Goudsche Courant, zaterdag 29 augustus 1942

ZATERDAG 29 AUGUSTUS i É n God en NoLdlot Hierover tpraekl Ds J J fiUSK€S na ftotteieMi ii fli op 3 September a s in de Sta Janskerk SHivoiidi T uur plaatsen vrij TENTOONSTELLING e BeninkehtswcK M b ta B a Ww i U m van tekentngen en dictaten doo leerlingen vu de TJUjS Technicum gedurende de Igelopen cursus vervaardigd Botiwkunde V e en Waterbouw Gewapend Beton Staalconstructie Machinebouw Motoren Vuégtuib bouw ook een deel v h zweefvliegtuig anwezig dooir leerlingen gemaakt Sche nL bouw en Electrotd hniek Vrije toegqng elke dag ook Zondag van 10 uur smorgml tot zonsondergang en wel tot an met Dooderdag S September IMS Inschrijving van nleuwo leerlingen tot en met Zaterdag 5 Sepi 1842 aan de Eendraoiitoatraat 73c Rotterdam Aanvang 7 Sept AdJ Dlr Ing E S PACEJKA wj tel 48J47 Dlr Ir B B DE REOT cl tel 36267 Maatij tot Bevord riv2 den Toonkunst AFDHLING GOUDA En MSTREKEN Gemengd Koor CAECILIA DIRIGENT NICO VERHOEP De repeti ies vangen weder aan Dinsdag t September Damcsleden acht uur heercnieden halt negen In studie wOrdt genomen Kerstoratorlnm van Job Vranken 1 Het lidmaatschap bedraagt ƒ 10 per jaar te voldoen in 4 termijnen van ƒ 2 50 of 10 term van ƒ 1 Entreegeld ƒ 2 50 Aanmelding nieuwe leden bij de bestuursledeÉ Mej Jo Revet Const Hiivgensstr 158 Mej Truus van Wofwegen Kleiweg 91 G Zanen Burg Martenssingel 68 of Dinsdagavond half acht in het i ppetitielol 8al Veemarktreslaurant t dedistriimtto DiitribuKc en da Hulsvrouw heat het Hal t avol tol van nuttige wenkep en leert U wot Op distributiagebied kon en wat nial kan Vroogt U het avan aonl Het Ii gratis verkrijgbaar bi den Economischan Voorl ichtlngsdian it Fmmapork 1 ta i Gravenhoga 5 SEPTEMBER 19412 CAFÉRESTAURANT TER GOUW JUBILEUM REPEPTIE op dan fe8ttdagTan2 30 SH BLtlKIRSSiNGEL 1 Dezen dag is de zaak voor het publiek gesloten CDM DIENT uw BELANG § uTm ZIE THANS ONZE Lingwriefabriek vraagt Groote sorteering flinke leermeisjes Lampekappen Kronen Schemerlampen Wcmdverlichting Ganglantaams 12 en van 1 30 5 30 uur Pttp ratraot 9 HYPOTHEEKBANK zoekt In verschillende provincieplaatsen CORRESPONDENTEN en AGENTEN kent onteMdak met goede relaties op het gebied van hypothecaire geldbelegging Serieuze reflectanten gelieven onder opgaaf van referentien te schrijven onder létt Q W D aan Nijgh en vtn Oitmar s Adv Bur Amsterdam C xüjiihjx OOSTNAVm 19 GOUDA TELIFOON 239S Gewaagd ooor direct voor werkgevers te Gouiia en Omgeving ninks nall dagmelalas di n U Hl n en werfcalera gereullneurde kantaerbediendan Itle das RijwielreparatielnriéiÜng labrjakaiiaraenasl Aanm zoo spoedig mogelijk bij de afd Vroiiwenbemlddellng v h Gewestelijk Arl eidsbureau Ciouda Turfmarkt 144 eiken werkdag van 9 U uur des Maandags en Vrijditgs bovendien van iq20 uur Gevr boeken d Haiuil aiondschool Ie tri 2e kl Br no 26 j5 bur d b ad 2 PERS KANO te koop gtvnigd Br no 2636 bui d b dd Administratief werk oor do a oi duien gevr Br no 2637 bur v ii blad HUWELUK Succesvoile bemiddeling alle rangen itanden en leeftijden Uitgebr relaties door geh Ned Inlicht schrift en mond Bur Holland Admiralengr 