Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1942

SS WOENSDAG 26 AUGUSTUS 19 RECTIFICATIE In de advertentie van de RUKSVERREERSimPECTIE geplaatst Maandag 24 Aug 1 gelieve mea als onderlecken ng Ie lezen De Rpainspecteur van het Verkeer voor Zuid Holland Goederenvervoer P F BIESTA Jr E PROSMAN VAN IJSSEL EN MAAS NAAR WOLGA OiiM aller belang bif een êterk Europa H IW PROSMAN Hoogendlk geven met blijdschap kesnii van de geboorte van hun Zoon JiJHAN ERNST Oouda 2S Augustus 1942 V Iterionlaan 26 Heden overleed nog onverwacht in het Diaconessenhuis De Wyk n den ouderdom van 77 Jaren Mevrouw WILLEMINA CORNELIA SLEOT Weduwe van den Heer Dirk de Jong Namens de Familie I A VAN ELK Qouda 2S Aug 1942 Oosihaven 70 Geen bezoek De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 28 Augustus a s des nam 2 30 uur op de Algem Begraafplaats te Gouda Vertrek van het Diaconessenhuis De Wijk te 2 uur POSTEN van v6Ar den oorlog vanaf 193Q waat Ifc door jarenlange ervaring lug voor U lo envangani Ben incasso specialist heb spoorwegabonnenient alaag la da maeala gevallanl Talrijke referenties van vooraanstaande firma s betr resultaal en prompte afrekening Saanarlal kealan oorull Oude en elders verReels behandelde vorderingen zijn thans zéér vaak wel met succes te incasseeren Nfe ia da ll d gunstig Hoelang wachl U nog al T Hrievenonder motto iSUCCES aanBOL KEK Koningsplein 1 Amsterdam G 4803 CirsBS Praktijkiiipltii BtiUeiiIcBBglIiniilsliJJ G LASSEUR Leraar Boekhouden M O Krugerlaan 101 Gouda Aanmelden na 1 September Jongeman b b h h zoekt per 1 Sept ruime ZIT SLAAPK str water zonder pension in centrum Gouda Br m pr opg no 245 Boekh C WAIBOER Rhenen SPEELKAMERAADJE Waggataapan gaal Haneja met witte poolen Naam Maz ie Tegen belodning terug te bfzorgen SOPHIAS RAAT 35 vaa meening dat dit station een xulirer weteiifichappelük karakter draagt De kactodrechter te Wageningen had het stichtingsbestuur vrij gesproken Nadat het CM veerlien dagen een princlpieele veroordeelinj van ƒ 1 subs 1 dag had geëlscht heeft A i rechtbank het vrijsprekend vonnis vaa den kantonrechter beve iti8d DISTRIBUTIENIEUWS PETROLEUM VOOR VERUCBTING De secretaris generaal wan het dept van Handel Ngverlieid en Scheepvaartmaakt bekend dat de distributiedienstne alsnog gelegenheid zullen gevenlot het aanvragen van petroleum voorverlichting Aanvragen hiertoe kunnenworden ingediend door personeo diein het seiaoen 19041 42 een petroleumkaart S of S en T ontvingen of die inverband met nieuwe vestiging meenen hiervoor thans in aanmerking te komenZg zullen hierby echter overtuigendmoeten kunnen aantoonerv dat zü v r 22 Aug 1942 niet in slaa l waren hunaanvraag in te dienen Deze regeling geldt eveneena voor sctiippers die permanent aan boord wnneta deze moeten zich wenden tot den distibutiediensl der gcn eente waar zij tijdelijk vertoeven ten einde een aanvraagformulier in Ie vuUen Na verlocp van 14 Ugen doch in geen geval vóór 4 October as kunnen zU nidien hun aanvraag inmiddels is goedgekeurd bü den distributi ienat waar zij alsdan ligplaats hebben hun petroleumkaart in ontvangst nemen terwijl zij zoowel bU den eersten al bU den tweden di stributiediensl bun grüze respectieveiyk bevrachtingsboekje dan tvel de afzionderlijke verklaring dienen over te leggen gev hie zij m Dondcraai 21 AniasUn HILVEBSVM I 41S S M 6 49 GramofootunuE S50 