Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1942

7 31 Augustus 1942 i NIEUWSBLAD VÓÓR GÓUDi EN OMSTREKEN g No 21025 X OUDSCHE eÓUKSFIT BVMiai HABKT 81 TKLKW VU r Mrek eiilii U M Cbefredieteur V TIETER Gowl WP J kÉt K A T aa Bftufi ttifi r Mi = j Wf V i Tf Hingen bij Helingrad doorbroken Hevige gevechten op Nieuw Guinea Toestand der geallieerden wordt slechter Nieuwe Joponsche landingen r InMilne Beai Duitschland gevlogen Lukraak en ver verspreid n eergeworpen brand en brisantbommen veroorzaakten slechts orbelargrijke schade Ermele vyandelilke vlieg uigen drongen tol boven Groot Berlijn door Zij werden door het goed gerichte afweervuur nog voor het verspemngsgebied gedwongen om op groote hoogte te vliegen en wierpen slechts erkele brand en brisantbommen zonder te mikken op d buitenwijken dei stad De aangerichte schade is gennf Hetrfiffensiet bij Rzjef De mis ukkmg var het Sovjet offensief bij Rzjef woid door de Volkisctier Beobachter behande d m haar beteekenis voor de oxertf5ê sectoren var t front H Ma i schiijft o a Alle b twenngen der bolsewieken ovei eorr ge hagde dooibraak zijn onjuist Het fiont IS gesloten en de aanvalskrathl van den viiard steeds meer verlamd De uuwe king van dit offensief op de andere sectoren zal geheel andeia zijn dan men te Moskou had gedacht Uit offensief aldus het blad is niet het resultaa van een grootscheepschen s la e iselien op et geweest maar een wanhoopsdaad die ot eiken prijs een tegenwicht had moeten scheppen Bui tengev oon hooge verliezen aan menschen en mate leel zijn de gevolgen van deze kiampachtige reflexbewegmg geweest Geen bolsjewistische doorbraak bij Rzjef In dezen sector 1572 tanks vernield vliegtuigen en werd talrijk materieel door het Duitsche afweervuur en de aanvallen van de Duitsche luchtmacht vej nield De MToedige verhezen van derl vijand ijn buitengewoon hoog Ten Ruiden van t Ljdogameer verloor de vijand bij nieuwe vergeefsche aanvallen 21 tanks In deu af i eloHpeii nacht hebben bols e istis clie bominenweipeis dtc op groote hoogte stormgs luchten ondernciintn boven Nooid Oost Duitsthland Dooi liikiaak Vceigeworpen bommen ontstond op enkele plaatsen geunge schade In Noord Af ilia weixlei doo Duitsche en I aliaaniche jachtvliegtuigen en door luchtdoelartiUei e twaalf Bii sche vliegtuigen reeigeschoter Ii het reegebied van El Daba weid eer Brit sche torpedojager door bomtreffers zwaar beschadigd Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben ten Zuiden van Koifoe een Britsehe duiliboot tot binken gebracht Tijdens vluchten van Britsche formaties boven de bezette gebieden m het Westen werden gistet n m luchtgevechten vi f vijandelijke vhegtuiger zonder eigen verhezen neergeschoten In den sti ijd tegen Groot Brittannie vielen Duitsche vliegtuigen oveidag indus rieele en ravitaiUeenngsmstallaties m Zuid en Oos Engeland alsmede schepen aan de Engelsche Kanaalkuüt aan Een Bi itsch koopvaardijschip van 5000 brt en eefi convooivaartuigi werden door voltreffers t it zinken gebracht Een ander convoolvaartuig rt opperbevel van de Du t che i maakt dd 30 Adgustus M Zuiden van flen benedenloop liJlien Koeban nikken Duitsche en Ij Lidische troepen ondanks sterk I S jk verzet In bet moeilijke ter Sjiet jebied van Stalingrad braken IktaitK divisies en snelle ormaties IJJl terke strijdkrachten van de IT jipaebt gesteund door krachtig ikte stellingen Heen en drongen üvige gevechten diep in het Jdyke verdedigingssysteem binli lMl Zuiduesten van Kaluga wer fu ieii v aanvallen van terke l