219 Amsterdam W Brengt Uw oude zinkon emmers teilen waschketels by y erhandel F ROND Pïn Zcugebtraal Gouda Ze worden weer als nieuw VOOR DE TOEKOMST van hen die Udierbaar zijn atri don Oflze Hailandsche jongens aan hel Oostfront Z4 teonsfl zich mannen van de daad an gaven ge hoor aan de rospstam van Europa om onze kultuur en Iwschaving ta verdedigen En wal doel U voor de loakomsl van hen dia U dierbaar zijn Kom kameraad schud die dwaze ooioordaalan van U at Hat gaal thans om ons volk om ons vaderland I Msld sU nog hadsn bi het Vrywlllige slet oan Nederland Koninginnegrachl 22 Oen Haag Reparaties aan alle soorten SPEtLGOED SPEELGOEDDOKTER Zeugestraat 86 Ie Goudsche Knnststoppage XJssellaan 84 herstelt alle schade aan Uw kleeding zooals mot brand enz Boek indenj D v Leeuwen Turfsingel 23 Het betereadres voor mbinden vanalle soorten boeken jaar gangen en muziek Te koop 1 RADIO zonder a lc4 te bevr Da Costakade 49 VRIJWILLIGER5LEGI0EN NEDERLAND Oatrouvd L PB Ipk VAM m Beer en Me rouw ttm Vlanrdingen éorfteo MhIiB voor de velt blaken nm belangstel mg by hun toweliik Midervonden Ovuderak B 232 A 3 Augufius 1942 eden n m de Heere ilolseling van om weg M onze diepe droef hetd onze lieve lorgMme Moeder Mevrouw ADRIANA I EEUWEN Weduwe van den Heer Leendwt Zydeman In dtn ouderdom van 70 jaar FR L ZIJDEMAN A K ZIJDEMAN Gouda 28 Aug 1942 Grraaf Horjiweg 74 a De ttraard bestp ling zal plaats hébiben Dinsdag 1 ijtptenrvber a s op de Algtm pne Bi gtalplaaU ie Guuda Vertrek m htt sttrfhuis te 12 uuf Voor de ta ri l e belangstelling hij on 5U jaug Huut lijkifrist m kaart of brief vpnii m t b oemtn of ónderazms en duor perswnhjk be oik bttui in H1 mede naii i r un e ifamil i on t n harlt iHl iii dtii k en luotc rkenU hjkhiki J FNGELBKFGTR C fcNGLLBRtOT Botlcrop Gouda 2Ü Aug 1 M2 IN8CHKUV1NG VAN NIFUWE LtïRLINGEM voor de Catethi atie ari de Remonstrantsch Gereform Cem op Woenadag 2 Sept as van 7 7 30 iiflr in het Remoubtranlenhuis Minderbrocdcrsteeg 6 of bij den Predikant Oosthaven 63 tel 3106 Onderwerpen Ie jaar Oude Testament Vcrhalttó 2e Jaar Nieuwe Éjptament Verhalenï 3e aar a Vreemde Gods diensten b Jezus Christus en zijn Evangelie 4e Jaar a Kerkgeschiedenis b Groyte figuren Se jaar Geloufs en Zedeleer Ambaéhtsscliool Oraal 1 lorisw g 38 CHran 1 Ootebsr 31 Maart iMCUlCifdh van leerlingen AvondNijverheids school Avond Praktljkcursusaen met opleidinc ge el Typografenciirsus Potlendraaien m boetseren en vormen maken Autogeen en electrisch lassen Êiirsis Landmachinist Donderdagav 3 Sept 7 8 u Vrlldagavond 4 Sept 7 8 uur De leerlingen van vprige laren nioetea zich opnieuw laten in Ambachtsschool ïHat l loriswig IK Cursii i VFV Cursus 1 Oct 31 Mei voot opleiding van iitt examen voor adspirant mnnieur V b V Icjr cursius sterk of zwakstroom 2c jr cursus monteur Denderdagav 3 Sepl 7 8 u Vrijdagavond 4 Sepl 8 u ZONDAGSSCHOLEN dar Nsii Har Gim taGoudi A s Zondag io Augystus vangen alle afdtflingen weder aan beafd Centrum indeOroenendaal afd Korte Akkeren in dt Westcrkcrk en de afd Kort Haarlem in de Kleine Kerk schrijven fiFT BESTUl R Oansiflstityyt WIM KOI tuHmarkl 120 