Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1942

riiiilwiiiiiiJHii W im 0s mam ZATERDAG 29 AUGUSTUS 1M2 U I Mm van Beeldenile Kynsten t firaveniiage Prinsessegracht 4 AVONDCURSljSSEN 6 MAANDEN Pwtret illustratie en decor tekenen 30 50 gld Mo Je k asse tekenen 35 gld üeelame ontwerpea 30 50 gld uitgebreid lager techn n o voor bouwkunde 30 50 gld Meubcleonstructie en binhenhuisk 30 50 gld Architectuurklaaie 40 50 gld Wkenen bouwconstructies 20 25 gld Ileiditig lagere akte handtekenen 9 mnd 80 gld rtjving 8 en 9 September as van 2 4 en 7 9 uur l de inschrijving moet het schoolgeld geheel voldaan 1 l i n Leerlingen die het vorig jaar de chool bezochten moeten zich opnieuw laten inachrijven Pruimentijil in De Kleine BetuiNe te Haastrecht bij Gouda Nu onze vroege pruimen ongeveer zijn uitverkocht en wü Dp Rein Victoria en Jefferson om heerlijk fruit te verkrijgen aan den boom willen laten uitgroeien deelen wij j mede dat er vanaf Woensdag 2 September tot en metZondag 13 September duizenden kilo s in voorraad zullenzijn Dit jaar voor het eerst is de Jefferson In volle drachten ingedeeld in klasse A waarom wij hem extrai aanbevelen De ondernemer W KOMPIER Telef 319 Haastrecht DE NIE U WE SCHOUWBURG De lessen aan de HAA6SCHE MODEVAKSCHOOL zullen met ingang van leapiambar weer beginnen AanmeMtn van iNrIIngen voor priv of ciub lessen Maandags en Dinsdag van S B an 7 S uur F A VAN VLIET Directrice WOENSDAB 2 n D0NDERDA8 3 Sapt 7 30 praeiat stoop s Amusemaitsbedrijoen presenteeren de 2e Variété Revue g m impressario Prans Mikkcnie Het laatste nieuws met GUUS BROX 4 BrussUoffs in geheel nieuw programma Bèrny ËvénwichtsKunstenaar Rodneij Sann en Sylvia Een prestatatie van Acrobatiek Rhythme Charme ly Kraaykamp Neekand s jongste tenor Costi inis Leeger A dam Crabethstraat 20 Is Uw ktoeding vuil laat ze dan TmCHOtEEREH DoorTricholeeren wordt Uw kletding gc M5el gereinigd en U krijgt het al ni uw terug is Uw kleedin versclioten laat ze dan VCHVEN in mooje donkere kleuren door Gouda s eerste Tricholeerinrichting Sloomerij en Ververij FIRMA J P MUL rT Anna Rimskaja De laatste ontdekking op dansgebied Trio lie Janeiro Bi l sen op rhythme Rio Rac Roc de 3 vrootijke Matrozen 11 IJ I ITS IJ Xh gro ndig wopenen f 4 mm £ g jg deze ongeëvenaard verdediginossport bij L VAN WiNGERDEN Er bestaat gelegenheid tot inschrijven op de nieuwe ciirisus Zaterdag 5 September In de achterzaal van Ons Huls Turfmarkt 59 fipNtU iMiligiitsibïLnUlinEN nilsfjiioina Mgemeene lamielslieiinis Nk iviiig cvsistu m ivsti m luiuklas Aanvang Saplember s i a i 7 jny cursusleider Burg Martenssingel 51 TeL 3788 Oliymans leeraar Gr Jacobastraat 34 lur van de Afd Gouda van het Instituut vooi ndsontwikkellng W Tiirion voorz Lan Tiendeweg M Tel IS O Aberson secr van Swietenstraat 22 Tel r JvJlESPaar peiinlngm Oosthaven SI Tel 3001 nllefnan Kleiweg 20 Tel 2850 Jnng Oosthaven 29 Tel 3364 e Tongcrloo Wljdstraat 41 Tel 2111 Verschut Doelestraat 28 Tel 2910 Olanda Bailet Jeugd gratie schoonheid Decors Com van Dijk Orkest onder leiding van jbHN v Beest 40 Medewerkenden een keur van costuums