ljelijke formaties infanterie en IHiiJjeslaeeii By Rijef trachtte de lliklivok gisteren door sterke strijdijgtdiiai in den strijd te werpen het I tiMt l doorbreken Met medewerking Ini 4 luchtmacht werden aanvallen I lub io een tegenaanval afgeslagen I let la den bolsjewistlschen troepen I N li il K O Kzjef reeds een maand I Wrti oadaiiks den massalen inzet van iMWlKn en materieel ter sterkte van ctot vjjf leger niet gelukt het Mbehe front te i mAettr fie terI itmiiiut van den Tijuid staat tactisch iMftveratief in eeaige verhouding tot I tl km hierbij toegebrachte verliezen I n MCiischen en materieel Alle bc wiw van de belsjewisten over een l iïn de doorbraak zijn onjuist Het Mil gesloten terwijl de aanvalsI kiMU van den vijand meer en meer t Sedert den dertigsten Juli I in deze gevechten 1572 bol je ke tanks stukgeschoten deel M vUegtulgformaties en formaties IkMiwUrtillerie van de luchtmacht I taridl of in gevechten van zeer um vernietigd S47 vliegtuigen I HWteKhoten bij 25 eigen verloren VALSCHERMTROEPEN TEGEN INDISCH VOLKKSSTAM Uu Londen wordt emeld De Daily Mirror meldt dat voor de eers e maal in de geschiedenis van Indie Britsche valschermtroepen gebruikt zijn tegen een Indiaclie volksstam aan de Britsch Itidische Noord Westeluke giens waai een gebied mo t worden geduiveld De actie was gericht tegen de stam der Hurs De Junglewonmgen der Hurs werden ir brand ges oken en iiitgerookt Troepen gevangenen znn voor militaire gerechten gebracht die doodvonnissen geveld hebben bleef zwaar beschadigd hggen Bolsjewistische vliegtuigen EUROPEESCHE SPORTtONFERENTIE IN MüNCHEN Naai te Muftchen bekend fs geworden zal van 19 tot 23 September a s aldaar een Europeesche sportconferentie worden gehouden boven Duit chland Van Duitsche mili aiie zijde wordt rog medegedeeld Bol jewis ische bommenwerpeis hebben ir den nao op Zondag boven Oost en Nooid N M bon 44 ijkend dat voor de periode van 1 tot en met JO September 1142 op bon no 17 hondi a VAOeRUA DSCI WAA CS J t M 0 TB S I CSWIjW Lr Oe BRUGGE HEUOEN Poli goon Sej m Wtma In Duitschland Allen helWaede om de zegenrijke opbi engst van den akker in te halen fOrbts Hodatid Nederlandsche Vruwilligers bU de SS PK S FritzStapf ViUiMleiidamsche tisbockeyspelers W s ed Moolenijzer hebben een 01 toch door Nederland gemaakt schaats fPoIy ooTi ffo Fcn stelling van het Italiaansche a£weergeschut op een eiland m het Oosten van de Middellandsche Zee Orbis Luce HolUmd J fde Biy Dorp te Rotterdam is dezer dagen een gnoekallje t nu reeds met zijn moeder over de weide draaft P9 V0Oon Ho ÏM ler rd voor fcrrecu Ind IPS 3t De toestand in liet Zuidwesten van Nieuw Gmnea wordt slechter voor de feKeallieerden zoo luidt een bericht vaq het hoofdkwartier van generaal Mac Arthur te Melbourne Onder besrher ming van vrij sterke znrsiriidkrachten aldus gaat het bericM elder is het den Japanners gelukt yrsterkingen in de Milnebaai aan land te zetten waar op het oogenblik hevige gevechten worden gevoerd De laatste Japansche nnding IS niet tijdig ontdekt Derhalve konden tegenmaatregelen eerst te laat worden genomen De aAmmikaan che bommenwerpersjT verschenen eerst toen de Japansrhef troepen reeds aan land waren gebracht Het bericht uit het hoofdkwartier Van Mac rthur spreekt de vrees uit dat de Japan ners zich in het Zuidwesten van Nieuw Guinea een positie kunnen verschaften die niet zonder beteekenis voor de gebeurtenissen op de Salomonseilanden zal zyn Naar de Britsche behchj endiens uit het geallieerde hoofdkwartier meldt heeft de