Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1942

X ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1942 Vit Troëcer tvden AT AAR r ANMEÜ w 1 GODDMaiE COUBAMT lOLDDE IS f W GeuuMn Vit een dvertentie Latijnsche school De gewone jaarlijksche prijsuitdeeling zal plaats hebben op Maandag den 2n September des middags ten 12 ure in het lokaal der Hoogere Burgerschool Allen die in de oude lettenen belang stellen wordei uitgenoodigd deze plechtigheid ntót hunne tegenwoordigheid te vereoren Dr Terpstra rector 5 JAAS GELEDEN De raad stelde de gemeenterekeningvast dienst 1891 in ontvangst opƒ389 672 71 en in uitg op ƒ 369 825 36 baUg saldo ƒ 24 847 35 Ingekomen was een adres van den heer J van der Putte en 74 andere bewoners van den Grofnendaal verzoekende dat de maatregel van stapvoets rijden voor den korten Groenendaal vastgesteld ook op den langen Gr enendaal worde toegepast Met het oog op de daar gevestigde scholen is het gevaar voor de kinderen daar groot In handen van de commissie voor de strafverordening om bericht en raad Benoemd werden tot gemeentebode de heer F Weil Jr en tot concierge van het raadhuis de heer G Landwehr 25 JAAR GELEDEN Door den storm die gisteren den heelen dag hier woedde zijn aan de Houtmansgracht aan de Nieuwehaven en in hef Van Bergen IJzendoornpark eenige boomen omgewaaid Uit Boskoop Als een bewijs dat er veel spijkers in koolasch worden aangetroffen wat natuurlijk een dpoo n in het oog is van het wielrijdend publiek diene het vxjlgende De direcl teur der gasfabriek gaf aan eenige jongens in overweging om spijkers te zoeken in de koolasrfi aan de Zuidkade Zij zouden daarmede kunnen verdienen 1 cent per 10 spijkars In e jnige uren na schooltijd werden door vier jongens gevonden ruim 400 spijkers Uit Boskoop Morgen wordt er geen gas geleverd Om het surplus in te halen woa dt de leiding van heden n m half zeven tot overmorgen v m 4 uur afgesloten Thalia neirter Met den hein borén met Jrf Brtiyninckx Asmvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Biowoop Een origineele ontknooping et Magd Schneider Paul Kemp en Hans Söhnker Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30J uur Wittebroodsweken met Anny Ondra Bchouwburg Bioscoop Illusie met Brigitte Horoey en JohanHpesters Aanvang B 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur 2 en 3 Seiit M nut Nlenwe Sehouwborg opvoering Stoop s variétérevue Het laatste nieiiws met Cruus Brox ei veertig anderen 3 Sept Ir nor Sint Janskerk Bijzondere kerkdienst spreker ds J J Buskes uit Rotterdam over God en noodlot DISTKIBUTIE BE8CHEIOEN Afhalen aanvraagfonnuUeren aehocnenbeiuien 9 30 12 en 1 3 3 3 nor Distribati kaïttoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag S Donderdag V X IJ Z Ditreiking vafi levensmiddelen kaarten eni T m 4 Sept 9 30 12 en l SO 4 30 unr Distributiekantoor Uitreiking van levensmiddelenkaarten aardappelenkaarten tabak sigaretten en versneperingenkaarten op den datum die op de thans in gebruik zijnde bonkaartfri voor levensmiddelen is afge slenjpeld ZONDAGSOreNST DOKTOREN Bij afwezigheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doiitoren J H F Remme Fluweelensingel 59 telefoon 3003 en N Tom Burgemeester Martenssingei 69 telefoon 609 APOTHEKER8DIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Gericht