Goudsche Courant, maandag 24 augustus 1942

9M MAANDAG 24 AUGUSTUS rJ2 filtSTE BLAD GEALLIEERDE HULqüCPEDITIE naar den Kaukasus j kou wenscht terstond ontfastingsoffensfef HET HEENGAAN VAN AUCHINLECK MfhMld Mt CbuKbiUs bespre i tl Iwm Klwöft d Moskoo fTaanaipoiidBa vin de Time f oDtmnwalttk de tijd is efZm B d B iMt vu den ec l 7 y a t a U rerdeelen en dtot rrMinMm lo WMTiB de Sovjet nde da fn last vin den itr d hSt dragen le ontlütinf terstond ÏS worden vuJ voerd Churctull rS rtr heelt d Sovjetbcvolking naS eenigmm opgewonterd al4u JSan de EngeUche eorre xindent Tjjy maai alleen feiten kunaen Mg gu er vuk ovcituifen dat het CTIniooifeb met Enfeland op geliiliiüirh T f inspanninc berust b 4 Sovjet Unie ii moi looals ook dl 4 Prawd bljikt er v n over yi dat de tegenwoOTdige gunstige uM n Hitler in bet Wetten een gUncnden ItJap te geven nooit telUfkecit en de woorden van het jongjte geineeBiehappeHjke communiqué igoiiim te MocluMi dscbts op één wijze urt ele d nl d t een krachUg geallieerd ingrijpen terstond een feit moet MTden Geschiedt dit met terstond dUk acht de Sovjet Unie den toestand M baubondgcnooten buitengewoon mitig Het H a m b ♦ r e m d e B b 1 a 11 noemt dit verband nog een commcnjfP ran de Ii we tia waarop extra it nadruk valt door een bijschrift van Stilin In deien commentaar wordt fMtlaaiïd d t de onferenlie in Mookou tlleen dan doe heelt wanneer 2 beantwoordit aan de verviBchtiivi n vele kringen in Engeland d Veeentide Suite en d Soviet Unie itrtundcn aan de boop dat de Britsche AmcTikaanacbe itrydkrachten actieve operaties m Europa zullen ondfnemen Oc Botaliet in N Alriba In deze kiritiekste situatie van den oorlog zooaU de Timei zich uitiiukte is het bericht over de mutaties ii NoordAIrkka als een bom ingesla IBi De wijzigingen worden door de opgewonden gemoederen natuurlijk ui verband gebiracht met dé vermoedens die uit de Ver Staten alkomstig zijn a Üe in den radiosprekcr Gram Swing him meat gezaghebbenden vertie nwoordigeT hebben gevonden Oram Swjng heeft in een rBdio mmrntaair uit de Verccnigde Staten te ktnimen gegeven dat bij de Moskou die besprekingen voornamelijk over de uitzending van een geallie rde iMlpexpéditie naar den Kaukasus zou i n gesproken en dat men deze hulpopeditie als een vervanging van het Jweede front zou moetten opvatten Een der historische resultaten van ClHBchills ontmoeting met Stali zou gelegen in bet feit dat de aandacht der Vcreenigde Staten op Transkankaaië en de Hiddellandsche Zee WIS gevestigd Stalin bad steeds hempen boe belangruk het MiddenOMtcn is De talrijke besprekingen die Chur kill op weg van ICoskou naar Londen hl Kgypte heeft gevoerd warden volfCM deBerl Börsen Ztg thans Mbruikt om vermoedens over de toeMBStige oorlogagebeurtenissen te iten Wanneer de werrid zou vernemen aar generaal Auchinleck thans heengaat aMus schrijft de LondCBSche correspondent van Stockkilm Ttdningen dan zon de wweld zeer veel meer over de planMn der geallieerden te hooren knjytn dan voor de oorlogvoering nuttig 11 Zulk een a id iding komt volMu den correspondent van de B B Z femoet aan alle wensehdroomer vurbij men niets liever wil dan dat het Sovjettroat in den Kaukasus op d een of andere manier steun ontvangt Tevens gelooft men in Londen MS huipcxpeditie ten gunste van de Savjettnepen in den Kaukasus te BneQ rechtvaardigen met het feit M Engeland in de aan den Kaukasus Knzende gebieden vitale belangen heeft die dom offensieven steun voor 4e Sovjets tegelqkert d zouden wor n verdedigd De Manchester Guardian It volgens de Köln g dat Pidiingen tusachen Kngelsehen afrikanen en Russen op dit kritieke t tot een noodzaak voor de gewaerden waaren geworden Door de jaiakousche besprekingen waar i de Wffte miUtaiic leiders tegenwoordig J w ia een leahstisclj stadiuirj in