Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1942

WOENSDAG 26 AUGUSTUS 1942 De Technische Noodhulp oefent boord te komen ab natrooi ot wat dan ook Anders zou ik miaschien maandenlang in Acapulco moeten rondzwerven Ik had geluk De kapitein een opgenekte Italiaan monsterde m aan Op den morgen van ons vertrek kwam kapitein Bartolettl met een vreemdeling aan boord De kok met wien ik op het oogenblik stond te praten voor de deur van de eombuis schrok en fluisterde my toe Mijn hemel De dood is aan boord gekomen Ook ik voelde een rilling over mijn rug glijden toen ik de donkere oogcn van den vreemdeling op mij voelde rusten Zijn gezicht was ingevallen en de onrustige oogen lagen diep in hun kassen Hü had een pikzwarten baard en zijn magere gestalte was ondanks de tropische hitte geheel in een langen jas gehuld Hij leek inderdaad een levend lijk Van den stuurman vernamen we later dat hij een Porlugeesch kapitein was die zijn schip op de Mexicaansche kust had verloren en nu na een zware ziekte de reis naar Europa als passagier wilde meemaken De bijgeloovige Italiaansche bemanning was overtuigd dat zoo n grieeelig mensch het schip slechts ong luk kon brengen en menige wantrouwige en vijandige blik werd hem toegeworpen Tegen den avond woei een zeew iarK he bries en gingen we onder zeil Onze koers liep parallel met de kust en van bakboordzijde konden we de bergketens van het Mexicaansche hoogland zien Om middernacht moest ik mijn postachter het roer innemen Om vier uurwerd ik afgelost en moest ik volgensde opdracht den kapitein wekken Ikklopte flink aan de deur maar kreeggeen gehoor Dus ging ik maar binnen In de kajuit hing een beklemmendestilte Iets in mijn onderbewustzijnmaakte er mij op attent dat de stilteipts angstigs had Of ik geschreeuwd heb weet ik niet maar wat ik me wel herimneide is dat iV geweldig schrok en terugsprong toen ik een blik op de slaap stee van den kapitein had geworpen Bartolettl lag op zijn rug zijn gezicht was blauwzwart en zijn verglaasde oogen met de onnatuurlijke vergroot © pupillen schenen me dreigend aan te staren De kapitein was dood Het was een zonderling geval Eenige uitwendige verwonding was niet te vinden We stonden voor een raadsel wan we konden niet aannemen dart de levenslustige kapitein zelfmoord gepleegd had In den namiddag werd kapitein Bartolettl op zeemanswijze begraven Ook onze passagier was hij dè plechtigheid tegenwoordig Roe lo s stond hij aan het hoofdeinde van den doöde Geen spier in zijn gelaat bewoog en zijn groeiende oogen staarden afwezig over de wüde zee Maar hij zou liet rustig geweest zijn wanneer hij ha i gehoord wat de bemanning over hem zei Er waren er die hem beschuldigden den kapitein vergiftigd te hebben Ik vorui het gevaarlijk de bereigingen te ncgeeren en ik besloot dus den Portugees te waarschuwen Ongezien zocht ik zijn hut op en in mijn haast liep ik zonder aan te kloppen binnen Bij itijn plotseling binnentreden schrok de m ati en ik zag hem met een zenuw ithiis gebaar een fleschje onder iijn b d werpen Die handelwijze deed mU arzelen gaf my te denken Wat was er in dit GELDIGE BONNEN Aftftcl Aardapfrikn Aardappelen Beichuit tbr of geb 43 Btoem br MS aC3 3 4 3 SBoter 42 B lar X S 2 36 enS36 33 4 36 Brood of geb 43A 40 gr 2 Aiig Brood of geb 43B 50 gr 29 Aug Chocolade 41 42 100 gr 5 SeptGort 3 0 250 gr S Sept Honden en k br 91 4 IQ kg 31 Aug Jam 3M 500 gr