Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1942

MAANDAG 31 AUGUSTUS 1942 Bim en Bom de flegn atieken 1942 WS HUg d biu I S tboii fcl I N SI arti dit Uchu KI A SE 1 11 vet leriüeuti f n tui sekei Rijk IS HE 1 h f vüi N ei t n gin 1 t nioith de hen r ILING Brarcll 50 78 et Poulsa t Jule nip 52Buitertll 50 70 et et I Mar O t Ea k iO3 i l V 6 IS Mtvr 1 rik 7M hes 100 ZHEia D xa d sb nd 11 7u deibad verkr igiH laagci ZIJ ex in en 1 t roenl k I n VI n d rWil Irf ef en Sol aap ef ERINO en OK gyninasti nwnwe d IJS ering van do I pen d 1 g g rkcnrk a d IJsseL pgUHOUtKE STAND Qel iren Teui AAiMH I van J A Km Ju C Mta roawd liir ai vM M l 1 Alida uMVi Aniöiie van Vianen 3 0Or Ht BEVOLKING v mi BotterdanilP Snel van Ge VerlToVl Ij a Huysn W l l H 9 Huyi L van Vliet vanloen van Roten gezin C C AmmerGoudsrmansKool naar RoO n Roosen JIJPt G Huyuaaos nur Roosendaal fc de Bruin naar Rotterdam L gun naar Gouda nK HBEB r I V d WEELE NBKHT AFSCHEID lMf IKt hoofd ir vcabare sdMol Kori op 1 SeptenbM hoopt de r P I V d Weele hoofd der open itn lagere sthool afsoheid te nemen vHi kinderen personeel en autorit tdi daar hij wegens het bereiken va jia pen KM gereehtigdgi iec tud de kBoo gaat verlaten y De heer d Wêèlt w d in 188 i teCol nsplWf ZWgebién en bezochtdl nornfiulclyiokte Middelburg Nahet behaAj an Jle onderwfi er ikieitond hil achtereenvolgens te Bruini Hal weeit en Poortvliel Hiernavolgde 7iilkJenoeniing tot hoofd f e diool Ie Wesen Nieuwkei k en vernlfcns te HMlten bt 1930 kwam hiik onze gemeente Hier heeft de heeii i Weele zich doen kennen aU eenuitstekend paedagoog terwijl ook he wreenmngsleven vele jaren zijn be lanptelling had Hij is een dfer opnchters v n de vereeniging fiejfen hl sverplegmit p Door un uitgebreide kenniMon hij tien met ra d en daat biist n Oudewater BUnS ERMAKELUKHEDEN or HET OASPLEIN VaB morgen t t en met Zaterdag zal te itm plaatse ep bescheiden schaal knmU worden ehooden Op het GasiWniijn eerugi vermakelijkheden geSmds 1813 ia hier geen Vermis Schoonhoven BEZET POLO TOVRNOOI WdhiMeerde lege V n S V H Bt Scboonhovensche iwem en polo h Zaterdagmiddag onder groote riling eeiistflrk be et polo tour w f ftcuden ukanan deelnamen de nttUasser S V M HiUegersberg en t idi klasserdinas Rotterdam en tR utrecht V H werd ge S rd winnaarlDe uitslagen waren tt I P C S V H 1 5 Maas ftltlLï 3 mm 8 z en p c n G z c tii j i voBmAU WfadschBiJpeh wed tniden van l Schoonisven Hillegersberg Schoonhoven 11 Hillegersberg II BMIIEIUND W ep akn boschbezitters IBANBHODT BESCHIKBAAR TE STEtXEN jj li Toorkomen dat m dezen gVg brandstofschaarste het in de Ij Mnweiige doode hout dat labrand geschikt is verloren J o t de productiecommisi aris ï Mn bosehbotfw en de houtteelt y mt beroep op alle boschïr o i zooveel mogelyk de 22z geleg eid te stellen S bosscBto te verzame 3 e voeren Hiervoor zou WDkkelverguoningen kunnen uitgereikt die den houder t ï cht geven op bepaalde Mm iÉTü doode bggende j ïamelcn jJJVjw hbezitteM wordt boveniJJ zooveel mogelijk hel ImZ tobbMi toe te staan aantZr deze in belangryke mate dragen om in de behoefte jj M out te voorzienIfc heigenaren die bereidlifc PkkelveTgunningen te verIjf wortt verzocht hiervan voor fa mededeeling te doen fc 5 P o uc iecommi8 aris voor IftïjT te Utredht onder opgave k jj SJWnieenten waarbinnen hun TSp s elgê aren ifn t