Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1942

OUDSCHE GCIBAHT ensdag 26 Aug 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Vrr S jurgane No 21021 Chefrodicteur t TOETER Oouda Churchill bespreekt reis naar Moskou in Hff kondigt volledige verklaring aan if in Nabije Oosten r Engeland primair De gemeenschappelijke vergadering van Nederlandsche en Duitsche nationaal sorialisten in het Concertgebouw te Amsterdam De Duitsche enNederlandsche vlaggen warden binnengedragen Stopf Borriu s Brazilië in oorlog met Duitschland en Italië D kaart eett het Brazlliaansche rijk weer Ingedeeld naar ztjn stalen Het land had reeds in Januari van dit Jaar de betrekkinaen met de asmogendheden verbroken en Is onder druk van de S den oorlog ingegaan Brazilië is een federatieve bondsrepubliek ta het Ooiten van Zuld Amerlka met 41 nitu Inwoners en ongeveer zoo groot als £ urop BraziliS was vroeger een Portugeesche kolonie werd in 1815 tot koninkrijk verheven In 1B22 Volgde de scheiding van Portugal en de stichting van het keizerrijk Brazilië door de revolutie van 1889 werd Brazilië een In federatieve republiek veranderd Voor het binnenlandsche l estuur bestaat het land uit een bondsdistnct Rio de Janeiro ea 10 staten Brazilië onderhield een bloeiends xport en Importhandel met Duitschland en ttaUi a Reuter meldt heelt ChurchiU jSSitWag met eenigen zijner ambt ÊSoten Ün onderhandelingen te S ou alsmede zün bezoek aan Cairo 0 rondreis aan de fronten m de Jjn en naar andere gebieden van l2ilden Oosten besproken Zoodra u earlement weer bijeenkomt zal S Jjr voliedige vett klaring over zijn M afleggen Deze verklaring die Lrschljnlijk in openbare zitting zal Iffllen afgelegd zal wellicht gevolgd Z door een debat Op het oogenS heeft men nog niet het voornemen jTpjriement vóór den vastgestelden I na de zomervacantie bijeen te pupen Kur de Engélsche nieuwsdienst mUL heeft ChurcliUI bij zijn bezoek ïjCiiro met nadnik betoogd dat JatJIrittannle vast besloten is om m tn de Nijl delta t € vechten alsTbel om Engclands eigen bodem ging Ihir de Britsche berichtendienst t heeft Hairiman te Londen medeW dat Jiy binnenkort naar de tictiiiede Staten zal terugkeeren om kïeveit rapport uit te brengen over Ifg baprekingen te Moskou D nieuwste berichten uit Londen DO meldt S P T laten doorschemeren oen daar meer en meer belang hechten aan het front in het NaOoeten zoo zelfs dal men hier een ing voor een grooter belang taiA dan een gehikkige landing in Mi Europa De vorming van een nieuw legerwmudo in Iran en Irak be estigt fcopvtfting dat ChurchiU tijdens zijn mi naar Moskou en Cairo in de eerste ti problemen van militairen en lUtHken aard heeft besproken met trekking tot het Midden Ojs en en k t Middellandsche Zeegebied In Lonia il men van meening dat de legers mweraal Maitland Wilson de Kautaostrens moeten steun n en Wavell I tofië alsmede Alexander iii Egypte iden rug dekken ffiermee wordt echter niet gezegd deze plannen het eenige doel vor ravande voorgenomen reorgan siitie Wi het militair commando in het Midte Ooslen Men wijst n verband hier ede op een uitlating van Reu ers irtesponde die Bchri ift dat door de iocpte veranderingen in het Midden Cteten generaal AuchinlecK de handen m lierft gekregen en zici thans an l i re nog onbekende opdrachten kan Wtt Ook generaal Waveli zal waaitóplijk in de naaste toekomst weer Wh lich ïoen hooren daar hij bij de Werentje aanwezig is geweest De P ï benoemde