Goudsche Courant, vrijdag 21 augustus 1942

VRIJDAG 21 AUGUSTUS 1942 m De Heer aa Ifevr VIMOBR UNG Vermaak gavan met dank aan Go4 kennia vui da grtworU aa aan welgaaeiaa leeren aantal levensmiddelenkaartenen andelf distributiebescheiden verduisterd en of verkocht Het moetengroote aantallen geweest ziJn Deboofdjcfauküaa in dit proces zyn oaverdachten Burger en i iidman di met 4en verdachte C Kuipers da onregelmatigheden op groote schaal heb ben gepleegd De verdachte Kuiperontbreekt aangezien h voortvluchtig a De verdachten die by den gemeentdüyken distnbutiedienst e Amsterdam waren te werk gesteld zijn HBiCTger Reisig Koehoom Darthtiyzen Colentoander Keizer de Haan Dannenburg Jongman Bos tl wal deVries Landman Sanders de Viaier Koot de Vetter Dekker Schr ofs Hamel Calavon Deze personen warenbelast met de uitgifte van bonbpekjeinlegvellen ed Velen hunner hebbende stamkaarten van fsm lieleden vrienden en kennissen veri imeld endaarvoor herhaaldelyk jjont iewuzingen weten te tiemachtigen HierbUwerd gebruik gemaakt van een gp idale methode zoodat het langen tijdoropgemerkt kon blijven Voornamelijk bestond deze methode in het nietplaatsen van bepaalde kenteckenen opde stamkaarten waar zulk vereischtwan by de uitgifte van de bonboe jeof het nalaten van een nauwkeurigeCd trole Ambtenaren hiejpen elkander hierbij Zy vervalschten lijsten knoeiden met numbert en laier ants ord een groot tompiot dat zich ovorde verschillende distnbutiebureautiheeft rerspreid 4 Ipet Obergerich heeft eerst d hoofdverdachte Burger verhoord 0 k eeh brner van dezen verdachte moet tfiecht istaan Een jaar lang heeft H Burger by den gemeentelyken dis ributiediênst te Amsterdam gewe k zonder zich aan een strafbaar feit te hebben schuldig gemaakt Maar vanaf Augustus 1941 IS hy met de fraude begonnen Er werd met andere ambtenaren gesproken o er de n ogeIi kheid geld te verdienen met distributiebescheiden en een speciaal plan werd opgesteld Volgens verdachte zou dit plan zijn uitgegaan van den verdachte Landman ep was een afspraak gemaakt hoe gehandeld moest worden by de uitgifte van bonboekje teneinde te bewerkstelhgen dat familieleden en kennissen meerdere malen zouden kunnen komen om deze bescheiden in ontvangst te nemen Verdachte heeft om te beginnen 40 bonbpekjes verkocht 1 voor ƒ 400 Het waren boekjes voor vleesch en broodbonnen met een geldigheidsduur van een half jaar Toen verd cbte naar een ander kantoor werd overgeplaatst werd de fraude hier voortgezet Eerst zonder medeweten van een collega die aan dezelfd i tafel zat als verdachte maar la er ook hier weer m overleg met anderen Toen heeft verdachte Burger ƒ 2000 verdiend By een derde plan werden boterkaarten ed verduisterd en verkocht en is er ook geknoeid met de inlegvellen Een en an4er v as pok na overleg geschied terwyl de ambteraren gedung onderImg contact zochten om iC vooikomen dat de zaak zou vastloopen De president heeft den verdachte B een uitvoerig verhoor afgeromen en verdachte bekende de hem te laste gelegde feiten al was hy m 7im verklaringen be reffendp de toedracht riet altijd even duideliik en posrief ÜITGEBRFIDF VEtDIFF STAL TE Ml SSFI KANAAL aao en vw oopbureau van tuinbouw mt JSS Sltp of brt bedrUf dm voer gcMnten ea