onutreekx J850 in de Gasthuiskapel Librye toen deze iu y brutfc was als R K kerk In de Napoleontische periode werd de kop dj tjoor de heroorming gebruikt was voor de zieken en ouden van dagen inhet aangrenzende Cotharina Go ïthui daarna als Waalsclie of Franicht kerk ten behoet fan den R K eeredienst afgestaan Aan het eind m j vorig eeeuw is de kapel na den bouw van de kerk aan den Kleiu e9 d or if Katholieken verlaten en nadat het gebmute eenigen tijd als paki v j gebruikt poor archief en librye ingericht Deze gekleurde steendruk door Verspuy is door den heer A R van ile Puttt in bruifciecn afgestoah en op de prenlententoonjteliinj in dit geboiiu t zien Foto G Crt SrioItel sec totaal 1 min 1 4 sec 2 resp 26 8 sec 4v 4 sec totaal 10 2 sec 3 M Gouda resp T 40 6 sec totaall min 17 6 sec f eSl WATERPOLO G Z Cr wint Qok tweeden kampioenswedstrijd BESLISSEND DOELPl NT IN LAATSTE SECONDF Gisteravond speelde G Z C hèt zwembad De Kromme Rijn te V t den tweeden en tevens laa i toeisingswedstrijd teg eneen nn r Ka T pioenszevental de Biitsche zv e Brandenborg Deze ontmoet digde na een zivaren strijd overwinning van G Z O Direct na het begin onderrr n denburg een aanval die aanv ir door de Goudsche achterhoe onderbroken waarna door orv de wegwerken van een der i Iers de bal terecht kwam J ii e gezwommen speler van Brnr r die van de verwarring pr door onhoudbaar in teschieie Hierdpör aangemoedigd j j Brandenburg steeds w eer c maar de Goudsche verdedi de situatie volkomen meesv dat het spel van de G Z CC r hoofdzaak tot verdediging bi kreeg Wout den Boer die Uitgescïioven positie lag p ballen toegespeeld en zijn bev Lange avonden dus een boek uit Jongeneel s LEESBIBLIOTHEEK Markt 41 üoiida Twee priesterjubilea bij de H Sacramentskerk r clubl K PASTOOR ZANDVOORT 48 JAAR EN PATER VERHAAR 25 JAAR PRIESTER Op Zondag 6 September a s hoopt de weleerw pater G C Verhaar zijn zilveren professiefeest in de Orde der Minderbroeders Franciscanen te vieren Den daarop op 7 September is er in de pastorie van de H Sacramentskerk in de Korte Akkeren weer een jubilaris en wel de zeereerw heer pastoor F J Zandvoort die zijn 40jarige professie herdenken zal Pater Calasfnctius Verhaar werd op 7 Mei 1898 te Alkmade geboren In 1917 trad hij in de orde der Minderbroeders Fraruiscanen en werd in 1924 priester ewijd Hierna werd hij benoemd tot assistent pater in Wycheh vorvolgens te Meegen Vervolgens heeft hij zich eenigen tijd zeer verdienstelijk gemaakt aan de redactie van de Franciskaansche Tijdschriften te Wejrt Daarna was hij achtereenvolgens kapelaan te Sassenheim Den Helder Heerlens Rotterdam voormalige Boschjeskerk én te Amsterdanu Adm de Ruyterweg waarna hij benoemd werd tot kapelaan aan de H Sacramentskerk te Gouda Pater Verhaar heeft zich altijd veel moeite getroost voor de jeugd Ook is hij een geregeld medewerker van Het Schild De zeereerw heer Pastoor Euphronius Zajidvoort werd op 3 Januari 1884 geboren te Slooten In 1602 deed hij zi professie in de prde en in 1909 vtfm hij tot priester gewijd Nackat iüi ePTiigen tijd als assistent paier in het klooster teWoerden geweest was ging hij voor studie doeleinden gedurende een jaar h ar Engeland Na zijn terugkomst Werd hij benoemd tot leeraar in het Engelsch aan het gymnasium