Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1942

X VRIJDAG 21 AUGUSTUS 1942 u fTADSRIEiniS L èp d m bev oBoBg t P WeiMiiac verlcgeowoordiger an Waddinxveen Ne 6e 56 m Achter de KerkM J H v d Ouien U verpl v n Rotterdam Dordlhchelaan 182b in Knigcrlaaa IW J v 8Uii erUaid plaatwerker van Eindhoven Fr Sonniuutraat 3 in Veerstal 1 P Poli kant ort Uenii aei Boskoop Boecemplem 8 in Surmapiestraat Iftl H I een lag 11 verpl van s Gravenhage Velpachestraat in KrugerlB n 130 E 37 Willerasen marechamaee van i Qrav nh ee Hoogewal 17 in Oosthaven 6 H U Brand grondwerker van Stolwijk H 2a in Surinamestraat 194 E Kreher hujslk van Haren Gr Rijksstraatweg 24v in Hooge SchieUndsche Ze dük 11 I W M de Leu II vefpl van Noordwyk Langeveld 29 in Verlorenkost 11 J Huisman db van Rotterdam A ieland cheatrast 43a In Noorderstraat 55 A C Kootj bootsman der marechaussee van Vreeswyk Utrechtschestraatweg 12 in Onder de Boompjes 119 C J BakM db van Oorterhoud Fred Hendriklaan 67 in Burg Martenssmgel 27 G Toll naar db van Utrecht Bijlhouwerstraat 7 m Kleiweg II G J W Fokker db van Bussum St Josephpark 6 in Gr florisweg 77 G Palsgraaf graSnpakhuisknecht van Moordrecht K 24 in Derde Kade 182 K J Goedman èlectr techn tekeenaar van Dordrecht Boeroe traat 20 in Zbutmanstraat 46 J Th L Mulder boerenknecht van Moordrecht Al in P C Bothslraat 67 S E Harmse 11 verpl van Katwijk Dumoord 117 in Krugcrlasn 130 G ven Veen fabr arb van s pravenhage Nwe Parklaan 72 in Fluiy singel 101 H H v Wijngaarden 11 verpl van Uti echt Cathrunesingel 86 in Westhaven U J A Geluk van Gravcnhage Sij7enl8im 35 in CrW ethstraat 32 C W v d Geest geb Bolet van Waddinxvicn Kerkwcg 74 in J v d Heydenstraat 14 H G ♦ d End onderwuleres van Vcenendaal Munnikenwefe 1 in Picrsonweg 5 C N v Welzenis db van Wassenaar Nachtegaallaan 3 in Groenen aal 21 M C Schouten van sGravenhage Mallemolen 51 in Koekoekplein 9 J K Cru q van s Gravcnhage Paren straat 295 m Joiibertstraat 178 H Kreft kant bed van Oegstgeest Toorenveltstraat 9 in Molenwerf 24 C A Decnik kruÜeniembed van Culcmborg Tollensstraat 26 in Kleiweg 4 J C Boere grondw van Boskoop warteweg 22 in Boelekade 139 J Schenk heier van Naaldwijk Oranjestraat 23 in Muilenpoort 10 A Dazler db van Stolwijk A 9 in Koekoekstraat 60 J V Maarsen van s Hertogenbasch St Jasephstraat 1 in Oosthaven 31 VERTROKKENEN J K Roderm nd van Krugerlaan 1 naar Naarden Handellaan 30 C v d Linden van Keizlprstir 44 naar Alphen a d Rijn Juliana van Stolbergstraat 62 J G V d Ho gen van Gr Florisweg 77 naar Öudewater Havenstraat B13 J W v OoStrum van Westhaven 32 naar Manpheim Dtl Alphorn straat 42 J A M Rullen van Oosthaven 5 naar Krimpen a ds IJssel Em maplein 2 P Weyer van j ouwe 131 naar Amsterd im Weteringschans 135 M J Kraan vaiuRaam 196 naar Sas enheim W Warnaarlaan 3 M E v d Wal van Fluw singel 70A naar Den Haag Conradkade 54 M Westdijk van Tollensstifaat 76 naar Alphen a d Rijn Grüpensteinstraat 7 A C R Botteraa van Crabelhstraat 5 kar Nijmegen Graafschedwarsstraat 33 H J M de Kat wed E G Gaarlandt