Tal 3486 Vanaf heden inïchrijving van nieuwe leertingen Eerstbcginnenden en meer Aanvang der lessen SefStember Speciale clubs voor R K en holieren Vraagt vrijblijvend inlichtingen of prospectus Cirsis Priktijkdipliii InkliiiiiMinliiiiiilsm Q LASSEUR Leraar Boekhouden M O Krugerlaan 101 Gouda Aanmelden na 1 September BOEKHOUDEN Opleiding voor alle examens A O DE RUVTER Oouda Sophiastraot 36 Boskoop lelefoon 5 In S laar 125 geslaagden Gevraagd voor 2 personen EM BEST of ONBEM M of SlAliPKIiMEl M t labfNik vin knitMi Br no O 4909 bur van dit blad rWMBKBBTftlEB dtt Luft chu1s AianngeriHê tnnen ind t am MM Mk im 2 aiatfiber Utt H IIM Vkr itatt Ec vrai du liegt Datitrton I twai nuiigitigiui taaatl eiae Mmute zu horen sein Flndet der Probebetrieb aus beaonde en Orunden aieht statt so erfol neua Bekanuttiate Der Ortlich Luftscl utzieiter 19 2 Aanmelden 7 30 f ariln gez E A A LIEJlA Vrijz Prit Zindigssclml Alle afdeelingen beginnen weer op Zondag 6 September jQelegenheid tot inschrijving van nieuwe leerlingen op Vrijdag 4 September s avonds van 7 8 uur in het Rem huis Minderbreedersteeg rmouALum op Waaeaia ém I g aa t a bar Wtt EuUen de luohtbe dianningaitene om 14J8 Mu Ml wHm vaa pnaf ut vrerkiog worden gaatekL Itearbd zal het signaal 4uchtalann geëindigd eén iiinui gelijkmatige toon gegeven worden Voor het geval deie prottneming om bijzondere redenen niet zou doorgaan volgt voor het eerstvolgende proeralann een nieuwe beücendmakmg De Burgaroeester Plaatse4uk Luchtl schenningslei ftr get E A A UERA Flinke Dagdienstbfi 4e gevraagd Zondags vrij Mevrouw van Rhlfn van Becgealjzendootap 9B KENT UW EIGEN L MID LUISTERT NAAR OEN STREEKDAG WELKE Of ZONDAG M AUGUSTUS IHl VAN $ MIOOAGS 14 00 UUK TOT S AVONDS 21 4S UUK OVEU HILVenSUH I WOKDt UITGEZONDEN iNETPROGR tMMA VEttM LOT O K 14 00 Umburf UT etn JtMUmfmtê twlaljlot cé hm trealiproiamfitt uli i ifrakan 4o f Or Charltt Th wliuj 0 U OS Boaranlavan n r Maw In UmbMrg VffMrgd door Dirk vin tftn ïoepMrt 14 4S Kan LIm burffch Harmonla orkatt ipMlC 1S0O Van Hftê op Savanum Sajcn en llidjt uit da Piot tn Hldden Llmburd timtngeitcld door jm vtn Kheanan IS30 Gruf D f Marchand at d AneamboufV a raaltt ovtr Limburg n het nieuwe Europi n 40 HéC MadalÜk Orftael van Maattricht getft een Symphonie coneart 9 16 SO Limburg icha oud Stddcwipane specie gtwifd un d itedaa Venlo en Siturd Tsveni hoort U om datn Uié de kleeka becidcnrceki Zuid Limburg au NaaMricM emcn gesteld dojfr Dr Chirlet The riuen 1B00 Da Houwcre If n lu scerspel u t het m nwerkenl van door en van ftheeniitt nur gegevens vin den mljnwarkar Petan 19 OS mO Sportbcoatenmg In Limburg 19 IS Zomaravoo Carnaval In Vcnio hienan werkt om med Theo UdiA Mismin n iijn dantorkeit Pierra felle tn de Venlo ttngari Deie bonte avond wordt uitgeKondea vanuit het Concert gebouw O Print te Venlo 20 15 Llmburgare aan h t woord IntcrvlEwi met eentge Llmburgsche kunstemirt en met een a belangnika Llmburgen muilkaal una eengewevea door Benui v n DInteren 21 00 Mutihata voordracht door os4 Candel 21 30 Llmburgtcha taptoa geachreven door F G de Pauw u t Meutrichtt u te voeren door het