Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1942

¥ dag 29 Augustus 1942 J gang No 21024 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN TCU MARKT Si TELEF titS PoMnikeaiat MN Oielradscteun r TDCTIUt GoiKla de haven van Dieppe en de havenversperring onbeschadigd waren Geen enkel vijandelijk schip was er in ge if Eiigelsche bfidingspoging bij Dieppe Iers op de vüandelyke achepen geplaatst hadden moesten z j den str d staken Doch de eerste storing in den stelsehnatigeir afloop der vijandeUJte slaigd de haven binnen te loopen De OfHdeel ver$lc van het Duitsche opperbevel I n xomplaar van iMt operatiebevel in Duitsch bezit gercrakt Interessante bijsonderheden en conclusies Door de Nederlandsche Vereeniging voor LnchtVaart zijn voor de deelnemers aan het jeagdiiuchtvaartkamp te Vierhouten wedstrijden georgarti seerd met model zweefvliegtuigen Voor den wedsttijd werd voor denfotograaf een massastart georganiseerd Polj goon ZeylemaJcer De stryd om Stalingrad Wanneer het misltikte Tot in alle bijzonderheden behelst het bevel evenwel ook voor geval van nood die maatregelen welke genomen moesten worden wanneer bij een ongunstige ontwikkeling van de situatie het besluit tot den terugtocht genomen moest worden De bevelhebbers van de strijdkrachten ter zee en in de lucht dienden de vereischte overwegingen voor dit doel tijdig genoeg te maken In dit geval lag het in het voornemen de gelande troepen tot den laatsten man weer aan boord te nemen evenals de met zekerheid verwachte massa s Duitsche krijgsgevangenen het uitgeladen oorlogstuig en vooral de pantserwagens Ook de doo i den wilde men terugbrengen Deze van kwartier tot kwartier tot in elke bijzonderheid vastgelegde terugtocht was op dertig bladzijden en in dertien schetsen uiteengezet Bét TCrloop Het werkelijke verloop der gebeurtenissen is uit de berichten van het Duitsche opperbevel der weermacht voldoende bekend Nog voordat de vijandelijke ianSingsvloot in het gezicht van de kust kwam was zU door de op zee varende beschermingsstrijdkrachten van de Duitsche marine gerapporteerd Nadat de zwakke strijdkrachten der marine in een kort zeegevecht tegen de s upeiéeure vijandelijke eenheden een kanonneerboot tol zinken gebracht en verscheidene tref De strijd tussehen Don en Kaukasus Zwijgzaa nheid van het Duitsche opperbevel Rzjef als bliksemafteider voor Stalingrad De A N P correspondent te Berlijn meldt ver agera han ordl tr is Bet oW erbevel van dt Duitsche Jamacht publiceert over de EngelX landingspoging bij Dieppe p 13 fif 1942 een officieel verslag waarin o a gezegd wo De door het opptsrbevel van de emiacht ontvangen rapporten van J er vloot en Iu hsmacht de buitge te bevelen en verklaringen van Hvsngenen geven thans een volledig leeld van den zwart i nederlaag die it vijand bij zijn poging tol het oprichten van het tweede front bij DiePP geleden heeft De bedoelingen nu den vyand zijn door de resultat i jer eigen verkenning en door het buitjemaakte operatiebevel van niet jiijder dan 121 dicht in elKaar getypte llen ondubbelzinnig opgehelderd tli bewijzen dat het den v iand niet Mfiaiikwam afaosderlijke doelen te nratelen doch dat reeds aan de eerste pk vin landin i roepen de taak gedeM was stad mt haven vali Dieppe k tt nemen en een diep brnggehoofd ü nrmen welks omvang gékenteeii door de ak doel van den aan Voor dit doel was een speciSie groep aansewezen te sterkte van een officier en zes andere dienstgraden van Frsn he nationaliteit die evenwel de opdracht hadden uitsluitend