opperbavelhebber idein Irak en Iran gelegerde troeWi generaal Sir Maitland Wilson is eenige dagen in Bag ad te hebben rtoefd naar Teheran gereisd en wit daar een conferentie gehad met commandant der Sovjettroepen in W Iran generaal Nowakof Hij dt vergezeld van generaal Qiim Ml Jllj ens een bericht uit Teheran f rtmen aldaar in politieke k ingen dat de regeeringen van de Sovjetr Engeland de Iraansche regee f nebben verzocht de voorbereidinW Ie freffen die in verband met den ï w den Kaukasus noodzakelijk J Ook heeft men de regeering van J X tit het voorbeeld van Irak Ein en den asmogendheden den t verklaren wiiwhil heeft op z ijn reis door ii K onderhoud gehad met Wh Arab News Agency bericht wtrent dat ChurchiU met den rlOM toestand in den Kaukasus j proken Hij heeft den sjah üiif n betuigd voor de hou lij Perïië en verzocht dezen o aan de leider der Perzische S over te brengen tietttü Sovjet Russische wgtroepen in Iran Nowakof 9i il fr a r Cairo be fWt Me gero uit Erze miSj J verbinding tiet A wen Britschen beIV IV Alexander ifHtTp = premier Smuts ü o ri rede waarin hii ChGr IIfn f P besprekingen Opt HiV tijdens z n bezoek aan l reltii L J Wens de H onfil geheele oorlogstoe d XL gezien waarbij l iSrJ gekomen dat de la yen dl 1AA i 1 j jaar en het volgend overgaan totkl 1 r en he T f eten JïeteLi Noord Afrika verfereti ï OBen moeten worden terug l dat de gealli mn L de uiteindelijke 0 en NoordAfrika zal t 9 zij h BfTti h r coming van een L li nSl S a do in Iran MHtrbiir Duitsche bladen lï S w ff comm ando Oorbg mi wordt gezegd dat de Kngelfchen thans drie fronten hebl3en gekregen namelijk één naar het Oosteif in Bntsch Indië één naar het Westen n Egypte en ten gevolge van de jongste ontwikkeling in de Sovjetunie één naar het Noorden Deze ont wikkeling leidde er toe drie zelfstandige commando s in te stellen daar de landverbindingen te ongunstig en te uitgestrekt zijn om een uniforme leiding althans wat b etreft de landstrijdkrachten mogelijk te maken De luchtstrijdkrachten blijven buiten de nieuwe regeling en de luchtmacht behoudt één opperbevel In het MiddenOosten onder luitenant generaal TeddSir De nieuwe bevelhebber in Irak en Iran is generaal majoor Sir Henry Maitland Wilson die tot dusverre het bevel voerde over het 9e leger in Syrië Dit 9e leger blijft onder het opperbevel te Cairo ressorteeren een nieuwe commandant is nog niet benoemd Het commando Irak en Iran krijgt de beschikking over h et 10e leger dat tot dusver hoofdzakelijk uit BritschIndische troepen bestond die nog onder Wavell ressorteerden Te Stockholm vermoedt men volgens het Hamb Fremdenblatt dat ook nu nog het grootste deel van het 10e leger uit Britsch Indische troepen bestaat alhoewel er reden is om aan te nemen dat in den laatsten tyd ook belangrijke Amerikaansche formaties als kerntroepen bij dit leger zün ingedeeld 1 De vorming van het nieuwe zelfstandige commando lijkt volgens het Hamb Fremdenblatt overigens de these te bevestigen dat de sterke contingenten Sovjettroepen die een groot deel van Iran bezet hielden sedert het begin van het Puitsche zomeroffensief door het Sovjetopperbe vel zijn teruggetrokken Het officieele Engelsche communiqué spreekt in ieder geval met geen woord van directe militaire samenwerking met het Sovjet commando in dit gebied Sir Henry Maitland Wilson de nieuwe opperbevelhebber in Irak en Iran dankt zun faam aan hetzelfde offensief als Wavell nl den veldtocht die m den