Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1942

smaiBt WOENS G 26 AUGUSTUS I Gouda II V OC Il O N A Hl had dar de tweede priiswinnaar Zeer 13 September UV S Gouda V CS ijyg jj v ren de afvalwedstrijden GSV O NA Postduiven Olympia j rbij dwars over het bad gezwomTerlaak Waddinxveen Moordrecht ip vooral het nummer heeren Oudewater Bodegraven DO NK l at niet minder dan achttien zwemSchoonhoven ïouderak Ammerstol p tegelgk in het water bracht sche S V Stolwgk Haastrecht H BS Tot slot speelde G Z C een poloII O N A II Gouda III De Musscheii wedstriid tegen den Utrechtschen eer11 Gouda II O D S Il Neplunus IV 1 sten kla sser Star die evenwel niet Olympia II Schoonhoven II Xerxes voltallig uitkwam en met den GouweIV G S V Il Excelsior IV O N A naar B v Wingerden gecompleteerd III R F C IV 20 September Gouda Quick G S V gü BM O N A Laakkwartier Olympia Waddinxveen Stolwijk Moordrecht Oudewater Bodegraven D O N K Schoonhoven Gouderak Ammerst S V Haastrechht O N A II D H C III A D O IV Gouda III Excelsior III Gouda n Sparta IV O N A HI Olympia I Sciioonhovöi II Xerxes rv G S V U ATHLETIEK Het Houtmansplantsoen vroege Gezicht uit het ffoiitmonsplantsoen op de Tiendewegapoort OTiii rci l door Van Vreumingen in teekeitinp pebrochl Een groene zoom y teenen stnd muur reed vervongen de torens van de prachtige Tif poort ziet men op den achfer jTond daarvoor de Doelebrug met z di0e leuning met kettingert Deze fijne teekening kan op de T 1 L stelling in de Gasthuiska iei worden bewonderd Foto G Crt icm ITAISIIIE8WS Frauduleus gmliM scluMip met een langen taart EN MEEB DAN VEERTIG FIETSEN IM BULAG GENOMEN immtamU De neeuwbid m t oattUcklnfen van rauduleuz handelingen op dkrtnbutiegetitod heeft wMr gerold Bet begon met en schaap en het eMiC er ncdc t kil Ttaeaeh veer een lamp Hot grooUte deel van het vleesch hid bij ïelf opgegeten en eenige partijtjes er van tefen te hooge prijzen verkocht twee kilo aah den 51 jarigen caféhouder C v M te Stolwuk voor ƒ 3 311 per kilo en eveneens twee kilo aan éen 4a jarigen caféhouder C V te Stol wijk voor 3 50 per kilo Verder had hg twee kilo geleverd aan den 48 jarigen expediteur W M te Goude rak in ruil voor een huiskamerlamp ter waarde van zes gulden De veehandelaar die al eens wegens een frauduleuze slachting is veroordeeld ia vroeger slager geweest en beschikte over een siachtinvenlaris Deze geheele inventaris is in beslag genomen HU bestond uit twee takels een worstmachine die nojg van gedraaid vet gk m een twintigtal vleeschhaken 4 messen een bcendeienzaag een hakmes een balans een slachtbank en een gskast Alles is weggehaald behalve de ijskast die ter plaatse onder beslag w gebleven Op B Terborgea vliering Bij haar onderzoek deed de politie ook huiszoekinf in een onbewoonbaar verklaarde woning die naast het huis van den veehandelaar is gelegen en aan dezen toebehoort Op een verborgen vliering vond zg hier 36 splinternieuwe fietsen 7 gemoffelde en nagenoeg nieuwe rijwielen 10 rüwielbuiten en binnenbanden Deze voorraad behoorde toe aan een bg hem inwonenden stiefzoon van den veehandelaar den 25 jarigcn riiwielhcpsteller H A L die verklaarde een en ander voor geldbelegging te hebben opgeslagen De fietsen stonden echter niet in het voorraadregister en de band n niet in het rgwielbanden register en op grond daarvan is alles in beslag genomen Dat gebeurde tevens met een tweedehandsch motorrijwiel dat zonder waardebewgs verhandeld was Kr was alles