Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1942

MAANDAG 31 AUGUSTUS VRAAGT TOEZENDING VAN 1 GRAHS BROCHURES OUTRENT Het Nèderlandsch ArbelcIsfront W mmniïxm D lieerN Hoiid$k 25 jaar kerkzanger BABmUIKK HOUHCIIfO OP BCCTTIE Gisterni as de heer N Houdijk 2S iaar keorlMl van bet zangkoor van de O U Vrouw Hemelvdartkerk aar aen Kteiwea ï üe Ift Houdi k al die jaren trouw op z i pos tol hel koor ge weert raaar hij Btkleedt ook al wie jaren de functie van secretaris Uit de koorleden was een comité gekozen dat aan den dag een feeate Ejk karakter heeft gegeven De plechtige Hooifnii was te half elf Er werd ezonger de Klusa Cantate Domino Catitieum Novum van Bicinio Refice Ka de Hoogmis werd gciongert Ave Verum CorpuS van W A Mozart De middags werd m Central receptie gehouden Er waren bloemstukken van het langoor en van familie en kinderen waardoor de zaai een feestelijk aanzien had gekregen Deken J F A Bots was de eerste die den jubilans met leer hartelijke woorden tMq r9k Daarna voerden het woord 1 heer Jac P Dessing als vicsvoorzitter van het zangkoor en de heer F J Forsthüvel namens het fees comité Als cadeau van de zanger werd den jubilaris een mooi schilderatuk in lijst aangeboden De heer Houdijk was er erg me in in ziin schik en hij bedankte ookjj jen die hadden medegewerkt dezertC3l ig orverpfeteliiï te maken Ter receptie kwamen het kerkbestuur en afgevaardigden van de l eide andrre koren van de Gouwe en de Korte Ak keren Ook hadden verschillende paro chianen var hun belangstellHig en medeleven bliik pegeven en zii die niet aanwezig konden zjn hadden een waardeerend schrijven gezonden EXAMEN ORKESTDIRIGENT Bij het m Amsterdam gehouden examen uitgaande van dCP Bond van orkestdingenten in Nederland slaagde de heer Gijsb Nieiiwland dirigent van de Goudschc Orkest Vereenigmg Van de candidaten behaalde alleen de heer Nieuwland het diploma Voor het theoretisch gedeelte genoot de heer Nieuwland zijn opleiding bij J H Bessclaar voor het practisch gedeelte bij Ed Flipse dirigent van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest Uitspraken van den ICantonrechter i In de zitUnfi van het kantongerecht in de aigeloopen week zl n veroordeeld wegens üet iilet vertüouea van het persoonsfoewii A H te Stolwuk f 1 50 subs 1 w t C J te Gouda 2 90 tubs ld h U de V Papendreeht 1 i subs 2 d h W B Gouda f 1 aubs d h het doop aanbrengen van veranderingen Jln l et tieTsoonsbewtja J A H te Woerdei lO subs 4 d h het rtlden met een rijwiel zonder bel J W van Seh te Gouda f 1 uba 1 d h F C S N te Gouda f 1 EUbs 1 d h het r den met een rijwiel zonder goede voorverlichting B W de L d B te Ammerstol teruggave ouders zonder to p van atraf het riïdcn met een rtjwiel zonder goede voor en achterverlichting P B te Reeuwtlk 3 subs 2 d h en r2 subs ld h J 6ch te Gouda f 3 subs 2d h en f 2 uhe d h W B te Gouda 13 subs 2 d li enf2 subs ld h M Z te S olunk fa suoê d h en 12 uba 1 d h het rijden met een rgwiel over een gedeelte van den openbaren weg welke voor een bepaalde richting was afgesloten J V te Gouda f 2 50 subs ld h