Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1942

VRIJDAG 21 AuuUdiUS 1942 iven Sebooaho i SEVUBf TE Mmrx o I rrfUwr by Ned fll Sje Onn en e e Hertogen o prwüluot t Hump Ki S wZ September i Jjr j Dooww te H to en 5 Stolwük jlgfBSVttTKS VOOE ZONDAG J Herv K k lOJO uur d L U f A e WJO en 7M uur d VeenendaaL Waddinxveen gCVONDBN TOOKWEEP d n ui J inhoud bij J TUtoMns Nesse 48 portemonnaie L inhoud W A Baas Nesse 34 collier 11 JJooijenkind Henegouwerweè 65 Te bevragen ten politiebureele porte B m l met mhoud BVRGERUJKB STAND fiêhnen Adriana d van G C VerJS Bi W C Sturkenboom Anna Sla d van H J van der Pouw en MA Steenbergen Jan z van B Albfes W Poot Henn Johannes Manajz f h a M V Duijnstee en C A Il jt WilhPlmina d van A van der JLnin N Clazing Maria Jannia e d firp Mllenaar en J Broer Co nelis 1 II W van Triet en J Gelt erblom GJliuwd M van t Wout en C de u n 1 R van Beek en M A v Hoven Ovtrieden M C Verklei 19 J BINNENLAND Veehouders leverden te weinig melk af Dl OVERHEID mAAKT VAN HAAR BUZONDbRE BEVOEGDHEDbN bEBRUIK Het IS retds herhaaldelijk betoogd dat m deze tijden v uiterste bcptv king op het gibied van de voeding de overheid niet kan toestaan dat waar ievolle vocduigsmiddelen of gronditolfen aan hun bestemming worden onttrokken hetzij opzettelijk hetzy door onbekiiraamheid of nalatigheid Daarom zijn den secretaris generaal Mn het deparltment van Landbouw en Visscheru vergaande brvoegdheden toegekend tegenover boeien die hun taak ten behoeve van de voedselvooriiening op onvoldoende wijze vervullen Gelukkig ziet het overgroote deel ÏMMBwe bo ren het groote belasig van let luist naleven der opgelegde verplichtingen ten behoeve van de voed lelvoorzicning m doch nog steeds zijn t boeren die door hun handelingen de normalen gan van zaken verstomi In deze gevallen waarin de boer iuiijn veiphohtingen lot m of afie venngvar pioducten met nakomt kan thans de inlevering van andere producten worden opgelegd b ét aankondiging van deze mgrijMM bevoegdheden is medegedeeld illBSB erop kan rekenen d t er zonte unélen gtbruik van zal worden msikt n wel m het bijzonder ten unea van hen die ondanks alle geRWn waarschuwingen zijn blijven WOrtgMn met hun knoeierijcn en llttnnede aan de voedachoorziening poon diadt hebben toegebracht til 411 geen ijdele woorden zi n ge Ni moge daaruit blijken dat de XRltrli geneTaal Uians aan 13 vee Mtn la de provincies Drenthe Gel Hud Zeeland en Limburg de plicht t OKelegd tot inlevering van een M vm kan veeatapcl N een diepgaand onderzoek is ko ifn vast te staan dat deze veehouders n verhouding tot het aantal door hen Jftnolken koeien over een lange periode k kl S melk aan de fabriek l mn geleverd of anderszins lelk 8n het normale distributieproces heb n ontlTCkktn iMHlders in Azewijn gem fm Nykerk en St Kruis gem wdwAurg zullen acht koeien moe n leveren een andere ve houder ijkerk en veehouders te St Geer Wen Vierakker gem Wamsveld w verplicht tot in evering an rcsp vof en vier koeien een veehou t Voerendaal en twee veehouders V 2 llen afstand moeten dóen n fru koeien terwul veehouders te 1K Oostburg Stem en Assen e koeien zullen moeten mis P inJevermg beteekent een extra S JJ WiJcht boven de normale verr elf V ermg De d eren die Jjjl rgoedmg worden overgeno2 y notura worden geleJ JiS WA dat hiervoor geen bons to genomen Het bedrijfschap l J n v eesch zal voor deze veefcotrfM