Omroep Harmenle orkcst o 1 Plerra Bernard s ZOEK T ZONDAGMIDDAG EN AVOND TIJD OM T LUISTEREN DE STI EEKDAG WORDT VERZORGD DOOR DE NfDERlANDSCHE OMROEP Besloten Danscursussen Zondag 6 Ssptamhvr o panvang der laarcursusian in ds zaal van Hotel Central Markt inflang Z ug lraM lot 3 30 uur Speciale ursn voor prtvélesian 30 5 30 R K cursussen 5 jO 7 30 Eerstbeginnenden 8 tot 10 Meargsvordsrdsn Besloten Danscursussen t MaaiMiag Dlnfdafl We nsdag a Dondsrclagavwid SpMloi clubs voor Kpnt or n WMmIpanona n ILK cwrtifuan Inlichtingen en tnjchri ving voor bovenstaande cursusten dodali ks aan het pr v odrss KamamaHcsloat 46a OtHSoa O HOLTHUMSIN Ge f pl Donsfeeraar Wat heb ik daar een pleizier vanl dat Ik mijn fieti regelmatig T ddcaBdig laat opknoppen en ondoflioudaii bif N M VAN LEEUWEN BURG MARTENSSINGEL f 00 hoek IJssellaon Tel 3520 A Steeds een knappe betrouwbare Üchtloopende iiets DE KLEINTJES RUBRIEK v m KwartiBsrubnakl wordt opgenomen Dinsdags Donderdags en Zaterdags Tarief Betrekkingadvertenties 1 9 mM ƒ 0 22 elke 3 m M meer ƒ O 01 Andere aavertenties 1 9 m M ƒ 0 26 elke 3 m M meer ƒ 9 10 ailes by voonutbetaling Adver tenties onder nummer aan het bureau 10 cent verhoogmg Bewijsnuramer 5 cent extra Inzending den voorafgaanden dag Brieven kunnen worden afgehaald eiken werkdag van 9 6 uur Zaterdags alleeen van 9 1 uur Len werkplaatskacbel te koop gevraagd tevens een net meisje gevraagd Ed AnUieunis Ciouwe 192a Ter ruiling aangeboden STOFZUIGER 127 V voor een van 220 V Bod Straatweg 77 Bloemkoolpl en witte kool blapL andijviepl krotenpl bpruitkoolpl groencVoolpl gele avoyekoolpl knolraappl Sjhmeesche koolpl boerekoo roode koolplF ROMIJN Plaateweg 249 Reeuwyk Particulier vraagt Lederen beenbeschiemien Br 110 2651 ur v d blad MEISJE gevraagd van 8 1 uur Aanmelden iliefst na 7 uur Gravin Jacobastraat 30 Br met pr no 2687 l ur bid Nieawe rijwielbanden kunnen wy U zonder bon met leveren Wel kunnen wi den levensduur van Uw oude verlengen J C den Riet Radio en Rijwielhandel W Tombergstr 39 Tel 3697 NET MEISJE gevr halve dagen klein gezin Crabethstraat 42 Huis te koop geviaagd bewoner kan huurder bluven Br no 2691 bur v d blad EEN NETTE JONGEN Te koop BAKFIEXS retonaplein 2 gevraagd ben 16 jaaf Gouwe 192 a Gevraagd nette jonge Te kc op hefrenfiets O B Martenssingel 02 WERKSTER zoo mogelyk 3 of 3V4 d p w Zoutmanatiraat 41 Hand of trkpnaaimaeliine te koop gevraagd Br no 2646 bur v d blad Slaapkamer te haar met of zonder pension Ussellaan 102 Reunie Foyer Zaterdag v a 5 uur Zondag va 2 30 uur MUZIEK onder leiding van Jan Koopman Voor ieder toegankelijk Echtpaar r kinderen zoekt Gem Zit Siaapkamer mebCkeukenlje Br no 2600 buï V d blad j GEDEELTE VAN HOIS te B z a Tuindersknecht voorvast werk goed bekend metwitlof Br no 26 H bureauvan dit bladv j huur gevraagd üefsl met vrye keuken door twee Jonge menschen Br No 2663 bureau van dit blad Dame zoekt Zit Slupliiiiiir zindir pins Brieven met prijsopgaal onder no O 4920 bur van dit blad TE KOOP een kinderwagen v Delfts wieg en txix en oompl babyuitzet Adres Vosmanstraat 32 Lefst na 7 uur Voor gloeilampen en lampekappen