leveitien de zeetzanaporten aanvankeltik nog moeilQkheden op thana gaat dit beter De goede gevolgen hebben zich in den loop van Juli en Augustiis geopenlMard In Helsinki koopt men weer echt wittebrood en de rantsoenen zijn eenigszlns verhoogd Meer dan een half jaar heeft men in Fm land zwart brood gegeten zonder groenten gezeten en minimuin vleësc antsoenen genoten Met man en macht werkt men in deze korte zmnermaanden om den productieslag tot een bevredigend resultaat te brengen Een groot aantal vrouwen en kinderen zyn in de landbouw ingeschakeld om liohte werkzaamheden te verrichten Weliswaar zün aanzienlijke contijigenten frontsoldaten verloven verleend echter die worden geabsorl eerd door de industrieën en den Ixischbouw die het niet zonder deskundige hulpkrachten kunnen stellen Kortgeleden is in Finland de algemeene dienstplicht ingevoerd die alle menschen tuschen 15 en 64 jaar in Finland kan verplichten werkzaamheden tot nut van het algemeen te verrichten Deze algemeene inzet van werkkrachten zal het arbeidsprobleem eenigszirw tegemoet komen Finland zit met een enorm tekort aan arbeidskrachten tengevolge waarvan men niet in staat is de buitendandsche orders uit te voeren De handelsbalans die dit jaar sterk passief vota Finland is ingezet vertoont nog geen noemenswaardige verbetering Ook de structutir van den buiteniandschen handel heeft zich gewijzigd De invber van grondstoffen mdustneproducten en levensmiddelen is sterk gestegen De export van hout en papierproducten ig sterk teruggegaan In het algemeen is een verdere rationalisatie van de iixdustrie evenals een verdere mvesteering vrfh buitenlandsch kapitaal voor de exploitatie der bodentrijkdommen noodzakelijk Het Amerikaan che invasieleger Dop op mevrouw Lever Uw Boog azqnAesschen mei het dopje bij Uw winkelier in Dan hoeft U het hoofd niet te laten hangen dan il er voor genoeg Boog azijn Het dopje ook al is het stuk is heuscfa even belang rijk k de flesch Voor eik dopje dat U weggooit komt er één flesch Boog azijn minder BOOG AZIJN en nacht door de straten patrouilleeren Soortgelijke incidenten van zeer ernstig karakter zijn niet alleen in Calcutta maar ook in een heele reeks andere steden voorgekomen vooral in Lucknow en AUatuibad RECHTSZAKEN MOORD DOOR GAS VERGIFTIGING Het drama in de Deimanstraat te s Gravenhage EEN GEBAFFINEKKOE OPZET I Winterhulp Nederland loterij 1942 beteefeent blvdschap i vele gezinnen Voor de H agsche rechtbank had zich de 4l jarige Janna C Sch wegens moord te verantwotnden Zij rd ervan eschuldigd dat lij in den naUit van 2 op 3 December van het vorilge jaar m haar wonkiig aan de Deimanstrsat 160 te s Oravenhage den 20jarigen Joh Hoevenaar door gasvergiftigmg van het leven had beroefd welke misdiaad zy eerst negen dagen later voor de politie bad bekend Toen in den ochtend van 3 December buren het geval van gasvergiftiging ter kennis van de politie hadden gebracht werd aanvankelijk de indruk gewekt dat ook Janna het slachtoffer vam een noodlottige gasbedwebnmg was geworden Eeo verzameling gasslangetjes stukjes tuinslang en stofzuigerbuizen Werd echter m de woning aangetroffen die aan elkaar gekoppeld waren geweest om het gas uit de keuken naar de slaapkamer van Hoevenaar te geleiden welke combinatie na het misdrijf door Janna bleek te zijn gedemonteerd De vrouw lag zelf in bewusteloozen toe3tand in de keuken toen de politie dien ochtend in de woning verscheen Volgens de verklaring van den deskundige dr Westerterp was verdachte een faystnrische penoonlijkheid met karakteiafwijkmgen ook op sexueel gebied doch overigena verstandelijk normaal De inspecteur vap pohtie J H GroeneveÜ gaf een overzicht van den toestand zooals hij dien des ochtends in de woning had aangetroffen Het sbichrtoffer moet toen reeds eenige uren dood geweest zijn De vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht HU niet opzetteUJke gasvergiftiging zou I dit RtJksburuu ia verbinding stellen naar elhi te ontbieden die thans dag achtte het reeds dadelijk onwaarschijn Grossiers tevens del lijk dat de vmgemaiL die bU den Ned onder een R nummer zijn Insewhrevfin Arbeid iienst en du UchameUjk goed U j ïr n s7 b2r i T ï ï cS ian ehtr Basil elf ebrnll ie klo d L n I iet I sidinK vijf I bermé olijk hten fd fcelaade I ree 15W litselie I leh kloedif 1 leer ho de en pen I ree tet ot ea ote P rmiiü lf Kosth Uen t PMlgeu o