Goudsche Courant, dinsdag 25 augustus 1942

stóg25Augusj si942 NIEUWSBLAD VOOR jlOUDA EN OMSTREKEN böUDSCHE COIBANT Bnreaa MABK1 SI TELEV 745 FoMrekenlDf 4MM Chefredacteur r TIETKR Gouda r n over de Brazpliaansche oorlogsverklaring Van militair gezichtspunt zonder belang i jjge onderwerping aan de Ver Staten janzen an d oorlogsverk a van Brazilië aan Duitschland L Jti men i Berlijnsehe politieke en op pogin an de Srikaaniche en Eiifet l ch propa om i de zg ooilogsverkla de ïiansehe Kanaatkust ie 1 C t i 4 HET ONTSTAAN VAN DISTAIBUTIEB SCHEIDEN UDe Hrrm Enschede verwerkt miflioene n orders j Geen snippertje papier kan ongemerkt verdwijnen r e lan Bru i ie oen biizondtr groott tóeiiis te hechltn naar Duitsthe slechts m zoovciie gerecht d 1 lis dt s ip V in BiJ il e bewl iwd hJk iliat mi t Hl fiM ondtiwupuig a n dt Vtr Ltidc Statfii Van militair gc itnl u t worüt hij onder bcla ig ge St daar milituu machtnaiddtltn L zoovti Bra il e d ic bezit rtcds Lkperkt Kr btsthikking v n de Ver StaUai gisteid w ircn De aimogfndhedm zoo merkt mnn Berlin op waren rteds Img op de jjcgte van dt onntutra e ja vijanaige kudmg wn dt Br zi laansche itgte Politiek psythologl ch en nuli aren do asmogtndhedtn r tJs op de thans ontbtane onlwiKke lerantuooidmg zal roepen De ANP Cl irespondtnt te Ber ijn Ueiüt Op d pirstonfeicntit an het lustene vin BuittnlandbCht Zaken drtaarde nun ba dat mei an Biiilshe zi de omlient de po itickc flKkenis der oortognverk anng an iranie ajn de a mijgendneai r bt IcHt over bewijzen dpt de Vtr Sta Ier een aantj vooiaartsla inde Bri liiaansche politici door omkoopmg rtben bcwoton op eert oor og er ariiig aan de a moqendheden aun te ij en De oorlogsvWk arinf wordt ge rotieerd mei de mededee ng dat ukbooten van d spil Brazil aar the oopvaardijsthepen tot zinken heb ifti gebracht Dat dit m de teriitona e weren van Brazilië zou ziin gt chitd r t van bevoegde Duitschs zijdc a s ir aar geUnmerkt Verder wijit men er op dat Du t ch nd steeds gtwaarschuw d heeft ciat enapende koopvaaidijscheper z ch het gevaar van ooi og hardcl i gfi tootstPier Het dior de Braz lan regeenng aangevoerde n otief Kt dan c k a s ten besch k Bovtnien hebher of S reeds d r het afstaan an hav rs luchtsieurpunten in Braz 1 e de fns i ie opetatKDa is m Bn i ie fwegen De in Janmri op aondr n wVS verbroken dplomittke kingen me de pilmogendhtden J i door de oirhg veik aring aar i De regtermg an Rio hetf te gegevin adn den drarg f Rooseve t 700 corstaleert men te Z hteft Jrtpfinitief afstand ge 15 1 leren van een eigen nankelijke polmok welke in ovtr stemming geweest zou zijr met de I 8en en de tradit es lan het lard j 8 Amerikanen ge ooven met Wn nieuwe schakel in de keten J Ie hebben v elke Zuid Arre met de eeonomi che en politieke ludifï verbindt D t wordt laarT i Engelsche en Amen ssche commentarei Vaarbij Moffen Overigens ijiaken beide reeds ruzie over de vraag ordelijk pe met de exploitatie an e KlstoffeTi zal mogen begmren wiogsverklarmg bedt zoo er O n genoemde kr ngen den naanschen sjacheraars echter een loJ oS ul heid om in het bezit te H vJt I ie f Duitsch Ie V3 j eigendommen Het cm ipweikf orlo zal leerèn ot en tietMin de voor dezo dwaze en Sf oorlogsverklanng ver de e Persenen de belangen ie positie van Brazilië gediend heb wschouwinj van de Information ziiiaan f 1 f it dat de Pl eldprl j geering zonder een beween J f wachten aanslV ii brengen va tien h f Pen als motief ge de ü i den oorlogstoestand word h i l af te kondi tno 5 de m nauw sch n ilhelmstrasse staande he tL a isch Poli