timum aantal aan te Uiïïrn evenredigheid ver it beteekent dat voor hen het j iim lager zal worden Vastgesteld Ï V naar de geldende maat Bet geval zou z n geweest VAN ALLES WAT Het anker Tan het derde schip van Columbus gevonden Op een eenzame plantage op het land San Domingo werd kort geleden een oud verroest en sterk gesleten anker gevonden Nadat deskundigen een onderzoek hadde mgesteld steBle men vast dat dit anker afkomstig is van het sctiip Santa Mana waarmede Columbus op 3 Augustus 1492 uit de haven van Palos in Spanje is weggevaren Het anker dat ongeveer drie kx weegt zal aan bet Columbusmu eum in Chicago worden geschonken De ankem van de beide andere schepm Pinta en Nina die tegelijk met de Santa Maria uitvoeren worden daar ook bewaard Op elk wi de drie ankers staat in ruw onbeholpen hand sdmft waarschijnUik de hand Van een zeeman uit dien tijd de naair ingekrast Van het schip waarby het hoorde Ten overvloede kan nog worden vermeld dat het juiit de Santa Maria was die strandde toen CoIgoibus de eilanden Guanahani Cuba en Haiti had ontdekt Daar Columbus van 6 December tot 16 Januari 149 op San Domingo werd opgehouden is d vonds van het anker ook uit histonich oogpunt gezien waarschunlijk van bete enii HET MERKWAARDIGSTE rOSTKANTOOR TER WERELD Het kleinste postkantoor ter wereld bevindt zich op de verafgelegen Cala pa os eilanden die ten WeSten van Zuid Amerika midden in den Stille Oceaan liggen Hier bevindt zich op het grootste eiland op een plaats weJ ke door de enkele eenzaam gelegen boerderijen goed te bereiken is een ERVARINGEN OPDOEN De Britsche lanomg bü Dieppe E R IS een oud spreekwoord dat het over door schade en schande wijs worden heeft Het zal daarbu echter zaak zyn om niet zooveel schade en achaiMe op te loopen dat er voor wgs worden geen mogelijkheid meer over blgft Bn wanneer thans Britsche militaire kringen verklaren dat het hoofddoel der irmiddels ongedaan gemaakte landing aan de Fransche Kanaa kust slechts in het opdoen va ervaringen bcitond terwgl de Amenkaansche zen der Schenectady het vanmorgen over een generale repetitie voor een in vaaie had dan mag men zich afvragen of die ervarmgen met wat duur betaald worden n of de k o s t e n draer generale repetitie niet verre hel eirentu ele nuttige voordeel te boven aan Men weet waarom het gaat Sinds het nieuwe Duitichc offensief m OostEuropa bewezei heeft dat a ie verhalen over een verzwakking van H tiers leger gedurende de wuitermaanden ongegrond zijn geweest en smds de Duitsche Stuka s en pant cr agens teeds dieper in de Sovjet Unie binnendringen roept Moskou steeds lui der om de vorming van een tweede front m West Europa ter ontlasting van den onverminderd hevigen druk op de bolsjewistische stellingen m het josten De Ang o Amenkaansche militairen begrepen dat ze iets moesten doen om hun onmisbaren Sovjet bondgenoot althans de illusie van hulpver en nirg te schenken Maar zij begrepen emk dat ZIJ voor de vorming van etr der geluk freMit bij lange na n et m staa waren gezien hun eigen tekort aan ichepen en aan vliegtuigen en gezicn de machtige versterkmgswerken der Duitschers langs Europa s Westkust Doch er moest en zou iets gedaan moeten worden om Stalin en den Engelschcn man yi the streel cp zijr minst het gebaar eener militaire activiteit te schenken En zoo kwam de Amerikaanwhe eneraal Marshall o de geniale gedachte der amphibieaanvallen