Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1942

v GöliDSCHE Vrijdag 21 Augustus 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN B i rg No 21017 BWWDI HABKT XL RLKP 1713 raMnkenlnf MM CbcfredieteuR r TUTER Gouda De sport en de sportjournalist Rede oan prof dr T Goedew aagen J De gemoenschapsvormende strekking van de sport lefi ten deele m tegenaanvallen afge f f = 7 T slagen De vijand verloor gisteren bovendien in het Oosten 104 vliegtuigen K e 3 0 26 ver mg dag u on st bL voor 7 u pr leden Alle formaties der Duitscheweermacht die aan den afweer d vijandelijke landm hebben deelgenomen hebben zich voortreffelijk 0dragen In den Kaukasus wonnen de aanyv 0 eraties opnieuw aan teirem 13 luchtmacht bracht aan de kust vaik de Zwarte Zee drie transportschepen tot zinken Tusschen Woiga en Don werd ten Zuiden van Stalingrad m telle gevechten een sinds geniimen tyd zwaï versterkte stellingengroep van di vuand stormenderhand genomen vijand verloor hierbu op 18 en 19 Aug 3301 gevangenen 52 pantserwagens 56 stukken geschut 90 machinegeweren en granaatwerpers alsmede 66 vlammenwerpers De luchtmacht bestookte spoorwegcomplexen en veakeei smiddelen m het achterwaartsche gebied van den vijand Bij een eigen aanvalsondememing in het gebied ten Noorden van Orel werden sinds 11 Aug 14 000 gevangenen gemaakt en 400 pantserwagens en 200 stukken geschut vernietigd of buitgemaakt Ten Oosten van Wjasma en by Rzjef mislukten ook gisteren aanvallen van den vijand als gevolg van het taaie verzet der Duitsche troepen In den Noordelijken sector van het front werden verscheidene vyandelyke aanval Zware geallieerde verliezen bij Dfieppe Gros der strijdkrachten moest onverrichter zake terügkeeren Duitsche verliezen slechts 400 dooden en gewonden Bet opperbevel der Duitsche weer jcht deelt d d 20 AMg mede ïooais i f bericht medeItitiii is gisteren een landing van fcüliflie Amerikaansche Canadee en Uaulllstuiche troepen over een ëedte van 25 kilometer tegen de fnHche Kaoaalkust b j Dieppe uit roerd onder besebermhig van sterke Vltci en luchtstrijdkracbten en met lliia van pantserwagens door de bij klutbeschenning ingedeelde Duitleke itrUdkrachten met zware bloedige fCrlléien voor den vijand afgeslagen der dat het noodig was reserves fin liet hoogere eommando te requiIHTM werden de op 300 tot 400 lan iapbooten aan land gebrachte vijanIdUke troepen In een strijd van dichtHj vernietigd of in zee geworpen Alle IH land gebrachte pantserwagens ten otile van 28 werden vernietigd Tot ianrerre zijn 1500 gevangenen onder vie to Canadeesche officieren geteld Pt rljand verloor talrijke dooden ter Ül de Daltscbe verliezen aan dooden gewonden slechte 400 bedragen Ut iteunpunten bStterijstellingen en Itdartationa aan de kust werden door it lening behondin Het gros der iQuMQke strQdkraohten dat op zee tf U tnuispartieliepen beschermd tut talrUka krnisen torpedojagers I IwwakUigsvauiuigen gweed ge iMdea werd ter vodrtuttinx van de ijldlng moest onverrichtclr zake maar M iterke verliezen te heHbeo geleden tttt artlllerievnor en luchtaanvallen b ilJn havens van vertrek terugkeem en werd tot de ontscheping toe nortdnrend door de luchtinaebt ach trrolgd HET VERLOOP DEK POGING LANDINGS Omtrent de vernietiging der Britsche landingstroepen bij Dieppe deelt het opperbevel van de Duitsche weermacht nog het volgende mede In de ochtendschemering van 18 Augustus bemerkten de Duitsche posten aan de Kanaalkust by Di pe dat op zee een DuiUch conyooi met den vijand in gevechtscontaet geraakt was Dit niet ongewone beeld loree bij het aai breken van den dag een bijzonder kenmerk dooWat een verrassend grootg hoeveelheid Britsche vliegtuigen in scheervlucht naar de kust vlogen en Dieppe alsmede het terrein aan weerskanten van de stad met