ftSepL Kaas 987 368 309 100 gr SSepL KoffietnuTogaat 338 250 gr Melk 41A tm 44A Zfi U Melk 41B tm 44B 1 U PatrolettiD EAkaart 01 2 L Peulvruchten 359 250 gr Pudding Venn maizena 361 100 gr Rundvet 44 100 gr Rijst 4 41 4 42 res 250 gr Scbeerzeep U 50 ge Sigaretten dames 43 Suiker 357 Suikerwerk 43 44 Tabakskaart 43A Textielk 3e serie 41 t m 120 Textielk 2eserie behalve bon K Aaotal 1 kc Pr Begk over den stand van zaken 43A 4IB 29 Aug WAac 75 er 29Aus 5 Sept 31 Aug 7 gr 126 gr 128 KT ISSairt § 0 S Sept 5 Sept SSept 22 Aug SSept SSept USept SSepU SI Aug 29 Aug SSepL SSept 29 Aug 20 St 1 kg 100 gr 1 rants Vleesch 42A 100 gr 22 Aug Vlcesch 42B 50 gr 22 Aug Vleesch 43A 100 gr 29 Aug Vlcesch 43B 50 gr 29 Aug Zee 370 a8i75gr 30Scpt Zeep 370 45 gr huish 30 Sept Zeep M 28 è 75 gr 30 Sept Zeep 371 250 gr w sch of zeepp 30 SeptZeep M waschp 250 gr wasch of zeepp 30 Sept Toiletzeep M 75 gr 30 Sept Zeep 335 28175 gr 30 Sept Wasch en zeepp 336 1 50 gr 30 Sept Zeep L 290 gr wasch en zeepp en 28 75 gr zeep 30 ScpLToiletzeep L 75 gr S Sept BraiMtslotteB Kookdoelefnd KP 1 Benh 30 Apr 43 Gen Anthraciet VlII 1 Eenh 31 AngGen Turf Vin 50 stuks 31 Aug Brands krt DV 1 t m 5 1 Eenh 81 Dec Waddinxveen ÏWEMWEDSTRIJWBN VAlf JÖE GOUWE Om de eliAkampioenschapiien De Waddinxveenschc zwem n poloclub De Qpuwe heeft in hét zwemliad onderlinge wedstrijden gehouden om de clubkampioenschappen De uitslagen waren 50 m vrije slag dames 1 M Zuidcma 37 2 sec 2 A de Jong 41 sec 3 J Smit 43 6 sec 66 m vrije slag juniores 1 K Brouwer 46 4 sec 2 D Verheul 48 sec 3 F Boonstoppel 4 S sec 50 m vrije slag heeren I H de Wilde 32 sec 2 J Broer 34 sec 3 L Verhoef 35 sec 60 m schoolslag dames 1 J Olie 49 4 sec 2 H Zuidema 49 8 sec 3 A Broer 50 sec 50 m schoolslag junioren 1 N Brguwer 51 sec 2 F Boonstoppel 53 6 esc 3 J Brouwer 54 e sec 50 m wdioolslag heeren l M de Wilde 41 W J H v d Qeg Fsec 3 H v d lLinde 44 50 m rulslag dïMfis 1 M Zuidema 49 4 sec 21 A de ong 53 2 se t 3 A Broer 54 2 he 50 m ru9lag jimioren 1 N Brou wer 58 sec 2 F Boonslopjicl 60 2 sec 3 D Verheul 63 8 sec 50 m rugslag heeren 1 D 46 4 sec 2 K Kool 47 8 sec Tiistorman 46 4 sec Dom optelling van de gemaakte tflden werden de algemeene Kampioenen aangewezen De uitslag is dus dames 1 M Zuidema 136 2 sec 2 A de Jong 44 sec 3 J Smit 150 8 sec heeren 1 H de WUde 123 4 sec 2 H V d Oest 125 sec 3 U Verhoef 128 sec junioren 1 N Brouwer 155 8 sec 2 F Boonstoppel 162 8 sec 3 D Verheul 166 sec Waterpolo wedstrqden dames Brug tegen Dorp 6 0 heeren Brug tegen Dorp 1 2 POUnS SCHIET VLVCHTBUNC NEEB VOOR DE VROIAV Gebruik goedgekeurde Uoutun ateHi bij inmaak Het is begrijpelijk an eigen grond of an benevens bodem en dekdal velen Uie iD normale een volkstuintje nog iel al naar gelang vanjaren met deze zorg het een mmaakje willen de grootte an bet vat hoofd niet zouden bre doen en die niet over een bepaalde dikte moeken m de huidige om behoorlijke huliKniddeten hebben Zoo dientstandigheden met plan len beschikkende to een vat met een inhoudnen rondloopen groen ae voorhanden kostetot IZ liter duigen teten te gaan mmaken lijke groenten loo goed hebben van minstens I Hot ongaarne ook dient mogelijk wiUen vermm en een bodem entegen deze voornemens duurzamen kan het vante worden gewaar bieiarg zyn te wetenichuwd Degenen die dat de onoervakgroepnooit inmaakten mi sen algemeene vaten an devakgroep Houten Enbailage Industrie Phoenixstraat 