aanvallen uit zee het land op en dan na een kort verblijf aldaar weer het water in Zoo kregen we landinkjes te St Nazaïre en Boulogne w aarbij het aantal weken van voorbcreidmg ongeveer even groot was als het aantal uren dat de geallieerde landingstroepen het aan de Fransche Westl ust vo houden konden Een heel wat grooteren opzet dan de activiteit dezer eerste speldeprikjes vertoopde de gistermorgen in de vroeg te begonnen landing nabij Dieppe een landing welke kort op Churchills besprekingen te Moskou volgde Meer ervaringen opdoen heet het te Lon den jiu de Duitsche kustvetdedigers bmnen de tien uren kans hebben gezien om een ter plaatse numeriek sterkeren tètónstander tot derj aftocrtit te dwuigen Dkich is de prys voor deze ervaruigen n êt veei en veel te hoog Vier EngVlsche torpedojagers twee torpedobooten en vier transportschepen verdwenen onder meer in de golven ruim honderd vliegtuigen der Anglo Amerikaansche Iucl lmacht gingen verloren bijna dertig pan serwagenS werden stukgeschoten en ongetwijfeld loopen de verliezen aan manschappen aan die zijde m de duizendeh Ook wanneer men aanneemt dat de wunvat l eve t gd aan een dikken boonutam b dit vat worden door een nauwe opening de brieven en drukwerken geschoven De Iichtini jeschiedt meestal één keer in de maand soms m de twee maanden Dit htoigt af van het feit of er een schip btj de Calanagos eilanden aanlegt Dan wordt de merkwaardige postbus geleegd en d poststukken met het schip meegegeven Tot nu toe hebben de brieven hoewel met byzonder vhig steeds hun doel bereikt OUE UIT PnTEN TAN I ZONNEBLOEMEN Men gaat meer en meer aandacht besteden aan het kweeken van zonnebloemen Er zun zelfs Zonnebloementhousiasten die zonnebloemen op hun balkon planten doch dit zijn uitzondermgen Het is het exotitehe vali deze groote bkiemen die men dagelijics hooger ziet worden met haar breede bladeren die evenals de jtengel net stijve haren zijn bezet dat de groote aafttrekkehjkheid ervan vormt De zonnebloem brengt ons als bet warf een groet uit verre gewesten Zu is afkomstig uit Zuid en Noord Amerika waar zy inheemsch is en waar iij m tal van soorten voorkomt Er zijn zonnebloemen die weinig hooger worden dan een meter doch er zijn ook soorten die een hOogte bereiken van drie en zelfs vier meter Men treft bloemen aan die een doorsnede bezitten van 30 tot 50 centimeter en die meer dan 2000 zonnepitten bevatten Dat de zonnebloem zich op het oogenblik zoo iti de algemeene belangstelling verheugt heeft zij te danken aan deze zaden Vooral in het Zuiden en Oosten van ons werelddeel wordt ZIJ op groote schaal aangeplant Vochtige grond is daartoe het Jieste geschikt Uit de pitten wordt de zonnebloemolie gewonnen die ook m de voedingsleer een zekere rol speelt doch in hoofdzaak wordt gebruikt voor de fabricage van gelande troepen kans zouden hebben gezien om enkele Duitsche verdedigingswerken te vernietigen of te beschadigen een schade welke m enkele dagen of weken te herstellen valt dan nog zullen de verliezen der aanvallers m dit geval Onvergelykbaar veel grooler zyn 2 er fiappant is het zeker ook dat deze by verrassing ondernomen landing onmiddellyk voldoende Duitsche troepen tegenover zich vond 4 zonder hulp van van elders aangevoerde re erves sterk genoeg bleken om den vijand m den korst niogclyken tyd terug te wyzen Merkwraardig ook dat de op Dieppe geconcentreerde geallieerde