Goudsche Courant, zaterdag 22 augustus 1942

CCIBAHT BanMi HAKKT il TOMt tilt PottnkcalBg MM Cbefredact tir t TIBTER Qouda dag 24Augustus 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN gjjifgani No 21019 EeA machtige kazemat houdt de wacht bij een Insnijding van de steile Kanaalkust W ItbUd Po V0Oon PJC Freytag NEDERLANDS TO EKOMSl Onder eigen HOfionaal socialistische leiding De terechtgestelde gijzelaars llMnkomst van Nederlandsche in Duitsche nationaal socialisten schers bereid om te offeren ten bate van ons volk en o ns vaderland en daardoor Ueh bate van het nieuwe Europa Rede Hauptdienstleiter ScKmidt Na den heer vai Geelkerken voerde Hauptdielstfeiter Schmidt het woord Hauptdienstleiter Schmidt gaf in groote trekken een beeld van de na tionaalsocialistische bewegin g in Duitschland van 1933 tot den d ag van heden en van den IJuitschen bezettingstijd in Nederland in het bijzonder Met voorbeelden stelde hy nog eens de mijlpalen van den slryd om de Duitsche vrijheid in het licht de uittreding uit den Volkenbond den terugkeer vn het Saargebied de lïcvrijding van het Rijnland de vriendschap met Italië de bevrijding van de Oostmark van de clericale machten den terugkeer der Sudeten Duitschers en het plaatsen van Tsjecho Slowakye orider Duitsche bescherming waarmede weer een keten in den ring der vyandelijke mogendhe len gebrpken werd Nadat Duitschland in dezen geweldigen strijd op leven en dood getreden was moesten Polen en de wereld ondervinden dat i e trefkracht van de Duitsche weermacht zoo geweldig was dat dit tot de tanden gewapende Polen in 18 dagen werd vernietigd Door afsprak met de SoVjet Unie had de Führer in Augustus 1939 ge la litt tot deo nok gevulde Con Htielwuw Ie Amsterdam hebben güptdienstleiler Schmidt en de Het C van Geelkerken ZaterdagIfoail het woord gevoerd Geen pliiti was er onbezet in de groote oil en op bet podium en op de balMH hadden velen zich zelfs tevre n gesteld met een staanplaats HAUPTDIENSTLEITER SCHMIDT Archie cliche G C probeerd tot een vergelijk met de Sovjets te komen Na hgt Marxisme als eersten vijand in eigen land te hebben leeren kennen en te hebben vernietigd was zulks voor alle nationaalsocialisten vokloende reden om het twlsjewisme slechts in zooverre te vertrouwen als het voor ons stond Aan den Westwal hielden Duitsche soldaten trouw de wacht Aanvallen van de vereen igde strijdkrachten werden afgeslagen Slechts heel kleine successen konden in de bocht bij Saarbrücken behaald worden De Engelschen zorïgen hun mooie lied Wy hangen onze wasch op aan de Siegfried linie dat inmiddels volkomen verstomd is terwijl er op het oogenblik nog wel nauwelijks iema in Engeland te vinden zal zyn die dit lied zal zingen Het lied evenwel d t dienzelfden tijd in Duitschland gezongen werd klinkt thans nog over de iflet podium was fraai versierd met iM gespannen Duitsche en Nederjmdsche nationaal socialistische llaf en Tegen wit fond zag men n IMMlen hakenkruis Roode en Vvitte Motnen en risch groen zoomden t ftdlam af waar geuniformerde letai der jeugdbewegingen hadden fluls gevonden Bidten stond een eerewacht van MtMhe en Nederlandsche nationaal Ndalisten opgeteld dit na de aanttmit der autoriteiten het Concert tbeuw binnenmarcheerde en met k vlaggen een vaandelwacht vormItMhter het s reekgestoelte Met enkele korte woorden opende Ie gemachUgd van den leider der H B dlstrletsleider J W de Rui Ier ie bijeenkomst waarna hü het woord gat aan den