Goudsche Courant, zaterdag 22 augustus 1942

i l ujllr ZATERDAG 22 AUGUSTUS 194 te Mei 1 opitetteiqic a i de Brand toffencommiasie te Gouda een inventarislijst had toegewDden en ondeitee kend waarop hu ea anjuiito Mave had gedaan van zijn werkelijken kolenvponaad VewlacWc JielKnde tot het feit te lijn gekoroèniomdat hij met zijn bedrijf eigde y Kt te loepen WeJ bezat hy toewijzingen doch kolen had hij er nog niet op kumcB oatvancen Zeer emstii noemde het O M dit feit en vorderde veroonleelin tot ƒ 500 boete subsidiair 2 maanden hechtenis Het voHii luidde ƒ 250 boete subsidair 1 maand hechtenis DrI kaïCB achter eeji boom Rechter en officier luiiterden verbaasd naar het onwaarschijnlijke verhaal van den 20 jarigen betonwerker A J van Breukeirn uit Woerden Ik reed op myn fiets edelachtbare én toen zac ik dat er drie kazen achtereen boom lagen Ik van mijn fiets gesprongen en onder mün kleeding verborgen want ik kon ze toch niet latenliggen T Je had de politie moeten waarschuwen viel die rechter in Ik kon die Vazen daar toch nietlaten liggen Ik wilde ze naar de politiebrengen Zoover is het niet gekomen overdacht de rechter Je werd aangehouden Hrt was kaas zonder rijkanerk De officier vorderde ƒ 40 boet of 20 dagen hechtenis en voegde er bij Met verlMurdverklaring van dedrie kazen doch dat zal je wel weinigkunnen schelen want re waren naarje zegf toch niet van je en je wa ermede op weg naar de politie De renhter wees vonnis conformdezen eisch Verdaehte Dan ga ik in Cassatie Rechter Ga uw gang Konsen zonder b on Tot ƒ 20 boete of 10 dagen hechtenis werd veroordeeld de 47 jarige lomj n koopman H v Harmelen uit Oudewa ter die zonder bon 82 paren tweedehandsche militaire sokken had gekocht en weder verkocht Predikbeurten ZONDAG II AUGUSTUS Ned Hervomide Gemeente Sint Janskerk 10 15 in plaats van 10 uur ds H S J Kalf 5 uur ds H van Dijken Westerkerk 10 uur ds D Broers van Schiedam jeugddienst S u geen dienst Ver van Vriji Bervarmden Kleine Kerk 10 30 uur ds J van Rossum Terwolde Ver CalTijn 5 uur de heer J Vroegindewey VMi N V Vervoer Mij De Twee Provinciën GEVESTIGD TE JUTPHAAS Diatrictskanloof ZtiidHoiland Kipderdijk D 330 Telefoon 436 Bijkantoor Scho inhoven Kat Telefoon 315 Aatobusdienst Schoo hoven Gowla t v via Lekdijk naar Ammerstol Bergstoep Bergambacht Stolwijk Stolwijkersluii naar eindpunt Oouda station N S DIENSTREGELING OP WERKDAGEN Middelharnis aeoMiistrantsehe Kerk 10 30 uur ds J Nienhuis Lathersehe Kerk 10 uur cand H Johannes v Deventer Oad Katholieke Kerk 10 30 uur pastoor G P Gisket Gcref Kerk 10 en 5 uur ds J P C ten Brink GeicL Geaeente 10 en 5 uur ds A de Blois Chr Geret Geneente 10 en 5 uur leesdienst Ned Geret Gemeente 10 en 5 uur ds Joh van Welzen Woensdag 7 30 uur da Joh v Welzen Vrije Evaacelische Gemeente H en 8 30 uur ds H C Leep Donderdag 730 uur Bijbellezing en bidstond Nederlandsehe Gekwfsgemensdiap Het Leger des Heils 10 uur Heiligingsdienst 7 uur Verlossingsdienst Leidster J v d Veen Donderdag 7 30 uur Heiligingsdienst leidster J v d Veeiv Vrjiij Apostolische Gemeente Reunie bovenzaal 10 en 5 uur voorganger A Bioekhuisen Jong Neéerfawd v ar Christos Lokaal Ma oli Achter de Kerk 10 8 uur n m de heer W F Kloos ingaande 24 Augustus 1942 mtamnnier 13 5 7 9 9 35 11 35 9 45 11 45 9 551 11 55 10 101 12 10 25 12 25 O Sehoenh stainin brng V 4 5 