luchteskaders geen kans hebben gezien om zich aldaar althans tyde lijk de superioriteit m df lucht te ver overen Dat met Engelsche maar Canadeesche en Gaullistische troepen te Dieppe de pits noesten afbijten verwondert niemand meer die iets afweet kfah de befaamde Londensche tactiek Om anderen voor zich te laten vechten En dat Ma sky de Sovjet gezant in de Engelsche hoofdstad eerstdaags wel weer met driftige stappen op Churchills werkkamer af zal gaan ook dat behoeft geen verbazing meer te wekken UIT DE PERS De Salomonseilanden In öt Waag vertelt F J Wahlen iets over de ontdekking en de gescniedenis van de Saiomois eiianden waar ihans zooais men weet Amenkaansche iroepen aan and zyn gegaan Hy vertelt o a Sedert de ontdekking dooe den Spanjaard Aivaro Mendana anno 1567 die in deze ongekende wateren vtrzei d was geiaakt en om het Hof van Philips II in Spanje maar te imponec ren met de vermeende fabelachtige acnatten iijner ontdekkuig aan de eilanden den jetwat snorkenden en suggestieven naam gaf van Mendanas Is as de Salomon had Spanje er verder met eena meer naar omgekeken Het had op dat oogenblik liouwens wel wat anders te doen wegens den oorlog in de Nedei landen en de op komsi zijner noordehjke rivalen ter zee Spaanjche en Poilugeescbe cartografen maakten op hun meekaarten er dan ook geen gewag v in uit vrees de vooract en der orldekkmg aan an aeien te zien var oren gaan By toeval landde er twee eeuwen later in 1767 de franschman Philip Carteret op de oosteliike kust van wat nu üowereiland heet zonder ook maar ergens iets van Spanjaarden te bespeuren Hy hcesch er de Lelie vlag Zyn landgenoot de ontdekkingsreiziger Louis de Bougainville hem door Choiseul dn ondernemenden mfnis ter van Loüewyk XV achterna ge zonden kwam er amper een jaar later eigenlyk ook toevallig terecht Hi heeft echter ae verdienste de eilanden Buka Bougainville en Choiseul ter eere van den dusgenaamdcn minister op kaart te hebben gebracht Een M de SurviUe die hem m 1769 volgde en wat langer bleef niettegenstaande een beslist vyandige houding der jnboor lingen moest tenslotte vluchten daar de bewoner zich aan menschen etery te buiten gingen Toen in 1788 de Engclsch kaperkapiteiii Shortland van den prins geen kwaad wetende op de Salomons be landde m de ver nderstelimg dat hij op het lang gezochte nieuwe contu nent van het Zuiden was terecht gei zeepen vernis en lakkeff In het Oosten heeft men de gewoonte de pitten te kauwen De zonnepitten zyn ook van betee kenis voor het mesten van gevogelte De vervalschers van levensmiddelen hebben er zich eveneeVis van meester gemaakt door er een product van te Tabnceeren dat dient om de amandelen te vervangen Haar groote waarde onfleenen zij echter zeraals gezegd aan het hooge oliegehalte waarvan op allerlei wuzen partij wordt getrokkwi Dit is dan ook de reden waarom de zonnebloem de laatste jaren een plaats IS gaan mnemen m land en tuinbouw HOEVEEL HONDERDJARIGEN ZIJN ER Het statistische centraalkantoor van Stockholm heeft kort geleden zijn langdurige onderzoekingen beëindigd over de vraag hoeveel menschen den ouderdom van 100 jaar bereikten of reeds overschreden hebben Bij deze onderzoekmgen is komen vast te staan dat het paradijs der honderdjarigen Bulgarue is want daar telde men het in verhouding grootste aantal grysaards met alleen van Europa maar van de geheele wereld Het percentage van 