tmit kunnen bepaSit wwkxaamhedai tot uitvoerinf van hun verordeningen en bealuiteo opéng a aan de veilinsen werkzaam op iiet ebi d van het bedrijfschap voor groeten en fruit met dien verstande echtar dat deze opdrachten in het algemeen gegeven zuilen worden met laemid ïpling viin het Centraal bureau Van da Julnbouwveilingen in Nederland Het Centraal bureau en voornoemde veilingen tijn verplicht hun medewerking tot uitvoering te verieenen Vanwege het Centraal bureau wordt aan elke veihng een persoon aangewezen die voor de onder het voorgaande lid genoemde uitvoering tegenover het centraal bureau verantwoordelijk is De aanwijzing van dezen persoon behoeft de goedkeuring van het hoofdbedrljtschap Aan het hoofdl edrijfschap en de bedrijfschappen wordt verordenende b voegdheid erls bedoeld lo artikel 153 van de Grondwet verleefid 1 De bedrijfschappen kunnen voor zoover door het hoofdbedrijfschap niet anders 1 ti ald omtrent alle onderwerpen op het voor hen aangewezen gebied van de hun gegeven verordenende bevoegheid gebruik maken Het hoofdbedrijfschap kan de verordeningen en besluiten van de bedrijfschappen wijzigen en vernietigen De rechten en verplichtingen van e Nederlandsehe Groentenen fruitcentraie en de Nederlandsehe Sierteeltcentrale gaan op een nader door voornoemden secretarisgeneraal te tiepalen tijdstip en op een door hem aan te geven wijze welk tijdstip en welke wijze voor ieder d genoemde centralen en voor de verschillende rechten en verplichtingen verschillend kunnen worden vastgesteld over op het hoofdbedrijfschap de bedrijfschappen of het aan én verkoopbureau Hangende de totstandkoming egnefregeling ter zake van niet nakoming vap door het hoofdbedrijfschap en de bedrijfschappen uitgevaardigde regelen wordt namens de organisaties tuchtrecht uitgeoefend op dé wijije als is bepaald In par 4 van het Crisis organi Al draait M rcer aog 100 vaak oa ONS VLKMN MRTI Dit fi evaa BMltch n et dnarZiedur S paalaa die nmiterdege in overwaflatnroet nemen mat dewarmteen faabaapartac En eet men niet by zometwarmie dan wordt menlitalamaal flaaw Onze worttaoorteti naar omstandigheden nog tamelijk goed sitpjj m WaaHiaeea BB Baada Talalaaa BBIt rKTBfXaUJi JOHAMNA WILBKLMINA Oouda It Aa IMl Joubertibak tM Ycrioofd JANNY VERSLUYS ea WERNER KIjK EN DE VEOTE Oouda 33 Aagadui IM2 Orotocwag I Hataelt Eikeataao 170 Oevraagd voor d en n een HrrTE DIEMSTBOOe xeHtt kuna koken en werken Oocd loon Mevr Drieaten Molenslngel lao Schlebroek Tel 4S139 Relfkosten vergoed SportliethebbersJ A a Zaterdag 4 3 hiur op het apUBA TIRRIIM NiCHwe Vaart mantrtkkelljke athl tl k wedstrliden Drickamp 80U0A K B 0 AHMERSTOL V ennm nichapMaMriJdan a lLC Oeetname va n meerdere uitblinkers I Toegang gratis Sterke beenifaran soepda spieren een gaaf gebit kortom lies wat een jong mentchenkind noodig heeft om gezond en sterk op te groeien zit tn de liter melk waarop de melkbon recht geelt Ook voor ExdusittT Blo m n en Plcmtéa Het adra Ma HIumU Markt 4 Tel 3é03 1 Steeds uitsluitend de beate soorten Sntaakvoila opmaak Club sir priffélassen in Vliaolulobairar VlleglulebauivkHndifl laakanan eaa Ook bijwerken Dagelijks van 19 32 uur C J VAN OS Vliegtuigbouwkundiga Oed 5 48 VERDACHTEN VOOR HET OBERGERICHT Te