betrekkingpn tusschen de geal lieer p bereikt Wy kunnen aannemen tos schrijft het blad verder dat de IJBoaaen besluiten betrekking heb Bi g de holp die de geallieerde Wttnrachten in het Midden Oosten de Kaukasus en aan de Kaspische w kunnen yerleenen Het bondge Btsehap is riog hechter geworden en 3 Baittó icmHatcD zuUen volgens a achesteat GuATdian te mVJiirtvd blijken Britsahe Itoepeii aaar Irao tak iasn L fcöisachen worden te Cairo en Bag voortdurend militaire besprekin gevoerd en de correspondent te van de Essener Nat Ztg J t dat deze betrekking hebben op l digingsmaatregelen voor het J 5 Oosten ik geval de Kaukasus Si n zon gaan Wat over a be 22 uitgelekt toont evenals JSJ2 t penverplaatsingen het Wen van versterkingjwverken en 4h nS verdedigingsmaatregelen yJJ nch aan Britscbe zijde er op idt binnen aifzieiJsaren tijd g l g Bieuwe fronten te moeten Hta Ankara ontvangen bejji O dt Britsche militaire hoofdzaak de nadruk gelegd op voorbeieidlngen voor een iwnBli i k fronlrin Noord Irm en verder ook nog in NoordSyrië en in Noord Irak Op pond Vaa Britsche nitlatincen neemt Men daarbM aan dat de Engelscjien op actieve onderateuning door de Amerikanea rekcnea Hoewel de Engelschen tijden RomBMla nffmarf oog omvangrvke troepentransportai irit de rest van het MiddeiUXiatan naar Sgypte Kndeii zijn in den allerlaatsten tyd Britsche tmepenbewegingen naar Iian Irak en Syijë waar te nemen In BrJndië eindigt echter over enige vekcn de mocsson en ook Bgypte bindt sterke str dkradtten De Daily Mail achtte het dan ook aowaarscfaüniqk dat Engeland troepen mu kunnen afstaan ter vndediging van dm Kaukasus daar de ftri ikrachten in Irak worden gebonden door de situatie in Britsch Indië en Egypte Vee moeilijker zou het voor de Engelschen nog worden aldus voegt de correspondent van de Nat Z t g hier aan toe indien zij na een verovering van den Kaukasus door de Duitschers zcit aan en Voor Aziatisch front zonden moeten strijden Dit maakt de activiteit en de eindelooze Onderhandelingen van Engelschen en Amerikanen verklaarbaar TeQagidad conlerenrden de commandant van het tiende Britsche leger generaal Winant en de commandant van het negende leger Wilson tezamen met Amerikaansche officieren waarbij zij besluiten namen te aanzien van verdediffigMnaatregelen voor de oliegebieden Verder werd ook te Cairo eenige dagen langjin het Britsche hoofdkwartier beraadslaagd Hieraan werd fleelgenomen door generaal Auchinleck generaal Stone geieraal Wavell zelfs generaal Ritiliie en den Britschen anvbassadéur Six Miles Lampson en van Amerikaanecbe zijde door den gezant Kirk alsmede leidende militairen v n de Amerikasrsche missie in het Midden Oosten Ook deze onderhandelingen golden nieit alleai de Britsche positie in Egyl te zelf doch veeleer den toestand in het geheele Middrn Oosten Bijzonder optnerkei k ia dat ook de Engetet en de Amêrikaanscke militaire attaché te Ankara aan deze beaprekingea deelnamen Churchilh wblpf te Moskou IN BEN SFEaALK OVEBAU Naar de Toestand schrijver van de N R C mehtt bevat de Scandinaafscbe pers een aantal pikante details over Churchills verblijf te Moekou vraard aan de vergetelheid ontrukt te worden Churchills ontvangst op het vliegveld bij Moekou door een eerewacbt van Don en Koebankozakken in de tzaditionecle uitrusting van een vergaan tijdperk zijn snelle tocht tot binöen de veilige muren van het Kreml in de bekende limousine met de zwartgemaakte nu ten en dan vooral het lameuze bonliet jnet weinig vorpielijkheid en veel kameraadactiap De Engelsche premier had met het oog op de eigene atmosfeer van deze fecsteiqkheid voor zvn klecdiir de keuze doen vallen op een overall zü het ook een van aparte makeli welke hij nJ te LoiMlen placht te dragen tijdens de nachtelijke hichtaanvaDen Alle Russische bladen vertoonen