bgeen zooveel dat een trailer moest komen om alles te vervoeren Oek priJsopdrijTing Uit de boekhouding van den rgwielhersteller bleek dat deze het niet te nauw nam met de prgsvooischriften Tweedehandsch rijwielen van ƒ 20 a ƒ 25 waren voor ƒ 100 verkocht en solutie van 15 cent werd voor 40 cent van de hand gedaan Voorts bleek er nog een handel te bestaan in gebruikte aulobinnenbanden Deze waren voor te hoogen prijs van ƒ 17 gekocht van den 24 jarigen kantoorbediende C C V te Gouda en werden gebruikt om er banden uit te sngden die als een nieuw loopvlak op versleten fietsbanden werden gemonteerd Uit één autobinnenband gingen er twee it drie die voor ƒ 12 50 a ƒ 16 warden verkocht Tegen alle betrokkenen is procesTerbaal opgemaakt Echtpaar Van KootenThiers in het goud BBUIDEGOM DEED VEEL MAATSCHAPPELIJK EN SOCIAAL WERK Gouda beleeft op het oogenblik wel een gouden tijd wat de gouden bruiloften betreft Gisteren was de l curt weer aan het echtpaar van Kooten om een huwelgksperiode van een halve eeuw te herdenken De heer C van Kooten en zijn vrouw G van Kooten Thiers zijn afkomstig uit de provincie Utrecht De bruidegom werd geboren in Breukelen de bruid in Maarssen In Utrecht lijn zg getrouwd bleven daar woaen Om nu reeds sinds vele jaren tot de inwoners van Gouda te behooren Van beroep is de heer Van Koo en altgd sigarenmaker geweest Mondversierend kunstenaar noemt hg het zelf spottend Als stripjongen is hij al in dat vak gekomen In Gouda was hg langen tgd in betrekking bU den heer Donker Dt heer Van Kooten heeft een 7 w AT AAR ANNEER Schoawbavg Bl o aaoe p E n Jevan vol muziek met Willy Fritsch Adelheid Seeck Anja Elkoff Willi Rose en Paul Hoffmann Aanvang 8 15 uur Thalla Theater Met den heUn geboren Aanvang 15 uur Bemria Biawaop Toiea roet Michel Simon en Imperio Argentina Aaifvans I IS uur Aar IM om Kleioe Kerk WDdingssamenkomst ter gelegenheid van algemeene vergadering Nat Chr Geheeionthoudersvereeniging n Aag nr De Zalm Jaarlijksche algemeene vergadering van rardeelbouders N V KaashandelUaat schappU Gouda tK Aog S Bor Stedell e Zwemlarielittag Onderlinge wedstrgden Goudsche Reddingsbrigade IHSTRIBUTIR BE8CBEIDBN Afkalaa aaBvraaglormnUercB aeboeneDbomien S M ea I 3 3 3 aur Ditrtribotl kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schocnenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Donderdag Q R T U W Uitreiking van levensmiddelen kaatien cnx T m 4 Sept 9 30 12 en 1 30 1 30 uur DistribuUekantoor Uitreiking van leven sm iddel en kaar aardappelenkaarten tabak sigaretten en versnaperingenkaarten op den datum die op de thans in gebruik zijnde bonkaarten voor levensmiddelen is afgestempeld APOTHEKERSOIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 131 vooraans aande plaats ingenomen in de R K vakbeweging en als zoodanig altijd gestreden voor de geestelijke moreele en imiterieele verheffing van den arbeider In Gouda was hij een tgdlang voorzitter vsn den Ned R K Volksbond en van de afdeeling van de Tabaksbewerkers Ook behoorde hg tot de oprichters van de R K Coöperatie Ons Be arg en van de woningbouwvereeniging St Joseph In verschillende gemeentelijke commissies had hij voor s zitting o a in de levensmiddelencomraissie tijdens den vorigen oorlog In Utrecht was hy lid van de destijds ijcstaande Kamer van Arbeid in de Tabaksindustrie Het echtpaar Van Kooten ziet er nog opmerkelijk jong uit Mun gezondheid is nog prima Dat blijkt ook wel hierui dat zij zoo nu en