officieele woordvoerder aldaar verklaard dat een aantal Japansche oorlogsschepen Zaterdag avond j e Milne baai is bmnengeloopen Naar de woordvoerder mededeelde bestaat in mogelykheid van nieuwe Japansche landingen in de Milne baai wanneer de weersomstandigheden niet gunstiger worden Anders s te vree zen dat de militaire toestand in dit gebied slechter wordt De woordvqeidei voegde daaraan rc g toe da de Japanners m het gebied van Lae en Salamaua het initiatief hebben ter band genomen tegen de vooruitgeschoven tellingen der geallieeiden en over de geheeie Imie tot den aanval zijn overgegaan Volgens een ander bericht van den Bntschen berichtendienst moet sedert tier dagen in het Zuidoosten van Nieuw Guirca een hevige rimboeslag woeden De striid van de Australische troepen met de Japanners neemt m hevghed toe De Japan ei lebben hun beste rimboestrijdeis m den strijd ge iracht In een bericht uit Svdnev waai sChuwt de Butsche beiiclitei dienst toi eer orgepas opMmisn e ten aai zien van de gevechte tegen de 1 args op ieuw Guipea a i laiu ge Tre Japan ene stnjdk ach en Hiraide over de Salomonseilanden do Jap lu hp D vvooiü ociaer vanmi re kajiitein Hiraiut htcU b c del he den onihutd ovei en iw tejen si ig ba de Sa ouionseuana He aoel van de tweede AniciiKaai che oCi e zoo zeide hij was cm ver steikTlten te brengen i aar ae Airc nkaai che troepen die op de ciandtn Toe agi en Guadalcai ar ge ar d warer De Japanrers vie cn ae Amer kaan che vlootformatie die na uen eersten slag bi de Salomonsei anden van nieuwe eenheden voorzien was ten Oosten van de eilandengroep aan De strijd werd iioofdzakelijk gevoerd tussehen de vièderzijdsche vfiegkamp chspen vanwaar de vliegtuigen voor den aanval opstegen Ondanks de Japansche ovtrwiinmg en het afa aar van het vijandelijke offensief mag men n et denken dal de operaties m deze wateren zijn atgeloopen De Amer kanen PE TENTOONS MIL LING HERLEVEND NEDERLA ID Door ir Mussert geopend In het gelmuvv Zuilenstraat 8 te Utrecht is Zaterdagmiddag de tentoon stelling Herleyend Nedeiland een keuze uit de verzameling Schuilenburg officieel geopend De expositie zal geduiende vier achtereenvolgende weken geopend bliiven Een gioot aantal genoodigden zoowel Du tsche als Nedeilandsche gasten woonden de openingsplechtigheid bij Deze werd verricht door den leider van de NSB ir A A Mussert Het begroetingswoord werd uitgespraken door Max Blokzijl waarnemend leider van de hoofdafdeeling pers en propaganda der NSB n waarnemend hoofd van de afdeeling f actieve propaganda van het departement van Volksvoorlicl ting en Kunsten Spr zeide dat hij ni t voornemens was een uiteenzetting van het kaïakter van deze tentoonstelling te zullen geven omdat hu zeide daartoe met de bevoegdheid te bezitten Immers een groot deel vfin de afgeloopen strijdjaren had spr in Duitschland door gebracht zoodat hem daarvan zeer veel uiteraard ontgaan is Ook het organiseeren van deze tentoonstelling bracht vele moeilijkheden met ztch mede Spr bracht dank aan den burgemeester van Utrecht die deze zaal voor dit doel beschikbaar heeft gesteld 1 hebben op de efa iden Toelagi en Guadalcanar meer San 10 000 man geland die op het oogenblik volkoiflen ijn afgesneden doch stellig door de V r Stïften niet m den stftek zullen worden gciaten Nieuwe aanvallen van de Ver Staten zui ir echter pieCKs zoo eindigen als de eerste en tweede Siag bil dff Sa omonspilandcn Het vewlient bi ondere aandacht zoo vervogde Hiraide dat de Ver Staten ondanks de reeds geleden groote verlit zen