OditendnmaMtlck 7 00 B N O Nieuwsberichten 7 1S Koor i oriteat gr 74 OchtendKymnaitlck SjN BJ o Nieuw brlchten en Cesprokefa Pragramma UittrelBel 15 Amusementaorkest bB ten en het kleine Omroepmannenkoor l 9 19 Voor de hulsvrouw t Klaislaka waben ler S 4S Omroeporkest en wUiMb in 30 Zang piano en tramofoonmmlek lIjH Radio VacanUeMhooI 11 10 Planinwirdnclit 12 00 Ensemble Wllly Kok It W Almamk 12 43 BN O Nieuws en zakeltlk harichtaB 13 00 Ernst van t Hoff en zUn orkiat ISJO Schuricke Trio r 13 40 Ernat van 1 HöH en liJn orliest 14 00 Sopraan all alaaa n sramofoomnuzlek I4 4f Bruaselsch Ma r I AHe dinge moeten groeien De goede dingen groeien zelfs heel langzaam En zulks nog weer d s te langzamer naarmate allerlfi nevenverschijnselen remmend en verwarrend werken ireia Steeds waa er alom in de wereld reeds de groei van het kleine naar grootere Verband óók waar het zcifhandhaving van den mensch en verdediging zijner eigen verworvenheden befaüf Eens in den oertijd vormde d drempej van de eigen leemen hut de verdedigingsgrens voor den primitieven mensch en zijn gezin Zooveel eeuwen later was de kring van het zoo noodig te verdedigen gebied al veel ruimer getrokken en hield de ülothetT op de buitenmuren van zijn kasteel de wacht maar nu tezamen met vele anderen die eveneens binnen de grachten der veste hun heil en bchnud kwamen zoeken Nóg weer een tijdje later en het is de wijde omhei ning van den stadsmuur waar de gewapende burgerij he gemeenebf st van haar huizen kerken en overheidsgebouwen beschutten gaat Niet voor het eigen huis of de eigen straat vechten zü maar voor de eigen stad hetgeen echter tegelijk de bescherming van de eigen kleine woning in zich houdt Nog grooter worden dan de geme n schapsverbanden de natie ontstaat vn aan haar grenzen wordt in héH te vestingen en verdedigingslinies tie wacht betrokken ver van hot eigen huis en den eigen haard doch tegelük in gezamenlijke krachtsonlplooiing den vrede van al die afzonderlijke huisjes het beste dienend Geen Rotterdammer geen Zuid Hollander en geen Utrechtenaar vond het meer een dwaasheid at hij in oorlogstijd niet bij de grens van de Maasstad van Holland of het Sticht de wacht betrok maar zijn soldatenplichten te vervullen kreeg ergens aan de West Oostof Zuidgrens van het gemeenschappelgke Nederlandsche vaJerland Hij vond dat geen dwaasheid meer omdat geleidelijk aan de dingen gegroeid waren naar steeds grootere verbanden van de eigen leemhut naar jde ommuurde stad van de eigen proThicie naar het nationaal geheel Zoodat een Groninger en een Hollander het de vanzelfsprekendste zaak van de wereld waren gaSti vinden wanneer ij samen aan BraMnts Zuidgrens op patrouille waren Dat samenwerken inj groot verband Is een gemeenschappSplijke plicht en Mn gemeenschapapelijk belang leert ons bijvoorb eeld ook het Nederland I j iche watersehaprwezcn Eens kendej I het waterrijke Holland in het geheel I faen dyken en t land lag onbeschermd II open tegen vloed en overstroomingen Totdat de sterkste en machtigste uit d omgeving al zijn buren opriep tot hel gezamenlyk aanlegjfen van een Iterke aarden waterkeering Het bleef niet by een oproep want de onwilligen en de l k schen werden ook in hun r igen belang tot medewerking aan den dijkaanleg gedwongen Tot tenslotte allen dit gemeenschappelijk belang erkenden en elkaar vrijwillig in het verband