J G M D te Gouda tl subs 1 d h het rtlden met een rtjwiel over voor wiel Ttjders afgesloten weg J W te Rotterdam 2 5 subs ld h Wt i W te Kétwijk aan 2ee f 2 JO subs 1 d h het niet tijdig doen kenbaar maken van verandering van richting N A N te Gouda 2 subs 1 d h A C Ie Waddinxveen f 3 subs 2dh CMS TdLte Gouda t 2 Bubs 1 d h H F L te Gouda f 3 subs 3 d h J van S te Gouda f 1 50 subs 1 w t het plaatsen vaD een motorrijtuig op het VereenigiBfspunt van twee openbare wegen C J J D terNoordwiJk f9 subs 2 d h het Tilden met een wagen waariut een hooivork stak B Sch te Zevenhuizen 1 10 subs 4 d h iemand op den bagagedrager doen vervoeren C de BI te Zegveld f 1 50 subs 1 d h G R te Gouda 1 50 subs 1 d h het leiden van een paard zittende op een rywiel W van B te Oudewater terugg ouders z toep v straf het plaatsen van een rijwiel langs den trottoirband op den hoek van een straat A A B te Boskoop f 1 50 subs 1 d h het rich wederrechteliik doen toeëigencn van gras H V te Waddinxveen 7 50 subs 3 d h het uit baldadigheid üooien van steenen naar openstaande vensters C den H te Gouda berisping het rtjden zonder ri1l ewhs D M van H te Ouderkerk a d IJssel f3 subs 2 d h het niet wertoonen van een itvïevuld werkboekle M V të Bergschenhoek f5 50 subs d h niet goed verduisteren D S te Gouda f5 subs I d h het niet verschijnen bij een tuchtbescher isVniingsoefeninc P N te Wafldinxveen f5 subs 2 d h na II uur in de ooenhicht opgehouden P L B e Gouda f 5 subs 5 d h het visschen met een nnoekdreg C M te VGravenhage vrijspraak zich in een tokahteit als bedoeld tn art 103 2 lid der alg nol verord Gouda begeven venE Cll B t Gouda berlspihe I C V te Gouda I erlsptng J M B te Osuda berisping het verkoonen van melk met een te gerlne vetgehalteP D St te Berkenwoude f 10 subs 4 d h Rootdredaeteur 1 G ejrstera Rotterdam Chet redaetcur voor Gouda en Omstreken f Tleltr Gouda VerantwoardeltJk voor ds sdvartentlst b AkksrsdHk te RotterdW Dlt eetster NV RMunlamicb Nlsuwsblad Bottsrdam B j f 11 AAR ANNEER Tkalia Thet r Met den bdm geboren met Jef Bruyninck Aanvang 8 15 uur Rcnnie Bioscoop Een prigineele ontknoopirg met Magda Schneider Paul Ken p en Hans Sohnker Aanvang 8 15 uur SalMuwtarc Bloscoa lUuaia met Brigitte Horney en Johan Heesters Aanvang 8 15 uur t tni Sept 7 30 uar W l m SakMWbnrg Opvoering Stoop s variétérevue Het laatste nieuws met Guus Brox en veertig anderen 3 Sept T mr Hnt Jaaakarfc Bijlandere kerkdienst spreker ds J J Buskes uit Rotterdam over God en noodlot DISTRIBUTIE BESCHEIDEN Afbilen aanvraagformulierea achoenenboBnen Mè M ea 1 3 4J aar Dipirikatle tataar Afhalen aanvraagformulier ter verkrygmg van een achoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag S Donderdag V X IJ Z DitreikiBg van levenaniddelea kaarten eni T IB 4 Sept 9 3 12 en 1 3D 4 3 aar Distributiekantear Uitreiking van levensmiddelenkaar en aardappelenkurten tabak sigaretten en versnéperingenkaarten op den datum die op de thans in gebruik zijnde bonkaarten voor levensmiddelen is afgestempeld APOTHEKERSDIEN8T Steeds geopend des nachts