Goudsche Courant, donderdag 27 augustus 1942

rr iM UA i ffmj M iH DONDERDAG 27 AUGUSTUS 1942 jggUJM SIAW LwiUi i v n J Reym en Tif en M L van Hk 4 £ d c Roaenboeo en G YZen i i Koster vse Zeven a uuen n Borstclweg 6 a Jl drJ Arendien naar El S naar Capelle a d Pssel uit fffliw 73 A de Hoop naar Rot Srtt Gravenweg 43 D d J Zent uit Grocn dijk J5 Reeuwijk BCBPWLUKÏ STANb u n Agath Henrica dr van A e nn k en gJ v d Vlugt L rofneli NeJlje dr van E J W v4 1 1 uwen Jo iÜi GeX 7 C li pAiwenl J in Evert n g en C S houten De infafraak in het distrib utiekanfoor te Beverwi l De Groot die m het bureau een betonnen geldkast met houten deuren opend aantrof In de kast lagen distxibutiebeseheiden die verdachten haastig en zooveel mogelijk in tVi Ce in het kantoor aangetroffen koffers pakte In de kast zelf kon licht ontstoken worden Het bureau was verduisterd streeks half vijf m den morgen ven verdachte en Catoen zich naar Van der Linden aan wien verdachte het gebeurde verhaalde Deze schrok en verstrekte daarop een koffe om de zaak om te pakken De ges olen koffers zou Van der Linden verbranden Nadat de fietsen m het wa waren geworpen begaven beiden znth naar Amsterdam om den buit te veikoopen Van der Linden zdu slechts etn vergoeding kiiigen VMfr het vet blijf De Groot en CSoen deelden in Amsterdam den buit m ongeveer gehikt deelen De Groot verkocht zi n deel aan Heim ui M yer van w en hij wist dat deze bereid was tot verhandelen van zulke zaken De Groot was voor de inbraak al eens een paar dagen bij hem gewiist en hi btgaf zith thans pei rijtuig naar dien wonirg Meyer vv IS nitt thuis r ns vrouw deed e pe n Vi rdach te shoot den l offer daar onder een bei3 en kwam Sjmid dags terug Meyer was er toen en die betaalde ongeveer diieduizend gulden a contant Op een vraag van den piesidenl ver jk V ervangin sn idoelen waarvooi irdeitijd ont ei de fabukanieri een enque e is ge oudei m het a t emecn dic vervafig producten waarin = uil er zetmeel blcembolltnmeel mageie melkpoeder getondtnseeide nvgeie irelk weipoeier melksuiker ziji vei werkt befai t de me iwe regeling ook Aooi vervanging middelen voor eieren cipUKiuctci bc lei of vet dat I deze surropaten slethts vurvaardigd me gen Worej n inden daartoe vergunning is ver f end A we Ap H reiivve r o lip f tor su t in vv ie r g tretd t lent itttie nbrikant in het t ezit te zijn van ei n er iniing In atwac ti g van iiedef 1 leve itge mg v ooi de v rstr kkuif fler vei unningen geeft hetin fhouf 14 cd jf ap voor atkerbouwprrd II en Morloot ge eigur irgtn if rn ht de bediiven n ore k em kei ei c slog 1 t werk vooit te7eMe M ee l fab cUjHk nc riet ir het bez tv i etn voo copigc ver pijrr r T z dan d or t hii z th ü is t =t rd tot hot heofdt tlr if chap Wa e I 1 r h eg 80 s Graven age te w I n e i l atat De f942 Kei S t parti L la waa I VPn mH nma n VTn iM n 1 de i An n I 1 12 op hi irt ikte V iin oo bk met n r ïiK ng pAO pol m 1 C n In or VJ nd M r ta nr j rn pb live on U idi N 1 ik il 7 i lm fHTu n fit 4 In I D I lus Ifl in I 11 r I m M iMiii Ril et IhO 0 1 I ft loom i eni 1 Mi pndi ik 2 tl I k 1 2 pr Olen n Mill k l u 11 m 20 0 1 1 K te r il v de iorr 1 Ir r ic V als CP oen y griten P ï derrrokd P G Hoog n 22 jr en A Nobel 19 jr U OP DEJt BEVOLKING t nkomen W F cgroen uit wer erk a d IJs cl m Weth ÏÏr l H92 A Domburg uit Zwam flm in Middelburg B 6t b A F M liil uit Idaardei ui cl m s Cra L k ietteg F6 TH den Hou jjT Godrie uit Rotterdam m Slwf K F 104 P H fnimuitD n TJjJliP d A 2 H Ha uit D n n GravenbroekM hew g F 65 BBBerl l uit Warmoud in Duip 24 A I Boone uit Rotterdam in Gravenbroeksoheweg F 56 Tj e I R ittprda i