van een waterschap vonden Maar ook toen bleef nog teods hot ordenend toeziend gezag van den dijkgraaf noodig Ook de niet direct aan zee of rivier gelegen polder dragen nu bij aaii de ko iten van den dUk omdat zij l crdén begrijpen at daar in de verte ook hun akker beschermd wordt tegen de opdringende kracht van den ouden erfvijand het water en geen van deze verder het land inwonende boeren is thans zoo dwaas om zich aan dezen plicht te onttrekken of om te beweren dat toch eigenlijk alleen zi in w è 1 direct aan zee of rivier grenzende buurman belang bij dien dijk hehben zou j Meer dan ooit is deze gedachte der grootere verbanden thans ictu el Want indien Europa nog een dèèl van zün oude macht en invloed in de wereld zal willen behouden dan zal het nu voorgoed jen einde moeten maken aan den eeuwenlangen onderlingen strijd en dan zullen in den kortst mopelijken tijd alle Europeesche volkeren los van soms misschien ook nog zoo begrijpelijke gevoeligheden bezwaren en particuliere aspiraties de noodzaak va een continentale eenheid moeten leeren verstaan Want dreigend groot is het gevaar in het Oosten en nog Juist kon het verder op dringen van het Aziatisch bolsjewisme naar Europa voorkomen worden En dreigend groot is ook het gevaar in ♦ iet Westen waar de Vereenigde Staten de hulpbronnen der beide Amerika s uitbuiten voor hun rtreven naar wereldheerschappij heerschappij zoo i iogelijk ook over Oost Azië en over Afrika waar het koloniseerende Furopa door de eeuwen heen voor zich f e onmisbare grondstoffen en afzet ebieden heeft gevonden Deze dreipingcn beseft ieder Nederlander in het iepst van zyn hart even goed als wie r an ook slechts de omstandigheden van oorlog en tijdelyke bezetting drijven menigeen helaas in deze tot nu toe l t een volkomen onverantwoordelijke r esperadopolitiek in den geest van liat maar korhen wat komt alsof ok de Nederlander van vandaag niet verantwoordelijk zou zijn voor het verdere lot van onze lage landen bij d zee Die noodzaak eener cotitinentale nheid word ook zoo met nadruk be lejt in de jongste beschouw ingen 1 elke naar men weet ir Mussert en € immissaris generaal Schmidt aan c zr aangelegenheid hebben gewijd T ussert verklaarde immers o m dat 7j die de noodzakelijke solWariteit r Europeesche 6n met name der Germaansche volkeren ontkenden niet Heen een domheid begingen maar j niig handelden WU Nederlant srs zoo zei hü hebben in te zien t at de wacht aan Össel en Maas verlegd zal moeten worden naar de Wolga n dat dit een vooruitgang beteekent r erwül commissarlsgeneiraal Schmidt ti rw verklaarde De worsteling die yich tcïpnwoordig in den Kaukasus ban de Wo ga en voor Moskou afspeelt is een worsteling om de vrüheld van Europa Naarmate dit besef in ont volk levendiger zal worden zullen ook de Nederlanders langzaam maar zeker in het nieuwe Europeesche verband hun eeriyke gelijkberechtigde plaats gaan innemen Een plaats welke evenveel plichten als rechten met zich zal meebrengen Doch om dien grooten stap te kunnen ondernemen zullen we ons eerstlos moeten trachten te maken van allerlei bezw aren reserves en bezorgdheden die op zichzelf beschouwd misschien wel min of meer gerechtvaardigd njogen heeten maar die toch beslist niet van overwegende beteekenismogen zijn nu het hier om de evenonvermijdelijke als uiteindelijk zegebrerigende eenheid van ons