2 te DelTt besloten heeft de fabrikanten in de gelegenheid dient het hout kwaetvrg te stellen goedgekeurde te zyn d w z er mogenvaten m den handel te geen losse kwasten inbrengen Er is een stem voorkomen VervolgensKïulsche putten tn het p i vervaardigd dat op is het noodzakelijk datBelgisch gegUtiUurd alen kan wprden de binnenzijde bebooraanlewerk m het geheei aangebracht binnen Iijk geparaffineerd is enmet of mooi IJk te ver welk stempel efke firraa dat op de ton een duide krijgen zijn If wr t fi voldoen vervaardigt Slechts indien aan ondervonden dat boter ummer kan aan deze voorwaarden is vaatjes m het algemeen brengen dat overpen voldaan kan een goed ondeugdehjk zijn voor hetwelk keuringsstempel wor het doel waarvoor zij aangebracht ma bruïeTho fdfZl WH men teleurstellinbestanddeel de groente E voorkomen dante eenen male niet in D voorwaarden welkoope men dus uitsluivoldwnde hoeveelheid ke gesteld worden zijn tend vaten welke vante verkrijgen Mèn late volgende een goedkeunngsslemhet inmaken dus dit De vaten mogen verpel zijn voorzien en voljaar ver aan de labrie vaardigd worden van ge bij het inmaken deken eiken tieuken of wit bü het fust gevoegdeVoor hen die evenwel hout terwyl de duigen gebruiksaanwijzing d Oest 3 W dekseldikte van 9 mm Bij een inhoud van 13 25 liter moeten de dikten resp minstens 10 mm en 12 mm zyn en bij een inhoud van 26 50 liter resp minstens 12 mm en 15 mm Voorts Zwe i paim in den naefti De gemeentepolitie ontdekte tegen haH twaalf des avonds in Bloem endaal twee personen die zich verdadjï hiehlen m de buurt van eejuMerdbrij ïoen zij op onderzoek j fing sloegen de heide personj trachten te on slooten vier te hatt po ti werd ff een watrsthuwinL vluchtellngfen niet de vlucht en door een paar Op t geroep it geslagen en chot vermocht de fot staan brenger Het v dk Kle schot was raak en trof een der ersonen in het linkeronderbeen waardoor verder loepen oumoBelflk werd en tot arrestatie kon worden veirgegaan Naar de beweegredenen van het verblijf bij de boerderij wordt eai nader onderzoek ingesteld i iim mms AmRwntol HOOMIN ONOEBWinaOL daltaisng va 1 AociUtOl JX 1 tot 52r2wer b Kwind de teer C P 2 0 achooAiOven JBo koop flMP vHCBmiGmo 0 BOSKOOPRCHE VEILING ts Mie Hoien per bog van 20 stuks J M M 80 et OranMfTriumph SS 30 Ellen IV ulsey a 70 et KSer Time 0 70 IjirEclith Helen K H Bulterfly O 1 60 Wend 07ft n Qiéen Mary 80 et Kiidd lOOn 10 incar Olsson 0 70 jH lUW R£ fB AW 1 46 Else r LiTól lJl FIorex 1 10 1 50 MEeHW i TB t M Rosalandia 1 20 4 ndRi 1 40 2 20 Hadley rK i40 Jules Bouché 70 et Paul jnmpel I W K Ozen 32 52 et OJvenKB per ba van 10 stuks Cte rt j Durandi 66 10 et idem mevr Ie fyaitn 1 70 idem Prins Hendrik 7 50 n l 30 44 et Aaelepias 14 et lelies j Ualri 2éi 36 et Oudewatery EGEN t der beroep n waar hü of 0 W van Gtitt Kerk olltrlli en nai MtMCtalati M VAN Schoonhoven tOOP DER BEVOLKING P de Bas n Ammerstol Ctpellp Ü $ 119a in Srheepmakershaven 4 10 pHlMim in Koestraat 80 T KerrcmaH van Ommen Eerde H IS inHj n 2S A J Vii van VlaardiTigen j i8 en bw ck traal llSin Haven 72 GJ Sthoenraaker van Rotterdam Nieutwrfmomjtraal lUa ir Omte SinsjelM Wed li Manschot van I am vanPclAroek no 214 in Langerskkerwe I J C van M terer van T rsveldWiejschekadf 252 in Lan e WeitraatJO l van der Veen van RotterdamSnaBiaardstraat 89a in Molenstraat 14W C Korts van Harlinspn Ziul loot 143 b Oude Haven 2f P A