winter van 1940 41 tot de tijdelijke bezetting van Cyrenaica leidde Sir Henry commandeerde toen onder Wavell het z g NijUeger en hij werd ook tot gouverneur van Libye benoemd Later leidde hij de expeditie naar Griekenland en ten slotte de veldtocht m Syne welke luj dank zy een groote overmacht met succes kon beëindigen COLUK BIA Intusschen is te Londen de aandacht getrokken door een hoofdartikel in de Times waarin volgens de F r a n k f Z t g wordt getiracht het Sovjet front weer als voornaamste oorlogstooneel voor te stellen De Times spreekt van de acties op de Salomonseilanden en bij Dieppe en van een waarschijnlijke hervatting der gevechten in Egypte waarbij het blad er op wijst dat de Sovjet Unie het voornaamste oorlogstooneel blijft en waarschijnlijk ook nog vrij langen tijd zal blijven De gebeurtenissen aan het Oostelijke front wegen zwaar en zouden op het verdere verloop en mogelijk zelfs op het eindresultaat van den oorlog een girooten invloed kunnen hebben De laatste Duitsche successen aan den Don beteekenen een zeer ernstig gevaar dat niet over het hoofd mag worden gezien De T i m e s zegt zelfs dat het gevaar nog nooit grooter is geweest dan nu hoewel de Duitschers in et tot dusver verloopen deel van den fcraer vergeefs hebben getracht de SMr jetUnie knock out te slaan Na twliezen en nederlagen zooals geen UDder land ter wereld heeft geledai biyft haar bestrijding toch nóg Duitschlands belangrijkste taak De geallieerden moeten er echter niet op rekenen dat de Sovjet Unie haar tegenstand 0 onbeperkt langen termijn zal kunnen voortzetten wanneer er van buiten geen toenemende hulp komt De SovjetUnie is het voornaamste front en het voornaamste probleem blijft den Sovjets hulp te verleenen zoo spoedig mogelijk en met alle denk bafe middelen NIEUWE PACHT EN LEENOVEBEENKOMST Uit Washington meldt de Britsche berichtendienst dat in den loop van deze week een nieuwe pacnt en leenovereenkomst zal worden onderteekertd tusschen Groot Brittannië en de Ver Staten Bovendien zullen nieuwe overeenkomsten geteekend worden tusschen de Ver Staten en Australië en NieuwZeeland ROOSEVELT NOODIGT CURTIN EN SMUTS UIT Naair de Engelsche nieuwsdienst uit Washington meldt heeft president Roosevelt de premiers van Australië en ZuidAfrika Curtin en Smuts uitgenoodigd in den loop van dit jaar naar de Vereenigde Staten te gaan De hertog van Kent t BIJ VLIEGONGELUK OMGEKOMEN De hertog van Kent is by een vliegangeluk om het leven gekomen naar de Engelsche nieuwsdienst meldt Officieel wordt te Londen meegedeeld dat de hertog van Kent zich up wegnaar IJsland t evond toen het vliegongeluk geschiedde Het ongeluk waarvan de hertog van Kent het slachtoffer is geworden is volgens den Britschen berichtendienst in NoordSchotland gebeurd waar de Sunderland vUegboot waarmede de hertog een dienstreis naar IJsland maakte neerstortte De geheele bemanning van de vliegtKwt is ejjpneens om het leven gekomen De houding van Turküe TOESPRAAK VAN INÖNÖ Het Turksche staatshoofd Inönö heeft een toespraak gehouden waarin hij op de eerste plaats de economische positie van Turkije behandelde Tegen het einde van zijn toespraak sprak hij over de houding van Turkye en verklaarde hy dat de Turken met het recht hebben iemand wie dan ook met betrekking tot de mogeJijkheid tot een aanval op Xurkije te verdenken Het IS echter voor de eigen veiligheid van Turkije noodzakelijk waakzaam en oplettend te zijn het leger sterk te