282 honderdjarigen op elke millioen mwoners toont aan dat Bulgarue nauwelijks door een ander land kan worden overtroffen er zijn daar niet minder dan 1200 menschen die reeds den leeftyd van 100 achter den rug hebben De tweede plaats in deze interessante statistiek wordt mgeno men door Brazilië en Columbia met elk 140 honderdjarigen op 1 miUioen inwoners Daarna volgen Zweden met 65 en Denemarken met 31 op elke millioen Italië Duitschland en Zwitserland komen met boven 2 honderdjarigen op het millioen Door betrouwbare schattmg heeft men kunnen vaststellen dat er in de geheele wereld ongeveer 2500 levende menschen ouder zijn dan 100 jaar komen noemde hy de eilandenreeksnaac zyn koning Nieuw Georgia Daarna komen er een halve eeuw nogmaar sporadische berichten van de Salomons naar Europa Er ontstaatdan allengs een soms bloedige rivaliteit tusschen Fransche en Brit sche vrybuiters en avonturiers ter tee om die Papoea kustbewoners nu endan eens grondig te stroopen Herhaalde pogingen van Fransche missionarissen om er zich te vestigen liepentot midden in de vorige eeuw nog opmislukking uit telkens was na kortentyd de missie geheel uitgemoord misschien wel opgep euzeld Interpellaties m het Lagerhuis over zoek geraakte schepen en uitgemoorde zendmgsposten haalden ook mets uit over een zekeren Benjamin Bo d diemet zyn jacht The Wanderer verko s in die tropische kustwateren tekruisen en na er aan land te zi n gegaan nooit meer werd terug gezienstonden de Londensche bladen v i 1873 nog maandep lang vol Voor het Foreign Office was er toen op de SSlomons eilanden echter niets te verdienen dat een optreden van de Biitschevloot wettigde Eeirst nadat in de 90er jaren Duitsche handelshuizen erenkele factori en hadden opger cht dit was tydens Duit chlands eersteenergieke kolonisatie periode werden de Engelschen daardoor b ijkbaarzoo geprikkeld dat de re i lang s epende pnderhandelmgen over ee i wederzyds Ae af baken ng van Britscheen Duitsche invloedssferen nu plotseling eindigden m de Conventie van 14 Nov 189 Dat was ec itpr pas na het uitbreh en van den Boerenoorlog in Zuid Afrika Wat IS de artueele zin van d yerwikkehng rond de Sa omons e lahden Wanneer Australië voortdurend spreekt over een dfeigende Japa sche invasie is dit geen overdreven vrees voor een onwerkelyk schrikbeeld Het MiOk iiiimmfi Sliafé jgujiji Restauratie van molens Van de 22 vv ndmolens die Sch edam heeft gehad zijn er nog slecnts drie intaet Dat 7ijn De Due Korenbloemen De Vrijheid en De Walviseh De e due molens zullen worden gerestaureerd V n eerstgenocmdcn molen zal alteen de wolfsbalk worden verjueuwd de revtaiirafie van De Vrijheid is slechts van gpringen omvani maar groote veranderingen zal De Walviseh ondergaan gelukkig cehter meer in dan uitwendig Uitwendig zulU n alleen de vv eken worden gebusseld door de firma Van GELDIGE BONNEN Artikel Boo Aantal tsL Aardappelen 4aA IH k 23Au Aardappelen 42B Vk kg 22 Aug Aardappelen 43A 1 kg 2SAug Aardappelen 43B A kg ZSAiigBeschuit br ofgeb 42 75 gr 23 Aug br of geb 43 75 gr 29 Aug Bloem br 362 363 364 365 70 gr SSept Boter 42 125 gr Sl ugBoter 235 2 36 en 3 35 3 36 4 36 125 gr 12Sept Brood of geb 42A 400 gr 22 Aug Brood of geb 42B 50 gr 22 Aug Brood of geb 43A 400 gr 29 Aug Brood of geb 43B 50 gr 29 Aug Chocolade 41 42 100 gr SSept Gort 360 250 gr SSeptHondenen k br 6 IVï ft 10 kg 31 Aug Jam 358 500 gr SSept