Goudsche Courant, woensdag 26 augustus 1942

GOUDSCHE Donderdag 27 Aug 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ÏTjwrgwt No 21022 v BanHtos HAKKT SI TBUW CIW r wtrekMiiii MM Cbefredacteur t TOETER Goud len opgemerkt dat de vlotende huid per 22 November 1941 de den aanval over brachten den vijandCjeerste pujblicatie nadat de storting op H f il I pelv i n tr ► en óf r k drijf oorer JJ N LKN voirf kend el van of wordt bluad ielrr olie us op tte van o fcVkonl WW in mw T STA LINGRAD OF KAUKASUS Engeland zou de meeste waarde hechten aan het oliegebied Deel der voor Stalingrad bestemde versterkingen reeds overwonnen p A N P cotTMpondent te Berlijn Ka de atrud aan het Oosteluk front iidi teeds meer naar hel Zuiden vernliitlt lljgt de bezorgdheid te Londen L wel t allpen doordat de positie to oröol Brittannie door de voort duroiiie nederlagen van den Sovjct unuc n bondgenoot indirect wordt eiw l i doch ook doordat de BritKI belangen in het Midden Ooiten in cMstrtokbch gevaar komen Met betrekking tot de verdediging m den Kaukasus die voor Engeland IM liet minder belang is dan voor de MTjct Vnie is liet thans reeds naar U wrrespondent van de Fssener Kttlonalzeitung te Ankara aCM tot verschil van mecning tusitktn beide landen gekomen Van Bnlsche rijde li leods herhaal Iriijk te Moskou erop aangedrongen dit het zwaartepunt op de verdediging vin den Kaukasus wordt gelegd zelfs Ain andere front ectoren tot dit 1 verzwakt zouden moeten woidcn V n Sovjet Russische zijde ziet men bu den huldigen stand van den oorlog ht grootste gevaar in den Duitschen iinval op Stalingrad dat men als een iieutelstellmg van de allergrootste beiMlienis voor het verdere verlpop van tn oorlog beschouwt D ANP correspondent meldt ver itr De berichten vmi he Oostelyke front miken melding van een gestadig verto oprukken der Duitsche en v erbondcn troepen in hel Zuidelijke deel van Üt front Eei deel der venterkingea die den pmrsch naar Stalingrad moesten stuiIti is reeds overwonnen en de stad kU ligt onder een voortdnrenden bom menhagel der Duitsche vliegtuigea waardoor de productiecapaciteit van dit bewapeningscentrum m ernstige mtte wordt geschaad Volgens Turksche berichten zouden de Volsjtwisten reeds pantierwagcni 7onder camouflagek leuren in den stryd werpen Indien dit oo is koesteren zu blijkbaar nog weinig hoop Stalingiad te kunnen behouden en doen zu thans nog een laatste vertwijfelde pogmg om de aanvallers tegen te houden Ook m 1 et gebied van den Kaukasus vermag de hardnekkige tegenstand der bolsjewiilen de oprukkende troepen niet tegen te houden In het Noordwesten van den Kaukasus nadert de opmarsch steeds meer de belangrijke havenstad Novorossisk die de bolsje wisten als een der laatste overgeble ven steunpunten van hun Zwarte Zfe vloot taai verdedigen Het geheele oliegebied van Maikop bevmdl zich thans in handen der Duit sche troepen die reeds ycrder naar het Zuiden zijn opgerukt en verschei dene der bergpasse vtelke tusschen 2 en 3000 meter hoogte liggen hebben overwonnen Sovjetvhegtuigen boven Duitsehland Op een Itallaansch vliegveld aan de Middcllardsche Zee Reservetanks en zware bommen lig gen voor der aanvai gereed Weltbifd Polyooon Een van de wekelijksche spmcursiissen In het gebouw van den Nederlandschen Landstand te Alkmaar door een Drentsche boerin mevr Tholen van Sanden PolygoonKmpeT Een mimltiedragehr fVrynjiIIigersIefliocn IVederlond FellinBa SSPK Klerk Bolsjewistische bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht militair onbelangiijke storingsvluchten gemaakt boven Oost Nooidoost en Midden Duitsehland meldt het DNB Een enkel toestel drong door tot het versperringsgebied