bommen aanvielen Terwijl de gealarme de Duitsche troepen hun stellingen by de kanonnen en m de loopgraven bezetten sloegen van zee uit de granaten der Britsche kruisers en torpedojagers op stad en strand Onder beschermmg van een nevelgordun doken op zee vlak voor de haven storwbooten en De vijandelijke transportvloot verloor door artillerievuur 3 torpedojagc rs 2 torptdobooten en 2 tran portschepen De luchtmacht bracht 1 torpedojager 1 motortorpedobOot 1 bewakingsvaartuig en 5 transportschepen met een gezamenljjken inhoud van 13 000 ton waaronder 2 speciale vaartuigen tot zinken Zij beschadigde 4 kruisers 4 torpedojagers 4 motortorpedobooten 1 sleepboot 1 stormlandingsboot en 5 transportschepen met een gczamenlijken inhoud van 15 000 ton Bij het bombardement op de vluchtende Britsche zeestiijdkrachten werden kaden en docks in de haven vao Portsmouth alsmede andere voor de oorlogvoering belangrijke doelen aan de Zuidkust van Ingeland zwaar D chadigd Hierbij verloor de Duit sche luchtmacht 18 vliegtuigen Een deel der bemanningen werd gered In luchtgevechten schoten Duitsche jagers en luchtdoelartillerie 112 vijandelijke vliegtuigen omlaag 17 Duitsche jachtvliegtuigen gingen verloren Eenige vliegtuigbe tuurders die op lee in nood verkMrden werden gered Eenige uren rust voor Duitsche tanks fWcItbild PoiuffoonP K Knodler Op een commandopost van het Duitsche leger aan het centrale deel an het Ooslelyke front wordt eenigen gevangenen het eerste verhoor afgenomen Transatlontic Recla P K Pfulb oekers van de tenlüon leuing r ia Dordrecht namen dé ovW 1 van het 4C steel der Heeren 4e Merwede m oogenschouw Buuren hield een openluchU over het kasteel odiensf H SM Otto Polygoon In den nafcht van 18 op 19 Aug ontmoetten de vijandelijke landmgsstrijdkrachten bu verrassing lichte Duitsche Teestnjdkrachten Deze brachten terstond een geheel met troepen bezette landingsboot en twee grogte snelle kanonneerbooten tot zinken Zu beschadigden bovendien een flottiljeleider eh verscheidene motortorpedobooten door beschieting met artillerie Vier vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten Een eigein dulkbqotjaiger IS daarbij gezonken Overigens zyn aan Duitsche zyde geen verliezen ge Het bezoek van ir Mussert aan het kasteel Amstenrade in Limburg Het défilé van de WA Polj jroon Ho r 1 1 l 1 L uB 1 Oi S Nederlandsche Arbeid ifront m den D Eren u n HWem j Wh werkersappèl voor de Gemeentebedryven Over iicht n den heer H J Woudenberg PoI yoon v Bil en Opmarsch van een afdeeling Du ls c wieiryders m de groote boem va den Don Hoffpiann PX Gehrmann talruke landingsvaartuigen van dai vgand op die terstond door de Duitsdie airtillene onder vuur genomen w rden De Engelschen slaagden erm de kust met mfantene en pantserwagens te bereiken Op vyf plaatsen m Dieppe zelf alsmede ten Oosten en ten Westen van de stad had de vyand geprobeerd te landen doch slechts op twee plaatsen kon hy vasten voet krygen Toen de vyandelyke pantserwagens tevergeefs de stad probeerden binnen te drmgen achoot een Duitsch lantserafweerkanon alleen vier van 26 in totaa vernietigde Britsche ntserwagens kapoL Er ontwikkelde zich een verbitterde ryd caj eöi Duitsche batterystelling danks de plaatselyke overmacht n den vyand weken de kanonniers niet van hun plaats De aanvallende Canadeezen werden tenslotte overweldigd en met behulp van de Duitsche mfanèerie m de pan gehakt De tegenaanval van de plaatselyke Duitsche strydkrachten leidde tot een volledig succes De Duitsche mfanterisl n drongen tot de kust door en braken het verzet van den vyand nog voor dat de gealarmeerde reserves in den stryd konden ingrypen Alles wat van de Britten en hun vreemde hulptroepen nam overhaast de vlucht op de overgebleven landmgsvaSrtuigen Strand en zee zyn tot