n Lr 00 h I n f o r m a 1 1 on fonder d omstandigheden ïe schepen tot zinken ge bepaald bracit zouden ziin volgens Braziliaan the en Arglo Amerikaansche bronnen zuüzcei tompromitteeiend zijn geweest dat Bi 1 1 it geen pnii 1 cett gesteld op opheldeiiig Pa houding der Bra i laarsclte koopvaard is is echter al nnjnden ritt meel v reenigbaar ge te me neutialitei aange itn zij op tt li k tie gebiuikfclijke vooiscluif tn met zijn nagekomen vvdke het duikbüolcemn iidinlen mogeliik ma eei 1 tn ais neutiale schepen e ondei ktnren De Infoimation legt ei den na druk op dit tusschen Duitschland en Bi i ilit gten belang nltgen tellingen m lar 11 cgcndeel vooial op etonomisth t eb ad viiendscli Tppeli ke betrekkjr gen hebben bestiTn Ook iders den 101 ofl hfefj Duit cilmd zot v eel mo geil k itkenmg gehouden r 61 de Bi ziln i ihe belani en Vooi s heef Dut tl lai d alles veimeden wat de pos ie van de Bazibairsche regee iing z u kunnen benioe li kei Ethtei IJl leeoSjVoorde ei Stalen aan den coiltg gingen deelnemer Biaziliam cl e vlieg u gen en I ei c f asnvanke luk getamoUfleeid ter béscl Kking geteld vai de geallieeïderi Nadat de Vêf Statei m den 001 log betiokken vvaiei is eiit piu geven dei reu laitcit zelf openlijk aai den dag getieden Vanaf Biaziliaansche steun punten heibben de tr Staten m toe nei eiae mate n ilita re vliegtuigert aai imtst Afiika Egvpte en de Sovjet bnW gezorcien De Biaziliaarsthe hdvei fgtonden onbeperkt ter beschikkii g van h i ge sche en Amen kaan ehe strijdkiithten Op de confe ren ie te ftio vva de Bra i laarsche minister van Bui enlardsthe Zaken de drijvende kiath om deMbero Amei 1 aansche statan tt brenfen to verbien ing van de be rekkingen met de spilmogerdhe Di schtr en Italianen vverde tb Jjwiderden in de gevangenis gevvotpfi en op de on waaid g ic WIJ e bel ardeld De st pen der spil we den i bes ag ge romci Reeds en d Mei l 42 kregen Brazi laarsihe schepen bevel to vuitn op de duikb Men dei pil De II formatioi naakt qr tpmerK ani cp dat de veiar woord lilkhe Q vcor de e n a ref eci 11 dtee ie p aa 0 lus op e eir tn derBrö iKah cl e re eei e d e orderleid gva d pit e firar ciee van Wa h t or afl i Ke i kern er van But lard v e Zaken Ararla deels ui zvv k e o dee ui opp i iri it cf r pci orli ke rederer lai d en v k ter be chikk rg h bben ge teld van dfn An r ika scl er agie er teeer de be agen va Bn il e jr Daarom ka ir gee vv jfel ovci be aairaa weUen kant de veiartwcorde i kh d vc dezt pj lek 1 g H OE komen 01 e d stribut e bescheidei tut stand en wtlke t n iiatiepe en zijn ér g omtn voor de bevel igmg van deze waaide papie iei tiidtns de fabricage Vooi het antwopid op de c via en hebben we dezer dagen op uitnood ging vfen den peisditnst van het dtpaitemcrt van Landlxiuvv en Vi sthem een be zoek gebracht aan de drukker j van Joh Enschede h Zoi en sCan het Klok huisp em te Haailtni waai de ons zoo welbekenae distributiebonnen het ltvensli ht zien Het sp ak welhaast vanzelf dat de overheei toen zij voorde noe d akeIi k heid kwam te staan allerlei aitikelen te moeten distiibueeren en aan he Nedtilandsche volk daaivoor waarde Ijonnen moest uitreiken zich wendde tot de e welbekende firma die langer dan een eeuw reeds heeft bewe en een bijna nergens geëvenaarde routine en vaardigheid te bezitten in het maken van bant biljetien post egels bande rollen enz endiedo ir haar vertrouwen daartoe geregeld ook van ver over de grenzen opdrachten ontving En het was even vanzelfsprekend dat de firma Enschede m staat was ook den nieuwen order van de