dan hun zoon in Waddinxveen gaan opzoeken en wel te voet den eenen dag heen en den anderen dag terug Een mooie prestatie voor twee menschen ven 73 jaar Fietsen hebben ze nooit geleerd wat ze later wel eens betreurd hebben Op hun feestdag hebben zij ten huize van hun zoon aan den Veers al alle kinderen kleinen achterkleinkinderen om zich heen verzameld om gezamenlijk dezen gouden bruiloft te vieren Dat de familie alleen al een heele drukt gaf begrijpt men als men weet dat het echtpaar 1 kinderen 27 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen heeft Bovendien kwannen nog vele andere verwanten buren en kennissen op de recep ie complimenleereo Een prachtige fruitmand en een bloemenmand hadden de bewoners van de Mr D J van Heusdestraat waar het bruidspaar woont gezonden De woningbouwvereeniging St Joseph zond eveneens een bloemenmand Verder waren er telegnammen en zeer veel schriftelijke gelukwenschen s M orgens is er in de Kleiwegicerk een H Mis opgedragen Congres Nat Chr Geheelonthouderivereeniging DE LEDEN IN GOUDA BEGROET Leden van de Nederland x he Christelijke Geheelonthouders Vereeniging zijn vandaag hier ter stede bijeengekomen voor het houden vai de 63ste algemeene vergadering Gisterenavond werden de ccmgreSsisten die reeds in onze siad waren gearriveerd in het JBlauwe Kruis op hartelgke wij e begroet door de afdeeling Gouda welke als gastvrouw optreedt De heer W Scheerens voorzitter der afdeeling Gouda opende deze bijeenkomst met schriftlezing en gebed waarna men gezamenlijk zong ïezang IM Van U zijn alle dingen van U o 3od alleen In z n kort openingswoord heette de voorzitter de vele gasten welkom en prees in t bijzonder die leden die zelfs uit Groningen en Limburg ter vergadering gekcnnen waren Deze begoetingsavond welke diende Uit mmger tüdeii J B GOmaCHR COtmANT MBLDDI VS JAAR GILKDIN De inzameling der gelling t f mannetjes hennep in de Alblasser en Krimpenerwaard uitmakende den eerSten pluk door uitmitntend weder begunstigd is op sommige uitzonderingen na allenvefe afgeloopen De uitkomst die op vele plaatseti niet meer dan Vt gemiddeld niuwelijks A ge was oplevert is alleszins treurig vooral voor eene nijvere volksklasse den zoogenaamden daggelder die onder hoog opgevoerde landhuur gebukt met zijne beperkte middelen van bestaan eene zorgelijke toekomst tegemoet gaat De zaailing of zaadvoortbrengende hennep wier groei tijd op p m 3 weken is aan te nemen is sedert het zoo gelukkig veranderde weder sterk doorgegroeid Zg zal echter bU de verbeterde uitzigten wegens het te laat in den grond brengen van het product hoog water en de natte weersgesteldheid verre beneden eene gewone opbrengst blUven SO JAAR GELEDEN De heer J E van Voorthuijsen burgemeester van Nieuwerkerk ad Ussei tevens secretaris der gemeente heeft uit laatstgenoemde betrekking welke hij meer dan tien jaren bekleedde eervol ontslag gevraagd 25 JAAR GELEDEN Dtt de tijdsomstandigheden zich in alles doen gelden blijkt wel hieruit dat zelfs het geringe tarief van m cent van het overzetveer aan den Veerstal met een halve cent is moeten worden verhoogd de veo man kon er niet meer mee uit Uit Boskoop Het totaal beUstbaar inkomen van het door den raad vastgestelde kohier van den hoofdeIgken omslag bedraagt ƒ 887 000 De belasting bedraagt 4 ter onderlinge kennismaking droeg een intiem en gezellig karakter Gemeenschappelijk zingen afgewisseld door zang muziek en declamatie volg ien elkaar op Op gevoelige