van Groot Berlijn Lukraak op verscheidene plaatsen geworpen brisanten brandbommen hebbem volgens de tot dusver ontvangen berichten slechts schade van geen belang aargencht oorhli poftag bU Dieppe MetNdez speciale bootentekrt van tanks dachten de BritlerTKun tweede frontJH T oprichten mtu ook deze pogJig werd een jammerlgke mis I Ho ma n PK Kott WANHOOPSKREj jVAN DE FBAwrap De toestand der SovHUm s stig zoo wordt gezegd in een artikel van de Prawda dat is voorgelèMO voor den Moskouiichen otaroep Het blad eischt dat de bolsjewisten geen stap meer terugtrekken De vijand moet gestuit worden het koste wat het koste De eisch van Stailn dat ieder Sovjetburger zich vru moet houden van paniek geldt ook voor lederen bolsjewis ischen soklaat De V ijard breekt door naar de Wolga en dringt den Kaukasus binnen De gesthiedenis kent nauwelijks gevechten van een omvang als die thans geleverd wolden Toegegeven moet worden dat dooi het verlies van Maikop ook de olie daai verloren is gegaan Offensief van Tsjang Kai Sjek VERSCHEIDENF PLAATSEN VEROVERD Het offensief dat door het Kvvangsileger van Tsjoengking in de provincit s Tsjekiang en Kwangsi is be gonnen heeft aldua een communique uit het hoofdkwartier van generaal Tsjang Kat Sjek tot beginsucceseen geleid De Chmee en zijn er m geslaagd de plaatsen Joesjang Joekian in Kwangsi in te nemen en hebben Tantsjapoe omsingeld Juesjang is eer strategisch be langrijke plaats aan den spoorweg Tijekiang Jiangai De Chineesche troepen zetten de Japanners achterna die op TsjmgSjan terugtrekken Een Chineesche divisie IS te Joepiang aangekomen Het IS den Japanners gelukt uit JangSjau m de provincie TsjeKiang te breken en in de richting van Tientsin terug te trekken aldus SPT VERKEERSVUEGTt IQ VAN DIENST SIRINAME CURACAO VERONGELUKT Het kampioenschap 1943 op flt i vv eg voor biroepsrenners op den Cat berg te Va kenburg Polygoon Sagers It AOÉRLANatcH GCMOOXISH ALKS w ARo jM on rm vcmdmjjnkm M oc KLceo nb oen ntniST njry Vf KPne OKf ixwon ff ftl Polv0oon 5ev n Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt IS Zondag j 1 met ver van Port of Spatn een verkeersvliegtuig neergestort waarbij tien passagiers en drte leden dar bemanning of het lev en zijn gekomen Hel vliegtuig was op weg van Suriname naar Curacao Men neemt aan dat het toestel door den bliksem getroffen is ENGELSCHE LABELS VOOR DUITSCHE GE VANGEN EN Het avontuur van Dieppe De Berlunsche corr van het H b 1 d schrijft Men stelle zich voor een gele label zooaU men aan koffers bindt voor men ze als bagage met den trein meegeeft Aan den eenen kant aanduidingen naam nummer en wapen van den eigenaar van de label Aan het eind een omboord gaatje met daarin een touwtje om de label vast te binden neen met op een koffer maar op de uniform van een Duitschen gevangene Elke soldaat behoorende tot het Britsche landingscorps die Donderdag jl bij Dieppe door de Duitschers werd gevangen genomen had een heele bundel van dergelijke labels in iijn zak Ze waren bestemd om keurig ingevuld aan de uniform van de bu deze onderneming ware zij gelukt gevangen genomen DuUschers te worden gehecht De naam van den soldaat die den gevangene inleverde diende op de label te worden ingevuld opdat men hun die zich onderscheidden en een bijzonder groot aantal Duitschers gevangen namen later een D S O of een V C kon geven De labels kwamen helaas met te pas want bij de geheele onderneming bij Dieppe slaagden de Engelschen er volgens de officieele cijfers slechts in tien afgedwaalde Duitsche soldaten gevangen te nemen welk tiental ondertusschen in tromf naar Londen schijnt te zijn vervoerd Of de Duitsche legerleiding het