Utrecht behandelt het Obergencht een proces tegen 48 Nederlanders die zich schuldig hebben gemaakt aan salmtagg en ernstige overtreding van de distributievoorschriften en economische oorlogswetten Van deze 48 personen waren er 21 werkzaam bij den distnbutiedienst Ie Amsterdam De verdachten hebben in het tijdvak van Augustus 1941 tot Maart 1942 een met meer te contro Burg Trdoststraat 38 WaddiWveen VAN OEL s BROOD eenmaal geprobeerd altijd begeerd Wr wr CVRT Ê GROENENDAALM ♦ V aV VyuJU TELEPOON 3584 II r STAATSEXAMEN Toel Jnivefi Avondc Latijn Griekstb Dipt B I j At 2 Den Haag Di H VAN HAgBINueN Roelofsstr 21 T TT 43J3 Dr W HOVINO v Soutclandcl m T 77 58 73 Verschillentle verdaichten staan terecht Voor de vacar e kdn er dtr Gro nmger rechtbaiik wrrd de opzienbarende velduf d itharceV w lke v as gep egd Mu stii ai aa in de maand Maart van d t jaar N et minder dan 7 verdachter moesten zich than verantvvoordin wegjC s d tf i i of medeplichtigheid of he mg A fre rs itondcn terech A b rt de G ieer Petrus B en Habbo H Hen uit Mus selkanaal die m den nacht van 6 Maart met een wagpn welke stund bii de woning van verdachte B naar het spoorwegemplacement 7ijn geroer en vervolgens uit een wagon geladen met 23 vaten vet 7 vaten hebben ort vreemd In totaal hadden zy 1400 kg V8t ontvaeemd Verdachten bekenden Na verhoor van verschillende getu ep eischte de offtcjer tegen ieder hunner een gevangen s raf voor den tijd van 10 maanden De volgende verdachten zijn Berend R en Heye A eveneens uit Musselkanaal die by deze diefstal op den uitkyk hebben gestaan Eisch tegen ieder 8 maanden gevangenisstraf De scheeps ager Jan B zoon van verdachte Geert Petrus heeft zich te verantwoorden wegens heling Eisch vier maanden Ten slotte stond de hoofdschuldige m deze zaak terecht de monteur Frederikus Rienko H uit Musselkanaal die het initiatief tot dezen diefstal had genomen Verdach te die m het vooronderzoek steeds had ontkend legde thans een volledige bekentenis af De officier beschouwd dezen verdachte a hoofdschuldige en eischte 10 maanden Uitspraak Donderdag i September a s vacant ie W g ns ifocu ziui onze w nkels Markt Zoutmonf troot en dlvlMtroat 34 2S n 26 AiHlustut 9 lof n SChutXelAAR S levensiniööelenBeöRi muiiekeii en ble 171 UNO Nleun keltjka bciiiliten 17 30 O lelapel lü 10 njNSb anlBoordï 11 9 Maj chmuz ik at ie 30 Ötlo Hl ndrlka m zijn farkeat IK 4 B W I NIeuVsber lillen lIJS BNO Ds Ki nHlnnlg UI den aether Kepl ikt 18 0 v ili lvoor t ze ui had lil 31 Zonnige z zomerkSanket gevarieerd prpgran Oe 1 W IS Filiiipraatjeh Vanif M 15 AI ti tiO I de Radio ctilralea die ovtr een h i ïn I ding mf de studies beschikken 1 bert V ïs t accordeon en ïijn Heinz Rün tiann gr p 21 4S BNO J bericht r 22 00 Wiener Bohème Orke r 22 IS In Za erdagich stemmuig gr p eeisle Miiboekje tuudrfi bekomen het achter n het uitgereikte kboeue zich bevindende bliiDCu formulier hadderlmg vultl en mgeic trd aan voornoemd BedrUfiChdp Inge ge de gew zigde regaltotf ts m n verpUcht aor liet verkï gen van een nieuw zakboekie ilte re ds ontvangen lakbofckjn vol tn te leveren lenetnde een nseuw saVjo Je te verkrt en dten men he fnrmuUer dat zich achter in het a tM uitgereikte zakboekie bevindt SP uld an het ktdrii schap