continentgaat 1 Hoe die eenheid er in de toekomst precies uit zal zien weet nog niemand Wel gaf Mussert kennelijk gedreven door zijn oude ingenicursdrift naar plan en constructie reeds een ontwerp van een Germaan chen Statenbond dt ch al deze dingen zullen langzaam moeten groeien en in hun groei zich hog voortdurehd wijzigen ook zooals eveneens in den groei van ons eigen nationaal verband van Zeven Provinciën tot Nederlandschen Staat de groeps on machtsvtirhoudingcn zich telkens weer wijzigden en andere mogelijkheden schiepen Het belangrijkste i s echter op dit oogenblik de gezindheid de keuze van den toekomsligen koers En naarmate zich steeds meer Nederlanders on danks mi ïschien nog tal van bezwaren voor dien Europeeschen koers zullen uilspreken en de daad by het woord durven voegen zal het recht van meespreken in dat nieuwe Europa en de mate van onafhankelijkheid binnen het continentale fieheel deS te grooter voor ons zijn BINNENLAND Bonnenzwendel op groote schaal RtlIM HONDERD MENSCBEN GEVERBALISEERD Reeds geruimen tijd is in het Land van Maas en Waal en in de Maaskant een uitgebreide handel in bonnen gedreven waarbij het om bedragen van vele duizenden guldens gins De politie heeft deze zaak in onderzoek genomen en thans reeds tegen meer dan honderd per nen proces verbaal opgemaakt De daders hadden in tal van gemeenten agenten aangesteld die legön hooge prijzen bonnen opkochten van minder goed gesitueerden en ook van boeren waarbij de ruilhandel een beangrijke rol vervulde Men verkocht nl kousen en andere textielgoederen zonder bonnen maar tegen betaling met bonnen voor levensmiddelen Vast slaat dat de omzet van f 10 000 tot ƒ 20 000 per week bedroeg Het onderzoek bracht verder aan het licht dat ruim tachtig personen wonende te Oss Schayck Lith Lithoyen Alem Maren Kessel Empel Gewande Alphen ld Heesch Dreumel enz hun bonnen geregeld verkochten De tarieven waren boterbonnen 2 80 suikerbonnen ƒ 2 75 melkbonnen ƒ 0 50 een rijtje broodbonnen ƒ 2 25 a irdappelbonnen ƒ 0 16 peulvruchten bonnen f 0 20 enz Dikwijls moesten in bepaalde dorpen ióóveel personen verhoord worden dat daarvoor speciale zitdagen wer den belegd De meeste verdachten zijn na bekentenis en nadat proces vcruaal wa opgemaakt voorloopig weer op vrije vcieten gesteld ARBEIDSVOORWAARDEN VASTGESTELD De centrale persdienst van het N A F meldt Het college van Rijksbemiddelaars heeft op verzoek van de bedrijfsgroep chemische industrie van het Nederlandsche Arbeidsfront arbeidsvoorwaarden vastgesteld voor de n v phar maceutische fabrieken v h BrocadesStheeman en Pharmacia Dieppe Plotseling een beroemde naam Dieppe beroemd door het optreden vaa d Duitsehe weermacht die daar bewijzen gaf van haar kracht Op het strand van Dieppe liggen de stuk gescholen Engelsche tanks Zij getuigen van de onverzettelijkheid waarmede de striideis van het nieuwe Europa lederen nieuwen aanslag op onze beschaving en cultuur afwijzen Het zijn de strijders die behooien tot dezelfde legers als die welke in het Oosten de bolsjewlsten vernietigen daarbij eeholpea ook door onze mannen Landgenoot hard wordt er gevochten door dappere kerels die hun leven veil hebben voor ons volk en vaderland En gij zoudt daarbij afzijdig blUven Als goed vaderlander Neen dat zult gij niet waar dappere mannen vechten voor onze toekomst daar is ook uw plaats Meldt u aan bU