aan hun voorzijde dit beeld van ChurchiU naast Stalin in zijn bekende blouse Vijf en twintig toasten moeten zön afgestMien waarvan Stalin zelf er zes voor ziin rekening nam vooitdurend ondertMroken naar sommige correspondenten opmerken door des spreken eigen daverend gelach Het was overigens niet aan Stalin te wijten dat z n wo den niet bö alie deelen van het zeer gemeni de gezetschap aaiiifitohd succes konden hebben want de bij7ondeie atmosfeer van dezer hijee komsti werd juist hierdoor gescjiapen dat de gasten over het alelkanders taal niet konden verstak Dit moet echter geen afbrenk h ebbo n gedaan aan de stemming waaromtrenK nog vele merkwaardigheden worden vernomen welke te vermelden e hter ke ver zou voeren Slechts één détail geeft nog aanleiding tot TCfdere bcsdiouwingen het geheim7 nnige tepken waarmede ChurrhtTI zich aaiï de boIan steltqiden op het Moskousehe vliegvekl vertoonde ZOoals bi dergelijke gelegenheden zijn gfiwcKnte is maakte de EngeTsche prenawr ook ditmaal het bekende Vt eketi maar het Kussisdie publieh jptnder goed vertrouwd roet ieiflJllSSolxK moet in de beide ofigehevcB viiweis een twee hebben geeien en znik een ondubbeVzinniae aankondiging van bet tweede flront van de meest gezaghebbende zijde zou aU wij de neutrale correspondenten BMffen getameB ab een toopend VBiir door de hoofdstad zijn gegaan MntAAK MAMMK VON GABI ENZ VERONGELUKT Vrijdag is generaal majoor Freiheir von Gablenz amtschef van het ministerie van Luchtvaart en bestuurslid van de Deutsche Lufthansa tezamer nact Miasitetialdirektor prof dr Krfi mei amtschef van het minisierie voer Wetenschap Opvoeding en VoJksont wikkeKng bij een vljeetujgenge iik om het leven gpkcuneB Gsn maioor von Gablenx bestuurde zelf het toestel op een dieiwtreis van Berlijn naar het Zuiden v n Duitschland Door een technische sforinr is het toestel in de nabijheid van Mühlberg neergestort Ook de mareonist kwam om het leven DWTSCmMTD StnUDT VOOR EVaOPA STELUNGEN EN VERSPERRINGEN DOORBROKI N Aanvallen l KMaga R Rzief afgedagen SCHEPEN OF DE WOLGA TOT ZIlOBIf GiOMACMt Het oreerbevel der Dultache weep macht maakt d d 23 dcxer bekend In den KaukasiK züa Duitsche en verbonden troepen door sterke vijandelijke stellingen en wegveispemnê heen gebroktsi Tegenaanvallen van den vijand werden afgeslagen Op de Wolga zün op 21 en 22 Augustus een sleepboot eü twee vra ±tsehepen door bomtrelfers tot zinken gebracht een andere sleepboot ei vier tankschepen weiden in brand gewOTpen Aan het DcBifront werden op verscheidene plaatsen pogingen vah den tegenstasider om over if steken afgeslagen In bet gebied ten Zuidwesten van Kaluga en b j Rzjef zijn aanvallen van sterke infiKiterie en pantserstrüdkracbten vam den vijand in har de gevechten met steun van doeltrWfend ingrijpen van het luchtwapen afgeslagen Hierbq werden gisteren 161 tanks vernietifd waarvan 86 alleen in den sector van één legercorps Ten Zuidoosten van het Ilmenraeer en voor Leningrad bleven afzonderlijke vijandelijke aanvallen ia het DuitEche afweerv uur steken Het Sovjetluchtwapen verloor gisteren in hiditgevechten en door afw eergeschut 122 vliegtiugen drie andere werden op den grond vernietigd Vier eigen vliegtuigen keerden niet terug van den vlucht In Egypte hebboi Duitsche gevechls vliegtuigen m den nacht van 21 op 12 en in dien van 22 op 23 Augustus nsel succes verscheidene Britsche vliegvelden ten Zuiden van Alexandrie bestookt Bil aanvallen overdag en des nachts gericht op verscheidde bewir leiungB en verkeersinstatlaties in Zuid en Oost Engeland werden kra tige OfrtpIoffiiTgen en branden waargenomen Aan de Zuidkust werden 7 Britsche landingsbooten door bomtrrffers m den grond geboord Bü overdag ondernomen vluchten naar ie iiezette Westelijke gebieden schoten afweeigeschut en jagers vier