vo r Vee en Ii escf L an van Meerdervoort 55 te Ora vrnhiüge in te ztfdin nnd r opfrave van het volledig adres van den Plaatielijkfn Bureau houder tot wirn uc kgebied mti behoort Het zakboekje wordt aan den penoemdm P B H loegezorden en bt h m kan men tegen Inlevtiïfmg an het vorige votle boekje zoo er m er ïtjrt uitgereikt tégen inlevering an A le volle boekjes het nieuu aangevraagde zakboekje bekomen BU de uitreikini vAn hit Hieuwt b kjr kunrw ï de runderen de nog net ter nhterrijae van het zak boekje zijn afgeteckend o ergea hrevwi worden In net flleuue sakboekje Tenemde ern vlufïge uitreiking van bet kje te bewerkstelligen wordt met nadrakverro t er voor te zorgen dat de twtalingad I M voor het zakboekje ti ig is geschied op giro no 44M00 ten name van hetBedri fstfnAP voor Vee en Vleesch te sCravenhafre aange ien andera het zakboekjeniet mnn den PKB zjil worden afeezondenTen behoeve v an eiken handelaar of vertegen onrdiger wordi maar een akboekjetegelijk uitgereikt 7i dïe In aCravenhagelen kantore van voorroerad Bcdrijf rhap een akbQekje wenartten te komen afhalen z jngehouden alle vorige zakboekjes vol mede iebrtngen en tn te lei eren WI95 n vcuuM n mu m M ♦ n e Hilvemim I 119 GrjT muziek 8 Miaaa soleinnis L v Hc igr pi l i 00 MorgcnwOding 10 15 monisch o kest gr p t 10 10 Ltch1 lopn 1 1 10 Planovoordracht 12 i W Nieuw tr zakelijke l riehtcn 13 00 Tu 1 bouw 13 13 Populaire orkestmuziex Kr P I U ¥ Wl kijkm de natuur lol MOO ja 1 Hf I inali den Tei lo k BINNENLAND Etn klein offer Een kleui j ltt vraagt d Naderlandachc ambuljmo slechte tutn u Een offer dat tn verhouding met hel oMer dit de NcderUndsche vrilM lingers lan het Oostfront too lclel i is dat het buna geen offer meer genoen kan worden En welke echtgeaarde Nederlander w U weigeren mede te verken ala het er om gaat gewonden te helpen Niem nd kan dan achterblijven Daarom stort nog van4aag op girorekening Ja Nederlandsehe SHibulance Koninginnegracht 22 Den Haag DOOR J EN BLIKSEM GEDOOD Te Ulestraten L is de landbouwerE toen hy op het Vfld werkzaamheden vtfimchtte door den bliksem getroffen en onmiddellyk gedood Eentweede persoon die by hem werkte werd bewusteloos geslagen Hetslachtoffer was gehuwd en vader vandrie kinderm rAdiohieuws 6EL0 EN 60EDEREN woMtmavu L is i m t6 GramiXooamji t M OehlBb4 yn iu Uek 00 BNO Nl uw bcricht t 1 u Manebmuz gr pi I 7 4 Och ndayxinotMt S W BMOHieuwrtxrlcliten n an rainii ault t ll l IS BTandeiHlii liwmiM uiitae lopo 3 SoUften tir iVi 1 19 V r d huliYnuw M Operette Arlii I i i Daettm lirpl lo 0 CrnstlM muiwk llja Vifcr cickekloderen llJO Debuv praframiTO BODKUM via Beeek en idu erlMit HM ADnanak n 4t BNO Nleum ukelUk borteliIm UWBstcmb WIIQr Kok en lamofoonmuilek MM NnlirUiKla M aeklMm trlirniD Itüllacltlawl ten toon jearla 14 NaItwianen srbeM minWk vrooltlKIwtd 1S4S OrkoteoMVrt rpL I B Mll tnir en wt d muziek a l M Zaai met plalwIwfeKMtna en hel Holten lac Kannc COBBSKN NCDtBIUANftSCa Cl A IM iNfTIltlUI Koersen oor atortlnsen op M lA MÏen verpiichlingen luidende In j j Belga a 3014 ZwitM ache francs JJ rranache fra ra l 7 8 IS i kronen 38 14 Noortche kronen 42 8 2 j che Ifronen 4 5 Flnacha mark 3 S oude achulOenl Altnar nieuwe si JJ la SI pehgl Ï 77 Turkache ponden 