in sGra cn brockjchevye E 169 fr J van Beest 1 BotteflTdfini 1 ifcft F 85 I HHoffi ro iiiLafttera in Weth ft il weg H TiS C llypïo voen uit Gouda InlWaJh VerVwVnT 88 H K ijel uit tlouda in Wi th Venteweg H 222 P liimgendooi n uit Gouda IVelli V 11 te weg H 222 Vertrokken P H Swanenhurs fj r Goudi Dl Cn trfi Ie 43 A C Bjnsolwp n nr RotterdTm Violier raat 24 I M A Bii i naar A piien a d Run Aehtem Idenwef 10 K lp Jong nanr Ze en iii7in Ro ir riy ifi i nt O Cr u LeeuAin n rWif l I ern K i 41 r Nflftpson ï fnlos Haar DiiiUn GEVONDLH VOORWERPEN tNGF HE ONDENTIF ngplwhe h n al de Ned rl Ve mens is in Bodegiavt n Ce V r I 1 I i pol tl 1 naie incf ftnig i ld en ilstnbutiebonneft te b rag bil mei J d tir Reede I ij IIANDCI S Voor het dtlscorrespi A eciatie i idaagd de aOiier Schoonhoven V J P NIEKERK Al f te Noord Ijk In dPT nil ulom u iO jaar i ovetWcn I oud sta 1 t ui de heer J F Niekii lis te Noordw ik De heer l k werd 1 r nl l lft2 teSrhnnrliun geborcJl In 192 i m tooide hl r n medi l i slu lies l iwht til 1 1 ecmgenf j jd de fumti nr asisHi tt heblMi Mrvuld b 11 0 vader i Y iSnptijfaaa 3tfi IJ I VMtijrte hl 7i oo l Mnart 1 O iis genee li for idw i k Dokter Nitkfrk nam ook een oor utaamie pla ts in het vtieepigmg iwi m P was o n plaa si k WoriiiMer v htt Groene Kruis tn M üt ing il dm gt n t 1 lera id V teraarili bestelling 7tI geseh e m Vnjddg om 12 uur tp de Alge lettie Begia fpiJBts j te üoId uJk aan Zee r BENOFMINC O De heer jy E 1 irgang md tot find 4i re lage diem V R VUZEK biiom alhier is b r a s kie aan de opm te Gorin Stolw k VBRKOOPING WOOXHJIIIS l l l e in öiihu s nio 1 im G l 25 A ffcilaris M t Verstrfg te Bergam nt heeft gi lerochtef n het rat J i U Zui r 1 et te dezer ml ar verKoehi h tn iiskelde g G 21 alhur H i I Kooper v erd de heer I u Wijk te s Gra enhage looi MARKTBERICHTEN Mi ai fiivoerd ifl toUal 5M stuk KlllS kri 2 hitcrn 25 3 lm runderen 47 ni cti ere kalvtVC r alveien oveigenorien tioo N Hubi ken en geiten Iü 60 per sluk 1 inntif tAASMARKT GOUDA irtt Ihw partijen kaas Piij tn Ie kwal ll 3iï aOO oató Mm 2e kW IW Handpl uliK r DUnSCH HOOGGERPCHTSHOF Elf verdachten 1 op In den nadit van 1 op 2 Apnl van dit jaar werd ingebroken m het distributiekantoor ie Bcverwyk QAtvreemd werden bescheiden en bonnen vertegenwoordigende respectae ftil hoeveelheden van 79 000 kg brood 12 000 kg suiker 40 000 kg aardappelen 10 000 kg vteesch 11 000 kg boter 6000 kg havervlokken 5000 kg marmelade 4000 kg kaas 5000 kg kottiecurrogaat en 16 000 liter melk benevens 573 gulden uit een geldlade en eenige pakketjes met levensmiddelen In verband met deze inbraak staan heden voor het Duitsche hooggerechtshof le s Gravcnhage elf verdachten terecht ondei wie Mer Joden Het zijn 1 de typograaf De Groot 2 Catoen 3 Heiman Meyer 4 Van der Linden 5 Aldewereld 6 Hendrik Meyer 7 Clement 8 Kroon 9 Piloo 10 Canez en 11 an Loggen Uit het vooronderzoek is gebleken dat de verdachte De Groot die 4 jaar wegens diefstal heeft uitgezeten en Catoen elkaar kenden uit de gevangenis D e Groot kende de plaaftjelyke verhouaiagen te Beverwijk en pleegde met Catoen de inbraak Catoen stond op u Kht Van tevoren ontvreemdde men twee rijwielen uit een loods om daarop den buit te vervoeren Na de inbrfi ik 7ijn bcidtn naar Va d r Linden een zwager van De Groot gegaan In diens woning werd de buit verdeeld en verpakt Van der Linder zelf stelde voorts eon koffer ter beschikking De 57 guden vecdeelde mon direct onder elkair Den volgenden dig weiui n de best heiden tspnieuw vèr deeld Een groot deel d nrvan werd voor f 133 000 aan Heim ii jMeyer verkix ht eidathte De Gi nkreeg h ervan ƒ 75 