beer Van Geelknken REDE VAN DEN HEER VAN GEELKERKEN De strüd in het Koeban gebied en om Maikop Bergjagers op kameelen trekken na den overgang van de Koeban door een maïsveld Atlantic Hollond P K Leherj De heer Van Geelkerken Ijegon met et op t wijzen dat de natiohaal socialijten stryden uit innerlijken SWang Het nïtionaai sociali me moge ons leeitn dat het voor den enkeling noodzakeiyic is een varte levenslijn te hebben ê x o sterk is dat hij er nooit van afjrtKèken kan worden Vóór Mei 1940 bestond er geen consefflientie en niemand was verantwoorde l jl Nu min wij de eenige politieke party in Nederland maar nu zijn wij nog niet Want wij hebiwn niet gevochten om de eenige politieke partij te zynTmaar om ons volk te winnen Daarom bestaat er voor ons nu de conlequentie die er nooit voordien geweest ij W j moeten werken en voorbeelden liellcn Wij moeten dus niet donken Wwü de menscheo kunnen laten loepen die het niet met ons eens zijn Wij moeten ook daarheen waar raen ons niet zien wiL Wij komen op voor cns te en moeten d us onze verantwoor deljjlüicid dragen Dan alleen kunneri Ü de jeugd in de oogen zien wanneer ons rekenschap vraagt Wij moeten liaar kunnen zeggen dat wij het jeloof hebben gehad Niemand mag Wi dus jooals vroeger in de politieke Wrtüen aan de consequenties onttrek lien Méi zegge rtel er is oorlog en toom kan nu het nationaalsocialis IM niej gebracht vorden Straks ech f zal het komen Men moet durven 88en het naionaal socialisme zal tuns gebracht worden voor zoover het I het oogenblik mogelijk is Het meten van nuversehlUen bU nunelttarwe van wege het Instituut voor Plantenveredeling te Wageningeh Potj aoon uan Biïsen Eeu Duitsche stoottroep heeft den boschrand bereikt NU begint het moejlijkste deel van de opdracht fOrbis HoIIand P K Koster Ü zün niet bang ons lot aan dat i Duitschland te binden DuitschW heeft het zwaard opgenomen en t bloed van duizenden gegeven Het St het spit af voor heel de wereld net is dwaas aanmerluhg te maken s m ij Beert met bamboestokken bZI J e i Egypte de jS l en onderdrukt en in ZuidJr e boeren n vooral hun vrouuijl f deren op beestachtige wyze ir rdden De wereld heeft oven irtL y P rtü niet hard meer ge ank Jiet 8 en de dia 0 al dit leed deden vergeten lj jj nland strydt meedoogenloos t ziiii J voorkomen dat nog Om 1 ingen zullen voockomen uiKwY e 2y dat dit gebroed g toe zal worden dit iffelsche zender heeft gezegd teion l moeten wachten met leker7 maar dat de Nederland p regeermg het sein zal geven ben wü Londen die het g n zuil e denken dat wij Genemuidca is het centrum van de mattenindustrle Een kijkje tijdens devervaardiging van matten Ia een der straatjes waar de hooibergen tujschende hulzen staar PoIygoon D Biite h t vL Zy trachten ons i n te storten en dat zal lie ttl eer wij hen inderdaad li d j ï Wü echter zoo ftttra f ysn Gieelkerken verbonden met de Duit zenden en verkondigt de macht van de Duitsche marine Het was een aansporing voor de Duitsche zeelieden die dit lied Wir fahren gegen England zongen In di i tijd van den Duitschen afweer begon reeds precies zooals op dit oogenblik het gepraat over uitbreiding der fronten Overal wezen Fransche en Engelsche staatslieden op deze noodzakelijkheid Churchill had inmiddels aü premier in Londen de zaken overgenomen De ïtihrer echter was de Engelsche actie in Noorwegen twee uren voor V Eugelsche landingstroepén uit de lucht werden reeds doT de luchtmacht en de marine verslagen en binnen