en decors Extra geëngageerd firoot Radio Oricest o l v Klaas van Beeclc Bekend van Radio en OramophoonEoir prl s ir 1 1 LBO I 7S a X 50 Plaatsbespreking rechten inbegrepen dagelijks vanaf Maandég van II 1 en van 8 9 uur Uw RADIO defect 1 DEB0KSER en spoedig werkt ze weer perfect Wwec Kleiweg 46 Nw fMarkt 25 Wie het beste brood bakt heeit de klanten I iB Aangifte Uefst zoo spoedig mogelijk 11 i wil raparaaniH nlle merken radiotoestelien vlag pet en billijk linnen geen leerlingen meer worden toegelatea Licht en Kracbtinstaiialiën WIl£y BRENKMAN Nieuwe Hayen 26 Telef 2080 wwwiiwuL nun Zaa KUNSTMI N Boelelcade 3£l ® Plïmber van 3 4J V41 en ad 8 8 uur OEU UCCRCURSUkSEN Speciale Oubs voor IHll p lieiieii Prikfies elk gcwenschl uur Inlichtingen en Hl Aug aan de taal van 4 6 uur ea dagelijks Pn i adfea Tollensstraat 11 Gouda Voor IPS Braulkasten en Slotenfabriek N IJZERHANDEL P ROMO Pz flOUOA Vlamingstraat SJet 3566 i len hot l ei k m nciiil ein irsnknhik wil leerde ll O KW Ttt etten b eef J D or iirh in lierli e nir veel im ff Ihcii de fnlnirs j och p het pnu in eer arii ilie in niüoie Lam de en hot lit De IwUlS a dw Br uoii ai 1 11 hit nn Ier en iblK S S luit et ierut ir jo lel r u t brl ui l r otik inval u n on mi u len Vn l e rid COITj der ff ijk if jen let f d hci t K ni ben fcl ie Iftteê 9 k CtlcHtêM g 0EBUNGK WEDStEUDEN drie etappe op 22 23 Ito Au I ijlde v rew i g Vires eJCelen jr der io e weditryden g oud to tl Heeren B rfloöBen 100 M 1 J Kuil j VA Vetniel 11 9 sec 3 J MikE il s 200 M 1 J Kuil 2 4 sec fS V i Krorf Kc ï A Vwmey LrJi300 M 1 A A de Jong 42 7 Ta Wemmers 44 B ec 400 M ra V d Kroef 56 9Ü ec 2 A de jSer 1 7 ec 3 P Berlgp 58 8 Jee 2 ï1 A d Ruuter 2 m 15 sec H Beri n 2 1 3 L Dekker 2 17 8 Htf M 1 L 1 I = tgn Hüuiing 4 oiin 53 a set 3 D iger 4 min 58 3 sec 6pringen I H t J Krosf 1 1 M t J KitJ 1 56 M 3 H Vervoort aspringen 1 H Vervoort 5 8 5 M B wirtz 5 81 M 3 J Mikkers 5 34 M fMonneen londer aanloop 1 A de llw 2 5I M 2 B Wirtz 2 54 M af Tbo 2 1 Polstoiilioogspring n 1 L Dricker i4m C Zielhowt 2 18 M 3 A A Jong 2 13 M Kogelslüülen aV KG 1 H v i Krori 9 54 M 2 W Bouwer 8 90 M 3 n Ottevaiiger 8 80 M Socerwerpen 1 A Wenjmers 33 90 Tj p Berüjn 3fi 22 M J Kuil 29 08 M biscuswerpin 1 H v d Kroef 29 30 j 2 A K V d Heuvel 2 48 M 3 D Ottevmger 24 88 M Dames 190 it hardloopen 1 S v d Meer 113 ec 2 R Middelkoop 14 7 sec 200 It terrilooisen 1 A de Rooy 33 2 sec 1 B Middtlkoop 33 6 sec hoogspnn 1 S V d Meer 1 38 M 2 A de Eoy 118 M 3 B Scholten 1 18 M ririgen 1 S v d Meer 4 2 M 2 JL Mkld il4oop 3 97 M 3 A de Rooy 195 M kogelstooten 4 kg 1 A de tooy 8 76 M 2 S V d Meer a 2 M Ceerwerptn 1 S V d Meer 1 8 M liscuswfiptn 1 S V d Meer 19 84 M A de K oy 18 M Junioren t Jongens 14 18 jaar Hardloopen 80 ij 1 W Verboom 10 3 sec 2 K van Sfilgen 10 4 sec 200 M 1 K van Willen 27 8 set 300 M 1 M R van Deosl 13 sec 2 W Verboom 43 3 sec 80Ü M fa R an Deest 2 min 40 9 sec 2 ij van Ipc ren 2 48 5 hoogspringen 1 B van Iperen 1 41 M 2 W Verboom 1 41 M verspringen 1 K van Wilgen COM 2 W Verboom 5 07 M kogelIjooten 5 kg 1 K v Wilgen 8 98 M f W Vi rtMKwn 8 77 M