000 Op Catoen wtrd bij diens arrestat e ƒ 25 DOn aangttroflert De Cioot stelde vin ziin pirt ƒ 38 000 ter hl ld aan zei eren Rodrif ues die voor hem voor ƒ 14 OOO in Amsterdam twee peroeelen gro id amkocht en verd r br lanlen vo r ƒ 1100 e n een schil 11 ril voor ƒ liltOO He iiin Mev r heeft df n a ct di i gestolen bescheiden georganiseerd l n zimer hooflafn mers wis verdatl Aldevere d di aan de affaire ƒ topo verd cnde De yerd ic en De sjfO t Cato n en He man Mtyer ijn i igeklu d wegens sabotu Bekliiii 1t iMdevt eld Herdrik Meyer Clemtnt Kroon en Pi ion staan terecht wrge s overtre i ng der Krie 5w rtschaft tiordnung aan Van der Linden en V n Loggen is medeplRlitigheid ten 1 ste gti gd Als buzoiiderhe d k n wolden medegedctld dat vtidithte Catoen nadat hl gtarresttfid was li tft wetenuit tt bieken 11 hi ld zith Liuimentijd vc borgen dixrh werd later dooreen Nederlandsen pol tiebeamble metlevensgevaar overweldigd en opnieuwgearre teerd De Zitting ving omstreeks kwart voor tlf aan De president lei rneitieaan het groote pioces ettehj ive m anden geleden geveerd tegen ion bekhoudei Thunng ti zin neaevfidacbten Wat de vtidathten tiie thanstferetht staan misrreven heutT krirtin groote trekker op hetzelfl ne Ook hifT werd ren inbraak m ecidistnbutiekantooi gepleegd n werdendistrih itiebeschi iden OTtvreemd en indmloop gebracht d e groi le hoev eth dei levensmiddelen ver n t oidigen voldoende fin vele v k enrrten maanden van he noodiee e voor2 t Het verhoo Het verhoor dfi verdacht n tegr met dat van den i jar gen io iiaa Levit de Groot Hij bletk in totaal tot 12 ja ir gevangenisstraf vti oidet d V zijn waarvan m de meeste gevallen voor f lefstc l Vtrdathte veiickie geen eigenliilop p anntn te hebbt i gemaakt De j braak was het gevolg van etn vrti plotseiingen inva Nadat I ii u t de gevangtnis kwam nad hl tli naar iin zwager Van der Lmder te Bevei wijk begeven Me Jeveidit i Citoen zeide hu jn een cafe m Aiisterdam te hebben leeren kennen Hi hati Bever wijk loen verlaten omda de Ji den er weg moesten TtgcnoVer Ca ocn opper de hu 31 Maart het denkbeeld in hel di tributickantoor dat verdachte kende doordat hii er ziin ti l ut c bescheiden had moeten afhalen u tt breken Catoen ging op dat voorste in en den olgenden dag ging mr r leeds n ar Bevei Wiik Beli th venjleven d y ten hu ze iin Van der LiiMêiJ Toen zy dair s avonds om 10 uur aankwartien VIS deze al naar b d Hii m i ech er v n beider komsf af De Gie o I d hem deze dfn ril tevoren gemeld De Grond verschafte ziSh toegang tof de inlng via een ru tpfin d d ur Van d T Linden bleef rustig te b d Iigeen Nadat men ondenweg il lings he dislributiekantof 1 was fe oopen er biandde echter rojj licht V g ng men r om een uur of elf nog eens heen N elven toen de kust veihg wis er fchaften zfi zich door verbreking van een venster aan de achterziide toegang tot hel bureau Catoen beschikte daar voor over ecnig gere diBbap De Groot stand gedurende deze Toen Catoen binnen was nep deze klaart veidaehte m titaal van Mtjtrongcveei zestigduizend gulden te hebben ontv irtgen i Later kwam Van der Linden heeft s echls een part gekregen van de n het riistribuekSrtoor cn vreen e 375 guljien Widachle gaf zekeren Rodrig ies iroeveer 5 000 gumt i in bewaring teilVl een mder pi t hij M jtr h fef berusien J3 zijp iiit late hil tin ongeveti ru 000 gulden bij zich Kort rvr en ha i hij 8 mo glijden ejnset we tn te vemiet gen Van de herkon ze u hij n megeen aai nenitlijke verl ir g 1 inreig V en Voor erg veer dii 7 rd guic en hffft verachte i dner ti geki ch va r oneler ke ffi rs een horlj ekeMing enz enz Rodrigues kende hij door ane e