het VrljwiUigerslegloen Nederland Koninginnegracht a te Dea Haag HET VENTVERBOD VAN GROENTEN EN FRUIT EN DE MARKT HANDELAREN In aansluiting op het bericht waarbij het ventvertKxi van groenten en fruit werd bekend gemaakt deelt het Kijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijds alsnog mede dat dit verbod niet geldt voor den normalen marktverkoop EEN JEVGDIGE MISDADIGSTER Ten huize van den heer J S aan den Telefoonweg te Ede werd op klaarlichten dag ingebroken waarbij een bedrag van duizend gulden werd ontvreemd Het mocht de Edesche politie gelukken het geheele vermiste bedrag te achterhalen en de daderes te arresteeren Deze dievegge was de I2 jarige J K uit Ede die zich ih korten tiJd reeds aan vijf diefstallen inbraken Jadelichting enz heeft schuldig gemaakt Het meisje bekende het geldkistje te hebben weggenomen Een bedrag van ƒ 110 had zij in een oude portemonnaie gesloten en deze In den tuiri verstopt Het kistje met een bedrag van ƒ 940 had zij verborgen op het emplacement van station Ede dorp Al het geld kwam op de aangegeven plaatsen te voorschijn DOODELIJK ONGEVAL Gisteravond vonden huisgenooten den veehouder H de Vries te Winsum met een gapende hoofdwonde bewusteloos in de schuur liggen Vermoed wordt dal de heer de Vries van deij zolder is gevallen De ontboden geneesheer kon slechts den dood constateeren DE METAALVEROROENING De commissaris generaal voor Financiën en Economische Zaken Heeft de volgende vergunning verleend In overeenstemming met het bepaalde in artikel 2 der metaalverordening no 79 1 42 verleen ik hierbij een algemeene vergunning om over metalen voorwerpen welke gedeelten of toebehooren van gebouwen zijn tezamen met het onroerend goed waartoe zij behooren ten gunste vaS den verkrijger van het onroerend goed te beschikken Deze vergunning wordt in de dagbladen afgekondigd Zij is van toepassing ten aanzien van alle beschikkingen welke sedert het in werking reden der metaalverordening plaats vindan of hebben gevonden UIT Dli STA TS Ot BANT Bil besluit van den secretaais generaal van hel departetn ent van Justitie ia bepaald dat de vacature van inofavis lo Anisteidam ontstaan door het aan mr dr B J F Steinmetz verleende eervolontslag niet zal warden vervuld RAADADVISEUR DEPT VOOR BI IZ ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN Naar wij vernemen is de heer P Hoekstra administrateur bij het departement voor Bijzondere Economische Aangelegenheden bevorderd tot raadsadviseur BUITENLAND ITALAANSCH WEERMACHTSBERrCHT Britsche aanval op convooi mislukt Het Xtaliaansche weermachtsbericht van heden luidt Normale bedrijvigheid van de artillerie aan het geheele Egyptische front waar afweerbattérijen vier toestellen hebben vernietigd die trachtten aanvallen te doen op het gebied achter ons front Op de Middellandsche Zee is een aanval van talrijke vijandelijke vliegtuigen op een convooi mislukt de escortevaartuigen schoten twee aanvallende toestellen neer Duitsche jagers deden een derde toestel hetzelfde lot ondergaan Een Hiigelsch schip is getroffen en tot zinken gebracht door Duitsche bommenwerpers Aanvallen van de vijandelijke luchtmacht op plaatsjes in Griekenland en opze bezittingen in de Aegeische Zee veroorzaakten beperkte schade geen enkel verlies wordt gemeld Negen manschappen onder wie vijf officieren behoorende tot de beman iingen van Britsche