van Van Bergen IJzendoompafk 7 naar Gasselte Gasseltemtjveen 62 A F Sijl geh m t A F Beüen van Emmastraat Nm de mintle kul meer vani ZwIUal AombelonzaU halpt w rkcliik uitstekend doel feuk en brandertgheld snel bedarea en oeienl een heilzame werking uit op de oorzook veen de kwaal I POT r 075 TUK F 1Ook Z04pitteH mrh f taar Wtsal AAMBEIENZALFo ZETPILLEN ZWITSAL FABRIEKCN AAMBEIEN w AT AAR ANNEER ThalU Theater Met den helm geboren Aanvang S T9 uur Zondag vanaf 3 30 I uur Bennie BioKoOp Tosca met Michel Simon en Imperio gentin Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zaterdag 2 uur en Zondag 10 30 uur Stunjne der Llebe met Marcel Wittrioh 22 Aug Ji $ uur Gouaa terrein Derde gedeelte wedstrijden om kampioenichappen Coudsche Athletiekcom ntusM 25 Aug 7 nor Stedeljjke ZweminricliUng Onderlinge wedetrijden Goud3che Zwemclub Aag 7 n unr BlMiwe Kruis Begroetingsavond d hiemers If meene vergadering Nat Chr Geheelon thoudersvereeniging Aug II uur Reunie Algemeenevergadering Nat Chi Geheelonthoudersvereenigirvg Aug IM uur Kleine Kerk Wijdingssamenkomst ter gelegenheidvan aigemeepe vergaderuig Nat Chr Cïeheelonthoudersvcreeniging Aug t nar De Zalm Jaarl kscbe algemeene vergadering an pardeel houders N V KaashandelMaat schappij Gouda 2X Aug 8 Bur Stedelijke Zweminriciiting Onderlinge wedstryden Coudsche Keddingsbngade BEZlENSWAAKOIGilEDEN Jit Moriaan Westhaven 29 Püpenmuseum Geopend op werkdagen 10 12 30 ai 12 30 16 uur Gastfauiskapel Oosthaven 9 Prentenverzamelmg van Oud Gouda Geopend op werkdagen 10 12 30 en 13 30 17 uur DISTRIBUTIE BESCHEIDEN Afhalen aanvraagformulieren sclioenenbonnen 9 30 12 en 1 3 3 30 uur Distributie luuitoor Afhalen aanvraagformulier ter verkryging van esp schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag M N O P Donderdag Q R T U W Uitreiking van levensmiddelen kaarten enz T m 4 Sept 9 30 12 en 1 30 r4 3e nur Distributiekantoor Uitreiking van levensmiddeienkaar tn aardappelenkaarten tabak sigaretten en versnepermgenkaarten op den datum die ep de thans m gebruik zijnde bonkaarten voor levensmiddelen is afgestempeld APOTHEKERSOIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prin Hendriks raat 15c 17 naar s Gravenhage Bezuidenhout 149 L A Wiltenburg van Turfsingel 52bov naar Wierden Oude Zwolscheweg IA J Visser van Turfmarkt 115 naar Waddmxveen Noordeinde 95 W P Vink 11 verpl van Krugerlaan 130 naar Beverwijk Gr H utweg 147 P J Paauw bootsman marechaussee van O de Boompjes 119 naar Vreeswijk Utrstraatweg 12 M Thesmgh geh met A Schouten v n C Huijgensstraat 154 naar Geleen Markt 22 B Kolster van Boelekade 80 naar Alkmaar Boezemsingel 65 Th J M van Dam van Zeugstraat 94 naar Voorburg Westeinde 14 M M Moons van Gr Florisweg 75 naar s ravennage Volkerakstraat 76 H J Overbeek van Zoutmanstraat 54 naar Waddinxveen Nesse 1 A Birokking van jOuwe 176 naar s Gravenhage Loosd weg 739 M Baten van Westhaven 25 naar Oudenbosch Kerkstraat A 368 A Bosnians van Westhaven 25 naar Oudenbosch Kerkstraat A 368 P C Hoogendoom van Varkenmaikt 2 naar Reeuwijk