ren die hesni in 19J7 aan verdatl te hadden vcM i fcsleid Deze Rodi ues koeht voer o totaa 38 000 gulden ir Amstercim w ee s jklor ri nd twee Ir InnWn enVeen c Ideru eoi de Groot Kodr gues vv st volgens ver d hte an tien ach crgronci der ak Tegenstrijdige verklaringen Als tweie e verdachte komt J P Catoen aan de beurt van beiotp n nteur Ook tie e leeft van alt s aai het hai dje gellad tn 16 te i 18 i ir gevangeni straf opgekrap Verdachie w ist dat de Ciioe zie ui t ziir li it e s r f 1 d uitgezeteri Hij ver klaarde ch direct beieiid in te gain GP dien voorstel trt een mbriak Wanneer vc dathte verklaiiigen aflegt emtrert de ♦ nbraak zelf blii ken deze vo komen in st iid met die Van de Gioot Gateen cu Itrh s al ui kijk hebben gefungeerd de Grrot de lib aük feiteli i gepleegd hebljer fdc tl de Gi e r 1 en p i i riwt ils gehiord blii t ecl er bij de door hem af elegde verl ari ei Nadat de jiresidei t ais zi n ever Puiging h eftv i LftCSftrokei il jta toen de techni the v akmail vv as viaag de Staat ai w lt verdachte van dor 1 rden of dt Gr eH hun de gereed eliappen net heeft gegeven met de opdiacht ze naar ziin zuster te Ams erd m te hrengeV in der I inden bev tst t dit vv arop de Giottt er lotliehtirg e h er n edcdi lt dat Catoen er bezwaar tt tn n 4 1 tt werktuigen in he vvat r te vviipt Daaronder wds ran e nk gtiptd th dat hij geleerd h id tn ltuit gegtv en moest Uoiden D ar het gevaailijk was het gerêedsfhip zelf nair Am sterdam n ee terug e nemen heeft van dpr I inden zich daartee tpen bereid veiklaard ida V idatlte C i h zij ne heeft verteld over de e rite in van ei buit en de man piiii es tn de koffers geeft de pre dtnt hem i Fr lit in de middagpauze tens gi d na Ie de1 n ovc zim leuf e s Ter staving van dit veiwii I es hij een brief voor die Citcnn u t de ge V in epis te Schcvenii i i ii een kameraad sthreet Deze brief is onder schept C itoen Echnift d i r n dat zijn zaak er slecht voor staal hem wel eens het hotld zuu kuni ti koalen ii vc e cht om hulp Daai toe geeft hij zijn kameraad den raat hem ten kefltr jt met schoone wasch te sturen Jn een dubbelen fcodem m en alleiki ie leedsclappen verpake worden Ver dachte somt d èie en hunne maten lauwk ui ig op in he sebiyven en de piesident trekt daaruit de conclusie dat verdachte toch met z ondeskun dig is als hi het hiCr ter zitting wil dten v oikopien De zitting wordt lueina verdaagd BINNENLAND Uidceei ingen Winterhulp NA 1 SEPTEMBER AANVRAGEN Winterhulp Nederland deelt mede dat het van 1 September af weer mogelijk IS aanvragen in te dienen voor uitkeeringen De termim voor het indienen van deze aanvragen sluit voor de eerste uitkeering op 26 September Hierbij moge er de aandacht op gevestigd worden dat jeder gezinshoofd in het algemeen in het Wmterhulpseizoen een aanvraag kan indienen Hierop kan een uitzondering worden gemaakf wanneer de eerste aanvrage is afgewezen of indien de omstandigheden aeo Zijn gewijzigd dat een hernieuwd verzoek geiethtvaardigd is De aanvr igen dienen zooveel mogelijk te gesehieden bij de buurtsehapshoofden of eventueel bi cfe plaatselijke kantoren op de daarvoor bfstemde formulieren Regeling inzake jm surrogaten VERVAARDIGING GEBONJDEN AAN VERGUNNING Hety Rijk bureau vOor de Voedselvoorzfening m Ooilogstijd heeft eenigen ui lelT 1 e II mr we regel ng aanigekondigd voor de fabricage vari surio gatoB vooi te en diinkwaren waardoor op dit omvangrijke terrein lege lend dpgetieden kan worden en te tn V ei puling el oude elrralig vt biuik van grondstoffen gewaakt Thans is in de Staatscouiant het Vervanging middelenbe luit VVO 1942 upg ntmen wn iidoor de wettelijke