Nieuweihnién van Puft i Olf Poitstraaf IPIn Baven 17 Wed J B Stalenburff Om van Gram beTF n d Krim I 232 In toeslraat 116 J C Prins an Rotterdam N i i pr1 e Wni t tJl JJavenjlraat 13 O A M sWvct vanOiidfwater I ppIIestr a rB 102 inKrblraat 7 f J vayPiik Zaand imGolofltipstraat in T KortlandstT iat 21 l Kova ventaü Dam Uur l wn van s Gra PaKenn 101 in van Btten ca ftraat 13 kken Pan Sooorstrast W naar Diikloan B 2i H C Noor Ol van Noortstraa 9 naar 4e Kit fU OvCTbojphlsan T B A van der Linden van Haveti 72 n Tbardingen Diept nbrockstraat 115 RKmon vn OP van Niorlolpin 0 n wwht J M KpmB ratraat 10 J C Itermsn van Oude Havpn 71 naar 5 terd m VioKersfraaf 16h H P M Jtnitr van Lonikerstraat 43 naar Mwr k Weth Vpntewep H 508 7 A M Hoo enbc em van Koestraat 79 wZsandam Bnre r Ord pnRtrpat S C iier van Kopstrpnt PO n y Poor Mttl Allrandw dük 74 W va wollen van Koes caat 80 naar UoUer Flnklandïtrsat 21a J T OoWers 2 Koestraat 0 baa B iwrdam Tf Mnney nVin Sla C P n r van S J ST Dordrecht Ie Diikstraat p A M Jansen van T ani Weistr iat r Jam AnoTIolsan 100 J Jansen van I snf Weistr M r Amsterdam Apollolaan 100 u m Bnre Rambonnetst =af 1 n Weenden idK he tTaatw 129s j Leunis van Oude Haven 11 naa jterdam H Vrankpnslraat 25p J f Mna van OL van Noortolein 23 n Wier Brink 46 M Muilwijk van l t Wal M naar Deventer VONDKN VOORVmiPEN J2 tawt oii iws aan e gevonden 2 r P 1 inMchlinpen te vergJWi aan het bureau van politie2 riem da nesoortemonnai met J eu haarstrik fietspomp zilver2 Tu potlood 2 ceintuurs zilveren Po rtemomxie broche hondje roy j stukken totiw bruine kiel WATRRPOLOTOllRNOOI Sieilie besetting JJ aaraan deeTö DKR Utl J S V H 55 PC Scho J fwisselrns g S Z en P C j i Zaterdagmiddag oreaniseert de nf C een he renwatcrpolotour TOen de vereenl ht Maas Rot lUegersberg en ihoven Wwmmt Rsttcroam vew o ad Oimtrekcn ▼ HMtcrilainKli MlnwiMsd ordt een vrien d pesoeeld tusen G Z C III mt Tn tal van plaatsen worden nnomenteel oefetuogen gehouden doa groepen van e Technische Noodhulp Zooals bekend is dit do organisatie die zich ten doel stelt door geschocJde vrijwiIiga 3 deskundige technische hulp te bieden daar waar de bevolking direct of iVidirect slachtoffer dreigt te worden van boinaanvallen storingen in belangrijke bedrijven en rgnrtpen van allerlei aard Naar aanleiding hiervan had een verslaggever van het A N P een onderhoud met den leider der BefeMstelle Niederlande der Technische Nothilfe dr Beek over den bereikten stand van zaken Dr Beek vertelde hem dat na de wervingscampagne van afgeloopen winter c xa 70 plaatselijke groepen zyn opgeri cht Het aantal helpers dat rKMxlig werd geacht is bereikt Men is thans toe aan de organisatie der zgn mobiele groepen die als snel verplaatsbare eenheden ook buiten de standplaats hulp moeten kunnen verleenen De bombardementen op WestDuitach gebied hebben hun noodzaak nogmaals aangetoond Veel materiaal gereedschappen en werktuigen en ook kleeding konden worden uitgereikt zoodat de uitrusting vrijwijl compleet is Tal van adspirant instnKteurs waaronder academici en technici met paedagogischen aanleg volgden in groepen van twintig een cursus o a in breeken herstel werkzaamheden aan de centrale kaderschool te Berlijn Ete Nederlanders sloegen daar lang geen slecht figuur In de meeste plaatselijke groepen zijn de voornaamste theoretische oelcningen achter den rug Ook al is de vorming nog niet voltooid met