Britsche vliegtuigen neer De bctcckenis van Kacrtojenaka ea Klymskaja Het D N B meldt De cto Homneeii sche troepen ingenoffien stad Koerlii iakaia Tigt op een iandrug tusschcn het naoerasachtiee lage gebied aan de Koeban en den LagunergOTdel van de Zee van Azof aan den eenigen bruikbaren weg die via Temrjoek hel schiereiland Ttonan met het gebied van de Koeban verbiraft Het verlies van deze stad is eer gevoelig voot de bolsjewisten en zij hebben dan ook g e tra c h t door talrijke vergeefscbe iqfanterie en pantseraanvallen de plaats t heroveren De stad Klymskaja is een knooppunt van spoorwegen die naar Noworossisk Rostof en Krasnodar voeren De holsjewisten ondernamen talrijke tegenaati vallen om de stad te herwinnen doch zij werden onder bloedige verliezen afgeslagen Daarbij werden 10 bolsjewistische pantserwagens vernield GrMlc gefeewrtoissen op til De militaire correspondent van hetDJ 3 schrijft Men acljt het opmerkelijk dat het weermachtsbericht val Zaterdag volkomen zwiigt over hetzoo buitengewoon belangrijke gebiedrond Stalingrad terwijl de vijandelijkepers er uitvoerig over bericht Duitsche militairen zijn zeer optimistischomtrent dit gebied en over den Kaukasus fri deze gebieden schrjoen groote gebeurtmissen aanstaande te lijti gebeurtenissen waarop de oppersteDuitsche oorlogsleiding blijkbaar zelfsniet wenscht te liraapelen f De NetttTlandsche Votksdienst j i kent geen medelijden of barm hoTtig iefd hij kent alleen roBc f sche pKcM Smhsmwvmwi Aardappelen rooien met de klas Er zal een beroep op de schoolieugd worden gedaan H ET voornaamste voedsel voor den aanstaanden winter is on getwijfeld de aardappel Zooals reeds werd bekend gemaakt is de uitpoot van aardappelen dit j ar zoo roüg mogelijk opgevoerd en wijl de gewassen er thans gunstig voorstaan belooft de oogst aanzienlijk te zullen njn Maar zoo min als de huisvrouw voldaan is alvorens zü de winterprovisie in haar kast heeft zoo min zijn de landbouwer en de overheid tevreden voor en aleer de oogst is binnengehaald en de producten veilig on de daarvoor bestemde plaatsen zijn opgeslagen Vele maatregelen worden thans dan ook getroffen om het tijdig binnenhalen van den oogst te veizekeren en zooals het zich momenteel laat aanzien zal men er in kunnen slagen zonder bijzondere maatregelen alle aardappeloi wair het hier voornamelijk om gaat tijdig te roo fen Door onvoorziene tegenslag n b v bijzonder ongunstige weesomstandigheden is het mogelijk dat alle giHitwnen voorzorgsmaatregelen niet vtïkkiewde blijken om tijdig alle aardappelen en suikerbieten ui den grond te krijgen Dat zou beteekenen dat een racer f minte belangirijke hoeveelheid menscheïrjk voedsel zön bestem muig niet zou bereiken niet op tafel zou verschijnen noch bij den stede = Na doYatnciing bü Dieppe VKBSI G VAN 8TAATS8KCRETAIUS DS BRINOM Staatssecretaris De Bnnon heeft aanvertegenwoordigers der pers een schildering gegeven van de Engolcche landingspoging bij Dieppe waarbu hqo a leide tegién zeven uur in denochtend door den regionalen prriectvan Rouaan Bouffet er vat ift kenniste zijn gesteld dat de stad Weppe hetdeelwit was van e n hevig bombardement van uit de lucht n uit zee Omstreeks twee uur in den middag washem meegedeeld dat de s rijd nog gaande was doch dat le Duiischersmeester van den toestand waren Dieppe had in den loop van den dag 14 a 15 luchtaanvallen te doorstaan Het aantal gevangenen waaronderslechts weinig Gaullisten en dat meerendeels uit Canadeezen bestond had dien ochtend 1800 bedragen Ib den namiddag kon de onderprefect debevolking toestaan de schuilkeldecs teverlaten Onder de burgerbevolking zijn 36 d o len te betreuren waarvan 25 in Dieppe Verder waren er tK gewonden Om 4 uur in den middag was de stryd geëindigd Het aantal doeden aan Britsche zijde raamde de