aan vuegkampschcptn en vliegtuigen weer nieuwe vi egkampschepen geriskeerd hebben In de wateren om de Salomonseilanden ei m de Koraa zee zoo besloot Hiraid zijn op het oogenblik verschil lende acties San den gang vaa over het Jqparsche volk te zijner tijd zal wolden ingelicht Aan de maatregelen van de Amenkaansche regecring vall reeds te zier dat de vijard een stryd voert op leven en dood Britsch Australlsche landingspoging mislukt De Britsch Austr lische poging om een kleine landingsafdeelmg ondfer bescherming der duisternis piet een duikl oot op Nieuw Bnttannie aan land te zetten om guerilla operaties te t éginnen is volkomen mVslukt meldt het DNB De duikboot werd tol zinken gebracht en de landingstroep gevangen genomen door de Japapsche marme De vijand had een krachtigen komegolfzender bij zich om in contact te blijven met het vijandelijke hoofdkwartil Boter tïf vet oi Gedurende het tijdvla c van 1 tot en met 12 Septembek 1942 éeeft elke der met 44 gemerkte bonnen van de boterkaart en retkaart recht op het koopen van 1251 gram boter Zij die gedurende hel tiji vak van 12 tot en met 15 Augultus 1942 de bonnen 44 bij den slagei hebben ingeleverd ontvangen gedurende bovengenoemd tiidvak per bon 100 giam rundvet Generatoran hraciet en baggerturf GiJute dt het tiidvak vél 1 Sep t n ler 1 I42 to en met 30 èepten her 1412 geien de met de woo dei gene ratör anthraciet Ie penode goraei kte bonnen lecljt op het koopen van een hecto iter max 75 kg aithraciet nootjes IV of V terwiil gedurende hetzelfde tüdvak de met de woorden genei atorturf 9e periode gemerkt bonnen recht geven op het koopen van 30 stuks baggerturf Honden en kattenbrood op bon 17 He t Rijkbbuieau voor de voedselvooiziening m ouilogstijd maakt be Met een sober woord zette de heer Schuiknburg vervolgens het karakter van de expositie uiteen Zij geeft een beeld van n m de afgeloopen jaren gevoerdesn striid Spr oiacht hulde n de heiden d e in dezen strijd voor het nationaalsociaiiome zijn gevallen Ai e aanwezigen herdachten staande oe gevallenen Het opening wool d werd gesproken dooi den leider van de NSB ir A A Musb sL die er aan herinnerde dat er vele dineen m het leven ziin die alechti yboT korten tud van waarde zi n Da iom stdde spr de viaag of deze tentoonstelling van blijvende waaidefwas of dat zn over tien jaren reedsyvveer vergeten zou zitn Wi bctIc v pr op het oogenblik een revolutie die zelfs de groote Fransche i evolutie oveitieft Vele malen leeS in de gegeschicdenis heeft Europa zich moeten bescheimen omdat het ging om het zijn of niet zijn van Europa Ook m deze tijden woirdt Europa bedreigd door een gevaar hel grootste van alle tilden ihet bolsjewisme Spr 4 eide dat met het fascisme hel nat socialisme ab oluut noodig is voor het behoud van Europa Dit feit is van beteekenis ze fs oolffiog o er enkele equw on Daarom zullen de figuren van Adolf Hitler en MussoUni in de geschiedenis blijven voortleven zoolang e een Europa zal bestaan OrtS als nationaal =ocialis ten verheugt het dal wij daartoel een klem aandieel kunnen bijdragen Spi herinnerde aaa den stnjd van het nationaal socialisme welke in Duitsch lanïl begon in het Jaar 1919 toen Duitschland in diepe ellende was gedompeld De strijd m Nederland begon elf jaar geleden toen Neder and Roosevelt houdt geheime conferentie OVER HET TWEEDE FRONT Naar uA Washinjilon wordt geijield heeft Roosevelt mét zun haast mili taire en burgerlijke medewerkers c ei geheime bespreking gevoerd Aai deze bespreking hebben o a deelgenomen admiraal