speerwerpen 1 W yei1 oom 35 30 M 2 H R ï an ieesl J5 74 M discuswerpen 1 K v pigen § k33 M 2 H R van Deest fo 27 M Meisjes 14 17 jaar 60 M hardlooJen 1 Akkerman 8 7 sec L v d ïroef 9 sec 80 M hardloope 1 AkSiman 11 2 sec 2 L v d Krorf 11 4 Sc hoogspringen 1 L v d Kroel ift IC2 J Akkerman 1 13 M verleugen 1 J Akkerman 4 28 M 2 Ljr d Kroef 3 9 M kogelstooten 4 ff d Kroel 7 33 M 2 J Akkemian il5 M discuswerpen 1 L v d Kroe Wl M tm lUATSELIJK NIEUW Boskoop COÖP VKREENK G M BOSKOOPiDHE JfEILING P J tk ftïSSCHOOllRON 28 Aug Rotet jpbTUx Rosa Mundi M l lï aifHf P u s fi 60 80 et ïfUth Helah fPflO tlf Bftarelif 40 et RosBlaJdia l t l s Pechtold SM ct Orin e Triumph 68 98 et jtagust NèacM 25 40 et Hadlmr 1 80 IK Buttirf 1 10 1 50 Juweeltjes M4 1 06 ise Poulsen 50 90 et In r Olsson 48 et Wendland 70 cl We n Mary 40 70 et Vierlanden 1 70 2 10 Gemengde rozen 10 28 et Diveraea iter boa Clematis Durandi n cL id Mevr Ie Coultre LM a 40 id Prins Hendrik 1 20 1 40 Lelies 0 90 1 40 Chrysanten gr bloeini £ 0 70 1 30 id tros Chryaanten 70 90 et Dahlia s in soorten 19 30 et Floks t et Gladiolen 10 U cL Haastrecht INSTALLATIE BDRGEMB STER LEPELAARS De inatallatieywin den nieuwe noemden biirg est r mr A O A LepelMB t 6 Dinwiag Ij e ta fcer a lfcr fcp raadhuize g i en inyidaB fiiM drie De jMt AtieplkoapMufiK zoo e nvoiAxfogeluk eti8lSden worden el uifclijk vett n zal achterwege bl ten firdezeltde bijeenkomst zaJ mr Lepelaars ala burgemeester van de geqneente Vlist geïnstalleerd worden Reeuvrük KLEINE ONDER BETONNEN PVT Ernstig cwond t Pereoneel van de waterleiding moest op het erf van den heerJrSloof in d aid Middelburg eenj rooten betonnen put in den grond nbrengen Den put die QOgevéta 0 kg weegt h d men op ftn t te ie angevoerd en op het erf gezet Vlerwyl de werklieden begoinen metihet maken van tiet gat De lp het erf aanweiige kinderen ware Wldra aan het spelen met de bakfieta Hierby ging de bakfiets om waarbij een 2 jarig dochtertje van den heer Sloof onder den put geraakte Zij waa spoedig bevrijd en werd in bewusteloozen toestand opgenomen Een ontboden geneesheer constateerde een z ware herstnfKihudding H t kind verkeert in levensgevaar BEEN GEBROKEN De 69 jarige lechtgenoote van den heer J van Hafckamp in de aid Middelburg Jiad l t ongeluk bij haar werkzaamheden op de stoop uit te glijden waarbij zij een been braki PI DIKBEURUCN VOOR ZONDAG Ned Herv lirk Reeuwijk lO dur da H S J Kjlf van Gouda 7 uur cand P Holat lan Boskoop Ned Hervi terk Sluipwijk 10 en 6 30 uur ds E S de Lint Gcref Kerk 10 en 6 30 uur ds P Warmenhoven VOORBEREIDEND EXAMEN GKMEENTE AOMINISTRATIE Bij het vanwege de Ned flandsche Vereiniging voorGemeenJpDelangen te Utrecht gehou len vem bereidend examen voor he fealnen er verkrijging eener aktei arƒbew lnheid in de gem eentea iiin tr fie c a slaagde de heer C tafobcT alhier leerlingambtena let l etheente secretarie van Moordrecdt Schoonhoven PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 en 6 uur ds Bockifsen van Bteuwijk MindettleidsgrAef Rem Geref 10 3Cf uur ds van Uchll h van Amsterdam Geref Kerk 11 m 6 30 uur da J Hoekstra 