houden en de binnenlandsche verhoudingen te controleeren om conflicten te vermijden FRANSCHE KRUGSGEVANGENEN IN VRUREID GESTELD Van Duitsche mihtaire zijde wordt medegedeeld In verband met de zeer gediciplineerde houding der plaatselijke Franiche autoriteiten en de bewoners an hei in den strijd betrokken gebied tijdens de geallieerde landingspoging bij Dieppe heeft de Führer uit waardeenng daarvoor bepaald dat de Fransche krijgsgevangenen die woonachtig zün te Dieppe Neuville Hautot sur Mer Tourville Petit Atteville en Arques la Bataille vrijgelaten zullen worden DVITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA HAVENSTAD TEMRJOEK GENOMEN Verbitterde atryd in omgeving van Rzjef VERDERE TERREINWINST BIJ 8TAUNGRAD Het opperbev I van de Duitscheweerraacht maakt dd 25 dezer bekend Aan de monding van de Koeban namen Roemeensche formaties na hevige straatgeveefaten de havenstad Temrjoek Ten Zuiden van den benedenloop van den Koeban werden verscheidene vijandelijke tegenaanvallen afgeslagen en de bolsjewisten bij de ehtervolgvig verder in het gebergte temggeworpen Duitsche bergjagers hebben verscheidene passen in het Westelijke Kaukasusgebergte onder controle gekregen deels in een aanval genomen Op 21 Augustus om 11 uur des ochtends heeft een afdeeling voor het hooggebergte op den EIbroez 5630 M den hoogsten top van het Kaukasus gebergte de rljksoorlogsvlag geheschea Ten Noordwesten en ten Zuiden van Stalingrad won de aanval in weerwil van het wanhopige bolsjewistische verzet verder aan terrein 52 bolsjewistiwihe pantserwagens werden vernietigd Aan het front van den Don sloegen Italiaansche troepen verscheidene aanvallen van den vijand deels m gevechten van man tegen man af Hevige aanvallen van de luchlmachti overdag zoowel als des nachts op het achterwaartsche gebied van den vijslnd vooral op Stalingrad veroorzaakten in de bewapeningsbedrijven en Imilitaire installaties zware branden en groote verwoestingen Op de Wolga werden twee transportschepen tol ziriken gebracht Ten Zuidwesten van Kaluga en tenNoordwesten van Medyn misluktensterke vijandelijke aanvallen BijRzjef zijn de Duitsche troepeh in wisselvaliigen verbitterden strij4 gewikkeld met sterke vijandelijke infanterie en pantserstrijdkrmehten 63 bolsjewistische tanks werden vemietikd waarvan 46 alleen in den sector Van eenUfantcriedivisie I Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer en voor Leningrad wordt slechts plaatselyke gevechtsactiviteii gemeld Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen gisteren de belangrijke SovjetRussi sci e haven aan de Witte Zee Archangel aan Bij het vertrek wer4en zware brdiiien waargenomen In Noord Afnka bestookten lichte Duitsche gevechtsvliegtuigeji in de beide afgeloopen nachten een Britsch vliegveld ten Noordwesten ifan Cau o Installaties en op den grond staande vl egtuigen werden beschadigd Bij vluchten overdag bovfn bezette gebieden in het Westen werden twee Britsche vliegtuigen in eeiji luchtgevecht neergeschoten Formaties van de Britsche luchtmacht vielen in den afgeloopen nacht het RijnMain gebied met brisant en brandbommen aan De burgerbevolking leed verliezen In verscheidene plaatsen vooral in woonwijken van de steden Frankfurt am Maip en Mamz ontstond materieele schade en schade aan gebouwen Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten 16 der aanvallende bommenwerpers neer De luchtmacht bombardiferde overdag voor den oorlog belangrijke