de practische scholing in bedrijven en werkplaatsen w rd toch reeds eenige maanden geleden een aanvang gemaakt De hripers zijn du niet alleen op papier doch eok pracüsch eenigermate geoefend Zij dienen immers zoo spoedig mogelijk paraat te zijn Dank zij dezen opzet kon hier en daar hulp rerleend worden bij bominsiag heidebrand enz Ook werden al enkele groote oefeningen gehouden in combinatie met luchtbescherming E H B O brandweer enz waarbij de leiders der diensten en ook de manschappen gelegenheid hadden met eikaar kennis te maken en zich in te stellen op een zoo vruchtbaar mogelijke samenwerking Het gaat er naAi ijk om dat men een juist begrip krtjgt van eikaars werkzaamheden Want vatfk zal de T N na een aanvankelijk zelfstandig optreden bij wiize van eerste h lpverleenmg zich vervolgens stellen onder leiding van den specifieken dienst die al naar gelang het karakter der ramp verantwoordelijk is voor de bestrijding der gevolgen Over de houding der directies van bedrijven en het aantal donateurs gemeenten bedrijven en partictilieren dat zich aanmeldt was spreker bes tevreden Nadat het aanvankelijk wantrouwei IS overwonnen wint het inzicht vc d dat hef Nederlandsche volk in de Technische Noodhulp tegen zeer geringe kos en de beschikking krijgt over een schare toegewijde en deskundige technische bestrijders van de gevolgen van ramspoeij De T N vomrt aldus een risico verz kermg tegen zeer lage prenvie zoowel voor oorlogs als vredestijd Naodhclpeis in actie Hoewel de Technische Noodhulp over het algemeen hi stilte werkt en oefent aan marschen en paradvs wordt b v ntet deelgenonner sond dr Beek teneiiKje een indruk te krijgen van het w rk den verslaggever toe een oefening bij te wonen die de groep Leiden dezer dagen hield Deze was dien avond bezig in en voor haar hoofdkwartier op het Rapenburg no 12 aldaar Het perceel waarin jaren geleden een Walloonsch hospitaal vras ondergebracht is eenigen tijd geleden m gebruik genomen Noodhelpers in witte overaüs waren er bezig muren en plafonds te witten kortom het pand in t richten zooals dat behoort Met trots werd de houtvoorraad getoond balken en planken precies op maat geaaagd om in een luttel tijds in een noodbrug te worden on getoovtrd De gaten voor de verbindingsboutcn waren reeds aangebracht alles lag pasklaar Behalve de werkplaatsen was ook reeds een gereedschapskaraer ingericht Allerlei werktuigen lagen hier keurig geordend bijeen een zware dirievoet met takels voor het tillen van zware lasten dommArachten s eekvlamen lasch app aten klimijzers telefoontoestellen seinlampen bindtouw drijfzakken voor het samenstellen van vlotten en pontons een boordmotor enz enz In leslokalen werd instructie gegeven in de techniek van stoomwerktuigen De behandeling en het hanteeren van een rookgasmasker Op de vragen w rd vlot geantwoord Voor het perceel werd een demonstratie gegeven met het bouwen van een bruggehoofd voor een noodbrug en hetmalcen van een vlot In een klein uurtje voor oefeningen in het huidige stadium vrij vlug waren de mannen die in twee ploegen werkten met hun arbeid gerêe 3 En voer hel vlot dat tien man kan dragen onder belangstelling van het publiek naar den ov kant van het water De touwknoopen met vaardige handen om de balken en planken van het bruggehoofd gelegd bleken stevig te zitten Een der instructeurs wees er daarbij op dat de mannen de onderdeelen van het werk zoodanig