te Venraay Daarna was hij acht jaar kapelaan in Venlo Na kapelaan gefeest te zijn in D clfv en in Den Haag St Pasehaliskerk kwam hij terug in zijn oude kerk te Venlo ru echter als rector Daarria werd hii benoemd tot pastoor in de H Rosaliakerk aan de Leeuwerstraat te Rotterdam die echter in Mei 40 vernield werd t3e vorige pastoor van de H Sacramentskerk de zeereerW heer Teunissen heeft nu de opdracht gekregen daar een nieuwe kerk te bouwen terwijl pastoor Zandvoort nu pastoor aan de H Sacraments kerk is Met het oog op de tijdsomstandighe den zal de herdenking van deze jubi lea beperkt blijven tot een kerkelijke viering Toch zullen de parochianen van d Korte Akkeren deze jSoilea niet zonder meer voorbij laten gaan Hef kerkbestuur heeft ziHi er voor feesnannen en de bedoeling i s den beidm jubilarissen een geschenk aan te bieden ii den vorm van een altaarvetsieringj voor de kerkelijke plechtigheden Bna kelijt CTtd do i ersp VTij bur l eeni i v5f e tBi blti Door ch it porUe nt t v l Predikbeurten ZONDAG 39 AUGUSTUS Ned Heryormde Gemeente Sint Janskerk 10 uur ds H vanDijken 5 uur ds H S J Kalf üoopsbediening Donderdag 7 uur ds J J Buskes van Rotterdam onderwerp God en noodlot 1 Westerkerk 10 uur ds G Elzenga I 5 uur ds F W G Verheul Doopsbediening Ver van Vriir Hervormden Kleine Kerk 10 30 uur mej ds C P Thómeen Ver Calvijn 10 uur ds Poetma van Jaarsveld Remonstrantsche Kerk 10 30 uur df J Nlenhuis Luthersche Kerk 10 uur cand J Kok van Amsterdani Oud Katholieke Kerk 10 30 uur pastoor G P Glskes Gcref Kerk 10 en 5 uur ds J P C ten Brink Geret Gemeente 10 en 5 uur ds A de Blois Chr Geref Gemeente 10 en 5 uur ds R E Sluiter van Den Haag Ned Geref Gemeente 10 en 5 uur ds Joh van Welzcn Woensdag 7 30 uur ds Joh v Welzcn Vrije Evangelische Gemeente 10 en 5 30 uur ds H C Leep Donderdag i 30 uur Bijbellezing en bidstond Nederlandschc Geloofsgemenscfaap Het Leger des Heils 10 uur Heiiip n c dien f 7 uur V lossingsdienst Leider en mevr Chr Rünitz van Haarlem Donderdag 7 30 uur Heiligingsdi nst leidstér J V d Veen j Vrije Apostolische Gemeente Reuni hov nza3l 10 en 5 uur oorganger A Broekhuisen Vrijdag 8 uur voorganger A Broekhuisen Jong Nederland voor Christus Lokaal MagoU Achter de Kerk 10 8 uur n m de heer W F Kloos I KAAS EN BOTER VERDIENEN Bü het lossen van 312 Edammerkazen uit een ïcliip aan den Kat enSingél is een kaas van 2 kg ontvreemd Bij een rondrit van een bestel wilgen van een Goudsche limia met 150 doezen roombeter bij klanten in de omgeving is een doos met 5 g boter verdwenen STADSNIEMS Mo rs kelpen elkaar aan kinderschoenen ETKDILBUKSAD BTWlléT GOEDE Al wedder ktnderen tetakbic De distributif hoe noodzake ijk die op zichzelf ook ma wezen brergt haar mr üijkheden mede en daarop maakt de ccho oendi tributie allesbehalve een uitzondering Vooral wat het schoeisel van de kinderen betreft zitten de moffder dikwijls met de handen in net haar Kinderschoenen siyten niot alleen m T worden ook te klein al lipt da t dan meer aan de r3eiende ki dervoetjes dan aan de wioenen zelf De schoentjes zün dan soms nog redeliik eood maar toch onbrti i haar voor de betneffende kinderen Zün er in het jfpzin ionjfere broertjes of zusjes dan liet de oolossing voor de hand maar alc dit niet h t geval is dan rou moeder geholpen kunfon worden