ito5 ken man het be JlSr fl het Hm SJ iognita nuwtregalcii Bekendmaking AAMGVmiHnCSSBM Elf IXttIXUtTAAL De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlaijdsche gebied en de com raiaBTie generaal oor Financien en Economische Zaken hebben d d 31 Augustus de volgende bekendmakmc uitaevaardt0d Op grond van de paragrafen 3 en 6 der BMtaalTerordening no 7 lM2 wordt bepaald dat de eigenaar of hsit dor van melkbussen en Ifttermela a l ki den lin van paragraaf 1 onder 5 en IS der td Ma terdeniag de genoemde vaorwerpCB fot uitciÉKIk IB Sept 1942 MJ e JBitungsIw fl pal iH a aU Niivarhdd Cwel vaa Brhndtlaan tt te I GravMyMCe schriftelijk djent aan it gavea De aangifte v n melkbuJien moet bev dten I aantel 2 inhoud m liters 3 a4re van dm pe soon die aangiftedoet De aangifle van lettenaetaM moet lievatten l gewicnt m kg 2 aoort 8 plaat waar liet mi taal wordt bewaard 4 adrar van den persoon die aangif te doet De aangifte moet bevatten aocmrel nieuwe aS gebruikte zich al of niet m gebruik bevindende aoowel bruikbare als onbruikbare mede tot verkoop of tot ievaring bestemde meUcbmten en lettennetaal Aangegeven dienen mede te worden aOe nielkbusaen en lettermetaal uiterh k tot n Sept 1942 verkregen Deze bekendmaking wffldt m de dagbladen afgekondigd Zg treedt 1 September 1942 m werking VASTSTELLING VAN ARBEIDSVOORWAABDEN Blvken de Staatscoivant van 27 dexè heeft het College van rijksbc middelaars een regeling van loonen en andere arbeiu voorw aarden in het binnenbeurtvaartbeaiijf vaatgesteW Deze regeUng geldt voor varend personeel en voor walpersoneel dit laatste met uitzondering van de chauffeurs op Uindiensten voor wie de loon en vacantieregelmg voor erknemer in liet beroepsgoederenvervoer van 27 Mei J 1 van toepassing is Voor het varend personeel is een diensttijd vaa 00 uur per weeK vastgesteld Voor de bepaling van het loon der VI erknemers zullen de ondeme mmgen door het college van rijlubemiddelaars in 3 klassen worden ingedeeM Zoowel voor volwassenen als jeug digen ziin loonen vastgesteld Voor overwerk en dienst op Zon dIgen wardt extra betaald Voor het walpeisoneel bedraagt de arbeidsduur 55 uur per weelc De loonen voor volwassenen en jeugdiger zjia vastgesteld oaar 3 klassen over eenkomsUg de in de regeling opgeno men gemeetitekla e indeeUng ook hier wordt voor ovtrwerk en voor arbeid op Zondagen een extra Vergoedmg vastgesteld Ten ïlo te is bepaald dat alle iiSerk nemers per aar een vacantle van 6 dagen zullen genietai De legeling gaat m op 1 November IMl KeiveHndestric en meKinnehtingbedrijf Blqkens de Staatscovjrant heeft het College van rijksbemiddclaars een aantal beschikkingen gepubliceerd houdende regeiingen van loonen n andere arbe voorwaafden voor Öe zuivelindustrie en het melkinrichtingliedrijf De regeling voor de zuivelindustrie tiestaat uit een mantelregeling waarin in hoofdzaak sociale loepalingen zijn opgenomen en een 6 tal gewestelijke regelingen waarin de loonen voor het geheele land worden vastgesteld Daarnaast stelt de rcgehng voor het melkinpchtingbednjt de loonen en sociale bepalingen voor het geheele land Vast lp i e regelmg voor de zuivelindustrie worden de werknemers ingedeeld in 3 categorieën vakarbeiders geoefen en en ongeschooldeA terwijl de gewestelijke regeüngea voor iedere tUtvt n retknemen een loon bepalen volgens een gemeenteklateemdeehng