wijze declameerde mej St Zeelte eenige gedichten o a Lupine van Alice Nahon en J Verlater landhuis van Geerten Gossaert Met gebed werd dit samenzgn gesloten IN DE KERK BESTOLEN Ten nadeele van een timmerm in zijn tijdens diens werkzaamheden in de Sint Janskerk uit ziin colbertjasje het persoonsbewijs en een doosje sigaren ontvreemd BENOEMINGEN KAPELAANS De bisschop van Haarlem heeft tot kapelaan te Leiden O L Vr Qnbcvl Ont benoefnd pater A J A M Duynstee en tot kapelaan te Haarlem H Hart pater W J van Buul Beide flaters zijn eenige jaren geleden in Gouda kapelaan geweest resp van dea H Sacramenlsparochie in de Korte Akkeren en van de parochie van de St Jozefkerk aan de Gouwe Economische rechter te Rotterdam KAAS ONGESCaiIKT VOOR GEBRUIK De 64 jarige veehouder K W de Jong uit Lange Ruige Weide die als verdacht van frauduleuze kaasmakerij terecht stond gaf toe dat hij drie kaasjes had gemaakt ze met had gestempeld en ook niet In zijn productieboek had genoteerd Maar edelachtbare zei verdachte ik had die kaas gemaakt van blestmelk en die is niet geschikt voor de consumptie De officier herinnerde verdachte er aan dat hij daar vroeger nooit over gesproken had Hü had de kaasjes gemaakt voor zijn ongetrouwde ziekelijke zuster Dat vond de officier heelemaal ergerlijk Van melk kaas maken die ongeschikt is voor menschelijke consumptie Maar een oude ongetrouwde zuster kandie kaas wel eten Eisch ƒ 50 boete of 20 dagen hechtenis Verdachte vond het erg veel Hij had op hoogstens ƒ 40 gerekend De rechter veroordeelde conform den eisch Kelenveorraad renwégtn In November j l werd de ambtenaar D W Westerbaan v Haansbergen uit Reeuwijk verbaliseerd omdat hiJ kolen zou gekocht hebben op een ongeldige bon en een kolenvoorraad voor de distributie zou hebben verzwegen Het bleek dat verdachtc s echtgenoot bij vergissing een bon bad afgegeven die nog niet geldig zou zijn geweest Wat lietreft het verzwijgen van een kolenvoorraad gaf verdachte toe dat door hem circa TA mud kolen zou zijn verzwegen Het O M betoogde dat deze t ee feiten slechts een deel der bloemlezing vormen die verdachte op het gebied van de kolendistributle aan overtredingen heeft begaan Daarom zou de boete niet gering moeten zijn ƒ 150 of 50 dagen hechtenis met verbeurdverkla itat van de bij verdachte in beslag go ownan liolenvoorraad en de turf Bet Vonnis luidde conform den eisch SOO eieren sender bao De officier sprak over een slordige boekhouding over zwanen handel over eren die ƒ l J5 A ƒ 0 40 cents per stuk werden verkocht En dit alles met betrekking tot den 32 jarigen aardappelenhandelaar J A V Engelen uit Schoonhoven die terecht stond omdat hij aia verzamelaar van eieren bij diverse kippenhouders had ingenomen zonder daarvan een ontvangstbewijs te hebben afgegeven en pl m 500 ongestempelde eieren in Augustus j l zonder bon aan consumenten te hebben afgeleverd Verdachte erkende de feiten doch voegde er aan toe dat later de bonnen voor de door hem afgelev rde eieren waren ontvangen Eisch ƒ 200 boete subsidiair MO dagenhechtenis Het vonnis luidde conform Te veel lilppcn voorhanden I e 3t jarige veehouder J de Graaf wonende te Waddinxveen mocht slechts 15 kippen houden doch In April j l waren er Controleurs op zijn erf gekomen en zij hadden er 38 geteld D wege stond de Graaf terecht Zijn verweer was dat er ook kippen bij geweest waren van twee zijner knechts Het gezamenlijk aantal was echter zoo dat verdachte er dan toch in