Wethouder Venteweg H222 H Nobel van Bogen 42 naar Reeuwiik Wethouder Ventt weg H 222 A Wegewijs marechiru ssee van Oosthaven 58 naar Clmgo Nieuw Namen C9 A Zeldenrust van Oosthaven 56 naar Hulst Asscweg E 63 C M Hoogeveén van St Josephstraat 37 naar Reeuwiik Weth Venteweg H 88 M C Snel van Van Bergen Izendoornpark 1 naar Öudewater Vinkenbuurt B 169 J de Brum van Westhaven 11 naar Utrecht Mahestraat 8 J M Goudkuil van SnoijsLraat 2 dnaar Bennebroek St Vogelenzang P Snel van Houtenstr 15 na ir Nieuwerkerk a d IJssel Parallelweg 11 N Boer van Westerkade 9 naar Noordwijk Dr Mr W v d Bergstichting J Ph v Schaik van Gr Beatrixstraat 4 naar Reeuwyk Twaalfmorgen I 41a Chr I Groos van Fluwjingel 98 naar Boxtel Molenstraat 74 GOUDEN RING VAN ZWE MSTER GESTOLEN Terwijl zij aan t zwemmen was is ten nadeele van een i ezoekster uiteen kleedhokje in de StedelijkeZwemirrichtmg een gooden monogramring ontvreemd Uit yrbefer tqden jn CODDWmE CODBAfO BBlddK W JAAB GELEDEN Burgemeester en Wethouders van Ck uda overwegende dat de aziatische cholera in naburige gemeenten toeneemt waandiuwen een eier zich te wachten voor het gebruik van schadelijke spijzen en dranken inzonderheid ook van onrijpe vruchten bevelen ernstig aan alles te doen wat reinheid matig d en gezondheid kan bevorderen M lAAS GELEDEN Uit een advertentie De notans H J F Heijraan gevestigd te Haastrecht zal aldaar namens de erven van den heer T J den Hartog op Maandag 29 Augustus 1892 des voorm 11 uur In het koffiehuis van de wed L Blanken iir het openbaar veilen en verknopen eene circa 80 jaren bestaan helibende leerlooierij met 22 looikuipen 4 laafkuipen en 5 kalkkuipen groote droogschuur met zolder spoelhok 2 werkhuizen zouterij ervan tuin en grond staande en liggende aan de groote Haven te Haastrecht groot 19 Aren 52 Centiaren 25 JAAB GELEDEN Uit Boskoop De raad dezer gemeéttte heeft de volgende verordening vastgesteld Het is verboden brood te verkoopen of langs de openbare straat te vervoeretf voor des voormiddags 9 uur Uit Stolwijk De heer A van Dam alhier is t enoemd tot onderwijzer aan een openbare lagere school te Rotterdam t Is vacantietüd VELE VISCHOVERTREDINGEN VOOS DEN KANTONKECUTER De kantonrechter heelt Woensdagveroordeeld wegens het niet voldoende rechts rijden in een bocht met een rijwiel G v d Jlte Gouda ƒ 3 s 2 dg h J F S te Gquda ƒ 3 s 2 dg h het niet tijdig doen kenbaar maken bij verandering van richting M A van W te Gouda 3 s 2 dg h het zich voortlaten trekken aan een auto P H te Schoonjioven teruggave ouders T T 4e Bergambacht teruggave oudersJ H K te AmSlterdam ƒ 3 s 1 wlï tsch P J B te Amsterdam 4 s 2 dg h het niet gebruik maken van een t staan rijwielpad J M B te Reeuwijk ƒ 3 s 2 dg h x met meer dan twee wietrijdors naast eikander riiden M N te Waddinxveen ƒ 2 50 s 1 dg h H U te Zegveld ƒ 2 50 s 1 dg h iemand achter op bagagedrager vervoeren A W van P te Zevenhuizen ƒ l SO s 1 dg h K de J te Reeuwijk ƒ 1 50 s 1 dg h A G te Etten en Leur f 1 50 t 1 wk tsch het niet gebruik maken van een beslaand voetpad