op grooten afstand bedekt met brandende vaartuigen dryvende planken en uniformen resten van booten reddmgsgordels gasmaskers en andere uitnistmgsstukken Voor de draadversperringen waar de ritten niet doorheen konden komen staan in lange ryen de zware machinegeweren van den vyand alsmede andere wapenen en munitie De Duit srhe beschermingswal aan de kust van den Atlantischen Oceaan heeft zijn proef gbed doorstaan De militau e correspondent van het D N B schryft Inzake de bedoelingen van den vyand by de uitvoering der invasiepoging in het gebied van Dieppe IS te Berlyn een volledig overzicht beschikbaar De volgende ondubbelzinnige bewyzen staven de opvatting dat by Dieppe sprake was van een lang te voren voorbereide BritschAmefikaansche mvasiepoging Voor deze acti was door deBritsche en Amenkaansche leiding eengeheel leger op de been gebracht datde invasie m drie golven moest uitvoeren Het optreden van zeer aanzienIvX strydttrachten v n e marnveenvan de luchtmacht De op de gevangengenomen officieren bevonden bevelen en het buitgemaakte kaartmateriaal at metalleen de fotografische schetsen van het gebied van Dieppe omvat doch ookhet geheele Noord B ansche kjustgtb edmet inbegrip van Parys In den groot Duitsrhen generalen staf schudt inen hei hoofd over het dilettantisme van het plan en over de uitvoering van de vijandelijke actie Rubberzolen en z artgemaakte gezichten die ook hierbij ueer gebruikt werden worden te Berlijn gekenmerkt als de gebruikelijke requisieten van Britsche invasiepo ingen In kringen van militaire deskundigen Kelooft men met dat een der verantvioordelijke militairen van de tegenpartij deze onderneming gesanctioneerd kan heb ben doch meent men dat hier veeleer sprake is van een actie geboren uit den nood van den politieken toestand in ieder geval zoo vervolgt men m genoemde Berlijnsche kringen is het resultaat voor de Londensche en Washingtonsche militairen zoo verpletterend dat het niet zonder gevolgen zal blijven In kringen van militaire deskund gfn werd vernomen dat reeds een uur ra het begin van de invasiepoging de actie van den vyahd als volkomen mis lukt beschouwd kon worden De vyard IS ook tot dit inzicht gekomen want reeds na zeven uur in den ochtend zyn Britsche oorlogs hepen heftig om zich heen vurend opgesloomd tot vlak b j den sector van de kust waar de invasiepoging had plaatsgebonden om in ieder geval nog de resten van de eeiste invasiedivisie aan Ijoord te nemen en te redden Deze manoeuvre is echter niet gelukt Het opmerkelykste is echter dat de Duitsche kustwacht zonder eenige versterking de vyandelyke invasiedivisie heeft vernietigd DE BRITSCHE VERLIEZEN tl In een door den Bntschen berichten dienst verspreide officieele mededee Iing van het gecombineerde hoofdkwartier over de mislukte invasiepoging by Dieppe wordt toegegevei aldus het D N B dat tengevolge van de zware gevechten de verliezen def geallieerden groot waren Tydens de operaties zyn 98 vliegtuigen der geallieerclen vernietigd De Turksche per levert commentaar op t gebeurrti Generaal Sabis schryft in de T a s V1 r 1 E f k f dat de oprichting van een tweede front in Frankryk buiten de mogelykheden voor dit jaar ligt In een hoofdartikel schryft hetzelfde blad dat militair noch politiek met het avontuur van Dieppe een resultaat is bereikt Radio Schenectadj heeft volgens S P T te Lissabon medegedeeld dat de generale repetitie voor een invasie op het vasteland van Europa mislukt is Deze mededeellng staat in tegenstelling tot de Britsche verklaringen waarbij men den Inval een beperkte actie tot de vernieling van enkele doelen in de nabijheid van Dieppe i oemde In de Amerüiaansche berichten wyst Het driedaagsche kamp der sportjournalisten te Valkenburg is Woensdag gesloten door den secretaris generaal