ieder geval meer dan 15 had rondloopen Hij vertelde den rechter dat hij op 8 April j l van de controleur toestemming had gekregen ook de kippen van zijn belde knechts te houden doch gescheiden van elkaar Rechter en officier geloofden dit gaarne doch er waren in dit geval toch meer dan 15 kippen op het erf en die zouden dan aan verdachte hebben behoord Conform den eisch veroordeelde de rechter verdachte tot ƒ 50 boete subsidiair 25 dagen iiechtenis en met verbeurdverklaring vari de in beslag genomen kippen Verdachte vond de boete erg hoog waarop hem werd opgemerkt dat de lioete die hem het vorige jaar was opgelegd wegens frauduleuze slachting op zijn Ixierderij veel hooger was geweest Volle mdli londcr Imb Conform den eisch werd veroordeeld tot ƒ 10 boete of 5 dagen hechtenis de 50 jarige melkrijderveehouder G J M Mak Uit Bergambacht die op 12 Maari jj vgf liter volle melk zonder bon aan zijn broeder had afgeleverd SPORT VOETBAL Ferm competitie begin voor Goudsche ploegen EERSTE DERBY G S V O N A OP ZO SEPTEMBER Het N V B prograrAma voor de eerste drie compeiiuedagen veiraeklt voor de elftallen uit Gouda en omgeving de volgende wedstrijden 6 September Gouda Velox G S V G DA Laakkwartier O N A Scheveningeii Olympia Moordrecht Schoon+ioven II RFC IV GS V II Stolwgk Bodegraven Waddinxveen Schooniioven Oudewater Ammerstolsche S V D O N K Haastrecht G uderak O N A II Laakkwartier II Hermes D V S III Gouda III Emma Tournooi van politie KORP WEDSTRIJDEN MET ZES EN VIERKAMP Gistermiddag hield het Goudsche politiekorps op het Olympiaterrein zijn jaarlijksche onderlinge athletiekwedstrijden welke dooir de PolitieSport vereeniging waren georganiseerd De jongeren tot en met 40 jaar hadden een zeskamp te verwerkpn nanaelijk 100 M en 400 M hardloopen hoog springcn verspringen kogelstooten en discuswerpen en de ouderen boven de 40 jaar een vierkamp bestaande uit de nummers lOO M hardloopen hoogsfiringen kogelstooten en discuswerpen De uitslagen zgn Jongeren JOG M hardloopen 1 J C van Krie ken 12 3 sec 2 A S de Hmsi 12 0 ace J J W KrwyenbMnk 12 taec 400 M havdlocnen 1 A 8 de Baan 1 sec i J W Kraayeabrmk 02 1 lec 3 KL Behling 62 5 sec hoogspringen 1 J P Wepster 1 55 M 2 J C van Krieken 1 50 M 3 J W G V d Ta 1 S0 M vennringen 1 J C v Krieken 8 56 3 J P Wep M 2 k Behling 5 17 M ster 5 03 M discuswerpen 1 1 It F Siebenlist 33 80 M 1 H Gebuis 31 50 M 3 K Behling 27 66 M kogsïstooten 1 M Gebuis 10 79 M 2 H T Siebenlist 10 3S M 3 J W G V d tas 8 75 M Totaal klassement 1 H F Siebenlist 3442 punten 2 J C van Krieken 3078 punten 3 K Behling 4eK punten 4 M 6el uis 2838 punten S J P Wepster 2645 punten Ve tera nen lOO M hardloopen H de Bok 14 9 ce C Zwankhuizen 15 1 ttc J Vink IS sec hoogspringen 1 H de Bok 1 35 M X C Zwankhuizen 1 20 M 3 J G Slot 1 10 M kogelstooten H de Bok 8 19 M C Zwankhuizen 7 01 i M E Lagerweg 6 82 M verspringen 1 C Zwankhuizen 4 37 M 2 H de Bok 4 23 M 3 J G Slot 3 79 M Totaal klassement 1 H d Bok l985 4 punten 2 C Zwankhuizen 1564 punten 3 J G Slot 1060 punten 4 J Vink 939Vè punten 5 L Tillemans 913 punten Na afloop reikte de commissaris de heer C Hese de prijzen uit met een toepasselijk woord Een groot g leelte van de wedstrijden werd door burgemeester Liera met belangstelling gevolgd De prijs beschikbaar gesteld door den Ijurgemeester voor de beste prestatie werd gewonnen door H F SiCj benlist die bij het discuswerpen de meeste punten behaalde De Goudsche Politie Sport Vereeniging