A de G te Gouda ƒ 1 s 1 dg h het niet vertoonen van het persoonaIjewijs A V d K G te Gouda ƒ 10 s 5 dg h J M B te Reeuwijk ƒ 2 50 s 1 dg h H J D te Gopderak ƒ 2 56 s 1 dg h C W B te Waddinxveen ƒ 2 50 s 1 dg h D S te Woerden ƒ 2 90 s l dg h J V D te Bodegraven ƒ 2 50 s 1 dg b M J van E te Bodegraven ƒ 2 50 s 1 dg h L B onder bekende woonplaats h 1 1 ƒ 2 50 s 1 dg h A A A 1 te Nieuwerkerk a d IJssel ƒ 10 s 5 dg h G v V te Rietveld ƒ 2 50 s 1 dg h het njden met een rijwiel zonder bel yv S te Haastrecht ƒ 1 s 1 dg h J de P te Gouda ƒ 1 s 1 dg h M V te Gouda ƒ 1 s 1 dg h J P M te Gouda f 1 s 1 dg h het rijden met een rijwiel zonder fVoor en achterverliehtlng Gè W B te Reeuwijk ƒ 3 i 2 dg en ƒ 2 s 1 dg h art 22 Leerplichtwet S A W te Gouda ƒ 3 s 2 dB h A W K te Gouda schuldig zonder toep Van straf V E te Gouda ƒ 3 s 2 dg h A E B te Gouda ƒ 2 s 1 dg h het onbeheerd en niet afgesloten laten staan van een rijwiel D J K te Woerden ƒ 2 50 s 1 dg h het zich ophouden op de grastierm van een openbaren weg A W te Rotterdam ƒ 3 s 2 dg h L P te Rotterdam ƒ 3 s 2 dg h het venten van melk met te weinig vc gehalte P K B te Berkenwoude 50 s 20 dg h zich In de openlucht opgehouden tus chen 12 en 4 uur C D te Rotterdam f 10 s 4 d h J C D te Rotterdam ƒ 10 s 4 dg h het niet voorhanden hebben van een arbeidsliist noch arbeidsreeister A K te Bergambacht ƒ S s 2 dg h het zonder vergunning voorhanden hebben van autobanden W C van I te Schoonhoven ƒ 250 s 50 dg h onder teruggave van het Inbeslaggenomenc het laten loopen van koeien op verboden terrein J B te Barwoutswaarder ƒ 5 s 2 dg h het loopen over een weiland zonder daartoe gerechtigd te zijn E W J van B te Heerlen ƒ 3 s 2 dg h J J M van B te Woerden ƒ 3 s 2 dg h A van N te Woerden ƒ 3 s 24g h het vlsschen met twee hengels C S Jarenlang ondragéliike hoofdpijn Tlunu wee ploicr ia het werk MnmuiM G U W lAnifi di 18 7 40i Tien au Ung kwelde mi ondrigcliike hoofdpijn Nad ik tranrel en kuur met Ovtal e heb gevolgd uje de pi aen ebeel verdwenen Nu do ik weet me pleuet mijn werk Bil rheumstick itchi ipit vetkoadheld griep zenuw en hoofdpija helpen de Ovatltie Tin hec Tnneral Agentuur Deze liebben geen tdiideli keo fnvloed op haft maag en darmen Neem direct de proefi Origineete verpakking van 20 tabletten slechta 60 as In alle apothekenen ttofinetijeii vetkrijgbau te Rotterdam ƒ 3 s 2 dg met verbeurdverkl v 1 hengels M B te Rotterdam ƒ 1 50 s 1 dg h A van L te Gouda ƒ 1 s 1 dg h met verb verkl van de hengels het visschen in verbotien water M B te Rotterdam ƒ 1 50 s 1 dg h A van L te CkHida f 1 s 1 dg h A van der S te Rotterdam ƒ 3 s 2 dg h J P M te s Gravenhage ƒ 3 s 2 dg h V E M te s Gravenhage ƒ 3 s 2 dg h M H M te s Gravenhage ƒ 3 8 2 dg h B M te s Gravenhage ƒ 3 s 2 dg h E W J van B te Heerlen ƒ 3 s 2 dg h J J M van B te Woerden ƒ 3 s 2 dg h A van N te Woerden ƒ 3 s 2 dg h H T R te Rottredam schuldig zonder toepassing van straf J van E te Rotterdam sch z toep van straf J O te Reeuwijk sch z toep van straf H W Sch te Rotterdam srh z toep van