NederlandBche regeenng te aanvaarden ook al liep deze in de miUioenen en keerde hij regelmatig met korte tusschenperiexien en m allerlei variaties terug Dat de firma het in haa gestelde trouwen ook thans weder heeft Waardig getoond hebben zoowf V het publiek als de handelaren telk ns bij het ontvangen van de vakkundig en technisch tot m de puntjes uitgevoerde waardepapieren kunnen constateeien Zorgmidige contrUe Doch ook de overheid is naar ota DE BEDREIGING VAN STALINGRAD Belangrijke strydmacht over den Don DF STAD OOK VAN HFT ZÜTOEN UIT BFDRFIGD De A N P correspondent te Berlijn intldt De strifd om Stalingrad is be gonnen Ten N W vaiï de e stad zijn mar het Duitscho wecnnachtsbericht van gisteien mededeelde Duitsche m fante ie d v si s en snelle troepen over den Don gelioftken Uit de tormuleeung blijkt dat niet site hts biuggchoofdtij op den Ooste Inken oever van den Don gevormd zijn doch dat zich daai lecds een be laignjkes ijdmacht bevond Niet al een dat hicidooi Stalingnd wair etn groot deel dtr Sovjet Russi sche pan erw agens vcrvaaidigd wordt ernstig bedreigd woidt ook de vcbirdmg van de bo sjpw istisch loepen die zich ten Zuiden van den aoui Don tn Wo ga gevormden fles chenhas b vin Ion verkeeit in ge V air Het Is net bekend w nr ch de Duitsche tioipen die lussc eu Don en a n Ooj e ijke richt 1 g jn opgt rukt thans bevirden dich het ligt vooi de hard dat ook deze een be dieigmg voir S alingrau voimer en ve u l Zu de 1 kt 1 ch m In h t Weslei en Noorden var den KaukasUb vorderen de Duitsche ei vtihondtn r lepei goed nietttg n tauidc net mot iiite ttrrtm m t zi 1 loge bergketens naas diope klovei vaarn de bo sjewisten bovendien 1 a n ne ve spenirgen iftbhen aa g egt Dl KaukjjUsv wnr an de hoogs e op dt L bu es 5621 meter hooj is woiat s cthts dior e iKC e wegtn door s ed n H leste is ic verktcrsloe De misliikte Britsche Unding aan B p t 1 ülÜ bltek tevleden want m haar £ fnjd legen de v trschilkndt voinien vai m sbruik van boinen kaaiten of tce wijzirgtn hteft zij in de eers e pha e van den levti sloop deztr beseheidi n nl bij de fdbricige in Haarlem den gioot t mi ge i en waarborg van ve ligied Naist het eezitht van den Ruk cortroedinst die in htt eUde gebjuwcncomplcx is ondergebratht e eftnt het bednif zelf een diieledige contiole u t en wel op nie uw personeel op aanwezig pei wneel en op terreinen eu gotwuwen Bij cm en rondgang dr 01 hel bedrijf waar lu m 800 man peiso ntel welkt hebben we kunnen erva ren dat van de ontvangst van den besletoider van het Centiaal Disiii bu lekantoor af tot aan de laat te bcweikmg vai de zoigvukiig afgetelde papieien de controle van den Rijfes diei st en de bedrijfscontiole legert ovet elk ar en in saminwerkmg met elkaar zoo intensief ijn dat mensche lijkerwij e gesproken geen snippertje papier bij het productieproces onge merkt kan verdwijnen Alle mogelijke voorzorgsmaatregele i zijn genomen en daarbij neemt de uit 17 man bestaande bedrijfspo itie een voorname plaats in V aar zoo het personeel en de goede ren onder teiezicht staan is het be gnjpelijk dat de zorg voor de ver vaardigmg van het product di den distnbutiebon m het bijzonder niet minder groot i Per pcritxie gaan er meer dan 10 millioen levensmiddelen kaarten uit meer cfan een miUioen i oeslagkaarten voor zwaren en zeer zwaren arbeid en meer dan twintig millioen coupujys toewijzinigsformulieren en Dit zijn alle even zoovele waardepapieren waarvan de namaak wel mogelijk is maar en hier begint stand nog in het Westelyke dee waa ïich enkele spoorwegen bevinden na