Ammeraloi year 7 7 B r aaikacbl doep 12 9 SMwUk d rp IH 7 Oouda station A Triia S mfmr llaMardain V irb Utrecht a33 iaJ3l 12 33 14 33 16 33 17 331 18 33 20 33 8 381 10381 12 381 14J8 16J81 17 38 18 38 20 38 Train S van IMreeM A Wk ll tt rdaiB K M alal Ritauminar O Gouda station V 5 8 Stvlwlüi dorp 11 Bargambaciil darp 14 2 Ammarsiol year 18 7 Scheonh sl tntntni A Augustus 1942 P 8 25 10 25 12 25 8 31 10 311 12 31 4 6 8 8 40 i 10 40 12 40 8 551 10 55 12 55 9 10 11 10 9 15 11 15 9 25 11 25 Zondags geen dienatt KENNISGEVING Café Rest DE KROON Kleiweg 97 99 Gouda zal wegens inventarisatie van MAANDAO 24 UO tel n met VR JDAO £ AUO hr Mill ra l n Gevraagd voorden Zaterdag Steenland s Bakkerijeo Kleiweg 81 Aanm Maanda g van 4 5 u nam SPORT Ornamenten Meert in dit biad VOETBAL Gewüzisde competitieopzet in Af deeliirg Gouda WILLY BRENKMAN Nieuw Haven 25 KLEINERE GROEPEN GEVORMD OM REIZEN TE BEPERKEN Dansschool BRON maakt bekend dat begin Septeniiwr de Danslessen weer beginnen Vraagt inlichtingen aan mijn privé adres Tolleosstraat 112 Couda Drie eerste klassen door promotie der Ovcrgangers De competitie indeeling voor het loMnehd seizoen van de Afdeeling Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond is nu ook uit de bus gekomen De indeeling luidt als volgt Ie klasse A D O N K II Gouda IV G S V m Haastrecht n V E P L Ie klasse B Groeneweg I Nieuwerkerk I Zwervers 11 Bergambacht I GrootAmmers I Lekkerkerk III Ie klasse C X JJ A IV Olympia III D R D I Moordrecht B Gkjuderak U Moercapelle L ïe klasse A Olympia IV Gouda V V K P n O O N K ni GS V IV Oudcwater II U N I O L 2e klasse B E T O I Overschotje I R V C I Bodegraven n Moercapelle n Gouda VI K B O T O N A V te klasse C Stolwijk n Ammerstolsche S V n Lekkerkerk IV Schoonhoven ni dubbele competitie tntiekeFriescheStaaitUokken Hoogstraat lalelaon 3679 Grqs baar veniwpt waar4UPfflver$€ii it Laat uw baar lt verven I H t febrntk van ALADIN geeft binnen lioH ii UJd nv haren hun oor spronkelijke kleur terug Overal TerkrU baar kappers drogisten parfumeri zaken Pru t 2J15 per 1 1 flacon Toezending AtADIN Brodhttre Kratl en franco on aanvraag door Hoofddep6t ALAUlKt BaTenitraat 183 Rotterdam Telefoon 37635 GOUWE 3 GOUDA TELEFOON 2314 ALADIN IB GEBH VS F £ N IS 0NSCHAOÏX 1JK 1 Ik zou er wat voorzover hebben als Ik lot jullie driemansclap behootde Else wilde juist 4en bitter antwoord geven toen zij mijnheer Weyhern l oorde komen Psst zei zU de chef J moet ophangea Elin had geluk gehad Éaar vader verscheen zeer laat beneden Hi had aan een maaltijd deelgenomen wat hü zeiden deed Hq liet de talel in de eetlramer dekken de zon was te schel op tiet terras Frieda dakte met een spottend lachje en Hallermann bladerde ia de kranten ander op £ Un te letten Elin keek naar hem Wat zU bem wilde zeggen moest gezegd worden Het was eea oruuske pogmg dat wist Gouda goed gewapend ffffUB LiQViprrErrsPDsmE J4 bfunmcdewcritcr dnijtt ons alTveriM van de Kaashande Mij r o iw to l yjpril 1942 ia Blinder somber dan organger Toen werd gesproken gn moeilukheden bepelrking K den handel lot hel binnenlan on elukhe d van opleg van volctoende ervoorraad tiz Men zag zjch ge ijaakt zich mede op den verkoop andere zuivelproducten toe te Het ioatfie verslag ademt een anderen geest Pt directie dee lt in het verslag j4l 42 mede dat groote moeilijkhei n vrijwel