straf H W Seh te Rotterdam alsvoren OPDRACHT TOT UITVOERING MOLEN RESTAURATIE De drie windmolefts die Schiedam bêüt Üe drie Korenbloemen De Vrijheid en De Walvisch zullen worden gerestaureerd waarbij laatstgenoemde molen een inwendige verbouwing zal ondergaan De verbouwing wordt uitgevoerd onder leidirg van den molenmaker De Graaf uit Gouda STAATSEXAMEN Te s Gravenha is gtólaagd voorhet staatsexamen diploma Bmej A G Tiele alhier i NAT CHR GEHEELONTHOUDERS VEREENIGING CONGRESSEERT TE GOUDA Woensdag as houdt de Vat C hristen GeheeloRthoudersVereeniging haar jaarluksche algemeene vergadeririR hier ter stede Er worden bijna 200 cotigressisten uit het geheele land verwacht Na de vergadering zullen de congressisten een kijkje gaan nemen in enkele iMkende Goudsche bedrijven SPORT WATERPOLO Kampioenen wedstrüd De ZU1 G Z C 3 6 WOUT DEN BOER MAAKT ALLE 1BOUDSCHE DOELPUNTEN groepsgewijs tusschen de kampioenen in de polo competitie van den Ned Bond zijn vastgesteld speelde gisteravond het eerste zevental Tin de Goudsche Zwemclub in het Zuiderparkbad in Den Haag de eerste ontmoeting die ging tegcji de kam pioen van de afdeeLng E De Zijl uit Leiden Beide partyen ondernamen direct na het treg n diverse succesvolle aanvallen waarri ior de stand al rij spoedig 2 2 was Van dat oogenblik af beheerschte G ZC echter het spel volkomen Nadat de Gouwenaars na de rust den stand op 2 4 gebracht hadden zag De Zijl kans met een fraai schot den achterstand te verkleinen 3 4 Hierna kwamen de Leidenaars echtpr niet meer aan bod G ZC doelpuntte nog tweemaal 3 6 Alle zes doelpunten wixien door Weirt den Boer gemaakt BILJARTEN niALIA a VRIENDEN LOOPT OP MOORDRECHt UIT In de biljartzaal van de biljartvereen Moordrecht werden Woensdag weer drie partijen gespeeld voor den wedsliijd tegen Thalia s Vrienden uit Gouda M van As 99 B v d Kaa 68 136 48 Moyenne 4 53 1 6 Winst Thalia s Vrienden 57 caramboles A Kulik 44 T Pieterse 49 54 66 Moyenne 1 8 2 2 Winst Moordrecht 7 caramboles N FiUekes 23 M de Bruyn 41 33 63 Moyenne 1 1 2 1 Winst l oordrecht 12 caramboleè Ook met deie drie partijen kreeg Thalia s Vrienden win stcaramboles en wel 38 zoadat de totaal voorsprong na zes partijen 108 caramboles bedraagt ZWEMMEN OOK IN GOUDA BEN t rSiN08WED8TRUD W Z C wint van de Gouwe Ook in d Stedelüke Zw minxichting te Gouda werd gisteravond een toetsingBwedstrüd gespeeld tusschen de derde klasse kampioeneti De Goywe Waddinxven en W Z C Woerden De Woedenaren wonnen met 4 0 VriendchappeUJk G Z C II Bos koop 1 1 G R3 ER8 IN PRESTATIETOCRT 500 M GEKLEED ZWEMMEN Zaterdag a s wordt in de Vecht bij Weesp een nationale prestatietocht 500 M gekleed zwemmen gehouden waaraan ook een tiental leden van de Goudsche Reddingsbrigade zullen deelnemen PLAATSELIJK NIEUWS Aminerstol AURORA S JUBtLEDMCONCERT Aan het slot van het kerkconcert dat de Gem Zangvereeniging Aurora ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan in de Ned Herv Kerk heeft ge geven bood de voorzitteer de heer J Visser het gezelschap P Zanen souvenirs aan terwijl