alleenyoor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Maandagenda September De weinige plaatsruimte Iaat niet meer toe in onze rubriek Wat waar wanneer bijeenkomsten cursusavonden ztttmgsuren enz te vermelden die Onveranderd regelmatig op yas e ti iden wekelnks om de veertie dageii óf maandeUiks worden gehcuden Tn deze rubriek kunnen alleen nu en dan vastgestelde vergaderingen voorstellingen uitvoeringen enz worden opgenomen Evenwel zullen vAi ten rfieve der lezers de periodiek bijeenkomsten en dergelijke eenmaal per maand aan den vooravond van de nieuwe maand publiceeren He zijn voor Seotember Dap eJnks behalve Zondags 10 12 30 en 1 30 5 uur Ga thuiskapel Tentooi istelling van prenten van oud ïouda Dagelijks behalve Zondags 10 12 30 en 1 30 4 uur gebouw De Moriaar openstelling pupermuséum Eerste Vrijdag 9 uur Geboöw Gerneenteliike eeneeskundige en ge7ondheidsd enst Soierin straat 113 Kostelooze koepokinentm en hermenting Eerste en derde Maandag 7 uur Gebouw G meenteli ke Geneeskundiee n Geïondheid dien t Spieringstr 113me i che sportkeuring Elke Dinsdag 7 8 30 uur Spiegelstraat 113 Zitting Igemeen liureau VOO beoepskeuze Elke Djns g Veemarktrestaurant Hepelitie gemengd koor Toonkunst Caecilia 8 uur dames 8 30 uur heeren Elke Woe isdag 10 12 uur Nieuwe haven 308Zitting ruilbureau voor kirfierschoenen Elke Woensdag 10 12 en 2 4 uur Stadhuis Zitting adviesbu eau Moeder en Kind van NederI Volksdienst Elke Woensdag 7 34 t Ned Geref Gemeente Spreekbct ds Joh van Welben Elke Woensdag 8 uur Daniël Cursus E H B O Elke Donderdag 7 30 u Vrije Evaneelisehe Gemeente Bijbellezing en bfdttond Elke Donderdag 7 30 uur Leger de5 WeilsHeiligingsdienst leidster J v dVeen Elke Vrijdag 8 uur Reunie Spreekbeurt voorganger A Broekhuizen voor Vrye Apostolische Gemeente ATHLETIEK OM DE PROVINCIALE TITELS Dc Rnijter wint op de 5000 M Zaterdag e T Zondag M on ip de Nenytobaan te Rotterdam de ZuidHollandsche kampioenschappen verweckt Van de leden van Vires et Celeritas zegevierde Adr de Ruyter in het nummer 5O0O m in 16 min 36 8 sec bij de dames werd S v d Meer derde op de 100 m m 12 6 sec Tevens plaals e zij zich derde bij Het verspringen met 4 98 M De Achilles leden J de Jong en D Heij bezetten op de 1500 m hardlot ieh na feilen onderlingen stri id ao 3de en 4de plaats in den goeden tijd van 4 min 21 6 sec Uit m ger tUd i JIB GOOMCBE coiMuuar WBLDDE H IS IAAR GEMEDEN Uit den gemeenteraad Tot hulpondefwyzeres aan de openbaie burgeschool voor meisjes wordt tienoenMl mej m r Vashiia BI JAAR GELEIWN De Staatscourant b vat de tatiitidc der drankwet over het tijdvak vm 1 Januari tot 31 December 1891 H t geheel aantal vergunnuigen en het totaal van de voor de verdunningen betaalde prijzon was voor wat de plaatsen onzer omgeving uetreft Gouda 142 vergunningen met ƒ 5256 87 vergunningsrecht Ammerstol S ƒ IIS BergAmbacht 0 J 225 Btrkenv oude 6 ƒ 120 Bodegraven 17 ƒ 550 Boskoop 14 ƒ 340 Gouderak 8 ƒ 160 Haastrecht 7 ƒ 2 7 5Ü Hekendorp 3 70 Moe capeHe 2 ƒ 40 Moordrecht 12 ƒ 370 Nieuwerkerk a d IJssel 7 ƒ 187 50 Ouderkerk a d IJssel 8 ƒ 190 Oudewat 