moeten beheerschen en de handelingen zoo dikwijls moeten herhalen tot deze hun als het ware in vleesch en bloed zitten Wat opviel was de ijver waarmee deze noodhelpers veelal eenvoudige w klieden van velerlei richting dezen oefenarbeid ten bate der gemeenschap verrichtten Onder de 130 man van deze groep waren zelfs een 8 en een 62 jarige D spudste van de twee was dezijn avond toevalHg aan wezig en deed in werklust en vaardigheid niet onder voor zijn jongere collega s Twee avonden per week besteden de mannen aan het weijk der T N en zij bleken er zoo opgetogen over dat zelfs tijdens de demonstratie zich nog een paar man als werkend lid kwamen melden Tot besluit van den avond werd hét pronkstuk de groep getoond een zoogenaamd nood stroom aggregaat een installatie bestaande uit een benzinemotor met dynamo en electrischen b M riïamer die gemonteerd op een chassis op wielen achter een transportauto gekoppeld ka worden en de groep overal van elcctrisch licht en van krachtstroom kan voorzien in geval het electncitcitsbedirijf niet meer func tioneert Dit nood stroonn aggregaat werd door eenige vakmgnschen uit de groep in een werkplaats vervaardigd vrijwel geheel uil en met eigen ijiiddelen Het was met de keurige afwerking een sprekend staaltje van wat met liefde toewijding en de noodige technische kennis te bereiken is KORT VERHAAL DE DOOD AAN BOORD DOOR W GASCOGNE I UNI 1 9 Onze bark lag in Acapulco een kleine Mexfcaansche havenstad aan d n Stillen Oceaan voor anker Ik had zoo n hevige koorts dat men mij in een hospitaal had laten opnemen Toen ik eenige weken daarna genezen was bleek het schip afgevaren Dat was een onaangename ontdekking voor mij want er zou vooreerst wellicht geen boot vertrekken waarmede ik mijn geboorjeland zou kunnen bereiken Op een ag echter liep een Italiaansche brik de haven binnen Ik kan mij die boot nog levendig voor den geest halen De eerste gedachte die ik kreeg toen ik die schiut van minstens een halve eeuw ojid zag was precies een drijvende doodkist de daartoe noodige ervaring en zijn op dit gebied als volkomen oiidesluindigen te beschouwen waarbij nog komt dat men zich zal jpnoeteii behelpen met houten vaatwerk cindat de z g Tox ik evenwel hoorde dat de brik bestemd was voor Cadix stond het voor mij vast dat ik moest trachten aan V fleachje De waartcbuwing wMrvoor ik gekomcQ wo bleel achterwege Ik stamelde een excuur dat ik me in de deur vergist had Duklelük zag ik wantrouwen in zijn igen Ik besloot den vreemdeling goed in het oog te houden Mezzoni de atuurmao was nu kapitehi geworden en hij betrok ook de kapiteinskajuit terwijl Maclero die jaren geleden ztjn stuurniansexamen h i afgeleted de hut van den stuurman nam Hetverwonderdera e dat Mezzoni die buitengewoon bygeloovig was der angst bet vertrek van den overledene betrokken had Vroeg in den morgen van den volgenden dag toen we bijeen zaten kwamd kok erg ontdaan binnenstormen E rst konden we uit zijn verhaal nietEwijs worden maar eindelijk begrepenwe toch dat hy Mezzini zyn morgikoffie had willen brengen en eengevonden bad Zijn gezicht was evenals bij Barto letti blauw opgeloopen de pupiUen waren onnatuurlijk vergroot en er wa geen wondje op zijn geheele lichaam te vinden Het was wel zeker dat beide mannen door een snelwerkend gif gedood waren Nu was bet gedaan met onzen passagier Ondeir leiding van den ouden Madero werd hij gearresteerd