Bq vergelijlung van de verschillende gewesten onderling blijkt dat gezien pok het aantal loonen voor iedere caterogie werlmemers 5 loonklassen zijn yastges eld Ge Mseerd op het loonpeil van de eategorie geoefenden ra de zuive uidnstne worden de loonen m het melk nnchtingbedrijf bepaald voor l et binnenpersoneel echter met een gemeente mdeeling in 4 klassen terwgJ voor de melkbezorgers rekening wordt gehouden met voor de ondernemingen vastgestelde melkprijzen De melkitirichtingen die ten aanzien van hun melkventes in de 4e gcmecnteklasse uden vallen dus de kleinste geme i en vaUen zoowel ten aanzien van hun melkl ezorge als ten aanzioi van hun binnenpersoneel onder de regeling voot de zuivelmdustrie Naast een regehng van de loonen der werknemers bevatten beide i egehngen bepalingen oifltrent emolumenten vacantie kort verzuim en een uitvoerige regeling voor ziekte en ongevallen Van belai is eveneenal de bepaling dat in ondernemingen waar geen of geen voldoende pensioen of gelijkwaardige andere regeling bestaat het loon voor gehuwde en ongehuwde werknemers per week resp f2 en fl meer zal moeten bedragen dan het m de regeling vastgestelde loon B de regeUngen treden in werkmg met ingang van 14 September 1942 terwöl de pensioenliepahngen op 1 November 1942 in zullen gaan Electroiecliaiaek bedrqf en ceatraie verwamingsbedrijf Blijkens de Staatscourant van Ï8 dezer heeft liet College van njksljenuddelaars een regeling van loonen en andere artieidsvoorwaarden in het electro technisdi bedrijf en m het centrale verwarmingsbedrijf vastgesteld Volgens eerstgenoemde regeling zijn de werknemers mgedeeld in eerste monteurs monteurs hulpmonteurs en leerhngen Tusschen deie werknemers zal en zekere geta Isvertaoudimt or den m acht genomen De gemeenten in Nederiand zijn ingedeeld in 6 klasseiv Vpor Ieder dier klassen is een loon bepaald dat voor eerste monteurs varieert van ïj rt tot SS et en voor monteur van 70 et tot 49 et Bij de regehng van loonen en arbeidsvoorwaarden m het enttale verwarmbigsbedrijt zgn de werknemoa ingedeeld m eerste monteurs monteurs liulpmonteuis en aankomende monteurs en leerlingen Ook hier iSySen getalaverhoudmg vastge steid Er zijn 5 gemeenteklassen In deze gemeenteklassen varieert het loon voor eerste monteurs van 76 et tot It et en voor monteurs van S et tot SSet Voor het overige bevatten 4e bride regelingen bepalingen tietreffende arbeidsduur en extra lietallng bu overwerk lietaUng van reis en verblijfkpsten dooriïctaling van loon tijdens z g kort verzuim bu ziekte en over christelijke feestdagen en eemge bijzondere verphchtmgen van werkgevers en werknemers In de regeling voor het elcctrotechni ch bedrijf is bovendien een ploegentoeslag vastgesteld De Iwrknemers zullen per jaar 6 dagen vacantie gemeten De regelingen gaan in op 1 September Kappersbedriit Blijkens de staatscourant van 28 dezer heeft het College van ryksbemiddelaars het verzoek tot algemeen verbindend verklarend der collectieve arbeidsovereenkomst voor het kappersbedruf op formeelen grond afgewezen doch m de plaats hiervan een regehng van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in het kappers en postiche hediyf vastges eld Bij deze regeUng zyn de werknemers verdeeld m leerlingen aankomende bedienden tweede en eerste toedienden Voor het heerenkappers en dameskappersbedrijf