installaties in Zuid Engeland Op 24 Augustus vielen Duitsche mijnenvegers numeriek sterkere Britsche motortorpedobooten in het Kanaa aan Vanaf zeer korten afstand werden een motortorpedoboot en een vrij groot vaartuig waarvan het type niet kon oirden vastgesteld tot zinken gebracht Een andere motortorpedoboot bleef brandend liggen Onze strijdkrachten keerden zonder beschadiging in hun steunpunten terug In den nacht van 24 op 25 Augustus weirden bovendien door Duitsche patrouillevaartuigen in den Noordelijken uitgang van het Kanaal twee Britsche motortorpedobooten tot zinken gebracht AARDBEVING IN PERU Een derde deel der stad Nazca in Zuid Peru is geheel verwoest door een aardbeving naar de Engelsche nieuwsdienst meldt uit Lima Volgens een officieel bericht zijn 20 menschen omgekomen en velen gewond De eerste aardstoot duurde bijna 5 minuten en daarop volgden verscheiden andere in een paar uur Hel gemeentehuis het politiebureau en de kerk bevonden zich onder de vernielde gebouwen terwijl het postkantoor en het gerechtsgebouw zwaar beschadigd werden De daklooze bevolking kampeert op de stralen en pleinen der stad en in de omgeving i DE AANSLAG OP VON PAPEN De justitieele commissie voor het hooger beroep in het proces wegens den bomaanslag op den Duitschen ambassadeur te Ankara von Papen welk beroep naar men weej door de beklaagden was aangevraagd heeft bet verzoek tot behandeling In het openbaar ingewilligd De zitting is op 15 September bepaald DE STRIJD OM STALINGRAD HEVIGE LUCHTAANVALLEN OP DE STAD Naar het opperbevel van de Duitsche weermacht meedeelt heeft de Duiigche luchtmacht met sterke formaties ge echtsvliegtuigen zware aanvallen gericht op het gebied van Stalingrad Talrijke fabrieken en belangrijke verkeersknooppunten aan de BenedenWolga werden door bom treffers verwoest Olieraffinaderijen die zich in de buurt van de Wolga haven bevinden gingen in vlammen op terwijl opslagplaatsen van benzine der bolsjewieken na het uitwerpen van brisant en brandbommen in de lucht vlogen Reeds na de eerste aanvallen ontstonden er groote branden binnen de Sl8 f Kust van Zee vaa Aiof in Roemeensche handen Naar militaire deskundagen te Berlijn verklaren bevindt zich na de verovering van de aan de Zee van Azof gelegen stad Temrjoek door Roemeensche formaties thans de geheele liudt van de Zee van Azof i handen van de Duitsche en verbonden troepen Men achi hel hier desondanks met uitgesloten dat in iiet vlak tegenover het schiereiland Kertsj gelegen gebied nog bolsjewistische strijdkrachten staan hoewel de7e geen bijzondere militaire beieekenis meer hebben Over het verdere verloop van de gevechten rondom Slahngrad wordt door bevoegde Berlijrsche instanties gezwegen Slen verklaart slechts dat de Duitsche aanvallers in dit gebied zich in verschillende richtingen voorwaarts bewegen Naar gistermiddag te Berlijn verluidde is het juist dat in het Westelijk deel van den Kaukasus m de afgeloopen dagen wolkbreukachtige regens zijn gevallen waardoor de gevechten aldaar met onaanzienlijk werden bemoeilijkt Dat ook in het gebied rondom Stalingrad soortgelijke weersomstandigheden zouden heerschen werd tie Berlijn op desbetreffende vragen van journalisten door Duitsche mihtairen bestreden Niet verder terugtrekken Een van de voornaamste Journalisten van de bolsjewistische pers Jaroslawski heeft naar de Britsche berichtendienst meldt in een radiorede verklaard Wy kunnen ons niet permit cei en