Geboéi werd hij in een hok gebrachht waar hij zou moeten blijven tot we de eerste haven waren binnengeloopen Verachtelijk had hij gelachen toen hy de beschuldiging hoorde Zou ik die twee menscKen vermoord hebben Zijn jullie gek was het over zijn lippen Bekomen Het gezicht van den vreemdeling leek nog bleeker dan te voren en zijn wangen nog meer ingevallen Ik voor miME loofde nu toch ook wel stellig met ten gevaarlijken misdadiger te doen te Jiebben Een dag nadat Mezzoni in het zeemansgraf was bijgezet daalde de barometer met razende snelheid De zee begon hol te staan Onze positie was niet benijdenswaardig want Maclero was hoewel een flink bootsman een beklagenswaardig zeevaarder Te gevtarbjker was de toestand omdat we ons nog betrekkelijk dicht bij de kust bevonden Maclero wist spoedig geen raad meer en toen herinnerde men zich dat onze gevangene een Portugeesch kapitein was Slechts hij kon on redden En de matrozen die hem eerst naar het leven stonden stelden hun lot nu graag in zijn handen Inderd ad getukte het den Portugees het schip te behouden In zijn zwarten mantel gehuld stond hij somber aan dé loefzijde en gaf ziJn bevelen Hij deed my denken aan de legendarische fifruur van den Vliegenden Hollander Uit dankbaarheid besloot Maclero den vreemdeling voor de rest van de reis de kapiteinshut ter beschikkini te stellen Maclero en ik zouden de hut in orde brengen Terwijl we hierHicde bezig waren vond Maclero Mezzonüs pup in een breede spleet aan de rugzijde van de kooi gestoker Die pyp kan ik wel gebruiken grijnsde hij Ze zal wel niet vergiftigizijn en ze is beter dan mijn kalkstompje Mei een trok hij aan de pijp welke nogal vast scheen te zitten Hiistak daarom zijn hand in de spleet omz de pijp los te krijgen Opeens ichreeuwde hij en trok schielijk zijnhand terug Ik ben gestoken Kreunde hij Inderdaad zag ik eenige kleine wondjes Zijn hand begon zienderoogen te zwellen en blauw zwart op te loopen Een slang heeft je gebeten brach ik er verschrikt uit Meteen liep ikhard weg om den kok een mes ploeienHte laten m ken Het gelukte meMaclqro te redden Natburlyk vertelde ik het geval aande bemanning en den Portugees entoen we op den wand van de hutklppten op de plaats waar de pijnstak zagen we wat we verwacht hadden een slang Met een welgemikterbijlslag had e n matroos het ondiegauw gedood Door een of ander toevt moet het dier aan boord zyn gekomeen zich in den spleet verfcholen hebben Natuurlijk was het reptiel in de nacht aangetrokken door de li haamswarmte van den niets vermoedendeslaper te voorschijn gekropen en ha het geschrokken door een onljewus beweging gebeten De Portugees was dus volkomen gerehabiliteerd Maar lans heeft hi daar niet van genoten We vond i hetkort daarna op een morgen stervenf Een morphinespuitje lag naast hetr In do tropen wai hij awi morphtni t geworden Zijn lichaam was ond rmijnd en de opwinding der laafs i dagen had hij niet meer kunne i dragen Onder zijn hoofdkussen vondp we een fleschje met nog een resti morphine Ongetwijfeld hetzelfc flp irh e at ik toen hij hem gezieT had en dat oorzaak was dat ik bén voor een moordenaar hield Nadruk verboden Auteursrecht voorbehouden G ID ER GOEDEREN KOESSEN WBiumLAwnscB ci EARrNorNsmruci Koenfn voor stortingen op 27 Augustus 42 tepen verp ichttnE n tnjdendp in BelKa s 301432 Zwtls rsche francs 43 iH Fransche francs 3 768 Lir 9 SI Deense kronen 39 34 Noorsche kronen 