basjs voor de nieuwe legel ng i geleg Beha ve voor de velschillende gioepe Ontwikkeliniï scursusseri van het N A F OOK VOOR METI EDEN TObGANKPLUK D hoofdafdiLC ing Vreugde t r Il d Var hitSidt t idsehe Arhe i frt nt za vo r e k n e e w ii re en vtrsen eide cursu tn m lit lev ei rotpt w aa aar eden z juvv e 1 als ni t e van htt N A F k i tn at r nier Op veri h lende paltsen zj tr naai g arg l traar bth e f re i ijk t bestaan avond the t vcti vv a nf tv order op er o der c a i van bc V oogde k rac it i zii r at ei t ni mers zich h e r d lee ku t i bel vsamen n Ne r o e t i e nis van land en vt k n g tl cti aardniks iinet e w oik a n e ie r i keu l i l e 11 i l a thil tverbttei rg De ke e vt iilncnui g aar riez cii us oe v ii Ugin Ocfüber l 42 toi tind April 1943 tuirei 7 zt r I tg geste ld v tr o gens zal cxtk ge egerhe d rt faaiï deel te nemen aan taalt rsus senytn vtl Frarsch Du tstli en Er gtlsyh I e it sen w rd n gegeven i aiit piovmcia e hoofds eden en verder in de volgende p aa en Leiden De ft Dortirrtht EirJhtvtn Ti burg Heer em bitlaid N mi c i Bredi Amefs foort Hilversum 7utphen Jinschecei Hencek er A me n I p i i sei Itilii i scb zal pv ei et ns H 3r gig vin voorotpig alTt en l slertam Haar em L rtc ütA Haag en Kotterd m Aan bi zei dt re b an gen zaï de a iraatht worrei gtsthonki n 0 zal o a m Ziliawo ie gele K n ieitl w re n gegeven eer eursus Du tsejh te volgen m Hai iiigo En gebch Tenslotte tullen tnog EHBO n ni knip tn kookeui uss n m het levjen worden gero pen terwii de m htt afgelooptn jaar aangevangen cursu en Vestigingswet kleinbedrijf zul Ier woidcn voortgezet Ik ZOU zoo grcuxg Ik OU 700 è riaiT ern pijl V llcn litbben srhrerf tdalst et i Ntdei tindsflie i jwi iigtrviiuiit 7ijnbt nkei aan l Oo lfroiit Tabakkunnen we lier el knjgti naar een pupriat itvnt n ceilijkheden op Htt was met i etisit ma l dal liet Vti oift ngsfonds vanbel Vl ijw 1 llgtrslegioer ce e vei ushtiiu hemde en daal om is dan ook beilntcn inhtt Kerstpakket dat stiaki aan ledettn Nederlandsclun viijwiiUger ver ondtn woidteen pnp in te sluiten Dt t dfn pijptn 7ijn leeds lancrkncllt W 1 tan Nederlander btkbstlg ook ten pi ir piiptn voor on e i ar en aan liet front Stuit het bedrai n guoiekenme 452100 Ver oiK ngsfonds van het i ivtilliECs egiotn Kol men lutiatlit 22 Ic sGiavmlusc Sociale positie van het hotel café en restaurantpersoneel BEN BELANGRIJKE VERBETERINa Dezer dagen heeft de overheid een belart4y uke regeling getroffen voor de loon eïï arbeidsvoorwaarden van de weikers in het hotel cafe en lea auranlbcdiijf Naar aanleiding hiervan heeft het ANP zich tot der leidei van het Ivederlandsthe Aibeidsfront den heel H J Woudenbeig en den leider van de onderbedryfsgroep ho el Cato restaurant en aanv erwarte bedrijven van het NAF den heer P J Stanj ge vvend Bom iets naders ove de vooi geschi denj5 van deze legeling tn de legeling zelve te vern men De thans afgekondigde ordening d r arbieidsv oorwaaiden aldus de ICideï van het N A F luidt voor de be effende werkers een nieuwe phase n Het gaat hier om tienduizenden die wat hun sociale positie betreft lot dus veire wel zeer stiefmoedeilijt werden behandeld De goede bedii V n no uurIi k ut gezonderd kon mep op het gebied der loon ï en arbeidsvooi waarden van een chaoti when toestand spreken Het publiek kent over het algemee i alleen den buiienkant van d bi zonder beelnif jfle aanschouwt den keu rig aapgekleeden kellner w eps l reti in vele gevallen aan Sen soort uniform doet dei ken Het pubhel vv t ethter niet ilat dat kostbare un f m veelal door den werVei moe word n belaak en bil verandering van werkkring waaideloos