21 ƒ 753 75 Reeuwijk H ƒ 318 75 Schoonhoven 28 ƒ 736 25 Stolwijk 14 ƒ 310 Vlist 1 ƒ 22 50 Waddinxveen 23 ƒ 535 Zevenhuizen 9 ƒ 235 t5 JAAR GELEDEN De gemeentM aad ia in spoedvergadering bijeengekomen m verband met het overlvjden van den burgemeester dert heer R L Martens Terwijl ie leden van den read zi4h van hunne zetels hadden verheven hield de als voorzitter optredende lo bur geméester de heer A J IJsselslijn Azn een toespraak Zoo is aldus herdacht hij den heer Martens zijn geheele leven ten bate van onze gemeenschap geweest welbestced en met volle gebruik van zijn groote g ven van verstand zijn degelijke kennis zijn uitgebreide studie der genweptewetgeving Hij was een magistraat in den besteft zin van het wcÉrd De heer Van Galen slc t zich namens den raad bij deze woorden aan De vergadering werd hierna als teeken van rouw gesloten Velen ambtenaren in dienst der gemeente vertegenwoordigers van mstellingen ëh colleges en vrienden zijn heden opgegaan naar Utrecht om op de Nieuwe Begraafplaats het stoffelijk hulsel van burgemeester Martens aan de aarde toe te vertrouwen In de hal verwijlde ienige oogenblikken hel stoffelijk ovèrscïiot te midden van hen met wie hij had gewerkt zijn gansche leven lang Bloemen dekten de baar enkele slechtp op uitdrukkehik verzoek van de gemeente ïouda het garnizoen en van de bevo king van hei vluchtoord Aan de groeve we rd niet gesproken De heer A JCeller uit sGraven hage bracht namens de familie dank aa i allen die aan den niverledene de léatste eer hebben bewezen VOETBAL Goudsche elftallen houden g enercile repetitie r VLOT SPELLETJE VAN GOUDA PÜna alle Joudsche N V B elftallen hc iiben den laatsten Zbndag voor de competitie benut om nog eens te oefenen öoutja deed dat in een ttiuiswedstrijd tegen vermaas De róod witten brachten het volgende elftaMn t veld C erritsen doel v d Wint fen JNoorlander achter Rietveld S It en Honkoop midden Baas jioÉpelenburg Hommels ReVet en Multeim voor Zoo op t oog geen sterke ploeg de verwachtingen waren niet hoog gespannen maar wat viel dat mee Iik t begin was Overmaas wel iets sterker doch de zöo zwak geachte Goudsch verdediging weerde zich met v d Winden aan t hoofd zoo resoluut dat Gerritsen er vrijwel niet J@w te pas Hoefde te kon n ïeleideli kwam ocA de rest op reef de verdedigend spelende middenhnie waarin Scholten uitblink en Rietveld zich zijn plaats volkotticn waard toonde slaagde erin ook den aanval op gang te brengeft en toen l p de heele machine gesmeerd Keurifte verrassende aanvallen werden onde nomen waartiij tevens een behoorlijka productiviteit aan den dag werd gelegd Dat 9is juist wat Overmaas te kqrt kwam bij de ook wel talrijke Rotterdamsche aanvallen werd vaak mooi en aardig gecombineerd maar errassing zit er niet m en van proauctiviteit was ook geen sprake Zoo won Giouda met 4 O Ook 0J4 A en G S V winnen In de ontmoeting O N A R V C ontbraik aan beide kanten de kunst om doelpunten te maken Bovendien was het ee n wedstrijd zonder tempo Het elftal der Hagenaars vormde nog het beste geheel en combineerde ook niet onvra