door een andere moeder die in hetzelfde schuitje zit maar dan met een naar schoenen van een maat trooter Waar zullen deze rooeders ell aar echter vinden In narolgin van wat n and ra sledj n reeds gebeurd wss Heeft ook hier in Gouda de NS V O een schotrien ruilbureau inperieht da in dcn korten tijd van zi in bestaan ol heel wat nirtfig werk heeft verricht H t is de bedoeling dat men hjj li burpau de te klein geworden kinder schoenen tegen ontvangst van een bewüsie en mH opgave van de vf rlancde maat inlevert om dan op de volfende zittfngen te küken of er bij d door andere moeders ingeleverde schoenen iets is dat den kleine po t De Ineeleverde schoenen moeten ileraard nop i oed hruikhaar en goed gerepareenti zijn Naar boven is een g fis jret oVkn bij maat 40 AU men ge Ifl l is betaalt m n aan het bureau een kleine verpoeding Vnuig naar groote mate De leidster van het bureau mevrN Schoonderwoerd heeft roet haarheln ters niet te kla pn over bplm stelling voor dit socia le werk M rdan tweehonderd menschen zijn reed s in de afpeloonen twee maanden geholoen wat e p resxilfaaf genoefnd kan worderT dat er wezen mag 7 Het reêultaat van den arbeid var he ruilhureau had echter nog Procter geweest kunnen zün als er ook ic moeders waren die wel eens wiTl T komen npii7 n of er wat va hn r bhd ne t V nd n i maiar als d niet het geval is de schoentjes niet willen iileveren en ze weer mee naar hui s nemen Een andere moeilüVheid lev t H omstandii heid dat ieder steeds e i grootere maat verlan dan ingeleverd i H is duMeliik dat t bnre i i we vlot die moeders kan h lnfn die ir i v i 7QcVo map Hqt er een gebrek is aan groote maten en een cvT vloed van kleine Wann r er moeders zijn die kinderschoenen in de ffrootere maten c gebrijikt oo zolder hebben liggen zouden dezen er eert goed werk mee ver richten zij dezen aan het bureau zp 1en afstaan Doordat er zoo n groote belangstellinff vo r het b ireau he toa 7i n rno uiirliik op de gang bif het bureau dikwiiU een groot aantal moeders on haar beurt te wacht n Wat is er nu logischer dan dat zii bii elkaar de nT e ebrachte schoenen al vast eens beViiken en zoo komt r verscheidene m i n OP de ffan al een ruil tot Stand 7oo verricht dit uit den nood der iiiiden geboren bu reaii n nuttig jvérk dpt veel waardeering verdient en die ook onden indt Al z ied er wel hopen dst het spoedig Jipgehèven kan worden Burgerlijke SUnd Geboren 26 Aug Johan Ernst zn van E Prosman en H M HoOgendijk V Itersonl 26 cauüstina dr van J van Berkelen M M Kortland Boomgaardstr 10 Willem Hendrik zn van A Th Polet en H IMber Fr Florisweg 78 28 Aug Hendrik Jacobus zn van N Antodlsse en J I de Jong Bockenbergrtraat 8 Jan Öijsbert zn van O van Esschoten en M M L Ganzes Rh Feithstaaat 30 Conradus Johannes Maria zn vari C ter Meulen en J P M va n Iperen van Swietenittr 4 OMertmwi i 27 Aug J E Schoo en M C de Raadt C Otten en J Smit C M de Wit en G J E den Os A Bron èn A van Diiuren M Peek eri J Heisterborg Overleden 27 Aug Willemlna Cornelia Slegt wed D de Jong 77 Jaar JONGEN NAAR DK TUCHTSCHOOL De politie heeft op last van de jus titié een Ift jarigen jongen asncj den die vflf maandeft tuohtschoof moetondergaan V Prenten wór k ONZE lOSCOPEN lleunie Bioscocqi EEN ORIGINEELE ONTKNOOPING Toen de Libry nog kerk was Voor en luchtig