noodig heeft de bevolking van Berlijn op te monteren door de meer dan tweeduizend gevangen genomen Canadeezen en Britten door Berlun te laten paradeepen l etwijfelen wij Het Duitsche volk gelooft de weermachtsberichten van het opperl evel ookzonder dergelijke bewijzen Ondertuischen toont de voorraad labels in de EngeUche zakken twee dingen aan In de eerste plaats dat de Engelschen hun geliefde politiek van militaire improvisaties waarop zij tot nu toe prat gingen en die de hoeksteen van hun oorlogvoering en de sleutel van hun succes heetten te zijn hebben laten varen Met een bijna ongelooflijken ernst streven zij er thans blijkbaar naar hun mi itaire ondernemingen met dezelfde grondigheid voor te berp den als de Quitsche generale staf dat pleegt te doen Doch ook grondighejd moet Wijken Dieppe worden geleerd De tweede les van de labeK is dat de Engelschen toch wel inderdaad groo e voorreraeru hadden toen zj hun landingsonderncni re begonnen ocr eon raid van een o uren maaj t men n het algemeen t et zooveel gcvangtnen als vv lar o de Britten blij ken de gewe diEje hoeiee heden gt vonden labels rekenden De strijd om de Salomonseilanden JAPANSCHE SCHEPEN BFSC HADIGD Voigtns dtwr SPT te a i ngto er legen ml9in i es uit m htairo rinngen zou b i ee i i leuw zetgLve t m de omgeving van de Salomonse anden et n J inan t i legtu n iederbchip veinitK e nk de Rvuzvo iin btscKadigd Lui aidtr vuegttigrrorderschip aer Japanieis uu eei irtiUenetreffèr hebben gt kregen De nieuwe zee en I a t ag m de nigt ng dei Salomons eilande i oeit olgens een bericht u ♦ Pear lUibour een grooteren on ang aan gpiK me 1 dan oorspronkt liihv erd ge meld aldus een SPT bericht uit New Vork f t Kwam gisteiea to ver tterj gf vechten toen de J ipanntrs jrobeerd n met sterke zeostiiidkiachten het verloren gebied op Tulagi en Guadalcanar terug te winnen De Amerikanen melden successen en voegen er aan toe dat de stiiid voortduurt Fon officieel bericht uit het geallieerde hoofdkwartier in liet Zuidwesten van de Stille uid ae meldt volgens den Engelschen berichtendienst dat Japansche troepen op Nieuw Gumea een nieuwe landing hebben uitgevoerd De7e landing is ondanks feiten tegenstand van de geallieerde ap ut pjaovaSim uane Hpfu s MDni Milncbaai m het Ooiten an NeuwGuinea De tweede zeeslag Het keizerlijke Japansche hoofd kwartier deelt mede dat Japansche V looteenheden aan de Occaankust der Salomon eilanden op 24 Augustus den strijd hebben aangebonden met ver sterkingen voor de Amerikaansche marine Eenheden van de keizeilijke luchtmacht gmgen onmiddellijk to zware verhezen toe en wierpen hem terug Tot en met 27 Augustus zyn de volgende successen l ehaald Een groot vliegtuigmoederschipvan een nieuw type werd zwaar t eschadigd Een tweede vbegtuigmoederschipvan middelbare grootte werd beschadigd Een slagschip van de Pennsylvania klasse liep schajje op De Japansche verhezen begaan uit een torpedojager welke verloren is gegaan en een klein vliéftuigmoeder schip dat beschadigd werd Naar wordt medegedeeld zal deze slag officieel den naam krijgen van tweeden zeeslag bu de Salomoneilanden NIEUWE STRIJD IN EGYPTE Slag kan elk oogenblik weer oplaaien ROMMEL HBEFT VERSTERKINGEN ONTVANGEN Volgen een dooi S PT te Ziirich ontvangen bericht uit het hoofdkwar tier van hit achtste Britsche leger verwacht men Ih Cairo dat de slag om Egypte ellt oogenblik weer kan oplaaien De nieuwe maan heeft de operaties blijkbaar gehindeid ofschoon de lucht activiteit den laatsten ti d toegenomen IS Generaal Rommel heeft ondanks de tianspoitmogelijkheden weei nieuwe versterkingen ontvangen Minister president Churchi l heeft zich in gelijken zin