dlenstelyk Bij de rood zwarten rammelde het in de versohillende linies rog wel een beetje en hoewel gewonnen werd met 2 1 schonk het optreden nog weinig bevrediging O N A speelde in de volgende opstelling Flier doel Vatk en Ker ergen achter v d Spelt Spruyt en Sterk midden de Kog v d Berg v d Broek Brandse en Blesheuvel voor l C HOOFTSTR lao AMSTEHDAM iZ I Ook G S V hield generale repetitie echter met een sterk gehavende ploeg die buia tegen Manmit ala volgt aan trad J den Riet doel Slaman en Dijk achter Starreveld v Harten enKcre midden F J uvel letjn J deJong P Nuvelsteijn Leeflanfc en La ktrveld voor Het was een aardige geIgkopgaande kamp waarin Martmithet beste samenspel liet zien maarG S V het me t productief was endaardoor met 4 3 de ovetwinniög mde wacht sleepte wal m de gegevenomstandigheden een verdienstelijkeprestatie is en de verwachting wektdat de groen witten die in den aanvang der competitie nog niet volledigkunnen uitkomen over goede reservesbeschikken Olympia geklopt Olympia was het eenige elftal dat buitenshuis oefende en ook het eenige die met won ja zelfs gedecideerd met 6 1 geklopt werd door tmar tegenstander B M T Hoewel m aanmerking gen Hnen moet worden dat de gastheeren een klasse hooger spelen wekt dit r itaat toch den schyn dat Olympia Li tu r voorhoede iemand die doelptinten kan maken noodig heeft De aanwinst die de kun t verstaat Maaskant speelde nu spil en bovendien staat ten opzichte van zijn medeepelen voor de competitie nog niets vast Dt opstelling van Olympia was Hofwegen doel Jue en Kriege achter Endenburg Maaskant en Oudenaarden midden Hooimtyer Mallon Duys v Zutptien en Breeman voor De uitslagen aji de verdere gisteren gespeelde vriendschappelijke wedstrijden luiden Jouda Il U vermaas II 2 4 CJiouda Hl Haastrecht 3 2 DNA II R V C II 3 2 GëC Il Stolwijk 0 8 BMT III Olythpia ni 1 8 ExcelsKirveteranén Olympia veteranen 3 3 JUNIORENCOMPETITIE Goada A kampioen De uitslagen van de Zaterdag voor de juniorencompetitie van de Aideeling Gouda gespeeld wedstryden luiden 7 3 0 3 5 8 Afdeeling A GSV a Gouda b Jodar B iys a Gouda a Afdeeling B Groep 1 Jodar Boys b O N A d Glnep 2 Schoonhoven a Ammerstolschc S V a Bergambacht a Lekkerkerk a In Afdeeling A heeft ook dit faai Gouda a het kampioenschap behaa Er rest nu nog één beslissing groep 2 van afdeeling B waar h0 tusscKen LekkerkeWi a enl O N A c gaat WIELRENNEN HOFSTEDE NEGENDE IN DEN BOSCH In het Zondag m s Hertogenbosch verredei veemarktcriterium over 125 K M eindigde bij de profs en onaifhankelyken de Goudsche renner j Hofstede als negende BILJARTEN Bekerwedstr d Den Haag Ter Gou w GOU91 ENAARS LEIDEN MET 22 10 Gjsteren epeeifle de biljartvereeniging Ter CJouw in de bi jartzaal Odeon jn Den Haag het eerste gedeelte van den wedstrijd met de s Gravenhaagsche Biljartclub Zij werd begroet door den voorzitter van de sGravenhaagsche die tevens den kolossalen beker toonde die door zijn club vooT deze ontmoeting besdiikbaar was gesteld Winnaar van dezen fraaien prij is de vereeniging dié hem driemaal achtereen of vijf maal in het