vliegtuigen die neergeschoten werden gedurende de laatste dagen tijdens luchtgevechten zijn gered en gevangengenomen RECHTSZAKEN ZES JAAR GEVANGENISSTRAF GEÉISCHT TEGEN STKIIK ROOVERS VAN DE POSTBANK Gistermorgen hebben voor de rechtbank te Arnhem twee individuen terecht gestaan die omstreeks Mei de omgeving van de Postbank onveilig hebben gemaakt Een van hen de 23jange R J loswerkman te Rhenen beroofde alleen wandeiende of fietsende dames van haar handlasscheh onder bedreiging met een mes De andere de 22 jarige sleeper G D uit Rheden heeft meegeholpen aan tal van diefstallen door dit tweetal gepleegd en een oogje in het zeil gehouden als J op het struikrooverspad ging Niet minder dan zes jaar gevangenisstraf eischte de officier van Justitie tegen tieidè verdachten wier daden hy op scherpe wijze veroordeelde Een muziekleerares uit Amsterdam werd als getuige gehoord en haar relaas was kenmerkend voor de wyze waarop J ook ziJn andere slachtoffers heeft aangerand Zij fietste op den weg naar don Postbank toen zij verdachte opmerkte die naderhand eensklaps voor haar kwam te staan haar stuur vastgreep en haar handtasch opeischte Hy dreigde haar met een groot mes te zullen steken als zij niet aan dezen eisch gevolg gaf Daar zij vreesde dal hy hier inderdaad toê zou overgaan liet toe dal hij de tasch van het stuur afrukte In totaal bevond zich een be ag van ƒ 30 in de tasch In ver iilende andere gevallen trad J op 3lÜke wijze op Zelfs heeft hij zich niel Ontzien zijn bedreiging tegenover een vin de slachtoffers uil te voeren en haar met het mes te verwonden Behalve deze misdrijven pleegde hij diefstallen waarbij D hem vergezelde Uit een villa werden tal van goederen ontvreemd een fiets gestolen en ook werden twee schapen uit een schaapskooi bij het hotel Beekhuizen den kop afgeslagen en het vleesch verjtocht De eisch van zes jaar motiveerde de officier van Justitie met er op te wijzen dat de samenleving tegen deze verdachten op afdoende wyze en voor geruimen tijd moet worden beschermd Nadat door den verdediger clementie was bepleit de verdachten zouden uit armoede tot hun handelwijze gekomen en geleidelijk van kwaad tot erger vervallen zijn werd de uitspraak bepaald op 7 September HET SCHCBPSBOUWKUNDIG PIlOErSTATION TE WAGENINGETt De rechtbank te Arnhem heeft uitspraak gedaan in de zaak betreffende de princlpieele vraag of het acheepsbouwkundlg proefstation te Wageningen als een bedrijf is aan te merken en als zoodanig onder de verplichting tot inschrijving in het handelsregister valt De secretaris der Arnhemache Kamer van Koophandel en Fabrieken stond op het standpunt dat inschrüving wel diende te geschieden Daarentegen was het bestuur der stichtlnf Hel Scheapabouwkundlt Proefstation Neen Want als U giéa capsule bij Uw Boog flesch inlevert kunt U van Uw winkelier geen völlc flesch terug verlangen Daarom èn de lecge flesch maar ook het dopje al is het stuk inleveren Voor eik dopje dat Ü weg gooit komt er één flesch Boog azijn minder Partij Inboedelveiling HAAS AZIJNFABRIEKEN Op Vrijdag 28 Auguslua 1942 des voormiddags 10 uur zullen in het perceel Kraanatraal C 174 la Haaatrecht lenits Inboideliotiliru ca 5 a 10 ton TE KOOP AANGEBODEN ook in gedeelten Brieven nr 0 4818 bur v d bL w o AnNak worden verkocht Eén uur vóór de verkoop te bezichtigen Notaris K ZEEVAT Haastrecht Gnraaiii Zii