den heer H Zanen uit Den Haag die het financieel mogelijk maakte dat het jubileum op zoo grootsche wijze kon worden gevierd als aandenken een briefopener waarop het wapen van Ammerstol was gegraveerd werd aangeboden Bodegraven GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden bos sleutels wagensletltel en huissleutel DIEFSTAL VAN 120 EDAMMER KAZEN Daden gepakt en buit bijna geheel terug In de afgeloopen w eek werd in het kaaspakhuis van de N V Polak s Kaasexportmij aan de Noordstraat ingebroken waarbij 120 Edammerskazen werden gestolen Reeds kort n de inbraak kreeg de politie bezwarende aanwijzingen tegen enkele personen en al spoedig konden Ira van de vermiste Edammers onder de gemeente Zwammerdam in beslag worden genomen Als daders w rden aangehouden P B A van t H H v K en J E De verdachten legden een volledige bekentenis af PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Geref Kerk 10 en 6 uur cand den Boer Ned Herv Kerk 10 en 6 uur ds Verkerk van Moercapelle Ev Luth G m 10 30 u xr ds Bahnm ulier Geref Gem 10 y 6 uur Leesdienst Evang kring Beurgebouw 3 30 uur de heer K Rozendal van Den Haag GESLAAGD On7e plaa sgenoote mej M de Jong slaagde oor examen boekhouden afgenomen door de Ned Associatie van practijkexaitvens Boskoop ZONDAGSDIENST DOKTOREN A s Zondag zal de Zondagsdienst der doktoren worden waargenomen door dokter C H Flein telef 38 rREDIKBEURTEN VOOB ZONDAG Ned Hctv Kerk 9 30 en 6 uur ds B Tuinstra van Huis te Heide Geref Kerk 6 uur ds De Moor Chr Geref Kerk 10 en 6 uur ds Prin s van Apeldoorn Rem Kerk voor Vrijz Hervorden 10 uur mej ds C P Thomsen Geref Gem 10 en 6 uur leesdienst COÖP VEREENIGING De BOSKOOPSCHE VEILING 20 Aug Rozen per bos Else Poulsen 86 78 et Rosalandia 0 70 1 30 Better Times 60 90 et Ellen Poulsen 50 70 et Edith Helen 0 80 1 00 Florex 40 50 et Sweet Heart 1 30 1 80 Pechtold 60 90 et Ingar OSsson 34 48 et Dorus Rijkers 38 42 et Vierlamden 0 80 1 30 Butterfly O 70 1 00 Queen MSry 1 00 Wf ndland 50 90 et Hadley 1 20 1 40 Briarclif 30 40 et Polyantharozen 55 75 et Gemengde rozen 15 20 et Diveresn per bos Clematis Durandi 80 90 et id Prins Hendrik 55 et id Mevr Ie 0 ultre 1 10 1 15 Lelies 0 75 1 00 Gouderak BURGERLIJKE STAND Geboreji Willemijntje dr van W de Bnun en G Stout Teunis zp van H Verboom en S Teuwen Jrw ke Adnana d van A J Wul en G Terlouw Pietertje dr van J W Versluis en A Loeve Elizaberf Ckimelis zn van G Rehhoüt en C Honkoop Ja me en WiUy dochters van A Duran en W Kortenoever KCAIdUA CONCSKTEERT XB STOLWUKUSLUIS Zaterdag ma zal d aiuiMv r eiil ging CaeciUa een i ic t ge ea u StolwUkërsluis LOOP DER BEVOLKING Ingekomen C Lingen v BergamBachit in B 10 G Hol van Moordrecht in B 224 G Rehout a Nieuwerkerk a d IJssel C Troui borst vao Ouderkerk a d Ussel u A 29 J Huvelman van Ouderkerk a 4 JjBsel in B 272 Vertrokken J de Jong na DeUsen C 101 A v d Heuvel raj Ouderkerk a d IJssel Claz Houtman naar Boskoop Emmakade 54 A i Graaf naar Ouderkerk a d IJs i B 44 O Otteiapeer naar Ouderkerlc a d IJssel B 26 O Hol naar G iuda Goudkade 