geheel wint De jouwènaars hebben niet onverdienstelijk gespeeld Topprestaties v er den er niet geleverd maar toch wistenönzei Etadgenooten 11 van de 16 partijen te winnen en konden dus tevreden naar huis terugkeeren Zonddg 20 Septerniber zullen de Hagenaars de gasten zijn van Ter Gouw De volledige uitslagen zijn car h s m m p Lammers 150 25 5 17 2 De Wit 79 11 3 1 O De Boer 72 9 2 40 O Schouten 100 16 3 33 2 De Wit 90 13 2 54 2 Van de Jagt 132 16 3 77 O Soeiers 80 18 2 50 2 Jansen 48 8 1 43 O Schouten 64 8 2 06 O Mul 75 12 2 41 2 Both 50 S 1 16 2 Brouwer 43 6 1 00 O Van Vhet 120 18 3 42 2 Lammen 144 23 4 11 O Mr Loos 107 15 3 96 O Havenstein 16S 28 6 11 2 4 10 1 77 3 83 Schoutenn Soeters Van Vhet IW IS 4 13 2 Vanda Wl 1 13 ja O Both SO 1 31 2 B Wer 46 6 1 23 O Mr Loos ie2 16 4 06 O BoMioveo im as 7 20 2 Jansen O 11 2 00 2 Mul 62 10 1 73 o Bxmntkf fm 146 O Brouwer M 1 56 2 Dr Koetsma 180 25 5 14 21 Ravestein 165 21 4 42 01 Dr Koetsma 127 31 3 73 O Bokhoven 180 16 S 9 2 Stand 22 10 voor ta d mm SCHAKEN Goudsche Schaakkring WADDINXVEEN ONGESLAGEN KAMriOEN Voor de clubcompetitie 1941 1942 van den Gotidschen Schaakkrmg resteerde nog steeds de partij P Rogge veen W v Vuuren uit den wedstryd Messemaker I Waddinxveen Deze party is thans in remise geëindigd waardoor de uitslag S 4 voor Waddinxveen geworden is Waddinxveen heeft hiermede ongeslagen het kampioenschap behaald De eindstand luide Waddinxveen 6 6 0 0 6 D OZ 6 3 2 14 Messenmaker I 6 2 2 2 3 Messenker II 6 2 2 2 3 Messenmaker III 6 2 O 4 2 A SC Gouda 16 12 3 2 A S C Gouda II 6 O 2 4 1 Om de persoonlijke kampioenschappen De voorwedstrgden in de eerste klasse voor het persoonlijk kampioenschap ZIJD beëindigd Ie klasse A Balt A de Jong J H van der Horst 1 0 De stand is thans A Bruggeman 3 3 0 0 3 B A de Jong 3 2 0 12 H Meyer 3 0 12 ïJ V d Horst 3 0 12 4 Ie klasse B F V d Caay 3 3 O O 3 W de Jong 3 1 1 1 l 4 P F Oomen 3 10 2 1 P Lafeber 3 0 12 4 Ie klasse C F Eynwachtter J MNaerebout 1 0 Hier ia de eindstand W van Vuuren 4 3 1 O 3 sTiRook 4 3 0 0 3 J J Jager 2 1 1 2 I s F Eyn achten 4 10 3 1 J M Naerebout 4 10 3 1 Hierdoor zullen thans de heer A Bruggeman F van der Caay en W van Vuuren met den titelhouder den heer P Roggeveen en den heer A Rietdnk om het kampioenschap 1942 moeten kampen Van de heeren B A de Jong W de Jong en T Rook zal de sterkste nunrmer twee als zesde deelnemen In de 2e klasêe A werd nag de volgende partü gespeeld M Novak J E Revet 1 0 Hierdoor 7ijn de heeren M Novak en K vai der Gaarden als eersten geëindigd m deze groep met belden 4 punten urt vuf wedstrijden Zij zullen met de heeren G Sterenborg en J Tol om het kampioenschap van de 2e klasse spelen Measemaker In de 7e ronde voor den zomerbekerwedstnjd van Messemaker won de heer A Rietdijk zijn afgebroken partij tegen den heer C van Twigt na een spannend torene mdspel Hierdoor valt de heer C van Twigt eveneens uit De stand na de 7e ronde is H Meyer 7 6 O 1 A Rietdijk 7 5 2 O t A Bruggeman 7 5 1 1 5 4 Voor de verliezersronde zijn de volgende partijen gespeeld J H v d Harst M LsïerVeld 0 4 