naar De Loodgieter Walestraat 12 Ontvangen nesten schalen kannen e a plateel De kleine Winst N Haven 17 Te koop aangeboden V Bergen IJzend ompark 7 een handmangel l eiken boekenkast 2 open boekenk Gevraagd NET MEISJE voor heele dagen voor winkel en huip 1 d huishouding Westhaven 35 TE KOOP een pitrieten wieg met bedje en kussentje en een kinderstoel Te bevr Weth Venteweg 194 H Gevraagd vnj gem Zrr SLAAPKAMER gebr v keuken met aansluiting v distr radio nabij station Br no 2701 bur v d blad Te koop KLEINE BASCULE Karnemelksloot 9 DAGMEISJE GEVRAAGD van 8 5 uur Mevr NIENHUIS Oost Haven S3 Te koop Heerenrqwiel toto toestel 4e Kade 104 Gevraagd een net dai eis e met ben 16 jaar Weth Venteweg H 106 Aanm na 8 uur Ta koop aangeboden Markies breed 1 70 m uitval 1 50 m W de Wit Ie Kade 6 Zond met te bevr Te koop gevraagd Kinderwagen en Babyuitzet Alles in goeden staat Br m prije onder no 2 7 tf bur bid Te koop gevraagd Kinderledikant en wandel vwaipn In goeden staat Br iet prysop onder No 2708 ir van dit blad aagd nette ko ganger fcet iiuiieluk verkeer Br no 2654 bureau van dit blad Gevraagd fUNKE DIENSTBODE voor dag of dag en nacht Onder de Boompjes 22 Gevraagd wegens teletrslelling iet linstmeisje voor de morgenurea Moleawerf 3a Otvraagd rUMKE OAaOIENSTBODE niet beneden 18 jaar Goed looa Mevi i jole Joubert straat 122 Net Middenstandsmeisje pim 16 jaar eenigszins sportiet ZOEKT DITO VRIENDIN Br DO O 4921 bur v d blad evraagd HET MEISJE in gezin van 2 pers P O zelfst k w en koken van 6 30 5 uur Zondags vrij Aanmelden N M Engelbrecht Martenssingel 99 tus chen 7 en S uur Fabriekskantoor vraagt FLINKE uflli lieiieiile man cji 17 jaar Br no Q 4910 bur van dit blad F m van Limborgh Bodegr straatweg 68 post Reeuwijk zoekt een volwassen DIENSTBODE voor dag en nacht Nette FIETSJONGEN gevraagd Hoog loon Scharleman s Vischhandel L Tiendeweg 75 Oouda Oevraagd op een klein Handelskantoor een JONaSTI BEDIENDE Eigenhandig geschreven brieven met vermelding genoten onderwijs opleiding vorige werUuing onder no G 4931 bureau van dit blad Dame b b b fa zoekt per 15 Sept of later een gam alt taapkamar met pension str w en ruime kasten liefst omg station Beslist P Q en geen beroepspension Br no O 4893 bur V d blad Dame vraagt per I October niime ongemeiib XIT an SLAAPKAMER Rrieven mei prijsopgave oUdtr na Q 4883 bureau v d bUd b m£f MEUBELMAKERI JONBi tERO It 17 Goudl J V d Prins HendrikstJ GEVRAAGD nette leerlingen voor beter genre Kiaderjurken len iingen Om in het vak opgclei te worden AanmeldenI4INGMONT1 Peperstraat Te huur env oemeub zit en slaapkamer stroomend water ea kuokge legenheid vrije etag ceniruia stad Gouwe 6 1 Attentie Hiermede vtstigeii wij Ü aandacht op onze gemoderniéeerd Kapsalons Ruime aparte salons voor dames en heeren CoirecN vakkundige bediening Beleefd aanbevelenil J tie Jong Dames en Heerenkaiip Waal Haven 16 Talafj 273 ANTON COf PS Droflst Wiidstratt 31 Voetpoeder Voetzalf Touristenste n tagaa daariattf Voet ba dia Metten Waar is Mijnheer Zijn scheei pbofl wisselen die 31 Auf ttiM llltUllNl QtStiMVM 21 Ma gaai n van Parfumerieën en Toiif benoodigdheden