zijn voor ieder dezer groepen loonen vastgesteld Daartoe zullen de kapjoerszaken in 4 groepen worden ingedeeld oveieenkomstig de 4 tariefgroepen die door het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart zullen worden goedgekeurd of vastgesteld De weekloonen exclusief verval i edragen voor tweede bediende vanaf het tweede jaar ƒ 8 50 a ƒ 11 50 indien zu in het bezit zqn vaa een schooldip oma ƒ 11 h ƒ 14 voor eerste bMUende stijgen deze loonen tot ƒ 18r a ƒ 25 daarna zal bo endien provisie wonden genoten Per jaar zal gedurende 6 dagen vacantie worden gegeven De loonbepalingen zullen in werking treden zoodra de te nemen beschikking betreffende de mdeeling der kapperszaken in tariefgroepen in wer king zal treden De omeiige bepalingen gaan in op Maandag 7 September 1942 H EDEROM BONNEN lKWENDEL IN BRABANT Na de groote bonnen affaire te OsR lA verband waarmede meer dan 100 personen werden aangehoudeh is de politie thans in Brabant opnieuw een bonnenhandel van uitgebreiden pmvang op het spoor gekomen Te Spoordonk gemeente Oirschot heeft de marechaussee na een uil e breid onderzoek een Iwnnenhandel ontmaskerd viiparin talrijke pcr onen waaronder vele boerenvrouwen betrok ken blijken te zl n Deze kochten de bonnen op bij boeren ep onbemiddelde gezinnen waarna de distnbutiel e chei den in de steden verder werden verhandeld Voor vele duizenden guldens IS er op deze wijre Omgezet Alle per ïonen die bu deze handel betrokken zijn zijn in arrest gesteld NDEDWE BURGEMEESTER VAN ASSEN De Rijkscommissans voor het bezette Nederlandsche gebied heeft den tnirgemeester van Zuidwolde Harms Boeleos onder gelijktijdig eervol ontslag uit deze functie benoemd tot burgemeester vaa Assen NKDW VAST TARIEP VOOR PAKIES NAAK DVITSCHLANO Op het oogcnblik wordt voor het verzenden van pakjes naar Duitsch land het protectoraat Bohemen en Moravië en hel gcneraalgouvernemcnt tot en het 50C gram 25 cent en boven 500 gram tot en met ICOO gram 40 ct nt betaald Met ingang van 1 Septeml er zal het thans geideijde tanef opgeheven worden en voor Ik pakje zondei onder scheid van gewicht tot en met de grens van 1000 ram een bedrag van ƒ 0 30 berekend worden Pakjes mogen niet zwaarder zijn dan lOOO gram en moeten in ongesloten zakjes doosjes of losse omslagen verpakt zijn Zij mofien geeri stukken Iwvatten welke het karakter hebb n van een biiefwisscling o er zaken van actueelen of persoon li j en aard PRUS VAN GASOLIE GEWUZIGB Op 1 Septeniber wordt de gasolie prijs voor veriiruikers verhoogd Het Itgt echter in de bedoeling aan verbruikers van gasolie voor de kustvaart de internationale binnenscheepvaart op den Rijn en de kust en zeeviEscherij binnenkort een restitutie te verleenen welke gelijk zal zijm aan het verschil tusschen den door hen betaalden prus en den Duitschen prys per 100 liter VERDRONKEN Zaterdagavond is te Hoogezand bij het zwemmen de 20 jarige D Simmerling verdronken Te Wouw is de 35 jange metselaar A de Bakker uit deze plaats bij hetzwemmen in een ven nabu de Wouwsche Plantage verdronken Bij het zwemmen is Zaterdagmiddag een mwoner van Neerloon L vanUden in de Maas verdronken Gistermiddag is de 23 3arige L BStegers wonende in de Nieuwstraat teArnhem bij het zwemmen in den Rijnverdronken D6 jongeman die wel konzwemmen is vermoedelijk door eenkramp bevangen De ruim andertiaU