1 Rena Geref Glrt 7 uur d Nienhuis van Gouda R K Kerk 8 uur en 10 30 uür Hoog is 7 uur Lof Leger des Heils 10 uur Heiligkigsdienst 12 uur Zondagsschool 3 uur Kindersanjenkomst 6 30 uur Bidstond en 7 uur Verlossingssamenkomst bei4qeming Mej M de Kuiper alhier i benoemd tot tijdeljjk onderwijzeres aan de Ohr school te Groct Ammers Wf ddinxveen PREDIKBEURTEN V0OR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en n m 6 30 uur da L Vrpegindewey Geref Kerk 4m 10 en n m 6 uur da J J Wielenla van Alblasserdam Chr Afg Gem v m 10 eii n m 6 uur ds N v d JKraats Rem kerk Gapn dienst Wet en Evangelie v m 10 uur ds C M Krijger van Rotterdam Stolwvk m MÉMAÜTEN UWlUJKSmB E Vaa het echtpaar Adker T d Hcavel ccht Sttrikcrs Je bant een rtscochtelUk visaeher op 1 SeptemBeis is de verbotlan t voor het visschan met den fèhakel voortiU en net op dien dag waarop je je hart weer eens wilde pphalen vier je ie 80 jaricen bruiloft Zoo denltt de ll jarige ker er over En hy maa er dien dig met zijn se schakel toeh uit te bruid de v d Heuvel ter egt i 1 ffi dien eenen dag nu wel eent thuis zal houden HET ECHTPAAR ANKER VAN DER HBUVEL fFomilie oto j Een krasferen ouden baas dan den heer Ankel zal men maar zelden ontmoeten Eiken dag trekt hij nog met zijn txjotje en vischgerei den pOlder in om het tieroep uit te oC fenen waarnaar als jongen zijn hart 1 uitging en dat hij sinds zijn 13e jaar steeds trouw is getileven En de zeis neemt hij ook nog mee om onderweg tevens wat gras te maaien voor het klein e vee thuis Hij it iemand die innerlük vergroeid is met het wijde land en de breede 41ooten Van de Krimpenerwaard In huis kan hij het niet uithouden De afgeloopeh winter was een dubfcele kwelling voor hem want niet alleen ging het hem aan zijn hart dat de visch bij duizenden stierf maar hij was ook gedwongen weken lang bij den kachel te blijven Vroeger ja dan ging men er s winters nog met den aalsteker op uit maar dat is al langverboden Toch is het visschen geen familietraditie bij den heer Anker Zijn vader was het niet en oók zijn kinderen zijn het geen van allen geworden Z ooals bij zoo ie nand Ie verwachten is laat zijn gezondheid weinig te wenschen Hij is alleen wel eens boos op zichzelf wanneertlbij toch niet meer zooveel kan doen als toen hij nog een jonge kerel was Zijn vrouw heeft wel wat meer te klagen maar toch is ze er in de tien jaar na de gouden bruiloft op vooruitgegaan Ze moest die tnen liggende op een ligstoel vieren en al is ze nog al eens een keertje onder dokters handen ze kuiert toch buiten rond Het echtpaar heeft elï kinderen gehad van w ie er nog vijf in lev en zijn Mijn kleinkinderen hoeven niet in de krant want dat zijn er zooveel niet zegt moec r Anker vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen Beidert zi n geboren aan den Tentweg te Stolwük Wat is het daar veranderd in al die jaren Wat had men daar vroeger vaak te kampen met hoog water vertelt het bruidspaar Dikwijls stond het water in de huizen en liep men binnen over horden die op den steenen vloer lagen De machinale polderbemalir g heeft aan dien overlast è en einde gemaakt