zijn overwünoen doordat 5j regeerinffvoondariften voor lien liashandel m het tigetaem het bedrijf toitaat hebben stéM behoorlijk op OM t bliJ W viifeliswaar is het brutoexjfloitatie uMo dit jaar gedaald van f 758 5 i5 tot f 47 566 maar daar staat tegenover iit ook de onkosten zijn teruggeloo£ 1 £ van ƒ 506 886 tot ƒ 464 369 tcr1 1 de afschrijvingen slechts f 50 277 1M 987 beliepen Zoodoende aat de netto winst niet veel lager Zij lj p n l ƒ 173 890 v j ƒ 192 189 fWruit ein onveranderd dividend van I op hel aaiuleelenkapitaal ad 11 618 OOO x wordt uitgekeerd De invloed van de hoogere bcla slin en heeft zich sterk doen gelden daar fan de netto winst ƒ 104 696 voor en ootschapsbelaetiog moet v orden uitgetrokken terwijl het vollge jaar Voor il winstbelasting slechts 57 443 noo ig was Het gevolg is dan ook da er hts 2OT2 uit de wmst gereserfaerd kon worden tegen vorig jaar J44 022 De maatschappü is dus met haar afIChrijvingcn en reservwnngen wel de jjnderïte grens genaderd en met de llBvidenduitkeering dus de bovenste pms althans bij de huidige winst Nu is dit voor een enkel jèar bij de JCaashandel Mij Gouda niet zoo erg fant in het verleden zijn loowel aftórijvingen als reserveerin jen beborlijk geweest Dit blijkt wel uit ftderstaande verhouding van de boekjjlaarde en de aanschaffingswaarde der iraste activa fleb en terreinen ƒ 387 000 ƒ 1 179 137 Siventaris 44 000 641 571 Motorbooten 70O 45 996 lUid in and ond 138 000 XX Ook de open reMrves zijn behoorlijk Hj ƒ 416 584 op een geplaatst aandee lenkapitaal van ƒ 1 618 000 Bij het huiddge dividend 5 eventlf vxKig jaar is het aandeel zijn geld huidge koers 119 dan ook welwaard De liquidrtetlepoeitie bewyst dit afdoende ƒ 493 236 ƒ 382 735 Tegenover crediteuren staan i l S32 158 29 878 W 286 384 426 400 000 aae 967 410 079 733 765 17 105 31 596 532 930 180 996 429 793 kassier kas giro effecten deposito veorraden debiteuren ƒ 2 045 792 ƒ 1 926 185 Liquidrtcits suiphis ƒ 1 552 556 ƒ 1 543 450 Het geheele aandeelenkapitaal blijkt Au bijna in liquide middelen aanwe if te zijn Nu weten wü wel dat dit tot op Itkere hoogte een soort schijnwelvaart is want de voorraden die nu twee ton bekiopen bedroegen in 1938 en 1939 Bag 4 tjn en tien jaar geleden Ti kin maar voor toekomstige kapitaalswhaeften ia Gouda goed gewapend Men kan nu wel zeggen Gouda is de attte jaren niet zoo n goede dividendbttaalstcT geweest de laatste dertien j r werd gemiddeld slechts 3 per Jair uitgekeerd maar of dat nu bij fc geheel veranderde prijs en afzetWriioudinger een maatstaf voor de Skonutige rentabiliteit is X Na aftrek van ƒ 318 000 ingekochte aandeelen ïot conservatief gewaardeerd tien geleden bedroeden zij incl de Vorderingen daarop lie thans slechts 20 49S beloopen nog ƒ 425 961 Economische rechter te Rotterdam BWARB STRAF WEGENS VRAUDULEUS SLACHTEN Tot acht maanden gevangenis fs met onmiddellijke gevangenneming is veroordeeld de 38 jarige l dbouwer D Bikker wonende te Stolwijk Verdachte lud in eenige maan tijds drie schapen frauduleus IMlacht en het vieesch gedeeltelijk elf gebruikt gedeeltelijk verkocht Het in beslag genomen vlecsch fvi verbeurd verklaard loomede bedrag van f 160 bij hem thuis beskg genomoi en afkomstig n d veriuMip van de frauduJ slachtingen Ook s mans htgereedschap werd verbeurd Wrklaard Vtlaehe pgaVe kelenvoarnutC 1 r S ® Ammerstolsche bakker t Bezemer stomd terecht omdat hij DE RENAUTO B mm van J KöNIG m CNadruk vcrl oden a i enkbrs M e Biet dat 1J5 f ï atle zou kon iètSS J komen iemands naam otn i enkbrauweo samen ilj ooit In een wlwdelUk om ïooleto té JM eea oogeabllk Dan zei zy 1 ïoo aUeen Niemand helpt sya tenminite met je drieën tal komen Zij dacht wêêêê 3e klasse A Waddjnxveen II Overschotje n R V C II G S V V V EJ UJ Olympia V D O N K IV 3e kUüe B Groeneweg II Moercapelle Bi Nieuwerkerk II Zwerver III Gwiderak III K B O II O N A VI 3e klMse C Stohirijk m H rtr ttt ni Afcmerstolflche SV 111 Bergambacht EL Groot Amraei II Schoonhoven IV U N I O II De nieuwe competitie indeeling biedt grootè verschillen met de voorgaande de opzet is geheel veran lerd De wijzigingen vindt men uitasdrukt ia deze twee feiten terwtU het aantal deelnemende elftalken daalde van 65 tot 57 is het aantal groepen van 7 op 9 gebracht Dat beteekent dat het aantal elftallen per afdeeling is ingekrompen en de reden daarvan is niet ver te zoeken Ij is een gevolg van de reismoeilijkhèden Men heeft nn men veelal uitsluitend op de fiets aangewezen is en de banden schaarsch zijn verre reizen willen vermijden en de afstanden zooveel mogelijk beperken en daartoe is de indeeling zooveel mogeliJK regionaal gehouden Niet alle bezwaren waren te ondervangen Ie klasse B maar een competitie indeeling is nu eenmaal geen marionettentheater waarin men de stukken naar verkiezing kan opstellen In elk geval in groote lijnen is de competitie opzet zeker juist Overgangsklaase opgeheven Het aantal groepen in de Ie klasseis van één op drie gekomen met opheffing van de overgangsklasse welkelangzaam leegliep en haar recht vanijfestaan had verloren Alle overganger zijn eerste klassers geworden Dezemassapromotie iheeft t en dat hetspelpeil niet bevorderd wordt en nuer toch kleine afdeelingen gevormdzijn was de overgangslflasjSe wellichtnog een jaar te handhaven geweest Wat het zwaarst is moet het zwaarstwegen is blijkl aar de gedachte geweest en de reismoeilijkheeden vormen inderdaad een klemmende factor Het aantal eerste klassers is nu van 9 op 17 g komen een groep van vijfen twee van zes elftallen Dat zijnweiinig wedstrijden maar zou de competitie vroeg beëindigd zijn dan isdaaraan wel een mouw te pas n Inde 2e klasse is zelfs een groep vanvier inderdaad geheel op elkaar aangewezen ploegen doch daar is bijvoorbaat reeds een dubbele competitie vastgesteld Overigens men heefthet in dezen tijd met voor het zeggen en heet voornaamst is dat menkan voetballen Laat men daar blijom zijn Toe te juiche is dat het aa ntal elftallen per afdeeling in de derde klass ingekrompen is waar vorig seizoen de nadeelen van veel te groote groepen sterk zijn ondervonden Dp derde klassers moeten s ochtends spelen en daardoor zijn hier altiid de meeste afkeuringen waarom het vormen van drie groen van zeven ploegen stellig goed is Om een herhaling van verleden jaar te voorkomen zal men echter tevens moeten breken met de gewoonte later in het seitoen nog elftallen toe te laten Niet alleen de bii keuze gepromoveerde elftallen hebben neden tot tevredenheid dat geldt ook voor de ploegen die in de vorige competitie de laatste p1aat bezetten Geen dezer is gedegradeerd behalve Nieuwerkerk II De kampioenen hebben hun normale promotie gemaakt en bovendien één nummer