enkele dagen werden de Ijiatste resten van den vijand uil hfct gebied van Noorwegen weggevaagd DE 10E MEI Zoo kwam ook de 10e Mei waarop de Westelijke legers overgingen toi den aanval en de vernietiging van de Engelsch Fransche strijdkrachten Dnt ooit ij deze operaties Nederland niet verschoond kon blijven spreekt than voor ieder nuchterdenkend mentch vanzelf Als dientengevolge Duitsche en Nederlandsche soldat in eonf lict zijti geraakt dan dragen diegenen daarvoor de verantwoordelijkheid die thans niet meer in Nederland zyn iaar aan de overzijde in Engeland en Amerika stoken Wij willen het lot dankbaar zijn dat deze ongelukkige strijd slechts kort duurde en dat de helden die aan beide kanten zijn gevallen ons steeds in hyinnering zullen brengen dat het in de toekomst nooit w r mag voorkomen dat Nederlanders en Duitschers in den strijd tegenover elkaar staan Nadat de capitulatie van het Nederlandsche leger zich had voltrokken benoemde de Führer bü zijn decreet van 18 Mei 1940 Reichsminister dr Seyss Inquart tot Rijkscommissaris voor het l ezette Nederlandsche gebied ai fPohygoofr Ardré Dr Seyss Inquart nam 29 Mei 1940 in een plechtige bijeenkomst in Den Haag de bestuursmacht p zich Het is goed éls wij ons af en tot deze historische feiten in de herinnering terugroepen De Rijkscommissaris zeide destijds Alle wapensuccesscn en de heerlijkste overwinning die ooit is bevochten en die thans in Vlaanderen wêrkelykheid wordt veranderen niets aan het feit dat wij Duitschers liever in dit land waren gekomen met de ten groet opgeheven hand dan met de wapens in de vuist Dit feit zal eenmaal voor den rechterstoel der geschiedenis beslissen en ie verantwoordelykheid voor alle ongeluk en all ver nieling leggen op de schouders van degenen die niet opgewassen waren tegen de grootheid van dit uur Destyds zeide hy voorts Wy Duitschers zyn nu eenmaal geplaatst in een gebied dat ons in het Oosten en in het Westen zonder bescherming heeft overgeleverd aan den aanval van wie op het oogenblik machtiger is Eeuwenland stonden wy bloot aan de rooftochten en roofoorlogen der Franachen Eeuwenlang stortte de stoomwals van het Oosten zich over ons dien vÜ tot redding van het avondland steeds weer afweerden Het Germaansche bloed in onze aderen verschaft ors het initiatief en den ondernemingsgeest die de Nederlanders flinke ze iieden en kooplieden deden worden en ons Duitschers in den strijd voor onze levensrechten hebben gemaakt tot de beste soldaten te wereld In deie rede zeide hij verder WijDuitschers nu die thans met een blikgescherpt door het inzicht in de doorhet bloed bepaalde waarden van eenvoik door dit land gaan verheugenons over de Nederlandsche menschen Wij verheugen ons over de kinderen Wy wenschen den jongens hier to dat zij moedige krachtige ondern mende mannen worden en we wenschen de meisjes toe dat ze goedeen blijmoedige moeders van gelukkigegezinnen worden Deze woorden waren derhalve geeri woorden van haat maar woorden van waardeermg waarin een aansporing lag om mede te werken aan de groote gebeurtenissen Hij bekrachtigde dit door te zeggen Het Duitsche volk heeft zijn groot Duitschland lief en is bereid hiervoor alles op te offeren et voelt evenwel de hoogere beteekenis van de aan het Duitsche volk gestelde roeping tot medewerking aan den opbouw van een nieuw geordend vTedelievend Europa in het besef van de grootheid van deze taak is het bereid geweest zijn hoogste goed te weten