jarige A Labanwonende aan de Sdüelcade te Rotterdam 18 in de eloot wiHUce loopt langs denzandbak bij de Muaeumlaan verdronken V a Victorie b Onitsebland Hnt tMior Europa op alle fmiteiib DERTIG SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Het opperbevel der Dattaehe weermaeht deelt mede Diutsche duikbooten hebben de vgandelijke scheepvaart in de afgeloopen weck zeer zware ver Hezen toegebracht Zij hebben op den Atlantischrn Oceaan in de Caraibische Zee en voor de kust van West Afnka in wejrwil van dea kraehtigen afweer door vijandelijke lucht en vlootstrijdkrachten In zwïire hardnekkige gevechten 30 in eonvooi of alleen varende schepen met een ge a menlijken inhoud van ISI MO ton tot zinken gebracht Vijf andere schepen werden getorpedeerd RECHTSZAKEN DVITSCH HOOGGERSCHTSHOr DE INBRAAK IN HET DISTRIBUTIE KANTOOR TE BEVERWIJK Drie der elf verdachten ter dood veroordeeld Hedenmorgen heeft het Obergericht uitspraak gedaan m liet proces tegen de elf Verdachten betrokken bij den inbraak in den nacht van 1 op 2 April gepleegd m het distribuli antoor te Beverwijk en den daarop gevolgden t onnenhandel Het kind had onder toezicht van de moeder in de bak gespeeld Plotseling miste de moeder bet kind ea na naarstig zbeken is het tien minuten later in de sloot drijvende gevonden In de gemeentehaven van Stem iste water geraakt en verdronken de 17jange ongehuwde schippersknecht Heyens wonende te Walsoorden Hij geraakte te water door een val van eensthip tndens een stoeipartij Zaterdagmiddag is de 21 jarigetimm man W J van Kuik uit Tiel bijhet zwemmen m de Waal eensklaps mde diepte verdwenen en verdronken Z iterdagav ond werden aan denwalkant van het Metwedekanaal achter de Markthaven te Utrecht de kieeren gevonden van den 17 jarigen scholier A E T M wt nende op de WillemAiml kade De jongen was gaan zwemmen en is waarschijnlijk daar terplaatse verdronken Even voorbij deplaats waar men gediegd had werdhet ontzielde lichaam gevonden van den 27 jarigen hulpkok M W van Z Dezewoonde aan de Balnelaan en was daargaan zwemmen met het bovenvermeldedroevige gevolg DE STERFTE ONDER DE KONIJNEN ft Van verschillende zijden hebben de Nederlandsche vereeniging tot bescher ming van dieren berichten bereikt over groote sterfte onder konijnen In sommige berichten wordt zelfs gespro ken over het voorkomen van konijnerpest Welke de doodsoorzaak is valt niet gemakkelijk te beoordeclen De mogelijkheid bes aat dat er een besmtttelijke ziekte m het pel is bv de zeer gevreesde coccidiosis welke verloopt onder ver chijnsc en van diarrhee De diagnose kan echter a Iecn door een dierenarts worden gesteld of door een dood konim voor onderzoek op te zenden naar de Rijksseruminrich tmg te Rotterdam In e k gev al is het zaak de zieke dieren onmiddellijk af fc zonderen Het lï echter ook best mogelijk datm den legenwoordigen tijd nu veleniet v k menschen konimen houden alte primitieve huisvesting veel dierendoet sneuvelen Men noct niet verge ten dat konijnen behoef e hebben aanniet te kleme lichte en luchtige hokken diC vrij van tocht en vocht moeten zijn V Ook IS het met u tges oten dat het voer niet deugt en dat giftige planten zich onder het v oedergras bev inden Weliswaar weten konijnen wel welke plarften met voor hen geschikt zijn doch wanneer honger hen awingt eten ZIJ ook planten die hun gezondheid