28 T Andriessen naat s Graven hage Röntgenstraat lOO A Beyer naar s Gravenhage Bezuil denhout 49 H Schellingerhout raar Alphen a d Ryn Bilderd jkstraat 6 Haastrecht FREDIKBEUBTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 uur ds W de Voogd v d Straalen Ned Herv Geref Evangelisatie 10 en 7 uur evangelist E v d Endt tt Aalst Geref Kerk lO SO en 7 S0 uur Leett diienat Hekendorp PREDIKBEURT VOOR ZONDAG J Nfed Herv Kerk 10 uur de heer Matse van Zoeterwoude Moercapelle PREDIKBEURTEN VOpB ZONDAa Ned Herv Kerk v m 10 30 en n ra 7 uur ds Ottevanger van Leiden Geref Gemeente vm 10 30 nnn 3 en 7 uur ds Hofman Moordrecht VOETBALLENDE GEMEENTC AMBTENAREN Het elftal der gemeente ambtenaren dat a s Woensdag een wedstrijd iipeeit tegen een elftal van personeel van den distributieknng Capelle a d IJs el ii als volgt samengesteld doel A Dijli achter W de Wit en M R van Md n midden W Kampermao C M Bonnen en W H Sprenger voor A Kwa ik Jr J A Bomhof C Lafeber C Zoe enuii en A W vart Beek BURGERLIJKE 8TAND Geboren Marchien dr van C van der Kaa en J Verrips Overleden Klaas do Rruijn 76 J weduwnaar van T Rietveld Ondertrouwd Hendrik Rijneveid 31 jr en Adnana J Stolk S6 jaar Gehuwd Hendrik Palsgraaf 22 jaar en Cornelia Koopmans 20 jaar LOOI DEK BEVOLKING Ingekomen Nellij van Walsum z b van Amsterdam Vertrokken 14 Palsgraaf grondwe ker en C Koopifans z b naar U thm zermeden Geertriiida Leentvaar denjtbode naar Rotterdam Jacobus Cori ejuen echtg slager naar Rotterdam M iru V H Scoeper scheepsarbeider naarRotterdam x BILJAR rb PE nXlE Voor de compeiltie iet biljartvereea Moordrecht werden gespeeld C v JL Kaa 45 C Trouwborst 35 31 31 C V d Kuy 95 H Verstt g 45 7 C PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 uur prof dr M C van Mourik Broekman 3eref Kerk 10 uur ds v d Stoel Boskoop 6 30 uur ds de Moor Boskoop Herv Geref Evangelisatie 10 en 7 uurds heer H Okkerse Nieuwerkerk a d IJssel RECHTBANK TE ROTTERDAM De rechtbank ie Rotterdam heeft den 35 jarigen el auffeur A S alhier die heeft terecht gestaan wegens diefstal vrugesproken Ouderkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 en 7 uur d J W Woelderink Wijkgebouw 10 en 7 uur de heer A de Redelijkheid godsdienstonderwijzer Geref Kerk 10 en 7 uur candidaat B Rietveld uit Gouda beroepen predikant van Leidschendam Öudewater PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en r in uur ds P J Steenbeek k Geret Kerk v m 10 en 7 uur ds W van Dijk Ver van Vrijzinnig Hervormrlei n m 6 30 uur ds J van Russuni Terwolde Hoofdredacteur J O entera RotttnJ Chef redacteur voor Gouda en OmsireK B f Tleter Oouda Verantwoordelijk voor de advertenti Akkeriddk te Rotterdam Ultgeefster NV Rotterdamach NieuwsöH Rotterdam DE RENAUTO Roman van J KÖNIG Nadruk verboden fonsiek stond op rekte zuo zenrel Uge leden stjik zQn vuisten m HJn zakken an begon tuat en weer ta loopen De ruimte was Ptlein Er viel oehailv de twee glazen Ka iter waarin allerlei monster stonden niet veel te zien Ponsiek kende de monsters maat 1 te goed ijn gansche leven