voor den dienst geschikte Franschen mede te nemen en ook slechts dan wanneer zij zich verplichtten tot dienstneming in de formaties van de GauUe Ook aan visschers die hun eigen vaartuig meebrachten moest het toegestaan zijn om onder de bescherming van de zeestrijdkri Thten naar Engeland over te steken Uitgebreide voorschriften waren op êesteld voor de behandeling van de luitsche krijgsgevangenen In de eerste plaats moest men Uun waar het slechts mogelijk was de handen vastbinden opdat zij hun papieren niet 4conden vernietigen Op een nauwkeu rig aangegeven plek aan het strapd moest een kamp voor krijgsgevangenen worden ingericht De dakrtoe aan te stellen bewakingsmanschappen en hun hcuding de terugbrenging naar Engeland en hun verdere bestemming nl rmoêmde plaats Arques ia Bataille aUaar waren nauwkeurig vastgelegd If MTCE km van de kust gelegen Voor dk beDordeeling van de waarde in dit bruggehoofd zijn de volgende tiaiHt Bringen van belang Bieppe is ét havenplaats die het dichtst bu de fruuche hoofchtad gelegen is Haar lorenwn ken maken het lossen van ruticrwagens en zwaar oorlogstuig 3 elUk en daarmede het aan landten van de verdere golven voor4a lanvil Het bezit van een diepkniggehoord by Dieppe maakt het raieiyk de kustverdediging tussehen8 mme en Seine op te rollen en door il inneming van AbbeviU en LeHivre andere geschikte Mvens te wrJHflgen Omtrent de gevechten tussehen Don en Kaukasus tront hei Duitsche opperbevel zich op het oogenblik teer zwijgzaam Hét is typeerend dat daarentegen van geallieerde zijde met een opmerkelijke openhartigheid oVer het snelle voortschrijden der aa nvalsoper raties wordt gesproken hetgeen k nmerkend is voor de bezorgdlieid die men omtrent den afloop der krygsverrichtingen in dit gebied koestert Een grqot nadeel is het voor de bolsjewisten dat belangrijke verbindingen van het Zuiden naar het Noorden verloren ztjn gegaan De slSborlün die van Astrakan over Sarat of leidt is de eenige verbinding Waarvan zij nog een min of meer ongestoord gebruik kunnen maken Nu de oppraties in het gebied van StalingK de Wolga zijn gena d rtrSH gt ötk de verbinding van taIW Efö a3 het Noorden waar de MMtwisten tot dusver nog dé beschiKJlSlf adden over èen spoorlijn en de Wolga als pcheepvaartweg te worH jjen afgesneden Hiermede is dan dit pfelangrijke industriecentrum door Stalin eens het hart der Sovjét Unie genoemd heUmidden en Noorden van het 14M elsoleerd Andere verbindingen iwj het Noorden staan den bolsjewisten nie meer ter beschikking hetgeeft niet zal nalaten nadeeligen invloed it te oefenen op het vervoer van het door Enseland en de Vereenigde Staten geleverde oorlogsmaterieel dat in hoofdzaak naar de Kaspische Zee weifd gezonden De operaties in het Oostelijke deel van den Kaukasus zijn liaar te Berlijn vernomen wbrdt reeds zoo dicht tot het oliegebied van CrOsni genaderd dat de pro iMCtie iezer blievelden nog nanweiyka Ter uitvoering van deze vooraemens in de eerste golf de tweed Xanafcache divisie over een breedte var ongeveer 26 km ter landing op zes ïwchillende plekken opgesteld Deze twepen bestonden uit ilitgezochte dile trijdkrachten die sinds maanden or de landingsgevechten speciaal wren opgeleid en in iioofdzaak in nier geval niet uit Emgélschen doch il Canadeezen bestonden Achter de e rste fjolf stonden naast talrijke ndere in de wateren tussehen Dieppe o Portsmouth waargenomen groepen W landingslxjoten transportvaartuiM 1 lichte zeestrijdkrachten tot de IfMlle an kruisers een drijvende wwe van zes grbóte