1 4 i i i l neha penüS oude achuMan Sio rliutdcn 49J lo T tl IJ J aM kroMa dnehinen IM jrt UU El TiMIIOttW Hoof fi edr ffcbw voor twiiboaiirpodiicteii ingecteld BnMuirBCHAm vo CMUNOmN KM ürfc VOOE BBm TEBLTTBODDCRMNBN VOO TOINBOimZADBN O iMntarii nMnMl M iMMirt rad LaottMW eè Vtaehoitf bMft mrt looiw tmê U Aaivitiu in tnlB 1 het hoafdbMlitMwIxw beuwvredBCten v 1 Het bediHtaebw pwenten en t Uet bedrUlMhap veer lierteelt frotfaeteo Bet bedrtjtwlup veer tuinbonw eden Al gebied der voedselvoorziening waawoor het bpoidbedrijfschap voor tttlnUeuwproducten is Ingesteld wordt aang ezen 1 4 De teelt en de afzet van groentenen fr iit waaronder om begrepen zijnvroege aardappelen b De handel in en de in en uitvoer van 4 onder 1 genoemde producten de al of ilet be of verwertcte soortgelijke buiteniandsche producten met inbegrip van Zuidvruchten yoomede specerijen met uitzondering van vKMge aardappelen 1 e De be en verwprking van de onder b ginoèmde producten zoomede de afzet van de handel in en de in en uitvoer van de door deze be of verwer king verkregen producten en sooi tgelijke buiteniandsche producten d De yerdere be en verwerking van de door de onder c genoemde producten zoomede 1de afzet van dé handel in de in en uitvoer van door deze verdere Ijeen verwerking verkregen Iroducten en soortgelijke buiteniandsche producten 2 a De teelt en de afzet van dèhandel in de in en uitvoer van en detjeen veijwerking van bloemkweekenjan boomkweekerijproducten zoomedevan bollenlen knolieil van bloemgewas j satie besluit 1933 len RECHTSZAKEN b De afiet van de handel in en de tn en uitvoer van de door de onder a genoemde be en verwerking verkregen producten en soortgelijke buiteniandsche prodjLioten Weer een groot distributieproces 3 De teelt en afzet van de handelIn de in en uitvoer en de be en verwerking vai tuinbouw en Sierteeltxaden zoomeae de afzet van de handelIn en de ih en uitvoer van de door genoemde baen verwerking verkregenproducten en soortgelijke buiteniandscheproducten Als gebieden der voedselvoorziening waarvoor genoeihde bedrijfschappen zijn Ingesteld worden aangewezen voor 1 Het bedrijfschap voor groenten en fruit het onder 1 omschreven gebied 2 Het bedrijfschap voor sierteeltïft Oducten het onder 2 omschreven gebied 3 Het bediufschap voor tuintMuwzaden het onder 3 omschreven gebied Voorts wordt bi het hoofdljednjfschap en de bedrUfschappen ingesteld een VOOR DE VROVW 1 Eenvoudige Maaltijden OP VACANTIEDAGEN eens aan de karnemelk sche gortpap die u op de gortbon kant en Idaar koopen kunt Een dergelyke koude pap vermengd met stroop vormt na een maaltyd van gesmoorde tomaten en uien met wat geraspte kaas en nieuwe aiüvtappelen een smakeluke en eenvoudige toespus peterselie en d boter erdoor roeren Gesmoorde tomaten uien en wat geraspte kaas 4 kg tomaten H kg uien 100 gr geraj te kaas wat zout peper l oter bloem of aardappelenmeel De uien schoonmaken Het VoorlichÜngBbui u van den Voedingsraad schryft Aan te raden is ook en doorsnijden Da togepofje gort welke kant maten even boven een en klaar te koopen is gasvlam houden of in overgoteiv met warme heet water dompelen melk en met vruchten schillen en in groote en suiker opgediend In stukken anyden De uien vacantKstljd