is De stoolklacht van de in he N F geor ani eerde weikers heeft algemeenen zip gesproken in he ang i kc mate erto bijgedragen dat hans ordening 1 gehrachi in de loo i en ar ld V 001 waarden voor he peisontel Uit bov ei genoemde bediijf ak Dit prob eem s reeds jaren oud Ik kan u zegger dat vele werkers in d n ant e mij biikans dage ijks op rtiiin vele rei zen hebben gev aagt w meer ende luk ook 1 u sociale pcsitie gerege d zou w rc 1 Het i3 niet erwcnderiiik dat hans een beslissing is genomtr doo de r verheid njfb De heer S am vertelde vei r r ocr ets r e de periode wejke aa he tr stand komen var deze re ge g is vcoafge iip en o er de regeling zeb o Het N V V de Pond voor he lt e o nee en d ede landsthe Geneefsche Bord hebben in het vei ee en zeer be langri kwek ge daan Z i n aak en he voor w rp v or de or en rg m on der irg tverleg Miar het werken viSorheen was moeiliik omdit de ogini les n et o er de mo pi ikheder be chik er om óo regeling e doen in V oerei De o i hetd verleerd nauv i uks metiewerkng omdat deze e standpur nnam dat erst de idee de m as moe t groe en voor zij b I upce ng kon worden genomen da e zi het N xle a d che Ar beids ior IS hans l ereikt wat jareb 1 iges lecfd ♦ rORPSSPORTDAG FN 70MERF FFSTEN VAN DEN VAD Op 2 Augustuf zal tf Wierden bij Aiielü etn coipsspoitjdag van dtnI A D worden geho drin Fen uitgcbreid preigiamma van weds rndtn zalhier wtrdtn ui evoerid teremde de V 1 ar var eei wisse beker aan tew 1 e n ftvens z en nog voor het eindevan deze n aarid een aantal zom ifeeslcn Vup den i AD woiden gehouden ter gtlfgerbieid van het btreiken va de he ft van den dienstt dJDt e zon ei fee ten zu Ier woeden gehoucLi 27 8 De derbioek 27 8 S hc nioo 27 Weiteboik 27 8 Ovtrloor Smak 28 8 lib ghak i 28 8 Hi 1 t n 29 8 Over oorf Zuid 21 8 Eibeige 29 A Gaas ei a id 2 8 VcnrayLnatput 2 8 Venrav V akwater 29 8 Diever 2 s Zweeloo 30 8 Nis peiioae ati 8 liiiarenbeek HFIDEBLOEI Iff FFT HOOGTEPUNT BEREIKT Over gioo t opptrvlakterl van Nt def aid s t dr s het pnrthe tapijt weer ui gt ro d a dus schnjf oe Nt der md chs Tc ri sWnbord I N W B De blot Van htide heeft thai s zijn loog epui bffre kt tn caar anaCfcie var de bo cnzondagen zou men dtn ee k rr ƒ t us tg v t i id t ti dag kunreru spiekt n De vtrvtersmo gelnkheden Jnaken iet ecrhter tiok nu vvter gcvvtii th ndien mtp daartoe m ce gyge tifais tvtrepttn weekdag laar de bloeitntie heide te trekiW n Een tocht langs de paiisehe heuveis effl vlakten die op 1 tn p aatsen v er e v en igd werctn dot r vlegderiVti eihtnliakhout en aneiert slotfctrirtg van lul lana hap waar üoor egntonipheid woiut vermeoen geeft dei ztktihr d dat de ht de tr dit jaa xiowel in het Goeu 4 s op de Vtluwtï ei n Noord Biabant en Drente praeh ig fj staat Be eiekeis dient rog ei s c 1 htt hai tt wcgediukl ir htt Itidegehied vi i j 1 orden vooral niet tt ro iter aaar dit bi dt droeipte van dt e giond spotd g eirsligi gevol gen 1 etfi en de nog resteeiendt ht de vCMr ons lind ten ko tbaar liezit is dal bescherm ng ttn volle verd Tt IIT DE ST ATStOtRANT Bu ondelsclieidene besluiten van den sec cl I st tnetaai van lul dep ftemmt vjn Jtislilic is op jn ve 7oek ir etrok tt n debenoe nine v m nii P H H s pron k lotrechter tn de ariondis eniftit rViitb nk te tCravenlage is benoen d tot voornlter vanden laad van beiotp SVl te Auaiiulir mr W U rtacelhpH Roelfrema thjns rtenter tevp vi ederei htei tn fjK ftriondissc n rntsretlitbank te Arnl eiii Onze vitaminehonger WAARSCHUWING TEGEN SAMBNaTELLING VAN SOftlMIGL LEVERTRAANVERVANGINGS PRODUCTEN In het jaarverslag Dver 1941 v fe hc RijKSinstiluut voor de vjlksgezcnd heid worden