ooit met pant wwigens volgeladen transportschepen Kdrie vrachtbooten Meer Noordelijk wvoiid zich een andere sterke groep r fl hel gros van de landingsstrijd nchten met 26 transportschepen in op welker dekken naast elkaar rat opeengepakt de troepen stonden tt luchtstrijdkrachten had de 2 meer dan honderd gevechts Wilfen waaronder talrijkj vierjarige machines en minstens duizend WIS overwegend voor deit aanval op Oultsche kustverdediging opgesteld sterke hoew el in hoofdzaak aan Oondgenooten ten deel gevallen gwuik van strijdkrachten bewijst w dan alle achteraf ondernomen laf S i officieuze pogingen tot TOlleidijIg dal met de landing het doel M te worden nagestreeW van uitJ jekt operaties te land Dit feit J fat nog onderstreept door de ver t van den voorzitter der AmeJSJj he senaatscommissie voor Jvre aangelegenheden die volP United Press nog op 20 Aug de jy tot uiting bracht dat de gerneenr yi l ke aanval zich zftu orftwikJ y en uitbreiden tot het tweede gelande strijdkrachten waren iJW hem daartoe sterk genoeg en jvechtslerrein zou voor landings aet uiterst gunstig zün Het operatieplan ï vonden bevelen verstrekken eM r opzicht wa rdevolle j iiUM Opdat rü niet in onze hanE HW n vallen mochten alleen de JTJ 2 destaven de bevelen voor U r ning medevoeren Door het hrtok brigadestaf jj et operatiebevel echter in ons M ïJr oei moest bestaan in j ling van enkele kustbatte lj oe kustwateren en het stran j JJ j om vervolgens ondèi Z de kanonnen van taltigk Ij op het strand aan lam land en de haven en de stad in bezi s n strengste verboden De mo MJiri operatiebevel fcT i DuiUche bezettingstroe il o en Standard van indivi i ii ontwikkeld hebben en VdTÏ de landingstroepen lï beoordeeld zouden i oni2 l dat eveneens i ru n langdurig verhle Wa in het licht stelt te cont a rV speciaal een officier de I r o i8d hulp strüdknichten 1 hu bevolking van d laridende feftSlL verlangen hwr na te evarueeren operaties was ontstaan Uit het grQoti aantal der Duitsche verdedigingswa ken die volgens het plan bezet en veï nield moesten worden gelukte het deé vijand slechts om onder gebajikmakiaf van superieure strijdkrachten op ééo plek tijdelijk een kustbatterü onder controle te krijgen De afweer van alle overige verdedigingswerken bleek den vijand verre superieur te zijn De plaatselijke reserves der militaire leiding waren voldoende om den vijand waar hij tijdelijk aan het strand vasten voet gekregen had in de pan te hakken of in zee terug te werpen Zijn pantserwagens kregen op het strand kapotgeschoten en buiten gevecht een roemloos einde zonder ook maar den strandweg bereikt te hebben KAAJir VAU K r Zooa u d kaart aangeeft wordt er moiner eel op een betrekkelijk kleia gebied om Stalingrad gestreden een der iieftigste veldslagen is gaande tussehen het smalle gedeelte van Don en Wolga Het front ten westen van Stalingrad is nu gefloten dit blijkt uit de aanvalsrichtingen iinet rwarte pijltjes der verbonden Duit I i De reserves die door de hoogere legerleiding waren opgeroepen en binnen den korU mogelijken tijd derwaarts waren gevoerd bereikten op en vastgestelden tijd het gebied van Dieppe maar vonden geen gelegenheid meer om in te grijpen De dappere soldaten van de kustverdediging hadden zich inmiddels uit eigen kracht tegen den aanvaller geweerd Vroeg in den middag reeds kon het algemeene opperbevel van den betrokken sector melden De divisie heeft met luchtdoelgeschut en luehtwapen alleen ha r sector behouden of heroverd Geen gewapende Engelschman staat meer op h t