kunnen schaden Men Jc te dus goed op de kwaliteit van het Ie voeren gras Tevens zorge men dat geen gebroeid of ticsch mmeld gras wordt g oederd Dit kan worden bereikt door telkens met meer gra te snijden dan oor de behoefte van een dag noodig is en dit op een koele zonvrije plaats luchtig uit te preiden De ruksvoorlichtingsdienst voor de pluimveeteelt afdeeling kommen van de directie van den Landbouw te Beekhergen verstrekt gratis alle in hchtm n op het gebied van konunenhoudery NED VOLKSDIENST VERLEFNT HULP AAN SLACHTOFFERS VAN LUCHTAANVAU Bij den Bntschen luchtjanval van j 1 Donderdag op een onzer steden werd de burgerbevolking vrij ernstig getroffen Onmiddellijk na het onheil was de Nedcrlandoche Volksdien t aanwezig om de schade op te nemen en de 2 J gezinnen welke getroffen waren direct met geld terzijde te staan waar zulks noodzakelijk was Zoo verleende de VolKsdienst ook zijn liemiddeling bij het verkrijgen van de noodige textielvergunningcn voor het aanschaffen van gordijnen ed Hiermede IS tekens weer bewezen van welk een groot volksbelang het is wanneer WIJ hier te lande beschikken over een goede en vooral snel functioneerende organisatie die bij dergelijke voorvallen voor de belangen van ons geheele volk op de bres staat Nadat de zitting om kwart voor tien gebpend was en de president zooals gebruikelijk appel had gehouden over de verdachten maakte hij het vonnis bekend Het luidde als volgt Wegens sal otage I LevK de Groot Jood eischdoodstraf do pdstraf ï J P C aloen eisch doodstraf doodstraf 3 Heiman Herman Meyer Jood each doodstraf doodstraf Wegens medeplichtiglieid 4 Alb van en Linden eisch 5 jaar tuchthutt 4 jaar Wegens overtrètding der Knegswirtschaftsverordnunij Joh Aldew ereld eisch 8 Jaartuchthuis 9 jaar Gerrit H fe Meyer eiach 4 jaar tuchthuis 3 jaar en 6 maanden Joh C Fr Clement eisch 4 jaar tuchthuis 4 jaar P Kroon eisch 3 jaar tiKhthuis 2 jaar Gijsb Piloo eisch 6 jaar tuchthuis 7 jaar Salomon Canek Jood cisch 4 jaar tuchthuis 4 jaar II Mozes van Loggen Jood eiaeh 3 jaar tuchthuis 3 jaar Nadat het vonnis taande en in groote stilte was aangehoord ging de president over tot de motiveenng welke hij aanving met het geven van een samenvatting van hetgeen ter zitting geblck n is omtient de daden van ieder der verdachten afzonderlijk en hun onderjingen samenhang Met betrekking tot die d er hoofddaders De Groot en Catoen merkte hij om op dat beiden hun aandeel in de inl raalc door het Obergencht even zwaar wordt aangerekend Zj pleegden deze m de nauwste samenwerking Wat Heiman Meyer betreft hij is de grootafnemer der bescheiden geweest SpreVer schetste den omvang der raak met erop te wiizen dat ir weinige dagen voor niet mmder dan ir totaal 170 000 gulden werd omgezet Hij refereerde verder aan hetgeen door den Staatsanwalt over de beteckenis der zaak is gezegd Den drie hoofddaders is sabotage ten laste gelegd ingevolge de nieuwe for muleermg de Kriegsw artBchaf svrerordnung Het Obergencht wil aanne men dat zii niet de vooropgezette bedoeling hadden orde en rust te ver storen In feite echter hebben zij die wel verstoord Duizend menschen zou den een jaar hebben kunnen leven van de door de gestolen distributiebescheiden vertegenw 001 digde hoeveelheden levensmiddelen In dit geval werd de gemeente Beverwijk getroffen Deze telt ongeveer 20 000 inw ners Indien