Sliipkaiiier met of zonder pension Brieven met prijsopgave no G 4806 bureau van dit blad Te koop een Slaapkamarsmwiblenient De bokskampioen van Madeira Was een reus en een tweede Camera Als kind van z n tijd Kocht hij vlak vóór de strijd Nog n rol vruchtendrops van Bonera volledig met Auptngmatrasen 3 deelig Bed Alles nieuw Te bezichtigen Reeuwijk Dorp 105 N v Land en Tuin bouw bank In Hquidatie gavasHgd ta Oauda Het plan van uitdeeling houdende de grondslagen der verdeeling is neergelegd ten kantore van het Handelsregister te Gouda alsmede ten kantore der voormalige vennootschap DE VEREFFENAAR Meubelfabriek vraagt voor spoedige indiensttreding lekw Meubelmakers en eenige Leerlingen V IT1G ceocpONKis een van 8 2 uur Hoog loon Adres Sophia v d Goudtsliaat 4 Gouda Gevr Meisje bekend met massaproductie Brieven met volledige inlichtingen onder no G 48C9 bur vaa dit bli d Reputatüz door PresiaÜB ALLEEN WONENDE DAME zoekt bezigheid in klein net gezin voor eenige ure per dag in stadsdeel Korte Akkeren tegen geringe vergoeding Brieven no U 4812 bur v d bl Gevraagd voor spoedige indiensttreding Automobiel Monteurs tdverteertinditblad by voorkeur bekend met ga g ii raioren Sollicitaties onder no G 4815 bur van dit blad 15 00 Symphonie orkesten speten Johann Strauss ï r 1 30 Voor de deken 16 00 Zondag 27 van den Hcidelljergschen Catechismus en Gewijde muziek opn 16 30 Sylvestre Trto 17 15 B NO Nieuw lakelijke en beursberichten 17 30 Omroeporkest 18 00 u Een beschouwing over het fgeloopen honkbalseizoen 18 15 Oinroeporkeet 18 45 B N O Nieuwsberichten 18 55 B N O De wereidmeening uit vreemde kranten Ifl os Brandende kwe stles causerie 19 20 Omroepsymphonieorkest en solist Vanaf J0 15 alleen voor de Radio Centrales die over een lijnverbinding met de Studio beschikken 20 19 Zang en piano met inleiding 21 00 Romance en serenades gr 21 45 B N O Nieuvrsberichten 22 00 Avondmotievea r 22 15 24 00 u Gevarieerd zangen orkestprogramma gr HILVMtSUM n MIJ M 6 41 8 11 zie Hilversum I 8 15 Tenorenzang met orkestbegeleiding gr 8 40 Sonate van Beethoven gr 9 10 Symphonische gedichten Igr 10 00 MorgenwUding 10 15 Boedapesler StrUkkwartet gr 10 40 Voor de vrouw 11 00 Ensemble Willy EberM 11 40 u Zangplaatjes 12 00 Robert Gaden en itjn orkest 12 45 B NO Nieuws e akeltike berichten 13 00 Bedrijfsreportage 13 15 Orgelconcert 13 45 Voordracht M Ziet hoe het vriendelijk zonlicht radio potpourri opn 14 40 Liedje gr 15 00 Voor de vrouw 15 30 Viool en plano 16 00 Bertua van Dinteren en zijn orkest 16 45 Hoe het Omroep kinderkoor uilgnlg 17 00 Voor de jeugd 17 15 u B N O Nieuws zakelijke en beuraberichten 17 30 u Varia gevarieerd programma 18 30 Causerie Arbeidsdlenal Sport en pel 18 45 Pesenti en zijn orkest gr 19 00 Mannen in dienst van het volk reportage 19 15 Popu laire gramofoonplaten 19 30 B N O Nieuwsbertcinen 19 40 u B N O Wat Nederland schrijft 19 50 Spiegel van den dag 10 00 u Orgelconcert Vanaf 10 15 alleen voor de Radio Centrales die over een lijnverbinding met de Studio beschikken 10 15 Vaudevilleorkest solisten en Gemengd koor 20 45 Hongaarsciie kUinken gr 11 0 u Orkeitplaten 11 15 Filmklanken Igr Als üitermezzo Wij trekken er op uit vacantlereportages 21 45 u B NO Nieuwsberichten 12 00 u B NO MlliUlr overzicht 22 10 Avondwijding 2a l9 34 00 u Zie Hilversum OFFiCIEELE MEDE DEELING EN DISTRIBUTIE VAN