nam Zaterdag te Amsterdam d I aan de clubkampioenschappen voor de Nederlandsche politie De Gouwenaars behaalden den 4en prijs Er werd door 5 vereenigingen deelgenomen Siebenlist verbeterde wederom het G A C record op het discuswerpen Zijn worp was 34 18 M ZWEMMEN Gezellig zwemfeest van G Z C ONDERLINGE WEDSTRIJDEN BODEN VEEU SPANNING Voor de gisteravond in de Stedelijke Zwemmriclnlin g gehouden onderlinge wedstrijden van de Goudsche Zwemclub wSs veel animo De deelnemers kampten enthousiast en zoowel winnaars aljs overwonnenen waren opgewekt en goedlachf zoodat er een gezellige sfeer heerschte telt k Door de groote deelneming op de verschillende nummers traden flinke krachtsverschillen aan het licht doch daar in de series bijna steeds vrijwel gelijkwaardigen tegen elkaar gebracht werden I was er voortdurend strijd en spanning Interessant was o m het duel van de dames N den Boer en M Steensrna op de 50 m borstcrawl maar de kam q die W J den Boer en B J van Difiterden op de 100 m leverden deed erTin spanning niet voor onder Een fraaien tijd maakte op de 50 m schoolslag voor jongens van 13 18 jaar de winnaar T Binnendijk Opvallend nel was op dit nummer bij de heeren J T Gravest j n die dank zij zijn goed vclgetiouden vlinderslag over werd De gastheeaen hww heid vaak de minderen legden ncrgie on wilskracht aan h dat lU njeest dorataeei en endiMitlen te winnen Bchter tw ders van hun Invaller doelman iniet mmdcr grove fout van d dedigmg bezorgden den böL eenige goedkoope doelpdnteT Cïoudsche doelpunten aii Wout den Boer gemaakt li na doortastend en welovprleod binatiespel tot tand zij i daarom meer bevrediging t die afwisselend fraaie en nundi f TA momenten bood maar sto d i r lel was eindigde in e i geli w De uitslagen luiden dames boven 10 jaar 50 m borstcrawl 1 N den l 35 2 sec 2 M Steensrna 35 4 JM de Jong 38 4 sec 50 m rugslag 1 M Sleonstru i sec 2 M de Jong 51 2 3 Smallenburg 57 2 sec 50 m schoolslag 1 F v d 47 6 sec 2 N v d Starre 48 8 3 M Ferwerde 51 8 sec afvalwedstrijd 1 M Stecnsmj j de Jong 3 W de Jong meisjes 13 16 jaar 50 m schoolslag 1 M Graves j 52 8 sec 2 A Fgn 53 sec 3 G 55 sec meisjes beneden I3jaa 25 m vrije slag 1 C Boswu 21 3 sec 2 B Hulleman 24 4 MtlA Cabout 27 sec 25 m schoolslag 1 E Hullpitutij sec 2 C Boswinkel 24 2 sec 3 Cabout 27 4 sec heeren boven 16 jaar 100 m borstcrawl 1 B J van f J f erden 1 min 8 2 sec 2 W J loer 1 mm 12 6 sec 3 A van Wjtl 1 min 17 6 sec 4 J T Graveiu 1 min 17 8 sec 50 mi rugslag 1 J de Jong 1 2 H van Weelde 40 ec 3 W J Boer 41 8 sec 50 m schoolslag 1 J T Grav 36 4 sec 2 K Mighout 42 6 sec j van Weelde 42 8 sec afvalwedstrijd 1 B van WingtrlJ 2 H van WeeWe 3 G Gravesieyn jongens 13 16 Jaar 50 m borstcrawl 1 T BinneixL 34 sec 2 G Verkaaik 34 2 se 3l Cabout 34 6 sec 50 m schoolslag 1 T Binnend 43 sec 2 G Verkaaik 45 6 wc 3 ï Pels 52 4 sec jongens beneden 13 jaar 25 m vrije slag 1 K Wever Sl sec 2 B lleppener 21 8 sec 3i Spec 22 sec 25 m schoolslag 1 C Spee 23 8 s K Wever en B Warren elk 24 stt D den Heftog 25 2 sec Polowedstrijd Z C Star 4 4 NIEUWE BURGEMEESTER VAN BATAVIA Het Japansche militaire lx itirar Java heeft de benoeming tiekend maakt van 17 provinciale gou e lell Voorts i benoemd tot burgemee i ern fiatavia Sakao Tsoekamoto De bur meesters van Soerabaja en groote Javaansche steden Rillen 1 eens gekozen worden uit Jap innmS vooraanstaande Javaansche pfr ijkhtden Ntd Herv Kerk Bcroepm naar 7 iui ds tl T Loft t Deventer Getef