mededeeangep gedaa i over onaeizoekingen die vanwege h instituut zijn viiiicht naar de samei sttümg an levertraanve rvangingspio ducten Daarbij tiad aan den dag Jat vtischillende dier pwducten met d hüedanightdcn bezitten a aan an ae fabnk nten bii hun aanpujzngen gt vvag maken Zoo werd onaeizoeht een pr leparaat dat als een volvvaardi product in den handel wordt gt bi acht en waarvan Verd wor j zegd dat hel naast de a en d vitam ncn van levertraan de vtamirieu t van sinaasappels en vi an me d van mout m de juiste verhoue mg bevat In werkelijkheid bleek net vitamin a gehalte slechts 1 10 gfdeelte te zuii van een behoorliike leve traan het v tamme b 1 gehalte was eheel te ver waarloozen en het vitam ne c gehalte niet hooger dan dat van no g aardap pc en in Januari en Febru in waarb i men dan nog in het oog d tnt te hou dtn dat aardappelen m een hoeveal heid van eenige honderdtn g ammen per dag worden gegeten terwijl va i t leverlraanveivangmgspioduct slech s een paai theelepeltjes w o der geno men Ltn arder product wordt a s volgt aaiigepiezei Bevat de vitaminen a en d van lev el traan in conc cnratie en veihouding van leveutraan vervolgen wordt de werkmg nog vforhoogd dot i vilammo c van smaasappel ap en vita mine b van mout Bij onderzoek ko i vitamine a met worcien aangttoono he V tamme c gehalte en bl ge ialle waren re p 12 8 mg en 50 gamma ne100 g het d gehalte lag tusschen nul en 40 iplpTiationa e eenheden pt grim het d htst ba nul ie Commei taar op deze bevinaingen aldus I ll vtrslag overbodig Len tweetal andere levertraan er V ngmgsprjdiiclicn die veneens mtlde noob ge lofprijzing n aan der manw oirden ebraeht 1 vei den bjj ofiderzoet a jeen bevreligrnder uitkomS s op Het Finks nstituut me Ki r a aan e ding V n een er nder ir zi n v£i ig op Cl t o L t eknoe 1 niet al ten met levertraa vcrvangingsmidde en maa volgens opgedane ervaringen mt t a e rlei v amine prcidueten plaats h ti E z n betr iv j ue 1 ima s dit uitste nde piaeparaten op de marl t brer tn maar er zi n er ook die een handel aiiiven welke met geen andt V üi 1 e n zwendel is aan te duicfei De gioo e rrrassa toont m dezen ti en w af e vitaminehonger ti ciie rt c me Is el op uu dezen honger op zijii mulst te laien voortduren z o mog 1 1 ee vtitrgtrtn Het publ ek Koop t a mie up de fraai k mken it euztn cp de vtrt c krng Er worden k l piti en uitgegeven voor maar a e dik vv 1 s p t V lardige pd o ut t n TotVJO f het veislag vai het Ri ks st tuut vv e iks waar chuvv ipgtn tegen net klakke oos koopen en gebruike i van V lam ne piaepaiaten door h piibiieK ae v t antwCKiide 4 fpa passing an een deugde ijk praepara t b ijft hiLibij natuuiiijk buiten bi Dt schouw g stellig m ruimeren hripg de aa Jacht verüienl ARBEIDSVOORWAARDEN IN DE BlTOMNDlbTRIE Pu I e de b a setarant v aP 2ii Augu us teft htt Co ege var rijk hem d e eenige w ijzig ngt aan e cl I de regt ng van a be d ia 1 I t £ b r 1 el i e d t 2i LOOMN WRDAPPELROOn 114 Het C u lege tin iiksb iriidde aa luefivet ht tijdval van 27 ue l i ot el n = t 31 December 42 eii egelipg der ar even voor het Qoic van aai slappe en en de daa nn vei beindei wt kzaamheden bin t d ast cs eld KERK EN SCHOOL Ised Heiv Kerk Beioepen uaar Noqrdc loos ds R de Brum te Wa Pik Bdioend tot huippred kt r te Koudekerk cand J J Saraber te Nijmegei Adii eno i t als iulppiedikcr e Rotted 11 it t w k cand A M L Fraaker hulp PU ke te FnkliUJ7 n Geref Ktrken Benoemd tot hulppredlkt te Uuhui en ds P d Sluü eni predikai l tt Ilai ia m ang no f i as Vi jipitdikfr 10 Ru newod K ckanR card H V riijïgm te Be k ar Schttttns cand J Eerdt hv ipieail ei Ie A k naar C r Ctrpf