uitgeiaten tijdens ten persconferentie Hij ze de o a dat de historische slag yi de woestijn volgens htm tot een succesrijk eind zal wolden gebrachti ofschoon de weg naar de oveirwmning nog larg kïfn zijn en er zich nog verrassingen kunnen voordoen Naar volgens SPT te Londen verluidt heeft ook Lord Gort de opperbivelhebber van het eiland Maita aan de besprekingen met Churchill in Cairo deelgenomen Op tetegrafisch verzoek van den mmister president was Gort daar den twmtigsen Aug aangekomer De Britsche minister van Voorlichting Brandon Bracken heeft meegedeeld dat Churchill den afstand van Egypte naar Engeland rechtstreeks m 24 uur tijds heeft afgelegd Hiermede worden dus de geruchten als zou de premier ook lodie en verscheidene West Afrikaansche geb edsdee en hebben bezocht gelogenstraft Volgens een pubacat e van het Bnt sche oppercommando m Cairo is 75 procent van de vuegluigen d e voor de operaties ir het M dden Oosten wor den getiTUikt van Engelsche herkomst Ook de vaegtuigbemanningen oestaan voor driekwart uit EngCiSchen Volgens dezelfde mededeeling zou het aandeel van Amerika m de levenngen van den laat ten tiji gröoter worden Irak en baM veBsccntram De ritsche mi itaire au oiiseiten te Cairo kt esiefen groote ver vachtipgen van den nieuAen chef der stn dKrachlen in Iian en Irak generaa Sir Mait land Wij on In een oeschou v rg over den gtne aa zeid e de spreKer van radio Cairo dat Wi vin bekerd slaat tm bet ft dat 1 ii tot nu toe a e gt vt hten vvaaraar hii heef deé geno mor tl t et n goed e nde heeft we oi te brengt 1 Daarna wees de i p CKer er üp da Iran en Irak zeer oe irg ijKc tjejitje Jl n gevorden en mer var ut e tnscti trthn der Ei ge M hen ou Kui icf spieken EEN NIEUWE NEDERUNDSCHE STAATSLEENING Mogelijk van 1 milliard tegen 3 5 Il den loop van dit jaa ebben rieds nietr dafl eei s geiiichen de lordt j edaan da een nieu e s aa s litniig zou worden u tgegev ei maai to dusverre bleker deze geiuchten net op goeder groi d te l erusten Ter beuize var Amsterdam spreek men op het oogenb ik opnieuw o er de nogeliikhed van een staatsleening Hierbi kan in heimnenng wolden ge brach dat ook in 1941 herhaaldeliik an een s aatsemi s e gewag weid ge maakt en in den herfst daar oe irdei daad werd overgegaan De oinstandigheder welke aanlci ding geven tolde veroi derstellirg dat 1 et Ryk met een giootscheepsche leenmg aan de markt zal komen ziin ongeveer dezelfde ais verieder jaar De vlottende schuld is schier vai week tot week grooter geworden en vol tn de cufers weergevende den staid van s Rijks kas per IS Augustus jl slaat aan schatkislbiljetten en promessen te zamen uit f2 6 9 0 6 000 Wanneedaaibi gevoegd wordt het uitgegeven bedrat aan zilverbonnen ad f122 394 925 dan hlijKl dat de totale vlot ende schum momenteel niet minder dan f 2 Ïl 1490 925 beloopt Hierbn mag de 3 staatsleenmg 1941 groot fSOOOOOOqp met een looptijd van 20 jaar en een uitgiftekoers van 97 s had plaats gevonden in tot bedroeg f 1 700 688 855 w aarvan 1 594 849 000 schatkistpapier en ƒ 105 839 855 zilvebors Wanneer voorts in aanmerking wordt genomen dat de vlottende schuld per 23 Augustus 1941 dus juist ongeveer een jaar geleden alles bij elkander ƒ 1 789 944 117 groot was dan ziet men dat zich sindsdien een enorme uitzetting heeft voltrokken De veronderstelling dal thans tot etn g deelteluke consolideenng van de vlottende schuld zal worden overgegsan doet in vierband met ten en ander dus niet vreènd aan Nu zyn de verhoudingen op de geldmarkt wehswaar van dien aard dat VERPUCHTE OPGAVE VAN VOORRADEN MOTOR BRA NDSTOF E NZ Wat op 31 dezer in voorraad is moet voor 15 September worden opgegeven Ingevolge