was et to vertegenwoordigd jjjn grUte naren gin vermoeidheid n zijo legenzin He was alles zoni r nnreF e ieven He m itiir inon m ift Tan i n Toot een lakeovriena en daarna awa men de kleinigheden Sn alles zou uu geweest zijn als daar met die Erd mannsdort gekomen was niei iHo mii tengewone goedheid De gedachten van Ponsiek trokken steeas grootere kruigen en zoo ook zijn schreden H verliet bet kantoor ee uep door de werkplaatsen Hi gmn ook naar Corvm s xamer om daar d teekeningen van den vorm te sloi Wal zoo er mcl i Tvw aan de hand zi D EindelUk bet was Dtjna mlddemacbt gal tilj het waehteo op Maar bij daetater niet aan naar buis te gaan Hij wandelde den Weldenauerweg op en ging Den oiiH r fï aef olnner wsar bileer oa Wet munneei uusiea lo laog I niet gezien zei de waard die Bem bediende i Ja ja zei i onslek Ik had het druk Br waa geen tijd om uit te gaan Oan dr mk hij een langen teug en gaf te kennen dat blJ geen lust tol Draten bad De waard wata niet erg In zUn scbik Deze Ponsiek Dieet plakken dat wist bU o nij zou dus vooreerst niet kunnen sluiten Ponsiek bekommerde zictt niet om zijn omgeving HiJ zat eenzaam aan zijn tafeltje en dronk qu en dan een glaa wijn Hy behoorde lot de mensehen die alcohol noodig neobcn en wlen bet geen kwaad doet Den volgenden morgen om acht uur tieide Pon iek bet itsn oor van mr Wevnerr r en vr e naar nii w Corvm Men beueutde aet maar z j was helaas niet op het Kantoor ü en half uur later belde ht weer op en weer speet bet de telefoniste maar juffrouw Corvin was bU mijnheer Weyhem voor dictéten Toen hjj de derde maat opbelde was Juffrouw Corvin juist naar de rechtbank om enkele beslissingen te taooren en toen bij voor de vierde maal den hoorn ifi de lïand bad kwam er juist een jongen binoen eo verzacht mUnheer Pcmslek uit naam vair diens vrouw om dadelUk thuis te Wat IS er dan vroeg hfl en legde den hoorn naast zlcb ojj tafel Is er thuis Iets gebeurd k weet bet niet mUnheer maar Ik geloot dar er t met luffrouw Pon stek IS Zij Is van de trap gevallen Ponsiek lette niet meer op aeu gen HtJ sprong haastig op greep naat zijn jas en rende de trappen at de straat op en zijn buis binnen Hij bad geen duidelijke gedachte meer Opeens was hef als een openbaring voor bem geworden hoe Hel hij Lieselotte had lUn dochter voor wie hy de vaderlijke gevoelens uit het hart had willen rukken ZS n vrouw kwam bem tegemoet Wat ia erf vroeg bij zUn stemdempend toen h J haar opgeheven bandzag waarmee naar de deur vanLIeaelotte s kamer wees ZU is uitgegleden en van de trapgevallen Mevrc iiw Stiefel zi wees opden longen die in de deur stond isvoor ons naar den dokter geloopen Je X X wacniei j Maar JIJ met je oeenen starnei Ponsiek dat kan Ut toeh voor T Neen Jü kunt nleU doen Helniet goed voor Je Ut kan er beter lee antwoordde zija vrouw en nam eenslagdoek van den kapstok m Toen Ponsiek baar ttouwde een mooi levenslustig meisje ƒ Nu was dat alles verdwenen a ding was gebleven baar 4rooti held waarmee zü allen omrmpac Kan üc intusschcn lot doer baar man Wordt eoito