vasteland Om 17 50 uur was het bericht ontvangen van den bevelvoerenden admiraal in Frankrijk dat voor de oorlogvoering der bolsjewisten een rol kan spelen Aan de andere deelen van het Oostelijke fron blijven alle bolsjewistische aanvallen vrucMeloss Voor het eerst wordt t ians ook meldine gemaakt van aanvallen op de DuilscHe stellingen ten Zuiden van het Ladogameer DE AAN VALLEN DEB SOVJETS Uit Berlijn meldt het D N B In het gebied van Rzjef probeeren de Sovjets siRds weken in voortdurend ondernomen aanvallen die geschieden met gebruikmaking van een maximum aan manschappen en materieel den doorbraak door de Duitsche linies te forceeren Ondanks zware bloedige offers en verliezen aan materieel hebben zij hun doel niet bereikt Rzjef de sleutel van de Duitsche stelling is nog altijd stevig in D sche handen Ue BerlpfSche correspondent van de N R C meldt De Sovjet legerleiding is op het oogenblik doende met eenige pogingen welke ten doel zullen heW en ontlasting of zooals men hier ook wel aanneemt afleiding van de aandacht van de publieke opinie van den moeilijken militairen toestand waarin men verkeert Zoo zijn daar de onlangs weer begonnen vliegaanvaHen op ïiet OostDuitsche gebied en de omstreken van Berlijn Deze aanvallen zijn militair zonder beteeken is en hebben voornamelijk propagaiidistiscbe waarde of moeten deze wellicht hebben Het is ook begrijpelijk dat door den grooten afstand van het Sovjet Russische gebied naar de Duitsche hoofdstad afgezieh nohg Van andetre moeilijkheden het niel zeer wel mogelijk is bommen ras aanmerkelijk gewicht mee te voe eigen lijehtroacht had onder voortdurende controleering van de wateren tot aan de Engelsche kust op voortreffelijke wijze de af weergevechten van het leger ondersteund en daarnaast groote vernietigingen aangericht onder de aanvallende luchteskaders vtnden vijand en onder de schepen vSh de landingsvloot Zoo verliep de Britschc landingspoging bij Dieppe volgens de berichten van de eigen troep De vijand zelf Ijeeft dezen afloop der gevechten door een reeks openlijke radioseinen bevestigd Uit deze radioseinen die ten deele den snellen aanvoer an versterkingen en aanvullingen voor de landingsgroep ter voortzetting van den aanval verlangen blijkt het volgende Met gebruikmaking van numeriek beperkte strijdkrachten en daarmede zonder al te groot risico moesten pogingen gedaan worden op het vasteland een bruggehoofd en een bruikbare hayen te verkrijgen lOM roLrAEv Ware het gfelukt dan zou de Engelsche legerleiding niet geaarzeld hebben andere gereedstaande troepen aan land te zetten en daarmede het tweede front in Frankrijk te vormen Voor het geval de onderneming mislukte was evenwel de terugtocht propagandistisch en militair voorbereid Aan de troep was de igenlijke bedoeling verzwegen en aan de Fransché bevolking was door radio beliend sche troepen die de E on op verscheidene plaatsen in den bovenloop van Jeze rivier forceerden De sleute stelling tussehen Don en Wolga moet voor de Sovjettroepen tot eiken pr is behouden blijven daaroin is de strijd zeef hardnekkig Belangrijker dan deje raids zijn de militaire ontlastingspogingcn in den midiielsten frontsector van de Sovjetunie De sovjetleiding heeft dezer dagen extra berichten uitgegeven waarin medegedi eld wordt dat aan het g Kaür infront de Duitsche linie over een brged fror l zou zijn doorbroken Daarentegen meldt het Duitsche legerbericht dat hevige Sovjet Russische aanvallen in gemtmden sec or zijn afgewezen of door tegenaanvallen onschadelijk