Brinon op 3500 De Oberb lsiiaber West heeft vanden militairen bevelhebber in Frankrijk het volgende telegram ontvangen Maarschalk Pctain en regeeringschefchef Laval bebbeit ambassadeur üeBrinon verzocht het Duitsche opperbevel in Frankrenk gelukwenschenover te brengen voor het afweersucces der Duitsche troepen eh desnelle zuivering van den Franschenbodem CSft van M milliaen francs De algeraeene delegatie def Fransche regeenng in het berette gebied meldl dat zij van den militairen bevelhebber in Frankrijk Zaterdagavond de volgende boodschap heeft ontTangen Met het oog op de tucht en de rust der bevolking van het departement Seine inferieure vooral in het gebied van Dieppe tijdens de Engelsche landingspoging aan ide Fransche kanaalkust op 19 Augustus stel ik ter beschikking van den prefect van dit deparement een bedrag van 10 miliioen ranc dat in de eerste plaat ï moet worden besteed ter vergoeding van oorlogsschade en in de tweede plaats tot eerste hulpverleenirg aan de civiele slachtoffers van het Engelsche bombardement Ambassadeur De Brinon heef Zondagcchtend den militairen bevelhebber de onUangst van deze boodschap bevestigd er hem oa medegedeei Vi heb dit besluit ter ker nis van het Fransche s aatshoofd en van het hoofa der regeenng gebracht en ik heb opdracht u hun vurigen dank over te brergen voor d t gevofrUge gebaar en deze grootm eedige hulp De regeenn waardeert zeer in het bijzonder de eer die u hebt bewezen aan de bewoners der Normandische kiiiit die 7 rh dror haar tucht en rust strikt heeft gehouden aan de voorschriften van hg staat hootd en de regeering Brazilië verklaart oorlog aan asmogendheden Van Daitsrhe züde wordt medegedeeld BruQU had onder Amêrikaanscke pressie reeds ia Janaari van dit Jaar ile betrehkingea met d ssnosendbrdcn verbraken Gevolg gevead aan een nieawe Aaierikaansrbe afpersiBg beeft de BrailliaaiMrbe regeeriitg thaas san Daitsehlaad en Italië formeel den aorlog verklaard Brazilië had zich reeds zoo zonder beperking ter bcschnkking van de AmerikaansclM 0 rloe oering gesteld dat de officiecle deeinenulQi aan en oorlog zonder beteekenis is De oorlogsverklaring wordt door de Berlijnsche pers algemeen zonder belang en slechts door Roosevelt afgeperst genoemd De Volkischer Beobachter wijst er op dat de Braziltaansche minister van Buitenlandschc Zaken Ardnha iccds een waardcervnde boodschap van den Amerikaanschjen minister van Buitenlandschc Zaken heeft ontvangen Wat hij er echter van tevoren voor gekregen heeft dat hij zijn land heeft verkocht aan de Amerikaansche plutocratie kan meei gelezen worden uit iijn k asboefcen dan uit gelukwensrhtelëgrammen ling noch bij den plattelander niet u het groüte gezin niet m het kleme huishouden Onder geen beding mag de grond vasthouden wat voedsel voor der mensch in den aanstaanden winter beteekent Indien het ondanks alle door de overheid genomen maatregelen onmogelijk zou blijken met de ter beschikking staaside werkkrachten den oogst tijdig binnen te krijgen rest den met de voedselvoorziening belasten Nederlandschcn autoriteiten nog slsjchfs één redmiddel de arlieidsbron te benutten die zonder ontwr ichtmg van liet economisch leven direct kan worden ingeschakeld de schooljeugd En deze jeugd die bet recht heelt m den aanstaanden winter gevoed te warden met producten die op Nederlandscben grond door Nedcrlandscbe werkkracht en kunde zijn voortgebracht heeft den plicht naai vermogen faij te dragen tot het in veiligheid brengen van ons voedsel En zü zal dit ongetwüfeld gaarne doen Daarom zal aUeea als de met de voedaelvooTzieiung belaMe latoritcttpn geen sAdereit uiltuep zuin op de iiiedewcrkir v n de schooljeugd bv het rooieii van s rdappclen eei beroep ujorden gedaan Het lifit ia df bedoeling dat deze oog vtliu p van de sckaoljcugd zooveel