deze gemeente met opnieuw en direct van distrvbutiebescheiden was voor zien en geen lev ensniidflelen aanwezig waren geweest om die bonnen te honoreeren zou Beverwijk 18 dagen zon der voeding gezeten hebtien Een verstoring van de openbare orde en rust ware hiervan het onvermijdelijk gevolg geweest Wat de beoordeelmg van Van der Lindens medeplichtigheid betreft hij heeft zim woning en koffers ter beschikking gesteld van de saboteurs en de gereedschappen waarmee de mbraak gepleegd v erd naar Amsterdam teruggebracht Naar aanleiding van het feit dat de Staatsanwalt ingevolge de Kriegswirt schaftsveirordnung die hem daartoe de mogelijkh id biedt ook geldboeten had geeischttegen die veidachten die alleen het economisch delict hebben gepleegd deelde hij mede dat het Obergencht hiervan heeft afgezien De met den ijonnenhandel verdiende bedragen werden m beslag genomen en de verdachten beschikten niet over dusdanige geregelde inkomsten dat daarvan npemenswaardige boeten kun worden geheven De gevraagde boeten heeft het Obeir ericht de halve ver disconteerd m het aantal aren tuch huisstraf Verscheidenen verdachten werd alleen ten laste gelegd hetgeen zii omtrent hun daad zelf hebben ver kl iard Pot slot deeld de president nog mede dat ter zittmê gebleken is dat ook getuige Rodrigues d makelaar die voor De Groot huizen briljanten 4 n een sdhildërij aankocht zich ver jtoedelijlc aan bonnenhandel heeft svirfuldig gemaakt Hiernaar zal nog een onderzoek worden ingesteld DISTRlBUTIENIEUWa VASTE BRANDSTOFFEN VOOR SCHIPPERS Schippers wier gezin uit 7 of meer persoijen bestaat en die nog geen aan vn ag voor een extra toeslag voor vaste brandstoffen hebben ingediend kunn zich hiertoe tot en met 19 September 1942 alsnog wenden tot den distnbutiedienst der gemeente waar zij tijdelijk vertoeven onder overlegging van het grijze respectievelijk licvrachtingstioekje dan wel de afzonderlijke verklanng Bu goedkeuring van de aanvraag zullen zii de Iwnnen onmiddellijk in ontvangst kunnen nemen G t0IGE BONNEN Artikel Bob Aantal tn Aardappelen 4iA 1 kg SSept Aardappelen 44B 1 kg SSept Beschija br of geb 44 75 gr 5 Sept Bloem br s 362 363 è4 365 78 gr 5 S t Boter 44 125 gr 12 SeptBoter 2 35 36 en 3 35 3 38 4 36 12S gr 12 Sept Brood of geb 44A 400 gr 5 Sept Brood of geb 44B 50 gr 5 Sept Chocolade 41 42 100 gr SSepL Gort 380 250 gr SSeptHondenen k br 17 m 6 10 kg 30 Sept Jam 358 SOO gr SSept Kaas 367 368 369 108 gr SSept Koffieaurrogaat 338 250 gr 5 Sept Melk 41Atm 44A 3Mi U SSept Melk 41B tm 44B 1 U SSept Petroleum EAkaart 02 2 L 31 Oct Peulvruchten 359 250 gr SSeptPudding verm maizcna 361 100 gr SSept Rundvet 44 180 gr 12 Sc Rust 4 41 4 42 res 2S0 gr S Sept Scheerzeep M 50 gr 11 Dec Suiker 357 1 kg SSept Suikerwerk 43 44 100 gr SSept Tabakskaart 44X 1 ranU SSeptTextiellt 3e serie 41 tjn 120 texttelk 2e sens behalve bOn K VleOKh 44A 100 gr SSept Vleesch 44B 50 gr SSept Zeep 370 28 i 75 gr 30S Jtpt Zeep 370 4Sgr huish 30 Sept Zeep M 28è7Sgr 30 SeptZeep 371 2S0 gr wasch of zeepp 30 SeptZeep M waschp 250 gr wasch of zeepp 30 Sept Toiletzeep M 75 gr 30 Sept Zeep 335 28 a 75 gr 30 Sept Wasch en zeepp 336 250 gr 30 SeptZeep L 250 gr wasch en zeepp en 28 ft 75 gr zeep 30 Sept Toiletzeep h 75 gr Sept Bram otfenKookdoeteind 03 KF 1 Eenh 30 Apr 43 On Anthraciet IX 1 Eenh 30 SeptOn Turf IX 50 stuks 30 Sept