konden worden geinaakt In een commentaar daarop stelt men van Duitsche militaire zijde in het licht dat deze gevechten een wisselep i T r ici di ai en Dit kan betcekenen Cr t het zeer wel mogelijk is dat de Sovjettroepen ten Westen en ten Noord Westen van Moskou hun voor4iaamste gevechtslinies iets hebl en vooruitgeschoven jBrtV doorbraak schijnt den Jfcvjettroepen echter evenminXe zijn gSukt als bij vorige operaties Gelijk in den afgeloopcn v inter maaUt ook th ns de Sovjeileidin er weer aanspraak op een reeks dorpen en gehucliten te hebben terugveroverd hetgeen uiteraard van geringe beteekenis is Voorts heeft zij een opg ve gedaan van buitgemsakt oorlogsmaterieel waaronder tanks en stukken geschut ook heeft zij het aantal geweren genoemd dat haar troepen in handen zijn gevallen en zelfs de hoeveelheid patronen Daarentegen ontbreekt ook ditmaal het cijfer omtrent een van de belangrijkste kenmerken van een overwinning nl dat der gevangenen Dit alles zoo zegt men hier Iaat het problematieke karakter van dit ontlastingsoffensief en nog meer van de overwinningsberichten duideiyk blijken De gevechten bij Rzjef duren voort De stad zelf bevindt zich nog altüd in Duitsche handen Hoe deze gevechten ok mogen afloopen eenige ontlasting van den Voornaamsten frontsector waar de Sovjetunie zich in een kritieken toestand bevindt voorziet men in Berlijnsche militaire kringen in geenen deele Eagelaeb Amerikaaasehe halp Een der stootrichtingen van het offensief in n Ktfukasus gaat Vitder in Oostelijke richting van Georgiewsk luar de olievelden vaq Gtormyi welke gemaakt dat hier niet sprake was van een invasie Zware verliezen De onderneming tegen Dieppe heeft den vijand zware verliezen gekost Hij verloor 2195 gevangenen onder wje 128 officieren Onder hen t evond zich de commandant van de zesde Canadeesche brigade infanterie William Vallace Southam voorts twee kolonels en 13 stal officieren Behalve dé vernietigde 29 pantserwagens en verkenningsauto s werd een groote hoeveelheid lichte en zware infanteriewapens en ander oorlogstuig vooral ook landingstjooten buitgemaakt Oe vijand leed zware bloedige verliezen die veel grootet zijn dan het aantal krijgsgevangenen Alleen aan de kust werden 600 dooden geconstateerd Het aantal verdronken mansciiappen is niet na te gaan Steeds spoelen nog lijken op het strahd aan Voorts verloor de vijand 127 vliegtuigen 4 torpe ojagers 2 torpedobooten 1 torpedomotorboot 7 transportschepen en een aant landingsbooten die door artillerie en luchtmacht tot zinken gebracht werden Beschadiged werden 4 kruisers 4 torpedojagers 5 transportschepen 4 torpedomotorbootcn 2 kleinere eenheden en talrijke landingsbooten Daartegen bedragen de eigen verlitLen ondanks alle beweringen van de vijandelijke propaganda bij het leger 115 dooden 187 gewonden 14 vermisten Bij de marine 78 dooden en vermisten 35 gewonden Bij de luchtn acht 104 dooden en vermisten 58 gewonden in totaal dus 591 manschappen verloren een onbeteekenend verlies dus vergeleken met dat van den vijand Aan Duitsch materieel gingen 35 vliegtuigen en een duikbootjager verloren 6 stukken geschut werden beschadigd De iiouding van de Fransché bevolking was meer dan correct Zij heeft belangrijker moeten worden geacht dan die van Maikop Wat de vernieling bi i Maikop betreft kan men hier de meening hooren uiten dat de Sovjetsoldaten hun meesterschap in het vernielen opnieuw hebben getoond doch dat het resultaat ervan gedeeltelijk zal worder opgeheven doordat nieuwe technische middelen de