mogel lc in klasseutrband gescliiedt met een onderuvzcr af leeraar aaa het hooid die toezicht liaa uitoefeuen Jongens van de esde en hoogere klassen der lager school en jongens van de U I O middelbare delbareen daflnycerhcids en ktoeelc schoten fcoraen roof deze oog twerkzaamheden in naiunerfcin en ztj kunnen zich hieruoor ffiaiw reeds vrijwil xnnvBKsrm van brvssel DEFINrriEF GESLOTEN De militaire bevelhebber in België ei NoordFrankrUk heeft de BFusselscbe universiteit definitief gesloteix ta daarmede zooals de correspondent van de EïStner Nat Ztg sctirijfteen baard van de democratisch Uberalt reactie en van de nationalileitenhaa anscbsdelijk gemaakt De gebouwen zün bestemd voor andere doeleinden en de provoceerende hoogleerarea zün aan nuttiger werk gezet De correspondent vandeNat Ztg toekent hierbü verder nog aan dat deze universiteit reeds lfl J jaar lang een heillooze rol in de Beïgische politiek hteft gespeeld en ook in internationaal opzicht van zich heeft doen spreken door zijn manifesten waarvan het laatste in den herfst van 1939 een Belgische oorlogsverklaring aan Duilschland eischte Met ingang van het wintersemester 1941 4é2 was op Duitsche instigatie de gelijkstelling van het Fransch en het Vlaamsch ingevoerd Men gaf in theorie toe doch saboteerde de practische uitvoering door geen Vlaamsche lioogleeraren te benoemen Toen daarop tegen den wil van het college van curatoren Vlaamsche hoog leefaren werden benoemd ging een deel der professor ren in staking Deze staking werd door den militairen bevelhebber beantwoord met de voorloopige sluiting der universiteit Alle bemoeiingen van den secretaris generaal van onderwys om de betrokken hoogleeraren tot toegeven te bewegen mislukten waarop de universiteit nu voor altijd is gesloten BINNENUNIk Steunverleening aan stilgelegde industrieele bedreven BIJ WIJZE VAN VOORSCHOT In hel Mededeelingenhlad van de hoofdgroep industrie van 13 Aug zijn de door den secretaris generaal van bet departement van Handel Nqverheid en Scheepvaart goedgekeurde ridatlijnen voor de algemeene steun en heffingsregelingen voor de stilgelegde hedryvrai bekend gemaakt Hieruit blijkt dat aan alle stilgeleg de bedrijven bei oorende tot de hoofd groep industrie met uitzondering van de ondernemingen s erKzaam op het ge bied der voedselvoorziening steun kan worden uitgekeerd De uit te betalen algen eene steun wordt beperkt tot de aUernoodzakelijkste instandhoudmgsko ten welke kosten m de rictitlijnen nader worden aangegeven De steun draagt het karakter van eed veerschet waarbii wordt averwegca de terugbetaling t zt te daea gesebiedrn H de in de ttekonet doar het thaas stilgelegde bedrüf te maken winst De voor de steunverleening benoo digde geiden worden verkregen door een doiH de hoofdgroep industrie aan de nog werkende industrieele bedrijven op te leggen heffing op basis van het samengestelde grondbedrag irit de ondememingsbelastmg Er vindt dus een heffing plaats zoowel over de winst als over het vermogen Het ligt in de bedoeling de bijdrage tot een nader te bepdlen maximum percentage van dit samengestelde grondbedrag te tieperken Naa t de hierboven besproken algemeene sleun en heffingsregeling kan in een bepaalden bedrijfstak een bijzondere steunen heffingsregeling op onderlinge basis worden getroffen De thans verschenen richtlijnen staan los an deze bijzondere regeling De heffing kan dus van een andere basis uitgaan terwijl de steun welke geschiedt a fonds perdu als extra steun moet worden genen uitgaande boven de noodz ikeli e instandhoudingsko ten Het ligt in de bedoeling in de Mededeelmgen van de hoofdgroep uidustne uelke wekelijks verschijnen regelmatigaan het bedrijfsleven nadere voorlichting Ie verstrekken over bovenstaand onderwerp JHSTBN WE WKIXICBT MET TWEE MATEN Hedenavond