42J2 Zwe che klonen 44 SS FJnsehe mark ZJB2 Dlar loudc BchuMen 3 4S Dinar nieuwe schulden 3 77 Turicsche ponden 1451 4 Leva 2 3 PenKü loude schulden 36 51S Pengo nieirr iChuMenl 45 B9 Zloty 37 68 Lel 1 2S STowaa sche kronpn 6 4 Diachmen 126 Kuna SjTT DE RENAUTO oman van J ROniq Nadruk verboden t bu genoegen v welke l ïL S t ntwoosdde 2 l MrEfS wist dat d naai N Um J L l id haar toileties aai da argwaan lat ratda f i ïÜÏÏ ijt dat d naai aan lst aoo valt in hem dat hij totn iSUn In bet buis was verdwenen naar den overkant gmg ia een Ingang bleet staar en w aebtte foderdaad het duurde ook geen tien mbutca o Elin mam terug Zij kaek straat al en wenkte toan aea taxi waari lü verdween Ken detective zou ook een wa en genomen hebbei en baar gevolgd 0 om ttaar tenslotte met baar veiraderltiken vriend en de witte auto te snappen Maar von Ilrdmannsdorl nas geen detective HQ deed dus niets vaa dat alles Ji liaM n oheer vod Erdmannadart oor mnnna uititen irvligd vartctd uffri u K ir 7e miiT vsoeg Uallctjaano des avoods Ja 09 de kottla Waarom niet op de tbee tt o Het avondeten vroeg de consul Het schikte hem bet besu en bo endien wüt u immers graag dat onze gasten op dien tijd komenr Rn la maar dat moet Ot dan aer der weiSB met tiet oog op my zaken mcxnpelda tiU beleedigd en petiterdenog steeds aan x serTetring Opeens voet h J nil Help mif dan toch ie ztet bnraers dat fk zit te tobben Gehoorzaam strekte Elhi haai band lüt Wi keek even naat tiaar bleek c ic aa gc lebt Je net er cllen4i tast tev rikK m dca beitM ga ili met je sp na Dia elieBdlga HetdesgesGhiedenisMs van julU meisjeal EUo tiad bet liefste gehuild Zl was vandaag weer zoo wanhopig Manfred was niet In de garage toen zfl er Icwam Hij was naar het station gegaan om Peter voor het geval hij kwam af te halen Zg had den sleutel aan Abitz gegeven want zt had geen tijd gehad om naar bet station te gaan De vijandige Wik vaa voo Erdmanindorl was beteekenisv rf geweest tenminste als zU goed gezien bad Morgen zoo dus haat noodlot voltrokken worden als als er geen wonder gebeurde Heat alleeD lou ii t staan Niemand di ar hrelp ir tiw i eo toch 1 f ie eT Min vader alles te Defccnnen Zq dead haar mono open en keek naar vader vaH aan Maar deze wenkt mat de hand Laat maar flt weet wel dat het niet prettig voor Je is Maar Ik kaa Je nis belpen Je bent self te ver gegaan Nu moet e ci ook maar altredden De tafel was keurig gedekt met veel rozen kristal en stiver Juffrouw Kunie verslond de kunst Juffrouw Kunze was erg ojigewondcn en liep wild door de keukeo heen en weejr en rinkelde met de sleutels van den wijnkelder want jutirouw KUnze vermoedde een groote gebeurtenis O keukenmekl eo bet kamermeisje lachten Stil dat e Juffrouw no aan dat adeliike tiitv k geloofde Een blinde Bon immers xmb aai jiuirouw ü iin neei wat armers n naar taootd bad De maaltijd verliep onder een g teilig gesprek tusschen de drie op het teiras Wel scheen de zon niet maar Ot t was toch heerlijker daa gisteren k r was geen gaping m het gesprek gek men toen von Erdmannsdorf zei a t hij vandaag zijn wagen nog eens wilce bekijken HU bad zijn bediende Josep i meegebracht om bem van de stof van maanden te zuiveren Ballermann meende dat Winkler dat Immers oei zoo goed had kunnen doen doch cwerd met meer over gesproken Hln daarentegen stond op en te d bet hier buiten toch beetje koe was ZU rilde en i fPt Jakje naler XWordt wsul