meltilt die van Krasnodar naar No o ïosisk en die van Armavir naai j oeapse I D met eer talrijke passen ligger des V nters onder de sneeuw en voo ae Uopjpen b cdt het terrein geringe verzprgingsmogel jkheden zoodat voi raden dienen te worden meegcvoerl pet Kaukasus gebied omvat niet mm der dsn acht klimaatzones Uit uit alles blijken de moeilijkhe atnr waarmede de Duitsche en vei il 1 den troepen bij hm opmarsth t i kampen hebben doch welke tot dus ver met hebben kunnen verhinderen dat g stadij Itirem gewonnen woidt Een verklaring van Sinclair Naar ReJter r Idt heeft de Eng sche mmislei van Luchtvaart Sir Ai chil Sla Sint au m een Zaterdag j l te Svvonsea gehouden redt vel laard ondanks de bloedige veiliezen aa het Kussische fiont 11 de Duitsthe legers de steiks t militaire maeht gt bleven die ii w reld ooiAe 1 n htcit I ing aim m lar un erbraae i k dun gen zij de hedhaftige Rusoische legeis terug Admiraal Stanley naar Koeibisjef Admiraal Stun ej de Ameukaar sche ambassidcur m de Sovjet Un e is naai de But che beuchtei diens meldt van Miskou nair Koeibisjef virtrokken na een ve rjliit Val 19 dagen m de hoofdstad der Sovje Lnie Oeneroa majoor Brid e de Amtrikaaiische deskundige der luc t macht zou ni g in Moskou b 1 ven om daar besprekirgen om rent de raivtail letnrg te voeren met Sovjet Russische instanties tHlR HILL IN ENGEL4ND TERIG Ni ir de Br tsthe berichtend enst meld IS Chur hiU gisteravond per vliegtuig n 7 jn reis naar het Midden Dos en e Mostou m Enge and terug gekeeidi Tegeh k met Churehiü is ook de bij zondere vertegenwoordiger van Roosa veile Harr man n Engeland a nge o men rt eet be i k de o v dt V wi ecf f 1 t V ot 1 aie d e 1 de ei jerfectionree c ecM n ek Wddim Erschede I oovee r it ne l e t fal f c i r iet Is e ber et i kt r U jbtn i e dtKia i 11 dti li KK r i Vil tree teiten vai eh ngen k in i i f O pt 1 jÉf rret I tt 1 te t d e V dn meer en en wa iaan v 1 imp te pis iro ek van dt e pi gig bi het aiukk 1 ikt dpi n en bima ngen k i i ai c ivve da ze e I n d Oevg opva en i de L de van meer Vdi mai chap Cl u gen en wa iaan vergioolglas of kvvai 11 imp te pis iro e kon en De H c t ek van dt e prev t tiove be kken is zoj ve a mot zekerheid ka zeggen dat alle veiv ilsthirgen kut I n veilden opge spoord terw n as rtgel dt fik f cateurs tegen de 1 n ItK pon en hun gerechte s raf met r Igaan De overhtd stiat vexji dtze wart j ld ik de aanwezige voor adtn n ni bil kl eid ovei de geheele Neder and sehe bevolking te verdeden het is in ons aller belang dal zij daarin nul woidt bemoeilijkt door misdaduger die Ich op laaghaitige wij e vei Ignjpet aan de gemetnstliap eliike Ifvcnsbehoefttn en daaiom hopen vie dal de woorden v in den directeur n het Centraal Distributiekantooi dat hij ervan overtuigd is den ttijd legen de vervalschers ie hebben gewonnen niet Ijdel blijken te un Hetgeen we bij de f 11 ma Enschexle hebben gezien geeft ons diarvooi het volste vertrouwen è4i en Maan Zon op 6 39 onder 20 43 Maan op 20 58 onder 6 47 Men b verplicht te verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten e n Kali nar na zonsondergang ontstoken Ao den K 112 Na e Britsche landingsp iging aan de Kanaalkust OMMANDANT van DIEPPE S GARNIZOEN VERTELT De A N F correspondent te Berlijn neldt Met welke groote offers de Enge schen hun mislukte landingspoging bij Dieppe hebben moeten be a en blijk uit de mededeelmgen op de pers conferentie van majoor von Bonnm den commandant van het te Dieppe gelegerde bdtaljon at den Argb Reeds in den weieldooilog heb ik aldus majoor von