van het departement van Volk voorlichtmg en Kunsten prof dr T Goedewagen met een rede o er de sport en de sportjournalist De sport zoo betoogde spreker is en onderdeel der lichamelyke opvoeding vart den volksgenoo cfae begint met de eenvoudige lichaamsbeweging van het kind binnen het ader van het gezin om daarna binr n het fchoolverband uit te groeien tot methodisch geleide lichamelyke ontwikkeling en te eindigen in het ciJrpsverband van vrye vereenigmgen met de sport waarin het wedstrydelemont naar voren komt en de krachten van den enkeling aan die van anderen gemftten wordt Wat dan wel het doel van de spor IS Dit laat zich niet m n enkele korte formule omschryven Haar doeleinden zyn veel en velerlei In de eerste plaats wordt de sjMrt beoefend uit tydverdryf uit ontspanning na inspanning en in zooverre is de sport een spel jjoor den mensch spelenderwys gevoerd Haar beteekenis reikt evenwel veel verder Haar tweede belangryker doel IS het scheppen van de voorwaarden van een gezond lichaam en ten slotte van een gezond volksliohaam bevordering der volksgezondheid Nog verder gaat de strekking van de sport Zy werkt m hooge mate gemeensehapsvormend zoowel door het element der wedijver als door dat der solidariteit Zy vonht het karakter uithoudingsvermogen ridderlykheid moed en zelfbeheerschmg Alleen de sportman die van deze hooge waarden iets beseft beantwoordt aan de eischen van het Olympisch Ideaal dat voorgoed gebroken heeft met het individuahsme De sport zoo betoogde spr heef zelfs een geestelyke strekking Wy menschen van deze eeuw weten dat lichaam en geest geen gescheiden grootheden zyn Ons levensideaal is niet meer d ahstisch maar is geba fWTd Op de organische ejnheidsge dachte die lichaam en geest erbindt men erop dat by landing niet mmderdan dr ehond Mr vaartuigen betrokken waren De eciste land ngspoging mislukte zoodat een hergroepee ring noodzakelijk werd om een tweede pogmg te kunnen wagen In dien tyd was de Duitsche verdediging m staat a Ie maatregelen te treffen om den aanval af te slaan De bij oen aanval gebruikte Canadeesche Cl De Gaulle troepen worden samen op ongeveer een divisie geschat Van Bn che zyde hebben uitge ezen commando o aan den aanval deelgenomen In oeioegde Biitsche militaire krin gen wordt volgers SPT te Londen verklaird dat het hoofddoel der Britsche landing by Dieppe het opdoen van et varingen was Met een bepaald percentage aan verliezen heeft men hier dan ook rekening gehouden Deze operatie had byzondere beteekenis daar men voor het eerst ook tanks aan land heeft gebracht Willkie naar de SovjetUnie en Nabije Oosten ItiJ HOOPT STALIN TE ONTMOETEN yit WasEihgton meldt de Britsche berichtendienst dal Wendell Willkie Donderdag heeft medegedeeld dat hy over enkele weken een reis zal maken taar de Sovjet Unie en het Nabye Oosten Betreffende de aankontjigmg van een reis van WiUkie meldt de Britsche berichtendienst uit Washington dat Willkie hoopt Stalin te ontmoeten Willkie heef verklaard dat hy zekere opdrachten van president Roosevelt zal uitvoeren Hy heeft echter geweigerd den aard dezer opdrachten nader te bespreken Ik ben van meening zoo zeide Willkie dat Amerika thans en in de toekomst nauw jiiet deze landen zal samenwerken Ik wil my met die landen en hun leiders vertrouwd maken Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt heeft WiUkie Donderdag besprekingen gevoerd met Cordell Huil en den Sovjetambassadeur te Washington Litwmof DE SCHEEPVAJKPTPOSrnE VAN ENGELAND Uit Londen wordt gemeld Het te Edirtburg v rschynende blad Scotsman maakt melding van een rede van lord Winter te Reading waarin hy verklaarde dat de scheepvaartpositie vJan Engeland catastrophaal is De oorlóigvoenng te land zal geen noemenswaardige successen te melden hebben zoolang