twee V E P ü De acht elftallen die inds vorig iasr zijn afgevallen ziin de naar den N V B gepromoveerde kampioen Lekt erk erk IT en voorts Moordrerht tit K S T O H Groeneweg in Gouda VII Overschotie UI D R D II en Bodegrai en IJl Er is geen enkel nieuw gezicht E STO Bodegraven en D R D Gouda hebben nog slechts één elftal een reden om eens aan ftjsic te denken Dat spaart geld en een moeilijk bestaan en komt aan het gelieel en aan de animo ten goede Gouda beffint thuis tégen Velox OOK DERDE KLASSERS TEGEN STERKE TEGENSTANDERS Het N V B programma voor Zondag 6 September den eersten competiUedag is bekend Het vermeldt voor de elftallen uit Gouda en omgeving de volgende wedstrijden Gouda Velox Scheveningen Olympia Laakkwartier O N A G S V G D A Ammerstolsche S V D O N K Moordrecht Stolwijk Bodegraven Waddinxveen Schoonhoven Oudewater Haastrecht Gouderak O N A II Laakkwartier II Hermes D VS III Gouda III Emma II Gouda II V O C II ON A III Olympia II Gouda IV RJ C W G S V II Excelsior IV Schoonhoven II ZEILEN WEDSTRIJDEN ELFHOEVEN De vierde onderlinge zeilwedstrijden van El hoeven welke Zondag j L moesten worden afgelast zullen nu morgen gehouden worden Het aantad ingeschreven deelnemers i is aanmerkelijk grootcr BoofdredBct ur I O 1 eyst t Rotterdam Chef redicteur voor Gouda a Oimtrcktfn f Tlrter Gouda Verantwoordelijk roor de advertenties L Akliersdijk te MCerdam UltKéefstef jyy Botterdamseli Nleuwsbud Rotterdai zy maar daar viel niets aan te doen Plotseling en onverwacht begon hij zeU Von Erdmancidort Is terug heb Ikgehoord Ja zei Elüi aan net tatelialcenplukkend Dan moeten wU hem ultnoodigen Het komt mij vansvond niet bijzondergelegen maar het is toch het beate nietwaar Elm antwoordde niet Nu zeg een iets en plul niet aanhet tatellaken dat maakt ml nerveus zei hy ongeduldig Elin balde baar banden Oe tranen zaten in haar keel en met tranen kon il niets bü baar vader be nnen rtat wist lij PUU TSELIJK NIEUWS Bergambatjit niEDlKBEURTEN VOOS Z MIDAO Ned Hcrv Kerk 10 ui ds Ewoldt 7 uur ds Hooijkaas van Benschop Geref Kerk 10 en 6 uur ds Terhaak Uitgetredenen Ned Herv Kerk 10 en 7 uur leesdienst Boskoop COÖP VEREENiatNG DE BOSKOOPSCUE VEILIIJfG 21 Aug Rozen per bos Pechtold 0 0 1 40 Queen Mary 90 it Wendland 1 10 1 40 Butterfly 0 90 1 60 Edith Helen 1 00 1 50 Sweet Heart 1 50 2 00 Hadley 140 1 80 Orange Triumph 59 69 rt Flue roulsen 40 58 ct Ellen PouUen 31 50 ct Ingar Obson 50 70 ct Pilyantharozen i i65 t Briarcli 3a iio ct Rosa Mundi 1 00 1 50 ct Vierlanden 1 30 1 60 ct Rosalandia 0 90 1 50 it Vierlanden 1 30 1 60 Rosalandia 0 90 1 50 gem rozen 30 40 ct Diversen per bos Liatris 18 i2 ct Floks 19 30 ct Ascelepias 12 16 ct Chrysanten gr bloemig 1 50 idem tros 15 ct Gladiolen li 20 ct aematis Durandi Ö 85 1 20 idem mevr le Coultre 1 40 2 10 id Prins Hendrik 0 75 1 30 Lelies 1 10 2 10 Nieuwerkerk a è IJnsel PREDIKBEURTEN VOOE ZONDAG Ned Herv Kerk 10 en 6 uur ds A H C Vollenweider Geref Kerk 10 tn 6 uur ds G II Hijksen Geref Gemeente Heden 7 uui ds W C Lamain van Rotterdam Zuid Zondag 10 en 6 uur Isesd enst Gouderak PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 en 7 uur ds J an Vliet GIFTEN GECOLLECTEERD In de collecte in de Ned Herv Kerk zijn zeven giften van f 10 aangetroffen waarvan vier voor de Diaeonie en drie ten bate van de Kerkvoogdij komen In de modarne