eens als en tomaten met wat toetje te geven Gort boter i zout gaar smo Ook de huisvrouw dient haar vacantia te hebben Zeer zeker m den huldigen ti d waar in zy met zooveel volhairdëndiheid en moed haar plichten vervult Geheel afhankelyk van de omstandigheden zal vacantia ergens t uiten of thuis doorgebracht worden ren ± 15 4 20 min Hetvocht binden met aangemengde bloem ofaardappelmeel op smaak afmaken met peper en de geraapte moutpaonekoeken met een sla an koolrabi en tomaat f een erwtenpuree en go met tp van versche gemaakt z jn eenvoudige en niet te fcaas er over heen versmaden menu strooien Dit gerecht i Tot slot nog enkele eventueel zondW boter recepten voor 4 per te bereiden Dan ae uien pretb e en tomaten met weinig water gaar koken en het vocht binden Ook kan men deegewenscht de kaas weglaten Een eisch die lédéiw huisvrouw in haar vacantia zeker stellen mag 19 weinig loesk mm Mgen wat betreft de kokery Dus eenvoudige maaltoden die minimaal tijd v n l reidmg vragen Bovendien njoeten ztj voed zaim smakelijk zyn dtar het vacantia is ook iets feestelijks hebben Is dit mogeiyk sonen en Zeer zeker hier volgen enkele wanken die u vacan ie toegewênjjchCdaartoe helpen kunnen Zomersta 250 gr booneJi lU Oehruik gedurend Erwtenpulreesoep dezen tijd als een ge 250 gr groene erwten mekkeluke hulp bU het goo gr aardappelen 2 lwetk eens wat meer de mrter of IMt l waterho 4ki t mrt op goede en Vs 1 taptemelk manier I 1 preitje of tutje bimen 2 kg aardappelen 1 krop Zet uw huisgenooten te van een kropje sla gia 50t gr tomaten SOO eena voor bn na boo wat orperwtjes 1 eet p koolrabi boonennen In da hootUlt b itpel gehakte peterselie water az n wat zout reid rhabarbenme en zout laoter nieuwe aaidappelen in De erwten waischenda schil 6f een sUl die an 2 x 24 uur weekan aandig gaganieerd U en Mat het weekwater opdoor toevoeging van zetlien en Vi uur koken peuvruchtÉi vfedzaam Da pan snel van het gemaakt kar worden Vuur af in de hooikist Ook een stoofsdiotel van plaatsen en daann 6 uüP k plukken de tomaten b v worteltjes d perwloten staan of na 3 uur waascheo en in stukken tjas met rundvleeach of 1 kwartier koken ea op sneden de koolrabi een stamppot met rauwe nJeuw ta hooikist of schillen en raspen de groenten en als toekranten overbrengen aardapreien m plakjes spys fcruisbeasenmoee of De geboende en m stuk nijden Voor het sla VTUchtengruel gort ken gesneden aardappesausje da bot meiten eveneens in d hooikist len de gesnipperde sla van l et vuur af wat gaar lalen worden zal da prei of het mtje toetjjngewraven aardappel zekar velen voldoen voegen De soep nog een erdoor mengen en dit In plaats van dit naV uur laten koken en mengsel met waf boo gatecht kan m een derzeven Eventueel da nenwater verdunnen geUjk geval ook mtmelk het amt eo da Naar smaak wat ilJn stekend tomatensoep versche doperwtjes 1 zout mosterd en p er van versche tomaten be kwartier laten meeaan het sausje toevoegen reid als voorgerecht geb en Vlak voor bet en alle bestanddeelen geven worden Dankt u opdienen de fUn ehidcta erdOor mengen j i 1 SS i peper en mosterd zie recept erwten purae De aardappelen achoonboenen gaar koken af lat n koelen Da kropsla wasschen en De Imonen gaar koken Oflicleal LandbeuamMdadaallniaa