Bonnir veel gru welijke toon ee en aansthtuwd doch dit alles woidl nog oveiUofftn dooi tut beeld dat het strand v n Dieppe na dl V lucht dtr Engelsch Amerikaar sche lardirgslroepen bood Voorzoover de gela lae solda en niet leedè m de booten den dood hadden gevonden v aren zij door het gecon ctnirecdc Duitsche afweervuur letteluk als hd men op het veld neerge maaid Ddgei lang heef men de Jijken bij vrachtdutü s vol weggevoerd terwijl nog seeds nieuwe Inken aan spoelen Daal tegenover zonken de geringeeigen veiliezen der Dt i schets volkomen m het net Het aantal vermisten waaivar kan worden veronderstt d dat ii a s gev ar genen op deBri sche schepen ziin meegevoeV be draagt niet nreer dan tier Dieppe was vo gers majoor or Borr n al landirg i dals u tgekozen omda bet eer goede en voor het beoogde doel zeer bruikbdre haven bezit en bovendien omdat van daar de koiste weg raar Parijs leidt Hajddei de Erge schen naar Pa i s kurren op ukkei dar zou hun prestige eens klaps weder aai zier lijk ges eger zijn Ook hl lui bil Kt dus dat eer m va ie ip optima forrra m de bedoe irg dg Ook de grwte b eed e 20 km wJa over de landirgsache zich ui rrk e sp eekt m dit verbérd duide Iijke taal Majoor von Bonnn be o me VS t f aar i r ovi U g g dat de Ergeljchen me het oeg op de opgeda e ervaringen me 1 og eers zul en trachten op dit pui t eei IdP ng pogi g te wagen Ecb er f r op i de tz un e i ul ij ae e fd e a pg moe en cpdoer zoo Amerika en de duikbooten HIT Cl AAR NOG STFEDs NUT OSnFR ni KME D T s t ri t ü ei bet au s 1 he i t va 1 dl 1 At r f t tddi tl V e aan dt s V Xrtrka aa n z th v je u ac t la cl Cl to Aiarati k r g dl gtvoei vto fuikboottn int S tiaci ld ae lar a xfa fL ztucei z in tt irgnjke c et p a irt out a i sthe ivu V TT i t l te V a e Dt w Ke ikht j vie t etvve irat s u A Ie lege ddtu en aei n t riki rsc ndr re autoiite ei itbjen e tj ea npt vka eist na tt zee aan tn 1 t scieeps vtr et Bn ra e n dei Jit ten ti a n tuwc 1 te ivhed n bi de etcs be slaandt g k men Zoo w 1 dl b v de sC etps jv t de i k en tg be em nitrd aooi de stal hi iischte Nog ee vv fdei er meer scheper in dengiond geboi d dan gcbiuwd oolaliicn n Amer ki en Et gt and steedsnet g 1 it Ifeseffen dal ae slag n helWe ten va den At ant thti Oceaanbehoo t lit de voor dt geal iceiclen ltd e optral ts L t lilden wordt gemc d dat de chtt Val den gtneracii staf der Ca r idtethe marine vice admuaal Pe cv e es m een toespraik t t onge ma rine ofticieien volgens dt Evening Standard heef verklaard dat et duikt lotgevaar m de Nooïd Anieïi laansche watt en nog steeds aanwezig is en naai zijn metning eerder nog verscherpen zal dan verminderen Dt Canadeesche regeenng veii acht van de jonge Itden der ma inc dat zij meer 11 ilialief ai n den dag zullen leggen bij de bestrijding van hel vijandelijke du kbootwapen dan men lot dusver bij de Canadecsche marine heeft kun un waarnemen De Evening Standard publi ceeit verdeir ten artikel van etn Ame 1 kaansch ciiticus waarin gezggd woidt dat men niet kan zeggen dat het duikbootgevaar in het Westen van den Allantischen Oceaan door de gt allietrdtn tot dusver onder de knie is gebracht Nog steeds iet men aan het strnnd van de Amerikaansche kust ain dtn Atlantischen Oceaan scheeps wrakken en wrakstukken en de wate ren rondom Hatteias lijken wel een stheepsktikl of In de Caraibisthe 7ee en lan de Noordelijk kust van Amerika zoowel als in het midden van den Atlantischen Oceaan duurt het tot zinken brengen van schepen nog steeds voort en men moet elf zeggen da de gevaarliike omvang