Leahy generaal Marshall admiraal King generaal Arnold en Harry Hopkins Hoewel officieel mets over de besprekingen i medegedeeld is men ia peiskungen van meening dat het vraagstuk van et tweede front uitvoejig besproken is DE ONLUSTEN IN INDIK De c 01 respondent van de Daily Herald meldt uit New Delhi aan ijn blad het volgende Sedert het u tbreken der onlusteam Indie neb ik door het land gereisS Hierbij hèb ik willen vaststellen ofde kra htsirspanningen van Indie voorden oorlog van de ongehoorzaamheitecampagnc der Congrespartij te lydeiiheeft Dit is wel het geval en voortibestaat het gevaar dat de storing vaide Indische oorlogsproductie steedsgrooter wordt Reeds v or de zittingvan h t Al Indisch Congres zoaschrijft hij verder bestonden er overal m Indie dpor de Conerespartij georganiseerde schttduwcomite s d evanaf de arrestïtfie van Gandhi enztjn medew erkers in actie moestenkomen Vooits meldt d orrespondent dat men zieh geenszins mag verbeelden dat met cle andere arrestaties de doodsteek IS toegebracht aan den vrijheidsstrijd van de Indiërs Integendeel de kloof tusschéri Indiërs en Engeland wordt steeds grooter Hoe eer d krachtsinspanningen van Indie b r den oorlog te lijden hebben van de ongehoorzaam neidscampagne blijkt uit de vele berichten over beschadig regeenngseigendom dat door opstandelingen IS aangevallen en vemiejd De sabotage schimt beslist niet het werk te zijn van op zichzelf staande onruststokers doch naar de regeenng van Madras onlangs in een fommanique duidelijk heeft verklaard het stelselmatige gev olg te zijn van de door de Congresparti getroffen maatregelen van de voederkaartt n voor volgens dezc fde normen als voor d voorafgaaide periode hondenbruod wordt beschikbaai geste d Op bon r3 17 van dt voaderkaai voor hondei brood tgroep k woidt ooi bovengenoemde per ode i k4 kattenbiood beschikbsai gesteld Na 30 September i t42 zi n de bonnen no 17 vin vcinit de kaïrtcn oi geldig Zi mogen naden me men worden aaif inomen De pieuwe ScheeizecplHin Gfduierae lot tiidvak lan 1 S pttmbei tu e met M Dec mbei l M2 geeft de 11 e M gtneikte bon der texiu kiat DA vveike is uit e 4jeikt aai rnannei en jongens van 15 jaar en üudei reel t op he 1 oopen van 45 gi scheei7eep n e eer velzuut gehalte van 75 a 80 pet Vooi zoovel de v rktnei nf g verpakkipger vai 50 giam m vooriaid heeli mag ij deze mwei koopen tégeit in ortvang tremirg van bovengenoemden bon Vooils kaïj men op bedoelden bon ok een po of een tube scheeicieme koopen vooi zoover deze rog vootladig znn weUaiend was Tli ii s na f If jaiir zwoegen bevinden wii ons m denzeltden toestand ais Duitsohland m 1919 Wtmneei w i in ons pogen zullen slagen zal dat v or een belangrijk deel te danken zim aan de hulp van onze Duitsche kaï ieiaden Wii willeen t li k en beho rliik onze p icht doen om voor ons volk a eer een p aat in de geschiedenis te veroveren r Ten slotte bracht spr den heer en meviouw SchuilenbuEg dank voor het prachtige werk niet omdat de heer Schuilenbuig de ecnige is die dit wem kan doen maar omdat hi de eenige is geweest de het heeft gedaan Velen zijn er begonnen doch niemand heeft het werk weten te voltooien Ook deze expositie heeft haar bliivende waaide Hierna verklaarde ir Muisert de tentoonstelling voor geopend waarna de aanwezigen een rondgang maakten An w WK ww n cv KW èo x en fWöOK Zon op 6 49 onder 20 30 Maan op 23 35 onder 13 54 Men is verplicht ie verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten een haii uur na zons S onderg9ng ontstoken worden K til J