van 19 0 1 JD spreekt Max Blokzijl via den zender Hilversum I in zijn politiek weekpraatje over het onderwerp Meten we wellicbt Biet twee maten lig opgeven tij het heofd hunner scfiool of by een door dezen aangeweien docent De totale opgeveit der srhelen worden vervolgens opgezondeyi naar het door den secretaris tieKema van het deyMTtement van Opn nediag Wetertschmp en Kultuxirbeschermmg jrrof J van Dam teii departement inpesfrldc intrena Oogisthul 1S42 De oproep tot deelneming aan den oogst indien tleze althan s door dj met de voedselvoorziening belaste instanties noodzakelijk wordt geacht zal in dat geval aan de verschillende schalen uitgaan van dit bureau dat met het departement van Landbouw en Vis cherrj en met de scholen voortdurend contact onderhoudt Voor de door de scholen te maken onkosten b v voor de reis met dé klassen naar de oogstvelden e d zal een regeling worden getroffen waardoor deze worden vergoed Tevens zal getracht worden klompen beschikbaar te steller wül de schoenen die de meeste jongens thans bezitten zk h niet leenen voor het weik op den akker Nadere bijzonderheden dienaangaande zullen nog worden bekend gemaakt Het vertrouwen w rdt uitgesproken dat zoowel de jeugd als leerkrachtenen buders zullen beseffen dat mochteen oproep om medewerking der jongens van overheidswege afkomen ditde voedselvoorziening van ons volk inden aanstaanden winter betreft en dathet de plicht van allen is met allekracht daaraan mede te werken Detijden zün hard en ernstig ook voorNederland dpt zoolang buiten debranding bleef doch er thans middenin staat Vergunniqgsstelsel voor paardentractie MmLEZBLS EIV MITILDIEREN GCUJKCeaflBLB HE PAARIWN De secretaits tvncraal van Waterstaat nwakt behead dai binaan afiienCaren l d aaa vcrguwaiBgi lsel voor het vervoer door middel van paardentractie van goederen ten bctMcre van derden tngevaerd lal w t dëti Vaar de toeiMSsiBg van dK stelsel wordtn mailezels en mnndlerai met paardn gelijkgesteld Bet verveer vnar eigen be Qf wnrdt in dM vergmmingssleiKl niet aaa en vergonnirig onderworpen Het stelsel JireR allecu betrekking op vervoer langs den weg loodal b v paarden voor schepen er niet ao ec vallen Het vervoer van melk van de boerderijen naar de fabriek valt voorloopig evenmin on dit vergunnings stelsel lenzö het contractueel aangenomen nr elkritten betreft welke wel aan een vergunning worden gebondei Houders van paarden en voertuigen waarmede verVocr van goederen langs den weg wordt verricht kunnen tot bepaalde verroeren verplicht wordBi Voor een vergunning als hierboven bedoeld luUen in begunel slechts in aanmcrkihg ksmen zü die reeds van 1 September 1939 af als hun hoofdberoep vervoer van goederen langs den weg ten behoeve van d Tden hebben verricht Zq die meenen in aanmerking te komen voor een vergunning dienwi deie reeds thans ten spoedigste an te vragen door middel van een aanvraagformulier hetwelk op schriftelijk of mondeling verzoek verkrijgbear is bij den rijks hoofdinspecteur van hef verkeer goederenvervoer alsmede bij de a erpten van den autobevrachtingsdienst fABD V De rijks hoofd inspecteurs van het verkeer zullen een dezer dagen in de provinciale pers een advertentie doen plaatsen o a vermeldende de adressen waar de foranilieren verkrijgbaar zijn De formulieren ntoeten voor 5 September 1942 in tweevoud behoorlijk ingevuld bij den rijks hoold inspectenr van het verkeer worden ingezondeq Indiening ra dien datum zal aanzienlijke vertraging in de afdoening ten ge olge hebben en zal er toe kunnen leid i dat een afwijzende beslissing moet wordengen Mtien BERO OULE DIEF Eenige welfen geleden werd uit betjac ilsiot 3uit Hubertus op hetlandgoed De hooge Veluwe eenkostbare Chineesche porseleinen tegelter waarde van ongeveer tweehonderdgulden ontvreemd Door de ruchtbaarheid