amusement komt de film Een origineele ontknooping stellig in aanmerking Van deze rolprent is i el goeds te zeggen omdat er indei daa r heel wat origineele dingen mee te beleven zijri In de eerste plaats zijn bijna alle personen dié er in voorkomen nogal bijzonder Er is een hij Hans Soehnker die voor ji ist studeert doch om der wille van de financiën als chauffaur kapper kleermaker goochelaar en liedjeszanger fMngeei t en op al deze uileenloopende gebieden werkelijk iets goeds presteert Bovendien heeft hij eers t dr ic later zelfs vijf vaders namelijk één echte vader één schoonvader en drie pleegvaders Er is een zij Magda Schneider die alles vergeet van haarfhondje tot gewichtige afspraken maar dat is niet zoo verwonderlijk waru haar vader is ook eenlid van het gilde der vergeetachtigen Als Dritte im Bunde speelt PaulKemp mee die de rol van d en goo chelaarwinkelier vervult zich overalmee bemoeit en op gezellige wijze devroolijkheid weet te verhoogen Ookde bijrollen zijn uitstekend bezet hetverhaal is onderhoudend en zeer vlot De muziek bij dit alles is van de handvan den bekenden cojnponist Robert Stolz Thalia Theater MET DEN HELM GEBOREN de pa kkende Viaamsche film Met denhelm geboren waarin Jef Bruyninckx Willem Benoy Charles Jans sens en vele andere bekenden uit deViaamsche filmen tooneelwereld optre den om in een prettige mengeluigvan humor en dramatiek een intwesrsant kijkje te geven in het Vlaa mschevolkskarakter 4 Schouwburg Bioscoop ILLUSIE Een illusie wat is het anders dan cen zoete sdKione droom die vol schijnt van werkelijkheid en zoo voor het grijpen ligt maar toch zoo veraf is wanneer de werkelijkheid zich voord et Dit S het waarop Viktor Tourjansky s film Illusie is gebaseerd een gegeven niet geheef nieuw datden strijd uiibeeidt van een gevierdejeugdige actrice tusschen Iweé liefdes die haar hart vuüen voor het tooneelen voor den man Zoo speel f h komt tgeluk tusschen die twee die een weddenschap aangaan dat zij hem tweeweken de illusie zal gjven een g elukkig echtgenoot te zijn Johan Heestersspeelt de rol van den levensiusligonIsindgoedeigenaar met zwier en het isgeen wonder dat deze galante avonturier het hart verovert van de bekoorlijke fooneelspeelsier en dat lisschendie twee een groote liefde opbloeit Endan eindigt de vacanlie met geestdriftwil zij zich weer aan haar werk geven hij eiiicht zich voor haar op öan koir tIde zware keus trttdat de beroepsliefdeloverwint en zij tevens x erliezende degroote rol der werkelijkheid peeltdoor te zeggen het was toch eeVi weddenschap om de illusie het spel is u t jf Brigitte Horney vertolkt de rol der actrice en zij doet het met ever veel begaafdheid als onze landgenoot de zijne Jipeelt S v d Kraats Uit het Gemeenteblad AANSCHAFFING LEERMIDDELEN De bur tjemeester heeft medewerUine Thalia proIonge rt deze wetk SPORT ZWEMMEN Goudsche Reddingsbrigade toont haar paraatheid ZWARE OPGAVEN IN WEDSTRIJDEN IN REDDEND Z J EMMEN De nummers op de onderlinge wedstrijden in reddend zwemmen die de Goudsche Reddingsbrigade gister avond in de Stedelijke Zwemmrichting orgariseeide waren stuk voor stuk zwaar gekleed choolflag zwemmen ruezwemmen alleen met beenens lag gekleed popduiken welk nummer atbewerkt wetd toen het reeds bijna i ilker was drenkeling vervoeren enz MIeen si het