ZEEP De Secretaris Generaal van het Depiirtfment van handel Nijverheid en Schecjjvaartmaakt bekend dat de geldigheidsduur vande toewijzingen voor zeep mei een vervaldatum gelegen in het tijdvak van 10 Aususluitot en met 21 September 1941 i verlenpd loten met 21 September 1942 3ia BEPALING IN VERBAND MET Ui DISTRIBUTIE VAN AAS Het Bedrijfschap voor Zuivel vesh cl df aandacht van winkeliers venters en di overige bij den kaashandei twtrokkenf n die kaas bij gedeelten en of gesneden verk i n op het bepaalde In artikel 13 der Zuivilvcrordening 1942 kaas Volgens dit artikel mwl n l bij het verkoopen en afleveren v ti cesneden kaas of gedeelten van kazen de Ifvrrancler het laatat verkoopen en afleveren de stukken welke voorzien ztjn van het iilli kaasmerk dan wel van het door het Bcfinjlschap voor Zuivel te sGravenhage voorgeschreven kassmerk Hierbij w ordt opgemerkt dat de productievan kaas zonder merk niet 1 tocKPstaan terwijl voorts het voorhanden hebber verhandelen vervoeren en afleveren dezer ongemerkte kaas krachtens dezelfde verordeningverboden is In verband daarnaade is lietderhalve van het grootste belanr te arliten dat te allen lilde bij de betrokken detxiliisM kan wordf n vastgesteld of ten verkoop aangeboden kaas al of niet is voorzien van helbovenbedoelde kaasmerk Belanghebbendenworden er daarom met nadruk op geweien dat het laatst verkocht moet worden dat gedeelte der kaas dat is voorzien van lietvereiselue merk Voorts wordt er de asndacht op gevestigd dat het niet naleven vandit voorschrift straA aar Is 3t MISLUKKING TEELT STOPPEI KNOI l t B D GEKPT VEKPLICHTING TOT TW EN ZODfEBOLIEGKWAS De Regeerlnifscommissaris voor de BiMlemproductie maakt aan de lelera die stoppelknollen koolrapen en mergsUmkool voor zaadwinning verbouwen het volgende bekend r 490e STAATSLOTERIJ SESDE KLASSE DERDE LIJST Trekking van M Augustu 1SN Na 1M16 ƒ lltt No JTOM ƒ IN No liWM PKIJ EN VAN ƒ 45 1064 3720 9193 11341 13 11 168S8 19458 1325 4244 9371 11437 140M 16928 19499 1408 4487 9549 IlSM 14139 17223 20678 1422 5174 9735 11752 14180 17lS3 2U8 1479 5852 10O54 n 3 14307 17833 20976 1949 7119 10158 11940 14357 17881 21140 Ï244 7125 1017b 12040 14380 1794 21157 2485 7388 10277 12186 14385 17973 21287 2499 7618 10414 12924 14871 18557 21391 2540 7856 10540 13001 15148 18611 21688 2763 8240 10639 13354 1S326 18661 21837 2883 8449 10666 13431 1S3M 19013 21841 3288 8S10 10912 13476 IMOS 19119 11925 SSll 8977 11155 13882 IVmi 19409 21965 In de vorige lUst staat 13M m I 1396 19985 m z 1991 RADIONIEUWS Indien gedurende de winter een deel van het gewas stoppelknollen koolrapen w mergsUmkool dat voor zaadwinnini wordt geteeld en waarover onihfefing van koolzaadteelt is verleend verloren gaal is de telen verplicht in het voorjaar 1943 een overeenkomstige oppervlakte met een zomerouegewas te bebouwen Zoodoende zal dut W het bedrijf de gezamenlijke oppervlakte vw de gewassen stoppelknollen koolrapen mergstamkool voor laadwlnnlng winterkomzaad winterraapiaad en zomeroliegewa het voorjaar 1943 ten minste zoo groot moeten zijn als de oppervlakte die men ver plicht is met koolzaad te betelen Welke gewassen in de zin van deze MP llng als zomerollegewas zullen worden aaneemerkt zal nog nader bekend orden maakt MARKTBERICHTEN KAASMAKKT WORKDBN 18 Aug Aanvaar 115 partUen Isle s iort 11 90 Ie waotX I t l I Balidel saatK