Brandst krt DV 1 t m 9 1 Eenh 31 Dee RADiOmEOWS DiMtfac 1 SaytiwtiH ILVRKSUM I 41M M 8 45 GramofnonmuK 5ft OchtpndgymnMtlelc 7 00 BNO Nieuwsberichten 7 IS Gotfd bc ponn n grp 7 Ochtmdjsyinnastiek 8 00 BNO Niei Hsbenchler en proRramnuuittrekse 8 IS Politiek uepVt on 8J0 Het Amusements orke ït oorde hutsvrouw fl 20 Semie popi nnuif rpl 1000 Zwitf en piano norkest gr pM 10 30 Orgelcon U MVrouwenmo aiek 11 M Amabile p f t 120 Kiaai v Bceck en lön nrke t 12 40 Almanak 1245 BNO N euwsbenchhten 1300 Sakmc kcst en pram o f oen muziek liXXt Haar em itóie Orke itterfpnislng spli ste en cranofoon mutiek IBi Z ekentroost en pfewijde muziek opn 1 16 30 Orkesteoncfrrt er pl l 4 Sporten spel voor de ieugd 17 00 Zweedséhe liedjesffrpll 1715 BNO N puwi lakeluke enbcti shcr chlen 17 30 Om en om programma1B30 N rland stem van het Oostfrn t 18 4 BNO Nieuwsberichten iSJSS BNO Gesproken nnenland ich o erz chth 18 OS Wat doet d D reet ie van den I andbouw 19 30 GeTnenHd koor en orgel 2000 Otto Hendrik en ziln orkest Vanaf 2045 allcpn aor de Radio Central die over een llfnverblndir met de lud o be cikkenl 20 45 In volgor te zm en ernl 21 00 De Melodi fen en oH it 21 4S BNO Nieuw ibenchten 22 00 Erna Sack e Karl Schmitt Walter xm en ifr oM ïai TT raadt Rat wiJ draaien 22 4S 34 00 Ge a rieerde lichhte melodieën grpi nn F1tSVM IT 3 1S M e V Jtin Zie Hilver iiim I 1S Vierhandig pianotpel gr dI 8 45 SMuphoniwh Mo gen concert g pi 10 00 Morgenwijd ng 10 Ti PonuH e orkestmuziek erp 1100 7anp met pianot egel iding 11 2S Kwmtetcpneer lfrTi 1200 Ensemble Willr Kok 12 4 BNO Nieuw en zakelijke berichten 13 00 Voor de riipere eugd an het platteland 13 15 Piano voordracht 13 35 Gabri Piemi dirigeert eigen werk gr pi 14 00 t ertlg zingende mlnutMi grpU 14 30 IV l ichle Toets ge a eerd progiamma IS TO Voor de zieken 1800 Het Lied van Hugo Wolf cauaene met muzikale oroliisting 16 30 CHlo en striikkwartet f ï l J5 Zang viool mn clavecimbel 1715 Nieuw rakel k en beursberichten 1fl Muaette orkest en oh te 18 00 De Report gestaf pre nteert 18 30 C oot OmroeoorkeUt en aolitte 1 I3 BNO Nieuwsberichte 19 40 B K Zee w eh praatje 18 SO Spiegel van den dag BNO Engelsche uitzending Holland nd the economic reorganisation Voor d Hadw Centrales Liederen van Robert Schumann grpl Vanaf 2015 Alleen voor de RadioCerfrale die over een 1 inverbinding met de tudto beschikken 15 Cello en piano M4S luisterspel Er is een oolossing voor alle 21 S Beethoveneoncert rr ol 21 45 BNO Nteuwaberichhten 22 00 BNO Mihtalr over 7ieht 22 10 Avondwijdmg 2215 24 00 Zie Hilversum 1 KUNST EN LEHEREN NATIONAAL ZANOWEESt De Stichting Nationul Zangleest bericht ons dat de verbindende tekst op het e rsle groote Nationul Zangfeest dat op Zondag middag September te 14 30 uur op den Dam te Amste dam lal worden gehouden zal worden uitgesproken door den acteur V illem van der Veer De uit te voeren liederen 7UUen gedirigeerd woden door de heeseo P Jakma dtngeiAt vatt den Nederlandschehn Omroep Willem de Meyer zanginspecteur en dirigent in Belgii Henk van den Berg dirl ent te sGravenhage Stephen Janaen en Herman Dijkstra dirigenten te Amsterdam JAN KOFTSIER TWRPOE DBUCMT VAN HtT CONCFRGEBOLW ORKWT Het ANP meldt De heer Jan Koeta die tot tweeden dirigent van het Con rlgebouw Orkest i benoemd al lU nieuwe functie met ingaiig van 1 September aan vaarden