volbrengen van de onderscheiden eischen vorderde y energie en volharding maar hier moest men bovendien trach en he ii den kortst mpsrelijken tijd te doen Met bewonderenswaardi ren ijver heh en de deelnemers zich daar op toe e pd en velen hebben dairhü f resultaten geboekt door in korte tijde ie zware opgaven te volbrengen wel een bewijs dat er bij de reddingsbrigade voor het mooie doel het re den van drenkelingen r serieus g1 lefend wordt De uitslagen luiden Driekamp heeren 1 H Sanders 100 M gekleed schooI ig 1 min 4 sec gekleed popduikcn 26 sec 50 M nigzwemnien alleen beenen gebruik 1 min 0 4 sec tctaa 3 min 8 4 = conden 2 W de Jong resp 1 min 4 fl4 sec 33 4 sec W sec to aa 3 m 4 sec 3 P Gravesteyn re p 1 m 45 4 sec 23 sec 1 min 6 sec totarl 3 min 14 4 sec 4 J Sander resp 1 m n 46 4 sec S 6 sec 1 min 10 sec lotnal 1 min 20 sec Gevorderde riJ Welen Ter secretarie zijn verkrijgbaar formulieren voor aanvragen om vergoedirt g en oni teruggave van gevorderde rijwielen Driekamp danies 1 C Kore vfar 50 M gekleed schoolslag M sec 0 M ruczwammen alleen heeien ebruik 1 min 0 6 sec 25 M drenkei n vervoeren 34 4 sec totaa 2 min 29 2 se 2 L v d Kroef resn 40 ec I min 13 sec 3 sec totaal 2 m 33 2 sec 3 E Filgers resn 1 r iin 1 2 PC 1 min 15 4 sec 36 2 sec totaa min 52 8 sec Driekamp heeren tus rhenkLisfeV 1 F Sanders 50 M eekleef pchoolsijig 59 2 sec 50 M ru wem men TlWen heenen gebruik t min 4 4 sec 25 M drenkelin vervoer O sec Intaal 2 min 316 sec 2 GEijnwachler resp 50 2 sec 1 mit 8 c 33 2 se totaal 2 min 40 4 tec 3 C V d Berg resp 54 sec 1 min 22 sec 47 sec totaal 3 min 3 sec Ja waarom Als er J KkERTJES zijn die de pflnlijke boeien verbreken het hoofd weer helder maken binnen n kwart i er Tijeekam p dame tusschenklas se I N van Diik 60 M gekieec schoolslag 59 sec 25 M ru ïzwemmon il oon been en gebruik 29 6 sec io aal 1 min 28 6 üec 2 J v d Piuw rpsn 59 4 ec 3 l 8 sec totaal I min 0 2 sec 3 S Mikkfrrs resp 58 sec 34 i sec totaal 1 rrtiij 32 4 sec Neem HA Pt Nederhndsche PijttsHlIer RooMrwisctciir i O Weyiten Rotterdam Clief redacteur 6or Gouda an Ornstreken f Tifter Gfïuda VerantwooTdeltjk voor da advartentlea L Alfkersdiik t Rotterdam Uitge ster NV RotWrdanucB Nieuwsblad Rotterdam Tww ekamo Jongens tot en t 15 j iar 1 B van Houwelineen M gekleed schoolslag 21 8 sec 26 M rugzwemmen alleen tienen pehriiik 28 6 sec totaal 50 4 sec 2 GVejweij resp 23 sec 37 sec to ai O sec 3 F van Loon resp 23 6 sec ao sec totaal 1 min 15 6 sec Tweekamp meisjes tot en met 15 jaar 1 M Binnendiilr 25 M gekleed schoolslag 25 4 sec 25 M rugzwemmen alleen beenen gebruik 1 iB m cal Durl ocil tat T m i it 19 iijlM was van dien aard dat de k te doelpunten zeer beperkt iiU t Hoewel de Goud sche aclv i de felle aa ivallen van BSa steeds weor onderbrak koi niet beletten dat er vee i p Goudsche doel werd geschuit keeper Meulman was uit i f vorm en wist op eminente w t veel moeilijke en uiterst ge i schoten te keeren f Na de rust nam G Z C Iu Xm handen en bouwde diverse 1 aanvallen op Bij een er van k amdi l al tusschen Wout den Beer c W doel van Brandenbuf g tc eir Dl Goudsche speler benutte ul l kaal onmiddellijk Hij bereikte if j eerder dan de keeper van UH r c e burg en met een wipbal t i de gelijkmaker gescüord i M Bratidenburg trachtte den v a pron j