voor de provincie Zuid BoUantf AFVOEKINS NOOOSLABHTmaEM Zooalt bekend wordt da le iDgiplletitvaa da vtahoudera dia lundenn In aoodJatcn slaehlan mat t i x bet fHaacbt la ieht verlaagd 1 Hat komt echter dIkwUls v ét dal nn de in nood leilaefate mndercn Ver xUII n de facevMM van da elgenareii la Julala naam adres en organrutleniunoiar ODtbrekan wat vcet inoeilliUiadarf rarom zaakt en een goede afboeklni bamoaUgkt Ter voorkoming van verkeerde aAoaIdngea verzoeken wij de vcaboydtri die tot nog toa yoor hun 1 nood geslaelita runderen geen geldig leveringsbawtjien ontvingen de van de Bedrljfiorgaaiaati voor VM en Vleesch antvanfen fMtenüigan aan ons op te zenden Waaneer wij in hel bezit van deze afrekenlngoi lUn lean door oo daarvoor c i geldig leverincsbewUt uitgereikt worden LANDBOUW CRISIS OROAmSATIE VOOR ZUID HOLLAffD ariKSTOF VOOR OE TEELT VAN KOOL EN RAAPZAAD Voor de teelt van kool en raapzaad lal In het 4 beme tingsjaa en boaveelhrid atikitof van 40 k g N per HJi loage wezen worden Georganiseerden die in aanmerking wenschen te komen voor daze toewilzing dienen MttT 1 8ap aiiibar a s biJ hun plaitselljken buretutiouder en schriftelijke aanvrage in Ie dienen onder opgave van a Naam adrea en organisatie no b Oppervlakte welke met kool en ofraapzaad beteeld wordt c Da voorvHicht d De grbndsoort iel tavel v ea of zand van het betreffende perceel Indien In het voorjaat van 194S blUktudat bet gewas goed door den winter Is Kekomen zal nog een aanvullende flik toftocwijzlng worden verstrek I DE VOEOSELCOMMIS IS VOOR UID HOUJlÏX OISTIIIBUTIE VAN LANOBOUWwIRkTUIBEN EN DRAINEERBUIZEN Meh ngang vdn I Augustus I zUn de aanvraai ormulierMrk A voor het aan vragen v i landbcAwwerktuigen ongeldig verklaard l9 l PpBal hiervoor zijn speciale formulieren yoor landbouwwerklui gen gekomen Alleen die personen die rechtstreeks ofvia hun handelaar bericht hebben ontvangen dat ze een i euw formulier kun nen invullen kunnen hieraan gevolggeven Alle andere aanvragen waarop dus tot heden niets la gehoord zi jn nog In behandeling gendhien of moesten reeds worden afgewezen omdat het contingent uitgeput was Hiervoor dienen dus geen nieuwe aanvragen te worden Ingestuurd daar deze niet m beiiandeling genomen worden Voordat en formulier voor aanvrage van landbouwive ktuigen wordt ingevuld dient de aanvrager schriftelijk te ver zoeken om een M zoek van den 4Ïistent van den RijkslandbouWconsulenl e dat deze zich van de urgentie van bet geval op de hoogte kan stellen In deze schnf telylH Verzoeken moet de zaak reeds uit voerlg uiteengezet zijn met onder meer opgave van joon en grootte van het bedrijf aanwezige werktuigen enz Eerst wanneer bl bedoeld bezoek de urgentie van bet geval voldoende blijkt maf tot Invulling van een tormulier worden ov rgegaan Voor liet aanvragen van vergunningen voor reparaties boven de 100 k g moeten thans speciaal hier oor bestemde formu lieren In tweevoud door de landbouwers worden ingediend AanyMagformulieren voor draineerbulzen zijn te verkrijgen bij de deabetref fende handelaren Btj inzending moeten ze vergezeld ztjn van een schrijven waarin uitvoerig d desbetrefend aanvrage met redenen wordt omkleed Zoowel aanvraagformulieren ali de verzoeken tot een bezoek