danaan Chr T d Heuvel Gouda ir 1 Sept event en stand een metpensiin of gebruik van keuken Brieven onderno 04741 bur T d blad Qevr ten spoedigste v kl gezin Zit en slaapkamer met gebruik van keuken in ol nabij Oouda Brieven onder no C 4754 bureau vaa dit blad TE KOOP GEVRAAGD lenigiirliiiders in len voor geldbelegging Br onder no G 4753 bareau van dit blad Gevraagd Flinke zelfst kunnende werken Mevr H Spaas HoH ndijk Bodegr Straatweg 12 voorde tol AAevr Pot v Bcveminghlaan 17 vraagteen NET MEISJE van 8 30 tot 3 30n boven de 17 jaar AaoDi Zaterdag Maandag en Dinsdagavond van 7 8 uur Te koop I DAWSBERiCHT Ik wilde liever dat u hem nietuitnoodigde zei zi tenslotte Hoezoo vroeg hij verbluft Ik wil hem niet meer zient antwoordde ze vast Maar kind dat gaat zoo maarniet meende de consul Natuurlijk gaat dat wel wU noodigen hem niet meer uit Ja maar wat moet dat beteekenen Dat beteekmt dat ik nem niethebtien wil Ik kan hem niet meer zienl Maar e hebt je zyn vriendelijkheden toch meer dan een jaar latenwelgevallen Ik wil lüat meer Ik wil niet methem trouwen Ik kan hem niet meerzienl Ik vind hem verschrikkelijk en Reeuwijk PREIMKBKinmN TOOK ZONDAG Ked Herv Kerk Reeuwijk 10 en 7 uur ds R Roelofsen Vm doopsbedienlog Ncd Herv Kerk Sluipwijk 10 en t 30 uur ds E 8 de Lint Geref Kerk 19 en 30 uur ds H Modlhulzen van Aaiianderveen Waddinxveen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 en 6 30 uur ds L Vroegiridcwey Ger Kerk 10 en 6 uur ds W J SmMl Chr Afg Gem 10 en 6 uur ds N v d Kraats Rem Kerk 10 uur ds W F Zuurdeeg Wet en Evangelie 6 43 uur ds H Bakker van Amsterdam CONCOURS HIPFIQUE De commissaris dezer provincie heeft aan het concours hippique comité verlof verleend voor den verkoop van zwakalcoholhoudende dranken in de consumptieteot van het feestterrein op 5 Septembef a BUITENLAND DÜ TSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA ONONDERBROKEN AANVAL IN DEN K AUKASU S Sovjets by Ilmen meer vernietigd aw GEVANGENEN BU DIEPPE Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt d d 21 Aug mede 6J5I 7 35 6 451 7 45 6 551 7 55 7 10 i 8 10 7 251 8 25 7J31 7381 7 251 7J1 2 7 40 7 55 tOI 8 15 8 251 In den Kaukasus blijven de Duitsche en verbonden troepen in weerwil van den hardnekkigen vijandelijken tegenstand in den aanval Luchtdoelgeschut heeft in de Straat van Kerisj een transportschip in brand geschoten In de Zee van Azof hebben Duitsche mijnvegers zonder zelf verliezen te lijden twee gepantserde Sovjctbewa kmgsvaartuigen die over zwaardere Zijn vervelend BuHentz can mij gestolen wordenl Nu huilde £ lin tocli Haar bootd lag op de talel Raar lichaam schudde van de snikken welke zij terug had gedrongen toen zij Manired Corvin niet kon spreken en weike nu doorbraken De kleine roodgeaderde hand van den consul streelde onhandig het blonde iwafd van zijn dochter HU kon zich niet herinneren zulk een crisis van EUn ooit meegemaakt te hebben Weliswaar bracht zijn instinct dat hem nooit bedrogen had hem op den goeden weg Hij vermoedde dat bij Elio een andere man in het spel was maar zijn tactiek voor hartszaken was geen andere dan die voor zijn zaken Hij vermoedde maar wist niets artillerie LaachifcteB ea daei uitsiaakten van een vijandelijke fomvati tot zinken gebracht Zy dwongen de andere schepen tot den terugkeer en maakten gevangenen Aan het Dontront mislukten