terug te krijgen maar flaaÉ ic ki niet Het spel werd i i f hel gevolg was dat de Bi ai iii o s i midachter en Wout den B r t water werden gezonden ii sf eenigszins geprikkeld onderr ui G Z aanval op aanval maar de dooipi tenmaehine stond op den ka Gravesteijn was door Eonun Aart van Weelde dicht bij sche doel gekomen De 1 der Gcuwenaar s was cthitr eeningszins opgedrongen en 1 Ier van G Z C Piel Radder fraai op kreeg den bal gu i IMI speeld van Jo Gravesleijn die nu midvoorplaats had iiige o nf schoot onhoudbaar in 1 2 onmiddellijk hierna klonk no signaal G Z C heeft aldus deze zuir petitie zonder nederlaag bec iwSj van de tien wed tri iden vc rje acht gewonnen en twee spet De toeteingswed s rijdpn scben de kampoienen verMnge promotiewedstrüden die iet s peled konden worden om zoen een nood com petitie is eftio w lÉMirtd Mcatlc upiu a ti Bilt l £ tM scU grouW jtt DE REN AUTO Roman van J KÖNIO Nadruk verboderf 63 Kleine Eltn daciii Hcb M iKsnliJk mljnbeer Poaslekeng opüebeld Mairfrad vroM ElM naeen an ge tilte VW spraken er is j rer vr en ü be Ir Ja btb opgcbald autAwwcoaa M fred maar Ik kon mijnheer Ponslei niet spreken Hij was heelemaal niet lp de f bri k Km als Jt au dadelijk eens opbal de Het ia na nog tl d Manirad dmkte süa slcarst itft èckeek Else treurig aan Kwcl mij tocli niet Zoo i p soc B o Ja maar Hitster m eens Mantred becoa zD ntoederlUk Ja moet nu ookeens aan jezelf denken Je moet weciAa liet ark Na Peter en dat met der feri T r rent lad gelijk Dat met den renwngen was afgeloopen Goed zooals e irilt iel nti enstond op tk lal probceren a tkhem kan sprekea Else keek Hem na Als dat töeh maar eens alt wasmet deze Elin fluisterde Els Ikhoud heusch van Elin maar door baarhdbben lultie steeds oneeoigtaeld Ik moet eens ernstig met e praten Else mompelde Peter tonder op Else s woowlen te letten Ik moet eiets bekennen ij let hefc Afïen h Neen niet wat Je denkt zei Peter achend en nam baar band welke Idj hoffelijk kuate Zoo Iemand als iki die kan zulk een Elin al is tij nog too snoezig niet gebruiken Voor mij Else Is een vrouw een onnoodig bezit Ik moet autorennen Ik zoek gevaar avontuur leven Daar waar het bet dolste toegaat wil Ik ei lj zijn Misschien word Ik naar Italii gestuurd misarhim nsiar Amerika J teert daar en overal merkwaardige menscha kennen Tk wil gefotograt e d worden ik Wil in kranten genoemd worden en krilnsen krijgen en toespraken voor de radio houden Else gUmlacbte vaag n luisterde met spanning Ondanks haar bezorgdJiaid voelde zij dat deze broer deze ter Iets bijzonders was Maar daar kwam Manfred terug Nu zei zij wat heeft bU gezegd 4 Ik heb Upn weer niet gesproken antwoordde hij Merkwaardig alswij anders san een grooten vorm werken hebben wlJ den geheelen nachtdoorgewerkt Misschien heb Je Je vergUt an werkte hij nog niet aan dengrooten vorm Neen Ik heb bet oed versUan CSa er morgen heen Margen kao Ut niet £ lse Morgen zal mönbeer Winiuer oij ADitz En bovendien schijn ik niet n ïün als Ponsiek thuis üt Als M TkelUk aan den grotten vorm wcrKi zal hij mü wel laten ro pi n Else wilde wel verder = fg maar de arme jongen zag er ju uiKiHlj moest een goed uiislaP A hij scheen ook gelijk ë Hdibw Ponsiek hem noodig had z ii istj immers laten men Het ï j niet zoo dringend noodli dacbt bad WoriU O y M i ♦ y