voor urgentiebepahng moeten worden Ingezonden bij den assistent van den Rljkslandboiawcoo iulent te Barendrech H i van VeAi Dordtscheban 148c Rotterdam Z lel no imij Rotterdam DE RUK SLANDBOUWrONSUl£NT TE BARENDRECJfT LANOBEWERKINB MET PEN TRACTOR Door d steeds ongunstiger wordend mj5torbrjndsto po ii e zal op menig be drijf de Iandbe crk ig in d luicl komen Wi doen dan ook nogmaals een beroep op alle landbouwers di £ een voor omlMOW l eschikten tractor oe Wn om u r üT aisnog een generalir aan t vragen By en onvoldoend aa al generator tractoren ra het landwcrk reer zeker voor een gedeelte ongedaan noctcn blijven DF VOFD ELCOMMJSSARIS VOOR 7L ID HOI 1 AND OORSCHEN IN l 4l 1 43 Voor bet dorschen van dezro uogat zal n en practlsch a ieen o electrisch of door middel van een generator gedreven dorschgarnltuten mogen reken n Een groof jiedeelte van de dorsehmach nes die op vloeibare motorbnindtlof noeten loopen komt stil te staan waar door hel afdocschen zeer zelcer langer zal duren Teneinde In leder geval aoo snel mogelijk te kunnen dorschen wordt vooral van de kleine telers d meeat mogelijk medewerking gevraagd Zy dienen hun producten reeds tlianf gezamenlijk op schelf of mijt te zetlon of bij een grooten teler in de schuur onder te brengen fn elk geval moet men er op rekenen dal er ge ii n i hlne op bel erf iomt i dbneer er minder f dor c n is dan d oplrengst van l Dunder Bij een dergelgxe geringe hoeveelheid producten dient men z n oogst bij een anderen teler op te ber gen of wanneer daar gedoracht wordtl d producten dan bIJ t rijdeir Verder kan men met den loondorseher bespreken waar de oogst het bot g dorsch kan worden opdat r zoo nel mogelijk gewerkt kan worden Wij vertrouwen dat een leder èn In bet eigen èn in het algemeen belang to dez zooveel mogelijk medewerking zal ver leenaB DE VOEOSEIXOMlmSSAIUS VOOR ZUIDiiOLLA n OFFICIEELS MEDEDEELINGKN j mwMHov t f ono T i c vooft yAAinOFIKISDKN H t B drUfsct ap voor ualz jid tn pcMtKoed maakt bekend d t mede tn vrrband met de indgelUklttUt dft een gedeelte ven de rtHEge n den komenden winter ui uttvrle7 n het noodzakelijk is de ffeheele opbrenirst v n zonierroKge oogst 1042 v Kir MatdaeMnderT Ie reserveeren Den telera wordt op tie noodzakeltikheld gewezen r oowel bQ donH Ing aU bU tnlcvertnc de partijen lomerrosce fiMKt afzonderlijk te houden Het Ugt tn de bedoeling aan telen d ezomerroge inleveren boven den rii AtprlJs eeni cg nader vast te stellen premie loc te K nnfn Mocht eve hUlken dat pjtrt4 enwlnterrogge ten onrechte als luinülnTaneurrden angt boden dan yal aan den dtw betreffenden teler ot dekking van de ko len üor ondcrmck en administratie c m nognader vast ia stellen iMdra op den claaaiflcBiieprUs voor winterrogge tn minderingmorden gebracht SOM ORWIJTZIOnP RF FIINO VCM B WWt VERKBUn N VAN IKBORKJrS VEKHAN BELAAR Hfi BedrUfticliap voor v en vlecMh m lakt bekend dat met ingang van 1 September 1W2 eeni c wM JiinR wordt gebracht In d regelmg voof het verkregen van een n euw zakboekje voor den rtimlvciAiaiMlelur 7ot dusver werd een ikboelcle uitgereikt jan hen die daartoe een eerste aanvraag ladden lng 3 l md pn naar het on deel van hei Bedrljfscliap daarvoor In aanm rfctag kwamen voorU aan hen B Mdal a eer