A Vente A H Kuhk 0 1 71 1 thans 3 rondpn gespeeld voor dezen wedstrijd Van de 19 spe ei s 7ijn er nu 11 uitgevallen zoodat er thans nog 8 spelers mededingen naar de Euweplaquette en wel de heeren J C Revet M Lakeirvrld W Boswinkel A H Kulik Clir Boot A Vents J H V d Harst en B A da Mink Ondragelijke Tenuwpijnefi MwTMW P Hun Ik ben blij dat ik T w advertentie heb gelezen want ik leed aan hevige zenuwpijnen Ik kon geen enkele nacht slapen I Tot mijn groote vreugde hebben mij de Ovaaltjes buitengewoon goed geholpen Ik ben nu weer een gezonde opgewekte Trlncral Agei scbap lassMUu fl 113 AnsterdftM ZOET ROGGEBROOD GEBR TEN HOEVE ROTTiERDAM TtL 3843 r M HA C E 3331 0 PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop GEVALLEN VAN rARATTPHCj In deze gemeente komen enkele vallen van paintyphus Vixir in band hiermedel waarschuwt de gemeeslcr de blrgery tegen hei ken van slootwater ongekookte het eten van ongew asschen fruit l mede het zwemmen in de sluoten GEVONDIN VOORWERPEN Gevonden Jangen broek 7ilvestalen duimstok en sli uteltje fietsslot Inlichtingen politieb jrca j GELD EN AARDAPPELEN ONTVREEMD Een boomkwMker deed b j de litie aangfite van diefstal van tr drag aan geld asmede yan een i aardappelen H Vermoeden a as iemand te Alplwn a d Rijn er iets meer van zou wettn Bij ir steld onderzoek bekende verd zich aan deze Witen te hebben sdi dig gemaakt CERnFICAA fl EERSTE KLASa De afd rozcntommissie van oe i eeniging BoMnen Plantende tieeft aan den heer P Boer bzn certificaat eerste klasse tuegek voor een sport van üorus Rij Orleanagroep VOORZITTERtrOMOLOClSt HE VERERNIGING In de vacature lontstaaii vngt ns l edanken van den lieer A P v an IB als voorzitter van de verc nr voor Boskoopsclte culturen iponi gifiche vereeniging geko en de H J Grootendorst COÖP VEREENIGING DE BOSKOÜPSCHi VEILING 29 Aug R Ken per bos Bna 23 35 et Dorua Rijkes 50Pechtold 46 64 et Hen Pou 20 48 et Florex J 70 a i Bouché 81 et Oryige Tnu i ph 76 et Rosalajpia 3 72 et Batte imes 50 70 t Que M 35 40 cl igust NoacK 10 1 40 Hadiey 1 107 Diverstu per boe Clem iti Men Coultre 1 10 id Prins Htndrin T et ld Durandi 15 26 et Ulies 1 1 20 Aselepias 9 14 et BONDSDIPLOMA NED ZWEM EN REDDINGSBUND de examej van ttet voor h dames stem en diploma lik C Vanwege de afd Battoop lai Ned Zwem en I dingsbond Zaterdagmiddaft in het Zu der ter verknj Geslaagd ind Xdmen ia en M Groe ICC vr van Beek m Je dames N van der w den Tooren J Loef en BURGEILUkE STAAND Overleden Pietel Vuijk 64 j Ondertrouwd Pelgrim ll lst en Neliy Pauwli na Mesman 20 J Gouderak GYMNASTIEK UITVOEBING Goed werk van THO R en 0 Ï Zaterdagavond gaf de gym vereeniging T H O R in samenwe met O K K uit Ouderkerk s i op het land van den heer f Heuvel een openluchtuitviering O R stond onder leiding van de ren P de Bruin en J v d Heuvji O K K ondei deta Heer H P i Eerst werdert er hi dernislooper de jeugdgroepen afcewerkt wa het gyrhnastbclid deelte ecn vang nam El web v er het zeer goed welk t z n gegeie melding verdient o a de bondsoei van het Ned Gynina tiek erborudoor O K K met alle groepen