Maar voor de visschen malen ze het tegenw oordib veel te diep weg meent de oude visscher Dinsdag as vieren deze ttvee echtelieden hun 60 jarig huwelijksfeest Een z zaam voorkomend iets zoo n diaroènten bruiloft en de schakel zal dus een dag rnoeten wachten want Stolwijk kan zijn belangstelling moeilijk aan den waterkant komen toonen eoooi AMBTSAANVAAROINa NIEUWE BURGEMEESnR Aa Dinadag hpopt r nieuwe burgemeester mr i lp jCLepelaar zijn ambt officiee Ijf aana en In een bijeenkoimt arHTUwrcip het raadhuis ml hij geïnstalleerd worden BUITENUND DUlTSCHhAHD STRIJDT VOOR BVROPA VORDERINGEN TEN W VAN STALINGRAD Nog meer patsen in den Kaukasus bezet AANVALLEN BIJ KALUGA KN RZJEP AFGESLAGEN Het opperbevel van de Daitsehe weermacht maakt d d 28 dezer bekend In den Kaukasus veroverden bergjagers den doorgang dour nog meer pasaen in het hooggebergte Verstrooide vijandelijke strijdkrachten werden vernietigd Ten Westen van S lingrad wint de Duitsche aanval ondanks taai vijandelük venet terrein Bij den afweer van wanhopige tegenaanvallen werden alleen gisteren overdag in den sector van een legercorps met schitterenden steun van batterijen luchtdoelgeschut 135 bolsjewistische tanks vernietigd of buitgemaakt Ste ke formaties gevechtsvliegtuigen en vliegende artillerie mengden zich op vemietigenile wijze in de gevechten te land Bovendien werden Stalingrad en de achterwaartsche verbindingen der bolsjewisten overdag en s nachts gebombardeerd Twee groote Wolgavrachtschepen en een tankschip werin brand geworpen Aan het Don front sloegen Duitsche en Italiaansche troepen vijindeUjke aanvïllen af Ten Zuidwesten van Kaluga en by Rezjel werden op verscheidene plaat sen aanvalsvoorbeyidingcn van den vijand in samenwerking met lormaties van de luchtmaaht uiteengeslagen Plaatselijke vijandelijke aanvallen mislukten Ten Zuiden van het Ladofeameer Wel de vijand met slénke strijdkrachten de Dnitsehe stellbigen aan De bolsjewisten werden in hevige gevechten deils in een tegenaanval teruggeworpen Hierbij werden 35 tanks stukgescho ten Dé bolsjewistische luchtmacht ver hor gisteren overdag in luchtgevec v ten en door de luci jkioelanillerje 101 vliegtuigen zeven andere werden op den grond vernield E n eigen vliegtuig wordt vermist Bij vluchten twven de bezette gebieden in het Westen wercirn gisteren in luchtgevchten 15 door pf trouillevaartuigen 3 Britsche vliegtuigen zonder eigen verliezen neergeschoten Na sloringsvluchten overdag zonder eenige uitwerking boven West en Noordwest Duit schland hebben forma ties van de Britsche luchtmacht in den nacht van 27 op 28 Augustus aanvallen ondernomen vooral pp de stad Kassei De burgerbevolking leed lierliezen In woonwijken ontstond matcrieele schade en schade aan gebouwep Door nachtjspers en luchldoelartillerie we den volgens de totdu ver omvangen rapporten 35 der aanvallen Britsche bommenwerpers neergeschoten Inde periode van 14 tot 27 Augustus verloor de Britsche luchtmacht 315 vliegtuigen waarvan 52 b ven de M ddellandsche Zeeen in Nooid Afrika In dezelfde periode gingen in deh strijd tegen Groot Brittannië 63 eigen vliegtuigen