verscheidene Sovjctpogmgen om de rivier over te steken De iuehimaeht lie lt op de Wolga 3 transportschepen tot linken gebT ht en een nvterstoombool beschadigd Ten Oosten van Wjaama en bij Rzjef zun meermalen gereedstaande vijandelijke troepen uiteengeslagen door het geconcentreerde vuur van alle wapens met düeltreifenden steun van de luchtmacht Op andere plaatsen werden Sovjetaanvallen bl edig afgeslagen Ten Zuid Oosten fran het Ilmenmeer lijn vijandelijke afdee iingen die sedert verscheidene dagen op moeilijk terrein waren omsmgeid vernietigd Vijandelijke aenvaUen op den bruggehoofd aan de Woichof en san het omsingelingsfront van Leningrad hadden geen resultaat In de Finsrlie Golt hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen een vijandelijken mijnveger tot zinken gebracht en een tweeden zwaar l eschadigd De Fjnsche luchtmacht heeft op 19 en 20 Augustus twee S ovjctduik oo ten door l omtreffers tot zinken geliracht In den afgeloopen nacht hebben de bolsjewisten stormgsviuchten boven het GouvernementGeneraal en OostDuitschland ondernomen De bufger l evolking te Warschau leed eenige verliezen tengevolge van bommen Alleenvliegende Britsche gevechtsvliegtuigen kwamen des nachts in het Noord DuKsche kustgebied De Engel sche luchtmacht verloor overdag en in den loop van den nacht 9 vliegtuigen Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht opnieuw de oorlogshaven van Portsmouth gebombardeerd en door bommen van zwaar en zeer zwaar kaliber vernielingen en branden veroorzaakt op de werven en in het havengebied 13 15 17 tl 13 36 15 351 16 351 17 351 19l35 17 45 17 55 18 10 18 25 19 45 19 55 20 10 20 25 13 45 15 451 16 45 13 55 15 5 16 55 14 10 16 10 17 10 14 25 16 25 17 25 2025 20 31 18 ao 40 20 55 21 10 21 15 21 25 16 25 l 3t 12 16 401 16 55 17 10 17 15 17 25 17 25 17 311 14 17 40 17 55 18 10 iai5i 18 25 18 25 I8JI 16 18 40 18 55 19 10 19 15 14 25 14 31 10 1440 14 55 15 10 15 15 15 13 10 13 15 13 25 DE DIRECTIE StSlOIEII in SmeeJijzer en Htut De TijandeUjke verliexcn bij de landingspoging aan de KanaalkHst op 19 Augustus zijn sinds de vorige opgaaf gestegen tot 2095 gevangenen onder wie 617 gewanden Het aantal gesneuvelden en verdronkenen kan nog niet vastgesteld worden Het aan tal bij deze onderneming neergeschoten vijandelijke vliegtuigen is gestegen van 112 tot 127 De Duitsche Trer liezen lijn verminderd van 37 tot 3S vliegtuigen Zorgt voor een betrouwbare fiets Wy kunaen nog alle reparaties aan Uw rijwiel verrichten Dus wacht uiet langer met Uw rijwiel eens grondig na te laten zien 1C klO Rtparitla InrtiMlag Voor bandenrepataties het aangewezen adie Tttrens vakkundige vulcanisatieinricbting Steeds voorradig Solution Ptolataf llepar tled o ies VMlielaJaaii soorten BaMerl en Toen Elin weer voor woorden toegankelijk was begon hij baar te troosten en verzekerde haar dat zij von Erdmannsdorf niet behoetde te trouwen als zij niet van hem liieid Het IS mU liel zoo mompelde hü tenslotte Wat heeft hij aan zijn geld als hij de kunst niet verstaat het te houden Misschien had men maar veel ergernis met hem had Dan Is een arme en spaarzame man veel beter Elin hield een oogenblik op met hullen Zy moest plotseling aan Manfred Corvin denken en aan 7ijn versleten das Zou vader werkelijk lenoand met zulk een das als kuwelijksc rdidasi accepteeren Wordt venwiectj