nog DE KOSTEN VAN DEN OORLOG VOOR AMERIKA Na de mislukte Invad oging bij Dieppe worden de Engelschen ingevangensdiap weggevoerd i Tele otoWeKbiW Polvaoonj Afton Tidningen publiceert een United Pressbencht volgens hetwelk uit een door het Amerikaansche ministerievan Handel gepubliceerde mededeeling blijkt dat de oorlog in de maanden April Mei en Juni van dit jaar den Ver Staten 31 procent van het nationale inkomen heeft gekost DE ONLUSTEN IN INDIE In Cawnpore zijn nieuwe botsingen voorgekomen tusschen demonstreerende fiidiërs en de politie zoo meldt RadioDelhi De politie schoot rrteedoogenloos op hel Indische volk In drie andere plaatsen in de centrale provincies kwamen eveneens ordeverstoringen van vry grooten omvang voor Inzake de onlusten in Calcutta verluidt nog dat daar het tram en autobusverkeer steeds weer verbro ten werd Gemotoriseerde troepen weden ontboden Bovendien werden gewapende politieagenten op de kruispun ea der straten opgesteld Uit Delhi verluidt dat massa arres talies van Congresleden In Lucknow Allahabad Nagpur Poona en in andere steden zijn verrieh Ondanks deza maatregelen neemt het aantal nieuwe leden van het Congres voortdurend toe De leden van het Congres maken tochten door alle deelen van Indië en sporen de bevolking aan om aan den opstand deel te nemen DE NATIONALITEIT VAN ELZASSERS De Duitsche rijksminister voor Bin nenlandsche Zaken heeft een verordening uitgevaardigd omtrent de nationahleit in Elzas Lothanngen en Luxemburg die onmiddellijk van kracht wordt Volgens deze verordening krygen voorloopig die Elzassers Lothanngers en Luxemburgers de Duitsche ralionalitei die als betrouw bare Duitschers worden erkend Uit waardeering voor hun byzondere verdiensten in den strijd voor de Duitsche zaak in den Elzas heeft de chef van hel burgerlijk bestuur jn dat gebied gouwleider en njksstadhouder Robert Wagner den 18 medegevangenen van dr Karl Roos uit Nancy en de echtgenoote van laatstgenoemde de Duitsche nationaliteit verleend BRITSCH MINISTER WINDT ZICH OP Tijdens een ontvangst van Canadeesche persvertegenwoordigers door den Britschen minister van Voorlichting Brendan Bracken in het Dorchester Hotel te Londen heeft naar de Britscha berichtendienst meldt Bracken met da vuist op tafel geslagen en uitgeroepen Indien de menschen in Gods own country ik bedoel de Vereenigde Staten na dezen oorlog kunnen zeggen wi hebben dezelfde energie getoond en ongeveer dezelfde offers gebracht als de doorsnee Brit dan zal de oorlog veel sneller voorbij zijn dan we nu aannemen FRASER IN DE VER STATEN AANGEKOMEN Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt is de minister president van Nieuw Zeeland Eraser in de Ver Stalen aangekomen Roosevells secretaris Early verklaarde dat Fraser op uitnoodiging van den president naar de Ver Staten is gekomen Bijzonderheden over hel doel van de reis en over den duur van hel bezoek werden niet verstrekt TEGEN DE PRIJSSTIJGING IN AMERIKA Roosevelt heeft op een persconferentie medegedeeld dat ongeveer over veertien dagen zeer draconische wetten legen de prijsstijging in de V S afgekondigd zullen worden zoo meldt de Britsche berichtendienst De Amerlkaan sche bevolking zoo voegde Roose velt hieraan toe zal zware offers moe ten brengen w K iw ninM èoH CH Tilflaa Zon op 6 41 onder 20 41 Maan op 21 25 onder 8 05 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten een bal ar na zonsondergang ontstoken t wtA n snaetsKteiBtS K1U