verloren Bakkerij Bij de bereiding van óns Brood streven we naar diaamheid makalllfchctd Udbaarh id De Duitsche luchtmacht viel overdag en s nachts voor den oorlog belangrijke installaties aan de Zuidkust van Engeland alsmede in Midden en OostEngeland met brand en brisantbommen aan BIRNENLANb Het achtste leerjaar INVOERING VAN HKT VOORTGEZET LAGER ONDERWIJS Gemeld wordt Door de invoering van het achtste leerjaar en de uitbreiding van de leerplicht tot acht jaar hoopt men te bereiken dat de normale leerling ra liet verlaten der school en bij zijn intreden in de maatschappij een breedere ontwikkeling zal hel ben b reikt en een voor het maatschappelijk leven meer bruikbaar menscii zal zijn dan zijn huidige collega die na Eeven jaar ofderwtia zün intrede in het leven aanvangt Dit achtste leerjaar w jrdt bij voorkeur niet toegevoegd aan de huidige school met zeven klassen doch zal waar zulks mogelijk is met het zevende leerjaar een alzonderlijlfe school voor voortgezet onderwijs vormen alwaar een geheel eigen leerplan er voor waakt dat een meer op het maatschappelijk leven ingesteld onderwijs zal worden gegeven Daar waar niet voldoende leerlingen aanwezig zijn tot vorming van een eigen school zullen deze zevende er achtste leerjaren aan de gewone lagere scholen verbonden moeten worden in het vertrouwen echter dat de leiding van deze scholen zich goed zal realiseeren dat zij voor deze leerjaren een meer daarvoor t edoeld onderwijs zal weten op te bouwen Of de reautaten welke men met de irvoenn f van hp aciitste leerjaar beoogt zullen worden bereikt zal ian ook geheel afhangen van hen die itjet de leiding van deze leerlingen w orden belast Dat zij zoo zulks nog niet geval is sp edig er van doordrongen zullen geraken dat het onderwijs in het zevende en achtste leerjaar voortaan niet meer een simpele voortzetting zal mogen zijn van het onderwijs der zes daaraan voorafgaande jaren is daartoe een eerste vereischte De invoering van dit achtste leerjaar is voor de scholen afhankelijk van den aanvang van het nieuwe schootjaar of van den nieuwen schoolcursus Eerst bij den aanvang van het mieutve schooljaar of den nieuwen schoolcursus aanvangende ia den datum van mu e kips t d ry an de betreffende verordening zijnde na 26 Aug 1942 wordt de invoering van h t achtste leerjaar of van de sc hool voor voortgezet onderwijs voor het zevende en achtite leerjaar verplicht Reorganisatie van de school n in hel schooljaar of den schoolfursus brengt het voorschrift dus nieumede NIEUWE Bl RGEMEESTER VAN ASSEN De Ri ikscommissaris voor het bezette Nederianasche gebied heeft den burgemeester van Zuidwolde Harms Boeiers onder gelijktijdig eervol ontslaK uit deze functie l enoemd tot burgemeester van Assen KERK EN SCHOOL Ned Herv Kerk Viertal te Groningen dr W Aaiciers te Kodum ds G C H Bos te WsfiPningen ds C M van Endt te Amstelveen en dr H v d Loos evang predikant te jAsffti Dl leiaiien te Enschedé ds D Oo ilen te Havelte d J W Sepmeyer te Heerenvpen en ds P SmitB te Hntzum 3 J C J Dijkstra te Mempel ds C M van End te A nsterdani en ds P Fagel te Heerlen Beroepen