Ke k T vc ta te Snet di 1 Br U tt Doesburg pn ds II Velen a s ia t zande Doopsel Broederschap Aangenomen nb = QFriCïFI MPDFDEEUNGEN TAXAlIFMAKi hN PA4RDEN De Pi 1 1 i ale uedsr coni lubsai if vc 7v d TTnIL d maakt aan bclanghehbrnd bekend dt voor de etrste helft an i ri aand September de to Kende taxaliemai ttn ii n da gchteli Sorjtonbcr te Rotterdam Spj eiiber te leiden 8 Septembe t Botlerdam 10 September te Numansdoip l Stp enbei tt notterdam De ianvraHp en a inbrengformilheren Ó nen uitei k 4 ddsen voor de dtsbetr Men t Tikt tL be ote ei plaatse te rijn iKfeedier i Vtic np inainvnRcn kan op de marecsch ed r mits ri numnier y an de a vioasforrnuberen vcrmelfl wvtöpn op luikle lil Hil hulp jon iith uji WDtii J DE RENAUTO Roman van J KöNlG 6 Nadruk verboden W m öia jpS PaiaS oa ni Siim i WSeMT PP Hz ua nauiQjisa i jtnioa jj uiaq uatsaora 02 S lam IP j1 Wbi ittT P 1 nooivias M Mn r 9P P oa 1 T luftq oaïoo n J orat ftz verkplaats van Abltz onder eert laken liad zieo staan Wan bel wei iselijk oog geen twee maanden geleden dat zIj Peter In een zomernacht met den Wa gko bad zleo verdiv nent Was bet niet alsof jaren van ellende en ook van geluk voorbij waren gegaan Het meeste verbluft Was ecnter Joseph Dickhut Hij was eenvoudig spraiie K S dat hem lïooiets was overkomen De geheeW roman van achterklap welken hl om dezen wagen haa opgebouwd was In elkaar gevallen WU kunnen du wel gaan zei von Prtlni annsaorf en ging langzaati naar deur gevilpd door riinvi n i trn AUee4 Wiokler aarzeijtle Hu gmg nog eens naar den wagen Zijn chaiktciirsha+t was wakker gewordtii hiJ moest nog eensvvan nd slltelde de incUen blik op leze haastig llij boog si uitte hij de in het xa err wM rp toen 1 1 n Voh l rd dat prachtige witte di nabi bekiiken motorkap en mei de anderen lichtte b1 om den motor te zl naar voren maar toi kreet van sth k Flij gewand van den wag een hulpeloozen blik mannsdort en f ok Josopn kwamen naderbit en keken toe Het inwendige van de BitiO was leeg het motorblok was ei uitgenemen en de olinleidirg tkas e erIwenen Zonder eeu wooia guig iuio acnteiun on leunde met een hoogmecdig gebaar tegen den muur Nu wisfe zij vvia d anderen gedaan hidden Peter was niet op tijd tci ugcekomen en het was hiin bijm geli kt von Erdmannsdört om den Hun te leiden als Wmkler deze brave dwaas niet Mi ssthien lag ergens zorfiVuldia veiboigen ii t jnotorblok en de resL Nu ja het was onverschillig Zij zii ttc en voUde den Blik vao Hmn tl keelde ch echter ooVerschil g va haar af Zijo gestalte rekte h Ifli waa nu iieelemaal de edel man tiA weet wat liii wil Ai l blieft zei ni bevelend en liiiwNio ije m mnen er ide Ju gaa naar T uii Joseph 2Syn yle tem vulde de ruimte Het poetswerk i m orde U Wmkler zorgt ervoor dat de motor weer m den wagen komt Juffrouw Hallennann mag hiermee met lastig worden gevallen Wmkler kniiae verdnptig Ht had alles met hemnail begr cn maar zoo ongeveer Mfa hij het ifth wel indenken Terwul b de sclffiur afsloot keek hy de anderen na Zil hepen langzaam en ivvygend den w g = Heinrich en Elln spraktn geen woord met elkaar Het was alleen om de anderen dat zij nog naast P j m de vestibule nam von rdmannsdorl ijn hoed van den kapstok Goedea iptegeo jUUr y V lil z i t I tt nand laj driikrven Het deed Elin pijn dat hij haar geenhmd gaf Manfred Corvin hid haar ot sitikwuls geeb hand gegeven maar met I cm was het heel iets anders i Nu7 vroeg mijnheer Hallermain tiij het middageten toen hij Elins roc lbthuiMe oogen zag Wds het erg Fiï toen zijn dochter geen antwoor 1 ga dacht hij get rgerd f Zoo zijn de vrouwen Nu heelt zij ï aarachtig nog spijt ook t ordt eeruolBd