Kaas 367 368 369 100 gr SSept Koffiesurrogaat 338 250 gr 5 Sept Melk 41Atm 44A 3Vi L SSept Melk 41Btm 44B 1 L SSept Petroleum EAkaart 01 2 L 22 Aug Peulvruchten 359 250 gr SSeptPudding verm maizena 361 100 gr SSept Rundvet 44 100 gr 12 Sept Ryst 4 41 4 42 res 250 gr 5 Sept Scheerzeep U 80 gr 81 Aug Sigaretten dames v 43 20 st 29 Aug Suiker 357 1 kg SSept Suikerwerk 43 44 100 gr 5 Sept Tabakskjart 42A 1 rants 22 Aug Tabakskaart 43A 1 rants 29 Aug Textielk 3e serie 41 1 m 120 Textielk 2e serie behalve bon K Vleesch 42A 100 gr 22 Aug Vleesch 42B 50 gr 22 Aug Vleesch 43A 100 gr 29 Aug Vleesch 43B 50 gr 29 Aug i geldthier geen verwyderd gevAr Het geldt een operatie die daarover zyn alle militaire kringen van Japan het eens voor de eerstvolgende jaren op het program staat Australië kent het gevaar Doch het blyft werkeloos En het belet ook ènderen iets te ondernemen Australië lertrouwt blmdelings op de Engelsche vloot Het spreekt van Singapore als van zyn basis omdat hel een paar miHioen pond vbor de versterkingen heeft bygedragen Doch dit alles belet geenszins dat het aan de Engelsche itrfmi gratie den toegang tot ziin gebied blyft ontzeggen In dit land van zelfgenoegzament heerschte reeds kort na den eersten grooten oorlog IIH 1918 werk oosheid Lord Northc iffe eigenaar van The Times kabelt m 1922 zyn geruchtmakende artikelen van Sydney naar Londen om miHioenen blanke kolonisten maar Austral blyft door zijn leegte byna zoo groot ais tweederden van Europa het grooiïte gevaar voor de v ereldpoh iiek Australië moet leeren inzien dat net niet aangaat zyn koren te laten rotten ziin smaasappclen in zee te gooien zyn katoen te vernietigen en s echts 19 pet van zyn slachtvee te consumeeren omdat de re t i iet aan de kwa itci s eischen zou voldoen terw i i 90 miluoen Japanners op weg zyn van honger om teTcomen Behoort aan deze doorloopende ïrovoca ie niet een e nde te worden gemaakt door Australië open te ste len voor de milt oercn n enschen die er in Eurppa en Azit Ie veel zyn Op het eerste gezicht zult u denkenDat is zeker een citaat uil een of ander Duitsch blad of tydschrift van delaatste dagen M Het staat te lezenn de Nederland he vertaling Japan Nfden Bocshui Tilburg van LeJapon dans le Monde van Anton NZisch a t il Foto R N ScholU Bussel uit Weert hetgeen be eekent dat de wieken zullen worden gesiroomUjnd De grootste veranderingen komen mr wenelig waar besonrten is met het bouwen van grootere karen waardexir het mogelijk wordt grootere hoeveelheden graan te verwerken Bovcnilien komt er een regelaar op de steenen hetgeen van groot belang bu het maal proces is Door deze vierbetenngen hoopt de firma Casea eigenares e van de molen een grooter rendement te verkrijgen De verbouwing wordt uitgevoerd onder leiding Van deh molenmaker De Graaf uit tSouda mSTRIBUTIEIIEOWS fKstributie vait aardappelen In verband met df aanwyzing van de bonnen 43a en 43b van de Wd appelkaart voor het koopen van oaA scheideiJuk 1 kg en kg a appelen wordt er van bevoegde ji jde nogmaals de aandacht op gevestigd dat bet koopen en afleveren van aardappelen op de voor een bepaalde woek aangewezen bonnen niet geoorloofd is op den aan die week vooraf andcn Zaterdag Op bon 43a en 43b mogen derhalve op Zaterdag 22 Auguitus 1942 geen aardappelen worden tfetrokken of afgeleverd De keu eboti HET PUBLIEK WERKE ItfEDE AAN EEN REDELUKE VER EELINa Brume boonen