Kerken Benoemd tot hulpprc te Landsmeer Monnikendam Prrmw cand H L Aller t utrecht Aanii naar Duurswoudc ala huippi ediktr casd Visser te Lutjegast Chr Geref Kerk Beroepen na r frk I P V d Biji te Barendrecht 1 l 9 fc liB yt fllUJÉJl m m Bapt Gem Aancenonien naar Muaia da G Visser te Noordbergum lichbo VsgsHi IW I i A ai A M IM r DE RENAÜTO Roman van J KÖNIG 57 Kadruk verboden Ja maar wal aan ala von Miamaonidorf morgen komt n z Jn ragenwU zl ar Manired fronste net oorDoota U moet nem daarvan al u u tehouden Ik aaa mIJ norsleHea dUit u iJ kunnan WaWnd reikte EUo oem de aaad Qeeden avond mOnlieer Oorvla Ikmoai OU naar tiula Zi Uep door en al Bad U oet niet kunnan aitn dan zou ztl tich torf ifeer enkele r a nobhpr imgekeerd Manfred Corvin aaarentegan ace kaar w na 8 moett da spaknamc gelegenMden grbmiken Weldra taa h baar atat aten tien net meisle dat bU eens ttgm ileb aangedrukt kad Ook ma volgenden dag oraew CUn anlMpig Uj baar tomaten door ZQ belde AWIa Biet maar ap bet bad loeb geen ilK Amada werd sQ nu ipgabeld Bei Aeb aaa W ast flaet OoMarde fiin iMeden hvooa Manfred laat rragen wie anInUie oeiden dce sleutei neett Ceter ofJg Wg bebbcD alles doorzocnt maar in kunnen oem atai vtndee aa Uao tred moM Dem acObcn al al den wagen eriisbrenrt T r ie ty rf nB er uaai as weiiii aau moi eo maar ia weet niet wanneer iK moet mn oatr vader tctilkken Oenk UI dat aet aog ziB DceftT Maar Glln waarom zoo het geenzin meer neooen Mantred K met allesklaar dt vagen slet er stt ala nieuw Alleen de Krukas ontbreekt oog dan Isbat klaar En PeterT vroeg Elln oedrukt Ja Peter Als wij geluk aebPen komt n ranavoBO met deo melurem MisschiCB ook niet Maar net la ookn tijd genoeg au hf morgen vroegkomt Dan kunnen zij den eeheeleo dagwerken ea s oacbu willen kO aem inde garaee bii lullje bren en Elm neusch IS aagei wara dan aen oag aniwoord d Kiin die trvarmg van xulke dinger bad Haar U kent Hantrad niet lei Else urota Die doet aooiets in sas dag aOOPI STUK XX Elia Bad Raar mantelpakje aangetrokken en baar vader opgebeld dat zg pas om negen uur thuis zou Kunnen zgn Terwijl zij zich klaarmaakte om naar de Topterstraat te gaan werd voo Erdmannsdorf aangctiend Na tea bad genomen te bebbeo en geslapen te hebben bad von Erdmannsdort gemeend da het neter wa alles t latee rusten en eer ii pii n iLihoogte te nemen voordat aii xzgo wantrouwen tegen £ Un uitsprak Met een naast weme ng met vao haar kende met vliegende baren en hoogroode wangen kwam zfj hem tegemoet Zij begroette aem stormachtig an Uet hem niet aan bet woord komen Zit beireurde het dat bij juist nu nu li naar de naaister mdest op oezoek kwam Zij Kon nel ias niet anders Oe japon moest oog lüaar xijn voor bet feest van de staalfabrikanten bewaarde xit Von Erdmannsdort keek naar Baar terwijl lij druk pratend baar boed voor den spiegel opzette Zij had een geheel nieuw gabaar dat Bern verraste Was 2i eerst nog kinderlijk longemeiajesa tfg onbevangen geweest ou stond daar een vrnu v ie ii i theld en de stille coqueltene ran een vrouw Of was bij reeds 100 wantrouwa achter elk gebaar van de lermann iets zocht PlotsclinS i te lU zijn blik Zü iweeg en e bedekte baar wangen Zij L iets te wUlcn zaggen maar to dacht lij xich keerde zich J om begon haar witte baoif aan te trokken en zei bi na t Zoo zullen wy nu gaan Zij gmgen met de tram nja Onderweg spraken rij ge maar zij merkten het niet bd ren verdiept ki bun eigen Voor het huls van ha Glin afscbaid van l