GrootDuitschiand zelf in de waagschaal te stellen om het nieuwe schoc nere Europa te helpen tot stand brengen Nu ook in den tegenwoordigem tijd steeds weer de vraag vernomen kan worden waarom de Duitsche bezet tingsautoritciten slechts met de na tipnaai sorialisten samenwerken zou ik nog eens in de herinnering willen terugroepen dal deze kameraadschap in de kerkers der vroegere regeering is gesmeed Wie heeft Duitsche en Nederlandsche nationaalsocialisten gemeenschap pel ijk opgesloten Wie heeft er voor gezorgd dat zij op de meest onwaardige wijze wt rden misllandeld Wie heeft laf en arglistig ivcerkiüze menschen neergeschoten in treincuupé s Het is ♦ i id kameraden dat wij ons deze dagen herinrrercn en ons deze misdrijven voor oogen stei len 0111 daaruit de r oodige ooncjusic e trekken voor de hardheid van onzer poiili ken strijd Deze kameraadschap die destijds ontstond zal haar hechtheid ook in de moeilijkste zwaarste dagen bewijzen Destijds is het geheeie volk aangespoord tot medewerking De kameraadschap kon evenwei sleehls eeseluinken worden aan degenen die voor dezelfde idee hebben geleefd n geleden Als derhalve destijds mannen opston den ais Colijn die m zijn brochure l p de grens van twee werelden de massa van het volk toeriep dat de zeifsumdigheid der kleine staten wel nie zou terugkerren dan stond toch tusschen de regels te lezen wij zullen wel probceren die Duiti chers te zijner tijd weer kwijt te raken en wij zullen zoo n o vijk ook bijdragen tot een En gelschp overwinning op de nationaalsocialisiiSche krachten Ook de toenmalige commissaris der provincie Groningen Linthorst Homan wendde zich in zijn brochure Aanpakken tot het volk en spoorde aan tot de nieuwe orde altoos evenwel onder zekere voorwaarden en voorbehoud Desondanks heeft de Rijkscommissaris aan alle partijen gelegenheid gegeven weerwerkzaam te zijn Zelfs de marxisten meenden dat wij op grond van onze overeenkomst met Moskou nu zelf marxisten en vereerders van liet communisme waren geworden Uit hun schuilhoeken kwamen zü te voorschijn en ze zagen zich alweer als wereldredders met hun parool proletariërs aller landen verecnigt u In dezen tyd trokken ook de oude nationaal socialistische strijders der N S B naar hun vergaderplaats te Lunleren op Mussert richtte topn den blik van zijn strijders naar het Oosten en wekte het Ncderlandsclie volk op te breken met de oude methoden der pro Engelsche gezindheid en zich te schikken naar de noodzaak der gebeurtenissen Hü deed dat lierwijl hij alle Nederlanders opwekte nu niet meer te spreken van vijanden maar van broeders De bezettende macht heeft deze ontwikkeling nauwkeurig gadegeslagenen daaruit naderhand de noodzakelijkegevolgtrekkingen gemaakt Overalvormden zich groepen en vereenigingen die steeds weer betoogden Duitschgezind te zijn maar die tevens Engeland lief haddöi Deze twee harten ineen borst hadden echter niets te makenmet de eerlijkheid van een politiekenstrijd Sedert begin 1940 vlogen Engelsche vliegers by nacht en ontij naar Duitschland en wierpen zelfs in Ne Bekendmaking Het bureau van den t evelhebber der weermacht in Nederland deelt mede Ondanks de gegeven waarschuwing en het ter plaatse aangeslagen verbod hebben den 21sten Augustus wederom Jeugdige Nederlandsche personen het afgesloten kustgebied betreden Zij zijn daarbij met een mijn in aanraking gekomen en door de ontploffing werd een jongen gedood en een zwaar gewond Er wordt nogmaals gewaarschuwd