zyn piulvrtichten maar capucyners en grpene erwteiv ook Voor die distributie Zyn zie gelyk maar een huisvrouw denkt daai meestal anders over IndJen zy een zoogenaamde keuzebon ontvangt vooi peulVruchften is haar keuze gewoonlijk onmiddellyk bepaald V or den krui denier zal het moeilykhe en opleveren indien vele huitfviouwlen dezeltdt keuze hebben gemaakt Hy ontvangt zelf op zyn toewyzing een bepaald percentage van iedere soort en bii is dus wel verplicht ze in dezelfde verhouding onder zijtfi klanten te distribueeren byvoorÜeeld een derde brume boonen twee derde grotene erwtefK Nu zyn bruine boonen een kostelyk voedsel maar groene erwten zyrt e venmm te versmaden Zy zyn voedzaam en kunnen op verschillende manieren zeer smakelyk worden toebereid Wie düs haar zipnen gezet heeft op brume boonen en gedeeltelyk met groene erwten genoegen moet nemen behoeft zich alieiminst bekocht te ge voelen Wat voor de peulvruchtenbonncn geldt kan ook woj d n gezegd van andere keuzebonnen zooais byvoorbeeld diC waarop maizena verfcrygbaar is Men zal vaa genoegen moeten nemen met het art kc dat de leverancier beschikbaar heeft hetzy ouddmg mSizena vermicelli tapioca of aardappelmeel Er IS keuze genoeg zooais uit deze opsomrnmg blyk Maar de huisvrouwen hebben meestal dezelfde wenschen Het is echter met mogelijk dat een khiidcnier aan een klant dae zes keuzebonnen waarop onder meer iuddinft te verkrygen inlevert op allo es bonnen pudding aflevert De krm p er krygt met zooveel pudding toeWfezen dat hy dergelyke klanten d or dik en dun hun zm kan geven Als dat het geval was zou er geen prake zyn van pudd ng op een keuzebon Dan kon er een oudlg een puddingboi worden uitgegeven Uit het feit dat er een keuzebon bataat kati reeds worden geleid dat er van de daarop beschikbaar gestelde artikelen afzonderhjk wet voldoende voorraad te om er het geheele Nederlandsche publiek mes te voorzien De kruidenier kan hier natuurhjk niets aan doen Het is daarom onbillyk hem een verwyt te m ken als hy met aan de wenschen ten volle kan Voldoen Verreweg d meeste kruideniers doei hun uHerst best om hun klanten zooveel mogfliik van dienst t zijn en wi mogen ierust zeggen dat het meerendeel daaron inderdaad blyk geeft van een pnjzenswaardige gemeenschapszin Doch ook het publiek welke medo en make het den winkelier niet te moeihjk dixir ei =chen te stellen wairaan ten slotte toch met kan worden voldaan Men beKienke dat de wjnktliers n de en tyd door de vtle di ributiemaatr geien aan tal van verpliehtingen hebben te voldoen Een wederrydvh begrypen en een juiste samenwerking tusschen publiek en VMnkelier wordt daarom ih beide belang aanbevolcTi j Winfprhil p NcdrrJnnd loterij S 1142 helppkent nroote kan op j f éen der twee miUioen ejcldpryE nJaw i X KUUST EN LEHEREN FBDf MONtMENT VOOR DE TACHTIGER ie AMSTf DAM I bij Naar wij vfrntinTn bestaan er p aimci J het imecrtebestuur an Amsterdam om dt gioDte ftgiren Uit de Tachtiger beweging in on i Nedeilandeche letterkuude door een moDuinetit tL ectt n In dit m ument waar oor een Neder laudch beeldhouwer tz t een opdracht ia ont ng i en dat waarschijn ijk in het ZuidetJfk deel van Amsterdam al worden Keplastft worden de foeelteni en aangebracht an Willem Kloos Jacques Perk Lodcwljk van Deij sel Fiedenk an Eeden Helene Swarth en Albert Verweij GBOOT NATIOVAAL 7ANGFE Sl Op ZoiidapmifMag Sept om 4 30 uur zal het