Duitschers in staat zullen stellep binnen nie l al te langen tijd alihans een gedeelte van de bedrijven weer op gang te brengen Tot voor kort Werd hier nog getheoretiseerd 6f de Sovjets al dan niet in hun striji om den Kaukasu s Amerikaansche en Engelsche hulp zouden ontvar geh Thans is men van meening dat de Engelschen en Amerikanen van de troepen die zij in hat Midden Oosten voornamelijk in Egypte hebben samengetrokken weinig zullen kunnen missen te meer omdat er symptomen zijn dat de gevechten in Egypte binnenkort zullen opleven De Empiretroepen welke nu nog in Syrië Iran en Irak staan zijn in hoofdzaak opgeleid voor een woestijnoork g en niet voor een s ifijdi in het hooggebergte en wanneer generaal Wilson werkelijk zou pogen troepen ter ontJersteuning naar de Sovjetunie te zenden zou dit naar hier wordt aangenomen te laat tijn Derhalve acht men het verklaarbaar düt vin Engelsche en Sovjet Rus sische zijde thans druk wordt geoefend op Teherart om de mogendheden van de spil den oorlog te verkiven teneinde dan het ten deele ontwapende Irakeeschci leger de Sovjetunie ter hulp te kunnen zyiden Men is verplicht te ver g van lo tot sontopkomst dnisteren van lonsondergang jiatMrM van JTocrtHi n S oeten een kali wu na zons onderfanf ontstoken worden i K7U s S MOt rond Hwan ii l i iiiM m M Zon p 6 46 onder 20 35 Mmh op 22 39 onder 11 41 ondanks eigen verliezen de Duitsche troepen in hun strijd door hulpvaardig heid van eiken aard ondersteund Zij heeft branden gébluscht gewonden verzorgd en de troepen voorzien vart eten en drinken Uit erkentelijkheid voor deze houding worden op bevel van den Führer de Fransché krijgsgevangenen afkomstig uit de Fransché plaatsen vaii het gevechtsgébied om Dieppe uit krijgsgevangenschap ontslagen NIEUW OFFENSIEF VAN ROMMEL Geallieerden laten convooien ongehinderd passeeren Volgens Woensdag uit Cairo antvangen berichten wijzen alle teekenen er op dat generaal Rommel zijn offensief in Egypte zal herhalen De Britsche verkenningsdienst meldt bewegingen van Duitsche transportcolonnes naar het front Voorts is bekeMd dat de Duitschers en Italianen ondanks de gevaren ter zee versterkingen hebben gekregen aldus meldt S P T De Times wijst er op dat men in de Vereemgde Staten critiek uitoefent op de wijze waarop de geallieerden ia het MiddenOosten de DuitschItaliaanEciie convooien ongehinderd aten passeeren De afstand Kreta Lybië zoo zegt men in Ameiika is slechts 20t mijl Duitsch Italiaansche transportschepen hebben tenminste een g ieelte van den afstand in daglicht motte afieggen Hoe is het dan mogelijk dat zij niet door de geallieerden worden aangevallen Verscheidene Amerikaansche bladen nemen dit thema op en eischen opheldjeringen waarbij zij dreigen met openlijke critiek op de geallieerde legerleiding als deze zaak niet tot klaarheid wordt gebracht De Duitsche intendance t noet alte moeilijkheden overwinnen Als de brug vernield Ts gaat zij door het water om haar werk voortgang te doeti vinden fAtlanfic Hoilond P K GtHrmann De strü d bü de Salomonseilanden AMERIKANEN MELDEN TERUGTOCHT OER JAPANNERS Volgen een communiqué van hetAmerikaansche ministerie vsh Marine schijnt het zeegevecht in de nabij ieidder Salomonseilandet voorjoopig totee einde te zijn gebracht aldus m WtS PT uit Washington In de officieele Amerikaansche mcdedeehng heet het dat sedert het laaistecommuniqué geen verdere Mii s Yfl ben plaats gehad De Japansche str dkrachten hebbejf zich uil de naBiJhèidd Amerikaansche posities op Totïlagiteruggetrokken 1