naar Enkhuizen ds S S M Aerisen te Ranadorp Scliellingwoude Chr Cèref Kerk Bedankt voof Alphen ad Rijn ds H van Leeuwen te Ermelo AFSCHEID BV INTRED € Ds J P Metjering te Zwi ind echt die het beroep naar Maassluis aannam is voornemens daar Zondag 27 September zitn Intrede te doen na tevoren te zijn bevestigd door da M Ba ïin uit Bus sum Ds J A KIEKEU M t hot oog op rijn leeftijd besloot dekerkeraiid der Ciir Geref Gemeente van Delft zijn predikant ds J A Riekel teontheffen van het doen van huisbezoek Alleen ïiekenberzoeken enz zullen nog doords Rïekel tfk thans 73 jaar is worden verricht GELDIGE BONNEN Artikel Aantal tjn Aardappelen 44A l ii kg 5 Sept Aardappelen 44B 1 kg 5 Sept Beach uit brrofgeb 44 75 gr SSjept Bloem br 362 363 364 365 70 gr SSepi Boter 42 125 gr 31 Aur Boter 1 35 2 38 en 3 3S 3 38 4 30 125 gr 12 9ept Biood of geb 44A 400 gr 5Sept Brood of geb 44B 50 gr 5 Sept Chocolade 41 42 100 gr 5 Sept Gort 380 250 gr 5 Sept Honden en k br 6 IH 10 kg 31 Aug Jam 358 500 gr 5 Sept Kaas 367 368 389 100 gr 5 Sept Koffieaurrogaat 338 250 gr 5 Sept Melk 41At m 44A 3 A U SSept Melk 41B t m 44B 1 U SSept Petroleum EAkaart 02 2 L 31 Oct Peulvruchten 359 250 gr SSepl Pudding verm maizena 361 100 gr 5 Sept Rundvet 44 100 gr 113 pt Rijst 4 41 4 42 res 250 gr SSept Scheerzeep U SO gr SI Aug Suiker 357 1 kg SSept Suikerwerk 43 44 100 gr SSept Tabakskaart 44A 1 rants SSept Textiellc 3e lerte 41 t m 120 Textlelk 2e serie twhalve bon K Vleesch 44A 100 gr 5 Sep Vleesch 44B 50 gr 5 Sept Zeep 370 28 è 75 gr 30 Sept Zeep 370 45 gr huish 30 Sept Zeep M 28 4 75 gr 30 Sept Zeep 371 250 gr wasch of zeepp 30 Sept Zeep M waschp 250 gr waschyof zeepp 30 Sept Toiletzeep 75 gr 30 Sept Zeep 335 28 a 75 gr 30 Sept Wa sch en zeepp 336 250 gr 30 Sept Zeep L 250 gr wasch en zeepp en 28 II 75 gr zeep 30 Sept Toiletzeep L 75 gr 2 Sept RECHTSZAKEN DE DISTRIBUTIEDIEFSTAL TE BEVERWIJK Driemaal de doodstraf geëischt De Staatsanwalt bij bet Duitsche liooggerechtshóf heeft in dé zaak van het leeggeibofde distributiekantoor lu Beverwijk de volgende straffen geeischt 1 Levie de Groot Jood typograaf 2 J P Catoen monteur 3 Heiman Herman Meijer Joojl vbekoopman allen aangeklaagd wegens sabotage de doodstraf tegen nr 4 Albertu s van der Linden dagbladcolportear vijf jaar tuchthuis wegens medeplichtigheid tegetfftir 5 Johan Aldewereld half Jood slager atht jaar tuchthuis tegen nj 6 Gerrit Hendrik Rijke Meijer veekoopman en nr 7 Job C Fr Clement autobesttti rd r elk vier jaar tuchthuis tegen nr 8 Pieter Kroon boteren kaaswinkelier drie jaar tuchthuis tegen nr 9 Gijsbertus Piloo groentenhandelaar les jaar tuchthuis tegen nr 10 Salomon Canes Jood lompenhandelaar vief jaar tuciithuis nrs 4 t m 10 allen wegens overtreding der Kriegwirtscliaftsverordnung Tenslotte tegen nr 11 Mozes van Loggen coupeur drie jaar tuchthuis wegens medeplichtigheid Voor degenen die alleen voor over treding der Kriegswirtschaftsyerord nung terechtstaan tevens nog geldstraffen Nadat de tolk den eisch voor de verdachten en hunne verwanten had vertaald kregen d verdedigers gelegenheid voor hun pleidooien