eerste groote Nationale Zangfeest op den Dam te A daiK gehouden worden Op dien middag zullen duizendtj Mngers en yangeiesetn begeleidt door trïiderdwi mu icl ona goede Nederlandiche lied ten ge hoore brengen Dt IS oor de eerste maal in Nederland dat een dergelijke ma ssademonstrAtie wordt gehouden DE RENAUTO an van J KöNlQ S Nadnfk verboden J i on lek eo stoot toen S TS t veel S S H aSP ofelHooten 2L N ur A uithouden B JÏSL e Z lag met haar oandea gingen s zoekend over net dek Fooiiek aam een teel en ging naast net bed zitten HU nam een van naar lange vtccbten in de haad Wat een weik vaa uet uuUen zetten altya geweest en nu nog lagen de IffuUetjei op naar voorlioofd Pooflek bekeek net jezicDt van tOo doebter Hoe lang was aet geleden dat tiU 100 naar naar gezicht aad gekeken en opeens was aUet uiL iben beetje nutiier een oeetje aarder ras oet getictfit van Lieselotle geworaen maar overigens was Bet nog beuelfds mooie meisjeagezicht van vroeger met de fraai gebogen wenKbrauwen de smalle wangen en den zachtcn mond En op de grove woHeo deken lagen nu aair cnt teeaer oyiia ouneMuaai Is streelde Pooslek deze naaden maar LIeselotte merkte bat toch Plotaelmg deed zU baar oogeo open ZiJ keek atm aan eerst og vaag maar langzamerband helderder Qeeo enkel teeken gat z J dat zij naar vader nerxende ol da het haar verwonderde hem aan baar bed te zien Na jen oogenDilk sloot zy de oogen weer ea zuchtte kreunde zacht Ponsiek probeerde ne zweet dat in kleine oareltjes op baar voorboofd stond weg te vegen Poer jpeena rolden twee groote Iraoen angs naar bleeke wangen Pons ek ooof zich aai i baar over eo greep baar hand Stil maar lieve meld Ik oen Dij e tk pas op Je Je bent met alleen r 1 w Pr e tlaax oogea tiutaa open aa Hi eea hem lang en vreemd aan Het was de ernstigste ea dankbaarste o ik welken hij ooit In menschenoogeo had gezien Buiten gmg de st atdeur open ta mevrouw Fonsiek kwam met den dokter en een verple ter binnen Kinde lyk nep men hem Ja mijnieer ponsiek zei de dokter Ik kan too niet zeggen ot uwdochter ernstia gewona is Uiteriykschynt het van niet Het Is echter hetoeste dat ztj in net ziekenhuis komt Meo Kan nooit weten Pobsiek wisselde een radeloozen ollk met ztjo vrouw Ais u denkt lokter zei nlj eindelIjK inoiIKk AJs u denkt aat Bet he i 5ta ia dan moeten wi aa luuiiyk Het u oogeiwyteia oei oeste ie de dokter Als de p nen erger worder en er komt koorts bij Misschienmoet zU geopereerd worden Er zullenfoto s gemasltt moeten worden Ui zaïopbeUen om de ziekenauto Hebt u olerteléfoonT Neen aan den overkant in de abriek antwoordde Pooaiek taogzaam Rij keek naar Lie elotte Zij had zich opgericht en keek verschrikt van den een naar den ander De verpleegster probeerde tevergeefs haar te doen liggen Zt zegt dat zif B i haar vader vU 1 ijven Zfl wi niet van naar vadervee zegt z J herhaalde de ver er Poosiek keek naar Attpa Zij aad xleta dUtfvvena om no t irAii i e verber gen Hu moest zicb beheerscbca om biet te saikken Goed zei tuj da i 961 z maarbier blijven Wij zullen naar bier verplegen Maar ik moet u erop wijzen begon de dokter dal de al zeer ernstig la Br moet dag en nacht verpleegd worden in s hemels naam zei Ponsiek al gaat al het andere te grondeWij zullen alles doen wat In ons vermogen is En juist als het ernstig methaar is dan moeten wi zBn stemjraic haar wensclier misschien haaraatste Hi bad vergeten en v rnevea