tegen het in weerwil van het verbod betreden van hit afgesloten kustgejpied Den overtreder dreigt niet alleen een zware bestraffing doch ooW levensgevaar Nederlanders denkt daaraan en waarschuwt uw kinderen derland België en Frankrijk hun bommen op weerlooze menschen De Führer waarschuwde nogmaals Pas nadat hij had vastgesteld dat op zijn waarschuwingen geen acht vprd geslagen viel hij ook met zijpVximeska ders aan en zette Engeland betaald wat het Duitschen menschen had aangedaan In een tweede rede die Rijksminister dr Seyss Inquart 26 Juli 1940 in Ben Haag hield spoorde hij ih de volgende bewoordingen de Nederlanders tot medewerking aan Dat de Nederlanders nu meewerken aan den opbouw en wel als gelijkgerichtigde partner die tot groote prestaties in staat js i de wensch van het Duitsche volk Het is duidelijk d t alle Nederlanders door deze verandering worden getroffen De toekomst zal deze toetreding der Nederlanders tot den vollen stroom der gebeurtenissen toejuichen want het zal de Nederlanders een toestand van rust doen verlaten die niet onvoorwaardeiyk op alle gebieden meer levert dan datgene wat een stóat van rust die licht stilstand wordf kan biede Ik geloof dat deze nieuwe opbodxy aan de rheerderheid van het Nederlandsche volk vooral aan dt arbeiders en de plattelandsbevolking maar ook aan den Nederlandschen zeema zeer veel zal bieden namelijk medewerking aan een grootEuropeesch gebied dat door grootheid en verscheidenheid van zijn zeden waarborg biedt tegen crisisschokken van eiken aard Al werd slechts door de nationaal socialisten acht geslagen op dezen oproep toch blijkt daaruit zeer duidelijk dat de bezettende mog cndheid zich steeds moeite heeft gegeven het N derlandsche voik kameraadschappelijk op te rdepen tot medewerkipg In de en tijd geschiedde het ook dat de eerste jeugdige nationaal socialisten zich ter beschikking steldeu van de Standarte Westland Zij wisten r itt op wien zij eens hun geweren zouden richten Slechts één ding beseften zij steeds zolien er k achteii zijn die optreden tegen het Gcrmanondom Deze iannen kunnen zich er ook op beroemen den grooicn tijd te hebben begre pen afscheid te hebben genomen van a wat hun lief en dierbapr was en tegi ii den wil van 90 procent van alle Nederlanders den weg der revolutie naar de nieuwe vrijheid te zijn ingeslagen Do Rijkscommissaris riep bij de jaarwisseling 1940 41 het Nederlandsche voik een voor of tegen toe Sneller dan inenige n had gedacht sloeg dit groote uur der beslissing Zoo eindigde het jaar 1940 nadat d Führer in Juli de wereld nog eens de hand had tot gestoken Vert olg pag 2 1ste blad Nieuwe zeeslag bü Salomonseilanden In den nacht van Vri idag op Zaterdag heeft volgen S P T radio Londen bekend gemaakt dat er een groote slag wordt geleverd tusschen Amerikaansche en Japansche vlooteenheden bij de Salomonseilanden De gevechten zouden nog aan den gang zijn Meer bijzonderheden zouden worden omgeroepen MOLOTOF ONTVANGT DEN TCRKSCHEN GEZANT Uit Moskou wordt gemeld dat Molotof de Russische volkscommissaris van Buitenlandsche Zaken den Turkschcn gezant Atikalin heeft ontvangen ENGELSCHE DUIKBOOT VERLOREN De Britache duikboot Upholder ia volgens een bericht van de Brüsche admirahteit dat door den Engelschen berichtendienst is verspreid verloren gegaan Zon op 6 38 onder 20 46 Maan op 20 28 onder 5 31 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten een bal aar na zonsóttdergang ontstoken Ao den Kilt