beschikking van den secre tarisgeneraal van het departement van v Handel Nuverheid en Scheepvaart dd 26 Augustus 1942 Staatscourant no 165 is een ieder die op 31 Augustus as te 24 00 uur ten minste 25 liter motorbrandstof benzine of autogasolie 150 liter donkere olie gasolie dieselolie anders dan voor motorrUluigen dunne stookolie huisbrandolie en dikke stookolie of 10 kg smeeroliën en vetten jvoorhanden of in voorraad heeft verplicht Ï ervan voor 15 September 1942 opgave doen aan het R ksbureau voor aardolieproducten Zeestraat 100 t Gravenhage Deze opgave dient te worden gedaan per brief of briefkaart en moet behalve den naam en het adres van tn voorraadhouder voor eU dei hietboven genoemde producten bevatten de hèeveelheid ei de plaats of plaatsen vfan opslag Op de briefkaart of op de envelofipe moet duide ijk hel woord V oorraadopgave worden veinield Van deihierboven bedoelde verplichtmgen zijn uitgezonderd Degenen die hetzij als leveianCtir o a pomphouders en vatenhandelaren hetzij als verbruiker aan hetRijksbureau een opgave van de op 31 Juli 1942 aanwezige voorraden hebbengedaan Verbruikers die na 30 Apr 1 H42 van het Rijksbureau voor aardolieproducten het Ryksbureau voo genees er erbandmiddelen de RpKs ve keersinspectie de bevrachtmgscomm ssansser het bureau grondstoffenvar het Ryksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd of de Neder larosche Visscherijcentrale toewijzjigen voor de hierbovenbedoelde producten hebben ontvangen Geheraal pardon De desbetreffende Duitsche instantie wenscht er oitdrukkeltjk de aandacht op te zien gevestigd dat in gevallen waarin aan een reeds eerder opgeieg de verjilichting tot het erstrekken vaq voorraadsopgave met of onvolledig t voldaan bij wijze van generaal pardon tot 15 September 1942 geen strafvervolging zal warden ingesteld Indien thans echter aan de verplichting tot het volledig opgeven dei voorraden op I September 1942 met is voldaan zal V n Duitsche zijde met kracht tegen oicrtreders worden opgetreden ie j ei vsi l t mir Iciinv T in c Pt geen iroei e heeft met he olaa en vD sol atkis pip er zjo a de s aa zijn ve plic tirsion op vtoidee ge wi ze r firarcieie M ar I p i t m der uop der zake da op eej bepaald oogei blik be de k lee d jn corsohditie var de vlo end nhuli post vat er ip dit opzi ht behoett men 7 en over de tliars in ontloop zi rde aeruohten ook rfet te vpitto c c n Wat de voorwaarden van een nieuwe staatsleenmg aangaan zoo bestian dienaangaande uiteenloopentle opvattingen vooral wat het uit te gev n nedrag aangaat Ter beurze varieeren de ramingen tusschen ƒ 500 000 000 en j 1000 000 000 waarbij de dithten meerendeeU naar het grootste hi r genoemde bedrag uitgaan Algemeen is men van opinie dat bij een eventueele leemng een rentetvpe van 3V o zal gelden terwijl men in verband met den koersstand der bestaarde staatsleenmg speciaal van de 3 obligatieleenlng Nederland 1941 welke juist even beneden 100 iiin gekomen een koers van uitgifte raamt welke hiermede ongeveer overeenkomt Bovendien verwacht men een leening met een looptud van 20 a 23 jaar Nu IS het goed mogelijk dat de thans de ronde doende geruchten wederom niet goed gefundeerd of voorbang zijn maar de oogenblikkeliike verhoudingen zijn van dien aard dot deze geruchten och niet jls ongemotiveerde bedenksels behoeven te worden bestempeld te wijl evenmin de ge noemde voorwaarden builennissig behoeven te worden geacht i ioHOt HUuui j Zon op 6 43 onder 20 39 S Ma ii op 21 50 onder 9 20 S Men is verplicht te veri S duisteren van toDsonderganjf tot zonsopkonst é Lantaarns van vq rtui Sen é f moeten een ball uur na zons é onderganif onlstokcD v óen j h 1U