te werd uitgevoerd Ook het n rekslok heeren van THOK goede gymnastiek i an het P den avond sprak de rH i T HO R eenige pj opag woorden DE RENAUTO Roman van J KÖNIG 4 Nadruk verboden HOOFDSTUK XXII Den volgenden morjièn werd een nieuwe cliéDt bij mr Weyhein aangediend Blse was verwonderd ove de haast waarmee hiar anders soo droge chel hem tegemoet kwam en hem naar ziin spr kksmer tiracht ZU zat voor baar r irijfmarhine en darh er over t ui etfi nieuw mkUint zou uuetteo l e nieuwe bezoeker was een lange slanke man zeer elegant gekleed ui een lichtgrijs zomercostuum Zün voorlioofd was hoog en een beetje te ern g ig voor het jongensachtige gezicht erst zag liij Else niet maar m de deur van mr Weyhems kamer staande lag h haarden maakte een buiging Het gesprèk iyan de beide heeren duurde zeer léi k De stem van haar chef klonk tot liaar door maar het was hetzelfde onduidelijke gebrom van lederen dag Zij luisterde er niet naar Zij had besloten het lint te vernieuwen MIdlen in haar werk ver f heen opeens mr Weybern en nep baar voor een dictaat Kan juffrouw May niet komen ielzy en liet haar vuile handen zien Neen neen weerde mr Weyhemaf Wasch uw handen en kom Zijn stem klonk ongeduldig Hij wilde de elegante juffrouw May niet in itjn kamer hebben Hij kende den nistigen invloed welke van juffrouw Corvin uitging en hij schatte zijn kalme secretaresse zeer noog Else nam haar sctirijfblolc en slo q naar het hoekje achter mr Weybemsschrijftafel De vreemde leer keekvoortdurend naar haar terwijl bi tijn gesprek met den advocaat voortzetteTot El e vc ring jei mijnheer Wejrbero j u Oe ander ook Ja ik wU hier in de omgevingblijven en een kleine bezitting koopen MÜn goederen zijn zoo voordeelig verpacht en het jachthuis op Bulleritz isop den duur te klem voor mU Ik hebiets op bet oog dat als geknipt voormij schijnt te zijn Een klein kasteeltje met groote landerijen Ik wil stallen laten zetlen en paarden fokken natuurlijk in bescheiden omvang Else s oogen glansden Zij zag de paarden al in de weiden zij zag Ze galoppeeren Heerlijk was dat Alstublieft juffrouw Corvin neemtu op zei mijnheer Weyhern roog Hiermede wordt een aanJ l ht mgeliend tegen manheer Hoe hiet de man VOD Erdmannsdort en waar woont hij Else schrok zoo dat haar potlood uit haar hand viel ZU bukte zich om het op te rapen Dus dit was mynheer von Erdmannsdort en hij was gekomen om Peter aan te klagen Nu was het ongeluk er dat Manfred gisteren voorspeld had Peter zou geen goede politiegetuigfnis krijgen In Hennhausen zouden zij niet iemand aannemen die wagcis van vreemde menschen te pletter reed Peter zou de tietrekking niet krijgen De Iwide heeren letten niet op de stenotypiatc Zi sprakeo over Peters naam I 1 Weet Je zeker dal Flamm heet vroeg de advoca J Natuurlijk antwoordde mannsdort zoekend m welke voor hem lagen komt in de verslagen voor ryder op een Imperator j dige Pfeil de jongste die andere die met een lmpe gelukt IS beet Peter Flamm Imperator wordt nog K eb die IS met meer gestart beweren dat dc au j terus ctrokken hebben goeden ryder hebbei 1 ÏUI1M 1