die hieraan rmddels de bladenwerd gegeven is de dief vermoedelijktot berouw gekomen of htj heeft ingezien dat 11 ij zijn onrechlnlatig verkregen bezit toch niet meer te geldekon maken Hoe dit zij belanghebbenden hebtMn thans van den dadereen brief ontvangen waarin werd gemeld dat de tegel in den grond waeverstopt 20 cm te Oosten van eennader op gegeven paddenstoel bij Ottertoa Ter plaatse gedane opgravingbracht inderdaad bet vermiste m ongeschonden staat te voorschijn f Zoo foen er velen Tïl ran gro te en leteiDe firma s irr d n laade maken er een gewoonte van en het ïs e n goede gewoonte et ns per maamf een ber aakf hrdrtt oyer te chlin Ten ap de girorektning ran Joe Vedertandsche amtm i ce Dt 7e finiia s staan bi de administratie de a iibuiance pp de eerstelijst veimeUl Zo t t er voor dat üwe firma ook op deze eerelqst scpHMtat wordt Geeft uw b Mll boudcr opdracht maaBdelo een rast t öraf te Ftoi ten op de girorekenirtg van de NederlarMhche amlxilance 87WO Ne l ri idaclie amubtitanee Koning irn gTacht 3Ï sGrareiih re MDIONIIttWS M VSatUM L USA M t4S Gramefoonmux ê 59 Ochtendcymnasticft 1 aNO N1e W9b richten 7 15 K or en rhMt gr i 746 Ochtcnd rninastfek HOO BKO NieiivrsbcriChten m Gesproken Pr Cramma uituelcseï 8 13 Politiek weekpraatje opD a 39 Saionorkost een vo smtizlelLitwarfet eii een jeugdkoar topn 9 13 Voot de huiaviouw 9 20 Oniitjeporkest en soüst fopn 10 00 Richard StraLiSb proRrainma gr 1 UM Vrouwennwuu 1120 Gerard Lebon en zijn oEke t 12J Amafaik Kextet 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws en zakelijke benciiirn 13W De Meïodraten sotiit en granwfbonmuziek 14 00 Orkest van de Nedertawlsehe Kameropera solisten en gratnatoonmoz ISJ5 Zang met ptanobefeleiding gï4 1800 Ziekentroost en Gewijde muziek opn 1813 Weer sch Phiüiarmomsch orkest gr J lff 4i Spert en spel voor de Jeugd 17 00 Wals icvclus A er 1 1T15 BNG Nieuws zakelijke lijkeen beuisbenchten 17 30 Theo Uden Masman pn r in tiansorkest 18 00 Ensemble Jonnv Ombach eo soliste 18 30 Necrlands üicn van het OosÜront 18 45 BNO Nieuws berichten l i55 BNO Gesproken blnnenlandsch overzirtit J9 K Wat doet de Directie van den I antÜiouw rpprartage 1 3 Saton rkest en bet Figura kwartcU fVaaa 3 1 alleen voor ëe Badio Cejitrates die vna IflBïverkmidm niet de Stiicho be ïehikkeBli Mat MEsette rkest en tisie 21 Bhsrlftmaehe a o dklanken tgr 11 45 BHO Nieuwsberifhten 22 M Pöpulan e gramoloanplaten 22J5 U raadt wat wu draaien 22 45 Orkest va Adalbert Littter en lirt Sidturtdie Ttio rr n a 3l Fran2 Lriw r en Bduart KUsuceke ffr HILTCSSVM IK SM S 6 45 8 15 Zie Hilversum I 8 15 Orkestconcert gr 9 05 Kamermuziek van Ludwig van Beethoven gr 10 00 Morgonwqdhïp KkK Oikestconcert tff 1 Ö Ptanovoordrachi 11 37 Siinphonie van Mozart gr 12 Knusse klanken gr ï 1 43 BNO Nieuws en zakefffke berichten Ï3W Boerenland tn botó n kiaut 13 15 Zang met pianobegeloWutg en grauiofoonmuziek l4 0OHet VaudevUIe orfcest soDdte en Mannenkoor opa M3tT De Üeate toets 15 w ZonnestraTon in ziekenzaien WOO I e bouu de geschiedenis en d Aeesters an de gitaar causerie met grai Bmtr Ift a KaanaiBC fr 6 46 MuzieW BBuri instrumenten gr 17 15 BNO NieiH zakelttke kelttkeen beursberichten 17 38 pert ua ran Dtnlercn en zijn orke t 18 O De repertai ytaf presfrrteert 18 3 Otto Hendrik en türt orkest en soliste 19 30 BNO Nieuwsberteftlen 19 4 BNO Twentsch praatje 1 S9 Spieker van den dag 2ft Q0 BNO Ehgehche w endlng endlng Holland and the economie reorfanisation Voor de Radio Centrales liederen van Scïmbert gr 1 Vanaf 20 15 alleea voor de Radto Centrales die over een MJnverbiadftig met de Studio beschikken 20 15 Pianovoordracht 20 45 Hembrandt gedagvaard luiaterapel 21 20 Kamerorkf st gr ï 21 BNO Kieuwsberichtcn 2100 BNO MUitato oveiTfcht 2210 Avondwydin 3205 200Zie Hilversum I