het met gelukt GrootBrittanme s heerschappij ter zee te Hei stellen Van de kracht van de Britsche vloot hangt het af wanneer en ot m dezen oorlog een keerpunt ten gunste van Jlngeland zal optreden Daarom heeft voor onl de sgort een geestelyke beteekenis Het is evenwel niet voldoende dat een volk ooals wy thans gelukkig overal zien yn levenskracht m de sport uitleeft en verhoogt Haast even belangryk is het dat een volk over de doeleinden der sport cok wordt voorgelicht De sportjouinahst de radioreporter en ook de cameraman moet zich steeds er an bewust zyn dat hy zyn volk zoo moet voorlich en over sport en spel dat het uit zyn verslag en beschouwing leert hoe eminent deze vorm der Iichameh ke oovoeding wel IS waar het er om gaa ons volk tot wederopstanding te wekken en het in te schakelen in de GrootGe maan sche ruimte wainn net naai wezen behoort Prof Goedewaagen wees In dit verband op de politieke en E e telyke beteekenis van de tu ibeweg ngen van Vater Jahn en Konrjri Hemcin m de Duitsche eenwopdmg Zoo liggen de plichten van den spoitjournalia zyn volk te wyzen op het organis he verband in heel de bchamelyke vorming en het te overtuigen van de waarheid dat ons volk in eert gezond lichaam ook een gezonden geest behoeft Daartegenover staan dan de rechtenvan den sportjournalist dat hij aan hetblad daaraan hy verlionden is voorvol wordt aangezien dat dit soortjournalistiek als zi nde zoo gewichtigvoor de volksvoorlicht ng in handenkomt en blyft van beroepsjournalistenen niet var keuvelerde beunhazen datzyn spqiale positie verbeterd wordt dat H een degelyke opleiding krygt waann zyn vakkundigheid wordt gevormd of een herschohng die haarherstelt en hooger opvoert dat allengseen beroepsstand gaat vormen dai zynrol van Asschepoester tepiidden dergroote heeren beëindigd wordt Dezerechten evenwel hebben zyn phditvervulling lot voorwaarde Spr zag ook een belangryk adviseerende taak voor deze journalisten weggelegd zoowel tav het depai tement van O W en K waaronder da hchamelyke opvoeding ressorteert als vpor zyn eigen departement De nieuwe bonnen Voor de volgende week zün de gebruikelijke rantsoenen brood beschuit vleesrh en aardappelen verkrygbuir op de bonnen 43 Van de tabakskaart voor mannen en de sigarettenkaart voor vrouwen is eveneens bonnummer 43 geldig erklaard RFSOLl TIE DER INDISCHE MOHAMMEDAANSCHE LIGA Uit New Delhi meldt de Britsche berichtendienst dat in een door de arbeidstommibsie van de Mohammedaansche Liga gepubliceerde resolutie gezegd wordt dat de L ga bereid is m te gaan op alle voorstellen betreffende de oprichting van een voorloopige regeermg in Indie op voorwaarde dat de eisch betreffende pakistan wordt toegegeven De commissie is bereid met alle andere partyen te onderhan ielen op den grondslag van gelykheid over dergelyke voorstellen In de resolutie wordt de Biftsche regeering uitgenoodigd zonder verwyl den Mohammedanëïi het recht tot zelfbestemming te waarborgen Voor ts moet de Britsche regeering zich verbinden de beslissing ó er te la en aan een Mohammedaarsch referendum De Britsche berichtendienst maakt m een bericht uit Bohibay melding van nieuw bloedige onlusten in het bêstuursgebied van Madras j het officieele Britsche communique wordt medegedeeld dat de Indis he bevolking by een demonstratie voor da Congresparty te Akividoe in het Westelyke district van Godavana m bloedige botsing met de politie is gekomen Het IS de menigte daarby gelukt de gevangenen te bevryden uit de gevangenis die In brand werd gestoken Ook betette zy de regeeringsbureaux i êa i t yUaan i Zon op 6 33 onder 20 52 $ Maan onder 2 04 op 18 16 8 Mefi is verpliclil te verduisteren van zonüondérganj tot zonsopkotnst Lantaarns Van KKrluiotn moeten een half nar nu zon onder aD £ onisiokcn o den K T12