daaivan nog niet verminderd is Gezutn die situatie 15 het onjuist wanneer mtn van Ame rikaansche zijde spreekt van een b renzing van het verlies van schepen INVENTARISATIE TEXTIELPROÖUCTEN In de week van 614 September De secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid èn Scheepvaart deelt mede dat m de week van 6 14 September 1942 een algeheele inventarisatie van de voorraden textielproducten bij de industrie en den hanöel zal worden gehouden Oe vier rijksbureaux voor te ttiel t w rijkstextielbuieau te Arnhem rijksbureau voor ivol en lompen te Tilburg sectie confectie te Amsterdam en rijksbureau Distex te Den Haag zullen den ingeschreven ondernemingen tijdig van nidere gegevens met betrekking tot deze inventarisatie in kennis stellen De toepassing van de prijzrnbeschik king textielhandel no 1 en de pnjzenb schikking textiel no 1 en de verplichte voomad admmi tritie brengen veel voorbcie dende werk aamhe den mee voor de betiokken bedrijven en het is noodig dat hiervoor tijd en ge egtnheid is opdat met de prijsberekening en met het bijhouden van een voorraadadministratie volgens de nieuwe voorschriften een aanvang kan worden gemaakt op 14 September 1942 Op grond van het bovenstaande is het genoemde ondernemingen verboden gedurende de periode van 6 14 September 1942 textielproducten te koopen te verkoopen af te leveren te vervoeren of te doen vervoeren en ts het dus geoorloofd de verkoopmagazijnen of afdeelingen van magazijnen te sluiten Dispensatie der verbodsbepalingen al m bijzonder ernstige gevallen kun ren worden aangevraagd bij het berokken rijksbureau waar men is mgeschreven Slechts bij uiterste noodzaak zal dispensatie worden verleen d Hitler benoemt minister van Justitie BEVOFGD VAN HET BESTAANDE RECHT AF TE WIJKEN O ftieel wordt te Berlijn meaegedee d De Fuhrer heeft met het oog op de bijzondere beteekenis welke in oorogst d gehecht moet worden aan de rethtsplegmg besloten oen post van R k n ir tei van Jj titit d e sirJs net over jden van den Rijksminister j Geitrer orheztt w is gebleven op lej V te be et en De Fuhrer hteft a ii den presiaenl v en hel Voiitsge eb hof den gepensionnetrden st dt ir s r dr Th eraciv die ra het rrem 11 v r ae nacht tot aan het nvt ntmcn vjn Ie jus itie m Rijkaiti t Sak st v m ni ter var Just lic V 1 j R s n ei V dn Jus it t e 1 WO d ottccel mcaeg de d De tuhrei hce t aen pas benoemden P k plr sic 1 var Jus it c di Th eriet dooi het vo gende bes u t bijzon Ie ü V o 1 ich ei ver tie t Tii ve vu ng van de mk van betG 00 Du t che Ruk een sterke rech p egirg lood akilijk Dadiom n ich g k den Rijksm nister van Juse e draa eir p m vt gen n in iich sPoe tn en ain v 1 mg n n ovei g net den Rijk mini er en chef dt R k kar elir i en dtn leider der jaitij kanse iri een rat socialistische recltsptgng op lesbouvven en al e nirvooi vee chte maatregelen Ie ireffer 11 1 kan me bi van het bes laide recht afwijken Het Friesche zcilevenement ij u tnemendheld de Sneekweek mag zich ook dit jaar in een groote beleng stelhnrf verheugen Poly90on BiUan Tt a mzien van de benoem ng van dr Tieratk schrijft dó Berliner Bor en Zeitung dal de aandacht gtvt t gd is op het belang van de we kzaamhedei der Duitsche justitie n oorlogstijd dooi dal de Rijksn ni gemachtigd wordt van het bestaande lecht af te wijken Er komt een breed aibt dsterrem open te liggen dat de nituwe Rijksminister met des te meer vertrouwen kan betreden aai g zien hij volmachttn en bevoegdhed n heeft dit een unieke concentratie der krachten op het gebied van het retht vormen